Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF)"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2014/ Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (KF) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB fastställs enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp på Huge Fastigheter AB:s bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Huge Fastigheter AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Sammanfattning Bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (nedan Huge) fick sin nuvarande utformning genom kommunfullmäktiges beslut den 9 november 2009; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Enligt 3 kap. 17 första stycket kommunallagen ( KL ) ska fullmäktige om en kommun med stöd av 3 kap. 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Huges gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven enligt den angivna bestämmelsen. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i övrigt föreligger skäl att se över bolagsordningen. Mot denna bakgrund beslöt kommunfullmäktige den 13 januari 2014, 8, bl.a. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningen för Huge Fastigheter AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls.

2 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2014 upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har enligt kommunstyrelsens beslut den 20 oktober 2014 remitterats till Huge för yttrande. Enligt Huges remissvar daterat den 22 december 2014 har Huges styrelse inget att erinra mot det remitterade förslaget; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Kommunfullmäktiges beslöt den 8 december 2014, 11, att Huge Fastigheter AB:s styrelse ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Samtidigt förrättades val av ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelse för åren 2015 till och med år Mot bakgrund av nu aktuellt förslag bör fullmäktiges beslut från den 8 december 2014, 11, ändras så att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Vidare bör fullmäktiges beslut kompletteras med att val sker av en andre vice ordförande. Beslut i dessa delar bör inte ske förrän bolagsstämman i Huge Fastigheter AB beslutat om nu föreslagna ändringar av bolagsordningen samt denna registrerats hos Bolagsverket. Överläggning Emil Högberg (S) yrkar med instämmande av Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) bifall till eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Emil Högbergs (S) m.fl. yrkande om bifall till eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1 och finner därvid att kommunstyrelsen beslutat bifalla föreliggande förslag. Omröstning begärs och genomförs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja för bifall till föreliggande förslag Nej för bifall till Emil Högberg (S) m.fl. eget tilläggsförslag i enlighet med protokollsbilaga KS 7:1 Vid verkställt upprop röstar följande ledamöter för ja-propositionen: Daniel Dronjak Nordqvist (M), Malin Danielsson (FP), Jelena Drenjanin (M), Karl Henriksson (KD), Leif Dyrvall (DP), Christian Ottosson (C), Lars Björkman (HP) och Arnold Boström (SD). Följande ledamöter röstar för nej-propositionen :

3 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Emil Högberg (S), Sara HeelgeVikmång (S), Anneli Sjöberg (S), Ann-Marie Högberg (S), Birgitta Ljung (MP), Marica Lindblad (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V). Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Ordföranden finner därvid att kommunstyrelsen beslutat att bifalla föreliggande förslag. Beslutet delges Huge Fastigheter AB HKF

4 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BESLUT Ärende 7 - Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l enlighet med förvaltningens förslag med följande ändring. styrelsen i bolaget ska bestå av högst nio ledamöter och nio suppleanter. Bakgrund Det har inte presenterats något bärande argument till förslaget om att styrelsen i Huge Fastigheter ska bli så mycket större. Med nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter kan styrelsen få en bred sammansättning och goda arbetsförutsättningar. Det ger exempelvis utrymme för att bereda både samarbetspartier och stödpartier i fullmäktige plats i styrelsen. För Socialdemokraterna (~ ~~~ hm~ a~t Birgit~ Ljun f b För Vänsterpartiet

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB fastställs enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp på Huge Fastigheter AB:s bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut för egen del Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB enligt kolumn nr 3 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Huge Fastigheter AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Sammanfattning Bolagsordningen för Huge Fastigheter AB (nedan Huge) fick sin nuvarande utformning genom kommunfullmäktiges beslut den 9 november 2009; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Enligt 3 kap. 17 första stycket kommunallagen ( KL ) ska fullmäktige om en kommun med stöd av 3 kap. 16 KL lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Huges gällande bolagsordning uppfyller inte fullt ut kraven enligt den angivna bestämmelsen. Detta gäller framför allt det som anges under punkten 2. Även i övrigt föreligger skäl att se över bolagsordningen. Mot denna bakgrund beslöt kommunfullmäktige den 13 januari 2014, 8, bl.a. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bolagsordningen för Huge Fastigheter AB utformas så att de krav som ställs i 3 kap. 17 kommunallagen uppfylls. Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2014 upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har enligt kommunstyrelsens beslut den 20 oktober 2014 remitterats till Huge för yttrande. Enligt Huges remissvar daterat den 22 december 2014 har Huges styrelse inget att erinra mot det remitterade förslaget; se bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Kommunfullmäktiges beslöt den 8 december 2014, 11, att Huge Fastigheter AB:s styrelse ska bestå av nio ledamöter och nio suppleanter. Samtidigt förrättades val av ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelse för åren 2015 till och med år Mot bakgrund av nu aktuellt förslag bör fullmäktiges beslut från den 8 december 2014, 11, ändras så att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter och tolv suppleanter. Vidare bör fullmäktiges beslut kompletteras med att val sker av en andre vice ordförande. Beslut i dessa delar bör inte ske förrän bolagsstämman i Huge Fastigheter AB beslutat om nu föreslagna ändringar av bolagsordningen samt denna registrerats hos Bolagsverket. Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen får kommuner efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till bl.a. ett aktiebolag. Från och med den 1 januari 2013 har 3 kap. 17 första stycket KL följande lydelse:

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, och 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige ska alltså i bolagsordningen ange det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten i fråga (se prop. 2011/12:106 sidan 122). De kommunala befogenheterna omfattar följande kompetensbegränsande principer: lokaliseringsprincipen, förbudet mot att ta sig an uppgifter som enbart ankommer på någon annan, förbudet mot att ge understöd åt enskild, förbudet mot understöd åt enskilda företag, samt förbudet mot att driva spekulativa företag. Även följande principer, som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas ska i förekommande fall anges i bolagsordningen: självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, samt förbudet mot retroaktiva beslut. Endast de kommunalrättsliga befogenheterna som är tillämpliga för den aktuella verksamheten eller andra regler som begränsar den kommunala kompetensen ska anges. För vissa verksamheter finns undantag från de kommunalrättsliga principerna i speciallagstiftningen. Bolagsordningen för kommunala bolag som verkar inom sådana områden ska således inte innehålla några bestämmelser om de kommunalrättsliga principerna som är undantagna för den aktuella verksamheten. Det kan (enligt prop. 2011/12:106 sidan 84) många gånger vara tillräckligt att det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna avspeglas vid

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) utformningen av bolagsordningens bestämmelser om verksamhetsföremålet och syftet med verksamheten. Vad som kan krävas beträffande det närmare innehållet i bolagsordningen får emellertid bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall och beror bl.a. på vad som är föremålet för bolagets verksamhet. En viss precisering av betydelsen av de kommunalrättsliga principerna för den aktuella verksamheten kan ibland vara nödvändig för att i tillräcklig grad åstadkomma bundenhet för bolaget. I andra fall kan det vara tillräckligt för bolag vars verksamhet är sådan att det inte gäller något undantag från de kommunalrättsliga principerna att det i bolagsordningen tas in en bestämmelse med innehållet att de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. KL och 8 kap. 3 c KL ska tillämpas av bolaget, utöver en bestämmelse om syftet med verksamheten. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning har nu upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Huge. Förslaget har remitterats till Huge. Bolaget har i sitt remissvar inget att erinra mot förslaget. Under rubrikerna nedan kommenteras de delar av förslaget där ändringar skett. Ändamålet för bolagets verksamhet enligt 3 Huges bolagsordning ska alltså uppfylla kraven enligt 3 kap. 17 KL. Detta gäller till en början det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet som detta är uttryckt i 3 i bolagsordningen. Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån vad som framkommit i bolagets årsredovisning utformat ett förslag till ny lydelse av 3. Huge ska ju som hittills äga fastigheter och tomträtter på fastigheter för att på dessa bygga, äga och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse och för olika ändamål. En förutsättning är att detta omfattas av kommunens kompetens. I förslaget har följande områden angetts för upplåtelserna: 1. lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, 2. lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, 3. lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, 4. parkeringsanläggningar, samt 5. bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Det som anges under punkterna 1 och 5 är den största delen av Huges verksamhet och omfattas av den kommunala kompetensen. Enligt vad som

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) framgår av årsredovisningen är även många kunder privata aktörer som bedriver kommunal service. Mot denna bakgrund har punkten 2 tagits in i bestämmelsen. Punkten 3 har tillkommit mot bakgrund av att Huge äger och förvaltar ett antal centrumanläggningar. När det gäller affärs- och serviceverksamhet i olika centrumanläggningar så har det ansetts att kommunens uppgifter inom bostadsförsörjningen medför befogenhet att tillhandahålla vissa lokaler för kommersiell närservice åt hushållen (se Ulf Lindqvist, Kommunala befogenheter, 6:e uppl. sidan 271). Punkterna 4 och 5 har tagits in för att Huges verksamhet innefattande uthyrning av parkeringsanläggningar och uthyrning av insprängda kontor inte ska falla utanför bolagsordningen. Det andra stycket i förslaget till 3 har tillkommit mot bakgrund av den verksamhet som Huge bedriver i Flottsbro samt på Sundby gård. Bakgrunden till sista stycket i 3 är att varje kommun enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten enligt 4 I bolagsordningen ska alltså anges de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. I 4 har därför lokaliseringsprincipen tagits in; se 2 kap. 1 KL. Enligt 3 kap. 3 aktiebolagslagen gäller att om ett aktiebolags verksamhet helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, så ska detta anges i bolagsordningen. I så fall ska det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. Någon sådan regel finns inte i Huges bolagsordning. När det gäller kommunala bolag som verkar på en marknad med en utvecklad och reell konkurrens torde EU-rätten kräva att det ställs ett marknadsmässigt avkastningskrav på dessa. En brist i detta hänseende kan innebära ett brott mot statsstödsreglerna. Verksamheten ska då också bedrivas utan tillämpning av självkostnads- och likställighetsprincipen. Begreppet affärsmässig grund används för kommunal verksamhet som verkar på marknader där det finns privata aktörer. Begreppet används i 1 kap. 3 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Texten har följande lydelse:

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Trots bestämmelserna i 2 kap. 7 och 8 kap. 3 c kommunallagen (1991:900) ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag: 3 kap. 2 om sjuktransporter, 3 kap. 3 om kollektivtrafik, 3 kap. 6 om lokaler, 3 kap. 7 om samhällsorientering, och 5 kap. 1 och 2 om tjänsteexport. Enligt 38 fjärrvärmelagen (2008:263) ska om ett kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver fjärrvärmeverksamhet, verksamheten bedrivas på affärsmässig grund. Även enligt 7 kap. 2 ellagen (1997:857) ska om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 1, verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Av förarbetsuttalandena framgår att när verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund så innebär detta främst att företaget ska tillämpa ett affärsmässigt beteende och en korrekt prissättning. Enligt 2 lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska sådana allmännyttiga företag drivas enligt affärsmässiga principer. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Huge inte är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Under hand har Huge framfört att man ändå anser att det är mer korrekt att i bolagsordningen använda orden affärsmässiga principer. Nämnas kan att det i bolagsordningarna för AB Familjebostäder och AB Stockholmshem anges att verksamheterna i dessa bolag ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. Mot denna bakgrund har kommunstyrelsens förvaltning i förslaget använt orden affärsmässiga principer. Någon grund för att förbigå det kommunalrättsliga förbudet mot att ge understöd åt enskild liksom förbudet mot understöd åt enskilda företag förefaller inte finnas. Mot bakgrund av 3 kap. 3 aktiebolagslagen anges i 4 i förslaget hur bolagets behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall användas. Revisorer; 8 i förslaget Gällande lydelse i 7 i bolagsordningen är utformad i enlighet med de regler som gällde enligt den tidigare gällande aktiebolagslagen (1975:1385). Bestämmelsen i 8 i förslaget är utformad enligt reglerna i gällande aktiebolagslag (2005:551).

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Ärenden vid årsstämman; 11 i förslaget Vissa smärre justeringar har gjorts i förslaget vad gäller de ärenden som ska förekomma vid ordinarie årsstämma. Rätt för kommunstyrelsen att ta del av bolagets räkenskaper m.m.; 13 i förslaget Bestämmelsen är ny. Den ska ses mot bakgrund av 6 kap. 1 andra stycket KL enligt vilken bestämmelse kommunstyrelsen också ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 KL. Beslut som fordrar kommunfullmäktiges ställningstagande; 14 i förslaget Enligt 3 kap. 17 KL ska det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. I 12 i Huges gällande bolagsordning har angetts att kommunfullmäktige då fast egendom som är uthyrd eller upplåten till Huddinge kommun avyttras, ska godkänna överlåtelsen. När en kommun ska lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, får detta ske först efter beslut av fullmäktige. Ska Huge i sin tur lämna över vården av någon angelägenhet till ett därför bildat bolag förutsätts att kommunfullmäktige först får ta ställning till frågan. Bildandet av bolag liksom köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag föreslås därför tas med i 14 i bolagsordningen som exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sedan remissen skickades till Huge har kommunstyrelsens ordförande föreslagit att styrelsen för Huge ska bestå av 12 ledamöter och 12 suppleanter. Dessutom har föreslagits att styrelsen ska ha en förste och andre vice ordförande. I kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning har 7 ändrats i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (8) Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Handling innehållande dels gällande bolagsordning, dels det remitterade förslaget till ändrad bolagsordning och dels kommunstyrelsens förvaltnings slutliga förslag till ändrad bolagsordning för Huge Fastigheter AB 2. Huge Fastigheter AB:s yttrande över det remitterade förslaget Beslutet delges Huge Fastigheter AB HKF

13 Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2015 i ärende KS-2014/ Gällande text Remitterat förslag till ny bolagsordning Slutligt förslag till ny bolagsordning Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen har sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom och tomträtt som huvudsakligen används för Huddinge kommuns verksamhet såsom skolor, socialtjänst, fritid och kultur och annan kommunal verksamhet samt förädla friställda lokaler och fastigheter. Bolaget äger även förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta lokaler för affärs- och serviceverksamhet samt bostäder. Bolaget skall också med iakttagande av kommunala likställighetsprinciper främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är således att bolaget i samverkan med Huddinge kommun skall tillhandahålla lokaler för den kommunala verksam- Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Huddinge kommun äga fastigheter och tomträtter till fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse av lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, parkeringsanläggningar, samt bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet Bolagsordning för Huge Fastigheter AB 1 Bolagets firma är Huge Fastigheter Aktiebolag. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Huddinge kommun äga fastigheter och tomträtter till fastigheter för att på dessa uppföra och förvalta byggnader och anläggningar för upplåtelse av lokaler och anläggningar till Huddinge kommun för kommunens verksamheter, lokaler och anläggningar till privata utförare av kommunal verksamhet, lokaler för kommersiell närservice åt hushållen, parkeringsanläggningar, samt bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anläggningar. Vidare är föremålet för bolagets verksamhet

14 heten samt främja bostadsförsörjningen i kommunen. 4 Aktiekapitalet skall vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor. att äga fastigheter (och tomträtter till fastigheter) för att på dessa bygga, äga och förvalta anläggningar för sport och friluftsliv. Bolaget ska i samarbete med Huddinge kommun i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Huddinge kommun. 4 Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun. 5 Aktiekapitalet ska vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor. att äga fastigheter (och tomträtter till fastigheter) för att på dessa bygga, äga och förvalta anläggningar för sport och friluftsliv. Bolaget ska i samarbete med Huddinge kommun i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Huddinge kommun. 4 Bolagets verksamhet ska ske med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer. I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Huddinge kommun. 5 Aktiekapitalet ska vara lägst trehundramiljoner ( ) kronor och högst ettusentvåhundramiljoner ( ) kronor.

15 5 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 6 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålles. 7 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 8 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. 6 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. 6 Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 7 Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med lägst tre och högst tolv suppleanter. Huddinge kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och en förste och andre vice ordförande för den tid som fullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av det år då allmänna val till kommunfullmäktige hålls. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Huddinge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

16 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 10 Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande till stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av två justeringsmän; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen; 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 10 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 11 Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk- 10 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 11 Årsstämman hålls senast under juni månad. Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

17 fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 9. Val av revisor och revisorssuppleant; 10. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter. 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 11 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 12 Huddinge kommunfullmäktige skall ges tillningen, samt c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant. 11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter. 12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 14 Huddinge kommunfullmäktige ska ges tillningen, samt c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 10. I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant. 11. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt suppleanter. 12. Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 13 Kommunstyrelsen i Huddinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 14 Huddinge kommunfullmäktige ska ges till-

18 fälle att yttra sig innan beslut fattas ifråga som för verksamheten är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Avyttras fast egendom som är uthyrd eller upplåten till Huddinge kommun, skall Huddinge kommunfullmäktige först godkänna överlåtelsen. 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande. fälle att få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: 1. avyttring av fastighet eller del av fastighet i vilken nyttjanderätt upplåtits till Huddinge kommun och som innebär att kommunen får en ny motpart i avtalsförhållandet, 2. bildande av bolag, 3. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag. 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande. fälle att få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: 4. avyttring av fastighet eller del av fastighet i vilken nyttjanderätt upplåtits till Huddinge kommun och som innebär att kommunen får en ny motpart i avtalsförhållandet, 5. bildande av bolag, 6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant bolag. 15 Denna bolagsordning får inte ändras utan Huddinge kommunfullmäktiges medgivande.

19 HF (1) Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge Yttrande Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB med diarienummer KS-2014/ Huge har inget att erinra. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Sophia Mattsson-Linnala VD Huges styrelse godkände detta remissvar den 19 december Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Kundtjänst Växel Fax Orgnr

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB

Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB 2015-01-08 KS-2014/1079.112 1 (8) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag om ändring av bolagsordningen för Huge Fastigheter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Förslag om att remittera förslag om ändring av bolagsordningen till Huge Fastigheter AB för yttrande

Förslag om att remittera förslag om ändring av bolagsordningen till Huge Fastigheter AB för yttrande KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-30 KS-2014/1079.112 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Förslag om att remittera

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-10-15 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer