HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid"

Transkript

1 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende OFFENTLIGA ÄRENDEN Soc N 1 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet...1 Soc N 2 : Protokolljustering...1 Soc N 3 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan...1 Soc N 4 : Socialnämndens möten under år Soc N 5 : Ledigförklarande av vikarierande barnträdgårdslärare...3 Soc N 6 : Omplacering.. 4 Soc N 7 : Tjänstebeskrivning socialarbetare i Hammarlands kommun.. 5 Soc N 8 : Tjänstebeskrivning föreståndare inom äldreomsorgen.. 6 Soc N 9 : Ändring av tjänstebenämning, hemvården Soc N 10 : Tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen...9 Soc N 11 : Inrättandet av tjänst som närvårdarkoordinator. 10 Soc N 12 : Ändring av förvaltningsstadga...11 Soc N 13 : Ändring av tjänstebenämning, socialsekreterare Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning.13 Soc N 15 : Motion angående barn- och ungdomspolitiskt program 16 Soc N 16 : Motion angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i nämnderna 18 Soc N 17 : Anställande av köksbiträde till Björkdungen KONFIDENTIELLA POST TILL KÄNNEDOM Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år Kommuninfo: Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd. Bilagor till kallelse: Enligt uppdrag, Hammarland den Socialsekreterare Cecilia Dahlström Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den kl

2 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Socialnämnden /2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 22 januari 2015 kl Kommungården Stefan Öström, ordförande Josefin Cleve-Andersson, vice ordförande Mona Eriksson, ledamot Marie Lövgren, ledamot Gunni Mattsson, ledamot Lukas Lundström, suppleant Frånvarande: Michael von Beetzen, ledamot Tomas Blomberg, ledamot Övriga närvarande Cecilia Dahlström, socialsekreterare Jenny Gustafsson, ansvarig hemvårdare Kristoffer Eklund, socialarbetare Underskrifter Hammarland den 22 januari 2015, Protokolljustering Ort och tid Stefan Öström Ordförande Hammarland den 22 januari 2015, Cecilia Dahlström Protokollförare Underskrifter Protokollet Ort och tid framlagt till påseende Josefin Cleve-Andersson Hammarland den 22 januari 2014, Lukas Lundström Utdragets riktighet bestyrker Underskrifter Ort och tid Socialsekreterare Cecilia Dahlström Underskrift

3 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 1 Socialnämnden Soc N 1 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Soc N 1 : Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Soc N 2 : Protokolljustering Socialnämnden utser Josefin Cleve-Andersson och Lukas Lundström till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum en halvtimme efter mötets avslutande. Soc N 2 : Socialnämnden utser Josefin Cleve-Andersson och Lukas Lundström till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum en halvtimme efter mötets avslutande. Soc N 3 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan Soc N 3 : Föredragningslistan kompletteras med

4 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 Socialnämnden Soc N 4 : Socialnämndens möten under år 2015 Socialnämnden håller möten första torsdagen i månaden med undantag för februari, april och augusti månad då mötet infaller andra torsdagen respektive tredje torsdagen i månaden. Torsdagen 12.2 Torsdagen 5.3 Torsdagen 9.4 Torsdagen 8.5 Torsdagen 4.6 Torsdagen 2.7 Torsdagen 20.8 Torsdagen 3.9 Torsdagen 1.10 Torsdagen 5.11 Torsdagen 3.12 Dessa datum är preliminära. Vid behov sammankallas extra möten. Vid brist på ärenden utgår mötet. Soc N 4 :

5 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 Socialnämnden Socialnämnden Soc N 158 : Ledigförklarande av vikarierande barnträdgårdslärare Sedan tidigare beslut vikarierar Jessica Öhman som daghemsföreståndare på Daghemmet Björkdungen för Alexandra Gustafsson. Erica Blomqvist har i sin tur vikarierat Jessica Öhman. Då Alexandra har blivit beviljad förlängd vårdledighet till och med och Erica har sagt upp sig från och med bör en barnträdgårdslärare om 100 % lediganslås. Socialnämnden ledigförklarar en barnträdgårdslärarbefattning om 100 % för perioden genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla, genom arbetsförmedlingens hemsida samt genom annons i tidningen Åland. Soc N 158 : Soc N 5 : Två ansökningar till det lediganslagna vikariatet har inkommit inom utsatt tid. Ingen av de sökande har formell behörighet som barnträdgårdslärare. De sökande är: Sanna Jansson, arbetspraktikant vid Klaralund Lisa Östberg, 21 år, läst etnologi, haft kortvariga arbetsförhållanden och uppdrag inom arbeten med barn som lärare, simlärare etc. Föreståndaren tillsätter vikariatet genom intern omplacering eller på annat sätt, för en period om högst sex månader. Soc N 5 :

6 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 186 : Tjänstebeskrivning socialarbetare i Hammarlands kommun Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för tjänsten som socialarbetare. Socialarbetartjänsten har tidigare inte haft någon separat tjänstebeskrivning utan uppgifter och beslutanderätt har reglerats genom förvaltningsstadgan. Den nu föreslagna tjänstebeskrivningen kompletterar bestämmelserna i förvaltningsstadgan. (Bilaga 1, Kst , 186) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 186 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 170 : Socialarbetare Kristoffer Eklund och ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden läser igenom tjänstebeskrivningen och inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 170 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 7 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling. Soc N 7 :

7 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 187 : Tjänstebeskrivning föreståndare inom äldreomsorgen Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för en tjänst som föreståndare för äldreomsorgen. Förslaget bygger på att den av kommunfullmäktige den genom 10 inrättade tjänsten som ansvarig hemvårdare ändrar beteckning till föreståndare inom äldreomsorgen. Den beslutanderätt som tillkommer föreståndaren inom äldreomsorgen delegeras genom stadganden i förvaltningsstadgan. Samma beslutanderätt anges även i tjänstebeskrivningen. (Bilaga 2, Kst , 187) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 187 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 171 : Socialarbetare Kristoffer Eklund och ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden läser igenom tjänstebeskrivningen och inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 171 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 8 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling. Soc N 8 :

8 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 188 : Ändring av tjänstebenämning, hemvården I enlighet med förslaget till tjänstebeskrivning för föreståndare inom äldreomsorgen torde ett beslut om ändring av tjänstebenämning fattas av kommunfullmäktige. Förslaget innebär att den av kommunfullmäktige den genom 10 inrättade tjänsten som ansvarig hemvårdare ändras till föreståndare inom äldreomsorgen. En lämplig tidpunkt för förändringen torde vara Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 188 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 172 : Socialnämnden beslutar att ändra tjänstebenämningen från ansvarig hemvårdare till föreståndare inom äldreomsorgen. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 172 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 9 : Socialnämnden förordar en ändring av tjänstebenämningen från ansvarig hemvårdare till föreståndare inom äldreomsorgen. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. På längre sikt bör kommunstyrelsen och kommunfullmäktige dock överväga att omvandla tjänsten till en äldreomsorgsledare med mer administrativ tid, för att undvika att ledarskapet splittras på ett för stort antal fysiska personer. (Forts.)

9 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden (Forts.) En sådan förändring är även förenligt med det uppdrag landskapsregeringen har gett kommunerna, nämligen att redan nu planera för att göra äldreomsorgen och barnomsorgen mer oberoende av socialkansliet inför kommande omorganisering av kommunernas socialvård. Soc N 9 :

10 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 189 : Tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för en tjänst närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen. Benämningen ledande närvårdare bedömdes medföra en oklar hierarki mellan föreståndaren inom äldreomsorgen varför en annan benämning föreslås. Bedömningen är även att benämningen närvårdarkoordinator möjliggör att tjänsten kan placeras i samma lönegrupp (03HOI040) som övriga närvårdare. (Bilaga 3, Kst , 189) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 189 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 173 : Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och närvårdare Elisabeth Överström har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för en närvårdarkoordinator tjänst inom äldreomsorgen. Socialnämnden inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 173 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 10 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling, men rekommenderar att närvårdarkoordinatorn får en något högre lön än övriga närvårdare, eftersom ett utökat ansvar bör ge ett utslag i lönesättningen. Soc N 10 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling, men rekommenderar att närvårdarkoordinatorn får en högre lön än övriga närvårdare, eftersom ett utökat ansvar bör ge ett utslag i lönesättningen.

11 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 190 : Inrättandet av tjänst som närvårdarkoordinator I enlighet med förslaget till tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator torde ett beslut om inrättandet av tjänst beredas för kommunfullmäktige. Vid inrättandet av tjänst bör det samtidigt även klarläggas om någon av kommunens tillsvidare anställda närvårdare överföras till tjänsten. Den här överföringen torde fordra ett skriftligt samtycke. En lämplig tidpunkt för förändringen torde vara Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Socialnämnden bör vid retur av ärendet även ordna ett samtycke från en tillsvidare anställd närvårdare att överflyttas till tjänsten som närvårdarkoordinator. Kst 190 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 174 : Socialnämnden beslutar att inrätta en tjänst som närvårdarkoordinator. Närvårdare Elisabeth Överström har lämnat samtycke att överflyttas till tjänsten som närvårdarkoordinator. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 174 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 11 : Socialnämnden förordar att kommunfullmäktige inrättar en tjänst som närvårdarkoordinator. I dagsläget kan ingen ordinarie anställd närvårdare flyttas till tjänsten, utan den bör i så fall utannonseras. Soc N 11 :

12 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 191 : Ändring av förvaltningsstadga De föreslagna förändringarna i tjänsterna samt även formaliserandet av en ledargrupp inom äldreomsorgen föranleder ändring i kommunens förvaltningsstadga. Nya tillägg i förvaltningsstadgan är skrivna med kursiv stil och det som föreslås bli struket är översträckat. (Bilaga 4, Kst , 191) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 191 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 175 : Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 175 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 12 : Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 12 :

13 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 Socialnämnden Soc N 13 : Ändring av tjänstebenämning, socialsekreterare Allt fler kommuner på Åland ändrar tjänstebenämningen för socialsekreterare till socialchef. Socialsekreterare är numera ett oklart begrepp, vilket lätt kan förväxlas med den rikssvenska benämningen socialsekreterare. Denna är att jämföra med den finlandssvenska socialhandläggaren, och som är underställd socialarbetaren vad gäller befogenheter. Soc N 13 : Socialnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen föreslå en förändring av socialsekreterarens tjänstebenämning, till socialchef. Förändringen innebär i sig inga förändringar vad gäller arbetsuppgifter, befogenheter eller lönesättning jämfört med gällande tjänstebenämning. Soc N 13 :

14 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 Socialnämnden Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning Socialarbetare Kristoffer Eklund anhåller om ett års tjänstledighet för tiden I händelse av att detta inte kan beviljas anhåller Kristoffer Eklund om uppsägning från Bilaga 1. Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning Kristoffer Eklund beviljas tjänstledigt för tiden Soc N 14 :

15 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Kfge 39 : Motion angående barn- och ungdomspolitiskt program En motion daterad den angående barn- och ungdomspolitiskt program har lämnats in av ledamot Henrik Lagerberg. Kfge 39 : Efter det att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (Protokollsbilaga 3, Kfge , 39) Kst 163 : I motionen föreslås att kommunen bör ta på sig uppgiften att utarbeta ett barn- och ungdomspolitiskt program. I motionen hänvisas till FN: s barnkonvention. Syftet med motionen är att få en sektorövergripande och strukturerad barn- och ungdomspolitik, som genomsyrar alla kommunala nämnder och förvaltningar. Syftet är också att strukturera, samla och förtydliga kommunens prioriterade insatser när det gäller barn- och ungdomsfrågor. Motionsställaren anser att ett program leder till bättre beredskap för förändrade behov hos barn och unga samt även bättre beslut utifrån barns och ungas inflytande. Målgruppen för programmet anges vara främst barn och unga upp till 20 år men programmet har också utblick mot unga upp till 25 år. Enligt motionen har barn- och ungdomspolitiska program antagits av många av kommunerna i våra grannländer och i riket och även av en del av våra kommuner på Åland. (Bilaga 7, Kst , 163) På de åländska kommunernas hemsidor har två kommunala barn- och ungdomspolitiska program kunnat hittas. De här två kommunerna är Lemlands kommun och Mariehamns stad. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden, skolnämnden, biblioteksnämnden, fritidsnämnden och byggnadstekniska nämnden. Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 163 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 15 : Socialnämnden ser positivt på att man tar fram ett tvärsektoriellt barn- och ungdomspolitiskt program, med syfte att synliggöra och konkretisera barnkonventionen i beslutsprocesserna. (forts.)

16 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Soc N 15 :

17 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden Kfge 29 : Motion angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i nämnderna Ledamot Anders T. Karsson har lämnat en motion daterad den angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i de kommunala nämnderna (kommunstyrelse, socialnämnd, byggnadstekniska nämnden, skolnämnden, fritidsnämnden och biblioteksnämnden) i framtiden. Kfge 29 : Kommunfullmäktige besluter att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (Protokollsbilaga 6, Kfge , 29) Kst 116 : (Bilaga 7, Kst , 116) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen remitterar ärendet till förvaltningen för beredning. Kst 116 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Kst 141 : Kommunens har följande förtroendeorgan vilka torde avses i motionen: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Skolnämnden, Biblioteksnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen I kommunallagens 48, 2 stadgas att det till kommunstyrelsen skall utses ledamöter och personliga ersättare. Det här betyder att ersättarna i kommunstyrelsen enligt lag skall vara personliga. I förvaltningsstadgan anges i 67 att Kommunstyrelsen har sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Nämnder I kommunallagens 51 stadgas att Fullmäktige tillsätter de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges mandattid. I kommunallagen ställs inte krav på att ersättarna skall vara personliga i nämnderna. Socialnämnden Enligt Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård anges i 2 p 6 anges följande: 6) (2007/102) De uppgifter som enligt lagen skall skötas av socialnämnden eller annat av (forts.)

18 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.)kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I förvaltningsstadgan anges i 85, 2 att Kommunfullmäktige väljer sju (7) personer till medlemmar i socialnämnden och för varje medlem en personlig suppleant för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid,. Skolnämnden I Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland anges i 7 följande: 7 : Kommunstyrelses och nämnds uppgift 2007/106. Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan liksom de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt denna lag handhas av en skolnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I Hammarlands kommuns skolstadga anges följande om sammansättning. Kommunens skolnämnd omfattar sammanlagt sju (7) medlemmar. För varje medlem i skolnämnden utses en personlig ersättare. Biblioteksnämnden I LL (ÅFS 1997:82) om allmänna bibliotek stadgas i 5, 2 följande: De uppgifter som ankommer på kommunen enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I LL (ÅFS 1983/39) om kulturell verksamhet stadgas följande i 3: 3. (2007/108) Frågor rörande kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt denna lag handhas av en kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I kommunens instruktion för biblioteksnämnden och bibliotekarien i Hammarlands kommun anges i 1, 2: Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter i nämnden samt för var och en personlig ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande utses av fullmäktige. Fritidsnämnden Enligt landskapslag (ÅFS 1987:86) om ungdomsarbete 3 stadgas följande: 3. (2007/109) Frågor rörande ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt denna lag handhas av en ungdomsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Enligt Idrottslag (ÅFS 1983/42) för landskapet Åland stadgas i 5 följande: 5. (2007/110) Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på idrottsnämnden enligt denna lag handhas av en idrottsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I instruktionen för fritidsnämnden i Hammarland anges i 2 följande: 2. Sammansättning. Kommunfullmäktige utser fem medlemmar jämte personliga ersättare i nämnden. (forts.)

19 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Byggnadstekniska nämnden I plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 102/2008) stadgas följande i 14, 1 och 2: I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ska sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och utöva den närmare tillsynen över byggnadsverksamheten. Byggnadsnämndens uppgifter får inte överföras på kommunstyrelsen. Flera kommuner kan utse en gemensam byggnadsnämnd. I kommunens instruktion för byggnadstekniska nämnden nämns följande i 1, 1: Kommunfullmäktige väljer, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod, minst fem och högst sju medlemmar till nämnden. Kommunfullmäktige fastställer vid valet antalet medlemmar i nämnden. För varje medlem utses en personlig ersättare. I den reform som genomfördes genom lagstiftning år 2007 fick kommunerna en betydligt större frihet att organisera sina förtroendeorgan. De krav som finns i lag är att en kommun måste ha en kommunstyrelse och en byggnadsnämnd. Kommunen har under de senaste årtiondena successivt minskat antalet nämnder så att de är 5 till antalet för närvarande. För att bedöma för- och nackdelar med en ändring från personliga ersättare i nämnder till partivisa ersättare torde en remiss till kommunens nämnder genomföras. I motionen har framförts att antalet medlemmar i kommunstyrelsen och nämnderna bör utredas. Enligt kommunens stadgar och instruktioner skall antalet ledamöter vara följande: Kommunstyrelsen 7 Socialnämnden 7 Skolnämnden 7 Biblioteksnämnden 5 Fritidsnämnden 5 Byggnadstekniska nämnden 5-7 Att genomföra förändringar innebär en hel del administrativt arbete för kommunen. För att genomföra förändringar torde remissen kunna påvisa att fördelarna på ett relevant sätt överstiger det arbete som förändringen innebär. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till socialnämnden, skolnämnden, biblioteksnämnden, fritidsnämnden och byggnadstekniska nämnden. Nämnderna ombes svara huruvida nämnden ser fördelar med att övergå från personliga ersättare till partivisa ersättare. Nämnderna bör även ta ställning till ett lämpligt antal medlemmar i nämnderna. Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 141 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (forts.)

20 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Soc N 16 : Socialnämnden avger följande utlåtande till kommunstyrelsen: För socialnämndens del går det inte att se några större fördelar eller hinder för en förändring av antalet medlemmar och suppleantstrukturen i nämnden i enlighet med den framlagda motionen. Soc N 16 :

21 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 19 Socialnämnden Soc N 18 : Anställande av köksbiträde till Björkdungen Då Jessica Johansson omplacerats till andra arbetsuppgifter behöver ett köksbiträde om 65% av heltid anställas till Björkdungen. Marja Häggblom, fd familjedagvårdare, behöver i sin tur en omplacering till andra uppgifter i kommunen. Marja Häggblom anställs som köksbiträde om 65% av heltid vid Björkdungen för tiden Soc N 18 :

22 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 20 Socialnämnden Soc N 25 : Anställning av gruppassistent till daghemmet Björkdungen Jessica Öhman anhåller om att få anställa gruppassistent om 100% för perioden Kommunfullmäktige har godkänt anslag för anställningen av gruppassistent i samband med godkännandet av budgeten för år Bilaga 8. Anhållan om anställning av gruppassistent till daghemmet Björkdungen. Gruppassistent om 100% av heltid kan anställas för barn med särskilda behov på Björkdungen för perioden Soc N 25 :

23 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 21 Socialnämnden Soc N 26 : Arbetsplan på daghemmet Klaralund En arbetsplan har tagits fram för kommunens barnomsorg på daghemmet Klaralund. Bilaga 9. Arbetsplan på daghemmet Klaralund Socialnämnden antecknar arbetsplanen till kännedom. Soc N 26 :

24 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 Kommunstyrelsen Socialnämnden Kst 157 : Anhållan om kurs för personal med ledaransvar Daghemsföreståndare Annett Jansson har genom brev av den lämnat en anhållan till kommunstyrelsen angående en kurs för personal med ledaransvar. Anhållan grundas på att arbetssituationen för mellanchefer är arbetsam då det ska sparas och effektiveras på enheterna. Genom en kurs önskas handledning och bra verktyg, idéer och diskussioner som kan hjälpa ledarskapet. (Bilaga 2, Kst , 157) Som teman nämns: - Hur kan man som chef hjälpa personal i stressade situationer - Öka arbetsglädjen - Positiv feedback - Mera arbete mindre resurser krav och press - Samarbete - Konfliktlösning - Personalansvar Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet till socialnämnden emedan daghem är underställd socialnämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen konstaterar att det i antagen budget och ekonomiplan under kommunstyrelsen inte finns medel upptaget för gemensam kurs för personal med ledaransvar. Kst 157 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 27 : Socialsekreteraren har den varit i kontakt med den föreslagna föreläsaren Birgitta Eriksson, som meddelat att hon har möjlighet att specialkomponera en ledarskapskurs för chefer och mellanchefer i Hammarlands kommun, i enlighet med ett på förhand uppgjort uppdrag. Grovt uppskattat kan kostnaden för att förbereda och hålla en kurs om en heldag i Hammarlands kommun uppgå till omkring 2000, och Birgitta Eriksson håller helst kurser för 8-12 deltagare. I socialförvaltningens budget för år 2015 har upptagits medel för handledning och utbildning, varav 1000 kunde användas för ovanstående syfte. Socialnämnden meddelar att hälften av kostnaden för en utbildningsdag kunde bekostas av socialnämnden och föreslår att resterande del kunde tas ur respektive chefs budgetområde. (forts.)

25 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 23 Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Socialnämnden inlämnar initiativ till kommunstyrelsen om att ovanstående utbildning förverkligas genom ett tvärsektoriellt samarbete. Soc N 27 :

26 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 24 Hammarlands kommun ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ Sammanträdesdatum Paragrafer Socialnämnden BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 i kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 1-4, 6-13,15-16,23, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: 5,14, Enligt 5 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, HAMMARLAND Paragrafer: 5,14, Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende den Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 15.03.2011 6 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 72 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 14.8.2012 kl 19.00 21.15 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer