AstraZeneca PLC DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AstraZeneca PLC DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET London den 29 april Försäljningen under första kvartalet ökade med 7 procent i fasta valutakurser (CER) till Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 19 procent i fasta valutakurser. AstraZeneca utökar rapporteringen av regional försäljning. -Försäljningen av Crestor ökade med 27 procent i fasta valutakurser. Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade med 10 procent i fasta valutakurser till Gynnas av försäljningstillväxt och kostnadskontroll, delvis motverkat av lägre bruttomarginal. Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade med 23 procent i fasta valutakurser till 2,03 USD. -Core EPS gynnades med 0,13 USD från en nettoupplösning av skatteavsättningar till följd av den tidigare meddelade uppgörelsen med skattemyndigheten i Storbritannien och utvecklingen i andra frågor om internprissättning. Den effektiva skattesatsen för kvartalet uppgick till 21 procent. AstraZeneca förutser fortfarande att skattesatsen för helåret blir ca 27 procent. Redovisad vinst per aktie ökade med 23 procent i fasta valutakurser till 1,91 USD. Nettoskulden uppgick till 759 den 31 mars. -Starkt kassaflöde från rörelsen mer än motverkades av betalningen av utdelning för andra halvåret på 2.367, första betalningen avseende skatteuppgörelsen och investeringar i externa forskningsprojekt under kvartalet. Prognosen för Core EPS för hela året höjs till intervallet 6,05 USD 6,35 USD. Utvecklingen i sammandrag Koncernen 1:a kvartalet 1:a kvartalet Förändring % Fasta valutakurser % Intäkter Redovisat Rörelseresultat Resultat före skatt Vinst per aktie $1,91 $1, Kärnverksamheten* Rörelseresultat Resultat före skatt Vinst per aktie $2,03 $1, * Finansiell information för kärnverksamheten utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser kan öka förståelsen för företagets utveckling. Prognosen för avser kärnverksamheten. Se sid. 9 för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information. David Brennan, koncernchef, kommenterar: Resultatet för första kvartalet visar en fortsatt stark utveckling för våra viktigaste läkemedel som Crestor, Seroquel och Symbicort. Vi har haft tillväxt på alla våra större marknader, inklusive ännu ett starkt kvartal för tillväxtmarknaderna. När vi tittar framåt kommer jämförelserna av intäkter att bli mer utmanande under andra halvåret, till följd av försäljningslyftet från Toprol-XL och H1N1-vaccinet under och patentutgången för Arimidex senare i år. Baserat på utvecklingen under första kvartalet och utsikterna för resten av året, har vi höjt vår prognos för vinsten per aktie för kärnverksamheten. Vår forskningsportfölj har stärkts ytterligare under kvartalet genom ett nytt forskningsprojekt i sen utvecklingsfas, från Rigel Pharmaceuticals, avseende reumatoid artrit.

2 Verksamheten i sammandrag Samtliga kommentarer I detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER), om inte annat anges. Försäljningen under första kvartalet ökade med 7 procent i fasta valutakurser, men den faktiska försäljningen ökade 11 procent till följd av positiv inverkan från valutakursförändringar. Den globala försäljningstillväxten uppgick till 6 procent, exkluderat för försäljningen i USA av Toprol-XL och vaccinet mot den nya influensan A (H1N1). Försäljningen i USA ökade med 2 procent. Exklusive försäljningen av Toprol-XL och H1N1-vaccinet minskade intäkterna i USA med 1 procent. Koncernens försäljning på övriga marknader ökade med 11 procent. Försäljningen i Västeuropa ökade med 7 procent. Försäljningen på övriga etablerade marknader ökade med 12 procent, inklusive en ökning med 14 procent i Japan. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 19 procent. Denna tillväxt svarade för 42 procent av koncernens totala försäljningstillväxt utanför USA. Rörelseresultatet för kärnverksamheten under första kvartalet ökade med 10 procent till 3.857, till följd av försäljningstillväxt och kostnadskontroll, vilket delvis motverkades av en minskad bruttomarginal. Redovisat rörelseresultat uppgick till Ökningen på 10 procent var densamma som tillväxten i rörelseresultatet för kärnverksamheten, eftersom korrigeringar till rörelseresultatet för kärnverksamheten i stort sett var liknande under både detta kvartal och motsvarande kvartal. Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under första kvartalet var 2,03 USD jämfört med 1,58 USD under första kvartalet, en ökning med 23 procent i fasta valutakurser. Vinsten per aktie för kärnverksamheten under kvartalet gynnades med 0,13 USD från en nettoupplösning av skatteavsättningar till följd av den tidigare meddelade uppgörelsen med skattemyndigheten i Storbritannien och utvecklingen i andra frågor om internprissättning. Till följd av detta var den effektiva skattesatsen under första kvartalet i år 21 procent, jämfört med 28,6 procent under första kvartalet föregående år. AstraZeneca förutser fortfarande att skattesatsen för helåret blir ca 27 procent, i nivå med den prognos som lämnades i samband med att uppgörelsen tillkännagavs. Redovisad vinst per aktie under första kvartalet var 1,91 USD, en ökning med 23 procent jämfört med första kvartalet, eftersom korrigeringar till rörelseresultatet för kärnverksamheten var i stort sett jämförbara under båda perioderna. Uppdatering av FoU-portföljen En heltäckande uppdatering av AstraZenecas forskningsportfölj gavs i samband med publiceringen av bokslutsrapporten, och finns på våra hemsidor och Förändringar sedan den senaste uppdateringen inkluderar: Crestor Den 8 februari meddelade AstraZeneca att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt behandling med Crestor (rosuvastatinkalcium) för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och behovet av kranskärlsoperationer hos personer utan tidigare kliniskt bekräftad kranskärlssjukdom men med förhöjd risk att drabbas av hjärt/kärlsjukdom på grund av ålder (män 50; kvinnor 60), högt värde på högkänsligt C-reaktivt protein (hscrp) ( 2 mg/l), och förekomst av minst en annan riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom, som förhöjt blodtryck, lågt HDL-kolesterolvärde, rökning eller tidigare förekomst av tidig kranskärlssjukdom i släkten. Godkännandet från FDA baserades på resultaten från den viktiga JUPITER-studien (Justification for the Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). I studien utvärderades effekten av Crestor 20 mg när det gäller minskning av antalet allvarliga hjärt/kärlhändelser i en tidigare icke studerad patientgrupp. JUPITER-studien visade att Crestor signifikant minskade den relativa risken för hjärtinfarkt med 54% (p<0,001), för stroke med 48% (p=0,002) och för behov av kranskärlsoperation med 46% (p<0,001), jämfört med placebo. Den 27 april meddelade AstraZeneca att Crestor har godkänts i nitton EU-länder för att förebygga allvarliga hjärt/kärlhändelser hos patienter som löper hög risk för en första hjärt/kärlhändelse. Denna nya indikation bygger på analys av subgruppsdata från den viktiga JUPITER-studien. Studien undersökte förmågan hos rosuvastatin 20 mg att minska antalet allvarliga hjärt/kärlhändelser i en tidigare ej studerad patientgrupp. En efterhandsanalys av denna subgrupp visade en signifikant minskning av det kombinerade effektmåttet hjärtinfarkt, stroke och hjärt/kärlrelaterade dödsfall bland de patienter i JUPITER som tillhörde högriskgrupperna. Brilinta Brilinta (ticagrelor), en ny oral trombocythämmare, avsedd att minska risken för allvarliga hjärt/kärlhändelser hos patienter med akut kranskärlssjukdom, granskas för närvarande av läkemedelsmyndigheterna i Nordamerika och Europa. Ansökningar om godkännande har också inlämnats till andra läkemedelsmyndigheter, bland annat i Brasilien och Ryssland. 2

3 AstraZeneca har nyligen inlett ett kliniskt prövningsprogram i fas II av Brilinta i Japan, eftersom det inte ingick några japanska prövningscentra i PLATO-studien. Den 16 mars tillkännagav AstraZeneca resultaten från en ny analys av data från studien PLATO (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes), som visar att det inträffade färre dödsfall bland de patienter med akut kranskärlssjukdom som fått den nya trombocythämmaren Brilinta (ticagrelor) inom sju dagar före en bypassoperation (CABG) än bland dem som fått klopidogrel. Resultaten presenterades vid ACC:s (American College of Cardiology) kongress i Atlanta, USA. Analysen omfattade 1261 patienter som drabbades av akut kranskärlssjukdom och som behandlats med studieläkemedlet upp till sju dagar innan de genomgick akut bypasskirurgi. Bland de patienter som randomiserats till ticagrelor inträffade signifikant färre hjärt/kärlrelaterade dödsfall och dödsfall av andra orsaker än bland dem som randomiserats till klopidogrel: Den totala dödligheten minskade med 51% (RRR; p<0,01) med ticagrelor (4,6% av 632) jämfört med klopidogrel (9,2% av 629). Antalet hjärt/kärlrelaterade dödsfall minskade med 48% (RRR; p<0,01) med ticagrelor (4,0% av 632) jämfört med klopidogrel (7,5% av 629). Andelen av allvarliga hjärt/kärlhändelser, som utgjorde primär effektparameter (sammansatt av hjärt/kärlrelaterade dödsfall, hjärtinfarkt eller stroke) från tiden för bypassoperationen till studiens slut, var 10,5% (66/632) med ticagrelor och 12,6% (79/629) med klopidogrel (HR 0,84, CI 0,60-1,16, p = 0,29). Dessutom konstaterades ingen signifikant skillnad i fråga om större blödning i samband med bypassoperation mellan ticagrelor och klopidogrel, enligt både PLATO-studiens kriterier och TIMI-kriterierna för blödning (81% för ticagrelor mot 80% för klopidogrel, och 59% för ticagrelor mot 58% för klopidogrel enligt PLATO- respektive TIMIdefinitionerna). Dessa jämförelser var i överensstämmelse med resultaten från PLATO-studien i dess helhet. Seroquel XR Den 23 april meddelade AstraZeneca att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) kommit fram till att nytto-/riskprofilen är positiv för Seroquel XR (quetiapin fumarat) tabletter med långsam frisättning, en gång dagligen, som tilläggsbehandling vid egentliga depressionsepisoder hos patienter med egentlig depression, vilka inte fått tilläckligt behandlingsresultat med andra antidepressiva behandlingar. Registreringsansökan hänvisades till CHMP efter att proceduren för EU:s gemensamma registreringsförfarande (MRP) resulterat i ett negativt utfall. EMA kommer att sända utlåtandet från CHMP vidare till Europakommissionen för slutligt avgörande, vilket sedan implementeras i de aktuella medlemsländerna. Fostamatinib dinatrium (R788) Den 16 februari meddelade AstraZeneca och Rigel Pharmaceuticals att ett globalt avtal med ensamrätt tecknats om en licens för utveckling och marknadsföring av fostamatinib dinatrium (R788), en produkt från Rigel i sent utvecklingsstadium avsedd för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och andra indikationer. Fostamatinib dinatrium, som genomgått ett omfattande kliniskt prövningsprogram i fas II, är den hämmare av tyrosinkinas från mjälten (Syk) för oral tillförsel som nått längst i fråga om utvärdering för användning mot reumatoid artrit. Hämning av Syk anses blockera den intracellulära signalgivningen för vissa celler i immunförsvaret som är inblandade i den nedbrytning av ben och brosk som är kännetecknande för reumatoid artrit. AstraZeneca kommer att utforma ett globalt program för klinisk prövning i fas III, som beräknas ta sin början under andra halvåret. Målet är att kunna inlämna ansökan om registrering som nytt läkemedel till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) under Fostamatinib dinatrium utvecklas som en ny generation av orala medel mot reumatoid artrit hos vuxna som inte svarat tillräckligt på behandling med ett traditionellt antireumatiskt medel (DMARD), exempelvis metotrexat, och som därför kommer ifråga för en tilläggsbehandling med ett biologiskt TNF-läkemedel. Certriad Den 30 mars meddelade AstraZeneca och Abbott att man från den amerikanska registreringsmyndigheten FDA mottagit en förfrågan om ytterligare information, ett så kallat Complete Response Letter (CRL) för Certriad (rosuvastatin/fenofibratsyra med långsam frisättning) kapslar. Företagen utvärderar för närvarande förfrågan och kommer att fortsätta dialogen med FDA för att bestämma nästa steg vad gäller registreringsansökan för Certriad. Myndighetens begäran om ytterligare information kommer att besvaras. 3

4 Nexium Den 26 februari inlämnade AstraZeneca en registreringsansökan för Nexium i Japan, som är den enda stora marknad där Nexium ännu inte introducerats. Den japanska registreringsansökan gäller användning av Nexium för behandling av magsår, sår på tolvfingertarmen, anastomossår, refluxesofagit, icke-erosiv refluxsjukdom, Zollinger-Ellisons syndrom samt för förebyggande av sår i magsäcken eller tolvfingertarmen hos patienter som behandlas med NSAID-läkemedel. De indikationer som sammanhänger med H. pylori-infektion kommer att komplettera ansökan som ett tillägg senare under. Recentin Den 8 mars presenterade AstraZeneca de övergripande resultaten från fas II/III-studien HORIZON III som jämförde Recentin (cediranib) med bevacizumab hos patienter med första linjens metastaserad kolorektalcancer (mcrc). Studien utvärderade effekten av cediranib jämfört med bevacizumab, båda i kombination med cellgiftsbehandling. Klinisk aktivitet observerades i cediranibdelen av studien och det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de studerade effektvariablerna i behandlingsarmarna. Effekten uppnådde dock inte de i förväg fastställda kriterierna för det primära effektmåttet, inte sämre än (non-inferiority), när det gäller progressionsfri överlevnad. De biverkningar som associerades med cediranib var i stort överensstämmande med tidigare studier. Studien HORIZON III fortsätter med insamling av data för total överlevnad. Detta är den första av två viktiga studier av cediranib vid första linjens kolorektalcancer. För den andra studien, HORIZON II, är syftet att utvärdera effekten av en kombination med cediranib och cellgiftsbehandling, jämfört med enbart cellgiftsbehandling. Data väntas under de närmaste månaderna. Resultaten från båda studierna kommer att avgöra den kliniska nyttan, om någon, för cediranib vid kolorektalcancer och beslut om registreringsansökningar. Data från båda dessa studier kommer att inlämnas till ett kommande medicinskt möte under andra halvåret. Motavizumab Den 2 juni kommer FDA:s rådgivande kommitté för antivirala läkemedel att sammanträda för att diskutera registreringsansökan för biologiskt läkemedel (BLA) avseende motavizumab vid förebyggande av allvarliga infektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos spädbarn med förhöjd risk. Produktivitetsförbättringar Under första kvartalet belastades resultatet med 95 i omstrukturerings- och synergikostnader i samband med tidigare meddelade program för att omforma verksamheten. Samtliga program utvecklas planenligt avseende uppkomna kostnader och uppnådda resultatförbättringar. Framtidsutsikter Förutom påverkan på resultatet för kärnverksamheten från en lägre effektiv skattesats under kvartalet, var den goda försäljningstillväxten och resultatökningen för kärnverksamheten under kvartalet något bättre än AstraZenecas förväntningar. Baserat på resultatet för första kvartalet och utsikterna för återstoden av året, höjer AstraZeneca prognosen för Core EPS (vinst per aktie för kärnverksamheten) för hela året till intervallet 6,05-6,35 USD. AstraZenecas förväntningar på intäkterna förblir oförändrade upp till en medelhög ensiffrig minskning för hela året. Detta återspeglar den starka försäljningsutvecklingen för Toprol-XL och H1N1-vaccinet i USA förra året, vilket gör tillväxten under jämförbar period i år mer utmanande, liksom den förväntade påverkan på försäljningen under från patentutgången för Arimidex och en sannolik generikakonkurrens. Vinstprognosen för innehåller redan rimliga antaganden när det gäller påverkan av den amerikanska sjukvårdsreformen. Som en konsekvens därav är inte en justering av prognosen nödvändig för, efter att denna lagstiftning antagits. Denna prognos för Core EPS har baserats på de genomsnittliga valutakurserna i januari för våra huvudsakliga valutor. Det faktiska resultatet under första kvartalet var i stort sett i linje med detta valutakursantagande. Prognosen beaktar inte sannolikheten att genomsnittliga valutakurser under resten av kan komma att avvika väsentligt från de kurser som ligger till grund för resultatprognosen. En bedömning av känsligheten hos försäljning och resultat vid förändringar i våra viktigaste valutor, i förhållande till USD, lämnades i samband med bokslutsrapporten för, och återfinns på AstraZenecas hemsidor. 4

5 Intäkter Samtliga kommentarer I detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER), om inte annat anges. Mage/tarm Första kvartalet CER % Nexium Losec/Prilosec Totalt Försäljningen av Nexium i USA uppgick till 653 under första kvartalet, en minskning med 7 procent jämfört med första kvartalet. Volymen apoteksexpedierade tabletter minskade med 6 procent, även om marknadsandelen för Nexium av expedierade enheter ökade 20 procentenheter i mars jämfört med december. Genomsnittliga realiserade försäljningspriser var ca 6 procent lägre än föregående år. Försäljningen av Nexium på övriga marknader ökade med 10 procent till 586. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 21 procent, inklusive god tillväxt i Kina. Försäljningen i Västeuropa ökade med 8 procent. Försäljningen av Prilosec i USA minskade med 6 procent till 18. Försäljningen av Losec på övriga marknader ökade med 14 procent till 231. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 33 procent, huvudsakligen till följd av en försäljningsökning på 45 procent i Kina. Försäljningen i Japan ökade med 15 procent. Hjärta/kärl Första kvartalet CER % Crestor Seloken / Toprol-XL Atacand Plendil Zestril ONGLYZA TM* 4 - n/m Totalt *ONGLYZA TM registreras som intäkt från samarbeten. Detta motsvarar inte försäljningsintäkt, utan AstraZenecas andel av bruttovinst från samarbetet med Bristol-Myers Squibb rörande denna produkt. Försäljningen av Crestor i USA uppgick till 583 under första kvartalet, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. De totala förskrivningarna av Crestor ökade med 15 procent, nästan 5 gånger tillväxten på 3,2 procent för den amerikanska statinmarknaden. Andelen för Crestor av de totala förskrivningarna i USA nådde 11,5 procent i mars. Den dynamiska andelen förskrivningar för Crestor (nya patienter och patienter som bytt behandling) är nu 15,7 procent. Försäljningen av Crestor på övriga marknader ökade med 32 procent till 717. Försäljningen i Västeuropa ökade med 30 procent. Försäljningen på etablerade övriga marknader ökade med 37 procent efter stark tillväxt i Japan och Kanada. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 29 procent. Försäljningen av Toprol-XL i USA, inklusive försäljningen av den auktoriserade generiska versionen, ökade med 34 procent till 236. Konkurrens från den nya tredje aktören på marknaden, Watson, har begränsats till dosstyrkorna 25mg och 50mg, även om registreringsgodkännande för de återstående dosstyrkorna meddelades nyligen. 5

6 Försäljningen av Seloken på övriga marknader ökade med 9 procent efter en ökning med 18 procent på tillväxtmarknaderna. Försäljningen av Atacand i USA minskade med 8 procent under kvartalet, till 56. Försäljningen på övriga marknader ökade med 10 procent till 317 efter god tillväxt i Västeuropa (upp 10 procent) och på tillväxtmarknaderna (upp 13 procent). Intäkterna från samarbetet med Bristol-Myers Squibb avseende ONGLYZA TM uppgick till sammanlagt 4 under första kvartalet. Lanseringen fortskrider och har nu genomförts på 12 marknader. Andningsvägar och inflammation Första kvartalet CER % Symbicort Pulmicort Rhinocort Oxis Accolate Totalt Försäljningen av Symbicort i USA uppgick till 173, en ökning med 75 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Andelen för Symbicort av nya förskrivningar av fasta kombinationsläkemedel nådde 18,4 procent i mars, en ökning med 1 procentenhet sedan december. Marknadsandelen bland patienter som påbörjar kombinationsbehandling överstiger nu 26 procent. Försäljningen av Symbicort på övriga marknader under första kvartalet uppgick till 528, 18 procent mer än. Försäljningen i Västeuropa ökade med 11 procent. Försäljningen på övriga etablerade marknader ökade med 59 procent till följd av de första lanseringsförsäljningarna i Japan. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 27 procent. Försäljningen i USA av Pulmicort minskade under första kvartalet med 47 procent till 92, till följd av att Teva på nytt lanserade sin generiska inhalationssuspension av budesonid (BIS) i december. Andelen för Pulmicort Respules av BIS-förskrivningarna uppgick till 22,2 procent under kvartalet. Försäljningen av Pulmicort på övriga marknader ökade med 19 procent, till följd av en ökning på 55 procent på tillväxtmarknaderna. Cancer Första kvartalet CER % Arimidex Casodex Zoladex Iressa Faslodex Nolvadex Totalt Försäljningen av Arimidex i USA ökade med 11 procent under första kvartalet till 244. De totala förskrivningarna av Arimidex minskade med 6 procent. Försäljningen av Arimidex på övriga marknader ökade med 3 procent till 267. Försäljningen i Västeuropa ökade med 4 procent. Försäljningen på övriga etablerade marknader ökade med 7 procent till följd av en ökning med 15 procent i Japan. Försäljningen av Casodex i USA minskade med 94 procent under första kvartalet till 3, till följd av generisk konkurrens som inleddes under tredje kvartalet föregående år. 6

7 Försäljningen av Casodex på övriga marknader minskade med 26 procent till 140. Försäljningen i Västeuropa minskade med 47 procent. Försäljningen i Japan var 19 procent lägre än föregående år. Försäljningen på tillväxtmarknaderna minskade med 11 procent. Försäljningen av Iressa under första kvartalet ökade med 19 procent till 83, inklusive en försäljning på 6 i Västeuropa. Försäljningen i Japan ökade med 9 procent. Försäljningen i Kina var oförändrad. Försäljningen av Faslodex ökade med 19 procent i USA och med 12 procent på övriga marknader. Neurovetenskap Första kvartalet CER % Seroquel Zomig Totalt Försäljningen av Seroquel i USA ökade med 14 procent till 913. De totala förskrivningarna av Seroquel ökade med 1,4 procent, eftersom ökningen om 210 procent för Seroquel XR/Depot mer än uppvägde nedgångar för den snabbverkande formuleringen. Seroquel XR/Depot svarar nu för 13 procent av de totala förskrivningarna i USA. Försäljningen av Seroquel på övriga marknader ökade under kvartalet med 12 procent till 394. Försäljningen av Seroquel XR/Depot nästan fördubblades och svarar nu för 29 procent av försäljningen av produkten utanför USA. Den totala försäljningen av Seroquel i Västeuropa ökade med 5 procent. Försäljningen på övriga etablerade marknader ökade med 31 procent efter god tillväxt i Japan och eftersom försäljningen i Kanada har stabiliserats efter betydande nedgångar på grund av generisk konkurrens. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 18 procent. Försäljningen av Zomig i USA minskade med 2 procent till 42. Försäljningen på övriga marknader ökade med 2 procent under kvartalet till 64. Infektion och övrigt Första kvartalet CER % Synagis Merrem FluMist H1N1-vaccin 39 - n/m Totalt Försäljningen av Synagis i USA minskade med 25 procent till 351, eftersom nya riktlinjer som offentliggjorts av Committee on Infectious Diseases (COID) fortsatte påverka användningen negativt. Försäljningen av Synagis utanför USA ökade 46 procent till 108, beroende på skillnader mellan åren när det gäller tidpunkten för leveranser till Abbott, vår internationella distributör, snarare än underliggande försäljningstrender. Intäkter på 39 avseende order som under lades av den amerikanska regeringen på LAIV (levande försvagat influensavaccin) mot den nya influensan A (H1N1) resultatfördes under första kvartalet. Sammanlagda intäkter på 428 har nu resultatförts jämfört med det totala kontraktsvärdet på 453. Projektet har finansierats helt eller delvis genom statliga fonder från HHS/ASPR/BARDA, enligt kontraktsnummer HHS

8 Försäljning per marknad Första kvartalet CER % USA Västeuropa Etablerade marknader* Tillväxtmarknader *Etablerade marknader definieras som Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland. Försäljningen i USA ökade med 2 procent. Exklusive försäljningen från Toprol-XL och influensavaccinet mot H1N1, minskade intäkterna i USA med ca 1 procent. Stark tillväxt för Crestor, Seroquel och Symbicort uppvägde nästan minskningarna för Synagis, Pulmicort Respules, Nexium och Casodex. Försäljningen i Västeuropa ökade med 7 procent efter god tillväxt för Crestor, Symbicort, Nexium och Seroquel. Försäljningen på etablerade marknader ökade med 12 procent, efter god tvåsiffrig tillväxt i Japan och Kanada, med Crestor som den viktigaste pådrivande faktorn. Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 19 procent, med tillväxt för både viktigare produkter och den bredare produktportföljen. Försäljningen i Kina ökade med 36 procent. 8

9 Verksamhet och ekonomisk översikt Samtliga kommentarer I detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) och avser kärnverksamheten, om inte annat anges. Denna ekonomiska information utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser kan öka förståelsen för företagets underliggande utveckling och de viktigaste affärsdrivande faktorerna. Ekonomisk information för kärnverksamheten är justerad för att utesluta vissa väsentliga poster, såsom kostnader och reserveringar relaterade till våra globala omstrukturerings- och synergiprogram, avskrivning och nedskrivning av de betydande immateriella tillgångar som sammanhänger med förvärvet av MedImmune Inc och vår nuvarande och framtida avtalssituation med Merck i USA, samt andra specificerade poster. Ytterligare information om ovanstående justeringar ges på sid. 37 i vår Årsredovisning med information från Form 20-F. Första kvartalet Samtliga finansiella uppgifter, med undantag för vinst per aktie, avser. Vägt antal aktier anges i miljoner. Siffror inom parentes avser negativa tal. Redovisat Merck & MedImmune Avskrivning Immateriella tillgångar Nedskrivnin g Omstruktureringsoch synergikostnader Kärnverksamheten Kärnverksamheten Faktisk % Intäkter Kostnad sålda varor (1.654) (1.626) (1.352) Bruttoresultat % av försäljning 80,7% 81,0% 82,4% -1,4-1,8 Distribution (78) (78) (64) % av försäljning 0,9% 0,9% 0,8% -0,1 - FoU (991) (973) (980) (1) (6) % av försäljning 11,5% 11,3% 12,7% +1,4 +1,5 Marknadsföring/ (2.462) (2.312) (2.236) 3 (1) administration % av försäljning 28,7% 27,0% 29,1% +2,1 +2,1 Övriga intäkter (8) (10) % av försäljning 2,9% 3,2% 3,8% -0,6-0,6 Rörelseresultat % av försäljning 42,5% 45,0% 43,6% +1,4 +1,2 Finansnetto (124) (124) (160) Resultat före skatt Skatt (740) (20) (20) - (780) (910) Resultat efter skatt Minoritetsintressen (2) (2) 2 Nettoresultat Vägt antal aktier, genomsnitt Vinst per aktie 1,91 0,05 0,07-2,03 1, CER % Försäljningen ökade med 7 procent till Bruttomarginalen för kärnverksamheten på 81,0 procent var 1,8 procentenheter lägre än föregående år. Högre royaltybetalningar (0,1 procentenheter) tillsammans med effekter av den regionala sammansättningen och produktmixen (2,1 procentenheter) uppvägdes endast delvis av lägre betalningar till Merck (0,4 procentenheter). Marknadsförings- och administrationskostnader för kärnverksamheten på var 1 procent lägre än föregående år. Fortsatta investeringar på tillväxtmarknader och nyligen lanserade varumärken uppvägdes av effektivitetsvinster i USA och Västeuropa. Övriga intäkter i kärnverksamheten på 270 var 23 lägre än under föregående år, främst till följd av att avyttrandet av Abraxane endast delvis uppvägdes av royaltyintäkter från försäljningen av Tevas generiska version av Pulmicort Respules under. Rörelsemarginalen för kärnverksamheten före FoU-kostnader var 56,3 procent, en minskning med 0,3 procentenheter, då lägre bruttomarginal och avyttringar inom övriga intäkter uppvägde de samlade effekterna av försäljningstillväxt och effektivitetsvinster inom marknadsföring och administration. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten uppgick till 973, 6 procent mindre än föregående år, då ökade investeringar i biologiska läkemedel mer än uppvägdes av produktivitetsinitiativ och lägre projektkostnader till följd av avslutade fas III-program för flera projekt i sen utvecklingsfas. 9

10 Rörelseresultatet för kärnverksamheten uppgick till 3.857, en ökning med 10 procent i fasta valutakurser, eller en faktisk ökning med 15 procent. Jämfört med föregående år, och i förhållande till dollarn, var euron 6 procent starkare (vilket ökade försäljningen och kostnaderna), svenska kronan 17 procent starkare (vilket ökade kostnaderna) och brittiska pundet 9 procent starkare (vilket ökade kostnaderna). Rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med 1,2 procentenheter till 45,0 procent av intäkterna till följd av den samlade effekten av försäljningstillväxt och lägre FoU-kostnader. Vinsten per aktie för kärnverksamheten uppgick under första kvartalet till 2,03 USD, en ökning med 23 procent, till följd av ökningen i rörelseresultatet för kärnverksamheten, lägre finansiella nettokostnader och en lägre effektiv skattesats på grund av en nettoupplösning av skatteavsättningar. Redovisat rörelseresultat ökade med 10 procent till Redovisad vinst per aktie var 1,91 USD, en ökning med 23 procent. Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppvisade ett underskott på 124 under kvartalet, jämfört med 160 under första kvartalet. Under kvartalet resultatfördes vinster vid marknadsvärdering på 5 avseende de långfristiga obligationslånen, jämfört med förluster vid marknadsvärdering på 21 under första kvartalet. Vid sidan av detta förelåg minskade räntekostnader på grund av lägre skuldsättning, delvis uppvägda av högre nettokostnad för räntor på pensionsåtaganden. Skatt Den effektiva skattesatsen under kvartalet var 21,0 procent jämfört med 28,6 procent för samma period föregående år. Den effektiva skattesatsen under kvartalet inkluderar en justering avseende tidigare perioder efter tillkännagivandet i februari att AstraZeneca nått en uppgörelse med den brittiska skattemyndigheten avseende ett mångårigt ärende om internprissättning och vissa övriga utestående brittiska skatteärenden. Som tidigare meddelats har AstraZeneca gjort avsättningar med anledning av utfallet i detta komplexa internprissättningsärende, som har tagit många år att lösa. Uppgörelsen och utvecklingen av övriga skatteärenden avseende internprissättning, har resulterat i en positiv nettoeffekt på resultatet om 194 för första kvartalet. Skattesatsen för helåret förutses fortfarande bli ca 27 procent, vilket är i linje med prognosen som gavs i samband med tillkännagivandet om skatteuppgörelsen. Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen uppgick under kvartalet till 1.739, jämfört med under första kvartalet. Nedgången med 488 berodde i första hand på att det starka underliggande resultatet uppvägdes av den första avbetalningen om 562 (350 MGBP) för den brittiska skatteuppgörelsen (på vilken den andra och sista avbetalningen om 155 MGBP ska göras i mars 2011) och utflöde på grund av förändringar i rörelsekapital främst till följd av ökade kundfordringar, baserat på ökad försäljning och lägre leverantörsskulder. Nettokassautflödet från investeringsverksamheten uppgick till under kvartalet, jämfört med ett inflöde på 74 under första kvartalet. Ökningen på beror i första hand på förändringar i kortfristiga placeringar och placeringar till fast ränta på 772, samt ökad aktivitet i samband med externa samarbetsavtal i och med förvärvet av Novexel och direktbetalningen avseende Targacepts produkt i sen utvecklingsfas för behandling av egentlig depression (MDD). Under första kvartalet mottogs ersättningen på 269 för avyttringen av rättigheterna till gemensam marknadsföring av Abraxane. Kontantbetalningar netto till aktieägare uppgick till genom betalning av utdelningen för andra halvåret på och nettoåterköp av aktier på 90. Skulder och kapitalstruktur Per den 31 mars uppgick den utestående bruttoskulden (lång- och kortfristiga lån samt bankkrediter) till (31 december : ). Minskningen av bruttoskulden under kvartalet med 731 berodde i huvudsak på återbetalningen på förfallodagen av det 18 månaders obligationslån om 500 MEUR, vilket emitterades i juli Av den utestående bruttoskulden den 31 mars förfaller inom ett år (31 december : ). Utestående nettoskuld på 759 har ökat med sedan den 31 december till följd av nettokassautflödet under kvartalet enligt redogörelsen ovan. 10

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Bokslut Upprättande av bokslut och styrelsens ansvar Styrelsen ansvarar för upprättande av

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2003. Årsredovisning 2003

Årsredovisning med information från Form 20-F 2003. Årsredovisning 2003 Årsredovisning med Årsredovisning 2003 AstraZeneca Årsredovisning med Innehåll Innehåll Kort om AstraZeneca 2003 1 Ordföranden har ordet 2 Världsmarknaden 3 Koncernchefens översikt 4 2003 i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Skapa mervärde genom innovation

Skapa mervärde genom innovation AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2012 Skapa mervärde genom innovation Overview Innovation ligger till grunden för allt vi gör inom AstraZeneca från vår forskning kring effektiva

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Delårsrapport januari-september 2013 Delårsrapport januari-september Om ej annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period. Zubsolv - framgångrikt lanserad i USA den 16 september

Läs mer

ASTRAZENECA I KORTHET

ASTRAZENECA I KORTHET OCH BOKSLUT I SAMMANDRAG ÅRSÖVERSIKT 2006 AKTIEN I KORTHET UTDELNING OCH UTBETALNINGSDAGAR UTDELNING FÖR 2006 USD GBP SEK UTBETALNINGSDAG Utdelning, första halvåret 0,49 0,266 3,60 18 september 2006 Utdelning,

Läs mer

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V.

Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. Upptagande till handel av nyemitterade aktier i SENSYS Traffic AB (publ) i samband med förvärv av Gatso Beheer B.V. 2 Vissa definitioner Med SENSYS Traffic eller Bolaget avses, beroende på sammanhang,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007

Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Nobel Biocare-koncernen Kvartalsrapport 3, 2007 Zürich, Schweiz 30 oktober 2007 Fortsatt stark försäljningstillväxt efter nio månader Försäljningen i USA återhämtar sig Extra utdelning till aktieägarna

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007

Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Nobel Biocare-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Zürich, Schweiz 11 februari 2008 Bibehållen tillväxt i USA Stark utveckling i Asien/Latinamerika Viktiga händelser under året och framtidsutsikter: Nettoomsättningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014

TeliaSonera bokslutskommuniké januari december 2014 januari december januari december Grunden är lagd för förändringsarbetet SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 2,2 procent. I rapporterad

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror

årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror årsredovisning 2010 Del 2 Aerocrine i siffror Aerocrine Årsredovisning 2008 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för (publ) 556549-1056 avger härmed årsredovisning och koncern

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) nyemission 2009 FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Fjorton (14) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB Notera att teckningsrätterna kan ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Moberg Pharma AB (publ) 0 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

SEK Bokslutskommuniké 2012

SEK Bokslutskommuniké 2012 SEK Helåret Räntenettot uppgick till 1 879,9 miljoner kronor (1 870,8) Rörelseresultatet uppgick till 824,4 miljoner kronor (1 889,1) Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 5,0 procent (10,5)

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer