Grafisk profil. för Viadidakt. Telefon: , E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil. för Viadidakt. www.viadidakt.se. Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se"

Transkript

1 Grafisk profil för Viadidakt Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm.

2 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Konsekvent och tydligt...3 Eventuella avsteg...3 Andra dokument...3 Viadidakts logotype...4 Typsnitt...5 Primärfärg...6 Sekundärfärger...6 Grafiska mönster...7 Placering på svart bottenplatta...8 Bilder som förstärker vår värdegrund...9 Webbplats...10 PowerPoint och OH...11 Omslag...12 Broschyr- och tidningsuppslag...13 Produkt- och informationsblad...14 Annonser...15 Storformat...16 Brev, skrivelser och språkhantering...17 Brev och skrivelser...17 Så skriver vi...17 Övriga kontorstryck...18 Kuvert...18 Övriga kontorstryck...19 Visitkort...19 Korrespondenskort

3 Varför grafisk profil? Viadidakts grafiska profil är ett viktigt verktyg för vår organisation och våra anställda. Profilen är ett stöd för vårt varumärke och signalerar seriositet, pålitlighet och enhetlighet. Konsekvent och tydligt Hur vi framställer oss för vår omvärld är ett uttryck för hur vi själva ser på vår organisation. Den grafi ska profi len hjälper oss att vara konsekventa, enhetliga och tydliga i vår kommunikation så att vi alla ger samma bild av Viadidakt. Vår logotyp är en viktig byggsten i den grafi ska profi len. Den ska exponeras på allt material vi lämnar ifrån oss. Inte bara på trycksaker utan även på andra profi lmaterial. Eventuella avsteg Den grafi ska profi len ska användas i alla sammanhang där varumärket Viadidakt exponeras, såväl externt som internt. I vissa fall kan det dock vara motiverat att göra avsteg från den fastställda grafi ska profi len. Det kan till exempel gälla vid samverkan med andra externa parter. Vid alla sådana avsteg ska alltid Viadidakts kommunikationsstrateg kontaktas. Hon/han ger råd och anvisningar samt godkänner eventuella avsteg. Andra dokument Övergripande dokument för Viadidkats kommunikation är vår kommunikationspolicy som fastställs av Viadidaktnämnden. Viadidakts kommunikationsstrategi är en del av förvaltningens verksamhetsplan. Syftet är att på ett övergripande plan tydliggöra strategier inom kommunikationsområdet för att uppnå uppsatta verksamhetsmål (centrala och förvaltningsspecifi ka). Kommunikationsstrategin fastställs årligen av förvaltningschefen. Konkreta aktiviteter med planering återfi nns i kommunikationsplanen som revideras löpande av kommunikationsstrategen. Vid behov specifi ka kommunikationsplaner utarbetas för exempelvis projekt och enskilda aktiviteter som kräver större kommunikationsinsatser. Särskilda planer fi nns för kommunikationsarbetet vid extraordinär händelse. Vid större kris kan de båda kommunernas krisledningsgrupper och krisledningsplaner inklusive kriskommunikation komma att träda i kraft även för Viadidakts verksamhet. Dessutom fi nns riktlinjer inom olika områden som exmpelvis språk, webb och anslag. 3

4 Viadidakts logotype Logotypen består av märket handslaget i äpplet, äpplet och texten Viadidakt i storleksförhållande, inbördes placering och med de varianter som visas nedan. Logotypen ska i grundutförandet alltid användas negativ (vit) mot en svart bakgrund/platta. Den ska fi nnas med på allt material vi lämnar ifrån oss och ska i första hand placeras i nedre högra hörnet. En så kallad frizon (se röda markeringar nedan) ska fi nnas mellan logotypen och plattans ytterkanter. Lodrätt ska frizonen vara lika med, eller större än, höjdmåttet på bokstaven a i namnet Viadidakt. Vågrätt ska frizonen mot kant vara lika med a. Logotypen ska storleksförändras proportionellt och får aldrig förvrängas eller förvanskas. Då vit logotyp på svart botten inte kan användas används helsvart logotyp eller svart logotyp med lila sekundärfärg enligt exempel nedan. 4

5 Typsnitt Helvetica och Times New Roman används som standardtypsnitt. I de fall inte Helvetica fi nns tillgängligt ersätts detta med Arial. På webbplatser är även Verdana tillåtet. Brödtext: Times New Roman, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 14 punkter 12 punkter 10 punkter 8 punkter I kort brödtext och faktarutor: Helvetica, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 12 punkter 10 punkter 8 punkter Rubriker: Helvetica, Bold (fet): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 30 punkter 24 punkter 18 punkter 14 punkter Om inte Helvetica kan användas: Arial, Bold (fet): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Om inte Helvetica kan användas: Arial, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö 5

6 Primärfärg Viadidakts primärfärg är svart. Genom att den alltid fi nns med som en bakgrund/platta på vårt material skapas en tydlig linje i vår grafi ska profi l. 100 % svart Sekundärfärger Viadidakt har fyra så kallade sekundärfärger som är lila, ljusgrön, ljusblå och brandgul. Dessa sekundärfärger kan användas alla fyra tillsammans eller var för sig. Sekundärfärgerna kan användas i grafi ska element som till exempel faktarutor och ramar. Vid val av bilder och illustrationer ska en eller fl era av sekundärfärgerna eftersträvas i motivet. CMYK: 40,100, 0, 28 RGB: 122, 31, 94 PMS: PANTONE 249 C CMYK: 68, 0, 100, 24 RGB: 51, 140, 38 PMS: PANTONE 363 C CMYK: 60, 2, 0, 0 RGB: 87, 181, 224 PMS: PANTONE 298 C CMYK: 0, 36, 100, 0 RGB: 232, 176, 18 PMS: PANTONE 7409 C 6

7 Grafiska mönster Mönstret för Viadidakt är uppbyggt av fyra V som liknar pilar och symboliserar framåtskridande, utveckling, kreativitet men också möjligheten för individer, organisationer och samhälle att bli vinnare genom Viadidakts verksamheter och uppdrag för lärande, stöd och utveckling. De används som en dekor och kompletterar vår logotyp som ett kännetecken för Viadidakt. Pilarna i det grafi ska mönstret kan även användas som pekare, hänvisningspilar, markeringar etc, när man särskilt vill leda uppmärksamheten mot något specifi kt, till exempel en viss bild eller text. Som förstärkande och spännande dekorelement kan de fyra pilarna fl yttas runt i olika kombinationer som i exemplen. rad stapel stjärna kors stim zickzack fl inga 7

8 Placering på svart bottenplatta Plattan används antingen stående till vänster från topp till botten, eller liggande i nederkant från vänster till höger. Texten placeras alltid till vänster om logotypen och linjeras i underkant. I stående svart platta tillåts inga andra element än logotyp och dekorpilar. I liggande svart platta tillåts även korta negativa (vita) texter, t ex förtydligande texter, imagetext och kontaktuppgifter. Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 8

9 Bilder som förstärker vår värdegrund Viadidakts värdegrund (vision, syfte och kännetecken) kan försträrkas med bilder. När detta görs används bilder med en tydlig symbolisk koppling till värdeorden. Förklarande eller varumärkesbyggande text placeras negativ (vit) på den svarta plattan. Vid bildval bör eftersträvas motiv som innehåller en eller fl era av Viadidakts sekundärfärger eller färgton. Bilderna kan placeras under rubriken och vara utfallande i sidled alternativt placeras över en eller fl era spaltbredder. Kvalitet för lärande, stöd och utveckling När du vänder dig till oss på Viadidakt kan du känna att du får kvalitet! Visst har vi policydokument, kvalitetssäkringssystem och gör uppföljningar. Men vi har framför allt många duktiga och engagerade medarbeterare med många års erfarenhet av att jobba med individer och företag. 9

10 Webbplats På webben kan den svarta plattan läggas upptill och även innehålla huvudmeny. För att få något mjukare intryck bör 100 procent svarta plattor ersättas med mörkt grafi tgrå. Övriga färger är svart text, grå avdelare samt Viadidakts sekundärfärger. Typsnitt för webbplatser är Arial eller Verdana. Texter, bilder och dokument på webbplatsen ska vara anpassade för kanalen. 10

11 PowerPoint och OH Använd de PowerPoint-mallar som tagits fram i två utförande (svart el. vit bakgrund) i enlighet med vår grafi ska profi l. Storleksförändra inte mallens förinställda satsyta, typsnitt eller textstorlekar. Rubriken bör ej understiga 32 punkter. För brödtext är 18 punkter minimum. Tänk på att korta rubriker och texter är att föredra vid presentationer med PowerPoint. Som typsnitt används Helvetica Regular/Bold (alt. Arial). PowerPoint - svart mall (standard) Exempel på startbild Så här jobbar vi Vi arbetar på uppdrag av enskilda individer, förvaltningar inom kommunerna, företag och organisationer i regionen. Vi anlitar utbildningsanordnare som är mest lämpade för uppdraget. Vi erbjuder studievägledning, behovsinventering och kvalitetsuppföljning i samband med utbildningsinsatser. Samordnar utbildningar och kurser på olika nivåer kurser på gymnasial nivå eller högskola kan exempelvis vara lämpliga som personalutbildning PowerPoint - vit mall OH Rubrik i Arial fet stil Brödtext skrivs också i Arial. Tänk på att inte ha för mycket text per sida och att din presentation inte är det samma som dina egna minnesanteckningar. Den ska komplettera det budskap som du berättar om! Rubrik i Arial fet stil Brödtext skrivs också i Arial. 11

12 Omslag Omslag till våra trycksaker ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och trycksakens rubrik kan även skrivas i någon av Viadidakts sekundärfärger. Kompetensutveckling för företag och organisationer hösten 2008 Utbildningskatalog som innehåller utbildningar för personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner 1 Viadidakts personal- och uppdragsutbildningar Tack vare avtal och kontakter med många utbildningsföretag och föreläsare kan vi erbjuda ett rikt utbud av specialanpassade seminarier och uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Vi hjälper dig med: - information om aktuella utbildningar och råd i kompetensutvecklingsfrågor, - att planera, samordna och genomföra kompetensutvecklingsinsatser i arbetsgruppen, förvaltningen, kommunen eller din organisation, - att låna självstudiematerial i form av böcker, VHS/DVD och ljudkassetter, CD-rom och spel. Materialet kan du använda enskilt eller i din arbetsgrupp/förvaltning. kompetensutveckling för företag och organisationer våren 2009 Helene Björkqvist Förvaltningschef, tfn Ämnesansvar: Chefsutveckling Robert Davidsson Utvecklingsledare samt kommunikationsstrateg, tfn Ämnesansvar: IT och kommunikation Mari Johansson Vfu-samordnare och administratör tfn Ämnesansvar: Verksamhetsförlagd utbildning och allmän kursadministration Ann-Kristin Löfstig Panzar Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Omvårdnad, arbetsmiljö och förebyggande åtgärder, beteende/kommunikation, jämställdhet, ekonomi Johan Nygren Utvecklingsledare och informatör, tfn Ämnesansvar: Pedagogik/metodik, miljöoch folkhälsoarbete. Samordnare för teknisk kompetens i samverkan, TKS Kent Wallén Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Kultur, högskoleutbildning Solveig Hedbris Ekonomiadministratör, tfn Ulrika Söderwall och Ulla Ilvesjö Receptionist, tfn Expedition, kursadministration, utlåning av självstudiematerial, kontaktperson för högskolestudenter samt tentamenssamordnare Studie- och yrkesvägledare Carina Elfving, tfn Gun Hasselgren, tfn Rolf Ohlsson, tfn , Monika Karlsson, tfn Välkommen till en värld av möjligheter! Hos Viadidakt har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter att bygga upp och bygga på din kompetens allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. För dig som företagare kan vi skräddarsy seminarier och utbildningar för just ditt företag. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning, information om studier och studiefinansiering, och via oss kan du validera och få kvitto på kunskaper som du redan har. Det kan vara i form av betyg, intyg eller datakörkort. Välkommen till Viadidakts värld av möjligheter! Viadidakt i Katrineholm Reception: Kullbergska huset, Bievägen 1 B Postadress: Viadidakt, KATRINEHOLM Telefon: , fax Viadidakt i Vingåker Reception: Åbrogården, Storgatan 55 Postadress: Viadidakt, VINGÅKER Telefon: , fax Telefon: , Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Verksamheten är en viktig del för att höja utbildningsnivån och utveckla andra delar i den pågående strukturomvandlingen i västra Sörmland. Utbildningskatalog som innehåller utbildningar för personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner 1 12

13 Broschyr- och tidningsuppslag Till ingress och rubriker används Helvetica, Bold. Brödtext skrivs med Times New Roman, Regular. Ingressen ska alltid gå över hela satsytans bredd och vara vänsterställd. Brödtext placeras i 2 eller 3 spalter. Bilder ska alltid gå över en, två eller tre spalter, aldrig över halva spalter. Den svarta plattan ska fi nnas med i vänster sidas marginal och innehålla sidnummer. Plattans dekor samt huvudrubrik och faktaruta kan ha någon av Viadidakts sekundärfärger. Beteende och kommunikation HBT i dag SÖK NU -seminarium i Vingåker om fördomar och hatbrott Kommunikation på arbetsplatsen -en utbildning för arbetsgrupper Det svåra mötet -förhållningssätt i mötet med människor i kris Tips på litteratur inom jämställdhet Som anställd i Katrineholms och Vingåkers kommuner kan du låna litteratur från Viadidakt. Läs mer på sidan 19! 4 Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om HBT (homo-, bi- och transpersoner) och hatbrott. Syftet är att du ska få begrepp och grunder inom detta område. Anneli Svensson ck för några år sedan brottsoffermyndighetens utmärkelse för sitt arbete. Ur innehållet: Strukturella förhållanden i samhället. Fokus på homosexuella och samhällets värderingar. Vilka strukturer och mekanismer utlöser brotten? I vilka grupper är detta vanligast förekommande? Kan man utläsa om vissa grupper ligger i riskzonen till att bli förövare? Brottsoffren - fallbeskrivningar. Begrepp. Vad kan vi göra som kommunmedborgare? Vad händer i Sverige och omvärlden? Goda exempel. Dag/tid: 13 mars, kl Utbildare: Anneli Svensson, Terapi och utbildning. Kostnad: 295 kr. Kod: r20a0901 Tips på litteratur och utbildningsmaterial Boktips: No tears for queers Ett reportage av Johan Hilton om män, bögar och hatbrott. Matthew Laramie, Wyoming, Johan i Katrineholm och Josef i Göteborg mördas för att de raggar på fel killar. Johan Hilton väver ihop de tre kriminalfallen till en berättelse om män och det våld män anser sig ha rätt att bruka för att markera gränsen mellan man och bög. Kod: XSH15-01 Fritt Fram Fritt Fram är ett utbildningsverktyg för att skapa ett öppnare arbetsklimat där alla respekteras, oavsett sexuell läggning. (Video) Kod: XSB66-01 Litteratur och självstudiematerial Du vet väl om att som anställd inom Katrineholms eller Vingåkers kommuner kan du låna litteratur och självstudiematerial från Viadidakt. Läs mer på sidan 19! Utbildningen vänder sig till arbetsgrupper inom Katrineholms kommun som vill lära sig mer om hur man kan kommunicera på ett sätt som skapar goda relationer, ett bra samarbete och en utvecklad verksamhet. Med en ökad fokusering på samverkan och dialog för att klara verksamheten blir det också viktigt att utveckla kommunikationen på arbetsplatser. Ur innehållet: Kommunikationsmodeller. Att vara en god lyssnare. Hur kan jag kommunicera för att skapa en bra dialog? Att ge och ta feedback. Samtalets olika former. Teori varvas med övningar. Utbildningen genomförs på uppdrag av chefer för olika arbetsgrupper. Tidpunkt för genomförande bestäms i samverkan med chefer och arbetsgrupper och kan ske under en heldag eller vid era halvdagar. Utbildare: Birgitta Alsander Larsson och Solbjörg Skarbö Bergkvist, personalkontoret i Katrineholms kommun. Info. om innehåll: Solbjörg Skarbö Bergqvist tfn Kostnad: kr. För anställda inom Katrineholms kommun bekostas utbildningen genom kommunens centrala utbildningsmedel. Kod: k03s0901 Interkulturell kommunikation -att förstå kulturens inverkan på förståelsen Seminariet vänder sig till dig som vill få en introduktion till ett synsätt som ger klarhet i kulturella och ickekulturella aspekter på beteendet. Efter denna genomgång blir det lättare att kunna sätta sig in i speci ka frågor om t.ex. ledarskap, beslutsprocesser, och umgängesformer i de olika kulturerna risken är annars att man bara tolkar allt man lägger märke till i termer av den egna, omedvetna kulturen. Ur innehållet: Kulturer som system för tolkning av betydelser. Varför behövs kulturella stödsystem räcker det inte med språket, t.ex. engelska? Vad kan man göra för att kvalitetssäkra förståelsen? Det stödsystem vi kallar svensk kultur har några speciella egenskaper i hur stor grad påverkar detta umgänget med andra? Hur ska man kunna veta vilka antaganden som görs i en annan kultur om man inte ens vet vad man ska fråga om? Verktyg som kan hjälpa oss att undersöka våra antaganden. Med verktyget tar vi oss in i olika kulturer: vad är deras antaganden, värderingar och referensramar? Med andra ord, vilka är nycklarna till förståelsen? Grupp 1: 22 april, kl. 9: Kod: k05s0901 Grupp 2: 22 april, kl. 13:30-16:30. Kod: k05s0902 Utbildare: Karin Sharma, konsult. Kostnad: 300 kr. För anställda inom Katrineholms kommun bekostas utbildningen genom kommunens centrala utbildningsmedel. Anställda inom Vingåkers kommun har 25 % rabatt. När vi möter någon som drabbas av det svåraste i livet har vi ofta ingenting att ge. Men ändå känns det som om man borde göra något. Torsdagen den 7 maj har du möjlighet att lyssna till Lars Björklund, präst, författare och föreläsare. I det svåra mötet är gåvan redan given när vi möts. Jag är där för en annan människas skull och det krävs inget mer av mig. Inser vi det, öppnas möjligheten för ett djupt och innerligt möte - ett möte där ingen har övertaget och ingen kräver något tillbaka. Lars Björklund, arbetar som präst på Sigtunastiftelsen men är också en itigt anlitad föreläsare. -Det jag beskriver handlar om att vara där den drabbade är, utan krav och förväntningar. Att bekräfta och vara beredd att lyssna. Visa omsorg. Som grannen till familjen som hade förlorat sitt barn gjorde. Han gick över med en gryta mat och sa jag vet inte vad jag ska säga, men jag har gjort det här, och överräckte maten. Ur innehållet: Det svåra samtalet. Att möta människor i kris. Förhållningssätt som går att omsätta i det egna arbetet och livet. Dag/tid: 7 maj, kl , Vingåker. Kostnad: 295 kr. Anställda inom Katrineholms och Vingåkers kommuner har 25 % rabatt. Kod: k07a0801 miljö Miljökörkortet Sparsam körning med halkkörning Som anställd i Katrineholms kommun kan Utbildningen vänder sig till dig som kör du ta miljökörkoret. Möjlighet nns till mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen informations- och demonstrationsträffar för är att minska bränsleförbrukning och den egna förvaltningen eller arbetsgruppen. miljöfarliga utsläpp. Utbildningen omfattar Info: Johan Nygren, tfn en heldag och genomförs i Eskilstuna. Ur innehållet: Sparsam körning: praktisk Sparsam körning del med körning i personbil utrustad med Utbildningen vänder sig till dig som kör färddator/ ödesmätare, teori mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen Halkkörning: krocksläde, halkbana, voltbil är att minska bränsleförbrukning och Utbildare: Erudio Transportutbildningar, miljöfarliga utsläpp. Utbildningen kan även Eskilstuna kombineras med halkkörning. Dag/tid: Utbildningen genomförs när minst Utbildare: Erudio Transportutbildningar, åtta deltagare anmält sig. Eskilstuna Kostnad: kr vid minst åtta personer Dag/tid: Utbildningen genomförs när minst per grupp. sex deltagare anmält sig. Kan även anordnas Kod: m03k0901 för mindre grupper. Avgiften blir då kr/pers. Kostnad: kr vid minst sex personer per grupp. Kod: m02k0901 Under det rosa täcket I boken av Nina Björk diskuteras en feminism som inte gör kvinnan till en utopi, som inte ger henne en naturlig identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter. Var står den svenska feminismen idag och vart är den på väg? När vi allt oftare hör tongångar om kvinnans särart, om kvinnors rätt att vara annorlunda män, måste vi åter ställa den grundläggande frågan: vad är kvinnlighet? Det kallas kärlek Efter många års diskussioner om jämställdhet på arbetsplatsen och i politiken är det äntligen dags att på allvar ta steget in över tröskeln till hemmet, för att granska det som kallas kärlek. Boken av Carin Holmberg beskriver hur unga par utan barn tolkar varandra utifrån de föreställningar som finns i samhället om vad som är kvinnligt och manligt. Om pojkfotboll och maskuliniteter Här beskrivs och analyseras fotbollens vardag, i omklädningsrummet, träningar, matcher och turneringsresor. I boken av Jesper Fundberg diskuteras frågor om manlig gemenskap. Läsaren får följa med in i den slutna miljö som fotbollen är, och där ta del av pojkarnas, ledarnas och föräldrarnas agerande och sätt att resonera. En riktig kvinna I biologismens värld finns inga ensamstående mammor, inga pappalediga pappor, inga homosexuella partnerskap med eller utan barn. Den traditionella kärnfamiljen är helig. I boken av Sara Arrhenius diskuteras dagens bild av manlighet och kvinnlighet och idéer om hur könens olikheter skapas och sprids. 5 13

14 Produkt- och informationsblad Foldrar och mindre broschyrer bör undvikas. Istället används blad i A4-format. Produktbladen ska ha den svarta plattan med logotyp, dekormönster och kontaktuppgifter som bas. Plattans dekor och bladets rubrik kan ha våra sekundärfärger. Bladets rubrik skrivs med Helvetica, Bold och ska vara centrerad. Underrubrik skrivs med Helvetica Regular. I plattan kan en kortare text (Helvetica, Regular) placeras. Bilder placeras i bladets övre del under rubriken eller över en eller fl era spalter. Produktbladets huvudtext kan inleds med ingress i bredspalt. Till ingressen används Helvetica, Bold. Dess textmassa bör ej omfatta fl er än fem rader. Vid längre brödtext skrivs den med Times New Roman, Regular i två spalter. Vid kortare brödtexter kan Helvetica Regular användas. Viadidakts arbetsmarknadsstöd Coachning till egen försörjning Vi handlägger arbetsmarknadsåtgärder för personer från 18 år och uppåt där syftet är att nå egen försörjning. Vi arbetar med personer varav en del har nedsatt arbetsförmåga eller bristande kunskaper i svenska. Det kan handla om såväl praktik som olika former av anställning. Uppdragen får vi från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Tillsammans med deltagaren tar vi fram en lämplig arbetsplats för praktik/arbete. Syftet är att få arbetslivserfarenhet och att genom en bra utförd praktik kunna få goda referenser. Det kan också vara att prova ett yrke inför eventuella studier. Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt. Vi arbetar också med kommunala feriearbeten. Kontakt Arbetsmarknad/Jobbcentrum Bievägen 1B, Katrineholm, tfn Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, tfn Arbetslaget i Vingåker arbetar på uppdrag av Vingåkers kommun. Park- och vaktmästarsysslor, skötsel av kommunens badplatser, kommunala fl yttar m.m. En arbetsledare har ansvaret. Kontakt Storgatan 10 i Vingåker Telefon: Praktisk träning på Café Björkbacken Caféet som bedrivs i ett fi nt bevarat hus från tidigt 1900-tal, har många gäster som läser inom vuxenutbildningen i Katrineholm. Verksamheten erbjuder praktisk träning i allt vad som kan förekomma i ett café då många beställningar på smörgåsar och bakverk fi nns. En arbetsledare ansvarar för verksamheten. Ett litet konferensrum fi nns att hyra som du bokar i caféet. Kontakt Tegnérvägen 8 i Katrineholm Telefon: Praktisk träning och ett bidrag till bättre miljö genom Viadidakts överskottsmarknad Överskottsmarknaden i Katrineholm säljer skänkta, begagnade möbler, glas, böcker m.m. En avdelning i affären fi nns också med begagnade kontors- och trädgårdsmöbler, fönster, dörrar och vitvaror. På Överskottsmarknaden med en arbetsledare, samspelar engagemanget för sysselsättning och miljö. Verksamheten är både en arbetsmarknadsåtgärd och en del i kretsloppsarbetet som Katrineholms kommun bedriver. Du kan hjälpa till genom att skänka fungerande prylar istället för att kassera. Slå en signal så hämtar vi! Kontakt Fredsgatan 18 i Katrineholm Telefon: Öppettider: Måndag-torsdag kl Fredag kl Kompassen testar funktionsförmåga Kompassen är en verksamhet som syftar till att testa och utreda deltagarnas funktionsförmåga i upp till tre månader. Just nu ingår Kompassen också i KV-projektet (ett samverkansprojekt mellan Viadidakt arbetsmarknad, arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och socialförvaltning i Katrineholms- och Vingåkers kommuner). Två arbetsledare har ansvar för verksamheten. Kontakt Margretehillsgatan 3 i Katrineholm Telefon: Arbetsträning på Starten Starten är sedan våren 2006 en verksamhet som drivs genom samverkan mellan Sörmlands Grafi ska AB i Katrineholm och Viadidakt. Verksamheten erbjuder deltagare möjlighet att prova på/arbetsträna efter sin egen förmåga i en autentisk arbetsmiljö. En arbetsledare tillsammans med tre coacher från Jobbcentrum ansvarar för verksamheten. Kontakt Mejerigatan 12 i Katrineholm Telefon: Satsa på Serios! -en utbildning för dig som gillar serier och teckning Serios är en vuxenutbildning i serieteckning, illustration och kommunikation, 2 terminer, 800 p i Vingåker. Oavsett om du gillar Manga eller någon annan stil finns det intressanta framtidsmöjligheter för dig som gillar att teckna och illustrera. Serios hjälper dig att utveckla din egen stil och lär dig hur du ska trollbinda dina läsare. Genom att utveckla din talang och förstå olika samband så är chansen stor att du hittar en nisch att använda den i. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli serietecknare, Två terminer med illustration och kommunikation! utveckla din konstnärliga talang eller använda serier för Serios är en gymnasial vuxenutbildning. Du ska vara att förmedla budskap. 20 år och gått ut grundskola eller minst 18 år och har Du kommer att bli bättre på att teckna, på att förstå avgångsbetyg från ungdomsgymnasiet. Utbildningen är sambandet mellan text, bild och film samt hur man förlagd till Viadidakts lokaler i Åbrogården på Storgatan arbetar med manus. 55 i Vingåker. Du kommer också att få lära dig hur man bygger upp en historia samma dramaturgi som används inom till Delkurser exempel film. Och du kommer att få kunskap om hur du Grafisk illustration 100 p digitalt bearbetar bilder och använder datorn som ett Grafisk kommunikation A 100 p redskap. Bland mycket annat. Grafisk kommunikation B 100 p Textkommunikation A 100 p -med inriktning dramaturgi Bild och form 50 p -med inriktning serieteckning Bild 150 p -med inriktning serieteckning Svenska C 50 p Projekt och företagande 50 p Projektarbete 100p kopplas till vald fördjupning! Utbildningsperiod 2 september 2009 till 18 juni Ansökan Sök senast 15 maj på blankett som du kan laddar ner som pdf-fil från (I mån av plats görs antagning fram till kursstart.) Behörighet antagning Grundskola. Intagning utifrån personligt brev med en hel sida med minst nio sammanhängande serierutor samt intervju (kan ske via telefon om du bor långt från Vingåker). Mer information Läs mer på eller kontakta Birgit Båvner på Begåvia Utbildning, tfn eller Robert Davidsson på Viadidakt, tfn Vingåker -en plats för nya vänner, ny gemenskap, nytt liv! I Vingåker är det lätt att vara aktiv - ett rikt föreningsliv ger dig möjligheterna. Vingåker är nära. Vi har bra kommunikationer och både natur och storstadens utbud finns runt hörnet. Läs mer om Vingåker på Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 14

15 Annonser Våra annonser ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och annonsens rubrik kan färgkodas med någon sekundärfärg efter färgton i bilden. Rubrik skrivs med Helvetica, Bold och dess placering anpassas efter bilden. Brödtexten skrivs med Helvetica, Regular och placeras negativ (vit) i den svarta plattan. Texten ska vara kort och koncis. Till annonser används frilagda eller utfallande bilder. I svartvita annonser används en svartvit bild och ett negativt (vitt) dekormönster. Välkommen till en värld av möjligheter! en ettårig utbildning i serieteckning Hos Viadidakt har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter att bygga upp och bygga på din kompetens allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. För dig som företagare kan vi skräddarsy seminarier och utbildningar för just ditt företag. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning, information om studier och studiefinansiering, och via oss kan du validera och få kvitto på kunskaper som du redan har. Det kan vara i form av betyg, intyg eller datakörkort. Välkommen till Viadidakts värld av möjligheter! Tfn , Åbrogården, Storgatan 55 i Vingåker Serios är en ettårig gymnasial vuxenutbildning (800 p) för den som gillar att teckna och skriva manus. Utbildningen vänder sig till personer som vill bli serietecknare, utveckla sin konstnärliga talang eller använda serier och illustrationer för att förmedla budskap, på papper eller i film. Start: 2 september i Vingåker. Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration ti och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Feriearbeten i Katrineholms och Vingåkers kommuner sommaren 2009 Läs mer på eller kontakta Begåvia utbildning på telefon Under perioden 1 till 31 mars 2009 har du som är född 1992 möjlighet att söka kommunala feriejobb i Vingåkers eller Katrineholms kommuner. De flesta feriejobb är under tre veckor i sommar och administreras genom Viadidakt. Då antalet platser är begränsade kommer vi att lotta ut dem. Lön: 60 kr/timme. Semesterersättning tillkommer. Ansökan kan göras på under perioden 1 till 31 mars. Mer information: Ulla Ilvesjö, telefon , e-post För feriejobb på Säfstaholms slott i Vingåker, kontakta Ann Frankzén, telefon , e-post VIADIDAKT SÖKER en studie- och yrkesvägledare på 50 % som är utvecklingsinriktad och har helhetsperspektiv en informatör på 50 % med goda kunskaper inom grafisk produktion Mer information: Telefon Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Mer information om tjänsterna och hur du ansöker hittar du på vår webbplats , Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 15

16 Storformat Våra annonser ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och annonsens rubrik kan färgkodas med någon sekundärfärg efter färgton i bilden. Rubrik skrivs med Helvetica, Bold och dess placering anpassas efter bilden. Brödtexten skrivs med Helvetica, Regular och placeras negativ (vit) i den svarta plattan. Texten ska vara kort och koncis. Till annonser används frilagda eller utfallande bilder. I svartvita annonser används en svartvit bild och ett negativt (vitt) dekormönster. 15 oktober är sista ordinarie ansökningsdag till högskolor och universitet i vår! Det fi nns många kurser och program som du kan följa på hemmaplan i Katrineholm och Vingåker. ww.studera.nu Two stands Viadidakts vision Verksamheten ska ge den vuxne individen möjlighet att främja sin personliga utveckling för att kunna delta i ett aktivt arbets- och vardagsliv, och på detta sätt verka för en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Flaggor Vepa Förstår du den mobila IT-tekniken? - Bli den som kan förklara! All teknik är bra när man kan använda den på rätt sätt. Det är inte alltid så lätt att förstå hur ny, mobil IT-teknik kan utnyttjas och bäst appliceras. Behovet är stort av personer som både förstår tekniken och kan förklara hur den bäst kan användas. Mobilitet och IT - en tvåårig kvalifi cerad yrkesutbildning i Katrineholm på 80 KY-poäng Fasadskylt - ljuslåda Överskottsmarknad 16

17 Brev, skrivelser och språkhantering Brev och skrivelser Våra brevpapper och brevmallar har Viadidakts sidfot (svart bottenplatta med dekor, logotyp samt kontaktuppgifter). Eventuella förtryckta brevpapper har en sidfot som är utfallande. Vid utskrift från brevmall i en vanlig skrivare får sidfoten en vit ram i ytterkanterna. Så skriver vi Viadidakt använder klarspråk. Det innebär att vi alltid strävar efter att skapa begripliga myndighetstexter skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Texter bör ha en god struktur med rubrik, ingress och stycken. Undvik förkortningar och sammandragning och skriv i rak ordföljd. Alla våra skrivelser ska följa skrivstandarder enligt SIS och myndigheternas skrivregler. Riktlinjer för språkhantering och benämningar som fi nns i Katrineholms och Vingåkers kommuner bör tillämpas. Förtryckt brevpapper Utskrift från brevmall RAPPORT 1 (1) Datum Vår beteckning Vår handläggare Robert Davidsson D.nr. 2008: Kommunikationsstrateg Ert datum Er beteckning Direktnummer Anders Andersson Storgatan NYSTAD RAPPORT 1 (1) Datum Vår beteckning Vår handläggare Robert Davidsson D.nr. 2008: Kommunikationsstrateg Ert datum Er beteckning Direktnummer Anders Andersson Storgatan NYSTAD Brevmall för röda huset här skriver du rubriken i Arial 18 punkter fetstil Rubrik två ska vara i Arial fetstil 14 punkter Så här skriver man brödtext. Den ska hålla detta indrag och vara i Times New Roman, 12 punkter. Undvik att använda understrukna ord för att framhäva vissa ord, använd i stället fetstil. Man kan ha ytterligare en underrubrik som är i Arial fetstil 12 punkter Så här ska en punktlista se ut: Förtroendevalda Chefer Deltagare i personalutbildningar Före detta, nuvarande och presumtiva kunder för uppdragsutbildningar Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder All personal inom Viadidakt Konsultrapporten bekräftade till stor del de signaler som förvaltningen anat och rekommenderade att prioritera det interna varumärkesbyggandet. På sammanträde 14 februari 2008 beslutade nämnden att godkänna rapporten och den genomförda varumärkesanalysen, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån inriktning i varumärkesanalysens förslag till åtgärder med prioritering av: utveckla den interna kommunikationen till deltagare och personal, uppdatera den grafiska profilen och manualen, förnya den egna webbplatsen, Brevmall för röda huset här skriver du rubriken i Arial 18 punkter fetstil Rubrik två ska vara i Arial fetstil 14 punkter Så här skriver man brödtext. Den ska hålla detta indrag och vara i Times New Roman, 12 punkter. Undvik att använda understrukna ord för att framhäva vissa ord, använd i stället fetstil. Man kan ha ytterligare en underrubrik som är i Arial fetstil 12 punkter Så här ska en punktlista se ut: Förtroendevalda Chefer Deltagare i personalutbildningar Före detta, nuvarande och presumtiva kunder för uppdragsutbildningar Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder All personal inom Viadidakt Konsultrapporten bekräftade till stor del de signaler som förvaltningen anat och rekommenderade att prioritera det interna varumärkesbyggandet. På sammanträde 14 februari 2008 beslutade nämnden att godkänna rapporten och den genomförda varumärkesanalysen, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån inriktning i varumärkesanalysens förslag till åtgärder med prioritering av: utveckla den interna kommunikationen till deltagare och personal, uppdatera den grafiska profilen och manualen, förnya den egna webbplatsen, 17

18 Övriga kontorstryck Kuvert Placering av logotyp och dekor på kuvert storlek C4 och C5. Samma placering gäller för fönsterkuvert. Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM fönsterkuvert 18

19 Övriga kontorstryck Visitkort Visitkortens har dubbelsidigt tryck och pilraden ska alltid tryckas i färg. Storlek är 85 x 55 mm. Korrespondenskort Korrespondenskortens storlek är A6 (105x148 mm). Normalt trycks korrespondenskorten i färg men en svartvit variant kan i undantagsfall tillåtas. Robert Davidsson Kommunikationsstrateg Direkttelefon E-post: Postadress: Viadidakt, Kullbergska huset, Katrineholm Besöksadress: Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm Tfn: Fax: Postadress: Viadidakt, Kullbergska huset, Katrineholm Besöksadress: Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm Tfn: Fax: Robert Davidsson Kommunikationsstrateg Direktnummer E-post: 19

20 20

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA

GRAFISK MANUAL GNESTA GNESTA GRAFISK MANUAL Med en grafiskprofil menas att man sammanställer regler för hur varumärket ska och får användas. Det är viktigt att följa de anvisade regler som ställs upp i denna manual samt att endast

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Inledning. Inledning. Namn

Inledning. Inledning. Namn Grafisk manual Inledning I den här manualen presenteras de beståndsdelar som utgör Stockholms Skridskoseglarklubbs visuella identitet, samt regler och riktlinjer hur de skall användas. Reglerna och riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING PROFILERING IDENTITET Hur vi ser ut har en avgörande betydelse för vad vi anses vara. Sundfrakts

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Ceres Foods AB Brand Manual

Ceres Foods AB Brand Manual Ceres Foods AB Brand Manual Vårt företag är alla vi som jobbar här. Och vad vi står för. Ett företag är ingen utan människorna. Därför är framförallt två saker viktiga för oss på Ceres Foods AB: människorna

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk Profilmanual

Grafisk Profilmanual Grafisk Profilmanual bräcke kommuns profil Kommunens grafi ska profi l är en viktig del av kommunens profi lering. den uttrycker organisationens värderingar och den bidrar till både extern och intern identifi

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

problem Orättvisor på Sveriges är inte lösningen central och lokal kommunikation affischer och annonser

problem Orättvisor på Sveriges är inte lösningen central och lokal kommunikation affischer och annonser Grafisk profil Vår kommunikation Våra grundläggande värderingar är kärnan i vår kommunikation. En gemensam grafisk profil förstärker och förtydligar både budskap och avsändare. Utifrån lokala och centrala

Läs mer

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK

GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK GRAFISK MANUAL Arcada studerandekår - ASK Innehåll 1 Inledning 3 2 Namn och undertecknare 3 3 Färgskala 3 4 Typografi 4 4.1 Brödtext 4 4.2 Rubriker 5 5 Logo 5 5.1 Logo med text 5 5.2 Logo utan text 6 5.3

Läs mer

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se Grafisk profil Inledning SEKOs grafiska profil innehåller regler, riktlinjer och exempel för hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL TYDLIG PROFIL Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer