HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid"

Transkript

1 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende OFFENTLIGA ÄRENDEN Soc N 1 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet...1 Soc N 2 : Protokolljustering...1 Soc N 3 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan...1 Soc N 4 : Socialnämndens möten under år Soc N 5 : Ledigförklarande av vikarierande barnträdgårdslärare...3 Soc N 6 : Omplacering.. 4 Soc N 7 : Tjänstebeskrivning socialarbetare i Hammarlands kommun.. 5 Soc N 8 : Tjänstebeskrivning föreståndare inom äldreomsorgen.. 6 Soc N 9 : Ändring av tjänstebenämning, hemvården Soc N 10 : Tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen...9 Soc N 11 : Inrättandet av tjänst som närvårdarkoordinator. 10 Soc N 12 : Ändring av förvaltningsstadga...11 Soc N 13 : Ändring av tjänstebenämning, socialsekreterare Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning.13 Soc N 15 : Motion angående barn- och ungdomspolitiskt program 16 Soc N 16 : Motion angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i nämnderna 18 Soc N 17 : Anställande av köksbiträde till Björkdungen KONFIDENTIELLA POST TILL KÄNNEDOM Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år Kommuninfo: Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd. Bilagor till kallelse: Enligt uppdrag, Hammarland den Socialsekreterare Cecilia Dahlström Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den kl

2 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Socialnämnden /2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 22 januari 2015 kl Kommungården Stefan Öström, ordförande Josefin Cleve-Andersson, vice ordförande Mona Eriksson, ledamot Marie Lövgren, ledamot Gunni Mattsson, ledamot Lukas Lundström, suppleant Frånvarande: Michael von Beetzen, ledamot Tomas Blomberg, ledamot Övriga närvarande Cecilia Dahlström, socialsekreterare Jenny Gustafsson, ansvarig hemvårdare Kristoffer Eklund, socialarbetare Underskrifter Hammarland den 22 januari 2015, Protokolljustering Ort och tid Stefan Öström Ordförande Hammarland den 22 januari 2015, Cecilia Dahlström Protokollförare Underskrifter Protokollet Ort och tid framlagt till påseende Josefin Cleve-Andersson Hammarland den 22 januari 2014, Lukas Lundström Utdragets riktighet bestyrker Underskrifter Ort och tid Socialsekreterare Cecilia Dahlström Underskrift

3 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 1 Socialnämnden Soc N 1 : Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Soc N 1 : Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört. Soc N 2 : Protokolljustering Socialnämnden utser Josefin Cleve-Andersson och Lukas Lundström till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum en halvtimme efter mötets avslutande. Soc N 2 : Socialnämnden utser Josefin Cleve-Andersson och Lukas Lundström till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum en halvtimme efter mötets avslutande. Soc N 3 : Godkännande och komplettering av föredragningslistan Soc N 3 : Föredragningslistan kompletteras med

4 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 2 Socialnämnden Soc N 4 : Socialnämndens möten under år 2015 Socialnämnden håller möten första torsdagen i månaden med undantag för februari, april och augusti månad då mötet infaller andra torsdagen respektive tredje torsdagen i månaden. Torsdagen 12.2 Torsdagen 5.3 Torsdagen 9.4 Torsdagen 8.5 Torsdagen 4.6 Torsdagen 2.7 Torsdagen 20.8 Torsdagen 3.9 Torsdagen 1.10 Torsdagen 5.11 Torsdagen 3.12 Dessa datum är preliminära. Vid behov sammankallas extra möten. Vid brist på ärenden utgår mötet. Soc N 4 :

5 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 3 Socialnämnden Socialnämnden Soc N 158 : Ledigförklarande av vikarierande barnträdgårdslärare Sedan tidigare beslut vikarierar Jessica Öhman som daghemsföreståndare på Daghemmet Björkdungen för Alexandra Gustafsson. Erica Blomqvist har i sin tur vikarierat Jessica Öhman. Då Alexandra har blivit beviljad förlängd vårdledighet till och med och Erica har sagt upp sig från och med bör en barnträdgårdslärare om 100 % lediganslås. Socialnämnden ledigförklarar en barnträdgårdslärarbefattning om 100 % för perioden genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla, genom arbetsförmedlingens hemsida samt genom annons i tidningen Åland. Soc N 158 : Soc N 5 : Två ansökningar till det lediganslagna vikariatet har inkommit inom utsatt tid. Ingen av de sökande har formell behörighet som barnträdgårdslärare. De sökande är: Sanna Jansson, arbetspraktikant vid Klaralund Lisa Östberg, 21 år, läst etnologi, haft kortvariga arbetsförhållanden och uppdrag inom arbeten med barn som lärare, simlärare etc. Föreståndaren tillsätter vikariatet genom intern omplacering eller på annat sätt, för en period om högst sex månader. Soc N 5 :

6 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 4 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 186 : Tjänstebeskrivning socialarbetare i Hammarlands kommun Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för tjänsten som socialarbetare. Socialarbetartjänsten har tidigare inte haft någon separat tjänstebeskrivning utan uppgifter och beslutanderätt har reglerats genom förvaltningsstadgan. Den nu föreslagna tjänstebeskrivningen kompletterar bestämmelserna i förvaltningsstadgan. (Bilaga 1, Kst , 186) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 186 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 170 : Socialarbetare Kristoffer Eklund och ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden läser igenom tjänstebeskrivningen och inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 170 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 7 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling. Soc N 7 :

7 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 5 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 187 : Tjänstebeskrivning föreståndare inom äldreomsorgen Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för en tjänst som föreståndare för äldreomsorgen. Förslaget bygger på att den av kommunfullmäktige den genom 10 inrättade tjänsten som ansvarig hemvårdare ändrar beteckning till föreståndare inom äldreomsorgen. Den beslutanderätt som tillkommer föreståndaren inom äldreomsorgen delegeras genom stadganden i förvaltningsstadgan. Samma beslutanderätt anges även i tjänstebeskrivningen. (Bilaga 2, Kst , 187) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 187 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 171 : Socialarbetare Kristoffer Eklund och ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden läser igenom tjänstebeskrivningen och inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 171 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 8 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling. Soc N 8 :

8 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 188 : Ändring av tjänstebenämning, hemvården I enlighet med förslaget till tjänstebeskrivning för föreståndare inom äldreomsorgen torde ett beslut om ändring av tjänstebenämning fattas av kommunfullmäktige. Förslaget innebär att den av kommunfullmäktige den genom 10 inrättade tjänsten som ansvarig hemvårdare ändras till föreståndare inom äldreomsorgen. En lämplig tidpunkt för förändringen torde vara Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 188 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 172 : Socialnämnden beslutar att ändra tjänstebenämningen från ansvarig hemvårdare till föreståndare inom äldreomsorgen. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 172 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 9 : Socialnämnden förordar en ändring av tjänstebenämningen från ansvarig hemvårdare till föreståndare inom äldreomsorgen. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. På längre sikt bör kommunstyrelsen och kommunfullmäktige dock överväga att omvandla tjänsten till en äldreomsorgsledare med mer administrativ tid, för att undvika att ledarskapet splittras på ett för stort antal fysiska personer. (Forts.)

9 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden (Forts.) En sådan förändring är även förenligt med det uppdrag landskapsregeringen har gett kommunerna, nämligen att redan nu planera för att göra äldreomsorgen och barnomsorgen mer oberoende av socialkansliet inför kommande omorganisering av kommunernas socialvård. Soc N 9 :

10 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 8 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 189 : Tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och kommundirektör Kurt Carlsson har utformat ett förslag till tjänstebeskrivning för en tjänst närvårdarkoordinator inom äldreomsorgen. Benämningen ledande närvårdare bedömdes medföra en oklar hierarki mellan föreståndaren inom äldreomsorgen varför en annan benämning föreslås. Bedömningen är även att benämningen närvårdarkoordinator möjliggör att tjänsten kan placeras i samma lönegrupp (03HOI040) som övriga närvårdare. (Bilaga 3, Kst , 189) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 189 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 173 : Socialarbetare Kristoffer Eklund, ansvarig hemvårdare Jenny Gustafsson och närvårdare Elisabeth Överström har gått igenom tjänstebeskrivningen och har därefter meddelat att de inte har några ändringsförslag. Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för en närvårdarkoordinator tjänst inom äldreomsorgen. Socialnämnden inkommer med synpunkter och ändringsförslag. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 173 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 10 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling, men rekommenderar att närvårdarkoordinatorn får en något högre lön än övriga närvårdare, eftersom ett utökat ansvar bör ge ett utslag i lönesättningen. Soc N 10 : Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivningen för vidare behandling, men rekommenderar att närvårdarkoordinatorn får en högre lön än övriga närvårdare, eftersom ett utökat ansvar bör ge ett utslag i lönesättningen.

11 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 9 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 190 : Inrättandet av tjänst som närvårdarkoordinator I enlighet med förslaget till tjänstebeskrivning för närvårdarkoordinator torde ett beslut om inrättandet av tjänst beredas för kommunfullmäktige. Vid inrättandet av tjänst bör det samtidigt även klarläggas om någon av kommunens tillsvidare anställda närvårdare överföras till tjänsten. Den här överföringen torde fordra ett skriftligt samtycke. En lämplig tidpunkt för förändringen torde vara Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Socialnämnden bör vid retur av ärendet även ordna ett samtycke från en tillsvidare anställd närvårdare att överflyttas till tjänsten som närvårdarkoordinator. Kst 190 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 174 : Socialnämnden beslutar att inrätta en tjänst som närvårdarkoordinator. Närvårdare Elisabeth Överström har lämnat samtycke att överflyttas till tjänsten som närvårdarkoordinator. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 174 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 11 : Socialnämnden förordar att kommunfullmäktige inrättar en tjänst som närvårdarkoordinator. I dagsläget kan ingen ordinarie anställd närvårdare flyttas till tjänsten, utan den bör i så fall utannonseras. Soc N 11 :

12 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 Kommunstyrelsen Socialnämnden Socialnämnden Kst 191 : Ändring av förvaltningsstadga De föreslagna förändringarna i tjänsterna samt även formaliserandet av en ledargrupp inom äldreomsorgen föranleder ändring i kommunens förvaltningsstadga. Nya tillägg i förvaltningsstadgan är skrivna med kursiv stil och det som föreslås bli struket är översträckat. (Bilaga 4, Kst , 191) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 191 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 175 : Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 175 : Socialnämnden bordlägger ärendet. Soc N 12 : Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningsstadgan i enlighet med bilaga. Ärendet överlämnas efter godkännande till kommunstyrelsen för vidare behandling. Soc N 12 :

13 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 Socialnämnden Soc N 13 : Ändring av tjänstebenämning, socialsekreterare Allt fler kommuner på Åland ändrar tjänstebenämningen för socialsekreterare till socialchef. Socialsekreterare är numera ett oklart begrepp, vilket lätt kan förväxlas med den rikssvenska benämningen socialsekreterare. Denna är att jämföra med den finlandssvenska socialhandläggaren, och som är underställd socialarbetaren vad gäller befogenheter. Soc N 13 : Socialnämnden beslutar att inför kommunstyrelsen föreslå en förändring av socialsekreterarens tjänstebenämning, till socialchef. Förändringen innebär i sig inga förändringar vad gäller arbetsuppgifter, befogenheter eller lönesättning jämfört med gällande tjänstebenämning. Soc N 13 :

14 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 12 Socialnämnden Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning Socialarbetare Kristoffer Eklund anhåller om ett års tjänstledighet för tiden I händelse av att detta inte kan beviljas anhåller Kristoffer Eklund om uppsägning från Bilaga 1. Soc N 14 : Anhållan om tjänstledighet alt. uppsägning Kristoffer Eklund beviljas tjänstledigt för tiden Soc N 14 :

15 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Kfge 39 : Motion angående barn- och ungdomspolitiskt program En motion daterad den angående barn- och ungdomspolitiskt program har lämnats in av ledamot Henrik Lagerberg. Kfge 39 : Efter det att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (Protokollsbilaga 3, Kfge , 39) Kst 163 : I motionen föreslås att kommunen bör ta på sig uppgiften att utarbeta ett barn- och ungdomspolitiskt program. I motionen hänvisas till FN: s barnkonvention. Syftet med motionen är att få en sektorövergripande och strukturerad barn- och ungdomspolitik, som genomsyrar alla kommunala nämnder och förvaltningar. Syftet är också att strukturera, samla och förtydliga kommunens prioriterade insatser när det gäller barn- och ungdomsfrågor. Motionsställaren anser att ett program leder till bättre beredskap för förändrade behov hos barn och unga samt även bättre beslut utifrån barns och ungas inflytande. Målgruppen för programmet anges vara främst barn och unga upp till 20 år men programmet har också utblick mot unga upp till 25 år. Enligt motionen har barn- och ungdomspolitiska program antagits av många av kommunerna i våra grannländer och i riket och även av en del av våra kommuner på Åland. (Bilaga 7, Kst , 163) På de åländska kommunernas hemsidor har två kommunala barn- och ungdomspolitiska program kunnat hittas. De här två kommunerna är Lemlands kommun och Mariehamns stad. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden, skolnämnden, biblioteksnämnden, fritidsnämnden och byggnadstekniska nämnden. Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 163 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 15 : Socialnämnden ser positivt på att man tar fram ett tvärsektoriellt barn- och ungdomspolitiskt program, med syfte att synliggöra och konkretisera barnkonventionen i beslutsprocesserna. (forts.)

16 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Soc N 15 :

17 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden Kfge 29 : Motion angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i nämnderna Ledamot Anders T. Karsson har lämnat en motion daterad den angående antalet medlemmar och suppleantstruktur i de kommunala nämnderna (kommunstyrelse, socialnämnd, byggnadstekniska nämnden, skolnämnden, fritidsnämnden och biblioteksnämnden) i framtiden. Kfge 29 : Kommunfullmäktige besluter att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning. (Protokollsbilaga 6, Kfge , 29) Kst 116 : (Bilaga 7, Kst , 116) Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen remitterar ärendet till förvaltningen för beredning. Kst 116 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Kst 141 : Kommunens har följande förtroendeorgan vilka torde avses i motionen: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Skolnämnden, Biblioteksnämnden och Byggnadstekniska nämnden. Kommunstyrelsen I kommunallagens 48, 2 stadgas att det till kommunstyrelsen skall utses ledamöter och personliga ersättare. Det här betyder att ersättarna i kommunstyrelsen enligt lag skall vara personliga. I förvaltningsstadgan anges i 67 att Kommunstyrelsen har sju (7) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Nämnder I kommunallagens 51 stadgas att Fullmäktige tillsätter de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges mandattid. I kommunallagen ställs inte krav på att ersättarna skall vara personliga i nämnderna. Socialnämnden Enligt Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård anges i 2 p 6 anges följande: 6) (2007/102) De uppgifter som enligt lagen skall skötas av socialnämnden eller annat av (forts.)

18 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.)kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I förvaltningsstadgan anges i 85, 2 att Kommunfullmäktige väljer sju (7) personer till medlemmar i socialnämnden och för varje medlem en personlig suppleant för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid,. Skolnämnden I Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland anges i 7 följande: 7 : Kommunstyrelses och nämnds uppgift 2007/106. Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan liksom de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt denna lag handhas av en skolnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I Hammarlands kommuns skolstadga anges följande om sammansättning. Kommunens skolnämnd omfattar sammanlagt sju (7) medlemmar. För varje medlem i skolnämnden utses en personlig ersättare. Biblioteksnämnden I LL (ÅFS 1997:82) om allmänna bibliotek stadgas i 5, 2 följande: De uppgifter som ankommer på kommunen enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I LL (ÅFS 1983/39) om kulturell verksamhet stadgas följande i 3: 3. (2007/108) Frågor rörande kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt denna lag handhas av en kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I kommunens instruktion för biblioteksnämnden och bibliotekarien i Hammarlands kommun anges i 1, 2: Kommunfullmäktige väljer fem ledamöter i nämnden samt för var och en personlig ersättare för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Nämndens ordförande utses av fullmäktige. Fritidsnämnden Enligt landskapslag (ÅFS 1987:86) om ungdomsarbete 3 stadgas följande: 3. (2007/109) Frågor rörande ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt denna lag handhas av en ungdomsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Enligt Idrottslag (ÅFS 1983/42) för landskapet Åland stadgas i 5 följande: 5. (2007/110) Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på idrottsnämnden enligt denna lag handhas av en idrottsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. I instruktionen för fritidsnämnden i Hammarland anges i 2 följande: 2. Sammansättning. Kommunfullmäktige utser fem medlemmar jämte personliga ersättare i nämnden. (forts.)

19 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 17 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Byggnadstekniska nämnden I plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 102/2008) stadgas följande i 14, 1 och 2: I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ska sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och utöva den närmare tillsynen över byggnadsverksamheten. Byggnadsnämndens uppgifter får inte överföras på kommunstyrelsen. Flera kommuner kan utse en gemensam byggnadsnämnd. I kommunens instruktion för byggnadstekniska nämnden nämns följande i 1, 1: Kommunfullmäktige väljer, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod, minst fem och högst sju medlemmar till nämnden. Kommunfullmäktige fastställer vid valet antalet medlemmar i nämnden. För varje medlem utses en personlig ersättare. I den reform som genomfördes genom lagstiftning år 2007 fick kommunerna en betydligt större frihet att organisera sina förtroendeorgan. De krav som finns i lag är att en kommun måste ha en kommunstyrelse och en byggnadsnämnd. Kommunen har under de senaste årtiondena successivt minskat antalet nämnder så att de är 5 till antalet för närvarande. För att bedöma för- och nackdelar med en ändring från personliga ersättare i nämnder till partivisa ersättare torde en remiss till kommunens nämnder genomföras. I motionen har framförts att antalet medlemmar i kommunstyrelsen och nämnderna bör utredas. Enligt kommunens stadgar och instruktioner skall antalet ledamöter vara följande: Kommunstyrelsen 7 Socialnämnden 7 Skolnämnden 7 Biblioteksnämnden 5 Fritidsnämnden 5 Byggnadstekniska nämnden 5-7 Att genomföra förändringar innebär en hel del administrativt arbete för kommunen. För att genomföra förändringar torde remissen kunna påvisa att fördelarna på ett relevant sätt överstiger det arbete som förändringen innebär. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till socialnämnden, skolnämnden, biblioteksnämnden, fritidsnämnden och byggnadstekniska nämnden. Nämnderna ombes svara huruvida nämnden ser fördelar med att övergå från personliga ersättare till partivisa ersättare. Nämnderna bör även ta ställning till ett lämpligt antal medlemmar i nämnderna. Nämndernas utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den Kst 141 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (forts.)

20 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Soc N 16 : Socialnämnden avger följande utlåtande till kommunstyrelsen: För socialnämndens del går det inte att se några större fördelar eller hinder för en förändring av antalet medlemmar och suppleantstrukturen i nämnden i enlighet med den framlagda motionen. Soc N 16 :

21 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 19 Socialnämnden Soc N 18 : Anställande av köksbiträde till Björkdungen Då Jessica Johansson omplacerats till andra arbetsuppgifter behöver ett köksbiträde om 65% av heltid anställas till Björkdungen. Marja Häggblom, fd familjedagvårdare, behöver i sin tur en omplacering till andra uppgifter i kommunen. Marja Häggblom anställs som köksbiträde om 65% av heltid vid Björkdungen för tiden Soc N 18 :

22 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 20 Socialnämnden Soc N 25 : Anställning av gruppassistent till daghemmet Björkdungen Jessica Öhman anhåller om att få anställa gruppassistent om 100% för perioden Kommunfullmäktige har godkänt anslag för anställningen av gruppassistent i samband med godkännandet av budgeten för år Bilaga 8. Anhållan om anställning av gruppassistent till daghemmet Björkdungen. Gruppassistent om 100% av heltid kan anställas för barn med särskilda behov på Björkdungen för perioden Soc N 25 :

23 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 21 Socialnämnden Soc N 26 : Arbetsplan på daghemmet Klaralund En arbetsplan har tagits fram för kommunens barnomsorg på daghemmet Klaralund. Bilaga 9. Arbetsplan på daghemmet Klaralund Socialnämnden antecknar arbetsplanen till kännedom. Soc N 26 :

24 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 22 Kommunstyrelsen Socialnämnden Kst 157 : Anhållan om kurs för personal med ledaransvar Daghemsföreståndare Annett Jansson har genom brev av den lämnat en anhållan till kommunstyrelsen angående en kurs för personal med ledaransvar. Anhållan grundas på att arbetssituationen för mellanchefer är arbetsam då det ska sparas och effektiveras på enheterna. Genom en kurs önskas handledning och bra verktyg, idéer och diskussioner som kan hjälpa ledarskapet. (Bilaga 2, Kst , 157) Som teman nämns: - Hur kan man som chef hjälpa personal i stressade situationer - Öka arbetsglädjen - Positiv feedback - Mera arbete mindre resurser krav och press - Samarbete - Konfliktlösning - Personalansvar Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter att överstyra ärendet till socialnämnden emedan daghem är underställd socialnämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen konstaterar att det i antagen budget och ekonomiplan under kommunstyrelsen inte finns medel upptaget för gemensam kurs för personal med ledaransvar. Kst 157 : Kommunstyrelsen godkänner förslaget. Soc N 27 : Socialsekreteraren har den varit i kontakt med den föreslagna föreläsaren Birgitta Eriksson, som meddelat att hon har möjlighet att specialkomponera en ledarskapskurs för chefer och mellanchefer i Hammarlands kommun, i enlighet med ett på förhand uppgjort uppdrag. Grovt uppskattat kan kostnaden för att förbereda och hålla en kurs om en heldag i Hammarlands kommun uppgå till omkring 2000, och Birgitta Eriksson håller helst kurser för 8-12 deltagare. I socialförvaltningens budget för år 2015 har upptagits medel för handledning och utbildning, varav 1000 kunde användas för ovanstående syfte. Socialnämnden meddelar att hälften av kostnaden för en utbildningsdag kunde bekostas av socialnämnden och föreslår att resterande del kunde tas ur respektive chefs budgetområde. (forts.)

25 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 23 Kommunstyrelsen Socialnämnden (forts.) Socialnämnden inlämnar initiativ till kommunstyrelsen om att ovanstående utbildning förverkligas genom ett tvärsektoriellt samarbete. Soc N 27 :

26 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 24 Hammarlands kommun ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING Organ Sammanträdesdatum Paragrafer Socialnämnden BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 i kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 1-4, 6-13,15-16,23, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer: 5,14, Enligt 5 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunder för besvärsförbudet. Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Organ Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, HAMMARLAND Paragrafer: 5,14, Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Protokollet är framlagt till påseende den Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 06.09.2015 Socialnämnden 06.09.2015 113- Sammanträdestid Torsdag 10.09.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 6 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 43 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 44 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 45 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12.03.2015 Socialnämnden 19.03.2015 38- Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12.03.2015 Socialnämnden 19.03.2015 38- Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12.03.2015 Socialnämnden 19.03.2015 38- Sammanträdestid Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 18.35 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 31 juli 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 31 juli 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 31 juli 2017 Socialnämnden 10.08.2017 76-89 Sammanträdestid Torsdagen den 10 augusti 2017 kl. 18.00-20.00 Sammanträdesplats Kommungården Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00

KALLELSE Tisdagen den kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2016

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2016 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 12.01.2016 1/2016 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 19.00-19.45 Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00

KALLELSE 05.11.2013. Tisdagen den 05.11.2013 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE 0 Nr 7 Tid Tisdagen den 0 kl.19.00 Plats Daghemmet Kotten Ärenden: Innehåll 44 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 45 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 46 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.01.2014 Socialnämnden 02.01.2014 1-14 Sammanträdestid Torsdagen den 9 januari 2014 kl. 19.00-22.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 augusti 2015 Kommunstyrelsen 18.08.2015 139-153 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 augusti 2015 Kommunstyrelsen 18.08.2015 139-153 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 augusti 2015 Kommunstyrelsen 18.08.2015 139-153 Sammanträdestid Tisdagen den 18 augusti 2015 kl. 19.00-19.50 Kommungården Sammanträdesplats

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K SOCIALNÄMNDEN 25-38, 2K-3 14.4.2014 1 K Sammanträdestid: 14.4.2014 kl 18.30-19.05 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, vice ordf.

Läs mer

Onsdagen den 30 september 2015 kl Kommungården

Onsdagen den 30 september 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 september 2015 Byggnadstekniska nämnden 30.09.2015 114 127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 30 september

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2016

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2016 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 11.02.2016 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 18.30-19.15 Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 6/2016 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Onsdag den 12.10.2016 kl 17:00 Sammanträdesplats: Kommunkansli, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Tiina Thörnroos, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Thomas

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö/Daghemmet Myran Närvarande

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö/Daghemmet Myran Närvarande Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 2016-06-01 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Onsdag 2016-06-01 kl. 18.00 21.49 Kommungården i Föglö/Daghemmet Myran Närvarande Frånvarande Karlström Jan-Erik,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 149 Kallelse och beslutförhet SN 150 Val av protokolljusterare, tid och

Läs mer

Onsdagen den 12 augusti 2015 kl. 19.00 20.35 Kommungården

Onsdagen den 12 augusti 2015 kl. 19.00 20.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 6 augusti 2015 Byggnadstekniska nämnden 12.08.2015 85-98 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 12 augusti 2015 kl.

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR

BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1/17 Sammanträdestid Tisdag den 16 maj, kl. 19.00 Sammanträdesplats Biblioteket ORDINARIE NÄRV ERSÄTTARE NÄRV Mattsson Bengt, ordförande X Engström

Läs mer