Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: 857201-8755. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: Årsredovisning 2014

2 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening lämnar härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Ordförande har ordet 2 Om understödsföreningar, lagar, och stadgar 3 Styrelsens sammansättning och revisorer. Aktiviteter och information 4 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt och vinstdisposition 5 Resultaträkning med resultatanalys per försäkringsrörelse 6 Balansräkning 7 Noter 8 Styrelsens undertecknande 18 Revisionsberättelse 19 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Istället för att i texten i årsredovisningen fortsättningsvis ange Volvo- Lo- klubbars Försäkringsförening så kommer vi i fortsättningen benämna föreningen enbart som försäkringsföreningen eller föreningen. 1

3 Ordförande har ordet. Volvo CE i Eskilstuna hade en arbetarsjukkassa som har drivits ideellt. Det blev allt svårare att driva vidare sjukkassan efter som finansinspektionen införde nya krav att man måste anlita professionella revisorer som skulle ta allt för stor andel av kapitalet. Istället för att lägga ner sjukkassan i Eskilstuna så tog de kontakt med oss Volvo LOklubbars försäkrings förening för att diskutera med oss vad vi skulle kunna göra med sjukkassan. Vi besökte Eskilstuna i april och träffade berörda personer för deras sjukkassa. Efter en hel del diskussioner under en tid så övertog försäkringsföreningen sjukkassans samtliga 600 medlemmar och de blev medlemmar från och med 1 januari Där efter så informerades de nya medlemmarna vilka ersättningar man kan få ut ifrån föreningen m.m. Efter att föreningen förbättrade ersättningsnivåerna så har det kommit in en hel del nya medlemmar under året. Olofström är en fabrik som har upptäckt detta. Årets resultat blev förvånansvärt bra för föreningen. Vi har lyckats placera våra pengar på ett bra sett även fast räntan har sjunkit under året. Ett viktigt arbete för oss är att vara ute och informera våra fackliga förtroendevalda om nyttan och värdet att vara med i understödsföreningen som i grunden bygger på solidaritetstanken. Stefan Henriksen Ordförande 2

4 Om understödsföreningar Volvo Lo-klubbars Försäkringsförening är en understödsförening. Med understödsföreningar menas föreningar för inbördes bistånd med uppgift att lämna sjukhjälp, begravningshjälp, pension eller liknande understöd åt sina medlemmar eller deras anhöriga. Många av de nuvarande föreningarna har gamla anor. De har sitt ursprung i gillen och skrån som bedrev välgörenhet för nödlidande medlemmar eller deras anhöriga som en sidoordnad verksamhet. Lagar som reglerar verksamheten Som många andra understödsföreningar så bedriver även föreningen verksamhet av social karaktär. Föreningen har som mål att förbättra medlemmarnas och de medförsäkrades försäkringsförmåner. Numera består föreningen av två rörelser som ersättningar betalas ut från. Den ena rörelsen är skadeförsäkringsrörelsen eller den s.k. sjukvårdsfonden. Därifrån betalas ut ersättning för tandvård, läkarvård och mediciner, samt för glasögon. Den andra rörelsen är understödsfonden som betalar ut ersättning till de medlemmar eller medförsäkrade som drabbats av svåra sjukdomar. Föreningens verksamhet är huvudsakligen reglerad i följande lagar och kungörelser: BFL = Lagen om bokföring ÅRFL = Lagen om årsredovisning för försäkringsföretag UFL = Lagen om understödsföreningar (1972:262) EFL = Lagen om ekonomiska föreningar AFL = Lagen om försäkringsavtal FL = Lagen om försäkringsrörelse (2010:2043) FFFS =Finansinspektionens författningssamling (2005:1) Lagen om allmän försäkring Läkemedelsförordningen Kungörelsen ( 1972:291 ) om understödsföreningsregister Framförallt är det lagen om understödsföreningar (1972:262) som reglerar vår verksamhet, givetvis i samklang med föreningens stadgar. Angående kapitalplaceringar regleras den i lagen om understödsföreningar. Enligt en dispens från Finansinspektionen från 1999 har föreningen fått rätten att placera kapitalet enligt lagen om försäkringsrörelse (2010:2043). Det innebär friare placeringstyglar. Till skillnad från UFL så ger FL tillåtelse att placera i aktierelaterade tillgångar. Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn. Skuldtäckning lämnas till finansinspektionen när de begär det. Försäkringsteknisk utredning lämnas var femte år till finansinspektionen. Stadgarna Utifrån lagrummen har stadgar upprättats för föreningen som reglerar föreningens verksamhet. Senast beslut om stadgeändringar togs var Eftersom föreningen står under Finansinspektionens tillsyn krävdes också godkännande därifrån, vilket vi erhöll. De nya stadgarna gäller från och med

5 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter Ordförande Kassör Vice Ordförande Vice Kassör Vice sekreterare Stefan Henriksén Jonas Paija Gun Simonsson Anette Dahlström Anette Lerneryd Styrelse suppleanter Sekreterare Ersättare Per Ove Persson Anders Moberg Föreningens Revisorer Revisorer Revisorssuppleanter Pia Jeppsson, auktoriserad revisor Peter Krantz, förtroendevald revisor Jan-Åke Gross, auktoriserad revisor Annika Holst, förtroendevald revisor Möten och aktiviteter under året: Årsmöte konstitueringsmöte Ordinarie styrelsemöte Planeringskonferens 1 st 1 st 11 st 2 st Under året har föreningen blivit kallad att medverka på olika lokala och centrala försäkringskurser och möten för förtroendevalda. 4

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening får härmed lämna årsredovisning för Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och de särskilda föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen utfärdat angående tillämpning av denna lag. Information om verksamheten Volvo LO-klubbars Försäkringsförening är en understödsförening som har till ändamål att meddela sjukvårdsförsäkring och dess syfte är att lämna ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon. Medlemskap i föreningen står öppet för anställda arbetare vid AB Volvo, Volvo personvagnar AB och dess dotterbolag som dessutom är medlemmar i LO-anslutet förbundet tillhörande Volvo Verkstadsklubbar. Föreningen är registrerad hos Finansinspektionen och står under tillsyn av denna. Föreningens riskbeskrivning framgår av not 16. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den uppåtgående trenden i medlemsantal från slutet av 2012 har fortsatt även under Föreningens medlemsantal har under året ökat från ca 4800 till nästan 5400 medlemmar. Under året förvärvades Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna. Det innebar ett tillskott på drygt 600 nya medlemmar från 1 januari Redovisat resultat för 2014 blev kr. Ekonomisk översikt (kkr) Premieinkomst Antal medlemmar (snitt betalande) Utbetalda försäkringsersättningar Medlemsnetto Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader inkl.avskr Rörelseresultat Kapitalavkastning, netto Avsättning oreglerade skador Redovisat resultat Placeringstillgångar samt kassa och bank Kapitalreserv Eget Kapital Summa konsoliderat kapital, se not Erforderlig solvensmarginal Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat Styrelsen föreslår att resultatet överförs till respektive fond enligt följande: - Att överföras till sjukvårdsfonden Att överföras till understödsfonden

7 Resultaträkning Not I. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse (sjukförsäkring) Premieintäkt - Varav premieinkomster Kapitalavkastning, netto - Varav kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar - Varav utbetalda försäkringsersättningar Varav förändring i avsättning för oreglerade skador Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat II. Teknisk redovisning av Understödsrörelsen Kapitalavkastning, netto - Varav kapitalavkastning, intäkter Övriga intäkter, netto - Varav nettointäkter från förvärv Försäkringsersättningar - Varav utbetalda försäkringsersättningar Varav förändring i avsättning för oreglerade skador Understödsrörelsens tekniska resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Understödsrörelsens tekniska resultat Årets resultat

8 Balansräkning Not Tillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Fordringar Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 13 Andra fonder Övriga fonder: 14 - Sjukvårdsfond Understödsfond Årets resultat Avsättning för andra risker och kostnader Övriga försäkringstekniska avsättningar Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om årsredovisning för försäkringsföretag (ÅRLF) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsbolag. Lättnadsreglerna enligt FFFS 2011:27 tillämpas. Premieinkomster Avser under året inbetalda medlemsavgifter. Medlemsavgiften är 118 kronor per månad enligt föreningens stadgar 9. Driftskostnader I enlighet med föreningens stadgar 26 mom.3 skall 100 % av årets driftskostnader belasta skadeförsäkringsrörelsen. Kapitalavkastning, intäkter/orealiserade förluster på kapital Föreningens två försäkringsfonder, sjukvårdsfonden och understödsfonden skall årligen tillföra/belasta vardera fonden räntor på sitt kapital enligt 26 i stadgarna. Placeringstillgångar Placeringstillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde för totala värdepappersportföljen. Eget kapital. Föreningens egna kapital finns redovisat i sjukvårdsfonden och understödsfonden enligt föreningens stadgar 26. Utgående behållning i fonderna avser ackumulerade överskott från respektive rörelsegren. S- och U- fonden avser försäkring i form av utökade sociala förmåner och har karaktär av riskfonder, vilka enligt försäkringsteknisk praxis bör ha fondstyrka två, dvs fondens utgående behållning bör uppgå till minst två års premieutbetalningar utan avgiftstillskott eller avkastning. Årets fondstyrka uppgår till 2,0 (2,2). I enlighet med ÅRFL redovisas behållningen i sjukvårds- och understödsfonden under rubriken övriga fonder i balansräkningen. Avsättningar och övriga tillgångar och skulder Avsättning för oreglerade skador baseras på ersättningskrav enligt föreningens stadgar 19, vilka innebär att fordringar äldre än sex månader inte utbetalas. Årets avsättning har beräknats efter skäliga grunder och jämförts med utfall föregående år. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat anges i not nedan Ställda säkerheter Som ställd säkerhet redovisas föreningens registerförda tillgångar enligt 7 kap försäkringsrörelselagen vilka uppgår till kkr ( kkr). I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna, men under föreningens gång har föreningen rätt att föra tillgångarna in och ut ur registret så länge som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen. 8

10 Not 2 Premieinkomster Skadeförsäkringsrörelsen Totalt Antal Medlemmar Medförsäkrade Totalt Medlemmar Medförsäkrade Totalt Kvinnor Män Barn Totalt (Uppgifter från medlemsregistret vid årets slut) Not 3 Utbetald försäkringsersättning Skadeförsäkringsrörelsen Läkarvård medlem Läkarvård medförsäkrad Medicin medlem Medicin medförsäkrad Tandvård Glasögon/linser Ögonoperation Totalt skadeförsäkringsrörelsen Understödsrörelsen - Undantagsfallsbidrag Totalt understödsrörelsen Utbetald försäkringsersättning totalt till medlemmar och medförsäkrade i kronor Antal registrerade och utbetalda kvitton

11 Not 4 Driftskostnader Personalkostnader Löner Styrelsearvode Fora avgifter Sociala avgifter Övriga personalkostnader Övriga externa kostnader Lokalomkostnader 0 0 Leasingkostnad kopiator Kontorsmaterial och trycksaker Dataprogramvara Datahårdvara Internet Datakonsult Telefon och porto Försäkringskostnader Revisionsarvode Köpta tjänster Styrelse och konferenser Facklitteratur Lämnade gåvor Övriga rörelsekostnader Summa Driftskostnader Varav: - Skadeförsäkringsrörelsen Not 5 Medelantalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Styrelse ledamöter. Antal anställda Varav Antal Varav kvinnor anställda Kvinnor Totalt 2 0,5 2 0,5 Löner och ersättningar Fora avgifter Sociala avgifter Övriga personalkostnader Totalt

12 Not 6 Ersättning till föreningens revisorer Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Not 7 Kapitalavkastning intäkter Ränteintäkter Avkastning placeringstillgångar Resultat vid försäljning av placeringstillgångar Summa kapitalavkastning Övriga finansiella kostnader Summa kapitalavkastning intäkter Varav: - Skadeförsäkringsrörelsen Understödsrörelsen Not 8 Övriga intäkter, förvärv av Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna Varav bruttointäkter från förvärv Förvärvskostnad Kostnader vid förvärv Summa övriga intäkter Summa övriga intäkter läggs till resultatet i understödsfonden. I och med förvärvet av Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna är framtida förväntade utbetalningar ur fonden större än det annars hade varit. Not 9 Förändring av oreglerade skador Ökning avsättning för oreglerade skador Summa avsättning oreglerade skador

13 Not 10 Placeringstillgångar samt kassa och bank Placeringstillgångar Verkligt värde Anskaffningsvärde Aktier och andelar Utländska Choice Nordamerikafond Eaton Vance PPA emerging markets Jo Hambro global select fund Nordea Latinamerika Nordea nya tillväxtmarknader Nordea Selekta Europa Nordea småbolagsfond norden Seb listed private equity Skagen global fond Skagen kontiki Svenska SEB Sverige indexfond Summa aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Obligationer SEB Räntekorridor (2016) Sky Harbor Us short Sky Harbor Us short mot default index Framtiden ffd Bravida Holding SEB kreditindexbevis ffd SEB High yield SSAB obligation ffd Nynäs AB ffd Nordea Ränteobligation Sverige ffd Nordea Vasakronan ffd Nordea Vasakronan ffd Danske Bank 3Mstibor +1,9%, ffd Nordea, Swedbank KPA etisk blandfond Nordea, Stratega ränta tillväxt Swedbank Absolutavk Plus Swedbank JP Morgan EMD Swedbank Simplicity Företagsobligationsfond

14 Alternativa placeringar Verkligt värde Anskaffningsvärde Atlant Stability Brummer hedgekorg, Lynx och Nektar Traded policies fond Aktieindexobligationer SEB Industribolag ffd Nordea Global 10 Bolag ffd Summa Obligationer och andra räntebärande värdepapper Totalt placeringstillgångar Bokfört värde Placeringstillgångar Kapitalreserv Kassa och bank Kassa Skattekonto Plusgirokonto Summa insatt på konton i Nordea Summa insatt på konton i SEB Summa insatt på konton i Swedbank Summa kassa och bank Varav bundet på mer än 1 år 1 mkr (3 mkr) Summa Kassa och bank samt marknadsvärde placeringstillgångar Not 11 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Medlemsfordringar Fora fordringar 0 0 Övriga fordringar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter

15 Not 12 Materiella tillgångar Inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Avskrivningar försäljning/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 0 Maskiner och inventarier skrivs av under 5 år och datorer under 3 år. Avskrivningar har skett med hänsyn tagen till nödvändiga avskrivningar på grund av ålder och förslitning. I anskaffningsvärde för Inventarier och datorer finns en serverdator från 2006 kvar i föreningen, samt från 2009 två datorer och en Dell server. Datorerna avskrivs under 3 år. Not 13 Förändring av eget kapital Övriga fonder Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Disposition av 2013 års resultat års resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Övriga fonder Sjukvårdsfond 2014 Ingående behållning Föregående års resultat Utgående behållning Understödsfond Ingående behållning Föregående års resultat Utgående behållning Summa Sjukvårdsfond och Understödsfond Not 15 Övriga skulder Övriga skulder Leverantörsskulder Skuld särskild löneskatt Interima skulder Skuld till medlemmar som ej fått ut ersättning Summa övriga skulder

16 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Skuld personalens källskatt Upplupna AMF. avgifter 0 0 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Ställda säkerheter 2014 (kr) 2014 (kkr) Att skuldtäcka totalt (ftag) Varav riskfria obligationer minst 25 % motsvarar Varav övriga obligationer resterande motsvarar Riskfria obligationer Vasakronan Frn 399, ffd Vasakronan Frn 430, ffd Swedbank absolutavkastning plus Framtiden ffd Nordea Stratega Ränta, (statsobligationsdel av fonden) Summa riskfria obligationer för skuldtäckning Övriga obligationer Nordea Stratega Ränta, (exklusive upptagen del enligt ovan) Simplicity Företagsobligationsfond Bravida holding SSAB obligation, ffd Nynäs AB, ffd Danskebank 3M Stibor+1,9%,ffd Sky Harbor US short Ränteobligation Sverige ffd Seb 4 industribolag1382wffd161111(obligationsdel) Summa övriga obligationer för skuldtäckning Summa obligationer totalt för skuldtäckning

17 Not 18 Konsolideringskapital Konsolideringskapital Redovisat eget kapital Kapitalreserven Summa konsolideringskapital Not 19 Riskbeskrivning Försäkringsrisk I försäkringsrörelsen ligger den största risken i att premieinkomsterna som influtit inte är tillräckliga gentemot löpande ersättningar. Eftersom föreningen främst ersätter läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon med begränsade belopp, består försäkringsrisken till största delen av förändringen i antalet sjukfall och medlemmarnas nyttjandegrad. Finansiella risker Med finansiella risker avses marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. Marknadsrisker påverkas av förändringar i räntor, valutakurser och aktiekurser som bestämmer marknadsvärdet på föreningens värdepapper. Kreditrisker minskas genom föreningens placeringsinriktningar för vilka tillgångslag får placeras inom. Riktlinjerna innehåller också begränsningar vad gäller emittentens/värdepapperens kreditbetyg samt löptid på värdepapperen. Likviditetsrisken är låg då premieinbetalningarna jämte löpande avkastning på föreningens tillgångar normalt överstiger föreningens utbetalningar. Likviditetsplaneringen säkerställer att likvida medel finns förutom att värdepapper kan avyttras med kort varsel. Operativa risker minskas genom att styrelsen arbetar efter nedskrivna rutiner. Kontroller av exempelvis inmatningar för ersättningar kontrolleras dagligen av annan än den som matat in. I datasystemet finns också inbyggda kontroller och backup/säkerhetskopiering sker dagligen. Månatliga styrelsemöten hålls där styrelsen blir underrättad om månaden som varit. Beslut tas också uteslutande på de månatliga styrelsemötena. För att minska risker och beroende av enskilda styrelseledamöter skall alla i styrelsen ha kännedom om varandras arbetsuppgifter. Föreningen i sin helhet, medlemmar likväl som för styrelsen ska präglas av ett demokratiskt synsätt. Med delaktighet och öppenhet minimeras också risker. 16

18 Göteborg den Stefan Henriksen Jonas Paija Anette Lerneryd Ordförande Kassör Sekreterare Gun Simonsson Anette Dahlström Vår revisionsberättelse har lämnats den Peter Krantz, förtroendevald revisor Pia Jeppsson, auktoriserad revisor 17

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20)

ÅRSREDOVISNING 2007. Innehållsförteckning. S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427 1 (20) 1 (20) ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 4 Resultatanalys 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Sammandrag över förändringar i Eget Kapital 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret ÅRSREDOVISNING Budgetåret 2003 Innehåll Förvaltningsberättelse....................................3 PPM:s verksamhet......................................3 Utbetalning av pensioner.................................4

Läs mer

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet.

Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Årsredovisning 2001 Från och med räkenskapsåret 2001 kommer den ekonomiska informationen från AMF Pension att presenteras mera utförligt på Internet. Den tryckta årsredovisningen minskas därmed i omfång.

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Rapport över förändringar i

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18 Redovisningsföreskrifterna, 2007-05-31 - en vägledning INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER, 1 KAP. 3 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ÅRSREDOVISNINGEN, 2 KAP. 5 3. BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING,

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer