Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: 857201-8755. Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: Årsredovisning 2014

2 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening lämnar härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Ordförande har ordet 2 Om understödsföreningar, lagar, och stadgar 3 Styrelsens sammansättning och revisorer. Aktiviteter och information 4 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt och vinstdisposition 5 Resultaträkning med resultatanalys per försäkringsrörelse 6 Balansräkning 7 Noter 8 Styrelsens undertecknande 18 Revisionsberättelse 19 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Istället för att i texten i årsredovisningen fortsättningsvis ange Volvo- Lo- klubbars Försäkringsförening så kommer vi i fortsättningen benämna föreningen enbart som försäkringsföreningen eller föreningen. 1

3 Ordförande har ordet. Volvo CE i Eskilstuna hade en arbetarsjukkassa som har drivits ideellt. Det blev allt svårare att driva vidare sjukkassan efter som finansinspektionen införde nya krav att man måste anlita professionella revisorer som skulle ta allt för stor andel av kapitalet. Istället för att lägga ner sjukkassan i Eskilstuna så tog de kontakt med oss Volvo LOklubbars försäkrings förening för att diskutera med oss vad vi skulle kunna göra med sjukkassan. Vi besökte Eskilstuna i april och träffade berörda personer för deras sjukkassa. Efter en hel del diskussioner under en tid så övertog försäkringsföreningen sjukkassans samtliga 600 medlemmar och de blev medlemmar från och med 1 januari Där efter så informerades de nya medlemmarna vilka ersättningar man kan få ut ifrån föreningen m.m. Efter att föreningen förbättrade ersättningsnivåerna så har det kommit in en hel del nya medlemmar under året. Olofström är en fabrik som har upptäckt detta. Årets resultat blev förvånansvärt bra för föreningen. Vi har lyckats placera våra pengar på ett bra sett även fast räntan har sjunkit under året. Ett viktigt arbete för oss är att vara ute och informera våra fackliga förtroendevalda om nyttan och värdet att vara med i understödsföreningen som i grunden bygger på solidaritetstanken. Stefan Henriksen Ordförande 2

4 Om understödsföreningar Volvo Lo-klubbars Försäkringsförening är en understödsförening. Med understödsföreningar menas föreningar för inbördes bistånd med uppgift att lämna sjukhjälp, begravningshjälp, pension eller liknande understöd åt sina medlemmar eller deras anhöriga. Många av de nuvarande föreningarna har gamla anor. De har sitt ursprung i gillen och skrån som bedrev välgörenhet för nödlidande medlemmar eller deras anhöriga som en sidoordnad verksamhet. Lagar som reglerar verksamheten Som många andra understödsföreningar så bedriver även föreningen verksamhet av social karaktär. Föreningen har som mål att förbättra medlemmarnas och de medförsäkrades försäkringsförmåner. Numera består föreningen av två rörelser som ersättningar betalas ut från. Den ena rörelsen är skadeförsäkringsrörelsen eller den s.k. sjukvårdsfonden. Därifrån betalas ut ersättning för tandvård, läkarvård och mediciner, samt för glasögon. Den andra rörelsen är understödsfonden som betalar ut ersättning till de medlemmar eller medförsäkrade som drabbats av svåra sjukdomar. Föreningens verksamhet är huvudsakligen reglerad i följande lagar och kungörelser: BFL = Lagen om bokföring ÅRFL = Lagen om årsredovisning för försäkringsföretag UFL = Lagen om understödsföreningar (1972:262) EFL = Lagen om ekonomiska föreningar AFL = Lagen om försäkringsavtal FL = Lagen om försäkringsrörelse (2010:2043) FFFS =Finansinspektionens författningssamling (2005:1) Lagen om allmän försäkring Läkemedelsförordningen Kungörelsen ( 1972:291 ) om understödsföreningsregister Framförallt är det lagen om understödsföreningar (1972:262) som reglerar vår verksamhet, givetvis i samklang med föreningens stadgar. Angående kapitalplaceringar regleras den i lagen om understödsföreningar. Enligt en dispens från Finansinspektionen från 1999 har föreningen fått rätten att placera kapitalet enligt lagen om försäkringsrörelse (2010:2043). Det innebär friare placeringstyglar. Till skillnad från UFL så ger FL tillåtelse att placera i aktierelaterade tillgångar. Föreningen står under Finansinspektionens tillsyn. Skuldtäckning lämnas till finansinspektionen när de begär det. Försäkringsteknisk utredning lämnas var femte år till finansinspektionen. Stadgarna Utifrån lagrummen har stadgar upprättats för föreningen som reglerar föreningens verksamhet. Senast beslut om stadgeändringar togs var Eftersom föreningen står under Finansinspektionens tillsyn krävdes också godkännande därifrån, vilket vi erhöll. De nya stadgarna gäller från och med

5 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter Ordförande Kassör Vice Ordförande Vice Kassör Vice sekreterare Stefan Henriksén Jonas Paija Gun Simonsson Anette Dahlström Anette Lerneryd Styrelse suppleanter Sekreterare Ersättare Per Ove Persson Anders Moberg Föreningens Revisorer Revisorer Revisorssuppleanter Pia Jeppsson, auktoriserad revisor Peter Krantz, förtroendevald revisor Jan-Åke Gross, auktoriserad revisor Annika Holst, förtroendevald revisor Möten och aktiviteter under året: Årsmöte konstitueringsmöte Ordinarie styrelsemöte Planeringskonferens 1 st 1 st 11 st 2 st Under året har föreningen blivit kallad att medverka på olika lokala och centrala försäkringskurser och möten för förtroendevalda. 4

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Volvo LO-klubbars Försäkringsförening får härmed lämna årsredovisning för Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och de särskilda föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen utfärdat angående tillämpning av denna lag. Information om verksamheten Volvo LO-klubbars Försäkringsförening är en understödsförening som har till ändamål att meddela sjukvårdsförsäkring och dess syfte är att lämna ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon. Medlemskap i föreningen står öppet för anställda arbetare vid AB Volvo, Volvo personvagnar AB och dess dotterbolag som dessutom är medlemmar i LO-anslutet förbundet tillhörande Volvo Verkstadsklubbar. Föreningen är registrerad hos Finansinspektionen och står under tillsyn av denna. Föreningens riskbeskrivning framgår av not 16. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den uppåtgående trenden i medlemsantal från slutet av 2012 har fortsatt även under Föreningens medlemsantal har under året ökat från ca 4800 till nästan 5400 medlemmar. Under året förvärvades Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna. Det innebar ett tillskott på drygt 600 nya medlemmar från 1 januari Redovisat resultat för 2014 blev kr. Ekonomisk översikt (kkr) Premieinkomst Antal medlemmar (snitt betalande) Utbetalda försäkringsersättningar Medlemsnetto Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader inkl.avskr Rörelseresultat Kapitalavkastning, netto Avsättning oreglerade skador Redovisat resultat Placeringstillgångar samt kassa och bank Kapitalreserv Eget Kapital Summa konsoliderat kapital, se not Erforderlig solvensmarginal Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat Styrelsen föreslår att resultatet överförs till respektive fond enligt följande: - Att överföras till sjukvårdsfonden Att överföras till understödsfonden

7 Resultaträkning Not I. Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse (sjukförsäkring) Premieintäkt - Varav premieinkomster Kapitalavkastning, netto - Varav kapitalavkastning, intäkter Försäkringsersättningar - Varav utbetalda försäkringsersättningar Varav förändring i avsättning för oreglerade skador Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat II. Teknisk redovisning av Understödsrörelsen Kapitalavkastning, netto - Varav kapitalavkastning, intäkter Övriga intäkter, netto - Varav nettointäkter från förvärv Försäkringsersättningar - Varav utbetalda försäkringsersättningar Varav förändring i avsättning för oreglerade skador Understödsrörelsens tekniska resultat Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Understödsrörelsens tekniska resultat Årets resultat

8 Balansräkning Not Tillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Fordringar Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 13 Andra fonder Övriga fonder: 14 - Sjukvårdsfond Understödsfond Årets resultat Avsättning för andra risker och kostnader Övriga försäkringstekniska avsättningar Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om årsredovisning för försäkringsföretag (ÅRLF) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsbolag. Lättnadsreglerna enligt FFFS 2011:27 tillämpas. Premieinkomster Avser under året inbetalda medlemsavgifter. Medlemsavgiften är 118 kronor per månad enligt föreningens stadgar 9. Driftskostnader I enlighet med föreningens stadgar 26 mom.3 skall 100 % av årets driftskostnader belasta skadeförsäkringsrörelsen. Kapitalavkastning, intäkter/orealiserade förluster på kapital Föreningens två försäkringsfonder, sjukvårdsfonden och understödsfonden skall årligen tillföra/belasta vardera fonden räntor på sitt kapital enligt 26 i stadgarna. Placeringstillgångar Placeringstillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde för totala värdepappersportföljen. Eget kapital. Föreningens egna kapital finns redovisat i sjukvårdsfonden och understödsfonden enligt föreningens stadgar 26. Utgående behållning i fonderna avser ackumulerade överskott från respektive rörelsegren. S- och U- fonden avser försäkring i form av utökade sociala förmåner och har karaktär av riskfonder, vilka enligt försäkringsteknisk praxis bör ha fondstyrka två, dvs fondens utgående behållning bör uppgå till minst två års premieutbetalningar utan avgiftstillskott eller avkastning. Årets fondstyrka uppgår till 2,0 (2,2). I enlighet med ÅRFL redovisas behållningen i sjukvårds- och understödsfonden under rubriken övriga fonder i balansräkningen. Avsättningar och övriga tillgångar och skulder Avsättning för oreglerade skador baseras på ersättningskrav enligt föreningens stadgar 19, vilka innebär att fordringar äldre än sex månader inte utbetalas. Årets avsättning har beräknats efter skäliga grunder och jämförts med utfall föregående år. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat anges i not nedan Ställda säkerheter Som ställd säkerhet redovisas föreningens registerförda tillgångar enligt 7 kap försäkringsrörelselagen vilka uppgår till kkr ( kkr). I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna, men under föreningens gång har föreningen rätt att föra tillgångarna in och ut ur registret så länge som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen. 8

10 Not 2 Premieinkomster Skadeförsäkringsrörelsen Totalt Antal Medlemmar Medförsäkrade Totalt Medlemmar Medförsäkrade Totalt Kvinnor Män Barn Totalt (Uppgifter från medlemsregistret vid årets slut) Not 3 Utbetald försäkringsersättning Skadeförsäkringsrörelsen Läkarvård medlem Läkarvård medförsäkrad Medicin medlem Medicin medförsäkrad Tandvård Glasögon/linser Ögonoperation Totalt skadeförsäkringsrörelsen Understödsrörelsen - Undantagsfallsbidrag Totalt understödsrörelsen Utbetald försäkringsersättning totalt till medlemmar och medförsäkrade i kronor Antal registrerade och utbetalda kvitton

11 Not 4 Driftskostnader Personalkostnader Löner Styrelsearvode Fora avgifter Sociala avgifter Övriga personalkostnader Övriga externa kostnader Lokalomkostnader 0 0 Leasingkostnad kopiator Kontorsmaterial och trycksaker Dataprogramvara Datahårdvara Internet Datakonsult Telefon och porto Försäkringskostnader Revisionsarvode Köpta tjänster Styrelse och konferenser Facklitteratur Lämnade gåvor Övriga rörelsekostnader Summa Driftskostnader Varav: - Skadeförsäkringsrörelsen Not 5 Medelantalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Styrelse ledamöter. Antal anställda Varav Antal Varav kvinnor anställda Kvinnor Totalt 2 0,5 2 0,5 Löner och ersättningar Fora avgifter Sociala avgifter Övriga personalkostnader Totalt

12 Not 6 Ersättning till föreningens revisorer Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Not 7 Kapitalavkastning intäkter Ränteintäkter Avkastning placeringstillgångar Resultat vid försäljning av placeringstillgångar Summa kapitalavkastning Övriga finansiella kostnader Summa kapitalavkastning intäkter Varav: - Skadeförsäkringsrörelsen Understödsrörelsen Not 8 Övriga intäkter, förvärv av Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna Varav bruttointäkter från förvärv Förvärvskostnad Kostnader vid förvärv Summa övriga intäkter Summa övriga intäkter läggs till resultatet i understödsfonden. I och med förvärvet av Volvo arbetares sjukkassa i Eskilstuna är framtida förväntade utbetalningar ur fonden större än det annars hade varit. Not 9 Förändring av oreglerade skador Ökning avsättning för oreglerade skador Summa avsättning oreglerade skador

13 Not 10 Placeringstillgångar samt kassa och bank Placeringstillgångar Verkligt värde Anskaffningsvärde Aktier och andelar Utländska Choice Nordamerikafond Eaton Vance PPA emerging markets Jo Hambro global select fund Nordea Latinamerika Nordea nya tillväxtmarknader Nordea Selekta Europa Nordea småbolagsfond norden Seb listed private equity Skagen global fond Skagen kontiki Svenska SEB Sverige indexfond Summa aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Obligationer SEB Räntekorridor (2016) Sky Harbor Us short Sky Harbor Us short mot default index Framtiden ffd Bravida Holding SEB kreditindexbevis ffd SEB High yield SSAB obligation ffd Nynäs AB ffd Nordea Ränteobligation Sverige ffd Nordea Vasakronan ffd Nordea Vasakronan ffd Danske Bank 3Mstibor +1,9%, ffd Nordea, Swedbank KPA etisk blandfond Nordea, Stratega ränta tillväxt Swedbank Absolutavk Plus Swedbank JP Morgan EMD Swedbank Simplicity Företagsobligationsfond

14 Alternativa placeringar Verkligt värde Anskaffningsvärde Atlant Stability Brummer hedgekorg, Lynx och Nektar Traded policies fond Aktieindexobligationer SEB Industribolag ffd Nordea Global 10 Bolag ffd Summa Obligationer och andra räntebärande värdepapper Totalt placeringstillgångar Bokfört värde Placeringstillgångar Kapitalreserv Kassa och bank Kassa Skattekonto Plusgirokonto Summa insatt på konton i Nordea Summa insatt på konton i SEB Summa insatt på konton i Swedbank Summa kassa och bank Varav bundet på mer än 1 år 1 mkr (3 mkr) Summa Kassa och bank samt marknadsvärde placeringstillgångar Not 11 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Medlemsfordringar Fora fordringar 0 0 Övriga fordringar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter

15 Not 12 Materiella tillgångar Inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Avskrivningar försäljning/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 0 Maskiner och inventarier skrivs av under 5 år och datorer under 3 år. Avskrivningar har skett med hänsyn tagen till nödvändiga avskrivningar på grund av ålder och förslitning. I anskaffningsvärde för Inventarier och datorer finns en serverdator från 2006 kvar i föreningen, samt från 2009 två datorer och en Dell server. Datorerna avskrivs under 3 år. Not 13 Förändring av eget kapital Övriga fonder Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Disposition av 2013 års resultat års resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Övriga fonder Sjukvårdsfond 2014 Ingående behållning Föregående års resultat Utgående behållning Understödsfond Ingående behållning Föregående års resultat Utgående behållning Summa Sjukvårdsfond och Understödsfond Not 15 Övriga skulder Övriga skulder Leverantörsskulder Skuld särskild löneskatt Interima skulder Skuld till medlemmar som ej fått ut ersättning Summa övriga skulder

16 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Skuld personalens källskatt Upplupna AMF. avgifter 0 0 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Ställda säkerheter 2014 (kr) 2014 (kkr) Att skuldtäcka totalt (ftag) Varav riskfria obligationer minst 25 % motsvarar Varav övriga obligationer resterande motsvarar Riskfria obligationer Vasakronan Frn 399, ffd Vasakronan Frn 430, ffd Swedbank absolutavkastning plus Framtiden ffd Nordea Stratega Ränta, (statsobligationsdel av fonden) Summa riskfria obligationer för skuldtäckning Övriga obligationer Nordea Stratega Ränta, (exklusive upptagen del enligt ovan) Simplicity Företagsobligationsfond Bravida holding SSAB obligation, ffd Nynäs AB, ffd Danskebank 3M Stibor+1,9%,ffd Sky Harbor US short Ränteobligation Sverige ffd Seb 4 industribolag1382wffd161111(obligationsdel) Summa övriga obligationer för skuldtäckning Summa obligationer totalt för skuldtäckning

17 Not 18 Konsolideringskapital Konsolideringskapital Redovisat eget kapital Kapitalreserven Summa konsolideringskapital Not 19 Riskbeskrivning Försäkringsrisk I försäkringsrörelsen ligger den största risken i att premieinkomsterna som influtit inte är tillräckliga gentemot löpande ersättningar. Eftersom föreningen främst ersätter läkarvård, läkemedel, tandvård och glasögon med begränsade belopp, består försäkringsrisken till största delen av förändringen i antalet sjukfall och medlemmarnas nyttjandegrad. Finansiella risker Med finansiella risker avses marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. Marknadsrisker påverkas av förändringar i räntor, valutakurser och aktiekurser som bestämmer marknadsvärdet på föreningens värdepapper. Kreditrisker minskas genom föreningens placeringsinriktningar för vilka tillgångslag får placeras inom. Riktlinjerna innehåller också begränsningar vad gäller emittentens/värdepapperens kreditbetyg samt löptid på värdepapperen. Likviditetsrisken är låg då premieinbetalningarna jämte löpande avkastning på föreningens tillgångar normalt överstiger föreningens utbetalningar. Likviditetsplaneringen säkerställer att likvida medel finns förutom att värdepapper kan avyttras med kort varsel. Operativa risker minskas genom att styrelsen arbetar efter nedskrivna rutiner. Kontroller av exempelvis inmatningar för ersättningar kontrolleras dagligen av annan än den som matat in. I datasystemet finns också inbyggda kontroller och backup/säkerhetskopiering sker dagligen. Månatliga styrelsemöten hålls där styrelsen blir underrättad om månaden som varit. Beslut tas också uteslutande på de månatliga styrelsemötena. För att minska risker och beroende av enskilda styrelseledamöter skall alla i styrelsen ha kännedom om varandras arbetsuppgifter. Föreningen i sin helhet, medlemmar likväl som för styrelsen ska präglas av ett demokratiskt synsätt. Med delaktighet och öppenhet minimeras också risker. 16

18 Göteborg den Stefan Henriksen Jonas Paija Anette Lerneryd Ordförande Kassör Sekreterare Gun Simonsson Anette Dahlström Vår revisionsberättelse har lämnats den Peter Krantz, förtroendevald revisor Pia Jeppsson, auktoriserad revisor 17

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening. Org.nr: 857201-8755. Årsredovisning 2013

Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening. Org.nr: 857201-8755. Årsredovisning 2013 Volvo LO-Klubbars Försäkringsförening Org.nr: 857201-8755 Årsredovisning 2013 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr 857201-8755 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen

Läs mer

Volvo LO-klubbars Försäkringsförening. Org.nr: Årsredovisning 2015

Volvo LO-klubbars Försäkringsförening. Org.nr: Årsredovisning 2015 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr: 857201-8755 Årsredovisning 2015 Volvo LO-klubbars Försäkringsförening Org.nr 857201-8755 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer