Zenergy AB. Underlag för investerare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Zenergy AB. Underlag för investerare"

Transkript

1 Zenergy AB Underlag för investerare

2 Affärskoncept Zenergy AB skall utveckla, producera, marknadsföra och sälja energireducerande och miljöbesparande klimatskal till den svenska och internationella marknaden. Zenergy är idag verksam inom tre olika affärsområden; Byggmoduler Småhustillverkande industri D.I.Y Byggfackhandel

3 Vision 2015 Skall bolaget vara det självklara valet som leverantör av energioptimerade väggsystem i olika förädlingsgrad till varierande tillämpningsområden: byggbodar, kontorsbodar, studentboenden, enfamiljshus, flerfamiljshus, renovering och tilläggsisolering..

4 Mål Målsättningen för bolaget är att uppnå sin vision om att utgöra ett självklart val som leverantör av energioptimerade väggsystem i olika förädlingsgrad Bolagets finansiella målsättning är att nå en rörelsemarginal om 30-40% med EBITDA om 10-15% senast industriell försäljning.

5 Mission Förbättra boende och vistelsemiljön för alla genom produkter som är miljö- och energioptimerade.

6 Nuläge Trots en svensk byggindustri i kris (under första tre kvartalen 2012 minskade påbörjade lägenheter i småhus med 45%) så tar Zenergy AB marknadsandelar och ökar sin försäljning. Skanska AB lade ännu en order på kort tid, värd cirka 4 miljoner kronor till Zenergy AB, den 21 november. För att klara leveranserna till Skanska, ta ytterligare order och fortsätta pågående strukturarbete, så behöver bolagets kapitalbas öka. Kapitalbehovet är 7 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor behöver skjutas till omgående. är industriell försäljning.

7 Nuläge Kapitalbehov 3.0 miljoner, kortfristiga skulder 3.0 miljoner till komponenter, varulager och drift 1.0 miljon kronor till rekrytering av operativ och säljande personal under 12 månader. Burn rate per månad: 500 tkr Prospects i MSEK: Order i MSEK: I produktion: 30 MSEK 4 MSEK 1.6 MSEK försäljning.

8 Nuläge Zenergy AB har på kort tid gått från prototypbyggnation till fullskalig serieproduktion av arbetsbodar. Bolagets kunder utgörs av bland andra Lambertsson Sverige AB, helägt dotterbolag till PEAB AB och Skanska AB. Efterfrågan på arbetsbodar är enorm och drivs på av stora infrastrukturprojekt och ändrade energiregler. Fokus har länge legat på att sänka energiåtgången i våra bostäder. En utveckling som nu fokuserar mot att sänka energiåtgången även under själva byggfasen. Zenergys lågenergibod finns som personalbod, kontorsbod och övernattningsbod.

9 Framtid Allt mer fokus kommer på energi och miljö inom bygg-/fastighetssektorn och Zenergys produktprogram ligger helt rätt för framtiden med de olika affärsområdena. Enligt energimyndigheten så gäller följande inför år 2019; År 2019 ska nya byggnader inte ha någon nettoförbrukning av energi enligt EUkommissionens reviderade byggdirektiv. Det innebär att nya byggnader från år 2019 ska producera lika mycket energi som de använder. Man talar om nollenergi hus.

10 Konjunktur Sverige bromsar in och indikatorerna tyder på ett omfattande fall under fjärde kvartalet. Byggindustrin upplever en kris som påminner om recessionen Däremot behöver inte rådande konjunktursituation bli långvarig. USA går bättre än väntat och Kina agerar draglok i Asien. I Sverige har företagen agerat försiktigt och lagernivåerna är idag de lägsta på många år. Uppgången spås bli kraftig när den globala efterfrågan ökar. Sammantaget spås ett v-format konjunkturförlopp. I rådande marknadsklimat fortsätter Zenergy att ta marknadsandelar och öka sin försäljning. En positiv framtid för bolaget måste anses trovärdig när det vänder upp. industriell försäljning.

11 Finansiell rapport Bolaget har den senaste tiden arbetat med kraftfulla marknadsinsatser i kombination med rationalisering och kostnadsbesparingar. Allt utvecklingsarbete inom modulsidan är genomfört till den grad att elva färdiga modulmodeller marknadsförs mot svenska och nordiska slutkunder Till dags dato har cirka 120 moduler sålts till svenska slutkunder: Skanska och Lambertsson Sverige AB..

12 Finansiell analys T.om Oktober 2012 (prel.) Försäljning Bruttovinst Varulager Burn rate cirka 500 tkr/månad

13 Finansiell analys 2013 (prel.) Antal sålda moduler 200 Genomsnittlig intäkt * Produktionskostnad/modul * Nettoomsättning Bruttoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat * PB 9.05 bygg- och eller kontorsbod.

14 Forecast 2015 Nyckeltal Net sales 0,3 7,0 15,0 50,0 146,0 200,0 EBITDA 0,0 3.0% 8,0% 10,0%

15 Finansiell Strategi Konvertering av kortfristiga skulder Projektfinansiering Företrädesemission Emission riktad till allmänheten Listning av bolagets aktie Eventuellt omvänt förvärv

16 Ägare Aktiekapitalets utveckling Vid utgång av år Transaktion Stam aktier Aktiekapital (Skr) 2010 Bolaget grundas Nyemission Nyemission* * Pågående registrering Fördelning av aktieinnehavet: Antal aktier Antal aktieägare >

17 SWOT-analys Möjligheter Innovativ produkt för framtiden Patentsökt i EU Zenergys produkt klarar kraven 2019 Möjliggör byggande av designhus i framtiden Hot Hög kapitalbindning Restriktioner i Kina för export Kompetensförsörjning Byggkonjunktur

18 SWOT-analys Styrkor Miljömässigt rätt Klarar framtidens krav på energiförbrukning Står helt emot fukt Ingen risk för mögel Brandväggscertifierad Svagheter Kapitaltillskott Mindre känd Produktion av material utanför landets gränser.

19 Organisation Zenergy AB Presentation av dagens och framtida organisation

20 Zenergy Organisation 2012 Platschef Sören Richter Ekonomi assistent Produktion/utveckling Morgan Thorell Sälj Sören Ingmarson Sälj Ingemar Andersson Beredning/IT Sven-Bertil Näsström Bemanning 5-15 pers

21 Zenergy AB Framtida organisation VD Produktchef Ekonomi Inköp Produktion Sälj Sälj Sälj Bemanning 5-15 pers

22 Framtid Gasell-utveckling Zenergys innovativa produkt har visat sig vara en framtidsprodukt och är nu mogen att ta nästa steg i företagets utveckling. Omsättning År ,2 MSEK År ,0 MSEK År 2012 ca 15,0 MSEK

23 Våra kunder i dag

24 Marknadssituation Moduler omsätter idag mer än hela småhusindustrin i Sverige. Cirka 3 miljarder kronor per år. Moduler omfattar bygg- och eller kontorsbodar, studentbostäder, skolbaracker, modulbostäder för äldreomsorg med mera. De företag som hyr ut moduler är en intressant målgrupp för bolaget. Expandia exempelvis omsätter cirka 300 miljoner kronor per år med EBITDA 30%. Bolagets övriga segment bearbetas efterhand som bolaget slår sig in på modulsidan och marknaden står starkare: Fastighetsägare, småhusindustri med flera.

25 Byggbodar och framtiden Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar? BYGGNADSMODULER Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 9:3. ARBETSBODAR Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 PBF. Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

26 Strategi (Go to market) Zenergy AB är nu i fasen att etablera företaget inom flera områden inom affärsområdet moduler. Fokus kommande år är de segment som företaget lagt fast som prioritet; Moduler, Småhusindustrin (utfackningsväggar) och D.I.Y byggfackhandeln. För att nå dessa mål kommer följande kundgrupper att bearbetas och konverteras till att bli kunder av Zenergys produkter.

27 Moduler 1. Moduler Samtliga riksentreprenörer inom bygg och företag som hyr ut moduler inom bygg, fastighet, boende och kontorsmoduler. Följande är exempel på kunder som ska bearbetas;

28 Småhustillverkare 2. Småhusindustri/fastighet Samtliga småhustillverkare och företag som är verksamma inom utfackningsväggar. Följande är exempel på kunder som ska bearbetas;

29 Byggfackhandel Samtliga kedjor och oberoende återförsäljare är intressanta för bearbetning. Exempel på kunder är följande;

30 Konkurrenter Försäljning 17% 5% 4% 2% 9% 17% 46% Moelven Flexator Remodul Wood con Maxmodul Expandia Övriga

31 Konkurrenter - Moduler Modul omsättning MSEK/Resultat % Moelven Bygg Modul 918 (8%) 575 (6,7%) 308 (-95) Flexator 337 (1,6%) 236 (1,1%) 300 (7,1%) Expandia 328 (32%) 180 (29%) 69 (37%) Remodul 39 (15%) 26 (-4,6%) 27 (14,5%) Woodcon 77 (2,8%) 44 (2,4%) 40 (2,1%) Maxmodul 103 (5,3%) 54 (8,8%) 13(0%) Uniteam

32 Produktion Kvm fabriksyta. Fem till tio personer i produktion. Inhyrd personal huvudsakligen. En fabriksansvarig. På ett skift nås en produktionskapacitet om byggmoduler/månad. Det motsvarar ett värde på 5-6 miljoner kronor i försäljningsledet.

33 Ordersituation. 4 MSEK (Skanska AB). Marginal 20% 1.6 MSEK i pågående produktion 30 MSEK i prospect

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2012 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0).

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0). d e l å r s r a p p o rt 1 j a n u a r i 3 1 m a r s 2 0 0 9 Perioden 1 januari 31 mars 2009 Intäkterna för första kvartalet minskade med 10 % till 44,5 MSEK (49,8). Bruttomarginalen ökade från 22,2% till

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab

lindab årsredovisning Lindab lindab årsredovisning Lindab årsredovisning 2006 Innehåll Finansiella nyckeltal MSEK om inget annat anges 2006 2005 Förändring % Nettoomsättning 7 609 6 214 + 22 Varav: Organisk, % 10 8 Förvärvad tillväxt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 3

ÅRSREDOVISNING 2008 3 ÅRSREDOVISNING 2008 3 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2009 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att deltaga i stämman? Rätt att deltaga i Forshems årsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid

Året som gått och senaste kvartal. Produkter, segment samt geografisk spridning. Analytiker: Olle Hynén Ulfsjöö Ali Bou-Zeid Oriflame är ett kosmetikaföretag noterat på svenska Large Cap. Bolaget har haft motgångar de senaste åren med bland annat minskad försäljningstillväxt. Trots detta får vi ett uppmanande av Tomas Meerits

Läs mer