innehållsförteckning VD har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehållsförteckning VD har ordet"

Transkript

1 Utdrag ur

2 innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 16 Underskrifter 18 VD har ordet Jag har valt att lägga ut texten i den följande förvaltningsberättelsen. Det för att man som läsare ska få en djupare förståelse för vad Eskilstuna Marknadsförings verksamhet består av. Jag har ofta hört frågan: Vad gör ni egentligen? Den frågan ställde jag även själv ett par gånger när jag stod utanför och försökte titta in. Nu jobbar vi hårt för att tydliggöra bilden av Eskilstuna Marknadsföring och vår verksamhet. Jag tror på ärlighet, transparens och öppna kort. Det är viktigt i en förändringsprocess. Det är alltid bra att ha en så kallad hisspitch när man får frågan Vad gör ni egentligen?. Mitt svar lyder: Vi är ett destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: privatturism, affärsturism och evenemang. Vi har också ett uppdrag tillsammans med Eskilstuna kommun gällande varumärket Eskilstuna som genomsyrar alla de tre affärsområdena. Ibland får jag samma fråga från min sjuåriga dotter fast då på ett mer individuellt och personligt plan: Vad gör du egentligen på jobbet pappa? Då blir svaret lite annorlunda: Jag mejlar, sitter i möten och pratar i telefon. Ibland behöver man verkligen en mer målgruppsanpassad pitch. Vad tror ni om den här?: Pappa hjälper till så att det blir fler turister i Eskilstuna, att fler vill flytta hit och att staden ska bli roligare. Martin Roos VD, Eskilstuna Marknadsföring AB 2 3

3 årsredovisning 2012 Styrelsen och den verkställande direktören för Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr får härmed avge årsredovisning för Eskilstuna Marknadsföring AB (ur ägardirektiv) Eskilstuna Marknadsföring AB ska vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Eskilstuna Marknadsföring AB ska positionera sig som den naturliga samlingspunkten för allehanda initiativ, både från aktieägare, näringslivet i övrigt, organisationer och privatpersoner. Eskilstuna Marknadsföring AB ska verka för Eskilstunas bästa. Ägande Eskilstuna Marknadsföring AB bildades Bolaget har sedan dess ägts till 40 % av Eskilstuna kommun och 60 % av näringslivet i Eskilstuna. Under 2012 var antalet aktieägare 156 (152) st. Verksamhet 2012 Förvaltningsberättelse Eskilstuna Marknadsföring ABs första kvartal startade med val av ny styrelse och ordförande. En ny VD rekryterades i maj. En extra bolagsstämma sammankallades den 3 december för beslutande av ägardirektiv. Övriga styrdokument som framtagits under året är: Kommunikations-policy, Miljöpolicy samt Verksamhetsinriktning. Verksamheten har under året koncentrerats till följande områden: Varumärket Eskilstuna I juni inledde VD Martin Roos och Kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun Eva Norberg ett omfattande arbete kring Varumärket Eskilstuna. Under hösten har ett flertal seminarier, möten och föreläsningar hållits i ämnet platsmarknadsföring. Främst för att förankra arbetet men också för att inspirera och lära. Under senare delen av hösten har fokus legat på analys och ett par studier av Varumärket Eskilstuna har inletts och slutförts. Arbetet kommer att fördjupas under 2013 och resultera i en varumärkesplattform för Eskilstuna som ort. Besöksnäring Eskilstuna Marknadsföring AB har ansvar att driva utvecklingen av besöksnäringen. Med besöksnäring avses både privat- och affärsturism, och arbetet sker utifrån den gemensamt, för näringsliv och kommun, antagna strategin i syfte att utveckla och öka omsättningen i näringen. Besöksnäringen i Eskilstuna kommun omsatte miljoner kronor och sysselsatte ca 593 årsverken. En ökning med ca 44 miljoner från år 2011 (+6,6%*). Det betyder att Eskilstuna kommun står för mer än 1/3 (35%) av hela Sörmlands turistomsättning som ligger på ca 2 miljarder. (2011). *Rikssnitt + - 0% 2012 Privatturism/Turistbyrån Eskilstuna Marknadsföring AB har under året drivit en Gul-Blå Turistbyrå i Rothoffsvillan. En Turistbyrå med hög kvalitetsnivå, öppen året runt och med kunskap om hela Sverige som destination. En ny turistkiosk har skapats i Sundbyholms gästhamn. Nu finns det, utöver turistbyrån, information för besökare vid Parken Zoo, Torshälla, Sundbyholm och Stadshuset. Det finns informationspärmar ute på ca 30 platser, så kallade infopoints. Under året har det getts ut två stycken besöksmagasin. Det första gavs ut i april i exemplar och kom även i en engelsk/tysk version i exemplar. Det andra magasinet kom ut i början av september i exemplar. De har distribuerats främst via turistbyråshopen samt dess 200 s.k. smultronställen runt om i Sverige. De har även funnits på Arlanda och i Stockholm. Vidare har Eskilstuna som destination annonserats och haft redaktionell text i bl.a Stockholmsguiden ( exemplar), diverse branschtidningar 4 5

4 årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 och lokal media. Turistbyrån har producerat en stugfolder som finns publicerad på hemsidan och i tryckt version på turistbyrån. Två representanter från Eskilstuna Turistbyrå deltog på Erlangen/Sternenacht som är en stadsfestival i vår tyska vänort. Där marknadsfördes Eskilstuna som en destination. I september reste en delegation till vår kinesiska vänort Linyi. Från Eskilstuna Marknadsföring AB reste VD Martin Roos. Syftet var att fördjupa relationerna mellan turistorganisationerna mellan städerna samt få ett ökat utbyte av turister. Under året har arbetet med sociala medier intensifierats. Vid årsskiftet hade Eskilstuna Turistbyrå ca 130 följare på Twitter och cirka 236 på Facebook. Efter sommaren har hemsidan uppdaterats och blivit mer levande. Utöver turistbyråverksamheten har Turistbyrån även drivit och deltagit i olika projekt som Exportmognadsprojektet, Attraktiva Reseanledningar Strängnäs Eskilstuna, Strömsholms Kanal m fl. Vidare har Eskilstuna Turistbyrå marknadsfört Eskilstuna som destination vid flera evenemang under året såsom EEM Basket Cup, Springpride, Stockholm Pride, Skärgårdsdagarna, NM Islandshästar, Fordonsfestivalen, Breeders Crown samt Novemberkåsan. Besöksnäringens egen mötesplats Bland Bollhav & Fladdermöss har hållits två gånger, Turistrådet har samlats tre gånger och ett stort antal guidningar, för mindre och större grupper har gjorts under året. En del i uppdraget är att utveckla koncept och produkter för olika kategorier av besökare och paketera dessa. För att möta upp det har det under året investerats resurser i form av tid och medel i bokningsverktyget Nordic Travel. Under november månad arrangerades en tre dagar lång besöksnäringsresa till åre. Det var 14 deltagare från näringsliv och kommun. Syftet var att lära från goda exempel samt inspireras av hur man har lyckats att göra åre till en året-runt -destination. Under året har arbetet med Torshälla Stads förvaltning påbörjats gällande destinationsutveckling med sikte på 2017 då Torshälla firar 700 år. Turistbyrån har under 2012 haft fysiska besök varav 728 stycken var turister från ett annat land än Sverige. Antalet mottagna telefonsamtal var ca och besvarade mail 500 st. Under året tog Eskilstuna Marknadsföring över Ticnetavtalet från Eskilstuna kommun. Det har i sin tur hjälpt till att driva fysiska besök till Turistbyrån. En annan positiv dragare för besök är att det nu finns en operatör i cafédelen sedan juni. Affärsturism/Mötesindustrin Satsning inom affärsturism har skett dels genom Eskilstuna Convention Bureau och dels genom Grupp & Konferens, två verksamheter som ingår i Eskilstuna Marknadsföring AB. Eskilstuna Convention Bureau (ECB) är en icke vinstdrivande verksamhet som har till uppgift att locka och värva fler möten till Eskilstuna. ECB har 21 st lokala medlemsföretag. I januari anställdes en projektledare på heltid. Målgrupperna för Eskilstuna Convention Bureau är identifierade inom segmenten kongresser, företagsmöten, konferenser samt affärsmöten inom Sverige. Under året har ECB deltagit på två större mässor (Mötesindustriveckan i mars och Travel World i oktober) samt tagit fram nya marknadsföringsverktyg (mötesinsdustribroschyr, värdskapsfolder samt mässvägg). Vidare har man genomfört sju större visningar och antalet bekräftade möten uppgår till 15 st. Värdet av dessa 15 st möten ligger på ca 7 miljoner (3200 kr per övernattning). Grupp och konferens har genomfört flera större evenemang under året startade med en kickoff i Sporthallen för stadens 1450 grundskollärare där André Pops var moderator. Våren innehöll den årligen återkommande kongressen Svenska Demensdagarna för 1300 deltagare och ägde rum på Conventum i Örebro. Uppdraget består i korthet att: Marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv mötesdestination Vara en resurs för alla som vill arrangera ett möte i Eskilstuna Samordna mötesutbudet i Eskilstuna mot kund Verka för att Eskilstuna utvecklas som mötesstad Möjliggöra för våra partners att tjäna pengar Vara en viktig partner för kommun, landsting och högskola 6 7

5 årsredovisning 2012 Andra uppdrag under året var FALK-konferensen för landets arkivanställda där Eskilstuna var värd för årets konferens. Mälarkonferensen, ett uppdrag från Länsstyrelsen, genomfördes i augusti på Mälardalens högskola. Affärsområdet Grupp och Konferens avvecklades under tredje kvartalet. Evenemang Under året har en strategi för att värva, initiera och delta i fler evenemang påbörjats. Genom starka och kvalitativa evenemang och ett brett evenemangsutbud kan man öka en stads attraktion och bidra till att stärka Eskilstunas varumärke. Rekrytering av en evenemangsansvarig/chef har påbörjats. Under året har Eskilstuna Marknadsföring samverkat i evenemang som t ex Springpride, Julmarknad och Nyårsafton. Affärsutvecklingsprojekt Parallellt med utvecklingen av besöksnäringen har Eskilstuna Marknadsföring AB agerat konsult i följande strategiskt viktiga projekt. Logistik Logistikprojektet omfattar marknadsföringen av Eskilstuna-Strängnäs Logistik, med etablering av logistikverksamhet framför allt via kombiterminalen (Folkesta) och logistikparkerna i Eskilstuna (Kjula) och Strängnäs (Gorsinge). Munktellstadsprojektet Affärsutveckling och projektledning av Munktellstaden, för att skapa en gemensam målbild, delaktighet och samordnade informationsaktiviteter mellan företag och organisationer i Munktellstaden. Övrigt Utöver ovan har Eskilstuna Marknadsföring AB deltagit i följande konferenser/möten: Årets Stadskärnekonferens, Almedalen, Nordic Tourism Forum, Eventdagarna, Svenska Turistgalan, Turistbyråstämman, Stadens Dag. Eskilstuna Marknadsföring ingått i följande arbetsgrupper: Populärkulturellt Centrum, Kårståget, Å-varvet, Fristadstorget Kommunikationsgrupp, Friiidrotts EM Juniorer 2015, Miljöbästa kommun, Årets Studentstad, Affärsliv Biz, Eskilstuna Marknadsföring AB är medlemmar eller aktieägare i följande organisationer/företag: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Innerstad, Marknadsföreningen i Eskilstuna, Nyföretagarcentrum, Östsvenska Handelskammaren, Föreningen Mälaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Visita, RTS, MPI och Sörmlands Turismutveckling AB. I oktober genomfördes en aktieägarträff på Porsche Nordslingan med Julian Stubbs som inspiratör och föreläsare. 8 9

6 årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Verksamhetsmål Turistomsättning i Mkr TEM Årsanställda i besöksnäringen Kapacitetsutnyttjande Hotell 43,30% 49,50% 49,70% Antal Evenemang uppgivna TEM Antal besökare på evenemang TEM Antal besökare på turistbyrå Organisation Valberedningen har bestått av Birgitta Bohm, sammankallande, samt Håkan Jormelius och Carina Sars. Styrelsen Anders Tufvesson Magnus Johansson Christina Klang Eva Norberg Göran Pettersson Thomas Rulander Lennie Frykman Anette Brannemo Carina Lewin Eva Königsson Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Disposition av bolagets resultat Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen haft sju protokollförda möten. Eskilstuna Marknadsföring AB Martin Roos VD (from maj) Patrik Andersson Turistchef (tf VD tom maj) Helen Strömberg Turistbyråansvarig Åsa Rönnholm Turistinformatör (mammaledig) Elin Stenman Turistinformatör (vikarierande för Åsa Rönnholm) Gunilla Karlsson Turistinformatör Anki Backman Projektledare Eskilstuna Convention Bureau Elisabeth Hoffmann Projektledare Grupp & Konferens (avslutade anställning augusti) Janke Sörbrand Marknadsförare (avslutade anställning december) Lennarth Merving Ekonomikonsult 10 11

7 årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Balansräkning forts. Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (741 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar % per år Balanserade utgifter för hemsidan och programvara 20 Materiella anläggningstillgångar % per år -Inventarier, verktyg och installationer 20 Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 15

9 årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Noter Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår enligt nedan Not 3 Anställda och personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 7 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Vid årets början Eskilstuna kommun, basavtal Näringslivet, serviceavgifter Summa I nettoomsättningen ingår förmedlingsprovision för biljetter. Bolaget har förmedlat biljetter till ett värde av 4,6 Mkr (3,5 Mkr). Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Styrelsen 30% 25% Övriga ledande befattningshavare 0% 50% Medelantalet anställda Män 2 2 Kvinnor 4 4 Totalt 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 5 Inventarier, verktyg, installationer, hemsida och programvara Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omföring av föreg års vinst Not 8 Övriga kortfristiga skulder I övriga kortfristiga skulder ingår följande skuld gällande ej slutreglerade projekt Årets resultat Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut KPMG Sociala kostnader Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa (varav pensionskostnader) Av styrelsens och VD:s löner och ersättningar avser kr (fg år kr) styrelseordförande. Av företagets pensionskostnader avser kr (fg år kr ) gruppen styrelse och VD. I anställningsavtalen med företagets VD har företaget förbundit sig att betala sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder Skuld sociala avgifter Övriga förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I lönesumman för övriga anställda ingår ersättning till under året extra timanställd personal. Den extra personalen har hjälpt till med olika projekt som har krävt utökad arbetskraft. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Redovisat värde vid årets slut

10 årsredovisning 2012 Underskrifter Eskilstuna Anders Tufvesson Styrelseordförande Martin Roos Verkställande direktör Magnus Johansson Vice Styrelseordförande Christina Klang Eva Norberg Lennie Frykman Göran Pettersson Thomas Rulander Min revisionsberättelse har lämnats Stefan Tärnell Auktoriserad revisor Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Eskilstuna Martin Roos Verkställande direktör Sigurdsristningen, Sundbyholm 18 19

11 astory Kommunikationsbyrå - Ver Eskilstuna Marknadsföring AB, Eskilstuna, Tel ,

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719

Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Årsredovisning 2014 BoråsBorås TME AB 556784-7719 Innehållsförteckning: VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 10 Balansräkning 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 11 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Etablering Västerås AB

Årsredovisning Etablering Västerås AB Årsredovisning Etablering Västerås AB 214 Innehållsförteckning Inledning av bolagets vd...4 Ägande och styrning...5 Uppdraget...6 Lokal och nationell samverkan...8 Näringsliv...1 Inledning Bästa möjliga

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för 556638-1868. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Bro Hof Golf AB. Årsredovisning för 556638-1868. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: 1(12) Årsredovisning för Bro Hof Golf AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 0-1 Fastställelseintyg 2 Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

3 f. Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

3 f. Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 3 f BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2014 för BoråsBorås TME AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

Borås Stad Textile Fashion Center AB

Borås Stad Textile Fashion Center AB Årsredovisning för Borås Stad Textile Fashion Center AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer