Grafisk profil. för Viadidakt. Telefon: , E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profil. för Viadidakt. www.viadidakt.se. Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se"

Transkript

1 Grafisk profil för Viadidakt Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm.

2 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Konsekvent och tydligt...3 Eventuella avsteg...3 Andra dokument...3 Viadidakts logotype...4 Typsnitt...5 Primärfärg...6 Sekundärfärger...6 Grafiska mönster...7 Placering på svart bottenplatta...8 Bilder som förstärker vår värdegrund...9 Webbplats...10 PowerPoint och OH...11 Omslag...12 Broschyr- och tidningsuppslag...13 Produkt- och informationsblad...14 Annonser...15 Storformat...16 Brev, skrivelser och språkhantering...17 Brev och skrivelser...17 Så skriver vi...17 Övriga kontorstryck...18 Kuvert...18 Övriga kontorstryck...19 Visitkort...19 Korrespondenskort

3 Varför grafisk profil? Viadidakts grafiska profil är ett viktigt verktyg för vår organisation och våra anställda. Profilen är ett stöd för vårt varumärke och signalerar seriositet, pålitlighet och enhetlighet. Konsekvent och tydligt Hur vi framställer oss för vår omvärld är ett uttryck för hur vi själva ser på vår organisation. Den grafi ska profi len hjälper oss att vara konsekventa, enhetliga och tydliga i vår kommunikation så att vi alla ger samma bild av Viadidakt. Vår logotyp är en viktig byggsten i den grafi ska profi len. Den ska exponeras på allt material vi lämnar ifrån oss. Inte bara på trycksaker utan även på andra profi lmaterial. Eventuella avsteg Den grafi ska profi len ska användas i alla sammanhang där varumärket Viadidakt exponeras, såväl externt som internt. I vissa fall kan det dock vara motiverat att göra avsteg från den fastställda grafi ska profi len. Det kan till exempel gälla vid samverkan med andra externa parter. Vid alla sådana avsteg ska alltid Viadidakts kommunikationsstrateg kontaktas. Hon/han ger råd och anvisningar samt godkänner eventuella avsteg. Andra dokument Övergripande dokument för Viadidkats kommunikation är vår kommunikationspolicy som fastställs av Viadidaktnämnden. Viadidakts kommunikationsstrategi är en del av förvaltningens verksamhetsplan. Syftet är att på ett övergripande plan tydliggöra strategier inom kommunikationsområdet för att uppnå uppsatta verksamhetsmål (centrala och förvaltningsspecifi ka). Kommunikationsstrategin fastställs årligen av förvaltningschefen. Konkreta aktiviteter med planering återfi nns i kommunikationsplanen som revideras löpande av kommunikationsstrategen. Vid behov specifi ka kommunikationsplaner utarbetas för exempelvis projekt och enskilda aktiviteter som kräver större kommunikationsinsatser. Särskilda planer fi nns för kommunikationsarbetet vid extraordinär händelse. Vid större kris kan de båda kommunernas krisledningsgrupper och krisledningsplaner inklusive kriskommunikation komma att träda i kraft även för Viadidakts verksamhet. Dessutom fi nns riktlinjer inom olika områden som exmpelvis språk, webb och anslag. 3

4 Viadidakts logotype Logotypen består av märket handslaget i äpplet, äpplet och texten Viadidakt i storleksförhållande, inbördes placering och med de varianter som visas nedan. Logotypen ska i grundutförandet alltid användas negativ (vit) mot en svart bakgrund/platta. Den ska fi nnas med på allt material vi lämnar ifrån oss och ska i första hand placeras i nedre högra hörnet. En så kallad frizon (se röda markeringar nedan) ska fi nnas mellan logotypen och plattans ytterkanter. Lodrätt ska frizonen vara lika med, eller större än, höjdmåttet på bokstaven a i namnet Viadidakt. Vågrätt ska frizonen mot kant vara lika med a. Logotypen ska storleksförändras proportionellt och får aldrig förvrängas eller förvanskas. Då vit logotyp på svart botten inte kan användas används helsvart logotyp eller svart logotyp med lila sekundärfärg enligt exempel nedan. 4

5 Typsnitt Helvetica och Times New Roman används som standardtypsnitt. I de fall inte Helvetica fi nns tillgängligt ersätts detta med Arial. På webbplatser är även Verdana tillåtet. Brödtext: Times New Roman, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 14 punkter 12 punkter 10 punkter 8 punkter I kort brödtext och faktarutor: Helvetica, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 12 punkter 10 punkter 8 punkter Rubriker: Helvetica, Bold (fet): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Storleksexempel: 30 punkter 24 punkter 18 punkter 14 punkter Om inte Helvetica kan användas: Arial, Bold (fet): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö Om inte Helvetica kan användas: Arial, Regular (normal): Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö 5

6 Primärfärg Viadidakts primärfärg är svart. Genom att den alltid fi nns med som en bakgrund/platta på vårt material skapas en tydlig linje i vår grafi ska profi l. 100 % svart Sekundärfärger Viadidakt har fyra så kallade sekundärfärger som är lila, ljusgrön, ljusblå och brandgul. Dessa sekundärfärger kan användas alla fyra tillsammans eller var för sig. Sekundärfärgerna kan användas i grafi ska element som till exempel faktarutor och ramar. Vid val av bilder och illustrationer ska en eller fl era av sekundärfärgerna eftersträvas i motivet. CMYK: 40,100, 0, 28 RGB: 122, 31, 94 PMS: PANTONE 249 C CMYK: 68, 0, 100, 24 RGB: 51, 140, 38 PMS: PANTONE 363 C CMYK: 60, 2, 0, 0 RGB: 87, 181, 224 PMS: PANTONE 298 C CMYK: 0, 36, 100, 0 RGB: 232, 176, 18 PMS: PANTONE 7409 C 6

7 Grafiska mönster Mönstret för Viadidakt är uppbyggt av fyra V som liknar pilar och symboliserar framåtskridande, utveckling, kreativitet men också möjligheten för individer, organisationer och samhälle att bli vinnare genom Viadidakts verksamheter och uppdrag för lärande, stöd och utveckling. De används som en dekor och kompletterar vår logotyp som ett kännetecken för Viadidakt. Pilarna i det grafi ska mönstret kan även användas som pekare, hänvisningspilar, markeringar etc, när man särskilt vill leda uppmärksamheten mot något specifi kt, till exempel en viss bild eller text. Som förstärkande och spännande dekorelement kan de fyra pilarna fl yttas runt i olika kombinationer som i exemplen. rad stapel stjärna kors stim zickzack fl inga 7

8 Placering på svart bottenplatta Plattan används antingen stående till vänster från topp till botten, eller liggande i nederkant från vänster till höger. Texten placeras alltid till vänster om logotypen och linjeras i underkant. I stående svart platta tillåts inga andra element än logotyp och dekorpilar. I liggande svart platta tillåts även korta negativa (vita) texter, t ex förtydligande texter, imagetext och kontaktuppgifter. Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 8

9 Bilder som förstärker vår värdegrund Viadidakts värdegrund (vision, syfte och kännetecken) kan försträrkas med bilder. När detta görs används bilder med en tydlig symbolisk koppling till värdeorden. Förklarande eller varumärkesbyggande text placeras negativ (vit) på den svarta plattan. Vid bildval bör eftersträvas motiv som innehåller en eller fl era av Viadidakts sekundärfärger eller färgton. Bilderna kan placeras under rubriken och vara utfallande i sidled alternativt placeras över en eller fl era spaltbredder. Kvalitet för lärande, stöd och utveckling När du vänder dig till oss på Viadidakt kan du känna att du får kvalitet! Visst har vi policydokument, kvalitetssäkringssystem och gör uppföljningar. Men vi har framför allt många duktiga och engagerade medarbeterare med många års erfarenhet av att jobba med individer och företag. 9

10 Webbplats På webben kan den svarta plattan läggas upptill och även innehålla huvudmeny. För att få något mjukare intryck bör 100 procent svarta plattor ersättas med mörkt grafi tgrå. Övriga färger är svart text, grå avdelare samt Viadidakts sekundärfärger. Typsnitt för webbplatser är Arial eller Verdana. Texter, bilder och dokument på webbplatsen ska vara anpassade för kanalen. 10

11 PowerPoint och OH Använd de PowerPoint-mallar som tagits fram i två utförande (svart el. vit bakgrund) i enlighet med vår grafi ska profi l. Storleksförändra inte mallens förinställda satsyta, typsnitt eller textstorlekar. Rubriken bör ej understiga 32 punkter. För brödtext är 18 punkter minimum. Tänk på att korta rubriker och texter är att föredra vid presentationer med PowerPoint. Som typsnitt används Helvetica Regular/Bold (alt. Arial). PowerPoint - svart mall (standard) Exempel på startbild Så här jobbar vi Vi arbetar på uppdrag av enskilda individer, förvaltningar inom kommunerna, företag och organisationer i regionen. Vi anlitar utbildningsanordnare som är mest lämpade för uppdraget. Vi erbjuder studievägledning, behovsinventering och kvalitetsuppföljning i samband med utbildningsinsatser. Samordnar utbildningar och kurser på olika nivåer kurser på gymnasial nivå eller högskola kan exempelvis vara lämpliga som personalutbildning PowerPoint - vit mall OH Rubrik i Arial fet stil Brödtext skrivs också i Arial. Tänk på att inte ha för mycket text per sida och att din presentation inte är det samma som dina egna minnesanteckningar. Den ska komplettera det budskap som du berättar om! Rubrik i Arial fet stil Brödtext skrivs också i Arial. 11

12 Omslag Omslag till våra trycksaker ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och trycksakens rubrik kan även skrivas i någon av Viadidakts sekundärfärger. Kompetensutveckling för företag och organisationer hösten 2008 Utbildningskatalog som innehåller utbildningar för personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner 1 Viadidakts personal- och uppdragsutbildningar Tack vare avtal och kontakter med många utbildningsföretag och föreläsare kan vi erbjuda ett rikt utbud av specialanpassade seminarier och uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Vi hjälper dig med: - information om aktuella utbildningar och råd i kompetensutvecklingsfrågor, - att planera, samordna och genomföra kompetensutvecklingsinsatser i arbetsgruppen, förvaltningen, kommunen eller din organisation, - att låna självstudiematerial i form av böcker, VHS/DVD och ljudkassetter, CD-rom och spel. Materialet kan du använda enskilt eller i din arbetsgrupp/förvaltning. kompetensutveckling för företag och organisationer våren 2009 Helene Björkqvist Förvaltningschef, tfn Ämnesansvar: Chefsutveckling Robert Davidsson Utvecklingsledare samt kommunikationsstrateg, tfn Ämnesansvar: IT och kommunikation Mari Johansson Vfu-samordnare och administratör tfn Ämnesansvar: Verksamhetsförlagd utbildning och allmän kursadministration Ann-Kristin Löfstig Panzar Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Omvårdnad, arbetsmiljö och förebyggande åtgärder, beteende/kommunikation, jämställdhet, ekonomi Johan Nygren Utvecklingsledare och informatör, tfn Ämnesansvar: Pedagogik/metodik, miljöoch folkhälsoarbete. Samordnare för teknisk kompetens i samverkan, TKS Kent Wallén Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Kultur, högskoleutbildning Solveig Hedbris Ekonomiadministratör, tfn Ulrika Söderwall och Ulla Ilvesjö Receptionist, tfn Expedition, kursadministration, utlåning av självstudiematerial, kontaktperson för högskolestudenter samt tentamenssamordnare Studie- och yrkesvägledare Carina Elfving, tfn Gun Hasselgren, tfn Rolf Ohlsson, tfn , Monika Karlsson, tfn Välkommen till en värld av möjligheter! Hos Viadidakt har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter att bygga upp och bygga på din kompetens allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. För dig som företagare kan vi skräddarsy seminarier och utbildningar för just ditt företag. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning, information om studier och studiefinansiering, och via oss kan du validera och få kvitto på kunskaper som du redan har. Det kan vara i form av betyg, intyg eller datakörkort. Välkommen till Viadidakts värld av möjligheter! Viadidakt i Katrineholm Reception: Kullbergska huset, Bievägen 1 B Postadress: Viadidakt, KATRINEHOLM Telefon: , fax Viadidakt i Vingåker Reception: Åbrogården, Storgatan 55 Postadress: Viadidakt, VINGÅKER Telefon: , fax Telefon: , Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Verksamheten är en viktig del för att höja utbildningsnivån och utveckla andra delar i den pågående strukturomvandlingen i västra Sörmland. Utbildningskatalog som innehåller utbildningar för personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner 1 12

13 Broschyr- och tidningsuppslag Till ingress och rubriker används Helvetica, Bold. Brödtext skrivs med Times New Roman, Regular. Ingressen ska alltid gå över hela satsytans bredd och vara vänsterställd. Brödtext placeras i 2 eller 3 spalter. Bilder ska alltid gå över en, två eller tre spalter, aldrig över halva spalter. Den svarta plattan ska fi nnas med i vänster sidas marginal och innehålla sidnummer. Plattans dekor samt huvudrubrik och faktaruta kan ha någon av Viadidakts sekundärfärger. Beteende och kommunikation HBT i dag SÖK NU -seminarium i Vingåker om fördomar och hatbrott Kommunikation på arbetsplatsen -en utbildning för arbetsgrupper Det svåra mötet -förhållningssätt i mötet med människor i kris Tips på litteratur inom jämställdhet Som anställd i Katrineholms och Vingåkers kommuner kan du låna litteratur från Viadidakt. Läs mer på sidan 19! 4 Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om HBT (homo-, bi- och transpersoner) och hatbrott. Syftet är att du ska få begrepp och grunder inom detta område. Anneli Svensson ck för några år sedan brottsoffermyndighetens utmärkelse för sitt arbete. Ur innehållet: Strukturella förhållanden i samhället. Fokus på homosexuella och samhällets värderingar. Vilka strukturer och mekanismer utlöser brotten? I vilka grupper är detta vanligast förekommande? Kan man utläsa om vissa grupper ligger i riskzonen till att bli förövare? Brottsoffren - fallbeskrivningar. Begrepp. Vad kan vi göra som kommunmedborgare? Vad händer i Sverige och omvärlden? Goda exempel. Dag/tid: 13 mars, kl Utbildare: Anneli Svensson, Terapi och utbildning. Kostnad: 295 kr. Kod: r20a0901 Tips på litteratur och utbildningsmaterial Boktips: No tears for queers Ett reportage av Johan Hilton om män, bögar och hatbrott. Matthew Laramie, Wyoming, Johan i Katrineholm och Josef i Göteborg mördas för att de raggar på fel killar. Johan Hilton väver ihop de tre kriminalfallen till en berättelse om män och det våld män anser sig ha rätt att bruka för att markera gränsen mellan man och bög. Kod: XSH15-01 Fritt Fram Fritt Fram är ett utbildningsverktyg för att skapa ett öppnare arbetsklimat där alla respekteras, oavsett sexuell läggning. (Video) Kod: XSB66-01 Litteratur och självstudiematerial Du vet väl om att som anställd inom Katrineholms eller Vingåkers kommuner kan du låna litteratur och självstudiematerial från Viadidakt. Läs mer på sidan 19! Utbildningen vänder sig till arbetsgrupper inom Katrineholms kommun som vill lära sig mer om hur man kan kommunicera på ett sätt som skapar goda relationer, ett bra samarbete och en utvecklad verksamhet. Med en ökad fokusering på samverkan och dialog för att klara verksamheten blir det också viktigt att utveckla kommunikationen på arbetsplatser. Ur innehållet: Kommunikationsmodeller. Att vara en god lyssnare. Hur kan jag kommunicera för att skapa en bra dialog? Att ge och ta feedback. Samtalets olika former. Teori varvas med övningar. Utbildningen genomförs på uppdrag av chefer för olika arbetsgrupper. Tidpunkt för genomförande bestäms i samverkan med chefer och arbetsgrupper och kan ske under en heldag eller vid era halvdagar. Utbildare: Birgitta Alsander Larsson och Solbjörg Skarbö Bergkvist, personalkontoret i Katrineholms kommun. Info. om innehåll: Solbjörg Skarbö Bergqvist tfn Kostnad: kr. För anställda inom Katrineholms kommun bekostas utbildningen genom kommunens centrala utbildningsmedel. Kod: k03s0901 Interkulturell kommunikation -att förstå kulturens inverkan på förståelsen Seminariet vänder sig till dig som vill få en introduktion till ett synsätt som ger klarhet i kulturella och ickekulturella aspekter på beteendet. Efter denna genomgång blir det lättare att kunna sätta sig in i speci ka frågor om t.ex. ledarskap, beslutsprocesser, och umgängesformer i de olika kulturerna risken är annars att man bara tolkar allt man lägger märke till i termer av den egna, omedvetna kulturen. Ur innehållet: Kulturer som system för tolkning av betydelser. Varför behövs kulturella stödsystem räcker det inte med språket, t.ex. engelska? Vad kan man göra för att kvalitetssäkra förståelsen? Det stödsystem vi kallar svensk kultur har några speciella egenskaper i hur stor grad påverkar detta umgänget med andra? Hur ska man kunna veta vilka antaganden som görs i en annan kultur om man inte ens vet vad man ska fråga om? Verktyg som kan hjälpa oss att undersöka våra antaganden. Med verktyget tar vi oss in i olika kulturer: vad är deras antaganden, värderingar och referensramar? Med andra ord, vilka är nycklarna till förståelsen? Grupp 1: 22 april, kl. 9: Kod: k05s0901 Grupp 2: 22 april, kl. 13:30-16:30. Kod: k05s0902 Utbildare: Karin Sharma, konsult. Kostnad: 300 kr. För anställda inom Katrineholms kommun bekostas utbildningen genom kommunens centrala utbildningsmedel. Anställda inom Vingåkers kommun har 25 % rabatt. När vi möter någon som drabbas av det svåraste i livet har vi ofta ingenting att ge. Men ändå känns det som om man borde göra något. Torsdagen den 7 maj har du möjlighet att lyssna till Lars Björklund, präst, författare och föreläsare. I det svåra mötet är gåvan redan given när vi möts. Jag är där för en annan människas skull och det krävs inget mer av mig. Inser vi det, öppnas möjligheten för ett djupt och innerligt möte - ett möte där ingen har övertaget och ingen kräver något tillbaka. Lars Björklund, arbetar som präst på Sigtunastiftelsen men är också en itigt anlitad föreläsare. -Det jag beskriver handlar om att vara där den drabbade är, utan krav och förväntningar. Att bekräfta och vara beredd att lyssna. Visa omsorg. Som grannen till familjen som hade förlorat sitt barn gjorde. Han gick över med en gryta mat och sa jag vet inte vad jag ska säga, men jag har gjort det här, och överräckte maten. Ur innehållet: Det svåra samtalet. Att möta människor i kris. Förhållningssätt som går att omsätta i det egna arbetet och livet. Dag/tid: 7 maj, kl , Vingåker. Kostnad: 295 kr. Anställda inom Katrineholms och Vingåkers kommuner har 25 % rabatt. Kod: k07a0801 miljö Miljökörkortet Sparsam körning med halkkörning Som anställd i Katrineholms kommun kan Utbildningen vänder sig till dig som kör du ta miljökörkoret. Möjlighet nns till mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen informations- och demonstrationsträffar för är att minska bränsleförbrukning och den egna förvaltningen eller arbetsgruppen. miljöfarliga utsläpp. Utbildningen omfattar Info: Johan Nygren, tfn en heldag och genomförs i Eskilstuna. Ur innehållet: Sparsam körning: praktisk Sparsam körning del med körning i personbil utrustad med Utbildningen vänder sig till dig som kör färddator/ ödesmätare, teori mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen Halkkörning: krocksläde, halkbana, voltbil är att minska bränsleförbrukning och Utbildare: Erudio Transportutbildningar, miljöfarliga utsläpp. Utbildningen kan även Eskilstuna kombineras med halkkörning. Dag/tid: Utbildningen genomförs när minst Utbildare: Erudio Transportutbildningar, åtta deltagare anmält sig. Eskilstuna Kostnad: kr vid minst åtta personer Dag/tid: Utbildningen genomförs när minst per grupp. sex deltagare anmält sig. Kan även anordnas Kod: m03k0901 för mindre grupper. Avgiften blir då kr/pers. Kostnad: kr vid minst sex personer per grupp. Kod: m02k0901 Under det rosa täcket I boken av Nina Björk diskuteras en feminism som inte gör kvinnan till en utopi, som inte ger henne en naturlig identitet - utan som istället kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter. Var står den svenska feminismen idag och vart är den på väg? När vi allt oftare hör tongångar om kvinnans särart, om kvinnors rätt att vara annorlunda män, måste vi åter ställa den grundläggande frågan: vad är kvinnlighet? Det kallas kärlek Efter många års diskussioner om jämställdhet på arbetsplatsen och i politiken är det äntligen dags att på allvar ta steget in över tröskeln till hemmet, för att granska det som kallas kärlek. Boken av Carin Holmberg beskriver hur unga par utan barn tolkar varandra utifrån de föreställningar som finns i samhället om vad som är kvinnligt och manligt. Om pojkfotboll och maskuliniteter Här beskrivs och analyseras fotbollens vardag, i omklädningsrummet, träningar, matcher och turneringsresor. I boken av Jesper Fundberg diskuteras frågor om manlig gemenskap. Läsaren får följa med in i den slutna miljö som fotbollen är, och där ta del av pojkarnas, ledarnas och föräldrarnas agerande och sätt att resonera. En riktig kvinna I biologismens värld finns inga ensamstående mammor, inga pappalediga pappor, inga homosexuella partnerskap med eller utan barn. Den traditionella kärnfamiljen är helig. I boken av Sara Arrhenius diskuteras dagens bild av manlighet och kvinnlighet och idéer om hur könens olikheter skapas och sprids. 5 13

14 Produkt- och informationsblad Foldrar och mindre broschyrer bör undvikas. Istället används blad i A4-format. Produktbladen ska ha den svarta plattan med logotyp, dekormönster och kontaktuppgifter som bas. Plattans dekor och bladets rubrik kan ha våra sekundärfärger. Bladets rubrik skrivs med Helvetica, Bold och ska vara centrerad. Underrubrik skrivs med Helvetica Regular. I plattan kan en kortare text (Helvetica, Regular) placeras. Bilder placeras i bladets övre del under rubriken eller över en eller fl era spalter. Produktbladets huvudtext kan inleds med ingress i bredspalt. Till ingressen används Helvetica, Bold. Dess textmassa bör ej omfatta fl er än fem rader. Vid längre brödtext skrivs den med Times New Roman, Regular i två spalter. Vid kortare brödtexter kan Helvetica Regular användas. Viadidakts arbetsmarknadsstöd Coachning till egen försörjning Vi handlägger arbetsmarknadsåtgärder för personer från 18 år och uppåt där syftet är att nå egen försörjning. Vi arbetar med personer varav en del har nedsatt arbetsförmåga eller bristande kunskaper i svenska. Det kan handla om såväl praktik som olika former av anställning. Uppdragen får vi från Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Tillsammans med deltagaren tar vi fram en lämplig arbetsplats för praktik/arbete. Syftet är att få arbetslivserfarenhet och att genom en bra utförd praktik kunna få goda referenser. Det kan också vara att prova ett yrke inför eventuella studier. Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt. Vi arbetar också med kommunala feriearbeten. Kontakt Arbetsmarknad/Jobbcentrum Bievägen 1B, Katrineholm, tfn Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, tfn Arbetslaget i Vingåker arbetar på uppdrag av Vingåkers kommun. Park- och vaktmästarsysslor, skötsel av kommunens badplatser, kommunala fl yttar m.m. En arbetsledare har ansvaret. Kontakt Storgatan 10 i Vingåker Telefon: Praktisk träning på Café Björkbacken Caféet som bedrivs i ett fi nt bevarat hus från tidigt 1900-tal, har många gäster som läser inom vuxenutbildningen i Katrineholm. Verksamheten erbjuder praktisk träning i allt vad som kan förekomma i ett café då många beställningar på smörgåsar och bakverk fi nns. En arbetsledare ansvarar för verksamheten. Ett litet konferensrum fi nns att hyra som du bokar i caféet. Kontakt Tegnérvägen 8 i Katrineholm Telefon: Praktisk träning och ett bidrag till bättre miljö genom Viadidakts överskottsmarknad Överskottsmarknaden i Katrineholm säljer skänkta, begagnade möbler, glas, böcker m.m. En avdelning i affären fi nns också med begagnade kontors- och trädgårdsmöbler, fönster, dörrar och vitvaror. På Överskottsmarknaden med en arbetsledare, samspelar engagemanget för sysselsättning och miljö. Verksamheten är både en arbetsmarknadsåtgärd och en del i kretsloppsarbetet som Katrineholms kommun bedriver. Du kan hjälpa till genom att skänka fungerande prylar istället för att kassera. Slå en signal så hämtar vi! Kontakt Fredsgatan 18 i Katrineholm Telefon: Öppettider: Måndag-torsdag kl Fredag kl Kompassen testar funktionsförmåga Kompassen är en verksamhet som syftar till att testa och utreda deltagarnas funktionsförmåga i upp till tre månader. Just nu ingår Kompassen också i KV-projektet (ett samverkansprojekt mellan Viadidakt arbetsmarknad, arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och socialförvaltning i Katrineholms- och Vingåkers kommuner). Två arbetsledare har ansvar för verksamheten. Kontakt Margretehillsgatan 3 i Katrineholm Telefon: Arbetsträning på Starten Starten är sedan våren 2006 en verksamhet som drivs genom samverkan mellan Sörmlands Grafi ska AB i Katrineholm och Viadidakt. Verksamheten erbjuder deltagare möjlighet att prova på/arbetsträna efter sin egen förmåga i en autentisk arbetsmiljö. En arbetsledare tillsammans med tre coacher från Jobbcentrum ansvarar för verksamheten. Kontakt Mejerigatan 12 i Katrineholm Telefon: Satsa på Serios! -en utbildning för dig som gillar serier och teckning Serios är en vuxenutbildning i serieteckning, illustration och kommunikation, 2 terminer, 800 p i Vingåker. Oavsett om du gillar Manga eller någon annan stil finns det intressanta framtidsmöjligheter för dig som gillar att teckna och illustrera. Serios hjälper dig att utveckla din egen stil och lär dig hur du ska trollbinda dina läsare. Genom att utveckla din talang och förstå olika samband så är chansen stor att du hittar en nisch att använda den i. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli serietecknare, Två terminer med illustration och kommunikation! utveckla din konstnärliga talang eller använda serier för Serios är en gymnasial vuxenutbildning. Du ska vara att förmedla budskap. 20 år och gått ut grundskola eller minst 18 år och har Du kommer att bli bättre på att teckna, på att förstå avgångsbetyg från ungdomsgymnasiet. Utbildningen är sambandet mellan text, bild och film samt hur man förlagd till Viadidakts lokaler i Åbrogården på Storgatan arbetar med manus. 55 i Vingåker. Du kommer också att få lära dig hur man bygger upp en historia samma dramaturgi som används inom till Delkurser exempel film. Och du kommer att få kunskap om hur du Grafisk illustration 100 p digitalt bearbetar bilder och använder datorn som ett Grafisk kommunikation A 100 p redskap. Bland mycket annat. Grafisk kommunikation B 100 p Textkommunikation A 100 p -med inriktning dramaturgi Bild och form 50 p -med inriktning serieteckning Bild 150 p -med inriktning serieteckning Svenska C 50 p Projekt och företagande 50 p Projektarbete 100p kopplas till vald fördjupning! Utbildningsperiod 2 september 2009 till 18 juni Ansökan Sök senast 15 maj på blankett som du kan laddar ner som pdf-fil från (I mån av plats görs antagning fram till kursstart.) Behörighet antagning Grundskola. Intagning utifrån personligt brev med en hel sida med minst nio sammanhängande serierutor samt intervju (kan ske via telefon om du bor långt från Vingåker). Mer information Läs mer på eller kontakta Birgit Båvner på Begåvia Utbildning, tfn eller Robert Davidsson på Viadidakt, tfn Vingåker -en plats för nya vänner, ny gemenskap, nytt liv! I Vingåker är det lätt att vara aktiv - ett rikt föreningsliv ger dig möjligheterna. Vingåker är nära. Vi har bra kommunikationer och både natur och storstadens utbud finns runt hörnet. Läs mer om Vingåker på Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Telefon: , E-post: Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 14

15 Annonser Våra annonser ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och annonsens rubrik kan färgkodas med någon sekundärfärg efter färgton i bilden. Rubrik skrivs med Helvetica, Bold och dess placering anpassas efter bilden. Brödtexten skrivs med Helvetica, Regular och placeras negativ (vit) i den svarta plattan. Texten ska vara kort och koncis. Till annonser används frilagda eller utfallande bilder. I svartvita annonser används en svartvit bild och ett negativt (vitt) dekormönster. Välkommen till en värld av möjligheter! en ettårig utbildning i serieteckning Hos Viadidakt har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter att bygga upp och bygga på din kompetens allt från grundskolenivå för vuxna till högskolestudier. För dig som företagare kan vi skräddarsy seminarier och utbildningar för just ditt företag. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning, information om studier och studiefinansiering, och via oss kan du validera och få kvitto på kunskaper som du redan har. Det kan vara i form av betyg, intyg eller datakörkort. Välkommen till Viadidakts värld av möjligheter! Tfn , Åbrogården, Storgatan 55 i Vingåker Serios är en ettårig gymnasial vuxenutbildning (800 p) för den som gillar att teckna och skriva manus. Utbildningen vänder sig till personer som vill bli serietecknare, utveckla sin konstnärliga talang eller använda serier och illustrationer för att förmedla budskap, på papper eller i film. Start: 2 september i Vingåker. Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration ti och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Feriearbeten i Katrineholms och Vingåkers kommuner sommaren 2009 Läs mer på eller kontakta Begåvia utbildning på telefon Under perioden 1 till 31 mars 2009 har du som är född 1992 möjlighet att söka kommunala feriejobb i Vingåkers eller Katrineholms kommuner. De flesta feriejobb är under tre veckor i sommar och administreras genom Viadidakt. Då antalet platser är begränsade kommer vi att lotta ut dem. Lön: 60 kr/timme. Semesterersättning tillkommer. Ansökan kan göras på under perioden 1 till 31 mars. Mer information: Ulla Ilvesjö, telefon , e-post För feriejobb på Säfstaholms slott i Vingåker, kontakta Ann Frankzén, telefon , e-post VIADIDAKT SÖKER en studie- och yrkesvägledare på 50 % som är utvecklingsinriktad och har helhetsperspektiv en informatör på 50 % med goda kunskaper inom grafisk produktion Mer information: Telefon Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. Mer information om tjänsterna och hur du ansöker hittar du på vår webbplats , Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Vingåker och Katrineholm. 15

16 Storformat Våra annonser ska ha den svarta plattan med logotyp och dekormönster som bas. Plattans dekor och annonsens rubrik kan färgkodas med någon sekundärfärg efter färgton i bilden. Rubrik skrivs med Helvetica, Bold och dess placering anpassas efter bilden. Brödtexten skrivs med Helvetica, Regular och placeras negativ (vit) i den svarta plattan. Texten ska vara kort och koncis. Till annonser används frilagda eller utfallande bilder. I svartvita annonser används en svartvit bild och ett negativt (vitt) dekormönster. 15 oktober är sista ordinarie ansökningsdag till högskolor och universitet i vår! Det fi nns många kurser och program som du kan följa på hemmaplan i Katrineholm och Vingåker. ww.studera.nu Two stands Viadidakts vision Verksamheten ska ge den vuxne individen möjlighet att främja sin personliga utveckling för att kunna delta i ett aktivt arbets- och vardagsliv, och på detta sätt verka för en gynnsam och hållbar samhällsutveckling. Flaggor Vepa Förstår du den mobila IT-tekniken? - Bli den som kan förklara! All teknik är bra när man kan använda den på rätt sätt. Det är inte alltid så lätt att förstå hur ny, mobil IT-teknik kan utnyttjas och bäst appliceras. Behovet är stort av personer som både förstår tekniken och kan förklara hur den bäst kan användas. Mobilitet och IT - en tvåårig kvalifi cerad yrkesutbildning i Katrineholm på 80 KY-poäng Fasadskylt - ljuslåda Överskottsmarknad 16

17 Brev, skrivelser och språkhantering Brev och skrivelser Våra brevpapper och brevmallar har Viadidakts sidfot (svart bottenplatta med dekor, logotyp samt kontaktuppgifter). Eventuella förtryckta brevpapper har en sidfot som är utfallande. Vid utskrift från brevmall i en vanlig skrivare får sidfoten en vit ram i ytterkanterna. Så skriver vi Viadidakt använder klarspråk. Det innebär att vi alltid strävar efter att skapa begripliga myndighetstexter skrivna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Texter bör ha en god struktur med rubrik, ingress och stycken. Undvik förkortningar och sammandragning och skriv i rak ordföljd. Alla våra skrivelser ska följa skrivstandarder enligt SIS och myndigheternas skrivregler. Riktlinjer för språkhantering och benämningar som fi nns i Katrineholms och Vingåkers kommuner bör tillämpas. Förtryckt brevpapper Utskrift från brevmall RAPPORT 1 (1) Datum Vår beteckning Vår handläggare Robert Davidsson D.nr. 2008: Kommunikationsstrateg Ert datum Er beteckning Direktnummer Anders Andersson Storgatan NYSTAD RAPPORT 1 (1) Datum Vår beteckning Vår handläggare Robert Davidsson D.nr. 2008: Kommunikationsstrateg Ert datum Er beteckning Direktnummer Anders Andersson Storgatan NYSTAD Brevmall för röda huset här skriver du rubriken i Arial 18 punkter fetstil Rubrik två ska vara i Arial fetstil 14 punkter Så här skriver man brödtext. Den ska hålla detta indrag och vara i Times New Roman, 12 punkter. Undvik att använda understrukna ord för att framhäva vissa ord, använd i stället fetstil. Man kan ha ytterligare en underrubrik som är i Arial fetstil 12 punkter Så här ska en punktlista se ut: Förtroendevalda Chefer Deltagare i personalutbildningar Före detta, nuvarande och presumtiva kunder för uppdragsutbildningar Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder All personal inom Viadidakt Konsultrapporten bekräftade till stor del de signaler som förvaltningen anat och rekommenderade att prioritera det interna varumärkesbyggandet. På sammanträde 14 februari 2008 beslutade nämnden att godkänna rapporten och den genomförda varumärkesanalysen, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån inriktning i varumärkesanalysens förslag till åtgärder med prioritering av: utveckla den interna kommunikationen till deltagare och personal, uppdatera den grafiska profilen och manualen, förnya den egna webbplatsen, Brevmall för röda huset här skriver du rubriken i Arial 18 punkter fetstil Rubrik två ska vara i Arial fetstil 14 punkter Så här skriver man brödtext. Den ska hålla detta indrag och vara i Times New Roman, 12 punkter. Undvik att använda understrukna ord för att framhäva vissa ord, använd i stället fetstil. Man kan ha ytterligare en underrubrik som är i Arial fetstil 12 punkter Så här ska en punktlista se ut: Förtroendevalda Chefer Deltagare i personalutbildningar Före detta, nuvarande och presumtiva kunder för uppdragsutbildningar Deltagare inom gymnasial vuxenutbildning Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder All personal inom Viadidakt Konsultrapporten bekräftade till stor del de signaler som förvaltningen anat och rekommenderade att prioritera det interna varumärkesbyggandet. På sammanträde 14 februari 2008 beslutade nämnden att godkänna rapporten och den genomförda varumärkesanalysen, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån inriktning i varumärkesanalysens förslag till åtgärder med prioritering av: utveckla den interna kommunikationen till deltagare och personal, uppdatera den grafiska profilen och manualen, förnya den egna webbplatsen, 17

18 Övriga kontorstryck Kuvert Placering av logotyp och dekor på kuvert storlek C4 och C5. Samma placering gäller för fönsterkuvert. Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM Viadidakt Kullbergska huset KATRINEHOLM fönsterkuvert 18

19 Övriga kontorstryck Visitkort Visitkortens har dubbelsidigt tryck och pilraden ska alltid tryckas i färg. Storlek är 85 x 55 mm. Korrespondenskort Korrespondenskortens storlek är A6 (105x148 mm). Normalt trycks korrespondenskorten i färg men en svartvit variant kan i undantagsfall tillåtas. Robert Davidsson Kommunikationsstrateg Direkttelefon E-post: Postadress: Viadidakt, Kullbergska huset, Katrineholm Besöksadress: Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm Tfn: Fax: Postadress: Viadidakt, Kullbergska huset, Katrineholm Besöksadress: Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm Tfn: Fax: Robert Davidsson Kommunikationsstrateg Direktnummer E-post: 19

20 20

Utan spaning - ingen aning!

Utan spaning - ingen aning! Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer.

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

in l e d inledning ning

in l e d inledning ning inledning inledning Grafisk manual för Stockholms stad. version 2.0. 2009 Den grafiska manualen ska bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter ska bli enklare. inledning Vår grafiska

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer