Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2014/ Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB fastställs enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp på Huge Fastigheter AB:s bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Huge Fastigheter AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Sammanfattning Bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (nedan Huge) fick sin nuvarande utformning genom kommunfullmäktiges beslut den 9 november 2009; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Enligt 3 kap. 17 första stycket kommunallagen ( KL ) ska fullmäktige om en kommun med stöd av 3 kap. 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Huges gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven enligt den angivna bestämmelsen. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i övrigt föreligger skäl att se över bolagsordningen. Mot denna bakgrund beslöt kommunfullmäktige den 13 januari 2014, 8, bl.a. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningen för Huge Fastigheter AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2014 upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har enligt kommunstyrelsens beslut den 20 oktober 2014 remitterats till Huge för yttrande. Enligt Huges remissvar daterat den 22 december 2014 har Huges styrelse inget att erinra mot det remitterade förslaget; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Kommunfullmäktiges beslöt den 8 december 2014, 11, att Huge Fastigheter AB:s styrelse ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Samtidigt förrättades val av ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelse för åren 2015 till och med år Mot bakgrund av nu aktuellt förslag bör fullmäktiges beslut från den 8 december 2014, 11, ändras så att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Vidare bör fullmäktiges beslut kompletteras med att val sker av en andre vice ordförande. Beslut i dessa delar bör inte ske förrän bolagsstämman i Huge Fastigheter AB beslutat om nu föreslagna ändringar av bolagsordningen samt denna registrerats hos Bolagsverket. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1 och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till föreliggande förslag Nej för bifall till Emil Högberg (S) m.fl. eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1 Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Malin Danielsson (FP), Jelena Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP) och Arnold Boström (SD). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen :

3 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V). Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därvid att kommunstyrelsen beslutat att bifalla föreliggande förslag. Beslutet delges Huge Fastigheter AB HKF

4 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BESLUT Ärende 7 - Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l enlighet med förvaltningens förslag med följande ändring. styrelsen i bolaget ska bestå av högst nio ledamöter och nio suppleanter. Bakgrund Det har inte presenterats något bärande argument till förslaget om att styrelsen i Huge Fastigheter ska bli så mycket större. Med nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter kan styrelsen få en bred sammansättning och goda arbetsförutsättningar. Det ger exempelvis utrymme för att bereda både samarbetspartier och stödpartier i fullmäktige plats i styrelsen. För Socialdemokraterna (~ ~~~ hm~ a~t Birgit~ Ljun f b För Vänsterpartiet

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB fastställs enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp på Huge Fastigheter AB:s bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Huge Fastigheter AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Sammanfattning Bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (nedan Huge) fick sin nuvarande utformning genom kommunfullmäktiges beslut den 9 november 2009; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Enligt 3 kap. 17 första stycket kommunallagen ( KL ) ska fullmäktige om en kommun med stöd av 3 kap. 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Huges gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven enligt den angivna bestämmelsen. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i övrigt föreligger skäl att se över bolagsordningen. Mot denna bakgrund beslöt kommunfullmäktige den 13 januari 2014, 8, bl.a. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningen för Huge Fastigheter AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls. Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2014 upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har enligt kommunstyrelsens beslut den 20 oktober 2014 remitterats till Huge för yttrande. Enligt Huges remissvar daterat den 22 december 2014 har Huges styrelse inget att erinra mot det remitterade förslaget; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Kommunfullmäktiges beslöt den 8 december 2014, 11, att Huge Fastigheter AB:s styrelse ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Samtidigt förrättades val av ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelse för åren 2015 till och med år Mot bakgrund av nu aktuellt förslag bör fullmäktiges beslut från den 8 december 2014, 11, ändras så att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Vidare bör fullmäktiges beslut kompletteras med att val sker av en andre vice ordförande. Beslut i dessa delar bör inte ske förrän bolagsstämman i Huge Fastigheter AB beslutat om nu föreslagna ändringar av bolagsordningen samt denna registrerats hos Bolagsverket. Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen får kommuner efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till bl.a. ett aktiebolag. Från och med den 1 januari 2013 har 3 kap. 17 första stycket KL följande lydelse:

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige ska alltså i bolagsordningen ange det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga (se prop. 2011/12:106 sidan 122). De kommunala befogenheterna omfattar följande kompetensbegränsande principer: lokaliseringsprincipen, förbudet mot att ta sig an uppgifter som enbart ankommer på någon annan, förbudet mot att ge understöd åt enskild, förbudet mot understöd åt enskilda företag, samt förbudet mot att driva spekulativa företag. Även följande principer, som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas ska i förekommande fall anges i bolagsordningen: självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, samt förbudet mot retroaktiva beslut. Endast de kommunalrättsliga befogenheterna som är tillämpliga för den aktuella verksamheten eller andra regler som begränsar den kommunala kompetensen ska anges. För vissa verksamheter finns undantag från de kommunalrättsliga principerna i speciallagstiftningen. Bolagsordningen för kommunala bolag som verkar inom sådana områden ska således inte innehålla några bestämmelser om de kommunalrättsliga principerna som är undantagna för den aktuella verksamheten. Det kan (enligt prop. 2011/12:106 sidan 84) många gånger vara tillräckligt att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna avspeglas vid

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) utformningen av bolagsordningens bestämmelser om verksamhetsföremålet och syftet med verksamheten. Vad som kan krävas beträffande det närmare innehållet i bolagsordningen får emellertid bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och beror bl.a. på vad som är föremålet för bolagets verksamhet. En viss precisering av betydelsen av de kommunalrättsliga principerna för den aktuella verksamheten kan ibland vara nödvändig för att i tillräcklig grad åstadkomma bundenhet för bolaget. I andra fall kan det vara tillräckligt för bolag vars verksamhet är sådan att det inte gäller något undantag från de kommunalrättsliga principerna att det i bolagsordningen tas in en bestämmelse med innehållet att de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. KL och 8 kap. 3 c KL ska tillämpas av bolaget, utöver en bestämmelse om syftet med verksamheten. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning har nu upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har remitterats till Huge. Bolaget har i sitt remissvar inget att erinra mot förslaget. Under rubrikerna nedan kommenteras de delar av förslaget där ändringar skett. Ändamålet för bolagets verksamhet enligt 3 Huges bolagsordning ska alltså uppfylla kraven enligt 3 kap. 17 KL. Detta gäller till en början det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet som detta är uttryckt i 3 i bolagsordningen. Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån vad som framkommit i bolagets årsredovisning utformat ett förslag till ny lydelse av 3. Huge ska ju som hittills äga fastigheter och tomträtter på fastigheter för att på dessa bygga, äga och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse och för olika ändamål. En förutsättning är att detta omfattas av kommunens kompetens. I förslaget har följande områden angetts för upplåtelserna: 1. lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, 2. lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, 3. lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, 4. parkeringsanläggningar, samt 5. bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Det som anges under punkterna 1 och 5 är den största delen av Huges verksamhet och omfattas av den kommunala kompetensen. Enligt vad som

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) framgår av årsredovisningen är även många kunder privata aktörer som bedriver kommunal service. Mot denna bakgrund har punkten 2 tagits in i bestämmelsen. Punkten 3 har tillkommit mot bakgrund av att Huge äger och förvaltar ett antal centrumanläggningar. När det gäller affärs- och serviceverksamhet i olika centrumanläggningar så har det ansetts att kommunens uppgifter inom bostadsförsörjningen medför befogenhet att tillhandahålla vissa lokaler för kommersiell närservice åt hushållen (se Ulf Lindqvist, Kommunala befogenheter, 6:e uppl. sidan 271). Punkterna 4 och 5 har tagits in för att Huges verksamhet innefattande uthyrning av parkeringsanläggningar och uthyrning av insprängda kontor inte ska falla utanför bolagsordningen. Det andra stycket i förslaget till 3 har tillkommit mot bakgrund av den verksamhet som Huge bedriver i Flottsbro samt på Sundby gård. Bakgrunden till sista stycket i 3 är att varje kommun enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten enligt 4 I bolagsordningen ska alltså anges de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. I 4 har därför lokaliseringsprincipen tagits in; se 2 kap. 1 KL. Enligt 3 kap. 3 aktiebolagslagen gäller att om ett aktiebolags verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, så ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. Någon sådan regel finns inte i Huges bolagsordning. När det gäller kommunala bolag som verkar på en marknad med en utvecklad och reell konkurrens torde EU-rätten kräva att det ställs ett marknadsmässigt avkastningskrav på dessa. En brist i detta hänseende kan innebära ett brott mot statsstödsreglerna. Verksamheten ska då också bedrivas utan tillämpning av självkostnads- och likställighetsprincipen. Begreppet affärsmässig grund används för kommunal verksamhet som verkar på marknader där det finns privata aktörer. Begreppet används i 1 kap. 3 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Texten har följande lydelse:

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 och 8 kap. 3 c kommunallagen (1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag: 3 kap. 2 om sjuktransporter, 3 kap. 3 om kollektivtrafik, 3 kap. 6 om lokaler, 3 kap. 7 om samhällsorientering, och 5 kap. 1 och 2 om tjänsteexport. Enligt 38 fjärrvärmelagen (2008:263) ska om ett kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, verksamheten bedrivas på affärsmässig grund. Även enligt 7 kap. 2 ellagen (1997:857) ska om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 1, verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Av förarbetsuttalandena framgår att när verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund så innebär detta främst att företaget ska tillämpa ett affärsmässigt beteende och en korrekt prissättning. Enligt 2 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska sådana allmännyttiga företag drivas enligt affärsmässiga principer. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Huge inte är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Under hand har Huge framfört att man ändå anser att det är mer korrekt att i bolagsordningen använda orden affärsmässiga principer. Nämnas kan att det i bolagsordningarna för AB Familjebostäder och AB Stockholmshem anges att verksamheterna i dessa bolag ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens förvaltning i förslaget använt orden affärsmässiga principer. Någon grund för att förbigå det kommunalrättsliga förbudet mot att ge understöd åt enskild liksom förbudet mot understöd åt enskilda företag förefaller inte finnas. Mot bakgrund av 3 kap. 3 aktiebolagslagen anges i 4 i förslaget hur bolagets behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. Revisorer; 8 i förslaget Gällande lydelse i 7 i bolagsordningen är utformad i enlighet med de regler som gällde enligt den tidigare gällande aktiebolagslagen (1975:1385). Bestämmelsen i 8 i förslaget är utformad enligt reglerna i gällande aktiebolagslag (2005:551).

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Ärenden vid årsstämman; 11 i förslaget Vissa smärre justeringar har gjorts i förslaget vad gäller de ärenden som ska förekomma vid ordinarie årsstämma. Rätt för kommunstyrelsen att ta del av bolagets räkenskaper m.m.; 13 i förslaget Bestämmelsen är ny. Den ska ses mot bakgrund av 6 kap. 1 andra stycket KL enligt vilken bestämmelse kommunstyrelsen också ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL. Beslut som fordrar kommunfullmäktiges ställningstagande; 14 i förslaget Enligt 3 kap. 17 KL ska det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I 12 i Huges gällande bolagsordning har angetts att kommunfullmäktige då fast egendom som är uthyrd eller upplåten till Huddinge kommun avyttras, ska godkänna överlåtelsen. När en kommun ska lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, får detta ske först efter beslut av fullmäktige. Ska Huge i sin tur lämna över vården av någon angelägenhet till ett därför bildat bolag förutsätts att kommunfullmäktige först får ta ställning till frågan. Bildandet av bolag liksom köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag föreslås därför tas med i 14 i bolagsordningen som exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Handling innehållande dels gällande bolagsordning, dels det remitterade förslaget till ändrad bolagsordning och dels kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB 2. Huge Fastigheter AB:s yttrande över det remitterade förslaget Beslutet delges Huge Fastigheter AB HKF

13 Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 i ärende KS-2014/ Gällande text Remitterat förslag till ny bolagsordning Slutligt förslag till ny bolagsordning Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen har sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom och tomträtt som huvudsakligen används för Huddinge kommuns verksamhet såsom skolor, socialtjänst, fritid och kultur och annan kommunal verksamhet samt förädla friställda lokaler och fastigheter. Bolaget äger även förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta lokaler för affärs- och serviceverksamhet samt bostäder. Bolaget skall också med iakttagande av kommunala likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är således att bolaget i samverkan med Huddinge kommun skall tillhandahålla lokaler för den kommunala verksam- Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Huddinge kommun äga fastigheter och tomträtter till fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse av lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, parkeringsanläggningar, samt bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Huddinge kommun äga fastigheter och tomträtter till fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse av lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, parkeringsanläggningar, samt bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet

14 heten samt främja bostadsförsörjningen i kommunen. 4 Aktiekapitalet skall vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor. att äga fastigheter (och tomträtter till fastigheter) för att på dessa bygga, äga och förvalta anläggningar för sport och friluftsliv. Bolaget ska i samarbete med Huddinge kommun i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Huddinge kommun. 4 Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun. 5 Aktiekapitalet ska vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor. att äga fastigheter (och tomträtter till fastigheter) för att på dessa bygga, äga och förvalta anläggningar för sport och friluftsliv. Bolaget ska i samarbete med Huddinge kommun i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Huddinge kommun. 4 Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun. 5 Aktiekapitalet ska vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor.

15 5 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 6 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålles. 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 8 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. 6 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. 6 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med lägst tre och högst tolv suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och en förste och andre vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

16 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 10 Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande till stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen; 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 10 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 11 Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk- 10 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 11 Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 17 februari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer