Reglemente. Tekniska nämden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente. Tekniska nämden"

Transkript

1 Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010

2

3 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden 1 Nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. Nämnden är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, samt ansvarar för den kommunala sophämtningen. Nämnden ansvarar även för kommunens mätningstekniska verksamhet och medverkan vid fastighetsbildning samt adress och namnärenden. Fastigheter och anläggningar 2 Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, underhåll och drift av kommunens fastigheter, lokaler och andra anläggningar i de fall detta ej ankommer på annan nämnd eller styrelse, samt för kommunens fritids- och idrottsanläggningar såsom spår och leder, badplatser, bryggor, planer etc. Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av kommunens allmänna va-anläggningar och kommunens avfallsanläggningar. Nämnden ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av gator, vägar, parker, hamnanläggningar och övriga allmänna platser. Nämnden ansvarar även för förvaltning, underhåll och drift av kommunens televäxel samt post och kopiering. Tekniska nämnden beslutar, inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt att upplåta tomträtt, inom ett belopp av 1 miljoner kronor för varje särskilt objekt. Kostnadsramen får utgöra den ram som fastställs i årsbudget.

4 Tekniska nämnden beslutar om utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av fastighet eller del därav som tillhör kommunen. Inom de ramar kommunfullmäktige anvisar är tekniska nämnden kommunens organ för beställning, upphandling och avtalstecknande avseende ny-, om- och tillbyggnad samt drift och underhåll av kommunens byggnader och anläggningar och övriga delar av tekniska nämndens ansvarsområde. Nämnden skall, innan beslut fattas om ny-, om- och tillbyggnad av lokaler, till kommunstyrelsen ha överlämnat en driftkostnadskalkyl inkl kapitaltjänstkostnader, för godkännande. Godkännande behöver dock ej inhämtas för de objekt som ingår i tekniska nämndens budget. I byggnadsprojekt, som tekniska nämnden har att utföra på uppdrag av annan nämnd, vilken givits en ekonomisk ram för byggnadsobjektet, ska tekniska nämnden hålla den beställande nämnden informerad om eventuella ekonomiska avvikelser. Om anvisad ekonomisk ram för ett byggprojekt förväntas överskridas ska tekniska nämnden och dess förvaltning, som kommunens organ för upphandling, beställning och byggande snarast rapportera detta till den beställande nämnden. Förköp 3 Tekniska nämnden beslutar om att avstå från att utöva förköpsrätt i förköpsärenden. Nämnden beslutar i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet mm som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. Under kommunfullmäktiges sommaruppehåll beslutar tekniska nämnden i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt. Trafiknämnd 4 Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och skall fullgöra de trafikuppgifter som avses i första paragrafen lagen (1978:244) om nämnden för vissa trafikfrågor.

5 Tekniska nämnden handhar parkeringsavgifter och ärenden enligt lagen om flyttning av fordon samt upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål Bidrag till väg- och belysningsföreningar 5 Tekniska nämnden har vidare hand om bidragsgivning till väg- och belysningsföreningar. Transporter 6 Tekniska nämnden ansvarar för transporter som utförs i egen regi samt samordning och upphandling av verksamhetsanknuten trafik som utförs av annan. 7 Nämnden är registeransvarig för det personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Ledning, styrning och uppföljning 8 Nämnden skall 1. leda arbetet och utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar förstyrning av verksamheten, 2. följa de riktlinjer som antagits i nämndens generella åtaganden, nämndsplanen samt kommunens bestämmelser om internkontroll samt övriga styrdokument, 3. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att nämndens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt samt i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning och bestämmelser i detta reglemente, 4. tillse att uppföljning sker till kommunstyrelsen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året,

6 5. årligen till fullmäktige lämna redogörelse över föregående års verksamhet, 6. svara för information till allmänheten, samt 7. i övrigt fullfölja de uppdrag, som kommunfullmäktige ger nämnden. Processbehörighet 9 Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde, dock ej arbetsrättsliga. Ekonomisk förvaltning 10 Tekniska nämnden skall ha rätt att upplåna medel till den taxefinansierade verksamheten, vatten, avlopp och avfall, inom av fullmäktige fastställda ramar. Tekniska nämnden skall särredovisa de olika verksamheterna. Delegering från kommunfullmäktige 11 Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltning och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnden beslutar även i följande frågor som fullmäktige delegerat till nämnden. 1. Fastställande, tillämpning och ändring av taxor i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda principer. 2. Nämndens interna förvaltningsorganisation, inrättande och indragningar av befattningar samt anställning, uppsägning och avsked av personal, enligt de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt. Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen i konsensus med nämnd.

7 3. Omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 4. Teckna borgen för övertagande av lån och kreditgaranti. 5. Besluta om särskilt bostadsbidrag till handikappade. 6. Besluta i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 7. Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer. 8. Ansvara för att arbetsmiljölagen följs inom nämndens verksamhetsområde Arbetsformer Sammansättning 12 Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Ersättarnas tjänstgöring 13 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamoten ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige (mellan dem) bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

8 14 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring, pga jäv, i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde, på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde, eller i del av ett sammanträde, skall själv kalla ersättare samt snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Ersättare för ordföranden 16 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde, eller i del av sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden p g a sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 17 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämndens sammanträden får vara öppna för allmänheten. Sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som gäller myndighetsutövning och ärenden som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen, 18 Ordföranden ansvarar för att kallelser utfärdas till sammanträdena. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Senast fem dagar före sammanträdesdagen skall kallelsen, på lämpligt sätt, tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista.

9 Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 19 Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Kommunalråden har rätt att delta i nämndens överläggningar, men inte i besluten. Justering av protokoll 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Protokollets justering skall tillkännages på kommunens anslagstavla. Reservation 21 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Delgivning 22 Behörig att motta handlingar som skall delges nämnden är ordföranden, sekreteraren eller annan som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 23 Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av nämnden, skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

10 Utskott 24 Nämnden avgör själv om det skall finnas utskott under nämnden samt hur många ledamöter och ersättare det skall finnas i utskottet. 25 Nämnden väljer, för den tid nämnden bestämmer, bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet p g a sjukdom, eller av annat skäl är hindrad från att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 26 Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 27 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Fastställt av kommunfullmäktige

11

12 tfn

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01 J l Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN STORFORS KOMMUN 2015-01-01. 1 ...! ~.. Kommunstyrelsens ansvar Övergripande ledning och styrning l Kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer