Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 7:1

2 7:2

3 7:3

4 7:4

5 7:5

6 7:6

7 7:7

8 7:8

9 :9 Bolagsordning Fastställd av kommunfullmäktige i Eskilstuna och av kommunfullmäktige Strängnäs Bolagets firma 1 Bolagets firma är Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning Aktiebolag. Styrelsens säte 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Föremål för bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa och sälj el. 4 Bolagets syfte är att med en affärsmässig inriktning tillhandahålla el. Aktiekapital 5 Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Antal aktier 6 Antal aktier skall vara lägst och högst Styrelse 7 Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst femton ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun, årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige i Eskilstuna utser ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige i Strängnäs utser förste vice ordförande i bolagets styrelse. Revisorer och årsredovisning 8 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med eller utan suppleant. Den av bolagsstämman utsedde revisorn och suppleanten för denne skall vara auktoristerad.

10 7:10 Lekmannarevisor 9 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun samt kommunfullmäktige i Strängnäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Strängnäs kommun utser ordinarie lekmannarevisor och Eskilstuna kommun suppleant. Kallelse till bolagsstämma och årsstämma Ärenden på ordinarie årsstämma 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1 Stämmans öppnande; 2 Val av ordförande vid stämman; 3 Godkännande av dagordningen; 4 Upprättande och godkännande av röstlängd; 5 Val av en eller två justerare; 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 8 Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, fastställande av resultat- och balansräkning för koncernen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant; 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter när så skall ske; 2

11 7:11 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Beslut på bolagsstämman 12 Beslut på bolagsstämma är i följande fall giltiga endast om aktieägarna är eniga därom: Beslut om ändring av aktiekapital samt nyemission eller fondemission av aktier eller utgivande av andra dokument som ger rätt till andel i bolagets kapital eller resultat. Beslut om ändring av bolagsordning. Beslut om likvidation. Beslut om vinstdisposition samt utdelning. Beslut om för bolaget gällande ägardirektiv. Räkenskapsår 13 Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Firmateckning 14 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Inspektionsrätt 15 Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Fullmäktiges rätt att ta ställning 16 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 3

12 7:12 Hembud 17 Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna i bolaget till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Ett erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till lösenberättigad, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösenrätten, att skriftligen framställa lösenanspråk till bolaget inom en månad, räknad från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Har aktie övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. I andra fall än som anges ovan, om enighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, skall en lämplig värderingsman utses av ordföranden i föreningen auktoriserade revisorer. Lösensumman skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet bestämts. Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösenanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. Ändring av bolagsordningen 18 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun respektive i Strängnäs kommun. 4

13 :13 Aktieägaravtal mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB avseende Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB Bakgrund Kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs fattade under juni 2013 beslut om samgående i ett gemensamt driftbolag för Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Inriktningen i beslutet var även att bilda ett gemensamt elförsäljningsbolag. Mälardalen framstår mer och mer som en region med unika förutsättningar för utveckling och samarbete. En förutsättning för att regionen skall utvecklas i positiv riktning är god infrastruktur och god miljö, vilket talar för samarbete mellan kommunerna och dess bolagskoncerner. Även effektivitetsaspekter talar för ett utökat samarbete och samverkan. Genom samverkan kan parterna tillsammans nå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet i syfte att vara till största möjliga nytta för kunderna, invånarna och miljön. 1 Parter Parter i detta avtal, nedan gemensamt benämnd parterna är Eskilstuna Energi och Miljö AB Organisationsnummer: Nedan benämnt EEM.

14 7:14 SEVAB Strängnäs Energi AB Organisationsnummer: Nedan benämnt SEVAB. Bildande av Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB Parterna är överens om att bilda ett aktiebolag (alternativt förvärva ett existerande bolag utan verksamhet) med företagsnamnet Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Nedan benämnt ESEL. 2 3 Aktieteckning ESEL skall ha ett eget kapital som uppgår till TVÅ MILJONER KRONOR ( ), varav TVÅ MILJONER KRONOR ( ) skall utgöra aktiekapital. Kapitalet skall fördelas på TVÅ TUSEN (2 000) aktier. En akties nominella värde ska utgöra ETT TUSEN KRONOR (1000) Samtliga aktier äger lika rätt. Parterna förvärvar och äger aktier i ESEL enligt nedanstående fördelning. EEM 63 % stycken aktier SEVAB 37 % 740 stycken aktier 2

15 7:15 4 Ägarnas finansiella åtaganden Verksamheten skall finansieras genom av ägarna tillskjutet kapital, resultat från verksamheten samt extern finansiering. Om det uppstår behov av borgensåtaganden eller ytterligare ägarfinansiering ska tillskott, om inget annat överenskoms, ges enligt den fördelning som vid tidpunkten aktuell aktieägarfördelning speglar. 5 Koncernstruktur Eskilstuna kommun äger via Eskilstuna Kommunföretag AB till hundra procent EEM. Strängnäs kommun äger till hundra procent SEVAB efter att EEMs innehav av tjugo procent av bolaget överlåtits. EEM och SEVAB äger gemensamt ESEL. EEM äger 63 procent och SEVAB äger 37 procent av ESEL. 6 Verksamhetsinriktning Mom 1. Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Det innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska kommunernas risktagande som ägare. Genom ett löpande effektiviseringsarbete samt marknadsmässig prissättning skapa möjligheter för ägarbolagen att leverera en rimlig långsiktig avkastning/ett rimligt långsiktigt resultat till kommunerna som ägare. ESEL skall inom ramen för ändamålet ha till verksamhetsinriktning att med en affärsmässig inriktning tillhandahålla el. Mom 2. Verksamheten ska bedrivas efter affärsmässiga principer utgående från vad som är bäst för bolaget i förhållande till dess ändamål och verksamhetsinriktning. 3

16 7:16 Inom ramen för denna huvudprincip skall bolaget eftersträva att drift och utveckling genomförs på ett sådant sätt att de krav kommunmedborgarna inom Eskilstuna och Strängnäs kan ställa infrias på ett fullgott sätt och så att bolagets verksamhet kännetecknas av hög effektivitet och bra service. Mom 3. Den gemensamma utgångspunkten är att samverkan ska leda till ökad miljönytta och hela verksamheten ska vara miljöcertifierad. Mom 5. ESEL skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete samt vara kvalitetscertifierad. 7 Ägardirektiv Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun tar i en årlig process fram ägardirektiv för respektive part, dessa direktiv innehåller även gemensamma direktiv för ESEL. Parterna ska för den gemensamma driften i ESEL, i en årlig process, ta fram ägardirektiv som är ömsesidiga för båda parter. Dessa direktiv skall grundas i de av kommunerna ställda direktiv till respektive part. EEM skall ansvara för planering och genomförande av den årliga processen. 8 Samverkan Parterna skall samverka i öppen anda och utan onödigt dröjsmål informera varandra om förhållanden och förutsättningar som påverkar av ESEL bedriven verksamhet och som rimligen kan vara av intresse för den andra parten och som kan påverka förutsättningarna mellan parten och ESEL och som rimligen kan vara av intresse för den andra parten såsom aktieägare i ESEL. 4

17 7:17 9 Bolagsordning ESEL skall ha en bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 1 till detta avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal, skall aktieägaravtalet äga företräde parterna emellan. 10 Överlåtelse av aktier. Mom 1. Utöver vad som följer av bolagsordningen äger part endast överlåta alla eller delar av sina aktier med beaktande av vad som anges i denna paragraf. Den part som under en tid av tre (3) år räknat från den 1 januari 2014 avser att överlåta aktie till annan äger ingen rätt att utan övrig parts föregående skriftliga samtycke överlåta några (vissa eller alla) av sina aktier till annan. Mom 2. Aktier i ESEL får inte överlåtas till utomstående part utan föregående förköpserbjudande till den andra parten. Förköp skall sökas innan begäran om samtycke söks. Med förköp avses i denna bestämmelse en skyldighet för den part som avser överlåta sina aktier att först erbjuda motparten att förvärva desamma. Förköpserbjudande skall av part ställas skriftligen till den andra parten. Om överenskommelse om förvärv därvid ej träffats inom 5 arbetsdagar skall värdering ske och därvid skall förköpserbjudande part lämna förslag till värderingsman av bolaget. Kan parterna då inte enas om lämplig värderingsman inom 5 arbetsdagar skall denne utses av ordföranden i föreningen auktoriserade revisorer. Parterna skall svara för kostnaderna för värderingen i paritet med respektive ägarandel. Parterna är skyldiga att medverka till att värderingsmannen kan avge utlåtande senast inom 30 dagar från det att vederbörande nominerats. Värdering ska avse fastställande av marknadspris för bolagets samtliga aktier. Oavsett storleken av den post som förköpserbjudits skall värdet vara proportionellt mot totala antalet aktier i ESEL. 5

18 7:18 Den part som mottagit förköpserbjudandet skall vara skyldig att senast inom en vecka efter att värdet fastställts meddela om han accepterar att förvärva aktierna till det pris som värderingsmannen fastställt. Om accept meddelats skall tillträde ske inom 14 dagar och därvid skall aktier överlämnas och köpeskilling erläggas. Överlåtelsen skall ske mot avräkningsnota, och inga särskilda garantier i övrigt eller annat skall lämnas. Om accept ej lämnas äger förköpserbjudande part fritt sälja aktierna på öppna marknaden under en tid av 90 dagar. Aktierna är oaktat en överlåtelse enligt ovan, underkastade hembud enligt bolagsordningen. Mom 3. Ett villkor för tredje mans förvärv enligt denna punkt är att den tredje mannen om förvärvet består skall inträda som part i detta avtal. Överlåtaren är ansvarig för att den nye ägaren inträder i sina förpliktelser på angivet sätt. Den som förvärvar aktier enligt moment 2 ovan äger rätt och skall vara skyldig att inträda i detta avtal som part. Om detta leder till fler än två parter skall avtalet anpassas sålunda att tillträdande part övertar proportionell andel av rättigheter och skyldigheter motsvarande vederbörandes innehav av aktier i ESEL i relation till totalt antal aktier. Den parts rättigheter och skyldigheter som ej lämnat förköpserbjudande får ej förändras vid denna anpassning av avtalet. 11 Pantsättning av aktie Part äger inte rätt att upplåta pant i aktie i ESEL. 12 Styrelse ESEL skall ha en styrelse som består av 9 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna skall utses av Eskilstuna respektive Strängnäs kommunfullmäktige. Eskilstuna kommun skall vara representerad i ESEL:s styrelse med 5 ordinarie styrelseledamöter. Strängnäs kommun skall representeras av 4 ordinarie styrelseledamöter. 6

19 7:19 Ordförande samt 2:e vice ordförande i styrelsen för ESEL utses av Eskilstuna kommunfullmäktige efter Strängnäs kommuns hörande. 1:e vice ordförande i styrelsen för bolaget utses av kommunfullmäktige i Strängnäs efter Eskilstuna kommuns hörande. Mellan styrelserna för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB ska råda personunion. Styrelseledamöter skall väljas årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämman). Parterna är överens om att ESEL:s styrelse skall vara beslutsför endast om kommunfullmäktigevald ledamot utsedd av Eskilstuna kommun respektive Strängnäs kommun är närvarande. Minst 5 ledamöter skall närvara för att styrelsen ska vara beslutsmässig Beslut i styrelsen i kvalificerade frågor (enligt vad som anges nedan) skall kunna fattas endast om minst en kommunfullmäktigevald ledamot från vardera Eskilstuna kommun respektive Strängnäs kommun röstar för beslutet. Övriga frågor ska beslutas genom enkel majoritet där avgörande sker med utslagsröst för ordförande vid lika röstetal. Som kvalificerade frågor avses frågor gällande: Väsentlig utökning/ändring av verksamheten eller inriktningen av densamma Fusion med annat bolag Bildande av dotterbolag, förvärv av bolag, överlåtelse av bolag Ingående av finansiellt åtagande över TIO (10) miljonerkronor Tillsättande eller avsättande av verkställande direktör Avtal av större omfattning och förändringar därav mellan part och ESEL Genom styrelsens ordförandes försorg skall samtliga styrelseledamöter kallas till varje sammanträde med styrelsen. Kallelse skickas med brev eller elektronisk post minst SJU (7) dagar före sammanträdet. I brådskande fall får dock kallelse skickas senare och styrelsen får sammankallas muntligen eller via telefon, förutsatt att alla styrelseledamöter ges tillfälle att delta i och förbereda sig inför mötet. Vid styrelsemöte skall föras skriftligt 7

20 7:20 protokoll. Protokollet ska justeras senast TVÅ (2) veckor efter sammanträdet. För vissa av ovanstående kvalificerade frågor kan även godkännande av respektive kommunfullmäktige krävas innan verkställande. 13 Beslut på bolagsstämma Mom 1. Aktieägarna förbinder sig att tillse att av dem utsedda ombud på bolagsstämma röstar i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Parterna är överens om att i samtliga frågor alltid söka uppnå samförståndslösningar. Mom 2. Beslut på bolagsstämma är i följande fall giltiga endast om alla Aktieägarna är eniga därom: Beslut om nyemission eller fondemission av aktier eller utgivande av andra dokument som ger rätt till andel i bolagets kapital eller resultat. Beslut om ändring av bolagsordning. Beslut om likvidation. Beslut om vinstdisposition och utdelning. Beslut om för ESEL gällande ägardirektiv. 14 Ändringar i avtalet Ändringar i och tillägg till detta avtal förutsätter för sin giltighet att skriftlig överenskommelse mellan parterna upprättats. Parterna är ense om att sådana ändringar och tillägg till avtalet skall villkoras av godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner. 8

21 7:21 15 Avtalets giltighetstid Detta avtal träder i kraft den dag då det undertecknas och gäller under en period av FEM (5) år. Om avtalet inte skriftligen sägs upp senast TOLV (12) månader före avtalstidens utgång skall det för varje gång anses vara förlängt med TRE (3) år i taget och på oförändrade villkor. Uppsägning skall göras skriftligen och översändas till övriga parter genom rekommenderat brev. 16 Avtalets förtida upphörande Utöver vad som anges i 15 äger envar av parterna rätt att säga upp avtal i förtid i följande fall: Om parterna vid upprepade tillfällen ej lyckas nå enighet i fråga där sådan enighet erfordras enligt 13 och den bristande enigheten parterna emellan uppenbarligen äventyrar bolagets fortsatta verksamhet och där sådan fråga, trots att denna lyfts upp till respektive parts kommunstyrelse vid upprepade tillfällen inte kunnat få en lösning. Om part bryter mot bestämmelse i detta avtal (felande part) och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra parten eller part på annat sätt skadar ESEL:s intressen och därigenom uppenbarligen motarbetar ett effektivt samarbete mellan parterna enligt detta avtal samt den felande parten icke inom (30) dagar efter skriftlig anmälan därom, vidtagit rättelse. 9

22 7:22 Parterna äger rätt att säga upp avtalet till upphörande EN (1) månad efter det att uppsägningen har avsänts. 17 Följder av avtalets upphörande För det fall endera Part säger upp avtalet skall ESEL upplösas när avtalet gått ut. Parterna förbinder sig att rösta för likvidation vid bolagsstämma. Under avvecklingsperioden fram till att ESEL är helt upplöst skall detta avtal gälla mot parterna. Därvid är parterna skyldiga: att förvärva de tillgångar de tillfört det gemensamma bolaget direkt eller indirekt vid bildandet av bolaget eller vid verksamhetsövergången. Övriga tillgångar skall säljas av likvidatorn till den av parterna som erbjuder högst pris. Parterna har ansvar för täckande av brist om värdet av det överlåtna inte täcker bolagets skulder i paritet med deras respektive ägarandel. Skulle detta avtal sägas upp av part enligt bestämmelserna i 16 äger förfördelad part (uppsägande part) inlösa felande parts alla aktier. Förfördelad part som önskar påkalla inlösen, skall senast 60 dagar efter utgången av i ovan nämnd 30 dagars frist begära inlösen av felande parts alla aktier. Om felande part och förfördelande part som inom inlösenfristen begärt inlösen inte senast 30 dagar efter inlösenfristens utgång enats om lösenpriset för aktierna i fråga, skall lösenpriset slutligen fastställas genom värdering i enlighet med bestämmelserna om förköp i 10, vilket pris emellertid skall reduceras med 50 % på grund av kontraktsbrottet. Lösenpriset för felande parts aktier skall av aktuell förfördelad part erläggas kontant till felande part inom 30 dagar efter inlösenfristens utgång. Eller om lösenpriset då inte överenskommits, inom 30 dagar efter det att värderingen enligt 10 fastställts, varvid äganderätten till aktuella aktier övergår till aktuell förfördelad part. När äganderätten till felande parts samtliga aktier 10

23 7:23 sålunda övergått på aktuell förfördelad part skall felande part anses ha utträtt ur detta avtal. Inlösen enligt denna bestämmelse inverkar ej på parts rätt att göra andra påföljder gällande i anledning av kontraktsbrottet. 18 Tvister Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning såväl som därur härflytande rättsförhållande skall i första hand lösas mellan parterna. Kan parterna inte nå en lösning skall tvistefrågan lämnas till kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun som har att avgöra tvisten. Kommunstyrelserna skall för tvistefrågan utse en förhandlingsdelegation om vardera TRE (3) ledamöter som har att söka lösa tvisten. Förhandlingsdelegation skall senast TRETTIO (30) dagar efter parternas skriftliga framställan lämna skriftligt avgörande. Kan tvist inte lösas enligt förfarandet ovan har part rätt att efter förhandlingsdelegationens skriftliga avgörande ställa tvisten för avgörande av allmän domstol. 11

24 7:24 19 Särskilt villkor Detta avtal är för sin giltighet villkorat med att det skall godkännas av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun genom beslut som vunnit laga kraft. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar vilka utväxlats mellan parterna. Eskilstuna den XX december 2013 För Eskilstuna Energi och Miljö AB För SEVAB Strängnäs Energi AB Ann-Sofie Wågström Ordförande Leif Lindström Ordförande Robert Forsman Mattias Askerstedt 1:e vice ordförande 1:e vice ordförande 12

25 :25 Ägardirektiv gällande från 1 januari 2014 För verksamheten i Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, nedan även kallad Bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs kommuner den respektive och fastställd av bolagsstämma i Bolaget. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ för Eskilstuna och Strängnäs kommuners elförsäljningsverksamhet och därmed underordnat kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av ägarna genom stämmobeslut. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom: Gällande bolagsordning Gällande ägardirektiv Av fullmäktige enligt ovan utfärdade och fastställda särskilda direktiv Förekommande avtal mellan ägarna och bolaget Ägarnas direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. Kommunernas insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet genom respektive ägarbolag står under uppsikt av kommunstyrelserna som utövar kommunernas ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsernas reglemente. Kommunstyrelserna skall ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med ägarbolagens styrelser. Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

26 7:26 Bolagets verksamhet Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva och ändamålet med bolagets verksamhet. Härutöver lämnar ägarna följande direktiv: Bolaget skall för de båda ägarkommunerna tillgängliggöra inom bolaget befintlig specialistkompetens för konsultativ uppdragsverksamhet Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget skall verka för ständig förbättring genom utvecklande av arbetssätt och metoder för verksamhetsutveckling och effektivisering. Bolagets ekonomiska mål Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Det innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska kommunernas risktagande som ägare. Genom ett löpande effektiviseringsarbete samt marknadsmässig prissättning skapa möjligheter för ägarbolagen att leverera en rimlig långsiktig avkastning/ett rimligt långsiktigt resultat till kommunerna som ägare. Bolaget ska arbeta för att den besparingspotential som beskrivs i rapport av uppnås inom angiven tid. Bolagets miljöpolitiska mål Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter att minska negativ miljöpåverkan, förebygga föroreningar och minska riskerna för miljörelaterad olycka och ohälsa. Bolagets personalpolitiska mål Bolaget ska ha en personalpolicy och i sitt agerande undvika lönekonkurrens med kommunerna och övriga kommunala bolag i Eskilstuna och Strängnäs. 2

27 7:27 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av lag samt dessa ägardirektiv. Ändamålet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Uppsiktsplikt Ställningstagande från kommunfullmäktige i de båda ägarkommunerna ska inhämtas i följande frågor av större vikt: Vid bildande eller förvärv av dotterbolag Vid planering av väsentlig ny eller ändrad inriktning av verksamhet Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för kommunerna Vid beslut om att avyttra del av bolagets verksamhet Vid beslut om att genomföra större investeringar Vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige i de båda kommunerna, skall samråd ske med kommunstyrelsen i respektive kommun. Budget- och handlingsprogram Budget, handlingsprogram och övrig rapportering skall via ägarbolagen efter anmodan delges kommunstyrelserna. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till ägarna snarast översända: 3

28 7:28 Protokoll från bolagsstämma Bolagets årsredovisning Bolagets revisionsberättelse Bolagets granskningsrapport Bolagsstyrningsrapport Innehåller protokoll, som skall översändas till ägarna, uppgift för vilken gäller sekretess enlig lag, har bolaget rätt att utesluta uppgift. Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. Information Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser skall, om kommunerna så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde; vid vilket bolagets årsredovisning skall behandlas. vid informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i kommunfullmäktige. Upphandlingar I den mån detta låter sig göras, skall bolaget medverka i samordning med kommunernas upphandlingar. Bolaget ska tillämpa de etiska och övriga regler som kommunerna tillämpar vid upphandling. Styrelsens arbete Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av ägarnas syfte med detsamma samt i förhållande till direktiven och övriga uppställda mål. Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i offentlighets och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med denna lags regler bevaka skyddet för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen. 4

29 7:29 Revision Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisor skall i sin granskning, förutom vad lag anger, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Bolagsstämma Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen skall stämma vara öppen för allmänheten. 5

30 7:30 Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Riskpolicy Riskpolicy för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB:s Elaffärer Version

31 7:31 Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Riskpolicy 1. INLEDNING SYFTE GILTIGHET OCH UPPDATERINGAR BAKGRUND ANSVARSFÖRDELNING STYRELSEN VD ELHANDELSCHEF ELFÖRSÄLJNINGSCHEF RISKCONTROLLER RISKSTYRNING OCH RISKMANDAT DEFINITIONER SLUTKUNDSPORTFÖLJEN Bakgrund Elprisrisk Volymrisk (osäkerhet i exponeringen) Kreditrisk FÖRVALTNINGSPORTFÖLJEN Bakgrund Elprisrisk Volymrisk Likviditetsrisk Basisrisk Valutarisk SAMMANFATTNING RISKER RAPPORTERING OCH KONTROLL... 9 BILAGOR : BILAGA 1. RISKMANDAT FÖR FÖRVALTNINGSPORTFÖLJEN BILAGA 2. INSTRUKTIONER FÖR HANTERING AV OFFERTRIS 1. Inledning 1.1 Syfte Syftet med denna riskpolicy är att definiera de risker som uppstår i Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB:s elaffär, samt att ange fördelningen av ansvaret för dessa risker. Policyn syftar också till att ange hur riskerna skall hanteras och löpande följas upp. 1

32 7: Giltighet och uppdateringar Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB Riskpolicy Policyn skall årligen omprövas och fastställas av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB:s styrelse. Avsteg som sker utan att policyn uppdateras får endast beslutas av verkställande direktör om inte annat anges nedan. 2. Bakgrund Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB ansvarar för anskaffning och försäljning av elavtal till slutkund inom de ramar som fastställs i denna policy. För att uppnå en klar ansvarsfördelning och riskstyrning har affären delats in i två portföljer; Slutkundsportföljen, samt Förvaltningsportföljen. Slutkundsportföljen (SP) Slutkundsportföljens primära ansvar är att hantera kreditrisken i enlighet med företagets kreditpolicy samt att tillhandahålla kundunderlag. En annan viktig uppgift är att tillhandahålla förvaltningsportföljen med förbrukningsprognoser. Förvaltningsportföljen (FP) Förvaltningsportföljen prissäkrar Slutkundsportföljen och ansvarar för att förvalta Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB:s kraftportfölj. FP agerar inom portföljens riskmandat. Förvaltningsportföljen består i praktiken av en s.k. försäljningsportfölj som motsvarar aktuell försäljningsprognos och en s.k. utjämningsportfölj där nettopositioner uppstår. Utpris Internpris Terminspris Slutkund Slutkunds portfölj Förv. portfölj Terminsmarknad Spot marknad Mätning av elprisrisk görs över i utjämningsportföljen. 3. Ansvarsfördelning 2

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändring den 8 februari 2006, 36, den 14 mars 2007, 77, den 13 maj 2009, 133,den 11

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792

Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Bolagsordning för Gagnefs Teknik AB, 556765-4792 Godkänd av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2015- Antagen av årsstämma 2015-1 Firma Aktiebolagets firma är Gagnefs Teknik AB. 2 Säte Styrelsen ska ha

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL

POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR KRAFTHANDELSVERKSAMHETEN INOM VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN SAMT OPERATIONELL STRATEGI FÖR FINENSIELL KRAFTHANDEL FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17,

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer