VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER

2 ÖVERALLT ÖPPNAR SIG MÖJLIGHETER Det gäller bara att se åt rätt håll, och att våga gå vägar där inte alla andra trampar på i samma fotspår. Vår nya grafiska profil är ett tydligt exempel på att vi på Projektengagemang både vill och ska vara särskiljande i den bransch vi verkar. Och att vi vågar leva som vi lär. Som konsulter inom verksamhetsområdena arkitektur & byggnader, infrastruktur, projektledning och industri är vårt löfte till marknaden att vi ständigt utmanar status quo för att proaktivt skapa kund- och samhällsnytta som bidrar till optimalt värde. Våra integrerade lösningar ska vara lika affärsmässigt särskilj ande som vårt utseende. Välkommen att läsa och se ett litet urval av alla de tusentals lösningar våra kunder dragit nytta av under Åre Karlstad Eskilstuna Uppsala Strömstad Stockholm Åmål Örebro Södertälje Dals Långed Lidköping Skövde Nyköping Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Visby Oskarshamn Kalmar Malmö Rättvik INNEHÅLL Inledning och företaget i siffror 1-2 VD har ordet 4 AFFÄRERNA 6 Infrastruktur 6 Arkitektur & Byggnader 8 Industri 10 Projektledning 12 Nya lösningar 14 Kvinnligt nätverk 15 Två energiexperter 16 Hållbarhetsarbetet 17 FINANSIELL INFORMATION 18 Förvaltningsberättelse 18 Fem år i sammandrag 20 Rapport över totalresultat för koncernen 21 Balansräkning för koncernen 22 Styrelse och ledning 23 AFFÄRSIDÉ OCH OMRÅDEN Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur & byggnader, infrastruktur, projektledning och industri. MEDARBETARE I SIFFROR ÅRLIG TILLVÄXT Försäljning och prognos 30 % MEDELÅLDER 42 ÅR 25 % 21 % 16 % 473 MEDARBETARE 8 % M SEK 600 Infrastruktur Arkitektur & byggnader ÅLDERSFÖRDELNING Industri Projektledning 24% KVINNOR Försäljning, M SEK Prognos 3

3 PER-ARNE GUSTAVSSON, VD NYA KRAV PÅ LÖSNINGAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Samhället utvecklas och förändras vilket ständigt leder till nya utmaningar inom alla områden, all utveckling och tillväxt förväntas också ske på ett hållbart sätt. För att utforma framtidens samhälle, kommer det att krävas ett mer gränsöverskridande och integrerat synsätt samt mer tvärfacklig utveckling. Under 2014 genomförde vi omkring uppdrag åt kunder inom 3 huvudområden, de som äger och förvaltar byggnader eller infrastrukturanläggningar samt de som har industriell inriktning. Byggnadsområdet omfattar främst vård och omsorg, undervisning, bostäder, idrottsanläggningar, arenor, hotell, kontor, handel, försvar och verkstäder samt storkök. Infrastrukturanläggningar består i första hand av väg, järnväg, hamn, flyg, vatten och avlopp samt landskap. Våra industrikunder är främst orienterade mot energi, fordon, verkstad, massa & papper, läkemedel samt olja och gas. Kundbasen och det breda tjänsteutbud som drivs och utvecklas på lokal nivå innebär att vi har en robust och väl diversifierad verksamhet. Lönsamheten förbättrades under 2014, en bidragande orsak var en generell förbättring inom bygg- och anläggningssektorn parat med ett mer samordnat agerade och ett ökat antal säljaktiviteter. Trots en svag underliggande marknad inom industrisektorn bidrog ett starkare och mer samordnat erbjudande i betydande grad till resultatförbättringen. Projektengagemang har vuxit kraftigt sedan verksamheten startades. Under perioden 2007 till 2014 har den genomsnittliga årliga tillväxten överstigit 30 % under samma period har antalet medarbetare ökat med ca 500 medarbetare. 50 % av tillväxten har tillkommit via förvärv av kompletterande verksamheter. Under 2014 har omsättningsökningen varit ca 22 %, Novamark AB och KNSS-gruppen med totalt ca 60 medarbet are har tillfört nya kompetensområden samt förstärkt vår position inom redan etablerade områden. Den underliggande svenska marknaden för arkitekter och teknikkonsulter påverkas positivt av en stabil byggkonjunktur, stora underhålls investeringar samt omfattande statliga infrastruktur projekt även inom indu strisektorn märks en försiktig uppgång. Samman taget inverkar detta positivt på Projekt engagemangs fortsatta tillväxtmöjligheter. Tre centrala begrepp är vår plattform I alla uppdrag verkar vi för att medarbetare och organisationen proaktivt skall skapa kund- och samhällsnytta som bidrar till ett ökat värde för kunden. Utmaningen ligger i att utveckla arbetsformer så att vi nyttjar alla kunskaper på ett optimalt sätt. Därför lyfter vi inom Projekt engagemang fram tre centrala begrepp som skall säkerställa att vi alltid utgår från kundens perspektiv. Ökat värde för kunden Skapas genom att vi analyserar kundens affärsnytta och proaktivt formulerar erbjudanden som möter detta och i partnerskapsmodeller kan utvärdera effekten av samarbetet. Integration Genom rutiner för samverkan styr vi det tvärfackliga helhetserbjudandet så att kraven på hållbarhet, produktivitet och kostnadseffektivitet uppnås. Kunskap Säkerställs genom att specialister med både djup och bredd samverkar i det gemensamma verksamhetssystemet. Nästa steg är flera bolag inom Ett Projektengagemang Kärnan i Projektengagemang återfinns i gedigen kunskap och i viljan att förbättra. Genom delaktighet i alla led har vi skapat ett stort engagemang hos våra medarbetare. Det handlar om tron på individens förmåga och betydelsen av att dela en vision och tron på individens styrka, men att det är tillsammans som vi gör skillnad. Nuvarande struktur med stor självständighet och nischade bolag har varit en framgångsfaktor. Utan den strukturen hade vi inte nått den position vi har idag. Men det är dags att börja förbereda för ett gemensamt ägande av koncernen. Vi behåller det positiva i nuvarande struktur, med närhet till beslut och engagemang, samtidigt som vi ökar intresset för gemensamma frågor och framgångar. Börsintroduktion bidrar till ett starkare PE För att ha möjlighet att nå ut med vår vision att förnya branschen måste vi fortsätta att växa och öka vår geografiska spridning samtidigt som vi agerar för att öka kännedomen om PE. En börsintroduktion kommer att medföra att vi dels förstärker vår konkurrenskraft, dels underlättar för dotterbolagen att erhålla intressanta DET HANDLAR OM TRON PÅ INDIVIDENS FÖRMÅGA OCH BETYDELSEN AV ATT DELA EN VISION - DET ÄR TILLSAMMANS SOM VI GÖR SKILLNAD. uppdrag och att attrahera nya medarbetare. Vi blickar ständigt framåt och har redan fokus på 2020 and beyond då skall vi vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och, topp 10 i Sverige omsättningsmässigt och med bästa vinstmarginalen. Och varumärket skall vara topp 3 i kännedom. 4 5

4 INFRASTRUKTUR Stockholmsregionen växer i ett accelererande tempo. Det ställer krav på en effektiv kollektivtrafik, men också på att antalet bostäder måste ökas. Projektengagemang är delaktigt i många infrastrukturprojekt i Sverige i Stockholmsregionen är två av dem Roslagsbanan och bostadsområdet Hedvigslund. Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanan, som sträcker mot nordost från Stockholm, är en förutsättning för att flera tiotusentals människor snabbt och miljövänligt ska kunna ta sig till och från arbete, skola och vårdgivare. Den är redan en av Sveriges modernaste järnvägar, men det i sig hjälper inte mycket när trycket ökar och passagerarna blir fler och fler. En omfattande utbyggnad av bansträckningen pågår för att öka kapaciteten, samtidigt som stationer och vagnar ska göras mer tillgängliga för resenärerna. Resultatet kommer att bli en attraktiv och säker kollektivtrafik med hög kvalitet och tillförlitlighet. Projektengagemang utför projekteringsledning och byggledning i program Roslagsbanan som genomför utbyggnaden. Hedvigslund Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta i sydöstra Storstockholm med flera sammanhållna etapper. I projektet har våra kompetensområden Väg, VA och Landskap deltagit i samtliga etapper. Uppdraget innebar exempelvis projekte ring av VA-ledningar i bostads området som är ca 60 ha och består av radhus, småhus, flerfamiljshus och en skola. Projekteringen omfattade även kommunala ledningar i gator, på kvartersmark samt ett avancerat dagvattensystem som avslutas i ett dammsystem för rening och fördröjning av dagvatten. Uppdragen i korthet: Roslagsbanans utbyggnad Öka kapaciteten Minska störningskänsligheten. Säkerställa bullernivåer Anpassning av tillgängligheten. Dammsystem i Hedvigslund för rening av dagvattnen. För mer om Hedvigslund, kontakta gärna Clotte Frank Sjöblom på eller Hedvigslund Projektering av VA-ledningar. Projektering av avancerat dagdagvattensystem med dammar för vattenrening. Växtgestaltning samt utformning av offentlig miljö. 6 7

5 ARKITEKTUR & BYGGNADER Uppdragen i korthet: Karolinska sjukhuset Förstudier för allokering av 31 olika vård- och forskningsverksamheter. Genomförande av designdialoger för att formulera mål, identifiera rumsliga behov och utveckla den framtida fysiska miljön. Utredningar t o m detaljprojektering vid gränssnitten mellan Nya Karolinska och befintliga KS-nybyggander. Framtagande av BIM-modeller kvm kvm med stöd av laserscanning Karlskoga lasarett Projektering, utförandeentreprenad av operationsmoduler. Projekteringsledning. Säkerställa högsta möjliga renhetsklass. State of the art ventilationslösning utformad efter renhetskraven. Inom den breda definitionen av ordet byggnader finns det en väldigt speciell typ som få konsultföretag har lika stor erfarenhet av som Projektengagemang. Kort uttryckt kallas de för sjukhus. Två exempel där vi är delaktiga är Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och Karlskoga lasarett. En helt annan byggnad är det spännande IKEA Museum. Nya Karolinska och Gamla Inom Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområde i Solna har vi ett exklusivt arkitektuppdrag som omfattar alla befintliga byggnader. Några av kvarteren inom gamla Karolinskaområdet kommer i framtiden att bli viktiga beståndsdelar i Nya Karolinska Solna. Den engagerande planeringen och projekteringen gäller alla slags verksamheter från vårdavdelningar, operation och mottagningar till administration och forskningslokaler. Uppdraget innebär mer än att bara skapa övergripande allokeringsförslag arbetsplatser är formgivna på detaljnivå ända ner till skrivbordens storlek. Ett av de viktigaste målen är att skapa kreativa mötesplatser för forskningens och vårdens professioner som bidrar till Nya Karolinska Solnas roll som ett världsledande universitetssjukhus. IKEA Museum Världens första IKEA-varuhus invigdes i Älmhult Den stilrena Funkisfastigheten renoveras nu för fullt inför invigningen av IKEA Museum våren 2016, lagom till Ingvar Kamprads 90-årsdag. I samarbete med bl a en av världens främsta designbyrårer för utställningar på muséer ansvarar Projektengagemang för allt som har med el, tele, säkerhet och hissar att göra i det m 2 stora museet. Som blir något alldeles speciellt med unika lösningar för t ex interaktivitet och belysning. Muséet kommer inte bara spegla IKEAs magiska historia, utan även lyfta fram företagets visioner. IKEA Älmhult 1958 IKEA Museum Projektering el, tele, säkerhet, hissar Utförandeentreprenad Operationssalar som moduler Region Örebro län beslutade att operationsavdelningen på Karlskoga lasarett skulle byggas om. Samtidigt som verksamheten skulle fortgå. Lösningen blev operationsavdelningar i moduler, som monterades ihop till en komplett operationsavdelning. Projektengagemang projekterade och projekteringsledde. Vill du veta mer om våra arkitektuppdrag i vårdmiljöer, kontaka gärna Efi Kakoulidou på eller 8 9

6 INDUSTRI När hänsyn till miljön blir allt viktigare, kommer lösningar på hur man kan öka värdet av restprodukter som ansetts sakna kommersiella värden. Metangas är en sådan. Och tallolja, som visserligen använts i allt möjligt men fördubblats i pris de senaste åren. Projektengagemang är med på resan. Metangas blir drivmedel I de flesta soptippar alstras det metangas, som hittills inte kunnat användas till något vettigt. Den har för lågt energiinnehåll och därför har man helt enkelt låtit den brinna upp. Det slöseriet vill det svenska företaget Cleanergy ändra på genom att omvandla metangasen till el och värme med hjälp av stirlingmotorer. Projektengagemang fick i uppdrag att ta fram konstruktionsunderlag för containrar med stirlingmotorer, som kan placeras på soptippar och med hjälp av metangasen driva generatorer som ger bl a el till elnätet och värme till kringliggande byggnader. Containern innehåller fem sterlingmotorer och tillhörande kringutrustning som styrsystem, elkraftdistribution, varmvattendistribution, kylning av maskiner, klimatanläggning etc. Projektengagemang säljer talloljekokeri Efterfrågan på tallolja, en viktig tillsats i biodiesel, har aldrig varit större. Projektengagemang har konstruerat ett tallolj e kokeri med unik teknik som framställer tallolja på ett kostnadseffektivt sätt. Tallolja framställs från såpa, som har varit en lågprioriterad biprodukt vid tillverkning av pappersmassa. Idag är det alltså något som pappersbruken kan tjäna pengar på. Tyska ZPR var först att köpa Projektengagemangs kokeri för att framställa miljöanpassad tallolja. Trelleborgs hamn Trelleborgs hamn är en av Skandinaviens största RoRo- och färjehamnar, och är en av svensk industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna. Hamnen är som ett helt samhälle i miniatyr där flera av Projektengagemangs affärsområden är delaktiga i många uppdrag. Framför allt inom automation, belysning, övervakning, styr- och reglerteknik, programmering, integration av väderstationer och vindkraftverk. Uppdragen i korthet: Container som alstrar el av metangas Projektledning. Konstruktionsunderlag för en container med stirlingmotorer och tillhörande kringutrustning. Skapa underlag inför anbudsrunda med tänkbara leverantörer av komplett container. Färdigställa mekanisk detaljkonstruktion. Programmering och testning av komplett container. Visionsbild av Trelleborgs Hamn i framtiden Trelleborgs hamn Flera affärsområden delaktiga. Automation, belysning, övervakning etc. Talloljekokeri Förfina beprövad teknik med modern styrning och övervakning. Säkerställa produktion av tallolja med hög kvalitet. Framställa tallolja på ett kostnadseffektivt sätt. För mer om Trelleborgs hamn, kontaka gärna Håkan Nilsson på eller 10 11

7 PROJEKTLEDNING Uppdragen i korthet: Det kan handla om att bygga om ett helt hamnområde, eller om en hall med konstfrusen is där man försöker jaga ett illrött nystan i mål. Oavsett vilket eller vad som ska förstuderas, projekteras eller byggas så behövs det besiktningar och projektledning. Värtahamnen Kompletta besiktningsteam innefattande alla nödvändiga kompetenser. Alla typer av besiktningstjänster. Rätt kompetens i alla lägen. Integrerat arbetssätt med delaktighet från många discipliner inom Projektengagemang. Bandyhall Förstudie med kalkylunderlag och kalkyl. Projektering för styrd totalentreprenad. Biträdande projektledare under genomförandefasen. Besiktning av Värtahamnen Mellan 2013 och 2016 bygger Stockholms Hamnar om Värtahamnen för att lämna mark till staden för bostäder och verksamheter. Det görs genom att bygga en ny pir längre ut i vattnet och fylla igen delar av hamnbassängen. Det utbyggda området blir m 2 och den totala hamnytan m 2, lika stor yta som Värtahamnen är idag. Stockholms Hamnar bygger även en ny passagerarterminal som blir m 2. Stockholm får en ny hamn i världsklass med fem kajlägen, smarta miljölösningar och en modern passagerarterminal som är öppen för alla. Projektengagemang har mot Stockholms Hamnar erbjudit kompletta besiktningsteam innefattande alla discipliner som kan behövas i ett uppdrag av denna komplexitet och storlek. Genom vår kompetensbredd har vi kunnat erbjuda alla typer av besiktningstjänster och med vårt integrerade sätt att arbeta har vi kunnat ge ökat värde till Stockholms Hamnar i form av rätt kompetens i alla lägen. Bandyhall i Tallkrogen I Sverige finns idag tolv bandyhallar. Ingen av dessa ligger i Stockholmsregionen. Men det ska det bli ändring på. I hallen, som blir ca 80x120 m, kommer även andra skridskosporter att samsas med bandyn. Projektengagemang engagerades för att göra förstudie och projekteringsunderlag vilket involverade våra kompetenser inom VVS, El, Energi och klimatanalys, Mark, VA och Bas P. Uppdraget med förstudie och projektering av den hett efterlängtade ishallen är ett bra exempel på den kompetensbredd vi kan erbjuda över hela Sverige. För mer om vårt uppdrag med bandyhallen, kontaka gärna David Sjöström på eller 12 13

8 NYA LÖSNINGAR KVINNLIGT NÄTVERK Som en lite udda fågel inom Projektengagemang finns Soleed, som inte bara erbjuder tjänster och lösningar utan även producerar fysiska produkter bostadsmoduler och prefabricerade fasader inför renovering. SOLEED I KORTHET: Vi vill guida kvinnliga ingenjörer mot arbetsmarknaden och under 2015 startar vi nätverket KVIST på LinkedIn, för kvinnliga ingenjörer och arkitekter, både studenter och yrkesarbetande. Fullt utrustade moduler Modulkonceptet bygger på idén om att en byggnad skall kunna utformas med hjälp av i förväg definierade byggklotsar. Modulerna som levereras är fullt monterade med fönster, kök, garderober, målade och med färdiginstallerad el och vvs. Fasadrenoveringssystemet utgörs av stora, tunna prefabricerade betongelement med starkt yttre skal och i princip obefintliga fogar. Fasaden blir i det närmaste underhållsfri under husets livslängd och erbjuder stor valfrihet när det gäller ytstruktur och färg. Några av de 286 studentmoduler som placeras i Stockholm. Bostadsmoduler Lämpliga för studentlägenheter, förskolor, evakueringslägenheter. För permanent eller temporärt användande. Kan demonteras för att användas på annan plats. Kan byggas i flera plan. Kan bilda större lägenheter i flerfamiljshus eller småhus och villor. Mentorer från Projektengagemang Målet är att få fler kvinnor att våga välja ingenjörsyrket och förhopp nings vis även Projektengagemang. En stor del av Sveriges kvinnliga ingenjörs- och arkitektstudenter kommer att bjudas in till nätverket. Medlemmarna i KVIST kommer att erbjudas flera event och förses med nyheter och aktuella händelser från branschen. En av de viktigaste aktiviteterna är det mentorprogram som studenter kan söka till, och där kvinnor som arbetar hos oss på Projektengagemang fungerar som handledare. En av mentorerna i nätverket är Madelene Björn, som arbetar som beräkningsingenjör på vårt Karlstadkontor. För mer om Soleed kontaka gärna Olle Bertfelt på eller Fasadelement för renovering av fasader Bättre energiprestanda. Fördubblad hållbarhet jämfört med putslösning. Ingen byggställning krävs. Kortare byggtid. Tätare fasad. Valfria ytstrukturer och färger. För mer om nätverket KVIST på LinkedIn, kontaka gärna Madelene Björn via e-post: 14 15

9 PORTRÄTT TVÅ ENERGIEXPERTER INOM BYGG OCH INSTALLLATION HÅLLBARHETSARBETET En bra innemiljö behöver inte betyda hög energianvändning. Högre energikostnader gör det viktigt att utveckla och använda effektiva lösningar som ger optimal energianvändning i relation till de krav som verksamheten ställer på innemiljön. Det är sådana lösningar som Docent Per Levin och Tekn Dr. Per Kempe arbetar med dagligen. Planerna för 2015 innefattar bland annat en webbaserad hållbarhetsutbildning som lanseras på Projektengagemangs intranät. Mål för koncernens sociala ansvarstagande kommer att formuleras och en s.k. uppförandekod (code of conduct) ska publiceras. Från idé till drift Projektengagemang har unik expertis inom energi och kan bistå med att säkra byggnaders energiprestanda från idé till drift genom analyser, energiberäkningar och energistrategisk rådgivning. Genom Per Levin och Per Kempe är vi också aktiva i flera utvecklings- och forskningsprojekt som är finansierade av Energimyndigheten eller av branschen. Resultatet I många projekt brister kvaliteten i installations- och energisystemen, säger Per Kempe. Det finns ett antal punkter där man ibland inte kommer i mål idag. Allt från obalans i luftflöden och värmeförluster från distributionssystemen till installationssystemens funktion när det är kallt ute och ljud från tilluftssystem i bostäder. Vårt arbete i de olika forskningsprojekten kommer att leda till förbättrade arbetsformer och tekniska åtgärder som förnyar hela branschen. Inom kort ska vi bygga NäraNollEnergibyggnader, så detta är ett mycket viktigt arbete. Interntävling engagerar Mot slutet av 2015 genomförs Projektengagemangs första hållbarhetsredovisning. Under året planeras även en tävling utlys as där samtliga medarbetare involveras i hur Projektengagemang kan skapa arbete för personer som står utanför arbetslivet. Om det är enklare, blir det lättare För att en policy för hållbarhetsfrågor inte skall bli en hyllvärmare gäller det att den är välkänd hos alla och att den faktiskt gör skillnad hållbarhetspolicyn ska genomsyra det dagliga arbetet inom Projektengagemang. Rutiner och mallar för hållbarhetsarbetet i våra uppdrag ska förenklas. Den förenklade rutinen bygger på en enda checklista att förhålla sig under hela uppdragets genomförande. Uppföljning synliggör problem Idag finns stora brister i uppföljningen av nybyggnads- och renoveringsprojekt, anser Per Levin. Ofta investerar man mycket i återvinning och värmeisolering, men är väldigt dålig på att följa upp vad det faktiska resultatet i energianvändning är. Bättre uppföljning synliggör glappet mellan förväntat och uppnått resultat. Internutbildning via nätet Den webbaserade hållbarhetsutbildningen ska primärt höja kunskapsnivån kring vad hållbarhet innebär för en teknikkonsultkoncern. Men den syftar även till att höja alla medarbetares motivation för att skapa ett hållbart samhälle att lämna över till kommande generationer. För mer om Projektengagemangs kompetenser inom energianvändning, kontaka gärna Per Levin på eller eller Per Kempe på eller 16 17

10 FINANSIELL INFORMATION Utdrag ur den kompletta årsredovisningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Projektengagemang i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Projektengagemang i Stockholm AB, med säte i Stockholm, är moderbolag i koncernen. Projektengagemang i Stockholm AB är moderbolag i Projekt engagemang-koncernen. Projektengagemang är en mulitdisciplinär teknikkonsultkoncern med hög kompetens och projektkunnande. Koncernen består av 26 operativa dotterbolag fördelade i hela Sverige. Projektengagemangs breda kunskap från kreativa ingenjörer, arkitekter och experter integreras och skapar värde för kund och samhälle. Projektengagemang Koncernen Verksamheten bedrivs i separata dotterbolag inom Infrastuktur, Byggnader, Industri, Projektledning samt Specialbolag. En gemen sam infrastruktur med system och metoder ger en samordnad resultatorienterad organisation. Försäljningsarbete sker samordnat inom respektive segment för att säkerställa rätt leverans till kund i fråga om kvalitet, kompetens och bredd. Inom område Specialbolag bedrivs verksamhet som till del är skild från konsultverksamheten och som är mer av producerande och leverans av produkter. Inom detta område ingår Soleed Sweden AB som producerar och levererar studentmoduler i högpresterande betong. Projektengagemang är en tillväxtorienterad organisation där tillväxt sker förutom organiskt även via förvärv och uppstart av verksamheter med nya bolag. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Nettoomsättning Nettomsättningen ökade under året med 38 % till 612 (442) MSEK. Ökningen består i organisk tillväxt, förvärv av bolag samt av åtagande av leveranskaraktär som görs via dotterbolaget Soleed Sweden AB. Omsättningen per segment fördelar sig enligt följande: Tkr Infrastruktur Byggnader Industri Projektledning Specialbolag Projektengagemang har under året för värvat 100 procent av aktierna i Novamark AB, ett bolag som arbetar med planering, gestaltning och projektering av väg-, utemiljöer och VA-anlägg ningar, samt 100 procent i konsultkoncernen KNSS Gruppen AB med konsulttjänster inom Bygg, El och VVS. Händelser efter rapporteringsperiodens utgång Förvärv har 2015 gjorts av arkitektföretagen Vallgatan Acron AB i Göteborg. Bolaget har haft en extra bolagsstämma där beslut fastställdes rörande uppdelning av aktier till A- och B-aktier samt nyemission. Efter beslut är antalet aktier fördelade: A-aktier: stycken med röstetal 10 B-aktier: stycken med röstetal 1 Nyemissionen omfattade stycken nya aktier och uppdel ningen gav att varje gammal aktie gav 2 A-aktier och 1 B-aktie. Investeringar Förutom förvärv av rörelser har bruttoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgått till 42,7 (23,4) MSEK under Medarbetare Genomsnittligt antal årsanställda uppgick till 473 (364). Totalt antal anställda vid periodens slut var 490 (437). Inom Projektengagemang bedrivs ett långsiktigt och målmed vetet arbete för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Styrelsens sammansättning Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Per-Arne Gustavsson, tillika ordförande och VD Per Göransson Olle Bertfelt Ingemar Nordenadler Peter Sandberg Anita Bergsten Michael Spångberg Samt suppleanter: Patric Kjellin Lars-Henrik Enlöf Koncernledning Koncernledningen bestod under år 2014 av verkställande direktör Per-Arne Gustavsson, vice verkställande direktör Per Göransson, CFO Peter Sandberg och marknadschef Peter Edstrand. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas kronor årets resultat balanseras i ny räkning. Utsikter Orderingången har varit fortsatt god. Det gör att marknadsutsikterna för Projektengagemang 2015 är försiktigt positiva. Marknaden inom de områden som Projektengagemang verkar på väntas vara fortsatt god samt att de verksamheter som har varit under uppbyggnad under 2014 har utvecklats tillfredsställande. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står fria vinstmedel om kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras enligt följande: Till aktieägare utdelas 0,33 kr per aktie Balanseras i ny räkning Summa Utdelningsförslaget baseras på utestående aktier om stycken så som det totala antalet aktier är efter extra bolags stämma hållen 27 mars Projektengagemangs strategi är tillväxt medels förvärv och rekrytering. Det föreligger ett kapitalbehov för denna strategi. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen till aktieägarna inte hindrar företaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen anser mot bakgrund av ovan att den föreslagna vinstdispositionen är avvägd med hänsyn till att bolaget är i en expansionsfas och att det är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsoliderings behov, likviditet och ställning i övrigt

11 FINANSIELL INFORMATION FEM ÅR I SAMMANDRAG RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN TSEK, där ej annat anges Rörelsens nettoomsättning Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat, EBIT Resultat efter finansnetto ÅRETS RESULTAT HÄNFÖRS TILL: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse KAPITALSTRUKTUR Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital inklusive minoritetsintresse Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde TSEK NOT Nettoomsättning Inköp av tjänster och material Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader 5, RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA ,12,13 Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 6, 12, anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT, EBIT Resultat hänförligt till andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSNETTO RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsandel ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie avseende vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare. 11 7,3 12,0 NYCKELTAL Rörelsemarginal, EBITDA 10% 11% 12% 14% 15% Vinstmarginal, EBIT 7% 8% 10% 11% 13% Soliditet 26% 33% 35% 33% 39% PROJEKTENGAGEMANG-AKTIEN Resultat per aktie, moderbolagets andel 7,3 12,0 17,6 14,8 7,4 Eget kapital per aktie, moderbolagets andel Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Ordinarie utdelning per aktie 0,33 3 2,00 4,50 4,00 2 3,75 2 ÖVRIGT Debiteringsgrad, procent 81% 82% 84% 85% 85% Genomsnittligt medelantal årsanställda Omsättning per medarbetare är ej enligt IFRS 2 Korrigerat för att få jämförbarhet efter delning 100:1, Antal aktier avser aktier efter extra bolagsstämma

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (8) Januari

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer