Nexam Chemical Holding AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nexam Chemical Holding AB (publ)"

Transkript

1 Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2013

2 nexam chemical holding AB (publ) Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och Motiv 4 VD har ordet 6 Marknadsöversikt 8 Verksamhetsbeskrivning 14 Finansiell översikt 18 Aktiekapital och ägarförhållanden 20 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 21 Legala frågor och kompletterande information 24 Riskfaktorer 26 Skattefrågor i Sverige 29 Bolagsordning 30 Adresser 31 Källförteckning 31

3 3 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Viktig information Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Definitioner Med Nexam Chemical, Nexam eller Bolaget avses koncernen bestående av Nexam Chemical Holding AB (org. Nr ) och dess dotterbolag Nexam Chemical AB (org. Nr ) samt Nexam Chemicals dotterbolag i Skottland, Nexam St. Andrews Ltd (org. Nr. SC410830), med säte i Cupar, Skottland. Med First North avses NASDAQ OMX First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Nexams listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB (org. Nr ). Med Remium avses Remium Nordic AB (org. Nr ). Viktig information till investerare Varje investerare bör överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i Nexam. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen i anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nexam. Framtidsinriktad information Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Viktiga datum Första dag för handel på First North: 23 april 2013 Aktieinformation för Nexam Kortnamn: NEXAM ISIN-kod: SE Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport 3 månader: 20 maj 2013 Halvårsrapport 6 månader 2013: 19 augusti 2013 Delårsrapport 9 månader: 25 november 2013 Helårsrapport: februari 2014 Årsstämma: maj 2014

4 nexam chemical holding AB (publ) Bakgrund och Motiv Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bl.a. temperaturtålighet och livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

5 5 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Nexam Chemical grundades 2009 genom en management buy-out från Perstorpkoncernen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till den bredare plastmarknaden. Sedan Nexams koncept introducerades 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex. BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls-Royce. Idag arbetar Nexam med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag. Målet under är att fördjupa dessa kundrelationer ytterligare och därigenom ta steget från test och verifiering till volymleveranser och reguljär försäljning. En marknad med stor ytterligare potential Plast är ett konstruktionsmaterial som är intimt sammanlänkat med det moderna samhällets framväxt. Sedan 1950 har den globala plastmarknaden vuxit med mer än 9 procent årligen och 2015 förväntas marknadsbehovet av plast nå uppemot 300 miljoner ton, motsvarande en ungefärlig omsättning på över 600 miljarder euro 1. Det som gjort plast till ett så framgångsrikt material är en kombination av goda egenskaper, en hög grad av flexibilitet och en unik kostnadseffektivitet, både när det gäller material- och bearbetningskostnader. Marknadens drivkrafter och utmaningar Alla tecken tyder på att efterfrågeökningen på plast kommer att vara fortsatt hög. Utvecklingen drivs på av flera samverkande faktorer, vilka resulterar i en fortsatt växande plastförbrukning globalt. Utöver sedvanliga drivkrafter som en fortsatt befolkningstillväxt och ett allt mer spritt välstånd, drivs utvecklingen huvudsakligen av ett ökat fokus på klimatsmarta lösningar (t.ex. lägre vikt som ger minskad energiåtgång) och mer hållbara och kostnadseffektiva produkter och processer. Hur långt substitutionen av andra material med plast kan drivas avgörs av plastens inneboende egenskaper och begränsningar. I många fall börjar man nu närma sig gränsen för plastens potential, häri ligger en av plastindustrins stora utmaningar i framtiden. Nexam möter marknadens behov Nexams produkter i form av värmeaktiverade tvärbindare förbättrar plasters motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer eller i andra krävande miljöer. Det blir därigenom möjligt att ersätta metaller med resurseffektiva plaster, men också att i många fall ersätta dyra specialplaster med billigare standardplaster. En initial utmaning har varit de relativt långa införsäljningscykler som gäller i branschen. Nya material genomgår omfattande tester av bland annat åldringsbeständighet innan de kan introduceras i slutprodukter som normalt levereras i stora serier under lång tid. Ett normalt införsäljningsförfarande beräknas ta mellan 3 och 5 år, vilket intressant nog stämmer väl överens med hur länge Nexam nu bearbetat sina tidiga kunder. Målet för 2013 är att bygga vidare på existerande kundrelationer och därigenom ta steget från tester och verifiering till volymleveranser av kommersiella slutprodukter. Från 2014 och framåt räknar Nexam med en uppskalning och reguljär försäljning. Om listningen Listningen av Nexam på First North är ett naturligt led i att utveckla Nexam och utgör en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners och vid rekrytering av personal. Vidare skapar listningen likviditet för Bolagets aktieägare och ger möjlighet till framtida strukturaffärer med den egna aktien som betalningsmedel. Styrelseförsäkran Styrelsen för Nexam är ansvarig för informationen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Lund Styrelsen i Nexam Holding AB

6 nexam chemical holding AB (publ) VD har ordet Få människor har reflekterat över hur avgörande plast är för hela vår tillvaro. Jag kan på rak arm knappt komma på någon kapitalvara eller konstruktion som idag inte innehåller en eller flera plastdetaljer. Utan plast inga bilar, inga kylskåp, inga datorer eller mobiltelefoner. Plaster finns i byggkonstruktioner, bilar, flygplan, vindkraftverk, sportartiklar, elektronik ja överallt. Behovet av plast tycks vara i det närmsta oändligt. Det finns naturligtvis goda skäl för att plast slagit som konstruktionsmaterial är, om man generaliserar, att materialet består av polymera kedjor som igenom som den har gjort sedan termoplasterna först introducerades på 1950-talet. Plast har unika kan brytas sönder under tuffare betingelser som egenskaper, den är lätt att bearbeta och forma, den höga temperaturer eller då materialet utsätts för är stark och hållbar, enkel att hantera, inte giftig och t.ex. aggressiva kemikalier. Plast har dessutom en går att återvinna. Jämfört med andra konstruktionsmaterial är det dessutom billigt att tillverka kompo- tid. Genom att applicera Nexams unika tvärbindare tendens att åldras och tappa sina egenskaper över nenter i plast. Inte undra på att plast blivit ett nyckelmaterial i vårt moderna samhälle. minska känsligheten för just höga temperaturer och kan man förbättra plasters egenskaper och drastiskt Det som är så spännande med Nexam är att vår aggressiva miljöer. Dessutom ökar livslängden avsevärt och detta samtidigt som processbarheten för- teknologi skapar möjligheter för plast att ta ännu ett kliv uppåt i användbarhet. Nackdelen med plast bättras. Nexams teknologi ger nya möjligheter inom elektronik, olja och gas, transport, plaståtervinning och mycket mer. Nya lösningar som kommer att vara bra för både miljö och ekonomi.

7 7 nexam chemical holding AB (publ) 2013 När vi grundade Nexam var det med målet att leverera produkter som hjälper världen att hantera det ökande behovet av högpresterande plaster. Nya resurssnåla produkter kräver lättare material och material som tål tuffare betingelser. Vi såg behovet och insåg att vi hade en attraktiv och unik lösning vårt tvärbindarkoncept och våra produkter! Idag, drygt tre år senare, har vi etablerat oss som en världsledande aktör inom värmeaktiverade tvärbindare. De produkter vi utvecklat tillsätts som additiv direkt i plaster varigenom vi tillför helt nya funktioner som gör materialet väsentligt bättre. Med vår teknologi och våra produkter kan vanliga standardplaster göras starkare och ges en längre livslängd. Vidare tål de värme och kemikalier bättre. Dessa egenskaper gör det möjligt för enklare plaster att konkurrera med betydligt dyrare och mer avancerade plaster, som i sin tur kan konkurrera med ännu dyrare metallegeringar. Nexams teknologi och produkter har förutsättningar att förändra hela plastindustrin. För våra kunder innebär detta att de, utan att behöva bygga om sina befintliga produktionsprocesser, kan leverera plaster av bättre kvalitet till sina slutkunder. Det innebär också att de kan leverera plaster som kan ersätta stål och andra metaller inom än fler områden. Särskilt attraktivt är detta inom transport-, flyg- och fordonsindustrin, där den lättare plasten ger stora energibesparingar. Men det slutar inte där, Nexams teknologi ger nya möjligheter inom elektronik, olja och gas, transport, plaståtervinning och mycket mer. Nya lösningar som kommer att vara bra för både miljö och ekonomi. Under de dryga tre år vi nu varit aktiva har vi steg för steg vidareutvecklat och förädlat våra produkter. Arbetet har resulterat i samarbetsavtal med fem stora plast- och materialföretag/konsortier och långt gångna utvecklingsprojekt med ytterligare ett antal av de största plast- och materialföretagen. Flera av dessa jobbar idag med utveckling av nya applikationer innehållande Nexams tvärbindare. När vi nu närmar oss en fas av kommersialisering och storskalig introduktion av vår teknologi gör vi det med respekt för de utmaningar vi har framför oss och den insats det kommer att kräva. Samtidigt tror vi på vår egen förmåga och på våra produkter, vårt självförtroende är starkt. Vi kan leverera lösningar som världen behöver och det är precis det vi avser att göra. Vi ser nu fram emot ett spännande år där vi står i brytningen mellan utvecklingfas och kommersialisering. Att samtidigt få lista Nexams aktie på First North gör det hela ännu mer intressant. Vi ska göra allt för att lyckas och vår ambition är att skapa inte bara ett välfungerande och värdefullt bolag utan också att hålla våra aktieägare och intressenter välinformerade och nöjda. Lund 19 april 2013 Per Palmqvist Morin, CEO

8 nexam chemical holding AB (publ) Marknadsöversikt Tillväxten på plastmarknaden väntas framöver vara fortsatt hög. Utvecklingen drivs av flera samverkande faktorer, vilka alla bidrar till en växande efterfrågan på plast. Till de främsta drivkrafterna hör en strävan att fortsatt ersätta metaller och andra resurskrävande material med plast. För plastindustrin innebär detta goda möjligheter till en positiv utveckling. Samtidigt ställs dock allt hårdare krav vad gäller plasters hållbarhet, livslängd, processbarhet och miljöpåverkan. Här har Nexams teknik och produkter möjlighet att spela en avgörande roll. Fakta om plast Plastens historia är till stora delar sammanflätad med det moderna samhällets utveckling. Sedan termoplastens stora genombrott på 1950-talet har tillväxten varit kraftig, konstant och geografiskt spridd. Få, om någon annan näringsgren, kan uppvisa samma obrutna tillväxttakt. I genomsnitt har efterfrågan på plast ökat med 9 procent per år. Under 2011 uppgick den globala produktionen av plast till 280 miljoner ton, motsvarande en omsättning på närmare 600 miljarder euro 2,3. Marknadens drivkrafter På ett övergripande plan har efterfrågan på plast generellt drivits av innovation och ett allmänt mer spritt ekonomiskt välstånd, vilket skapat utrymme för tillväxt och ökad konsumtion. Parallellt med detta har den tekniska utvecklingen inom plastindustrin gjort det möjligt att successivt ersätta traditionella konstruktionsmaterial som trä, metaller och andra mer resurskrävande material med plast. Utöver att ersätta befintliga material har plasten även möjliggjort framväxten av helt nya typer av produkter och applikationer, vilket i sin tur ökat efterfrågan på plast ytterligare. Alla tecken tyder på att efterfrågan på plast kommer att vara hög. Utvecklingen drivs av flera samverkande faktorer, vilka alla bidrar till en växande plastförbrukning globalt och detta i princip oavsett om priset på råvaran, i form av olja och gas, är högt eller lågt. Fortsatt ersättning plast istället för metall Drivet av både miljö- och kostnadsskäl finns inom flertalet industrigrenar en stark önskan att fortsatt ersätta metaller och andra tyngre material med plast. Inom t.ex. fordons- och flygindustrin möjliggör Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiska eller halvsyntetiska material som är uppbyggda av långa kedjor av kolväten; molekyler uppbyggda runt ett skelett av kolatomer. Variationsmöjligheterna är nästan oändligt stora för hur dessa kedjor kan byggas upp, och varje variant får, beroende på sin uppbyggnad, speciella egenskaper som skiljer sig från andra plaster. Denna variationsbredd gör plaster oerhört användbara i vårt moderna samhälle. Termen plast har sin bakgrund i det faktum att alla plaster kan göras flytande eller plastiska under tillverkningen. Själva ordet plast kommer från grekiskans plastikos som betyder lämplig för gjutning. Plastens historia är längre än vad många tror. Det första försöket att framställa ett konstgjort material skedde redan I början av 1860-talet utvecklades det första konstgjorda plastmaterialet som kunde användas praktiskt, men det var först under 1920-talet som en plastindustri baserad på härdplaster började växa fram. Under andra världskriget drev resursbrist och behovet av nya produkter på utvecklingen av många nya plaster. Gemensamt för dessa nya plaster var att de var termoplaster, det vill säga sådana som efter att ha formats kan smältas ner igen och återanvändas. Nya råvaror i form av olja och gas började ersätta de traditionella, som var kol och cellulosa. Detta gjorde att plasterna blev billigare att tillverka, vilket fick till följd att användningen ökade i stor skala. Under 1960-talet introducerades polyeten och polypropen som idag är våra största volymplaster.

9 9 nexam chemical holding AB (publ) 2013 En ung marknad i kraftig tillväxt Plastmarknadens omsättning 2011 Efterfrågan på plast 2011 Global befolkning, miljoner Efterfrågan på plast, MTON Miljarder euro 280 Miljoner ton Globala efterfrågan på plast, fördelat på typ av plast Population Plast 0 ABS, ASA, SAN PS PA PC EPS Andra termoplaster Efterfrågan på plast Källa: Public presentation from Bayer Plastics and its role in society PUR Bakom den snabba och starka utvecklingen står flera sam verkande faktorer. Ytterst har växande befolkning och ett PET PE och PP ökat välstånd skapat grund för en ökad konsumtion. Parallellt med detta har innovationsgraden inom plastindustrin varit hög, vilket gjort och fortfarande gör det möjligt att succesivt förbättra plastens egenskaper och därigenom ta andelar från PVC andra typer av material.

10 nexam chemical holding AB (publ) en fortsatt övergång till den viktmässigt lättare plasten lägre energiförbrukning. Ett tydligt exempel på denna trend är den ökande andelen plast i bilar bestod en personbil av ungefär 6 procent plast, 2010 var siffran 15 procent och bedömare tror att en bil 2020 till 25 procent kommer att bestå av olika plaster 3. Motsvarande utveckling kan ses inom flygindustrin, där världens största flygplan i kommersiell trafik, Airbus 380, till ca 22 procent är tillverkad i plast och nya Airbus A350 beräknas ha upp till 50 procent plast 2. Resultatet blir ett lättare flygplan med påtagligt minskad bränsleförbrukning. Övergången till plast underbyggs också av att plastbaserade lösningar blir billigare att tillverka, eftersom energiåtgången är lägre och bearbetningstiden kortare. Jämfört med metaller behövs t.ex. ingen efterbearbetning, såsom gradning, blästring eller korrosionsbehandling. Även sett till miljöpåverkan över en livscykel har plasten flera fördelar, inte minst möjligheten till återvinning. Nya applikationer och produkter Precis som tidigare i historien väntas innovation och teknisk utveckling inom plastindustrin medföra och möjliggöra en framväxt av nya typer av plastbaserade applikationer och produkter. Användningsområdena för plast som material väntas helt enkelt öka i takt med att plasternas egenskaper vad gäller exempelvis värmetålighet och kemikalieresistens ökar. Exempel på detta är bl.a. vissa typer av LEDlampor som nu kan tillverkas i plast istället för i glas. Växande befolkning och ökat välstånd På ett övergripande plan utgör också växande befolkning och ett fortsatt ökat välstånd viktiga drivkrafter. Med en växande befolkning och ett ökat välstånd följer investeringar i infrastruktur och en ökad konsumtion av olika slags plastbaserade kapitalvaror. Enligt bedömningar av bland annat FN 4 kommer befolkningen på jorden att öka med över 30 procent fram till 2050, från dagens 7 miljarder invånare till cirka 9,3 miljarder. Till detta ska även läggas ett mer spritt välstånd. Enligt OECD 5 kommer den globala medelklassen öka från 2 miljarder människor 2012 till 4,9 miljarder Plastindustrins utmaningar För plastindustrin innebär dessa trender goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Samtidigt ställs dock allt hårdare krav vad gäller plasters hållbarhet, livslängd, processbarhet och miljöpåverkan. Resurssnålare motorer till bilar, bränsleeffektivare flygplan och en allt snabbare utveckling inom elektronikområdet driver behovet av mindre, lättare och starkare komponenter som ska klara allt högre tryck och temperaturer. Ju mer utvecklade konstruktionslösningar man väljer, desto högre blir kraven på materialet. Idag finns det gränser för hur långt metallersättningen kan drivas. För att plast ska kunna fortsätta ersätta metaller och andra mer avancerade material krävs ökad tålighet mot bland annat värme, tryck, stark sol och korrosiva kemikalier. I mer utmanande miljöer och under tuffare betingelser klarar sig inte de enklare plastkvaliteterna. Man kan då använda sig av mer kvalificerade plaster, men dessa blir dyrare och konkurrensfördelen gentemot alternativa material minskar. Driver man betingelserna tillräckligt långt kan det vara så att det inte längre finns plaster som kan användas och man hänvisas då till material såsom speciella metallegeringar eller keramiska material. Häri ligger en av plastindustrins främsta utmaningar; att fortsätta utveckla och förbättra plastens egenskaper så att de dels möjliggör en fortsatt ersättning till metaller, dels möter morgondagens behov och krav vad gäller prestanda och kvalitet. Nexams teknologi möter marknadsbehov Nexam har utvecklat en teknologi och produkter i form av additiv som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Teknologin gör det möjligt för kunder inom ett stort antal segment att förbättra egenskaperna och förlänga livslängden i formpressade, gjutna, formsprutade eller extruderade plastdetaljer. Förbättringarna gör det i sin tur möjligt att ersätta tyngre material, t.ex. stål, eller dyrare material, t.ex. mer avancerade specialplaster, med billigare material, ofta i form av standardplaster. Därigenom kan man möta industrins behov av högre prestanda till bibehållna eller t.o.m. sänkta kostnader. Sedan Nexams koncept introducerades under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex. De kunder/samarbetspartners som Nexam kan omnämna utan att bryta sekretessavtal inkluderar: 1 % = 13,5 marknadspenetration miljarder Totalt beräknas den årliga globala konsumtionen av plast 2015 uppgå till ca 300 miljoner ton. Baserat på antagandet att Nexams additiv skulle utgöra 3 procent per kilo plast och ett genomsnittligt pris för additivet om SEK 150/ kg, skulle Nexams omsättning öka med SEK 13,5 miljarder för varje procentenhet i ökad marknadspenetration. i omsättning

11 11 nexam chemical holding AB (publ) 2013 BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls- Royce. Sammantaget arbetar Nexam för närvarande med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag. Målet under är att fördjupa dessa kundrelationer ytterligare och därigenom ta steget från test och verifiering till volymleveranser och reguljär försäljning. Bättre kvalitet, lägre vikt och längre livslängd Nexams lösning består av unika s.k. tvärbindare som aktiveras genom att värme tillförs. Dessa tvärbindare förändrar och förbättrar produktegenskaperna i polymera material, såsom plast. Till de egenskaper som kan påverkas och förbättras hör kemisk resistens, mekaniska egenskaper, åldringsbeständighet och viktsprestanda. Bakom det stora intresset för Nexams teknologi och produkter ligger just det faktum att man här kan se en lösning på ett antal av de kritiska begränsningar plast idag uppvisar som konstruktionsmaterial. Användande av Nexams teknologi öppnar dessutom för en högre produktivitet med befintlig processutrustning, vilket är högintressant för varje plastkonverterare. Fyra marknadssegment med hög potential Nexams kemi fungerar för ett brett spann av olika sorters plaster och polymera material. Initialt har Bolaget valt att fokusera på ett antal prioriterade segment. Detta illustreras på sidorna genom några exempel på områden där Nexam arbetar med olika plasttillverkare och materialföretag för att lösa viktiga materialproblem och därigenom möjliggöra en ytterligare ökning av plasters prestanda och användningsområden. Återvinning av plaster Även inom plastområdet läggs allt större vikt på möjligheten till återvinning av uttjänta produkter. Plaster kan återvinnas men beroende på typ av plast har det specifika materialet olika värde som returmaterial. En utmaning vid återvinning av plast är att olika sorters plaster kan behöva hållas isär för att möjliggöra återvinning. Vid återvinning av t.ex. termo plaster nedgraderas de successivt då polymerkedjorna bryts ner och plastens egenskaper försämras. Nexams teknologi möjliggör uppgradering av återvunnen plast vilket i sig är ett verksamhetsområde med betydande framtida potential. Externa bedömningar av pågående projekt PO-CROSS 2 projektet: rankat nr 1 av 348 Eurostarsansökningar 2011 varav 7 tillhör kategorin topp-20 kemi- och fler än 50 ledande industriella aktörer och projekt, Rolls-Royce rankade Nexams HICTAC-projekt materialföretag som det mest intressanta för dem bland 2012 NASA, som uppfann PEPA för 25 år sedan använder års FP7/Clean sky-ansökningar idag Nexam som leverantör av nya innovativa värmeaktiverade tvärbindare VINNOVA har beviljat bidrag till ett flertal Nexam projekt under På bara några år har Nexam kommit igång med

12 nexam chemical holding AB (publ) Exempelområden med hög potential Exempel på kunder: Exempel på kund: Typer av plast: polyeten, polypropen, PEEK Typer av plast: nyloner (PA 11/12, PA 6, PA 66 etc) Applikationsexempel: Rör, pipelines, kablar etc. Applikationsexempel: Fordon, el- och konsumentartiklar etc. Drivkrafter: Möjliggöra tillverkning av plaströr i större dimensioner, samt plaströr med ökad Drivkrafter: Lägre vikt (plast som ersättare till metaller) temperatur- och kemikalietålighet Ökad livslängd och prestanda på plastdetaljerna Ersätta metall, cement och andra tyngre material Lägre kostnader samt effektivare bearbetning Minskad vikt och förenklad hantering Kunder och projekt: Fler än tio, bland annat med BASF (världens största kemibolag) som Nexam Bättre miljövärden och mindre underhållsbehov ingått ett exklusivt flerårsavtal med angående kommersialiseringen av tvärbin- Kunder och projekt: Fler än fem, bland annat spanska Repsol, thailändska IRPC och svenska ABB inom dingsbar PA66. Övriga kunder omfattas av sekretessavtal, varför dessa kund- projektet PO-CROSS 2 (som 2011 blev rankat nr 1 av 348 Eurostarsansökningar) namn inte kan omnämnas

13 13 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Exempel på kunder: Exempel på kunder: Tre, alla under sekretessavtal Typer av plast: PET, PBT Typer av plast: polyimider Applikationsexempel: Byggnader, infrastruktur, vindkraft etc. Applikationsexempel: Flyg, rymd, micro- och konsumentelektronik etc. Drivkrafter: Skum med lägre vikt men med bibehållen prestanda Drivkrafter: Kostnadseffektivare tillverkning Förbättringar i tillverkningsprocessen Metallersättning och lägre vikt på slutdetaljer Kunder och projekt: Tre, alla under sekretessavtal Bättre prestanda och högre temperaturtålighet Kunder och projekt: Fler än 20, bland annat NASA, Rolls-Royce, Sumitomo, Sony, Mitsui och en rad andra japanska och USA-baserade elektroniktillverkare

14 nexam chemical holding AB (publ) Verksamhetsbeskrivning Nexam Chemical AB grundades 2009 genom en management buyout från Perstorpkoncernen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till den bredare plastmarknaden. Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bl.a. kvalitet, livslängd och vikt. De förändrade och förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att fortsätta ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare material, i en rad olika applikationer och tillämpningsområden. Teknologin ger dessutom den som processar plasten unika möjligheter att effektivisera och förbättra sin produktionskapacitet och produktionskostnad. Agent: Ohio Produktionsanläggning: St Andrews Huvudkontor, R&D och Materiallaboratorium: Lund Distributörer: Tokyo, Shanghai Viktiga teknologiska och kommersiella milstolpar: 2009 juli: Management buy-out från Perstorp och bildandet av Nexam Chemcial Påbörjande uppbyggnad av plastbearbetningslaboratoriet och utvecklingsaktiviteter (både utrustning och medarbetare) 2010: Första proof of concept på tvärbindningsbar nylon och polyeten Flertalet kundsamarbeten inleds, exempelvis med BASF Förlansering av produktfamiljen NEXIMID 2011: NEXIMID-familjen med totalt fem produkter lanseras mot polyimidmarknaden Flertal kundsamarbeten inleds/fördjupas, exempelvis med aktörer inom polyimidindustrin som påbörjar tester med Nexams produkter samt med konsortiet PO-CROSS 2 avseende tvärbindningsbar polyeten och polypropen Nexam förvärvar produktionsanläggning / verksamhet i Skottland (för uppskalning och mindre volymer) 2012: Utökade tester av NEXIMID-produktfamiljen hos befintliga och nya aktörer inom polyimidindustrin Förlansering av produktfamiljen NEXAMITE i nära samarbete med några utvalda samarbetspartners. Positiva resultat inom olika nylontyper, PET och polyeten 2013 januari mars: Nexams produkter specificeras i recept hos kunder Uppskalning av volymer påbörjas hos kunder Plastbearbetningslaboratoriet tas i drift vilket kommer att accelerera utvecklingsarbetet ytterligare

15 15 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Historik Nexam grundades i juli 2009 efter en management buy-out av ett tvärbindningsprojekt från Perstorpkoncernen. Perstorp hade då lagt ett antal år av utveckling på projektet, men beslutat att avveckla sitt engagemang inom området efter det att man avyttrat hela sin materialdivision för att istället fokusera på aldehydbaserad kemi. Inledningsvis bestod Nexam av de fyra grundarna, men verksamheten har sedan dess vuxit och idag består organisationen av 12 anställda i Sverige (huvudkontor och R&D) samt 4 anställda i Skottland (produktion). Av Nexams nuvarande 16 medarbetare har 10 en doktorsgrad (PhD) inom kemi eller polymera material. Pågående samarbeten och kundprojekt Sedan Nexams koncept introducerades under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex. BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls- Royce. Sammantaget arbetar Nexam för närvarande med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag. Vision och mission Nexams vision är att vara en erkänt världsledande aktör inom området egenskapsmodifiering av plast och polymera material genom värmeaktiverad tvärbindning. Bolagets mission är att bidra till ett mer resurs effektivt och uthålligt samhälle genom att utnyttja avancerad tvärbindningskemi för att reducera eller i det närmaste eliminera plasters och polymera materials begränsningar. Verksamhetsmål Nexams verksamhetsmål är att inom tio år etablera sig som den odiskutabla marknadsledaren inom området värmeaktiverade tvärbindare till polymerindustrin. Inom fem år ska Bolaget ha etablerat sig som en välkänd, attraktiv och lönsam leverantör av för kunderna unika och värdeskapande lösningar. Strategi Nexam avser att skapa värde för Bolagets olika intressenter genom att kontinuerligt vidareutveckla och förädla den unika teknologi och de produkter man utvecklat runt värmeaktiverade tvärbindare för plaster och polymera material. Den marknad Bolaget vänder sig till är global. Fokus ligger på aktivt samarbete och försäljning av Bolagets produkter primärt till ledande plasttillverkare och sekundärt till utvalda konverterare. På sikt kan det även tänkas att Nexam väljer att sälja licenser för väl avgränsade teknikområden. I huvudsak ska Nexam arbeta med egna resurser mot marknaden, dock kan det för marknader med speciella förutsättningar tills vidare vara bättre att jobba med lokala representanter. Japan, Korea och Kina är exempel på marknader med sådana förutsättningar. Teknologi-, produkt- och processutveckling ska skyddas genom en proaktiv IPR-strategi som baseras på ett aktivt patentsökande av nyutvecklingar. Dialogen med marknaden ska präglas av en teknikorienterad kommunikation och samarbete med Bolagets kunder och leverantörer. För att lyckas behöver Nexam kontinuerligt utveckla sitt kunnande och bygga världsledande resurser inte bara runt tvärbindarkemi utan också applikationsteknologi. Dessa kompetenser ska byggas inom Bolaget och inte outsourcas till externa aktörer. I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften ska Nexam säkerställa att strategiskt inköp av råvaror etableras som en kärnkompetens. Likaså ska kompetensen säkerställas när det gäller uppskalning och storskalig produktion av tvärbindare. Dock ska Nexam inte sträva efter att tillverka storskaliga volymer själv utan istället aktivt jobba med välrenommerade kontraktstillverkare varigenom Bolaget kan skala upp utan att binda ett stort kapital i fabriker och produktionsanläggningar.

16 nexam chemical holding AB (publ) Teknologi Nexam Plasttilverkare Tillverkare av plastdetaljer (konverterare) Monteringslinje A B C D E F G PLAST Tillverkning av tvärbindare Funktionalisering Tvärbindning Tvärbunden plastdetalj A Nexam tillverkar tvärbindare i egen fabrik i Skottland och genom kontraktstillverkning hos partners. Tvärbindarpulvret fraktas därefter till plasttillverkare. B I ett första steg blandas Nexams tvärbindare med den plast vars egenskaper ska förbättras. Den varma, flytande plastmassan omvandlas till funktionaliserade granulat (dvs. tvärbindaren har reagerat in på plasten). C Granulaten packas i plastsäck och levereras till tillverkare av plastdetaljer. D Tillverkare av plastdetaljer smälter precis som vanligt ner plastgranulatet till en flytande massa. E I samband med att plasten sprutas in i ett formverktyg höjs temperaturen under ett kort ögonblick ännu ett steg vilket medför att tvärbindningsreaktionen med Nexams additiv startar. F De färdigställda plastdetaljerna kyls och tas ut ur formsprutan. De består nu av ett material som är tvärbundet och har helt andra och bättre egenskaper än den ursprungliga plasten skulle ha haft. G Plastdetaljer gjorda av tvärbunden plast levereras till slutkunder för montering i slutprodukter. Något förenklat kan man säga att en plast består av långa kedjor, så kallade polymerer, uppbyggda av mindre kolbaserade byggstenar (monomerer) som länkats samman till en lång kedja. Från dessa långa kedjor sticker det ut små ändar som kan användas för att kroka fast andra molekyler (t.ex. tvärbindare). Med tvärbindning avses en reaktion att via tvärbindare sammanbinda flera kedjor med varandra. Ju högre grad av sammanbindning (tvärbindning) man kan åstadkomma mellan olika kedjor av plast, desto starkare och tåligare blir slutmaterialet. Genom att tvärbinda polymerkedjorna i plast förändras och förbättras produktegenskaperna avse- värt, samtidigt som livslängden ökar vilket innebär att helt nya applikationsområden möjliggörs. Även om tvärbindning som fenomen varit känt länge har hittills existerande metoder varit alltför dyra, omständliga och i många fall inte tillämpbara för tvärbindning av vanliga termoplaster under industriella förhållanden. Med Nexams innovativa teknologi, som baseras på en väldefinierad och värmeaktiverad tvärbindning, öppnas helt nya möjligheter för en ökad tillämpning i stor skala. Plaster delas primärt upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Definitionen för en härdplast är att den efter härdning inte kan smältas eller omformas utan att förstöras. Med termoplast avses plaster som vid uppvärmning blir plastiska och som upprepade gånger kan övergå mellan fast och plastiskt tillstånd. När det gäller specifika egenskaper och fördelar skiljer de båda typerna sig åt. Till härdplasternas styrkor hör utmärkta materialegenskaper när det gäller mekanisk styrka, värme- och kemikalieresistens. Till termoplasternas främsta fördelar hör överlägsen kostnadseffektivitet och processbarhet lämplig för massproduktion. Inom plastindustrin har det länge funnits en önskan om att kunna förena de båda plasttypernas för- delar och därigenom skapa en lösning som förenar goda materialegenskaper med en attraktiv ekonomi och en hög processbarhet. Nexams innovationer och värdeerbjudanden för användare av teknologin och produkterna är direkt kopplade till förmågan att omvandla termoplaster till härdplaster, vilket illustreras i stegen ovan.

17 17 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Produkter och varumärken Nexams produkter marknadsförs och säljs under två varumärken: NEXIMID TM för tvärbindare till polyimider Nexam marknadsför idag fem olika tvärbindare för olika härdningstemperaturer: NEXIMID 100 (PEPA), NEXIMD 200 (EPA), NEXIMID 300 (PETA), NEXIMID 400 (EBPA) samt NEXIMID 500 (MEPA). NEXAMITE TM för tvärbindare till volymtermoplaster Nexam har utvecklat och fortsätter utveckla/förfina en rad tvärbindare för värmeaktiverad tvärbindning av volymprodukter såsom polyeten, polypropen, PET, PBT, olika nyloner (11/12, 6, 66), PEEK etc. Dessa produkter är för närvarande under utprovning i nära samarbete med utvalda nyckelkunder. Patent och rättigheter Nexam har 28 pågående patentansökningar inom totalt 10 patentfamiljer, vilka befinner sig i olika nationella och internationella utvärderingsfaser. Ett flertal patent förväntas bli beviljade under 2013 och ytterligare ett antal under 2014 och 2015, detta i takt med att nationaliseringar av redan sökta patent sker. Inköp och produktion Effektiva och säkra inköp av nödvändiga råmaterial för produktion av additiv är en nyckelfråga för Nexam. Bolaget har byggt upp ett förfarande där man på global basis upphandlar i konkurrens från utvalda och betrodda leverantörer. Nexam har som inköpsstrategi att alltid ha minst två leverantörer av varje råmaterial. Produktionen av tvärbindande additiv sker idag vid produktionsanläggningen i St. Andrews, Skottland, Produktionsenheten, Nexam St. Andrews, har som affärsidé att tillverka produkter i mellanstor skala åt Nexam samt utnyttja ledig kapacitet genom att tillverka fine chemicals på uppdrag av externa kunder. I en senare fas där leveransvolymerna ökar kommer Nexam St. Andrews kapacitet inte att räcka till. Nexam har därför, parallellt med produktionen hos Nexam St. Andrews, och efter tillverkning av pilotvolymer, även inlett diskussioner med ett flertal kontraktstillverkare om tillverkning av Nexamprodukter. Dessa legotillverkare, vilka primärt är lokaliserade i Tyskland och England, har alla väsentligt större produktionskapacitet än Nexam St. Andrews och bedöms kunna hantera de volymbehov som förväntas uppstå kommande år. Parallellt med dessa primära partners utvärderas alternativa legotillverkare, varför produktionskapacitet inte förväntas utgöra något problem. Marknadsföring och försäljning Nexam avser att marknadsföra sin teknologi och sina produkter på en global marknad, huvudsakligen via direkta kontakter med såväl plasttillverkande kunder som tänkbara slutkunder inom specifika industrigrenar. Marknaden och dess aktörer är välkända för Bolaget. På vissa geografiska marknader, som Japan, Sydkorea, Taiwan och Kina, bearbetar Nexam marknaden genom agenter och distributörer. I USA bedrivs marknadsarbetet huvudsakligen genom egna resurser men för vissa applikationer används en samarbetspartner som agent. I takt med att såväl produkterbjudanden som volymer växer avser Nexam att utöka säljstyrkan. I dagsläget har Bolaget dock de resurser som krävs för att bearbeta utvalda partners och kunder som är väl kända av Bolaget. Parallellt med rena försäljningsinsatser mot potentiella kunder, bedrivs ett kontinuerligt tekniskt införsäljningsarbete mot etablerade kontakter. Konkurrenssituation Den direkta konkurrensen är i dagsläget begränsad. Det finns helt enkelt inga andra aktörer som arbetat kommersiellt med den kemi och de produkter som är kärnan i Nexams verksamhet, dvs. NEXAMITE- och merparten av NEXIMID-portföljerna. Vad gäller konkurrens till NEXIMID 100 (PEPA) känner Nexam till ett par mindre producenter som erbjudit produkten sedan lång tid tillbaka; Manac i Japan och Cyalume (JFC Technologies) i USA. De bedöms dock ha väsentligt högre tillverkningskostnader än Nexam och saknar helt den breda produktportfölj som Nexam byggt upp.

18 nexam chemical holding AB (publ) Finansiell översikt Nexams nuvarande koncernstruktur skapades inför listningen på NASDAQ OMX First North genom att det nybildade bolaget Nexam Chemical Holding AB, utan tidigare verksamhet, förvärvade Nexam Chemical AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i Nexamkoncernen. Denna finansiella översikt baseras av ovanstående skäl enbart på Nexam Chemical AB:s reviderade årsredovisningar för åren 2009, 2010, 2011 och 2012 inkluderande även Nexamkoncernen för Årsredovisningarna finns tillgängliga på Nexam Chemical Holding AB är nybildat och har inte ännu avslutat sitt första räkenskapsår. Bolaget kommer enbart att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse, samt förvaltning av det helägda dotterbolaget Nexam Chemcial AB och dess dotterbolag Nexam St. Andrews Ltd. Nexam Chemical AB har sedan Bolaget grundades 2009 genomfört fem nyemissioner om sammantaget 115,5 miljoner kronor. Den senaste nyemissionen slutfördes i januari 2013 och uppgick till 53,9 miljoner kronor. Denna nyemission skedde till en pre-money -värdering om ca 190 miljoner kronor (motsvarande en post-money -värdering av ca 244 miljoner kronor), vilket efter aktiebytet till aktier i Nexam Chemical Holding AB motsvarar 5 kronor per aktie. Fram till dags dato har verksamheten haft mindre intäkter i form av försäljning av produkter till företag som testar och utvärderar Nexams produkter samt intäkter från försäljning av utvecklingstjänster och legotillverkning. Nexam har även erhållit bidrag för utveckling från svenska VINNOVA samt europeiska Eurostars och EU:s 7:e ramprogram. Dessa intäkter redovisas i resultaträkningen från och med 2012 som övriga rörelseintäkter. Kostnaderna har bestått av utgifter för FoU, marknadsbearbetning, kostnader i samband med patentarbete runt teknologin samt byggandet av organisation. Investeringar har skett i både kemi- och materiallaboratorier samt genom förvärv av immateriella rättigheter. Interna kostnader för FoU har inte aktiverats, så har endast skett för externa patentkostnader. Kostnaderna har successivt ökat under perioden Denna utveckling beräknas fortgå under kommande år i takt med att Bolaget fortsätter att investera och resursförstärka enligt plan. Nexams likvida medel uppgick per den sista februari 2013 till 55 Mkr (inklusive likviden från senaste nyemissionen). Styrelsen anser att detta är tillräckliga medel för att med nuvarande planer med god marginal finansiera verksamheten för de närmaste 12 månaderna. Förväntad utveckling kommande år Under 2013 kommer kommersialiseringen av de första existerande produkterna att fortsätta. Vidare kommer, tillsammans med partners, utveckling av nya tvärbindarkoncept för bl.a. termoplaster att initieras. Tillväxthastigheten från 2014 och framåt kommer att bero på ett antal faktorer, primärt hur snabbt Bolagets kunder kan utvärdera och certifiera Nexams produkter utan att på något sätt riskera sin kvalitet och leveranssäkerhet.

19 19 nexam chemical holding AB (publ) 2013 Resultaträkning Nexam Chemical AB ksek Koncern Moderbolaget Omsättning Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Balansräkning Nexam Chemical AB ksek Koncern Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Finansiella anläggningstillgångar Eget kapital Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder och eget kapital Soliditet 73% 84% 94% 91% Soliditet = Eget kapital i förhållande till tillgångar

20 nexam chemical holding AB (publ) Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Nexams aktiekapital uppgår till, avrundat, ,92 kronor fördelat på utestående aktier. Enligt Nexams bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst kronor och högst kronor och antalet aktier till lägst och högst Aktiernas kvotvärde är, avrundat, 0,02 kronor (1/52 kronor). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie. Aktierna i Nexam Chemical Holding AB är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. För ytterligare detaljer hänvisas till Nexam Chemical AB:s årsredovisning för Incitamentsprogram Bolagets dotterbolag Nexam Chemical AB har gett ut teckningsoptioner till personalen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i dotterbolaget Nexam Chemical AB till kursen kronor (4 340 teckningsoptioner) respektive kronor (2 940 teckningsoptioner). Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioderna 15 september december 2016 (2 040 teckningsoptioner), 15 september december 2017 (2 300 teckningsoptioner) samt 1 oktober december 2018 (2 940 teckningsoptioner). Nexam har ingått avtal med optionsinnehavarna om en rätt för Nexam att förvärva eventuellt tecknade aktier i dotterbolaget mot betalning i form av 182,5034 nyemitterade aktier i Nexam för varje nyemitterad aktie i dotterbolaget. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i dotterbolaget kommer Nexam ge ut totalt aktier som betalning. De nyemitterade aktierna skulle motsvara ca 2,65 procent av aktiekapitalet vid nuvarande antal utestående aktier. I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet. Bemyndigande Nexams styrelse har ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma (som kommer att hållas under våren 2014 och avse räkenskapsåret 2013) besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse ska kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter. Bemyndigandet bedöms inte behöva utnyttjas för att resa rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas före- Åtgärd Förändring aktiekapital (kr) Ack. aktiekapital (kr) Förändring (antal aktier) Ack. antal aktier Kvotvärde (kr) Bolagsbildning Split ,02 Apportemission ,02 Aktieägare Aktier Procent 1. Lennart Holm, via bolag ,3% 2. Nordea Luxemburg för kunds räkning ,2% 3. UBS AG för kunds räkning ,7% 4. Per Palmqvist Morin, via bolag, privat och familj ,2% 5. Jan-Erik Rosenberg, privat och via bolag ,2% 6. Richard Tooby, privat och via bolag ,1% 7. Daniel Röme, via bolag ,1% 8. Torbjörn Lindgren, via bolag och privat ,0% 9. Michael Karlsson, privat och via familj ,5% 10. Wiscania Consulting AG ,9% Övriga aktieägare ,8% Totalt ,00% trädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 20 procent av Bolagets som motsvarar antalet antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Nexam Chemical Holding AB har sedan Bolaget bildades i januari 2013 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell. Beloppen avseende aktiekapital och kvotvärde är avrundade. Aktiens exakta kvotvärde är 1/52 kronor, dvs. ca 0,0192 kronor. Aktieägare i Nexam I tabellen redovisas Nexams tio största aktieägare per den 9 april Nexam hade den 9 april 2013 ca aktieägare. Handelsplats Nexam Chemical Holding AB har ansökt om och erhållit godkännande för upptagandet till handel av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag är beräknad till den 23 april Bolagets aktie kommer att ha kortnamnet NEXAM.

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund Nexam Chemical Holding AB (publ) Bolagsstämma maj 14, 2014 Lund 1 Bolagsstämma Nexam Chemical Holding AB Datum: 14 maj 2014 Tid: 15:00 Plats: Elit Hotell Ideon, Scheelevägen 27, Lund Förslag till dagordning

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Nexam årsredovisning 2013. Kommersialisering inleds. Växande patentportfölj. Utökade samarbeten och partnerskap. Nytt laboratorium i Lund.

Nexam årsredovisning 2013. Kommersialisering inleds. Växande patentportfölj. Utökade samarbeten och partnerskap. Nytt laboratorium i Lund. Nexam årsredovisning 2013. Kommersialisering inleds. Växande patentportfölj. Utökade samarbeten och partnerskap. Nytt laboratorium i Lund. Intensiv produktutveckling. Uppskalning av produktion. Innehållsförteckning

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Ökad aktivitet hos kunderna Andra kvartalet i korthet Operativt: Ökat antal fullskaliga provkörningar hos kunder inom prioriterade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1, januari-mars 2014 Delårsrapport för kvartal 1, januari-mars 2014 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Fjärde kvartalet i korthet Operativt: Anders Spetz tillsätts som ny CEO i Nexam Chemical med start från 1 januari 2015. NEXIMID

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni Delårsrapport för kvartal 2, april juni 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Nexam Chemical Årsredovisning 2014

Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Nexam Chemical Årsredovisning 2014 Innehåll Innehållsförteckning Kort om Nexam Chemical 2 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategi 8 Verksamheten 2014 16 Nexam Chemicals produkter 24 Hållbarhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN

EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN EN SVENSK FASTIGHETSUTVECKLARE PÅ DEN SPANSKA SOLKUSTEN QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL) KOMPLETTERANDE BOLAGSINFORMATION INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH QUARTIERS PROPERTIES AB (publ) Quartiers Properties

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Pressmeddelande Stockholm 2016-03-07 Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer