ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET"

Transkript

1 ANSÖKAN 24MONEY PRIVATLÅNET Du kan ansöka om 24Money Privatlånet upp till kr. Beviljas din ansökan kommer pengarna att utbetalas till ditt bankkonto. Vänligen observera att du måste vara minst 20 år för att ansöka och ha en fast årsinkomst på minst kr. Du ska vara folkbokförd i Sverige i minst tre (3) år och inte ha några betalningsanmärkningar. Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter korrekt och kontrollerar dem innan du skickar in din ansökan till oss. LÅNEBELOPP Fyll i belopp (5000 kr till kr) LÅNEPERIOD 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år PERSONUPPGIFTER HUVUDSÖKANDE Personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) E-postadress Mobilnummer MEDBORGARSKAP Nationalitet Typ av ID-handling Körkort ID-kort Pass BANK & KONTO- INFORMATION SYFTE MED LÅN Jag har fyllt i, signerat och bifogat blanketten Identitetskontroll till denna ansökan Bank Clearingnummer Kontonummer Beskriv syftet här CIVILSTÅND Gift Ogift Skild Änka/Änkling Antal barn under 18 år Antal vuxna i hushållet BOENDEFORM Villa Bostadsrätt Hyresrätt Inneboende Nuvarande adress sedan ÅÅÅÅ-MM Del av boendekostnad kr/mån ARBETE Fast anställd Vikarie/projektanställd Egen rörelse Sjukpensionär Ålderspensionär Arbetslös/uppsägning HUSHÅLLETS EKONOMI Arbetsgivare Inkomster per månad Inkomster före skatt Förmåner före skatt Övr. inkomster, skattefria (t.ex. barnbidrag) Arbete sedan ÅÅÅÅ-MM Utgifter per månad Bostad (hyra och avgifter inkl. drift) Räntor, lån och krediter Amortering, lån och krediter Underhåll, bostadsbidrag Summa inkomster Övriga utgifter Summa utgifter (exkl. boräntor) 1/2

2 HUSHÅLLETS EKONOMI FORTS. Tillgångar Värde på fastigheter Sparande Värdepapper Bostadsrätt Livförsäkring Bil, båt etc Summa tillgångar Skulder Skulder mot säkerhet (aktier, obligationer, pantbrev etc) Studielån Kreditkort Övr. skulder Summa skulder Borgensåtagande / ställda säkerheter (totalt) BEKRÄFTA Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. Jag/vi är medveten om att kreditupplysning kommer att inhämtas på mig/ oss och att angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Jag/vi har tagit del av allmänna villkoren och samtycker till att mina/våra personuppgifter behandlas i enlighet med de allmänna villkoren. UNDERSKRIFT Underskrift huvudsökande Underskrift ev. medsökande LÄMNA IN ANSÖKAN Ort och datum Ort och datum Jag/vi har läst följande bilagor: De allmänna villkoren Information om Standardiserad Europeisk Konsumentinformation (SEKKI) Du kan lämna in ansökan genom att antingen posta till 24Money Payments AB, Box 3060, Solna eller skanna in och mejla till Det går också bra att lämna in den i någon av våra butiker (se Du kan även ansöka via vårt webbformulär på 24money.se/lana/ansok. 2/2

3 VILLKOR 24MONEY PRIVATLÅNET Här kan du läsa våra lånevillkor. Undrar du över något gällande villkoren är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. KREDITGIVARE Kreditgivare är 24Money Payments AB, , nedan 24Money. KREDITPRÖVNING 24Money genomför sedvanlig kreditprövning. Du måste fylla 20 år innevarande kalenderår och ha ett svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att kunna ansöka om lån. Du ska även inneha anställning och uppbära inkomst. KREDITGRÄNSER Lån hos 24Money kan i dagsläget uppgå till högst kronor. 24Money förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen begränsa lånet till ett lägre belopp än det du ansökt om. Förutsatt att månadsbetalningarna sköts kan 24Money efter ny kreditprövning på din begäran i efterhand öka lånet upp till det belopp du ansökt om. BETALNING Lånet skall återbetalas via månadsvisa aviseringar eller autogirobetalningar inklusive ränta. Vid avisering om betalning tillkommer aviseringsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Det är 24Money som avgör vilket betalningssätt som ska användas. I det fall att autogirering ska tillämpas ska det till din låneansökan bifogas ett autogiromedgivande. Månadsbeloppet ska vara betalt eller kommer att dras från ditt konto den 27:e varje kalendermånad. Du ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen. BETALNINGSFRIA MÅNADER Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år om du vill. Den första månaden kan inte vara betalningsfri och du måste göra korrekta avbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Använder du de betalningsfria månaderna förlängs återbetalningstiden med motsvarande tid, det vill säga en eller två månader. För att utnyttja en betalningsfri månad så ska detta meddelas skriftligen till 24Money minst 15 dagar innan förfallodagen. BETALA TILLBAKA LÅNET NÄR DU VILL Du kan välja att betala tillbaka lånet, helt eller delvis, när du vill, utan någon extra kostnad. Kontakta oss på vår kundservice på eller för att få veta vilket exakt belopp du ska betala för att avsluta krediten i förtid. KOSTNADER Årsräntan är 29,15 % och beräknas på låneskulden den sista varje kalendermånad. Räntan läggs till låneskulden genom kapitalisering månatligen på förfallodatum. Den effektiva räntan är angiven på hemsidan och i samband med beviljad låneansökan. Ränteändringar kan ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget som 24Money inte råder över. Räntan är en avdragsgill kostnad i din deklaration. Löpande amortering liksom uppläggningsavgift enligt vid var tid gällande prislista tillkommer och läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Aviseringsavgift utgår om enligt prislista. AVRÄKNINGSORDNING Vid betalning kommer 24Money att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter och räntor innan avräkning sker på kreditbeloppet. UTEBLIVEN BETALNING Om du någon månad inte betalar aviserad betalning i tid eller inte har täckning på ditt konto eller stoppar autogirot skickar 24Money en skriftlig betalningspåminnelse. Lagstadgad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor utgår i sådana fall. Påminnelseavgift och förseningsavgift läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lagstiftning. Om full betalning inte sker på respektive förfallodag äger 24Money rätt att debitera en förseningsavgift om 150 kr för varje sådant tillfälle jämte dröjsmålsränta om 3,5 % per månad. UPPSÄGNING 24Money förbehåller sig rätten att säga upp hela lånet till betalning om: Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar du hunnit göra). Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar. Du på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Om 24Money har sagt upp lånet är uppsägningstiden en månad. Dröjsmålsränta utgår på uppsagt lån med 3,5 % per påbörjad månad. Du har rätt att, genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och avgifter innan uppsägningstiden är över, fortsätta vara lånekund hos 24Money och därmed återgå till din ursprungliga amorteringsplan. ÅNGERRÄTT Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) har du ångerrätt avseende ingånget låneavtal med 24Money. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks. I det fall du vill åberopa din ångerrätt ska detta meddelas 24Money skriftligen genom brev med posten. Du kommer då att få uppgifter om exakt belopp att betala tillbaka. Inga kostnader utöver upplupen ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätt. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN M.M. Om du ändrar namn eller byter adress ska du anmäla detta skriftligt till 24Money, Box 3060, Solna eller via e-post till 24Money har rätt att överlåta och/eller pantsätta lånet/krediten till annan kreditgivare. Du underrättas i så fall om detta skriftligen till din folkbokföringsadress. 1/2

4 PERSONUPPGIFTER 24Money är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till bolaget. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av 24Money, koncern- eller närstående företag och våra samarbetspartners. Du kan genom att skriva till 24Money, Box 2078, Uppsala, begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än 24Money. Som låntagare hos 24Money har du rätt att en gång årligen få information kostnadsfritt om hur dina personuppgifter används genom att begära detta skriftligt till adressen ovan. STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Relevanta delar av lånevillkoren kan även i enlighet med Konsumentkreditlagen 8 utläsas från den Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen som du hittar i PDFform här. TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndighet för 24Money:s låneverksamhet är Konsumentverket. Mer information om regelverket kring konsumentkrediter finns på och på För verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen utövar inte Konsumentverket tillsyn över. Mer information om Finansinspektionen finns på myndighetens hemsida MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO I det fall 24Money väljer att betalning ska ske genom autogiro gäller följande. Undertecknad ( Betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( Förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Allmänt Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t.ex. bank, betaltjänstleverantör eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Vid avslut av Autogiro från betalarens sida äger 24Money rätt att skriftligt avisera om betalning av lån varvid aviseringsavgift enligt vid var tid gällande prislista tillkommer. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 2/2

5 IDENTITETSKONTROLL För att vi i enlighet med gällande lag skall kunna identifiera våra kunder på ett säkert sätt vid distanshandel måste en vidimerad kopia på godkänd ID-handling bifogas avtalet. De ID-handlingar som är godkända är svenskt pass, körkort samt övriga ID-kort. Observera att endast ID-handlingar vars giltighetstid inte har gått ut kan användas. SÅHÄR TAR DU FRAM EN VIDIMERAD KOPIA PÅ DIN ID-HANDLING: 1. Kopiera din ID-handling med hjälp av scanner, kopiator, digitalkamera eller liknande. Observera att alla uppgifter på ID-handlingen måste synas tydlig på kopian. 2. Underteckna kopian och skriv namnförtydligande samt telefonnummer under namnteckningen. 3. För att kopian ska vara giltig måste ytterligare en person intyga att kopian på ID-handlingen överensstämmer med originalet. Detta sker genom att denna person skriver texten Vidimera efterföljt av sin underskrift, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian. Klistra in din kopia av ID-handling här. OBS! Bildupplösningen på din kopia bör vara minst 300 DPI Om du hellre önskar kan du scanna in och mejla in denna blankett till ID-INNEHAVARE VIDIMERAS AV Signatur Signatur Telefonnummer Telefonnummer 1/1

6 STANDARISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare 24Money Payments AB (Nedan 24Money ) Organisationsnummer Adress Box 3060, Solna Telefon Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet Kreditavtalets löptid Avbetalningar och i vilken ordning dess avräknas 3. Kreditkostnader Kreditränta Effektiv årsränta Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet? Annuitetslån. Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan. Kreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som högst fem år. Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro eller avisering. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker enligt följande ordning: 1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapital Årsräntan uppgår till 29,15 % och kapitaliseras månadsvis. 24Money kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som 24Money inte kunde förutse när avtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader. Om du till exempel lånar kr med återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 39,33%. Månadskostnaden kommer att vara 1741,62 kronor och du kommer totalt att ha betalat ,43 kronor (1741,62 kr * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 5 899,43 kronor. Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet. Krav på någon annan tilläggstjänst? Kostnader för krediten Kostnader i samband med försenade betalningar Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster. Du betalar utöver ränta uppläggningsavgift om 950 kr och aviseringsavgift om 25 kr. Om 24Money vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor samt förseningsavgift om 150 kr vid sen eller utebliven betalning. Dröjsmålsränta tillkommer med 3,5% per månad. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma. 1/2

7 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Förtidslösen av hela eller delar av krediten Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten. Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på eller för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten. Sökning i en databas Rätt till avtalsutkast Nekad kredit Kreditbedömning görs genom kontroll i 24Money:s interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om 24Money genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformation och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos 24Money och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos 24Money. Kontakta i så fall kundtjänst på Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om detta. Du får då också information om varför du inte beviljats kredit. 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster Klagomålshantering Tillsynsmyndighet Språk Tillämlig lagstiftning Vid klagomål kontaktar du 24Money på nedanstående adress: 24Money Payments AB Klagomålhanteringsansvarig Box Solna Det är Konsumentverket som utöver tillsyn över 24Money:s kreditgivningsverksamhet. Mer information finns på Efter den 1 januari 2014 kommer även Finansinspektionen utöva tillsyn över verksamheten som då blir tillståndspliktig. Mer information om detta finns på Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska. Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1846) tillämpningsområde. 2/2

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! M{zd{ Assistans +46 8 541 70 210 Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Mazda

Läs mer

Kontoavtal Marginalen Gold

Kontoavtal Marginalen Gold Kontoavtal Marginalen Gold Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42811122 Tipsa en vän! 1. Det är jag som tipsar Förnamn Efternamn Kontonummer eller OCR-nummer 2. Sökt kreditutrymme

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer