ON KALLELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ON KALLELSE 2013-03-06"

Transkript

1 ON KALLELSE

2 HEDEMORA KOMMUN Omsorgsnamnden Maria Olsson KALLELSE Datum Sida 1(2) Omsorgsnamnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 6 mars 2013 kl i Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen för att behandla följande ärenden: Ärenden 1. Val av justerare 2. Faststallande av dagordning 3. Information från konsumentjuridiska rådgivningen (kl Lisbeth Ander) 4. Ansökan om medgivande för adoption 5. Yttrande till Socialstyrelsen (kl M. Williams) 6. Socialförvaltningen, internkontroll 7. Socialförvaltningens bokslut 2012 (kl M. Paulsson) 8. Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria lakemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner (kl K. Sundmark, B. Stoltz) 9. Försök i Smedby för att underlatta för äldre att handla i den lokala butiken 10. Riktlinje gallande Daglig verksamhet LSS (kl E. Helgé) Arbetsmiljöverkets inspektion, Granen Redovisning av Socialstyrelsens verksamhetstillsyn Rutin för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag (kl M. Helgé) Avvikelser inom halso- och sjukvard 2012 Handlingsplan, e-halsa Tjansteköp, hemsjukvården Vård- och omsorgsförvaltningens fortbildningsplan Rapport avseende granskning av biståndshandlaggning (kl Tommy Nyberg - KPMG, Kommunrevisionen) Avgiftssystem och tillampningsföreskrifter inom vård och omsorg (kl L. Engström) Vård- och omsorgsftjrvaltningens verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningens bokslut 2012 (kl E. Back, Anna-Lotta Sjöstrand) Vård- och omsorgsförvaltningens budgetuppföljning Ansökan om medel för 201 3, datorstödd traning för personer med afasi Valarende, omsorgsnamnden Delgivningar Beslutsanmalan Rapporter

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Omsorgsnämnden Datum: NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Jansson Per, ordf. Fagerström Kajsa-Lena, led Nordholm Gunilla, led Brus Per-Ola, 2:e v. ordf. Vakant, led Karlsson Krystyna, led Ahlinder Owe, led Lundgren Kristina, led Westholm Birgitta, led Carlgren Jonas, 1:e v. ordf. Morén Gunborg, led Westlund Lars, ers Gilén Ola, ers Högvall Karin, ers Persson Inger, ers Rindberg Isacsson Jan, ers Samuelsson Ann-Marie, ers Åberg Owe, ers Hjelte Gertrud, ers Häggkvist Love, ers Stening Solbrith, ers Badlund Göran, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare S S S LHP V MP C C M M M S S S S V MP C C M M FP

4 HEDEMORA KOMMUN Slda SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(37) Omsorgsnamnden Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras. Omsorgsnamndens förslag till beslut Presenterad dagordning fastställs. Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande

5 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(37) Omsorgsnamnden 9 Dnr ON Information från konsumentjuridiska rådgivningen Sammanfattning Lisbeth Ander, informerar om den konsumentjuridiska rådgivningen. Beslutsunderlag Konsumentjuridiska rådgivningen, årsberättelse Omsorgsnamndens förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av information avseende konsumentrådgivningen. Utdrag till Diariet I ~usterandes sign Utdragsbestyrkande

6 p ( KONSUMENTJURIDISKA - CI-C_---- RADGIVNINGEN Hedemora * Sater * Gagnef 2012 t717r, dd~dl$...,,,.,...,,..,. L,r/ J Jag arbetar %-tid (20 tidvecka) med konsumentjuridisk rådgivning. Via avtal erbjuds konsumentjuridisk telefonrådgivning även till invinarna i Hedemora och Gagnefs kommuner. Inom en kommun bedrivs rnånga verksamheter med direkt radgivning/information ut mot konsumentema~kommuninv~a, den rådgivning jag arbetar med är konsumentiuridisk rådgivning utifran den konsumenträttsl iga lagstiftningen. Även näringsidkare är välkomna att kontakta mig i konsumentjuridiska fiiigor, d v s nar det handlar om en tvistlett ärende där parterna ar il ena sidan en enskild konsument och?i andra sidan en näringsidkare. Jag agerar inte ombud för någon part i en konsumenttvist, utan min roll är, att vara neutral och förklara vad lagen säger i den aktuella tvisten. Två privatpersoner som hamnat i en tvist med varandra hänvisas till jurist for att lösa tvisten. Samma sak galler om tv& näringsidkare hamnat i en tvist. Nämnda tvister omfattas inte av den konsumenträttsliga lagstiftningen. Vanliga konsumentproblem Det kan knappast ha undgått någon att telefoniforsäljarna är mer aggressiva i sin säljteknik an nagonsin tidigare. De konsumenter som rakar mest illa ut är äldre personer, som rakar äga lite skogsmark och darfor har ett organisationsnummer, vilket emellertid långt if* alltid innebar att de ar aktiva näringsidkare. Telefoniförsaljama gör sin egen tolkning och "bestämmer" sig för att den aktuella kunden i andra änden på telefonen & en aktiv näringsidkare och som därför inte har Angerrätt vid distansförsäljning (vilket enskilda konsumenter har). Säljaren övertalm nämnda konsumenter att köpa ett "bättre och billigare" telefonabonnemang. När konsumenten vill ångra sig visar det sig att det nya abonnemanget ar ett s k företagsabonnemang, ofta med flera års bindningstid

7 och enligt säljaren kan ju inte köparen ångra ett f6retagsabonnemang eftersom - - d~timehasnna~ye~ng~iwee(~~e~) Jag har under aret lyckats hjälpa manga konsumenter, som gått i den har fallan, men det krävs massor av tid, envishet och skrivhjälp, Problemet kommer att kvarstå så länge som det ar tillåtet att ingå avtal via telefon. Konsumentverket har, med instammande av oss konsumentrådgivare, uttryckt att det borde vara lagkrav p& skriftliga avtal, men an så länge har inte lagstiftarna tagit till sig detta. Även andra tjänster, dar malgruppen ar äldre, ja riktigt gamla konsumenter, säljs via telefon. Säljaren pratar extremt fort, varför "budskapet" inte uppfattas korrekt av konsumenten (som ofla har nedsatt hörsel) och denne tackar ja till något som hanhon i efterhand inte har en aning om. Säljarna har som regel tagit reda på konsumentens personnummer innan uppringning sker och det ar långt ifrån ovanligt att konsumenten ar 80 år och äldre. Det är en stor och mycket utsatt konsumentgrupp som råkar mest illa ut genom telefoniförs~ljarnas ojusta forsäljningsmetoder. Egen utbildning Kontinuerlig utbildning ar nödvändig, om j ag ska kunna ge konsumenter korrekta råd. ~a~stiftnin~en förändras, nya, problemområden dyker upp och jag fdrvantas kunna svara på "det mesta". Konsumentverkets (KOV) utbildningar ar kostnadsfria for kommunerna, förutom resekostnaden. ARN (AlImanna Reklainationsnamnden) betalar resekostnaderna, samt ett mindre arvode, men å andra sidan tar jag inte ut traktamente eller fardtidsersattning av Säters kommun. Deltagande i ARN-möten är en mycket värdefull kompetensutveckling. ARNImo toravd KOV/resor AWotoravd ARN/motoravd ARN/motoravd ARN/mo toravd KOV/f6rsäkringar AIUWbostadsavd Stockholm Stockholm Stockholm StockhoIm S tockho lm Stockholm Stockholm Stockholm

8 Forelasning Unga till arbete Säter - *w--.-*-.---" Tyvärr har fóreläsningsverksarnheten minskat kraftigt p g a tidsbrist. Förebyggande verksamhet skulle höja kvalitén på konsumentverksamheten. betydligt, eftersom okunskapen kring de konsumenträttsliga lagarna generellt sett ar mycket låg. Telefonrådgivning måste ända vara grunden i arbetet eftersom alla har möjlighet att nå mig p& telefon och då handlar det som regel om akuta konsumentproblem. Ovrigt Z4 Konsumentdagar 2012 Gävle Peace&Love* Borlänge Peace&Love* Borlänge Tar emot konsumentfrågor från Borlänge kn under ordinarie befattningshavarens semester. ** Konsumentrådgivarträff, Dalarna. *Under Peace&Love arbetade jag under tre dagar i Konsumentverkets talt på FestivalomrCidet. **Senare under sommaren tog min kollega i Borlänge hand om "mina" konsumentfrågor under min semester. Jamförelse mellan Aren Kon takter Kon takter Kontakter 2012 Hedernora Gagnef n"-- TOTALT 907

9 Man kan inte jämföra antalet kontakter "rakt av" mellan olika ar, eftersom tar ljhgre tid att 18sa än andra, Tendensen är, att ärendena blir alltmer komplicerade och alltså tar längre tid i anspråk innan man kommer fram till en lösning. Alltflera konsumenter, som behöver hjälp är ocks% allt äldre, vilket också piiverkar rådgivningstiden. Antal minii ter i-ldei'crnin)~/iiivanai-e, ar (Uppgifterna togs fram i jan/febr 2011) Hederno ra 1,34 Säter 299 Gagnef 3,1 Säter den 4 januari 2013 ~'Lsbeth Afidev

10 Page 1 of 1

11 Page 1 of 1 totalt antal ërenden - R4dglvnlng och UtAtriktad insats p LKONSTAT

12 Page I of 1

13 Page 1 of 1 Ärenden per typ avvaraltjlnst - Ridgivning KON STAT Typ av waraltjynrt Envwnw Fkinirhl Vm1 FrldrWnil Hbbo.mpkvlid-vnryrna Konrumlmi$Anil Kcnri;mbonivnfi PaiYNif~b&lirn*minil Tiiniporltllnit mndnkmwml hllgl- varuwnsl totalt rotmit - illa typar iv vmraiqynit

14 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(37) Omsorgsnamnden S Dnr [Arendenr] Socialförvaltningen, internkontroll Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar genomförande av 2012 års internkontrollplan samt presenterar förslag på internkontrollplan för år Beslutsunderlag Socialförvaltningen, uppföljning av intern kontrollplan 20 12, utförd den 20 februari Socialförvaltningen internkontrollplan 20 13, upprättad den 20 februari Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnamnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan Omsorgsnamnden antar internkontrollplan för socialförvaltningen Utdrag till Förvaltningschef Diariet Kommunstyrelsen Justenndas Sign Utdragsbestyrkande

15 1Jtförd: Uppföljning intern kontrollplan 2012 Utbetalning går till

16 Synpunktshantering Utförs och följs upp av systemansvarig Närmsta chef 2 ggrlår Samtliga Kontroll ej genomförd Allvarlig och mycket allvarlig awikelse Konamenrar: Ingen anmärkning. l.- Arendehanterings- Föråldrat ska Socialutskottet l ggriår Redogörelse för aktuell Redogörelse ej Kännbar system uppdateras, följ upp status genomförd avvikelse det nya systemet, att det blir utfört Kommentar: Arbetet med ~rendehailterings~stcrmerpfigar, återst& en hel del att göra och det kommer att fortg& under Uppföljning av aktuella placeringar Att lagstiftning följs, Sektionschef alla placeringar redovisas 2 ggrlår Samtliga 'li'ommentar: Under 2013 ar ambitionen att urfora kontrollen 2 gp. Intern kontrollplan I~tt Koinmentur: Vissa konti.c.11lpunkter bör följas zipp buttre och samrlignprocesser ska ha en rutinheskrivning. Arbetsmiljö Kartläggning av den Närmsta chef 1 ggrlår Enkät psykosociala arbetsmilj ön Kontroll genomförd en gång planen följs I Socialutskottet I l ggrlår I Samtliga I ontr roll genomford (OK Kornnzentar: Sekcior?sch<fer och evihefschefir rapporterar vid nästa smverkansrnote. Kontroll ej genomförd, tas upp i samverkansgrupp Försumbar avvikelse OK Allvarlig och mycket

17 I Upprättad: Pri - Intäkter R iskanalys Intäkter Riskanalys Elektroniska fakturor R iskanalys Utbetalning av forsörjningsstöd Riskanalys Delegationsordning Riskanalys Tidrapportering Riskanalys Kontronbome Intern kontrollplan Socialförvaltningen 2013 till vem t- Att ratt fakturering sker Ekonom 12 Stickprov 20 stigång Förvaltningschef, 31 maj, 30 no1 I Konsekvensen om processen inte fungerar ar uteblivna intäkter, vilket kan bli allvarligt för förvaltningens ekonomi. I~tt externa bidrag återsöks och I Sektionschef 14 ggr/år (Samtliga (~örvaltnin~schef, 31 maj, 30 no\ blir utbetalda Konsekvensen om processen inte fungerar ar uteblivna intäkter, vilket kan bli allvarligt för förvaltningens ekonomi. Att attestregistret är uppdaterat. Ekonom 2 ggrlår Stickprov 20 stigång Attestregister ON, 3 l januari, Utbetalning till ratt leverantör Fakturor Förvaltningschef, 30 och registrerad moms I I 1 juni, 3 l december Konsekvensen av ett icke uppdaterat attestregister ar att icke behörig kan attestera eller att behörig attestant ej kan [attestera Om utbetalning skulle gå tillfel leverantör och momsen ej blir korrekt kan detpåverka verkramheten och kommunen negativt. Ratt ersättning till ratt hushåll I Ekonom 13 ggrlår I Stickprov 30 stigång I ~örvaltnin~schef, 3 l januari, 31 Imaj, 30 september Sökande av ekonomiskt bistånd har ratt till att få ersättning enligt riksnorm, felaktig utbetalning kan ge negativa konsekvenser för både den sökande och kommunen. Att delegationsordningen följ s Nämndsekreterare 2 ggrlår och att rutin finns Stickprov och Socialutskottet, redovisas vid kontroll av rutinen, nästkommande Su eller ON eftei 1 O stigång genomförd kontroll i mars och september För att på basta satt säkerställa rattsakerheten och möjligheten att överklaga fattade beslut ar det av största vikt att delegationsordningen följs. Att lön utgår för ratt tid och I~ärmsta chef 1 12 ggdår I Samtliga I ~örvaltnin~schef, senast 31 (ratt orsak 1 I I (december, vid avvikelse I (omgående Felaktigt utbetald lön. Alla arbetstagare har ratt till att få ratt lön.

18 Styrkort Riskanalys Synpunktshantering Riskanalys Ej verkställda beslut Riskanalys Ärendehanteringssystem Riskanalys Uppföljning av aktuella placeringar Riskanalys Att verksamhetsmål och Förvaltningschef 1 ggrlår Samtliga Socialutskottet, senast 30 nov 5ta&dsplan folis Risken ar att mål och åtgardsplan ej följs upp, vilket får konsekvenser för styrningen av verksamheten. Ufors och följs upp Förvaltningschef l gångfår För att vi ska kunna öka vår kvalité och service kravs en val fungerande synpunktshantering. En mo~lighet för klienten att komma till tals nar det galler både negativa och positiva synpunkter. Ger förvaltningen möjlighet att utveckla verksamheten. Rutinen följs upp av systemansvarig Nätmsta chef 4 ggrlår Samtliga Samtliga ON, 30 november ON, Kf, revisorer, Socialstyrelsen, 30 april, 3 l juli, 30 oktober, 28 februari Risk att gynnande beslut aldrig blir verkställda. Rättssäkerheten för den enskilde kan äventyras och kommunen riskerar vite. Nuvarande Socialutskottet 1 ggrlår Redogörelse för ON, 3 l oktober ärendehanteringssystem är aktuell status föråldrat, systemet ska uppdateras. Risk att vi får sämre ordning och reda i vårt ärendehanteringssystem och att rättssäkerheten för den enskilde försämras. Konsekvenserna kan bli ekonomiska för socialförvaltningen och negativa för den enskilde. Att lagstiftning följs, alla placeringar redovisas Sektionschef 2 ggrlår Samtliga Socialutskottet, 31 mars och 30 september Uppföljningen ar till för att socialutskottet ska ha insyn i samtliga placeringar. Konsekvensen kan bli att socialutskottet inte har insyn i samtliga placeringar, vilket har stor betydelse för att kunna ta ansvar för placeringarna. Intern kontrollplan Riskanalys Arbetsmiljö R iskanalys Att planen följs Socialutskottet 1 ggrlår Kontroll att ON rapportering skett För vissa processer skulle det innebära lagbrott, för andra processer ekonomiska följder för förvaltningen, arbetstagare eller klienter. Processen ska vara under kontroll-för att få en hållbar verksamhet. Kartläggning av den Närmsta chef l ggrlåx Enkät Samverkansgruppen, 30 psykosociala arbetsmiljön november Medarbetares psykiska halsa riskeras, om problem inte upptäcks i tid. Rutiner för genomförande av psykosocial kartlaaning skall vara en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Risk- och väsentlighetsanalysen ska svara på varför processen bör vara under kontroll: Risk - Vilka kan konsekvenserna bli om processen ej fungerar? Väsentlighet - Vad ar motiveringen till att processen bör vara under kontroll?

19 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammaniradesdatum Sida I o(37) Omsorgsnamnden S Dnr [Arendenr] Socialförvaltningens bokslut Sammanfattning Ekonom Maria Paulsson och förvaltningschef Anders Jacobson presenterar socialförvaltningens bokslut Socialförvaltningens tilldelade ram var 64,4 mkr. Summa nettokostnader för 2012 var 69, 8 mkr. Det sammanlagda resultatet blev ett underskott om -5,4 mkr. Gemensam administration IF0 har belastats med 400 tkr högre IT, telefoni och hyreskostnader. En tvist med Sollefteå kommun angående ansvar för en placeringskostnad ar under utredning och rättslig prövning, 900 tkr har bokats upp i bokslutet för denna kostnad. Boendestöd har personalkostnader för en ej budgeterad hemmaplanslösning, utköp av personal och konvertering av tjänst från deltid till heltid. Budgeten överskreds med 446 tkr. Försörjningsstödet för blev 13,l mkr vilket ar 2,l mkr över budget. Vuxensektionen har haft fler familjehems- och institutionsplaceringar an vad som raknats med i budget, vilket medförde ett underskott om 800 tkr. Barn- och ungdomssektionen har haft tillfalligt inhyrd personal, vilket kostade 1,2 mkr. Placeringskostnaderna överskred budget med 600 tkr. Beslutsunderlag Socialförvaltningens bokslut Socialutskottet den 19 februari 201 3, fj 46 Socialförvaltningens bokslut delas ut vid sammanträdet, förutom till de ledamöter som fick den vid socialutskottets sammanträde Forts.

20 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL I 1(37) Omsorgsnamnden 7 Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnamnden har tagit del av socialförvaltningens bokslut Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram könsuppdelad statistik gällande bokslut 2012, där så ar möjligt. i'* Utdrag till Förvaltningschef Ekonom Diariet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 DRIFTBUDGET per Ansvar, tkr Arsbokslut 2012 Socialförvaltningen Utfall Noter Summa"8lOf 5 Perso - 6 Oviigi Vuxna missbruklpsyk SYmma 8181t.- g g *

22 HEDEMORA KOMMUN Sida 12(37) Omsorgsnamnden 9 Dnr [Arendenr] Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel Sammanfattning Utredningen enligt ovan beskriver och lämnar förslag till en eventuell ny organisation vad avser alkohol-receptfria läkemedels-tobaks- och folkölsförsaljningen inom Falun-Borlängeregionen med dess sex kommuner Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnef samt utöver dessa Leksand och Hedemora Kommun. Projektägare för utredningen är Borlänge Kommun med övriga involverade kommuner som huvudintressenter. Anledningen till att frågan utreds är bland annat att det framkommit en del kritik från Länsstyrelsen, vad avser kommunernas handläggning framförallt vad avser tillsynsfrågorna. En annan anledning till utredningen är att kommunerna ser behovet av att samla alkoholhandlaggningen i ett gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Beslutsunderlag Utredning, Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner den 21 januari 2013 Tilläggsuppdrag till utredning "gemensamt handlaggarkontor för alkoholtobak-folköl och receptfria läkemedelshandlaggning" den 11 februari 2013 Socialutskottet den 19 februari 2013, 47 Kjell Sundmark, alkoholhandlaggare och Bertil Stoltz, utredare föredrar ärendet vid sammanträdet. Forts. Justerandes sign I Utdragsbestyrkande

23 HEDEMORA KOMMUN Sida 13(37) Omsorgsnamnden Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende förslaget om ett gemensamt handlaggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner. 2. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till regionkommittéen Avesta-Hedemora att se över möjligheter gällande ett eventuellt gemensamt handlaggarkontor. Utdrag till Förvaltningschef Diariet Regionkommittéen Avesta-Hedemora Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 GEMENSAMT HANDLAGGARKONTOR ALKOHOL,TOBAK, FOLKOL OCH RECEPTFRIA LAKEMEDEL INOM FALUN-BORLANGE REGIONEN MED FLERA KOMMUNER PRO JEKTAGARE: BORLANGE KOMMUN SAMARBETSPARTNER: LANSSTYRELSEN I DALARNA

25 UTREDNINGEN GENOMFORANDE... BAKGRUND... MOJLIGA SAMARBETSFORMER... AVTAL MED ANNAN KOMMUN GEMENSAM NÄMND KOMMUNALFORBUND... SLUTSATSER... ALKOHOLHANDLAGGARNAS ANSVARSOMRADEN... FOR~JACKDELAR MED NY ORGANISATION... BEMANNING... EKONOMI DET POLITISKA INFLYTANDET ASSOCIATIONSFORM/SAMARBETSFORM... PLACERINGSORT... REKOMMENDATIONER... SID 1 SID 2 SID 2 SID 3 SID 3 SID 4 SID 4 SID 6 SID 7 SID 7 SID 9 SID 11 SID 14. SID 14 SID 15 SID 16 BILAGA l :ARBETSUPPGIFTER BILAGA PL FOR OCH NACKDELAR MED NY ORGANISATION-INTERVJURESULTAT BILAGA ~:SAMMANSTÄLLNING KOMMUN FOR KOMMUN

26 GEMENSAMT HANDLAGGARKONTOR- ALKOHOL,TOBAK, FOLKOL OCH LAKEMEDEL INOM FALUN - BORLANGE REGIONEN MED FLERA KOMMUNER. UTREDNINGEN Utredningen beskriver och lämnar förslag till en eventuell ny organisation vad avser alkohol-receptfria läkemedels-tobaks- och folkölshandlaggningen inom Falun-Borlänge regionen med dess 6 kommuner Falun, Borlänge, Ludvika, Säter Smedjebacken och Gagnef, samt utöver dessa Leksands och Hedemora kommuner.. Projektagare för utredningen ar Borlänge kommun med övriga involverade kommuner som huvudintressenter. Länsstyrelsen i Dalarna har medfinansierat utredningen. I tillämpliga delar för att få helheten samlad på ett ställe har något avsnitt ur den utredning som genomfördes under och som avrapporterades till projektägaren , integrerats i den nu aktuella utredningen. Anledningen till att frågan utreds ar bland annat att det framkommit en del kritik från Länsstyrelsen, vad avser kommunernas handläggning framför allt vad avser tillsynsfrågorna. En annan anledning till utredning ar att kommunerna ser behovet av att samla alkoholhandlaggningen i ett gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Med alkoholhandlaggning avses i den fortsatta texten aven tobak, folköl och lakemedelshandlaggningen Frågeställningar Kan ett gemensamt handlaggarkontor: uppnå en effektivare tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohollagen samt effektivare tillsyn av tobaksprodukter, folköl och receptfria läkemedel och upprätthålla och garantera en hög kompetensnivå bland handläggarna? Minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom och semestrar. En annan mycket väsentlig fråga ar hur finansieringen av ett gemensamt kontor skall se ut. Avgifterna varierar idag kraftigt mellan kommunerna. Går det att konstruera en, av ingående kommuner accepterad modell för finansiering av en gemensam handlaggarorganisation? Arbetet med tillståndsgivning och tillsyn styrs av alkohollagen (201 0: 1622) samt tobakslagen. Folkhalsoinstitutet ar den statliga huvudmannen med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Lakemedelslagen styr tillsyn av läkemedel Lakemedelsverket har samma funktion gentemot kommunerna som Folkhalsoinstitutet har vad avser alkoholtillsyn/tillstånd.

27 I utredningen ingår Falun-Borlänge regionens kommuner samt Hedemora och Leksands kommuner. De två senare kommunerna har tillfrågats om de vill vara med i utredningen genom socialchef respektive kommundirektör. Intervjuer har genomförts med samtliga alkoholhandlaggare inom Falun-Borlänge regionen samt kommunerna Leksand och Hedemora. Intervjuer har också genomförts med en del av de chefer som ansvarar för alkoholhandlaggningen i de olika kommunerna samt med företrädare för den politiska organisationen. Företrädare för Länsstyrelsen som ar tillsynsmyndighet under Folkhalsoinstitutet har aktivt deltagit med synpunkter under hela utredningen. Intervjuerna tillsammans med litteraturstudier och erfarenheterna från ett seminarium som genomfördes i regi av Länsstyrelsen och Falun-Borlänge regionen har legat till grund för det faktaunderlag som presenteras nedan. BAKGRUND Kommunal samverkan har förekommit sedan kommunalförordningen kom till år 1862,inte minst inom skolområdet. Olika anledningar till samarbeta har funnits genom tiderna bland annat: Erhållande av stordriftsfördelar, billigare produktionskostnad per enhet Rationalitetsskal, onödigt med likadana funktioner i varje kommun Kompetensskal, en kommun ger ett otillräckligt underlag för att hålla t.ex. en heltidstjänst. Effektivitetsskal, kvalitén kan höjas och kostnader sankas med ett gemensamt utnyttjande av resurser Samhället går mot en större komplexitet vilket gör att kommunorganisationerna måste kunna samutnyttja svårrekryterade anställda med specialistkunskaper. Det har också visat sig att det ar de små kommunerna som, inte helt oväntat, varit mest intresserade av samarbete med andra kommuner. Detta kan man utläsa av att det till exempel innan storkommunreformen 1952 fanns över 500 kommunförbund i landet. Efter storkommunreformen sjönk antalet kommunförbund till runt 170 stycken. I början av 1970-talet slogs ett antal kommuner ihop och trots en uppgång under senare år ligger antalet kommunförbund nu på runt 100 stycken

28 Statsmakterna vill stödja ett samarbete mellan kommuner och har under senare år underlättat för samarbete genom att avreglera och andra lagstiftningen. På senare tid har frågan om ytterligare en kommunsammanslagning, återigen tagits upp vad avser Dalarnas 15 kommuner. Detta bland annat i Falu-Kurirens ledare Mycket talar således för att det av en hel del skal ar nödvändigt med ett tätt samarbete mellan kommunerna, inte minst utifrån ett strukturellt perspektiv. VILKA SAMARBETSFORMER AR MOJLIGA VAD AVSER ALKOHOL-TOBAKS- LAKEMEDELS- OCH FOLKOLSHANDLAGGNING? AVTAL MED ANNAN KOMMUN Lagstöd finns att för annan kommun utföra uppgifter med begränsningar enligt. 9 kap. 65 AL respektive 19c 8 TL. En kommun står som ansvarig. Övriga kommuner sluter avtal med denna. Ansvarig kommun ansvarar för all personal, har arbetsgivaransvaret. Avtal fattas om tillsyn och tillståndsutredningar. Ratten att fatta samtliga myndighetsbeslut enligt alkoholoch tobakslagen ligger dock kvar hos respektive kommun. Tjänstemannen kan inte fatta några beslut på delegation från någon av de köpande kommunerna. För att tjänstemannen ska kunna fatta beslut på delegation måste viss anställningsprocent finnas hos respektive kommun. Avtalet kan reglera köparnas inflytande om insyn och kontroll på verksamheten och genom krav på samråd före beslut som rör verksamheten. Avtalen kan bland annat innehålla: Avtalstiden och avtalets upphörande Vad samverkan innebar Samråd och information Uppföljning Ekonomisk redovisning Arkivfrågor De köpande kommunerna saknar besvärsrätt över den säljandes beslut. Ratten finns för de förtroendevalda att motionera och interpellera i frågor som rör den egna kommunens hantering av avtalet. Revisorerna kan granska om kommunen som avtalspart har bevakat sina intressen nar avtalets slöts. Bedömning: Denna typ av organisation, ar otymplig utifrån att delegation till handläggarna inte ar möjlig och att varje kommun därmed måste fatta samtliga beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Juridiskt ar det dock fullt möjligt att applicera samarbetsformen för ett gemensamt handlaggarkontor.

29 GEMENSAM NAMND Lagstöd enligt 3 kap. 3 a 5 KL En samverkansform över kommungränserna dar alla samverkande kommuner behåller sitt politiska inflytande över den verksamhet som den gemensamma nämnden svarar för. En gemensam namnd ar ingen egen juridisk person utan ingår i en kommuns organisation - en värdkommun. Nämnden har rätt att fatta samtliga beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Fullmäktige i respektive kommun utser representanter till den gemensamma nämnden. I nämnden skall finnas minst en ledamot och en ersättare från varje kommun, i övrigt regleras detta i en överenskommelse. Insyn och styrmöjligheter ges härmed till de samverkande kommunerna genom ratten att begära upplysningar, stalla interpellationer eller frågor. Det ska finnas en överenskommelse och ett nämndreglemente. Överenskommelsen reglerar samarbetets gränser och parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra såsom Antalet ledamöter och ersättare förutom minimum Uppgiftsområdet Kostnadsfördelning Fullmäktiges godkännande Reglering om egendom Försäkrings frågor Reglementet reglerar nämndens verksamhet och arbetsformer och fastställs av fullmaktige i respektive samverkande kommun. Reglemente reglerar bland annat uppgiftsområde och arbetsuppgifter på detaljnivå. Revisorerna i varje samverkande kommun granskar den gemensamma nämnden. Bedömning I jämförelse med samarbetsformen kommunalförbund beskrivs ofta gemensam nämnd som en formellt enklare samarbetsform an ett kommunalförbund. Det är bland annat är lättare att gå ur som medlem och aven att rekrytera in nya medlemmar i en gemensam namnd an vad det ar i ett kommunalförbund. Lagstöd enligt 3 kap KL. Är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och ar fristående i förhållandet till sina medlemskommuner. Likartad uppbyggnad som en kommun. Är en myndighet och har därmed serviceskyldighet. Myndighetsbeslut (enligt AL och TL) överklagas som förvaltningsbesvar. Ett kommunalförbund bildas nar förbundsordningen har antagits av medlemskommunernas kornmunfullmäktige. Ledamöter och ersättare välj s av medlemskommunernas fullmaktige och valbara ar respektive kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

30 Kommunallagens beslut och förfaranderegler galler i huvudsak. De förtroendevalda har samma personliga ansvar som i kommun och offentlighetsprincipen galler. Ett kommunalförbund övertar uppgiften från sina medlemskommuner och blir huvudman med egen budget. Har ratt att debitera medlemmarna sina kostnader. Uppgiften som kommunalförbundet ar till för kan inte längre utföras av respektive medlemskommun. En förbundsordning fastställs genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmaktige och reglerar frågeställningarna såsom Förbundets ändamål Medlemmar, organisation och antal ledamöter och ersättare och fördelningen i den beslutande församlingen Mandattid (om annat an fyra år) Antal revisorer och deras mandattid Medlemmarnas styrning och insyn i ekonomi och verksamhet Beslutsordning Ersättningar, tvister, medlemmars uttrade m.m. Ett kommunalförbund kan organiseras på två satt; antingen med fullmaktige och styrelse (och ev. övriga nämnder) eller med en förbundsdirektion (och ev. övriga nämnder). Det måste finnas en beslutande församling; antingen förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Den beslutande församlingen ska utse en förbundsstyrelse men den ar lika med förbundsdirektionen om man väljer den formen. Lagen anger att varje medlemskommun ska utse minst en ledamot och en ersättare. Skillnader: Fullmäktiges sammanträden ar offentliga, direktionens är det inte. Faktorer som anses påverka valet av organisation ar: verksamhetens art, antalet kommuner, behovet av politiskt inflytande, möjlighet till löpande politisk styrning, kravet på representativitet mellan medlemmarna och nar det galler partiproportionalitet. Om medlemsantalet ar stort ar det att föredra att ha ett fullmaktige. Fullmäktige och styrelse: Lagstöd 3 kap $5 och 25 $ KL. Förbundsstyrelsen svarar för verkställighet och förvaltning, motsvarar kommunstyrelsen. Uppgiftsfördelningen mellan förbundsfullmaktige och förbundsstyrelsen regleras i 3 kap. 9 KL. Förbundsstyrelsen kan få befogenheten att fatta beslut som annars ligger p% Fiirbundsfiillmäktige (måste framgå av förbundsordningen) vilket innebar att fullmaktige kan ha glesare sammantriiden.

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

ON Protokoll 2015-05-27

ON Protokoll 2015-05-27 ON Protokoll Sammanträdesdatum 1 (25) Omsorgs nämnden Plats och lid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-15.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

HEDEMORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2011-10-05 1(23)

HEDEMORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden 2011-10-05 1(23) Omsorgsnämnden 2011-10-05 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Tjädernhuset, Björnen onsdagen den 5 oktober 2011, kl. 9.00-14.30 Per Jansson (S) Kajsa-Lena Fagerström (S) Gunilla Nordholm (S)

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer