Den samverkande forskaren The Collaborative Researcher

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den samverkande forskaren The Collaborative Researcher"

Transkript

1 Den samverkande forskaren The Collaborative Researcher Företagsforskarskolan i samverkan och innovation Kurs med syfte att träna forskare i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet Basdata Högskolepoäng: Ansvarig enhet: Ämne: Nivå: Utbildningsnivå: Betygsgrader: Kurs om 15 hp uppdelat i 8 individuella kursmoment 15 hp Företagsforskarskolan Utbildning på forskarnivå Godkänd och icke-godkänd Fastställande Fastställande: Fakultetsnämnden för, Datum: Kursens mål Genom särskilt framtagna och anpassade moment ska kursen ge de forskarstuderande en förberedelse för verksamhet i samverkan mellan akademin och företag eller offentliga organisationer. Samtliga ingående moduler har en nära koppling till kommande arbetsuppgifter. Genom uppläggningen kommer de forskarstuderande att ges förutsättningar och verktyg att utnyttja de ingående momenten tillsammans med sin vetenskapliga specialisering i syfte att vara väl förberedda för näringslivets krav på ledare inom kvalificerad forskning och utveckling. och upplägg Kurspaketet är uppbyggd av 8 obligatoriska kursmoment, varav 6 moment är upplagda som kurser. Det 7:e momentet utgörs av 8 st sammandrag i internatsform och det 8:e momentet är en seminarieserie. Momenten kommer att löpa parallellt med de forskarstuderandes ämnesrelaterade doktorandkurser. För att få antas som doktorand i Företagsforskarskolan måste Företagsforskarskolans kursmoment om 15 hp enligt denna kursplan finnas med i doktorandens individuella studieplan. De 8 obligatoriska kursmomenten om 15 hp är: 1. Presentation Technique (Presentationsteknik) (2 hp) 2. Design of Experiments and Statistic Analysis (2 hp) 3. Innovation & Business Development (Innovations- och Affärsutveckling) (2 hp) 4. Business Law (Affärsjuridik inkl. Immaterialla rättigheter och patent) (2 hp) 5. Grants & Funding (Söka projektmedel, administrera projekt samt kunskap om EU:sforskningsfinansiering) (2 hp) 6. Group Dynamics (Gruppdynamik att arbeta med och i grupper) (2 hp) 7. Workshops (2 hp) 8. Seminarieserie (2 hp)

2 (FSR) är att doktoranden har getts förutsättningar att arbeta i samverkansprojekt. Doktoranden har getts förutsättningar för bra kommunikation i tal och skrift, att leda och arbeta i grupp, att leda en R&D-avdelning i ett företag eller att ansvara för en forskargrupp inom akademien, att starta och framgångsrikt utveckla företag, att finna innovationer och kunna patentera dessa, att söka utvecklingsmedel på nationell och EU-nivå samt att designa försök och statistiskt utvärdera resultatet. Förkunskapskrav För kursen krävs inga förkunskaper Behörighet och urval De forskarstuderande ska vara antagna till Umeå universitets Företagsforskarskola. För att vara antagen vid Företagsforskarskolan måste projektet vara godtaget av Företagsforskarskolans styrgrupp, kontrakt upprättat mellan doktorand, institution, deltagande extern part och Umeå universitet, samt valda kursmoment, obligatoriska och frivilliga, vara inskrivna i doktorandens individuella studieplan. bestäms av ansvariga för respektive kursmoment. Examinator varierar för varje doktorand då doktoranderna är antagna på olika institutioner. Examinator är lämplig person utsedd av den institution där doktoranden är antagen. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 15 obligatoriska kursmoment. Kursmomenten 1. Presentation Technique (Presentationsteknik) (2 hp) I detta moment belyses olika aspekter av effektiv kommunikation. Presentationsteknik är av otroligt stor vikt för att på ett övertygande och intressant sätt lyfta fram resultatet av sitt arbete. På den kommersiella arenan kan det vara nyckeln till framgångsrik lansering, oavsett det gäller tjänster eller produkter. Syfte, mål, målgrupp Rampfeber Kroppsspråk Manus Hjälpmedel Retoriktrappan Struktur Retoriska figurer Publikfrågor Svåra situationer Pressmeddelanden Abstracts Skrivelser PowerPoint-presentation Förväntade studieresultat är att doktoranden har getts förutsättningar att: - kommunicera sina idéer och projekt på ett mer övertygande, professionellt och säkert sätt - hantera nya verktyg som hjälper dem att framgångsrikt nå ut med sina budskap och att väcka och behålla ett auditoriums intresse - kunna skriva professionella abstracts och pressmeddelanden - känna större självförtroende och lust att göra presentationer

3 Under kursen gör deltagarna egna presentationer, får personlig feedback både på den muntliga och på den skriftliga delen och många konkreta tips och verktyg. Doktoranderna examineras genom ett flertal korta och långa muntliga presentationer. Dessutom ska doktoranderna skriva abstracts och pressmeddelanden. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment. 2. Design of Experiments and Statistic Analysis (Försöksplanering och statistisk bearbetning av resultat) (2 hp) I detta moment behandlas de viktigaste aspekterna vid statistisk databehandling. Speciellt betonas vikten av modellval och analysmetod, för att ge underlag för välgrundat beslutsfattande. Vidare diskuteras betydelsen av väl planerade försök vid experimentell verksamhet. Slutligen ingår ett avsnitt om statistisk kvalitetsmetodik, som verktyg för ständigt förbättringsarbete. är att doktoranden har getts förutsättningar att: - beskriva betydelsen av olika felkällors påverkan på mätresultat och hur detta påverkar modelloch metodval - diskutera vikten av att använda statistisk metodik vid analys av data - värdera tänkbara försöksdesigner och tillhörande modeller samt bedöma vilken av dessa som är lämpligast vid olika försökssituationer - beskriva de värderingar, arbetssätt och verktyg som offensiv kvalitetsutveckling bygger på - använda statistisk programvara vid försöksplanering och dataanalys Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledda datorövningar och seminarier där doktoranderna bl.a. ges möjlighet att utbyta erfarenheter av statistiktillämpningar inom de egna verksamhetsområdena. : Doktoranderna examineras genom att framställa en försöksdesign och värdera denna. I möjligaste mån hämtas problemställningar från det egna verksamhetsområdet.

4 är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment. 3. Innovation & Business Development (Entreprenörskap och affärsutveckling) (2 hp) I detta moment belyses Entreprenörskap och affärsutveckling utifrån tanken att doktoranden efter slutförd utbildning kommer att arbeta i eget företag eller som anställd. Doktoranden behöver dessutom grundläggande kunskaper i företagandets problem och villkor. Genom att inledningsvis under momentet identifiera och definiera företagsekonomiska begrepp och samband läggs en grund för att uppnå förståelse för entreprenörskapets problem, villkor och drivkrafter i olika miljöer. För att kunna utveckla ett företag krävs att entreprenören är medveten om företagets starka och svaga sidor. Utifrån en analys av dessa kan sedan en affärsplan utvecklas och strategier för att genomföra affärsplanen fastställas. är att doktoranden har getts förutsättningar att: - beskriva de processer som försiggår i ett företag - analysera entreprenörens villkor - använda om de verktyg som står till en entreprenörs förfogande - genomföra en SWOT analys - upprätta en affärsplan - fastställa handlingsplan för att genomföra affärsplanen Undervisningen genomförs i processform där föreläsningar, gruppövningar, enskilda uppgifter varvas med reflekterande inslag och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Doktoranderna examineras genom att utveckla en affärsplan och att arbeta med strategier för att genomföra denna. 4 Business Law (Affärsjuridik inkl immateriella rättigheter och patent) (2 hp) I detta moment ges en översiktlig orientering av immaterialrätten samt något om avtal som är knutna till området. Med ett tvärvetenskapligt synsätt redogörs för de olika typerna av immaterialrättsliga skydd samt närliggande mekanismer som man kan använda för att generera intäkter. Hur immaterialrätt bidrar till att öka konkurrenskraften, immaterialrätt i affärsstrategier samt hur man strategiskt försvarar

5 immaterialrättsliga tillgångar ingår också. Undervisningen sker genom bl.a. föreläsningar och seminarieövningar. är att doktoranden har getts förutsättningar att: - redogöra för vikten av immaterialrätt i en kunskapsekonomi och de viktigaste sociala och ekonomiska målen för immaterialrättslagstiftningen - skilja mellan de olika typerna av immaterialrätt - förstå vikten av licenser i samband med immaterialrätt - förstå värdet av immaterialrätt som ett strategiskt verktyg för affärer Undervisningen genomförs i processform där föreläsningar, gruppövningar, enskilda uppgifter varvas med reflekterande inslag och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Doktoranderna examineras genom aktivt deltagande på föreläsningar och gruppövningar. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment. 5 Grants & Funding (Söka projektmedel, administrera projekt samt EU-kunskap) (2 hp) I detta moment belyses projekt som form för att driva en process från idé till verklighet. Det omfattar planering, dokumentation och genomförande av projekt. Doktoranderna tränas framförallt i att söka projektmedel och att argumentera för dessa. Doktoranderna får arbeta med både små projektansökningar och större i form av större centrumbildningar och konsortier. Doktoranderna får kunskap om EU-arenan, organisationer, processer, typer av projekt, supportorganisationer och projektansökningar. Doktoranderna tränas också i att gå från ide till projektansökan. Efter genomgånget kursmoment ska doktoranden ha en god kännedom om hur man hittar rätt finansieringskälla och hur man söker projektmedel för forskning på nationell och EU-nivå. Doktoranden skall dessutom, egenhändigt ha författat en ansökan till lämplig stiftelse eller eller forskningsfinansiär. Undervisningen genomförs i processform där föreläsningar, gruppövningar, enskilda uppgifter varvas med reflekterande inslag och möjligheter till erfarenhetsutbyte.

6 Doktoranderna examineras genom att identifiera en projektidé och att skriva ett flertal ansökningar till olika finansieringskällor, såväl företagsinterna som externa. De externa finansiärerna är dels nationella men också sådana som finns på EU-nivå. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment. 6 Group Dynamics (Gruppdynamik - Att arbeta med och i grupper) (2 hp) I detta moment belyses olika aspekter av ledarskap och gruppdynamik från en utgångspunkt att utvecklingsarbete i moderna företag idag och i framtiden utförs i olika gruppformer. Det kan gälla forskning, samverkansgrupper, arbete i projekt mm. Ökad kunskap om den dynamik och de mönster som uppstår i grupper är därför mycket värdefull för att arbetet ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Det gäller både i rollen som gruppmedlem eller som gruppledare, att kunna förstå skeenden och därmed ha en ökad förmåga att bidra till gruppens prestationer. Gruppdynamiska processer Roller Kommunikation och samarbete Konflikthantering Personlighet och självbild Etik och värdegrund Att bygga effektiva team Mitt personliga ledarskap Förväntade studieresultat är att doktoranden har getts förutsättningar att: - ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik - utveckla eget förhållningssätt i konflikter - ge ökade kunskaper om mig själv som person - kunna belysa grupprocessers betydelse för teamutveckling Undervisningen genomförs i processform där föreläsningar, gruppövningar, enskilda uppgifter varvas med reflekterande inslag och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Doktoranderna examineras genom professionellt deltagande i kursen som process genom gruppövningar, enskilda uppgifter samt reflekterande inslag. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment.

7 7 Workshops (Sammandrag) (3 hp) I detta moment fokuserar man på den forskarstuderandes egen forskning och utveckling. I momentet berättar också handledare, företagsmentor och doktorand om projektens mål och syfte för de andra doktoranderna. I momentet informerar också doktoranderna varandra om sin egen och projektets utveckling. Dessutom belyses samverkan och företagets nytta av projektet. Sammandragen ges en gång per termin. Sammandragen kommer också att ha vissa temata för att lyfta forskningsrelevanta frågor. är att doktoranden har getts förutsättningar att belysa: - vision, mål och förväntade resultat i sitt doktorandprojekt. - sin egen personliga utvecklingsprocess under projektet. - samverkansaspekten i sitt projekt. - svårigheter och framgångsfaktorer i sitt projekt. - personliga dimensioner som påverkar svårigheter och framgångar i projektet. - olika faktorer som har varit avgörande för projektets framgång. - sin karriärsstrategi under doktorandstudierna men också efter disputationen. - företagets, samhällets och universitetets nytta med projektet. Undervisningen bedrivs i form av workshops över en till två dagar som innehåller föreläsningar, seminarier och gruppövningar där doktoranderna bl.a. ges möjlighet att berätta för varandra om sina forskningsprojekt, forskningsmetoder och strategier, framgångar och motgångar och får möjlighet utbyta olika erfarenheter inom de egna verksamhetsområdena och om sin doktorandsituation. : Doktoranderna examineras genom aktivt deltagande på sammandragen. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 7 obligatoriska kursmoment. 8. Seminarieserie I detta moment fokuserar man på aktuella områden av vikte för doktoranden och dennes utveckling och forskning. I momentet ges doktoranderna möjlighet till inspel och påverkan av innehållet och dess

8 utformning. Seminarierna kommer att lyfta forskningsrelevanta frågor och följa de olika faserna doktorandprocessen. är att doktoranden har getts ytterligare förutsättningar att arbeta med forskning i samverkan och med fokus på excellens och nytta. Undervisningen bedrivs i form av endags seminarier, diskussioner och gruppövningar där doktoranderna bl.a. ges möjlighet till vidgad kunskap och erfarenhet vid sidan av sin forskning. : Doktoranderna examineras genom aktivt deltagande i seminarierna. är inte aktuellt. I kurspaketet finns 8 obligatoriska kursmoment. 9. Varje kurslärare bestämmer om nödvändig litteratur för varje individuellt kursmoment. 10. Övriga föreskrifter Företagsforskarskolans kurs om 15 hp enligt denna kursplan måste finnas med i doktorandens individuella studieplan. Doktorandens individuella kursplan ska godkännas av Företagsforskarskolan

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Idrottsvetenskapliga programmet

Idrottsvetenskapliga programmet Idrottsvetenskapliga programmet Fastställt av programkommittén 2010-04-15 Arbetslivsanknytning - kursaktiviteter Nedan redovisas i korthet vad vi gör inom respektive programkurs som har en tydlig arbetslivsanknytning.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer