VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KONSTEN ATT SE ANDRA MÖJLIGHETER

2 ÖVERALLT ÖPPNAR SIG MÖJLIGHETER Det gäller bara att se åt rätt håll, och att våga gå vägar där inte alla andra trampar på i samma fotspår. Vår nya grafiska profil är ett tydligt exempel på att vi på Projektengagemang både vill och ska vara särskiljande i den bransch vi verkar. Och att vi vågar leva som vi lär. Som konsulter inom verksamhetsområdena arkitektur & byggnader, infrastruktur, projektledning och industri är vårt löfte till marknaden att vi ständigt utmanar status quo för att proaktivt skapa kund- och samhällsnytta som bidrar till optimalt värde. Våra integrerade lösningar ska vara lika affärsmässigt särskilj ande som vårt utseende. Välkommen att läsa och se ett litet urval av alla de tusentals lösningar våra kunder dragit nytta av under Åre Karlstad Eskilstuna Uppsala Strömstad Stockholm Åmål Örebro Södertälje Dals Långed Lidköping Skövde Nyköping Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Visby Oskarshamn Kalmar Malmö Rättvik INNEHÅLL Inledning och företaget i siffror 1-2 VD har ordet 4 AFFÄRERNA 6 Infrastruktur 6 Arkitektur & Byggnader 8 Industri 10 Projektledning 12 Nya lösningar 14 Kvinnligt nätverk 15 Två energiexperter 16 Hållbarhetsarbetet 17 FINANSIELL INFORMATION 18 Förvaltningsberättelse 18 Fem år i sammandrag 20 Rapport över totalresultat för koncernen 21 Balansräkning för koncernen 22 Styrelse och ledning 23 AFFÄRSIDÉ OCH OMRÅDEN Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur & byggnader, infrastruktur, projektledning och industri. MEDARBETARE I SIFFROR ÅRLIG TILLVÄXT Försäljning och prognos 30 % MEDELÅLDER 42 ÅR 25 % 21 % 16 % 473 MEDARBETARE 8 % M SEK 600 Infrastruktur Arkitektur & byggnader ÅLDERSFÖRDELNING Industri Projektledning 24% KVINNOR Försäljning, M SEK Prognos 3

3 PER-ARNE GUSTAVSSON, VD NYA KRAV PÅ LÖSNINGAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Samhället utvecklas och förändras vilket ständigt leder till nya utmaningar inom alla områden, all utveckling och tillväxt förväntas också ske på ett hållbart sätt. För att utforma framtidens samhälle, kommer det att krävas ett mer gränsöverskridande och integrerat synsätt samt mer tvärfacklig utveckling. Under 2014 genomförde vi omkring uppdrag åt kunder inom 3 huvudområden, de som äger och förvaltar byggnader eller infrastrukturanläggningar samt de som har industriell inriktning. Byggnadsområdet omfattar främst vård och omsorg, undervisning, bostäder, idrottsanläggningar, arenor, hotell, kontor, handel, försvar och verkstäder samt storkök. Infrastrukturanläggningar består i första hand av väg, järnväg, hamn, flyg, vatten och avlopp samt landskap. Våra industrikunder är främst orienterade mot energi, fordon, verkstad, massa & papper, läkemedel samt olja och gas. Kundbasen och det breda tjänsteutbud som drivs och utvecklas på lokal nivå innebär att vi har en robust och väl diversifierad verksamhet. Lönsamheten förbättrades under 2014, en bidragande orsak var en generell förbättring inom bygg- och anläggningssektorn parat med ett mer samordnat agerade och ett ökat antal säljaktiviteter. Trots en svag underliggande marknad inom industrisektorn bidrog ett starkare och mer samordnat erbjudande i betydande grad till resultatförbättringen. Projektengagemang har vuxit kraftigt sedan verksamheten startades. Under perioden 2007 till 2014 har den genomsnittliga årliga tillväxten överstigit 30 % under samma period har antalet medarbetare ökat med ca 500 medarbetare. 50 % av tillväxten har tillkommit via förvärv av kompletterande verksamheter. Under 2014 har omsättningsökningen varit ca 22 %, Novamark AB och KNSS-gruppen med totalt ca 60 medarbet are har tillfört nya kompetensområden samt förstärkt vår position inom redan etablerade områden. Den underliggande svenska marknaden för arkitekter och teknikkonsulter påverkas positivt av en stabil byggkonjunktur, stora underhålls investeringar samt omfattande statliga infrastruktur projekt även inom indu strisektorn märks en försiktig uppgång. Samman taget inverkar detta positivt på Projekt engagemangs fortsatta tillväxtmöjligheter. Tre centrala begrepp är vår plattform I alla uppdrag verkar vi för att medarbetare och organisationen proaktivt skall skapa kund- och samhällsnytta som bidrar till ett ökat värde för kunden. Utmaningen ligger i att utveckla arbetsformer så att vi nyttjar alla kunskaper på ett optimalt sätt. Därför lyfter vi inom Projekt engagemang fram tre centrala begrepp som skall säkerställa att vi alltid utgår från kundens perspektiv. Ökat värde för kunden Skapas genom att vi analyserar kundens affärsnytta och proaktivt formulerar erbjudanden som möter detta och i partnerskapsmodeller kan utvärdera effekten av samarbetet. Integration Genom rutiner för samverkan styr vi det tvärfackliga helhetserbjudandet så att kraven på hållbarhet, produktivitet och kostnadseffektivitet uppnås. Kunskap Säkerställs genom att specialister med både djup och bredd samverkar i det gemensamma verksamhetssystemet. Nästa steg är flera bolag inom Ett Projektengagemang Kärnan i Projektengagemang återfinns i gedigen kunskap och i viljan att förbättra. Genom delaktighet i alla led har vi skapat ett stort engagemang hos våra medarbetare. Det handlar om tron på individens förmåga och betydelsen av att dela en vision och tron på individens styrka, men att det är tillsammans som vi gör skillnad. Nuvarande struktur med stor självständighet och nischade bolag har varit en framgångsfaktor. Utan den strukturen hade vi inte nått den position vi har idag. Men det är dags att börja förbereda för ett gemensamt ägande av koncernen. Vi behåller det positiva i nuvarande struktur, med närhet till beslut och engagemang, samtidigt som vi ökar intresset för gemensamma frågor och framgångar. Börsintroduktion bidrar till ett starkare PE För att ha möjlighet att nå ut med vår vision att förnya branschen måste vi fortsätta att växa och öka vår geografiska spridning samtidigt som vi agerar för att öka kännedomen om PE. En börsintroduktion kommer att medföra att vi dels förstärker vår konkurrenskraft, dels underlättar för dotterbolagen att erhålla intressanta DET HANDLAR OM TRON PÅ INDIVIDENS FÖRMÅGA OCH BETYDELSEN AV ATT DELA EN VISION - DET ÄR TILLSAMMANS SOM VI GÖR SKILLNAD. uppdrag och att attrahera nya medarbetare. Vi blickar ständigt framåt och har redan fokus på 2020 and beyond då skall vi vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och, topp 10 i Sverige omsättningsmässigt och med bästa vinstmarginalen. Och varumärket skall vara topp 3 i kännedom. 4 5

4 INFRASTRUKTUR Stockholmsregionen växer i ett accelererande tempo. Det ställer krav på en effektiv kollektivtrafik, men också på att antalet bostäder måste ökas. Projektengagemang är delaktigt i många infrastrukturprojekt i Sverige i Stockholmsregionen är två av dem Roslagsbanan och bostadsområdet Hedvigslund. Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanan, som sträcker mot nordost från Stockholm, är en förutsättning för att flera tiotusentals människor snabbt och miljövänligt ska kunna ta sig till och från arbete, skola och vårdgivare. Den är redan en av Sveriges modernaste järnvägar, men det i sig hjälper inte mycket när trycket ökar och passagerarna blir fler och fler. En omfattande utbyggnad av bansträckningen pågår för att öka kapaciteten, samtidigt som stationer och vagnar ska göras mer tillgängliga för resenärerna. Resultatet kommer att bli en attraktiv och säker kollektivtrafik med hög kvalitet och tillförlitlighet. Projektengagemang utför projekteringsledning och byggledning i program Roslagsbanan som genomför utbyggnaden. Hedvigslund Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta i sydöstra Storstockholm med flera sammanhållna etapper. I projektet har våra kompetensområden Väg, VA och Landskap deltagit i samtliga etapper. Uppdraget innebar exempelvis projekte ring av VA-ledningar i bostads området som är ca 60 ha och består av radhus, småhus, flerfamiljshus och en skola. Projekteringen omfattade även kommunala ledningar i gator, på kvartersmark samt ett avancerat dagvattensystem som avslutas i ett dammsystem för rening och fördröjning av dagvatten. Uppdragen i korthet: Roslagsbanans utbyggnad Öka kapaciteten Minska störningskänsligheten. Säkerställa bullernivåer Anpassning av tillgängligheten. Dammsystem i Hedvigslund för rening av dagvattnen. För mer om Hedvigslund, kontakta gärna Clotte Frank Sjöblom på eller Hedvigslund Projektering av VA-ledningar. Projektering av avancerat dagdagvattensystem med dammar för vattenrening. Växtgestaltning samt utformning av offentlig miljö. 6 7

5 ARKITEKTUR & BYGGNADER Uppdragen i korthet: Karolinska sjukhuset Förstudier för allokering av 31 olika vård- och forskningsverksamheter. Genomförande av designdialoger för att formulera mål, identifiera rumsliga behov och utveckla den framtida fysiska miljön. Utredningar t o m detaljprojektering vid gränssnitten mellan Nya Karolinska och befintliga KS-nybyggander. Framtagande av BIM-modeller kvm kvm med stöd av laserscanning Karlskoga lasarett Projektering, utförandeentreprenad av operationsmoduler. Projekteringsledning. Säkerställa högsta möjliga renhetsklass. State of the art ventilationslösning utformad efter renhetskraven. Inom den breda definitionen av ordet byggnader finns det en väldigt speciell typ som få konsultföretag har lika stor erfarenhet av som Projektengagemang. Kort uttryckt kallas de för sjukhus. Två exempel där vi är delaktiga är Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och Karlskoga lasarett. En helt annan byggnad är det spännande IKEA Museum. Nya Karolinska och Gamla Inom Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområde i Solna har vi ett exklusivt arkitektuppdrag som omfattar alla befintliga byggnader. Några av kvarteren inom gamla Karolinskaområdet kommer i framtiden att bli viktiga beståndsdelar i Nya Karolinska Solna. Den engagerande planeringen och projekteringen gäller alla slags verksamheter från vårdavdelningar, operation och mottagningar till administration och forskningslokaler. Uppdraget innebär mer än att bara skapa övergripande allokeringsförslag arbetsplatser är formgivna på detaljnivå ända ner till skrivbordens storlek. Ett av de viktigaste målen är att skapa kreativa mötesplatser för forskningens och vårdens professioner som bidrar till Nya Karolinska Solnas roll som ett världsledande universitetssjukhus. IKEA Museum Världens första IKEA-varuhus invigdes i Älmhult Den stilrena Funkisfastigheten renoveras nu för fullt inför invigningen av IKEA Museum våren 2016, lagom till Ingvar Kamprads 90-årsdag. I samarbete med bl a en av världens främsta designbyrårer för utställningar på muséer ansvarar Projektengagemang för allt som har med el, tele, säkerhet och hissar att göra i det m 2 stora museet. Som blir något alldeles speciellt med unika lösningar för t ex interaktivitet och belysning. Muséet kommer inte bara spegla IKEAs magiska historia, utan även lyfta fram företagets visioner. IKEA Älmhult 1958 IKEA Museum Projektering el, tele, säkerhet, hissar Utförandeentreprenad Operationssalar som moduler Region Örebro län beslutade att operationsavdelningen på Karlskoga lasarett skulle byggas om. Samtidigt som verksamheten skulle fortgå. Lösningen blev operationsavdelningar i moduler, som monterades ihop till en komplett operationsavdelning. Projektengagemang projekterade och projekteringsledde. Vill du veta mer om våra arkitektuppdrag i vårdmiljöer, kontaka gärna Efi Kakoulidou på eller 8 9

6 INDUSTRI När hänsyn till miljön blir allt viktigare, kommer lösningar på hur man kan öka värdet av restprodukter som ansetts sakna kommersiella värden. Metangas är en sådan. Och tallolja, som visserligen använts i allt möjligt men fördubblats i pris de senaste åren. Projektengagemang är med på resan. Metangas blir drivmedel I de flesta soptippar alstras det metangas, som hittills inte kunnat användas till något vettigt. Den har för lågt energiinnehåll och därför har man helt enkelt låtit den brinna upp. Det slöseriet vill det svenska företaget Cleanergy ändra på genom att omvandla metangasen till el och värme med hjälp av stirlingmotorer. Projektengagemang fick i uppdrag att ta fram konstruktionsunderlag för containrar med stirlingmotorer, som kan placeras på soptippar och med hjälp av metangasen driva generatorer som ger bl a el till elnätet och värme till kringliggande byggnader. Containern innehåller fem sterlingmotorer och tillhörande kringutrustning som styrsystem, elkraftdistribution, varmvattendistribution, kylning av maskiner, klimatanläggning etc. Projektengagemang säljer talloljekokeri Efterfrågan på tallolja, en viktig tillsats i biodiesel, har aldrig varit större. Projektengagemang har konstruerat ett tallolj e kokeri med unik teknik som framställer tallolja på ett kostnadseffektivt sätt. Tallolja framställs från såpa, som har varit en lågprioriterad biprodukt vid tillverkning av pappersmassa. Idag är det alltså något som pappersbruken kan tjäna pengar på. Tyska ZPR var först att köpa Projektengagemangs kokeri för att framställa miljöanpassad tallolja. Trelleborgs hamn Trelleborgs hamn är en av Skandinaviens största RoRo- och färjehamnar, och är en av svensk industris viktigaste länkar till och från Europamarknaderna. Hamnen är som ett helt samhälle i miniatyr där flera av Projektengagemangs affärsområden är delaktiga i många uppdrag. Framför allt inom automation, belysning, övervakning, styr- och reglerteknik, programmering, integration av väderstationer och vindkraftverk. Uppdragen i korthet: Container som alstrar el av metangas Projektledning. Konstruktionsunderlag för en container med stirlingmotorer och tillhörande kringutrustning. Skapa underlag inför anbudsrunda med tänkbara leverantörer av komplett container. Färdigställa mekanisk detaljkonstruktion. Programmering och testning av komplett container. Visionsbild av Trelleborgs Hamn i framtiden Trelleborgs hamn Flera affärsområden delaktiga. Automation, belysning, övervakning etc. Talloljekokeri Förfina beprövad teknik med modern styrning och övervakning. Säkerställa produktion av tallolja med hög kvalitet. Framställa tallolja på ett kostnadseffektivt sätt. För mer om Trelleborgs hamn, kontaka gärna Håkan Nilsson på eller 10 11

7 PROJEKTLEDNING Uppdragen i korthet: Det kan handla om att bygga om ett helt hamnområde, eller om en hall med konstfrusen is där man försöker jaga ett illrött nystan i mål. Oavsett vilket eller vad som ska förstuderas, projekteras eller byggas så behövs det besiktningar och projektledning. Värtahamnen Kompletta besiktningsteam innefattande alla nödvändiga kompetenser. Alla typer av besiktningstjänster. Rätt kompetens i alla lägen. Integrerat arbetssätt med delaktighet från många discipliner inom Projektengagemang. Bandyhall Förstudie med kalkylunderlag och kalkyl. Projektering för styrd totalentreprenad. Biträdande projektledare under genomförandefasen. Besiktning av Värtahamnen Mellan 2013 och 2016 bygger Stockholms Hamnar om Värtahamnen för att lämna mark till staden för bostäder och verksamheter. Det görs genom att bygga en ny pir längre ut i vattnet och fylla igen delar av hamnbassängen. Det utbyggda området blir m 2 och den totala hamnytan m 2, lika stor yta som Värtahamnen är idag. Stockholms Hamnar bygger även en ny passagerarterminal som blir m 2. Stockholm får en ny hamn i världsklass med fem kajlägen, smarta miljölösningar och en modern passagerarterminal som är öppen för alla. Projektengagemang har mot Stockholms Hamnar erbjudit kompletta besiktningsteam innefattande alla discipliner som kan behövas i ett uppdrag av denna komplexitet och storlek. Genom vår kompetensbredd har vi kunnat erbjuda alla typer av besiktningstjänster och med vårt integrerade sätt att arbeta har vi kunnat ge ökat värde till Stockholms Hamnar i form av rätt kompetens i alla lägen. Bandyhall i Tallkrogen I Sverige finns idag tolv bandyhallar. Ingen av dessa ligger i Stockholmsregionen. Men det ska det bli ändring på. I hallen, som blir ca 80x120 m, kommer även andra skridskosporter att samsas med bandyn. Projektengagemang engagerades för att göra förstudie och projekteringsunderlag vilket involverade våra kompetenser inom VVS, El, Energi och klimatanalys, Mark, VA och Bas P. Uppdraget med förstudie och projektering av den hett efterlängtade ishallen är ett bra exempel på den kompetensbredd vi kan erbjuda över hela Sverige. För mer om vårt uppdrag med bandyhallen, kontaka gärna David Sjöström på eller 12 13

8 NYA LÖSNINGAR KVINNLIGT NÄTVERK Som en lite udda fågel inom Projektengagemang finns Soleed, som inte bara erbjuder tjänster och lösningar utan även producerar fysiska produkter bostadsmoduler och prefabricerade fasader inför renovering. SOLEED I KORTHET: Vi vill guida kvinnliga ingenjörer mot arbetsmarknaden och under 2015 startar vi nätverket KVIST på LinkedIn, för kvinnliga ingenjörer och arkitekter, både studenter och yrkesarbetande. Fullt utrustade moduler Modulkonceptet bygger på idén om att en byggnad skall kunna utformas med hjälp av i förväg definierade byggklotsar. Modulerna som levereras är fullt monterade med fönster, kök, garderober, målade och med färdiginstallerad el och vvs. Fasadrenoveringssystemet utgörs av stora, tunna prefabricerade betongelement med starkt yttre skal och i princip obefintliga fogar. Fasaden blir i det närmaste underhållsfri under husets livslängd och erbjuder stor valfrihet när det gäller ytstruktur och färg. Några av de 286 studentmoduler som placeras i Stockholm. Bostadsmoduler Lämpliga för studentlägenheter, förskolor, evakueringslägenheter. För permanent eller temporärt användande. Kan demonteras för att användas på annan plats. Kan byggas i flera plan. Kan bilda större lägenheter i flerfamiljshus eller småhus och villor. Mentorer från Projektengagemang Målet är att få fler kvinnor att våga välja ingenjörsyrket och förhopp nings vis även Projektengagemang. En stor del av Sveriges kvinnliga ingenjörs- och arkitektstudenter kommer att bjudas in till nätverket. Medlemmarna i KVIST kommer att erbjudas flera event och förses med nyheter och aktuella händelser från branschen. En av de viktigaste aktiviteterna är det mentorprogram som studenter kan söka till, och där kvinnor som arbetar hos oss på Projektengagemang fungerar som handledare. En av mentorerna i nätverket är Madelene Björn, som arbetar som beräkningsingenjör på vårt Karlstadkontor. För mer om Soleed kontaka gärna Olle Bertfelt på eller Fasadelement för renovering av fasader Bättre energiprestanda. Fördubblad hållbarhet jämfört med putslösning. Ingen byggställning krävs. Kortare byggtid. Tätare fasad. Valfria ytstrukturer och färger. För mer om nätverket KVIST på LinkedIn, kontaka gärna Madelene Björn via e-post: 14 15

9 PORTRÄTT TVÅ ENERGIEXPERTER INOM BYGG OCH INSTALLLATION HÅLLBARHETSARBETET En bra innemiljö behöver inte betyda hög energianvändning. Högre energikostnader gör det viktigt att utveckla och använda effektiva lösningar som ger optimal energianvändning i relation till de krav som verksamheten ställer på innemiljön. Det är sådana lösningar som Docent Per Levin och Tekn Dr. Per Kempe arbetar med dagligen. Planerna för 2015 innefattar bland annat en webbaserad hållbarhetsutbildning som lanseras på Projektengagemangs intranät. Mål för koncernens sociala ansvarstagande kommer att formuleras och en s.k. uppförandekod (code of conduct) ska publiceras. Från idé till drift Projektengagemang har unik expertis inom energi och kan bistå med att säkra byggnaders energiprestanda från idé till drift genom analyser, energiberäkningar och energistrategisk rådgivning. Genom Per Levin och Per Kempe är vi också aktiva i flera utvecklings- och forskningsprojekt som är finansierade av Energimyndigheten eller av branschen. Resultatet I många projekt brister kvaliteten i installations- och energisystemen, säger Per Kempe. Det finns ett antal punkter där man ibland inte kommer i mål idag. Allt från obalans i luftflöden och värmeförluster från distributionssystemen till installationssystemens funktion när det är kallt ute och ljud från tilluftssystem i bostäder. Vårt arbete i de olika forskningsprojekten kommer att leda till förbättrade arbetsformer och tekniska åtgärder som förnyar hela branschen. Inom kort ska vi bygga NäraNollEnergibyggnader, så detta är ett mycket viktigt arbete. Interntävling engagerar Mot slutet av 2015 genomförs Projektengagemangs första hållbarhetsredovisning. Under året planeras även en tävling utlys as där samtliga medarbetare involveras i hur Projektengagemang kan skapa arbete för personer som står utanför arbetslivet. Om det är enklare, blir det lättare För att en policy för hållbarhetsfrågor inte skall bli en hyllvärmare gäller det att den är välkänd hos alla och att den faktiskt gör skillnad hållbarhetspolicyn ska genomsyra det dagliga arbetet inom Projektengagemang. Rutiner och mallar för hållbarhetsarbetet i våra uppdrag ska förenklas. Den förenklade rutinen bygger på en enda checklista att förhålla sig under hela uppdragets genomförande. Uppföljning synliggör problem Idag finns stora brister i uppföljningen av nybyggnads- och renoveringsprojekt, anser Per Levin. Ofta investerar man mycket i återvinning och värmeisolering, men är väldigt dålig på att följa upp vad det faktiska resultatet i energianvändning är. Bättre uppföljning synliggör glappet mellan förväntat och uppnått resultat. Internutbildning via nätet Den webbaserade hållbarhetsutbildningen ska primärt höja kunskapsnivån kring vad hållbarhet innebär för en teknikkonsultkoncern. Men den syftar även till att höja alla medarbetares motivation för att skapa ett hållbart samhälle att lämna över till kommande generationer. För mer om Projektengagemangs kompetenser inom energianvändning, kontaka gärna Per Levin på eller eller Per Kempe på eller 16 17

10 FINANSIELL INFORMATION Utdrag ur den kompletta årsredovisningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Projektengagemang i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Projektengagemang i Stockholm AB, med säte i Stockholm, är moderbolag i koncernen. Projektengagemang i Stockholm AB är moderbolag i Projekt engagemang-koncernen. Projektengagemang är en mulitdisciplinär teknikkonsultkoncern med hög kompetens och projektkunnande. Koncernen består av 26 operativa dotterbolag fördelade i hela Sverige. Projektengagemangs breda kunskap från kreativa ingenjörer, arkitekter och experter integreras och skapar värde för kund och samhälle. Projektengagemang Koncernen Verksamheten bedrivs i separata dotterbolag inom Infrastuktur, Byggnader, Industri, Projektledning samt Specialbolag. En gemen sam infrastruktur med system och metoder ger en samordnad resultatorienterad organisation. Försäljningsarbete sker samordnat inom respektive segment för att säkerställa rätt leverans till kund i fråga om kvalitet, kompetens och bredd. Inom område Specialbolag bedrivs verksamhet som till del är skild från konsultverksamheten och som är mer av producerande och leverans av produkter. Inom detta område ingår Soleed Sweden AB som producerar och levererar studentmoduler i högpresterande betong. Projektengagemang är en tillväxtorienterad organisation där tillväxt sker förutom organiskt även via förvärv och uppstart av verksamheter med nya bolag. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Nettoomsättning Nettomsättningen ökade under året med 38 % till 612 (442) MSEK. Ökningen består i organisk tillväxt, förvärv av bolag samt av åtagande av leveranskaraktär som görs via dotterbolaget Soleed Sweden AB. Omsättningen per segment fördelar sig enligt följande: Tkr Infrastruktur Byggnader Industri Projektledning Specialbolag Projektengagemang har under året för värvat 100 procent av aktierna i Novamark AB, ett bolag som arbetar med planering, gestaltning och projektering av väg-, utemiljöer och VA-anlägg ningar, samt 100 procent i konsultkoncernen KNSS Gruppen AB med konsulttjänster inom Bygg, El och VVS. Händelser efter rapporteringsperiodens utgång Förvärv har 2015 gjorts av arkitektföretagen Vallgatan Acron AB i Göteborg. Bolaget har haft en extra bolagsstämma där beslut fastställdes rörande uppdelning av aktier till A- och B-aktier samt nyemission. Efter beslut är antalet aktier fördelade: A-aktier: stycken med röstetal 10 B-aktier: stycken med röstetal 1 Nyemissionen omfattade stycken nya aktier och uppdel ningen gav att varje gammal aktie gav 2 A-aktier och 1 B-aktie. Investeringar Förutom förvärv av rörelser har bruttoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgått till 42,7 (23,4) MSEK under Medarbetare Genomsnittligt antal årsanställda uppgick till 473 (364). Totalt antal anställda vid periodens slut var 490 (437). Inom Projektengagemang bedrivs ett långsiktigt och målmed vetet arbete för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Styrelsens sammansättning Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Per-Arne Gustavsson, tillika ordförande och VD Per Göransson Olle Bertfelt Ingemar Nordenadler Peter Sandberg Anita Bergsten Michael Spångberg Samt suppleanter: Patric Kjellin Lars-Henrik Enlöf Koncernledning Koncernledningen bestod under år 2014 av verkställande direktör Per-Arne Gustavsson, vice verkställande direktör Per Göransson, CFO Peter Sandberg och marknadschef Peter Edstrand. Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas kronor årets resultat balanseras i ny räkning. Utsikter Orderingången har varit fortsatt god. Det gör att marknadsutsikterna för Projektengagemang 2015 är försiktigt positiva. Marknaden inom de områden som Projektengagemang verkar på väntas vara fortsatt god samt att de verksamheter som har varit under uppbyggnad under 2014 har utvecklats tillfredsställande. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står fria vinstmedel om kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras enligt följande: Till aktieägare utdelas 0,33 kr per aktie Balanseras i ny räkning Summa Utdelningsförslaget baseras på utestående aktier om stycken så som det totala antalet aktier är efter extra bolags stämma hållen 27 mars Projektengagemangs strategi är tillväxt medels förvärv och rekrytering. Det föreligger ett kapitalbehov för denna strategi. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen till aktieägarna inte hindrar företaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen anser mot bakgrund av ovan att den föreslagna vinstdispositionen är avvägd med hänsyn till att bolaget är i en expansionsfas och att det är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsoliderings behov, likviditet och ställning i övrigt

11 FINANSIELL INFORMATION FEM ÅR I SAMMANDRAG RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN TSEK, där ej annat anges Rörelsens nettoomsättning Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat, EBIT Resultat efter finansnetto ÅRETS RESULTAT HÄNFÖRS TILL: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse KAPITALSTRUKTUR Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital inklusive minoritetsintresse Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde TSEK NOT Nettoomsättning Inköp av tjänster och material Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader 5, RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA ,12,13 Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella 6, 12, anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT, EBIT Resultat hänförligt till andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSNETTO RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsandel ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie avseende vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare. 11 7,3 12,0 NYCKELTAL Rörelsemarginal, EBITDA 10% 11% 12% 14% 15% Vinstmarginal, EBIT 7% 8% 10% 11% 13% Soliditet 26% 33% 35% 33% 39% PROJEKTENGAGEMANG-AKTIEN Resultat per aktie, moderbolagets andel 7,3 12,0 17,6 14,8 7,4 Eget kapital per aktie, moderbolagets andel Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie Ordinarie utdelning per aktie 0,33 3 2,00 4,50 4,00 2 3,75 2 ÖVRIGT Debiteringsgrad, procent 81% 82% 84% 85% 85% Genomsnittligt medelantal årsanställda Omsättning per medarbetare är ej enligt IFRS 2 Korrigerat för att få jämförbarhet efter delning 100:1, Antal aktier avser aktier efter extra bolagsstämma

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

Rygg Vik PEAB ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Viktiga händelser 2013 Fortsatta investeringar inom affärsområde Projektutveckling. Vårt deltagande i att utveckla Arenastaden i Solna är vårt största pågående utvecklingsprojekt. För

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Consid Code of success

Consid Code of success Årsredovisning 2012 Introduktion Innehållsförteckning Innehåll Allmänt om verksamheten Official sponsor of awesomeness En bättre värld 45 67 VD har ordet Ännu ett rekordår! 89 Branscher och affärsområden

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

BDX ÅRSREDOVISNING 2013

BDX ÅRSREDOVISNING 2013 BDX ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 646 000 000 1 032 000 000 30 000 000 Balansomslutning för hela koncernen 131 000 000 Investeringar som gjorts inom koncernen 8,3 % BDX Värld... 4-5 Produkter och tjänster...

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4. Förvaltningsberättelse...11. Finansiella rapporter...27

Innehåll. Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4. Förvaltningsberättelse...11. Finansiella rapporter...27 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4 Förvaltningsberättelse...11 Verksamhetens utveckling...11 Bolagsstyrningsrapport...15 Styrelse...22 Koncernledning...24

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer