ON KALLELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ON KALLELSE 2013-03-06"

Transkript

1 ON KALLELSE

2 HEDEMORA KOMMUN Omsorgsnamnden Maria Olsson KALLELSE Datum Sida 1(2) Omsorgsnamnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 6 mars 2013 kl i Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen för att behandla följande ärenden: Ärenden 1. Val av justerare 2. Faststallande av dagordning 3. Information från konsumentjuridiska rådgivningen (kl Lisbeth Ander) 4. Ansökan om medgivande för adoption 5. Yttrande till Socialstyrelsen (kl M. Williams) 6. Socialförvaltningen, internkontroll 7. Socialförvaltningens bokslut 2012 (kl M. Paulsson) 8. Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria lakemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner (kl K. Sundmark, B. Stoltz) 9. Försök i Smedby för att underlatta för äldre att handla i den lokala butiken 10. Riktlinje gallande Daglig verksamhet LSS (kl E. Helgé) Arbetsmiljöverkets inspektion, Granen Redovisning av Socialstyrelsens verksamhetstillsyn Rutin för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag (kl M. Helgé) Avvikelser inom halso- och sjukvard 2012 Handlingsplan, e-halsa Tjansteköp, hemsjukvården Vård- och omsorgsförvaltningens fortbildningsplan Rapport avseende granskning av biståndshandlaggning (kl Tommy Nyberg - KPMG, Kommunrevisionen) Avgiftssystem och tillampningsföreskrifter inom vård och omsorg (kl L. Engström) Vård- och omsorgsftjrvaltningens verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningens bokslut 2012 (kl E. Back, Anna-Lotta Sjöstrand) Vård- och omsorgsförvaltningens budgetuppföljning Ansökan om medel för 201 3, datorstödd traning för personer med afasi Valarende, omsorgsnamnden Delgivningar Beslutsanmalan Rapporter

3 UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Omsorgsnämnden Datum: NÄRVARANDE TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Jansson Per, ordf. Fagerström Kajsa-Lena, led Nordholm Gunilla, led Brus Per-Ola, 2:e v. ordf. Vakant, led Karlsson Krystyna, led Ahlinder Owe, led Lundgren Kristina, led Westholm Birgitta, led Carlgren Jonas, 1:e v. ordf. Morén Gunborg, led Westlund Lars, ers Gilén Ola, ers Högvall Karin, ers Persson Inger, ers Rindberg Isacsson Jan, ers Samuelsson Ann-Marie, ers Åberg Owe, ers Hjelte Gertrud, ers Häggkvist Love, ers Stening Solbrith, ers Badlund Göran, ers Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare S S S LHP V MP C C M M M S S S S V MP C C M M FP

4 HEDEMORA KOMMUN Slda SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(37) Omsorgsnamnden Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras. Omsorgsnamndens förslag till beslut Presenterad dagordning fastställs. Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande

5 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(37) Omsorgsnamnden 9 Dnr ON Information från konsumentjuridiska rådgivningen Sammanfattning Lisbeth Ander, informerar om den konsumentjuridiska rådgivningen. Beslutsunderlag Konsumentjuridiska rådgivningen, årsberättelse Omsorgsnamndens förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av information avseende konsumentrådgivningen. Utdrag till Diariet I ~usterandes sign Utdragsbestyrkande

6 p ( KONSUMENTJURIDISKA - CI-C_---- RADGIVNINGEN Hedemora * Sater * Gagnef 2012 t717r, dd~dl$...,,,.,...,,..,. L,r/ J Jag arbetar %-tid (20 tidvecka) med konsumentjuridisk rådgivning. Via avtal erbjuds konsumentjuridisk telefonrådgivning även till invinarna i Hedemora och Gagnefs kommuner. Inom en kommun bedrivs rnånga verksamheter med direkt radgivning/information ut mot konsumentema~kommuninv~a, den rådgivning jag arbetar med är konsumentiuridisk rådgivning utifran den konsumenträttsl iga lagstiftningen. Även näringsidkare är välkomna att kontakta mig i konsumentjuridiska fiiigor, d v s nar det handlar om en tvistlett ärende där parterna ar il ena sidan en enskild konsument och?i andra sidan en näringsidkare. Jag agerar inte ombud för någon part i en konsumenttvist, utan min roll är, att vara neutral och förklara vad lagen säger i den aktuella tvisten. Två privatpersoner som hamnat i en tvist med varandra hänvisas till jurist for att lösa tvisten. Samma sak galler om tv& näringsidkare hamnat i en tvist. Nämnda tvister omfattas inte av den konsumenträttsliga lagstiftningen. Vanliga konsumentproblem Det kan knappast ha undgått någon att telefoniforsäljarna är mer aggressiva i sin säljteknik an nagonsin tidigare. De konsumenter som rakar mest illa ut är äldre personer, som rakar äga lite skogsmark och darfor har ett organisationsnummer, vilket emellertid långt if* alltid innebar att de ar aktiva näringsidkare. Telefoniförsaljama gör sin egen tolkning och "bestämmer" sig för att den aktuella kunden i andra änden på telefonen & en aktiv näringsidkare och som därför inte har Angerrätt vid distansförsäljning (vilket enskilda konsumenter har). Säljaren övertalm nämnda konsumenter att köpa ett "bättre och billigare" telefonabonnemang. När konsumenten vill ångra sig visar det sig att det nya abonnemanget ar ett s k företagsabonnemang, ofta med flera års bindningstid

7 och enligt säljaren kan ju inte köparen ångra ett f6retagsabonnemang eftersom - - d~timehasnna~ye~ng~iwee(~~e~) Jag har under aret lyckats hjälpa manga konsumenter, som gått i den har fallan, men det krävs massor av tid, envishet och skrivhjälp, Problemet kommer att kvarstå så länge som det ar tillåtet att ingå avtal via telefon. Konsumentverket har, med instammande av oss konsumentrådgivare, uttryckt att det borde vara lagkrav p& skriftliga avtal, men an så länge har inte lagstiftarna tagit till sig detta. Även andra tjänster, dar malgruppen ar äldre, ja riktigt gamla konsumenter, säljs via telefon. Säljaren pratar extremt fort, varför "budskapet" inte uppfattas korrekt av konsumenten (som ofla har nedsatt hörsel) och denne tackar ja till något som hanhon i efterhand inte har en aning om. Säljarna har som regel tagit reda på konsumentens personnummer innan uppringning sker och det ar långt ifrån ovanligt att konsumenten ar 80 år och äldre. Det är en stor och mycket utsatt konsumentgrupp som råkar mest illa ut genom telefoniförs~ljarnas ojusta forsäljningsmetoder. Egen utbildning Kontinuerlig utbildning ar nödvändig, om j ag ska kunna ge konsumenter korrekta råd. ~a~stiftnin~en förändras, nya, problemområden dyker upp och jag fdrvantas kunna svara på "det mesta". Konsumentverkets (KOV) utbildningar ar kostnadsfria for kommunerna, förutom resekostnaden. ARN (AlImanna Reklainationsnamnden) betalar resekostnaderna, samt ett mindre arvode, men å andra sidan tar jag inte ut traktamente eller fardtidsersattning av Säters kommun. Deltagande i ARN-möten är en mycket värdefull kompetensutveckling. ARNImo toravd KOV/resor AWotoravd ARN/motoravd ARN/motoravd ARN/mo toravd KOV/f6rsäkringar AIUWbostadsavd Stockholm Stockholm Stockholm StockhoIm S tockho lm Stockholm Stockholm Stockholm

8 Forelasning Unga till arbete Säter - *w--.-*-.---" Tyvärr har fóreläsningsverksarnheten minskat kraftigt p g a tidsbrist. Förebyggande verksamhet skulle höja kvalitén på konsumentverksamheten. betydligt, eftersom okunskapen kring de konsumenträttsliga lagarna generellt sett ar mycket låg. Telefonrådgivning måste ända vara grunden i arbetet eftersom alla har möjlighet att nå mig p& telefon och då handlar det som regel om akuta konsumentproblem. Ovrigt Z4 Konsumentdagar 2012 Gävle Peace&Love* Borlänge Peace&Love* Borlänge Tar emot konsumentfrågor från Borlänge kn under ordinarie befattningshavarens semester. ** Konsumentrådgivarträff, Dalarna. *Under Peace&Love arbetade jag under tre dagar i Konsumentverkets talt på FestivalomrCidet. **Senare under sommaren tog min kollega i Borlänge hand om "mina" konsumentfrågor under min semester. Jamförelse mellan Aren Kon takter Kon takter Kontakter 2012 Hedernora Gagnef n"-- TOTALT 907

9 Man kan inte jämföra antalet kontakter "rakt av" mellan olika ar, eftersom tar ljhgre tid att 18sa än andra, Tendensen är, att ärendena blir alltmer komplicerade och alltså tar längre tid i anspråk innan man kommer fram till en lösning. Alltflera konsumenter, som behöver hjälp är ocks% allt äldre, vilket också piiverkar rådgivningstiden. Antal minii ter i-ldei'crnin)~/iiivanai-e, ar (Uppgifterna togs fram i jan/febr 2011) Hederno ra 1,34 Säter 299 Gagnef 3,1 Säter den 4 januari 2013 ~'Lsbeth Afidev

10 Page 1 of 1

11 Page 1 of 1 totalt antal ërenden - R4dglvnlng och UtAtriktad insats p LKONSTAT

12 Page I of 1

13 Page 1 of 1 Ärenden per typ avvaraltjlnst - Ridgivning KON STAT Typ av waraltjynrt Envwnw Fkinirhl Vm1 FrldrWnil Hbbo.mpkvlid-vnryrna Konrumlmi$Anil Kcnri;mbonivnfi PaiYNif~b&lirn*minil Tiiniporltllnit mndnkmwml hllgl- varuwnsl totalt rotmit - illa typar iv vmraiqynit

14 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(37) Omsorgsnamnden S Dnr [Arendenr] Socialförvaltningen, internkontroll Sammanfattning Socialförvaltningen redovisar genomförande av 2012 års internkontrollplan samt presenterar förslag på internkontrollplan för år Beslutsunderlag Socialförvaltningen, uppföljning av intern kontrollplan 20 12, utförd den 20 februari Socialförvaltningen internkontrollplan 20 13, upprättad den 20 februari Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnamnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan Omsorgsnamnden antar internkontrollplan för socialförvaltningen Utdrag till Förvaltningschef Diariet Kommunstyrelsen Justenndas Sign Utdragsbestyrkande

15 1Jtförd: Uppföljning intern kontrollplan 2012 Utbetalning går till

16 Synpunktshantering Utförs och följs upp av systemansvarig Närmsta chef 2 ggrlår Samtliga Kontroll ej genomförd Allvarlig och mycket allvarlig awikelse Konamenrar: Ingen anmärkning. l.- Arendehanterings- Föråldrat ska Socialutskottet l ggriår Redogörelse för aktuell Redogörelse ej Kännbar system uppdateras, följ upp status genomförd avvikelse det nya systemet, att det blir utfört Kommentar: Arbetet med ~rendehailterings~stcrmerpfigar, återst& en hel del att göra och det kommer att fortg& under Uppföljning av aktuella placeringar Att lagstiftning följs, Sektionschef alla placeringar redovisas 2 ggrlår Samtliga 'li'ommentar: Under 2013 ar ambitionen att urfora kontrollen 2 gp. Intern kontrollplan I~tt Koinmentur: Vissa konti.c.11lpunkter bör följas zipp buttre och samrlignprocesser ska ha en rutinheskrivning. Arbetsmiljö Kartläggning av den Närmsta chef 1 ggrlår Enkät psykosociala arbetsmilj ön Kontroll genomförd en gång planen följs I Socialutskottet I l ggrlår I Samtliga I ontr roll genomford (OK Kornnzentar: Sekcior?sch<fer och evihefschefir rapporterar vid nästa smverkansrnote. Kontroll ej genomförd, tas upp i samverkansgrupp Försumbar avvikelse OK Allvarlig och mycket

17 I Upprättad: Pri - Intäkter R iskanalys Intäkter Riskanalys Elektroniska fakturor R iskanalys Utbetalning av forsörjningsstöd Riskanalys Delegationsordning Riskanalys Tidrapportering Riskanalys Kontronbome Intern kontrollplan Socialförvaltningen 2013 till vem t- Att ratt fakturering sker Ekonom 12 Stickprov 20 stigång Förvaltningschef, 31 maj, 30 no1 I Konsekvensen om processen inte fungerar ar uteblivna intäkter, vilket kan bli allvarligt för förvaltningens ekonomi. I~tt externa bidrag återsöks och I Sektionschef 14 ggr/år (Samtliga (~örvaltnin~schef, 31 maj, 30 no\ blir utbetalda Konsekvensen om processen inte fungerar ar uteblivna intäkter, vilket kan bli allvarligt för förvaltningens ekonomi. Att attestregistret är uppdaterat. Ekonom 2 ggrlår Stickprov 20 stigång Attestregister ON, 3 l januari, Utbetalning till ratt leverantör Fakturor Förvaltningschef, 30 och registrerad moms I I 1 juni, 3 l december Konsekvensen av ett icke uppdaterat attestregister ar att icke behörig kan attestera eller att behörig attestant ej kan [attestera Om utbetalning skulle gå tillfel leverantör och momsen ej blir korrekt kan detpåverka verkramheten och kommunen negativt. Ratt ersättning till ratt hushåll I Ekonom 13 ggrlår I Stickprov 30 stigång I ~örvaltnin~schef, 3 l januari, 31 Imaj, 30 september Sökande av ekonomiskt bistånd har ratt till att få ersättning enligt riksnorm, felaktig utbetalning kan ge negativa konsekvenser för både den sökande och kommunen. Att delegationsordningen följ s Nämndsekreterare 2 ggrlår och att rutin finns Stickprov och Socialutskottet, redovisas vid kontroll av rutinen, nästkommande Su eller ON eftei 1 O stigång genomförd kontroll i mars och september För att på basta satt säkerställa rattsakerheten och möjligheten att överklaga fattade beslut ar det av största vikt att delegationsordningen följs. Att lön utgår för ratt tid och I~ärmsta chef 1 12 ggdår I Samtliga I ~örvaltnin~schef, senast 31 (ratt orsak 1 I I (december, vid avvikelse I (omgående Felaktigt utbetald lön. Alla arbetstagare har ratt till att få ratt lön.

18 Styrkort Riskanalys Synpunktshantering Riskanalys Ej verkställda beslut Riskanalys Ärendehanteringssystem Riskanalys Uppföljning av aktuella placeringar Riskanalys Att verksamhetsmål och Förvaltningschef 1 ggrlår Samtliga Socialutskottet, senast 30 nov 5ta&dsplan folis Risken ar att mål och åtgardsplan ej följs upp, vilket får konsekvenser för styrningen av verksamheten. Ufors och följs upp Förvaltningschef l gångfår För att vi ska kunna öka vår kvalité och service kravs en val fungerande synpunktshantering. En mo~lighet för klienten att komma till tals nar det galler både negativa och positiva synpunkter. Ger förvaltningen möjlighet att utveckla verksamheten. Rutinen följs upp av systemansvarig Nätmsta chef 4 ggrlår Samtliga Samtliga ON, 30 november ON, Kf, revisorer, Socialstyrelsen, 30 april, 3 l juli, 30 oktober, 28 februari Risk att gynnande beslut aldrig blir verkställda. Rättssäkerheten för den enskilde kan äventyras och kommunen riskerar vite. Nuvarande Socialutskottet 1 ggrlår Redogörelse för ON, 3 l oktober ärendehanteringssystem är aktuell status föråldrat, systemet ska uppdateras. Risk att vi får sämre ordning och reda i vårt ärendehanteringssystem och att rättssäkerheten för den enskilde försämras. Konsekvenserna kan bli ekonomiska för socialförvaltningen och negativa för den enskilde. Att lagstiftning följs, alla placeringar redovisas Sektionschef 2 ggrlår Samtliga Socialutskottet, 31 mars och 30 september Uppföljningen ar till för att socialutskottet ska ha insyn i samtliga placeringar. Konsekvensen kan bli att socialutskottet inte har insyn i samtliga placeringar, vilket har stor betydelse för att kunna ta ansvar för placeringarna. Intern kontrollplan Riskanalys Arbetsmiljö R iskanalys Att planen följs Socialutskottet 1 ggrlår Kontroll att ON rapportering skett För vissa processer skulle det innebära lagbrott, för andra processer ekonomiska följder för förvaltningen, arbetstagare eller klienter. Processen ska vara under kontroll-för att få en hållbar verksamhet. Kartläggning av den Närmsta chef l ggrlåx Enkät Samverkansgruppen, 30 psykosociala arbetsmiljön november Medarbetares psykiska halsa riskeras, om problem inte upptäcks i tid. Rutiner för genomförande av psykosocial kartlaaning skall vara en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Risk- och väsentlighetsanalysen ska svara på varför processen bör vara under kontroll: Risk - Vilka kan konsekvenserna bli om processen ej fungerar? Väsentlighet - Vad ar motiveringen till att processen bör vara under kontroll?

19 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammaniradesdatum Sida I o(37) Omsorgsnamnden S Dnr [Arendenr] Socialförvaltningens bokslut Sammanfattning Ekonom Maria Paulsson och förvaltningschef Anders Jacobson presenterar socialförvaltningens bokslut Socialförvaltningens tilldelade ram var 64,4 mkr. Summa nettokostnader för 2012 var 69, 8 mkr. Det sammanlagda resultatet blev ett underskott om -5,4 mkr. Gemensam administration IF0 har belastats med 400 tkr högre IT, telefoni och hyreskostnader. En tvist med Sollefteå kommun angående ansvar för en placeringskostnad ar under utredning och rättslig prövning, 900 tkr har bokats upp i bokslutet för denna kostnad. Boendestöd har personalkostnader för en ej budgeterad hemmaplanslösning, utköp av personal och konvertering av tjänst från deltid till heltid. Budgeten överskreds med 446 tkr. Försörjningsstödet för blev 13,l mkr vilket ar 2,l mkr över budget. Vuxensektionen har haft fler familjehems- och institutionsplaceringar an vad som raknats med i budget, vilket medförde ett underskott om 800 tkr. Barn- och ungdomssektionen har haft tillfalligt inhyrd personal, vilket kostade 1,2 mkr. Placeringskostnaderna överskred budget med 600 tkr. Beslutsunderlag Socialförvaltningens bokslut Socialutskottet den 19 februari 201 3, fj 46 Socialförvaltningens bokslut delas ut vid sammanträdet, förutom till de ledamöter som fick den vid socialutskottets sammanträde Forts.

20 HEDEMORA KOMMUN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL I 1(37) Omsorgsnamnden 7 Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnamnden har tagit del av socialförvaltningens bokslut Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram könsuppdelad statistik gällande bokslut 2012, där så ar möjligt. i'* Utdrag till Förvaltningschef Ekonom Diariet Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 DRIFTBUDGET per Ansvar, tkr Arsbokslut 2012 Socialförvaltningen Utfall Noter Summa"8lOf 5 Perso - 6 Oviigi Vuxna missbruklpsyk SYmma 8181t.- g g *

22 HEDEMORA KOMMUN Sida 12(37) Omsorgsnamnden 9 Dnr [Arendenr] Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel Sammanfattning Utredningen enligt ovan beskriver och lämnar förslag till en eventuell ny organisation vad avser alkohol-receptfria läkemedels-tobaks- och folkölsförsaljningen inom Falun-Borlängeregionen med dess sex kommuner Falun, Borlänge, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnef samt utöver dessa Leksand och Hedemora Kommun. Projektägare för utredningen är Borlänge Kommun med övriga involverade kommuner som huvudintressenter. Anledningen till att frågan utreds är bland annat att det framkommit en del kritik från Länsstyrelsen, vad avser kommunernas handläggning framförallt vad avser tillsynsfrågorna. En annan anledning till utredningen är att kommunerna ser behovet av att samla alkoholhandlaggningen i ett gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Beslutsunderlag Utredning, Gemensamt handläggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner den 21 januari 2013 Tilläggsuppdrag till utredning "gemensamt handlaggarkontor för alkoholtobak-folköl och receptfria läkemedelshandlaggning" den 11 februari 2013 Socialutskottet den 19 februari 2013, 47 Kjell Sundmark, alkoholhandlaggare och Bertil Stoltz, utredare föredrar ärendet vid sammanträdet. Forts. Justerandes sign I Utdragsbestyrkande

23 HEDEMORA KOMMUN Sida 13(37) Omsorgsnamnden Omsorgsnamndens förslag till beslut 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen avseende förslaget om ett gemensamt handlaggarkontor alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel inom Falun-Borlänge regionen med flera kommuner. 2. Omsorgsnämnden ger i uppdrag till regionkommittéen Avesta-Hedemora att se över möjligheter gällande ett eventuellt gemensamt handlaggarkontor. Utdrag till Förvaltningschef Diariet Regionkommittéen Avesta-Hedemora Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 GEMENSAMT HANDLAGGARKONTOR ALKOHOL,TOBAK, FOLKOL OCH RECEPTFRIA LAKEMEDEL INOM FALUN-BORLANGE REGIONEN MED FLERA KOMMUNER PRO JEKTAGARE: BORLANGE KOMMUN SAMARBETSPARTNER: LANSSTYRELSEN I DALARNA

25 UTREDNINGEN GENOMFORANDE... BAKGRUND... MOJLIGA SAMARBETSFORMER... AVTAL MED ANNAN KOMMUN GEMENSAM NÄMND KOMMUNALFORBUND... SLUTSATSER... ALKOHOLHANDLAGGARNAS ANSVARSOMRADEN... FOR~JACKDELAR MED NY ORGANISATION... BEMANNING... EKONOMI DET POLITISKA INFLYTANDET ASSOCIATIONSFORM/SAMARBETSFORM... PLACERINGSORT... REKOMMENDATIONER... SID 1 SID 2 SID 2 SID 3 SID 3 SID 4 SID 4 SID 6 SID 7 SID 7 SID 9 SID 11 SID 14. SID 14 SID 15 SID 16 BILAGA l :ARBETSUPPGIFTER BILAGA PL FOR OCH NACKDELAR MED NY ORGANISATION-INTERVJURESULTAT BILAGA ~:SAMMANSTÄLLNING KOMMUN FOR KOMMUN

26 GEMENSAMT HANDLAGGARKONTOR- ALKOHOL,TOBAK, FOLKOL OCH LAKEMEDEL INOM FALUN - BORLANGE REGIONEN MED FLERA KOMMUNER. UTREDNINGEN Utredningen beskriver och lämnar förslag till en eventuell ny organisation vad avser alkohol-receptfria läkemedels-tobaks- och folkölshandlaggningen inom Falun-Borlänge regionen med dess 6 kommuner Falun, Borlänge, Ludvika, Säter Smedjebacken och Gagnef, samt utöver dessa Leksands och Hedemora kommuner.. Projektagare för utredningen ar Borlänge kommun med övriga involverade kommuner som huvudintressenter. Länsstyrelsen i Dalarna har medfinansierat utredningen. I tillämpliga delar för att få helheten samlad på ett ställe har något avsnitt ur den utredning som genomfördes under och som avrapporterades till projektägaren , integrerats i den nu aktuella utredningen. Anledningen till att frågan utreds ar bland annat att det framkommit en del kritik från Länsstyrelsen, vad avser kommunernas handläggning framför allt vad avser tillsynsfrågorna. En annan anledning till utredning ar att kommunerna ser behovet av att samla alkoholhandlaggningen i ett gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Med alkoholhandlaggning avses i den fortsatta texten aven tobak, folköl och lakemedelshandlaggningen Frågeställningar Kan ett gemensamt handlaggarkontor: uppnå en effektivare tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohollagen samt effektivare tillsyn av tobaksprodukter, folköl och receptfria läkemedel och upprätthålla och garantera en hög kompetensnivå bland handläggarna? Minska sårbarheten vid exempelvis sjukdom och semestrar. En annan mycket väsentlig fråga ar hur finansieringen av ett gemensamt kontor skall se ut. Avgifterna varierar idag kraftigt mellan kommunerna. Går det att konstruera en, av ingående kommuner accepterad modell för finansiering av en gemensam handlaggarorganisation? Arbetet med tillståndsgivning och tillsyn styrs av alkohollagen (201 0: 1622) samt tobakslagen. Folkhalsoinstitutet ar den statliga huvudmannen med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Lakemedelslagen styr tillsyn av läkemedel Lakemedelsverket har samma funktion gentemot kommunerna som Folkhalsoinstitutet har vad avser alkoholtillsyn/tillstånd.

27 I utredningen ingår Falun-Borlänge regionens kommuner samt Hedemora och Leksands kommuner. De två senare kommunerna har tillfrågats om de vill vara med i utredningen genom socialchef respektive kommundirektör. Intervjuer har genomförts med samtliga alkoholhandlaggare inom Falun-Borlänge regionen samt kommunerna Leksand och Hedemora. Intervjuer har också genomförts med en del av de chefer som ansvarar för alkoholhandlaggningen i de olika kommunerna samt med företrädare för den politiska organisationen. Företrädare för Länsstyrelsen som ar tillsynsmyndighet under Folkhalsoinstitutet har aktivt deltagit med synpunkter under hela utredningen. Intervjuerna tillsammans med litteraturstudier och erfarenheterna från ett seminarium som genomfördes i regi av Länsstyrelsen och Falun-Borlänge regionen har legat till grund för det faktaunderlag som presenteras nedan. BAKGRUND Kommunal samverkan har förekommit sedan kommunalförordningen kom till år 1862,inte minst inom skolområdet. Olika anledningar till samarbeta har funnits genom tiderna bland annat: Erhållande av stordriftsfördelar, billigare produktionskostnad per enhet Rationalitetsskal, onödigt med likadana funktioner i varje kommun Kompetensskal, en kommun ger ett otillräckligt underlag för att hålla t.ex. en heltidstjänst. Effektivitetsskal, kvalitén kan höjas och kostnader sankas med ett gemensamt utnyttjande av resurser Samhället går mot en större komplexitet vilket gör att kommunorganisationerna måste kunna samutnyttja svårrekryterade anställda med specialistkunskaper. Det har också visat sig att det ar de små kommunerna som, inte helt oväntat, varit mest intresserade av samarbete med andra kommuner. Detta kan man utläsa av att det till exempel innan storkommunreformen 1952 fanns över 500 kommunförbund i landet. Efter storkommunreformen sjönk antalet kommunförbund till runt 170 stycken. I början av 1970-talet slogs ett antal kommuner ihop och trots en uppgång under senare år ligger antalet kommunförbund nu på runt 100 stycken

28 Statsmakterna vill stödja ett samarbete mellan kommuner och har under senare år underlättat för samarbete genom att avreglera och andra lagstiftningen. På senare tid har frågan om ytterligare en kommunsammanslagning, återigen tagits upp vad avser Dalarnas 15 kommuner. Detta bland annat i Falu-Kurirens ledare Mycket talar således för att det av en hel del skal ar nödvändigt med ett tätt samarbete mellan kommunerna, inte minst utifrån ett strukturellt perspektiv. VILKA SAMARBETSFORMER AR MOJLIGA VAD AVSER ALKOHOL-TOBAKS- LAKEMEDELS- OCH FOLKOLSHANDLAGGNING? AVTAL MED ANNAN KOMMUN Lagstöd finns att för annan kommun utföra uppgifter med begränsningar enligt. 9 kap. 65 AL respektive 19c 8 TL. En kommun står som ansvarig. Övriga kommuner sluter avtal med denna. Ansvarig kommun ansvarar för all personal, har arbetsgivaransvaret. Avtal fattas om tillsyn och tillståndsutredningar. Ratten att fatta samtliga myndighetsbeslut enligt alkoholoch tobakslagen ligger dock kvar hos respektive kommun. Tjänstemannen kan inte fatta några beslut på delegation från någon av de köpande kommunerna. För att tjänstemannen ska kunna fatta beslut på delegation måste viss anställningsprocent finnas hos respektive kommun. Avtalet kan reglera köparnas inflytande om insyn och kontroll på verksamheten och genom krav på samråd före beslut som rör verksamheten. Avtalen kan bland annat innehålla: Avtalstiden och avtalets upphörande Vad samverkan innebar Samråd och information Uppföljning Ekonomisk redovisning Arkivfrågor De köpande kommunerna saknar besvärsrätt över den säljandes beslut. Ratten finns för de förtroendevalda att motionera och interpellera i frågor som rör den egna kommunens hantering av avtalet. Revisorerna kan granska om kommunen som avtalspart har bevakat sina intressen nar avtalets slöts. Bedömning: Denna typ av organisation, ar otymplig utifrån att delegation till handläggarna inte ar möjlig och att varje kommun därmed måste fatta samtliga beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Juridiskt ar det dock fullt möjligt att applicera samarbetsformen för ett gemensamt handlaggarkontor.

29 GEMENSAM NAMND Lagstöd enligt 3 kap. 3 a 5 KL En samverkansform över kommungränserna dar alla samverkande kommuner behåller sitt politiska inflytande över den verksamhet som den gemensamma nämnden svarar för. En gemensam namnd ar ingen egen juridisk person utan ingår i en kommuns organisation - en värdkommun. Nämnden har rätt att fatta samtliga beslut enligt alkohol- och tobakslagen. Fullmäktige i respektive kommun utser representanter till den gemensamma nämnden. I nämnden skall finnas minst en ledamot och en ersättare från varje kommun, i övrigt regleras detta i en överenskommelse. Insyn och styrmöjligheter ges härmed till de samverkande kommunerna genom ratten att begära upplysningar, stalla interpellationer eller frågor. Det ska finnas en överenskommelse och ett nämndreglemente. Överenskommelsen reglerar samarbetets gränser och parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra såsom Antalet ledamöter och ersättare förutom minimum Uppgiftsområdet Kostnadsfördelning Fullmäktiges godkännande Reglering om egendom Försäkrings frågor Reglementet reglerar nämndens verksamhet och arbetsformer och fastställs av fullmaktige i respektive samverkande kommun. Reglemente reglerar bland annat uppgiftsområde och arbetsuppgifter på detaljnivå. Revisorerna i varje samverkande kommun granskar den gemensamma nämnden. Bedömning I jämförelse med samarbetsformen kommunalförbund beskrivs ofta gemensam nämnd som en formellt enklare samarbetsform an ett kommunalförbund. Det är bland annat är lättare att gå ur som medlem och aven att rekrytera in nya medlemmar i en gemensam namnd an vad det ar i ett kommunalförbund. Lagstöd enligt 3 kap KL. Är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och ar fristående i förhållandet till sina medlemskommuner. Likartad uppbyggnad som en kommun. Är en myndighet och har därmed serviceskyldighet. Myndighetsbeslut (enligt AL och TL) överklagas som förvaltningsbesvar. Ett kommunalförbund bildas nar förbundsordningen har antagits av medlemskommunernas kornmunfullmäktige. Ledamöter och ersättare välj s av medlemskommunernas fullmaktige och valbara ar respektive kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

30 Kommunallagens beslut och förfaranderegler galler i huvudsak. De förtroendevalda har samma personliga ansvar som i kommun och offentlighetsprincipen galler. Ett kommunalförbund övertar uppgiften från sina medlemskommuner och blir huvudman med egen budget. Har ratt att debitera medlemmarna sina kostnader. Uppgiften som kommunalförbundet ar till för kan inte längre utföras av respektive medlemskommun. En förbundsordning fastställs genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmaktige och reglerar frågeställningarna såsom Förbundets ändamål Medlemmar, organisation och antal ledamöter och ersättare och fördelningen i den beslutande församlingen Mandattid (om annat an fyra år) Antal revisorer och deras mandattid Medlemmarnas styrning och insyn i ekonomi och verksamhet Beslutsordning Ersättningar, tvister, medlemmars uttrade m.m. Ett kommunalförbund kan organiseras på två satt; antingen med fullmaktige och styrelse (och ev. övriga nämnder) eller med en förbundsdirektion (och ev. övriga nämnder). Det måste finnas en beslutande församling; antingen förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Den beslutande församlingen ska utse en förbundsstyrelse men den ar lika med förbundsdirektionen om man väljer den formen. Lagen anger att varje medlemskommun ska utse minst en ledamot och en ersättare. Skillnader: Fullmäktiges sammanträden ar offentliga, direktionens är det inte. Faktorer som anses påverka valet av organisation ar: verksamhetens art, antalet kommuner, behovet av politiskt inflytande, möjlighet till löpande politisk styrning, kravet på representativitet mellan medlemmarna och nar det galler partiproportionalitet. Om medlemsantalet ar stort ar det att föredra att ha ett fullmaktige. Fullmäktige och styrelse: Lagstöd 3 kap $5 och 25 $ KL. Förbundsstyrelsen svarar för verkställighet och förvaltning, motsvarar kommunstyrelsen. Uppgiftsfördelningen mellan förbundsfullmaktige och förbundsstyrelsen regleras i 3 kap. 9 KL. Förbundsstyrelsen kan få befogenheten att fatta beslut som annars ligger p% Fiirbundsfiillmäktige (måste framgå av förbundsordningen) vilket innebar att fullmaktige kan ha glesare sammantriiden.

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsplan och antar densamma.

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsplan och antar densamma. FrfLUN Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, Tobak och receptfria läkemedel Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-09-28 1(1) 47 Verksamhetsplan 2017-2019 Diarienummer ATL0004/16-041 PS KOMMUN

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ON Protokoll 2015-05-27

ON Protokoll 2015-05-27 ON Protokoll Sammanträdesdatum 1 (25) Omsorgs nämnden Plats och lid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-15.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

ON Protokoll 2014-02-26

ON Protokoll 2014-02-26 ON Protokoll it. HEDEMORA 1 (22) Omsorgs nämnden Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Missiv. Kommunstyrelsen föreslås besluta

Missiv. Kommunstyrelsen föreslås besluta Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-04 KS/2016:75 Handläggare Patrik Hjalmarsson Kommunstyrelsen Godkännande av avtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd

Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd Avtal mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner om samverkan i gemensam gymnasienämnd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund och syfte 2. Värdkommun 3. Ändamål och omfattning 4. Organisation 5. Ekonomi 6. Övergripande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-12-16 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Kenneth

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Ovriga närvarande

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

ON Protokoll 2015-10-28

ON Protokoll 2015-10-28 ON Protokoll 2015-10-28 HEDEMORA KOMMUN .å HEDEMORA Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C). ordförande Ola Gilen

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:3 Kf 213/2008 Dnr Ks 2012/124 Dnr Ks 2008.10273 Samverkansavtal Ystad-Österlenregionens miljöförbund Mellan 1. Simrishamns kommun, och 2. Tomelilla

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 1(6) Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 1 Förbundets namn, medlemmar och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Medlemmar i kommunalförbundet är Helsingborgs stad, Ängelholms

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred Reglemente Gemensam miljö- och byggnadsnämnd Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige i Hultsfred 2014-03-31 Antaget av kommunfullmäktige i Vimmerby 2014-03-31 Gäller från och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer