FRANSKA ORDBOKSÖVNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRANSKA ORDBOKSÖVNINGAR"

Transkript

1 FRANSKA ORDBOKSÖVNINGAR

2 D doser 130 donner TRANSITIVT 1 ge, skänka (qch à qn ngn ngt) elle m a donné un cadeau hon gav mig en present c est donné! det är jättebilligt (som hittat)! ce n est pas donné à tout le monde det är inte allom givet 2 ge, ange, uppge donnez-moi votre nom et adresse, s il vous plaît kan jag få namn och adress, tack 3 ge, ordna, hålla donner une conférence hålla en föreläsning (ett föredrag) je vais donner une fête pour quelques amis jag ska ha en fest för några vänner 4 ge, spela, visa La Comédie Française donne l Avare ce soir Comédie Française ger (spelar) Den girige i kväll qu est-ce qu on donne à la télé ce soir? vad är det på tv i kväll? 5 orsaka, medföra qu est-ce que cela donnerait (si je raccourcissais ma robe?) skulle det bli bättre (hur skulle det se ut) om (on se demande) ce que tout cela va donner vad det kommer att bli av det hela 6 få, låta il m a donné à entendre (qu il n en ferait rien) han lät mig förstå tout me donne à penser (qu il le savait) allt får mig att tro elle m a donné à sentir que j étais de trop hon fick mig att känna mig överflödig 7 vardagligt peka ut, ange un inconnu l a donné à la police en okänd person angav (pekade ut) honom för polisen 8 andra betydelser quel âge lui donnezvous? hur gammal tror ni han (hon) är? on le donne pour (un homme intelligent) han lär (anses) vara INTRANSITIVT 9 ge skörd ces arbres ne vont pas donner avant trois ans de här träden kommer inte att bära frukt på tre år les blés donnent bien cette année det blir en god skörd i år 10 andra betydelser la salle de séjour donne sur la rue vardagsrummet ligger (vetter) mot gatan donner dans le panneau hamna (gå rakt) i fällan elle donne à plein dans le style à la mode hon är väldigt svag för allt som är modernt REFLEXIVT 11 se donner à ägna sig åt, hänge sig åt 12 il s en donne à cœur joie han roar sig ordentligt Vad betyder de här uttrycken med verbet donner? 1. C est donné! 2. Donner une conférence. 3. Qu est-ce qu on donne à la télé ce soir? 4. Quel âge lui donnez-vous? doser [doze] mäta upp, dosera dossier [dosje] m 1 pärm, mapp, arkiv 2 dokumentsamling, dossié 3 [sjuk]journal 4 ryggstöd dot [dct] f hemgift doter [dote] 1 ge hemgift åt dotter 2 donera pengar till t de a) förse (utrusta) med b) begåva med douane [dwan] f 1 tull droit de t tullavgift déclarer qch à la (en) t [låta] förtulla ngt passer des marchandises en t förtulla varor 2 tull[avgift] en franchise de t tullfri[tt] 3 tullstation douanier [dwanje] m tulltjänsteman douan ier -ière [dwanje, -jfr] tulldouble [dubl] SB m 1 dubbel le t det dubbla, dubbelt så mycket jouer [à] quitte ou t a) spela kvitt eller dubbelt b) sätta allt på spel 2 dublett[exemplar] 3 kopia, avbild, make (de till) 4 dubbelgångare ADJ 1 dubbel, tvåfaldig épingle t säkerhetsnål fermer à t tour vrida nyckeln två varv i låset mettre les bouchées doubles a) hugga (ta) för sig b) hugga (ta) i 2 tvetydig, falsk agent t dubbelagent doublé -e [duble] 1 som har blivit dubbel, dubblerad 2 fodrad (de med) 3 om film dubbad doubler [duble] 1 dubblera, fördubbla t une classe gå om en klass 2 fodra 5. La salle de séjour donne sur la rue.

3 443 affärsman A A a, har man sagt a får man säga b quand le vin est tiré, il faut le boire det är A och O c est l essentiel AB (förkortning för aktiebolag) SA f (förkortning för société anonyme) abborre perche f abc-bok abécédaire m abdikera abdiquer abnorm anormal (mpl anormaux, fpl anormales) abonnemang abonnement m (på à) abonnent abonné -e m, f abonnera vara abonnent être abonné -e, bli abonnent s abonner (båda: på à) en abonnerad buss un car affrété (réservé) abort avortement m, IVG f (förkortning för interruption volontaire de grossesse) göra abort se faire avorter abortmotståndare militant -e m, f antiavortement abrupt brusque, abrupt -e absolut ADJ absolu -e ADV absolument absolut inte! pas du tout! absolutist, vara absolutist s abstenir complètement de boire de l alcool absorbera absorber abstrakt abstrait -e absurd absurde, aberrant -e accelerera accélérer accent accent m acceptabel acceptable acceptera accepter accessoarer accessoires mpl aceton acétone f acklimatisera acclimater acklimatisera sig s acclimater (till à) ackompanjemang accompagnement m ackompanjera accompagner ackord 1 musik accord m 2 lön salaire m à la pièce arbeta på ackord travailler à la pièce (à la tâche) ackusativ accusatif m i ackusativ à l accusatif ackusativobjekt complément m d objet direct actionfilm film m d action addition addition f adel noblesse f, aristocratie f adjektiv adjectif m adjö au revoir ta adjö av ngn prendre congé de qn adlig noble, aristocratique administration administration f administrativ administrat if -ive administrera administrer adoptera adopter adoption adoption f adoptivbarn enfant m, f adopt if -ive adoptivföräldrar parents mpl adoptifs adrenalin adrénaline f adress adresse f inte ha någon fast adress ne pas avoir de domicile fixe adressat destinataire m, f adressera adresser adresserad till à l adresse de advent avent m första advent le premier dimanche de l avent adventskalender calendrier m de l avent adverb adverbe m advokat avocat -e m, f advokatbyrå cabinet m d avocats, étude f aerobics aérobic m affektionsvärde valeur f sentimentale affisch affiche f affär 1 butik magasin m, mindre affär boutique f hon står i affär elle est vendeuse 2 affärsuppgörelse affaire f, transaction f Sveriges affärer med utlandet le commerce extérieur de la Suède hon är i Paris i affärer elle est à Paris pour affaires 3 angelägenhet affaire f göra en stor affär av ngt faire des histoires pour qch 4 förhållande liaison f affärsbiträde vend eur -euse m, f affärsbrev lettre f d affaires affärscentrum centre m commercial (pl centres commerciaux) affärsgata rue f commerçante affärsinnehavare commerçant -e m, f affärskvinna femme f d affaires affärsman homme m d affaires Vad heter följande ord och uttryck på franska? 1. affär = butik 2. affär = affärsuppgörelse 3. affär = kärleksaffär, förhållande 4 a) affärscentrum, köpcentrum 4 b) Hur bildar man plural av uttrycket i a)? 5. Vad heter affärskvinna resp. affärsman?

4 C chocolat 68 chocolat [SCkCla] SB m 1 choklad barre (plaque, plaquette, tablette) de t chokladkaka bouchée de t, crotte de (en) t [choklad]pralin crème au t choklad pudding, -kräm 2 chokladdryck ADJ (oböjligt) choklad brun, -färgad être t vardagligt bli snopen chœur [kår] m 1 kör chef des chœurs körledare en t enstämmigt, unisont 2 kor enfant de t a) korgosse b) godtrogen typ choisir [SwaziR] [ut]välja, nominera t de välja att choix [Swa] m 1 val, nominering question à t multiple flervalsfråga avoir le t få välja nous n avons pas le t det blir väl ingen annan råd être dans l embarras du t stå i valet och kvalet faire t de qch välja ngt au t valfri 2 urval de premier t högklassig, av bästa (högsta) kvalitet de second t av andra sortering choléra [kclera] m kolera cholestérol [kclfstercl] m kolesterol taux de t kolesterolhalt chômage [SomaZ] m arbetslöshet assurance contre le t arbetslöshetsförsäkring allocation (indemnité) de t arbetslöshetsersättning être au (en) t vara arbetslös chômé -e [Some] ledig, arbetsfri chômer [Some] INTR 1 vara arbetslös 2 vara outnyttjad, stå stilla 3 inte arbeta, vara ledig TR högtidlighålla, fira chôm eur -euse [SomåR, -öz] m, f arbetslös choquer [SCke] chockera, stöta, såra choral -e [kcral] (mpl chorals, mindre ofta choraux) körchorale [kcral] f kör chorégraphe [kcregraf] m, f koreograf chorégraphie [kcregrafi] f koreografi choriste [kcrist] m, f körmedlem chose [Soz] SB f sak, föremål, egendom autre t [något] annat quelque t någonting, något c est t faite det är redan avklarat c est la moindre des choses det är det minsta man kan begära faire la part des choses vara realist être porté -e sur la t vara sexfixerad regarder les choses en face se verkligheten som den är se croire quelque t tro att man är något bien des choses mycket dites-lui bien des choses de ma part hälsa så mycket från mig [bien] peu de t [ganska] lite, så lite avant toute t först och främst de deux choses l une antingen eller par la force des choses helt naturligt, oundvikligen par un juste retour des choses genom en ödets skickelse SB m 1 vardagligt du (han etc.) där vad du (han etc.) nu heter 2 grej ADJ se sentir tout -e t vardagligt känna sig lite konstig chou 1 [Su] m (pl -x) 1 kål un [petit] bout de t vardagligt ett litet barn feuille de t vardagligt [tidnings]blaska bête comme t barnsligt enkel entrer dans le t à qn vardagligt puckla på ngn ménager la chèvre et le t undvika att ta ställning 2 bandrosett 3 petit-chou pâte à choux petit-chou-smet chou 2 -te [Su, Sut] SB m, f (mpl -x) älskling, sötnos ADJ (oböjligt) söt, näpen chouchou -te [SuSu, -ut] m, f vardagligt favorit, kelgris t de sa maman morsgris chouchouter [SuSute] dalta med, skämma bort choucroute [SukRut] f surkål t garnie surkålsrätt med korv, skinka och fläsk chouette 1 [SwFt] f uggla vieille t vardagligt ragata, satkäring chouette 2 [SwFt] vardagligt ADJ 1 snygg, stilig 2 jättetrevlig, hygglig, mysig 3 jättebra, suverän INTERJ vad bra!, härligt! chou-fleur [SuflåR] m (pl choux-fleurs) blomkål chrétien -ne [kretjl, -Fn] SB m, f kristen ADJ kristen, kristlig chrétienté [kretjlte] f, la t kristenheten christ [krist] m 1 kristusfigur [le] Christ Jesus Kristus 2 Kristus på korset, krucifix christianisme [kristjanism] m kristendom chrome [krom] m krom, (i pl) förkromade detaljer chromosome [kromozom] m kromosom chronique [krcnik] SB f krönika défrayer la t ge upphov till skvaller (rykten) ADJ 1 kronisk 2 långvarig chroniqu eur -euse [krcnikår, -öz] m, f krönikör, kåsör Ordet chouette finns både som substantiv, adjektiv och interjektion (utrop). 1. Vad betyder substantivet? 2. Vad betyder adjektivet (3 betydelser)? 3. Vad betyder interjektionen?

5 585 hårdhudad endurci -e, vardagligt blindé -e hårdhänt brutal -e (mpl brutaux, fpl brutales), rude (båda: mot avec), brusque hårding dur -e m, f à cuire hårdkokt 1 ett hårdkokt ägg un œuf dur 2 en hårdkokt typ un dur à cuire hårdna 1 om t.ex. cement durcir, prendre 2 om t.ex. kamp, ansikte se durcir konkurrensen har hårdnat la concurrence est devenue plus rude (acharnée) hårdporr porno m 9hard, 9hard m hårdsmält även svår att förstå indigeste, difficile à digérer hårdvaluta devise f forte hårdvara matériel m, 9hardware m hårfin fin -e comme un cheveu, capillaire en hårfin skillnad une différence infime (subtil subtile) hårfrisör coiffeur m hårfrisörska coiffeuse f hårfäste naissance f des cheveux, racine f des cheveux hårgelé gel m coiffant hårig poilu -e, luden velu -e hårklyveri ergotage m, subtilité f ägna sig åt hårklyverier couper les cheveux en quatre hårnål épingle f à cheveux hårnålskurva virage m en épingle à cheveux hårspänne barrette f hårstrå 1 på huvudet cheveu m (pl cheveux) 2 på kroppen poil m hårt (se även hård) ADV durement, sévèrement, rudement arbeta hårt travailler dur, peiner krama ngn hårt serrer qn fort dans ses bras sitta hårt [åt] om kläder être serré -e slå hårt frapper fort (dur) ta ngt hårt être très affecté -e par qch, prendre qch très à cœur hårt sminkad très maquillé -e hårtork sèche-cheveux m (lika i pl), séchoir m, torkhuv casque m håv 1 även fiskhåv filet m, liten fiskhåv épuisette f 2 kollekthåv bourse f pour la quête håva in pengar empocher häck 1 även sport 9haie f springa 400 meter häck courir le 400 mètres 9haies hälla H häck 2 1 ha häcken full avoir du boulot par-dessus la tête 2 bakdel på person cul m, derrière m häcka 1 om fåglar nicher, para sig s accoupler 2 sitta och häcka om person traîner, vardagligt glander häcklöpning course f de 9haies häda blasphémer hädanefter désormais, à l avenir hädelse blasphème m häfta 1 med häftapparat agrafer (ihop ngt qch) häfta fast attacher, fixer (båda: vid à) 2 bok brocher häftapparat agrafeuse f häfte 1 att skriva i cahier m 2 skrift brochure f häftig 1 våldsam violent -e 2 hetlevrad colér eux -euse, irascible, vardagligt soupe au lait häftigt temperament tempérament m explosif (fougueux) 3 intensiv intense, vif/vive en häftig diskussion une discussion animée 4 bra super (oböjligt), génial -e (mpl géniaux, fpl géniales), d enfer 5 inne, trendig branché -e häftstift punaise f häger 9héron m hägg merisier m à grappes, putier m hägring mirage m häkta 1 häkta av (upp) a) från t.ex. krok décrocher b) för att ta av plagg dégrafer häkta på accrocher 2 person placer en détention provisoire den häktade le détenu/la détenue häkte lokal maison f d arrêt häktning mise f en détention provisoire häl talon m jag hade honom i hälarna il me talonnait, il était à mes trousses hälare recel eur -euse m, f häleri recel m hälft moitié f min äkta hälft ma moitié betala hälften var partager moitiémoitié (fifty-fifty) hälften av vinet la moitié du vin hälften så dyr moitié moins cher (chère) det är hälften så stort c est moitié moins grand till hälften à moitié häll 1 berghäll rocher m, pierre f plate 2 på spis plaque f hälla verser hälla upp (ett glas vin) verser hälla ut a) spilla renverser b) tömma vider, verser Hur säger man följande? 1. ett häftigt temperament 2. en häftig diskussion 3. häftig = bra 4. häftig = trendig

6

Gloslista till. Albert Camus. L Étranger. André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013

Gloslista till. Albert Camus. L Étranger. André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013 Gloslista till Albert Camus L Étranger André Kahlmann & Saskia Läromedel Version 2013 Denna gloslista får kopieras fritt i oförändrat skick av privatpersoner och inom skolans undervisning Inledande kommentarer

Läs mer

Flaine, ça a l air pas mal

Flaine, ça a l air pas mal 3 Mål Att kunna läsa en resekatalog, få ett ordförråd för att klara sig i en skidort /i fjällen/ samt att tillägna sig olika slags vardagsuttryck Bild s 109 Av bilden framgår att dossier 3 utspelar sig

Läs mer

Fransk rapport i översättning

Fransk rapport i översättning STOCKHOLMS UNIVERSITET Tolk och översättarinstituet D UPPSATS Fransk rapport i översättning Sammandrag I denna uppsats presenteras översättningen av tre rapporter på franska till svenska från Rädda Barnen.

Läs mer

JAG ÅNGRAR INGENTING

JAG ÅNGRAR INGENTING JAG ÅNGRAR INGENTING Musikdrama av Peter Snickars /3 Peter Snickars 2007 +358 50 4355170 peter.snickars@elisanet.fi Instinkten är mitt förstånd Edith Piaf 2 3 PERSONER MAMMAN MARLENE DIETRICH THEO EN GATUMUSIKANT

Läs mer

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom:

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom: La grammaire française Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid Nom: Le présent Presensformen av verbet använder när man pratar om nutid. I franska

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

SAMLADE TEXTPROVER. Mattias Åkerberg, frilanscopywriter. mattias@pleasecopyme.se www.pleasecopyme.se 0708 73 77 75

SAMLADE TEXTPROVER. Mattias Åkerberg, frilanscopywriter. mattias@pleasecopyme.se www.pleasecopyme.se 0708 73 77 75 SAMLADE TEXTPROVER Mattias Åkerberg, frilanscopywriter mattias@pleasecopyme.se 0708 73 77 75 Jobbannons för Ung Cancer Är det här en jobbannons för dig? Tänker dig läsa den för att ta reda på det? Och

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Författare: Agnes Vesterlund

Författare: Agnes Vesterlund Författare: Agnes Vesterlund Det Linda inte tänker på eller vet är att hon just nu sitter bredvid Wilma. Wilma kommer att bli Lindas absolut bästa vän. Det är precis samma sak med Wilma, bara det att hon

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria Rond Nummer. 2 Av: Sara Jussi Personer: Interiör: Ett hem, kväll. En kvinna fixar i ordning ett middagsbord, ser på klockan, ser sig själv i spegeln, ställer fram vin och vinglas, städar lite. Det knackar

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson Svensk Grammatik Ordklasser Av Jerry Andersson Innehållsförteckning Teori Substantiv 1 Adjektiv 3 Räkneord 4 Pronomen 5 Verb 7 Adverb 9 Prepositioner 10 Konjunktioner 11 Integjektioner 12 Övningar Substantiv

Läs mer

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en.

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Barn som växer upp i fattigdom i Sverige hamnar i kläm på ett sätt som de själva inte kan påverka. Den här boken tillägnas dem. För fattigdom finns

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Relationer. pedagogiskt perspektiv. Madde Ericsson. Min syn på relationer. Om relationer till andra

Relationer. pedagogiskt perspektiv. Madde Ericsson. Min syn på relationer. Om relationer till andra Relationer Madde Ericsson Jag har fått äran att prata lite om det outtömliga ämnet relationer. Jag heter Madde Ericsson, är snart 26 år och kommer från Norrköping. Jag fick min diagnos Asperger Syndrom

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

DET ÄR DIN STAD OCKSÅ!

DET ÄR DIN STAD OCKSÅ! DET ÄR DIN STAD OCKSÅ! www.365saker.se Det gick snabbt från att Navid Modiri startade bloggen den 1:a januari 2009 till att det skapades systerbloggar och aktiviteter i andra städer i Sverige och världen.

Läs mer