W e A r e T H e s U P e r L AT i v e C o n s P i r A C Y w w w. w e s c. c o m 2 Årsre 0 dovis 0 n i n g 9/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W e A r e T H e s U P e r L AT i v e C o n s P i r A C Y w w w. w e s c. c o m 2 Årsre 0 dovis 0 n i n g 9/2010"

Transkript

1 W E A R E T H E S U P E R L AT I V E C O N S P I R A C Y w w w. w e s c. c o m 2009/2010 Å r s r e d o v i s n i n g

2 We S C i ko r t h e t 4 Å r e t i ko r t h e t 6 ORDFÖR ANDE KOMMENTER AR 9 V D - o r d 10 H i s to r i k 12 Varumärk e och produk ter 14 Mark nad 17 Försäl jning 18 Mark nadsföring 20 Vårt ansvar 32 Org anisation 34 Ak tien 36 St yrelse och re visorer 38 ledande befat tningshavare 40 Bol agsst yrning 43 Förvaltningsber ät telse 44 r ä k e n s k a p e r 4 8 koncernens resultaträkning 48 Koncernens rapport över totalresultatet 48 Koncernens balansräkning 49 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 50 Specifikation av reserver 51 Koncernens rapport över kassaflöden 52 Moderbolagets resultaträkning 53 Moderbolagets balansräkning 54 Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital 55 Moderbolagets kassaflödesanalys 56 Till äggsupplysning ar 57 Re visionsber ät telse 77 D e f i n i t i o n e r 78 Årsstämma och k alendarium 78

3

4 WeSC i korthet *4 Streetfashion är ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. WeSCs vision är att bli världens bästa varumärke inom detta segment. Bolaget har hittills etablerat försäljning på 22 marknader genom över återförsäljare och 21 konceptbutiker. Omsättningen uppgick under 2009/2010 till 367 MSEK (297) vilket motsvarar över MSEK i konsumentled. WeSC WeAretheSuperlativeConspiracy När WeSC grundades år 2000 utgjorde streetwear till största delen av basplagg som t-shirts, kepsar och jeans. Målgruppen var unga killar. Tio år senare har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street. Den utvecklingen är grunden till streetfashion, vilket WeSC var först med att lansera. WeSCs målgrupp består till lika delar av killar och tjejer, vilket särskiljer bolaget från flera av sina konkurrenter inom sitt segment. WeSCs största framgångsfaktor är det starka varumärket. WeSC är och lever sitt varumärke, vilket är en förutsättning för att lyckas bygga ett starkt varumärke inom bolagets segment. Det går inte att köpa WeSCs målgrupp, man måste förtjäna sin position. Det är en av anledningarna till att Adidas, Pepsi och Nokia valde att vända sig till WeSC när de ville nå WeSCs målgrupp intellektuella slackers. En annan framgångsfaktor är WeSCs innovativa och effektiva marknadsföringsmetod, där WeSC kommunicerar via WeAktivister, informella varumärkesambassadörer som är starka och framgångsrika individer, hängivna sin sysselsättning och WeSC. WeAktivister utgörs av alltifrån artister, skejtare och snowboardåkare till fotografer, musiker, DJ:s och andra personer som är extremt bra på det de gör, kända som okända. WeAktivisterna delar en streetmentalitet och varje aktivist fungerar som en individuell ambassadör för sin respektive subkultur. Affärsidé, mål och s tr ategi Affärsidé Att designa, marknadsföra och sälja kläder, accessoarer och andra relaterade produkter inom segmentet streetfashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC. Vision Att bli världens bästa varumärke inom segmentet streetfashion, där bolaget ska ta traditionell streetwear till nästa nivå genom att vara länken mellan traditionellt mode och streetwear. Operativa mål Att sprida Superlative Conspiracy och WeSC över världen och därigenom göra världen lite roligare och mer kreativ samt att ge målgruppen ett medel att lättare kommunicera sina värderingar och tillhörighet genom. Fler årsöversik t, koncernen (MSEK ) 2009/2010 IFRS 2008/2009 IFRS 2007/2008 BFN 2006/2007 BFN 2005/2006 BFN Nettoomsättning, MSEK 367,3 296,7 214,4 167,0 130,1 Rörelseresultat, MSEK 58,2 37,7 12,8 5,5 16,3 Resultat före skatt, MSEK 56,1 47,9 5,6 8,9 17,8 Rörelsemarginal (%) 16% 12% 6% neg neg Avkastning på eget kapital (%) 39% 44% 12% neg neg Balansomslutning, MSEK 184,2 189,2 90,0 72,3 77,2 Soliditet (%) 71% 64% 38% 27% 38% Medelantal anställda, MSEK Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier under perioden efter full utspädning Resultat per aktie före full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,64 1,87 2,83 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 6,60 4,65 0,61 1,87 2,83

5 5* Finansiella mål och utdelning Det långsiktiga tillväxtmålet är en årlig försäljningstillväxt om minst 20 procent. Rörelsemarginalmålet för verksamhetsåret 2010/2011 är 16 procent. Om bolaget når tillväxt- och marginalmålen under 2010/2011 innebär detta en försäljning om 440 MSEK med ett rörelseresultat om 70 MSEK för innevarande räkenskapsår. Målet är vidare att soliditeten över tiden skall hållas på minst 40 procent. Styrelsen prövar årligen om förutsättningar finns för utdelning eller utskiftning genom exempelvis inlösenprogram till bolagets aktieägare. Styrelsen anser att likviditet som ej behövs i verksamheten eller för investeringar i fortsatt expansion skall delas ut till bolagets aktieägare. Strategi WeSC skall nå sina operativa och finansiella mål genom: högre penetration på befintliga marknader, etablering av WeSC på nya marknader, lansering av nya produktgrupper och; etablering av egna och distributörsdrivna konceptbutiker.

6 Året i korthet *6 Under räkenskapsåret 2009/2010 nådde WeSC en försäljning om 367 MSEK (297) vilket motsvarar över MSEK i försäljning till konsument. Rörelseresultatet uppgick till 58 MSEK vilket var en förbättring med drygt 20 MSEK, eller 54 procent, jämfört med föregående år. WeSC överträffade samtliga finansiella mål och höjde marginalmålet för verksamhetsåret 2010/2011. Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 367,3 MSEK (296,7). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 58,2 MSEK (37,7) och rörelsemarginalen uppgick till 16 procent (12). Resultat efter skatt ökade med 42 procent och uppgick till 48,8 MSEK (34,3), motsvarande 6,60 SEK (4,65) per aktie. Eget kapital uppgick till 131,3 MSEK (121,7), motsvarande 17,78 SEK (16,48) per aktie, efter en utskiftning om 36,9 MSEK under perioden motsvarande 5,00 SEK per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,3 MSEK (38,6). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 44,4 MSEK (66,0) och soliditeten uppgick till 71,3 procent (64,3). Väsentlig a händel ser under åre t Stark orderingång WeSCs införsäljning av höst- och vinterkollektionerna 2009, samt vår- och sommarkollektionerna 2010 var mycket stark. Detsamma gällde förorder för höst och vinterkollektionerna 2010, som totalt uppgick till 192 MSEK (154), en ökning med cirka 25 procent jämfört med föregående år. I USA uppnådde WeSC lönsamhet för första gången under verksamhetsåret 2009/2010. Förorder ökade med 53 procent för vinterkollektionen 2010 och 42 procent totalt för både höst- och vinterkollektionen. Nya konceptbutiker Under året öppnades ett flertal konceptbutiker inredda enligt bolagets nya butikskoncept, framtaget tillsammans med arkitekt Thomas Ericsson och arkitektbyrån TEA. I Frankrike invigdes tre butiker i Citadium i Paris, Lyon samt Bordeaux och i Sverige öppnade en ny butik i Stockholm. Dessutom öppnade WeSC butiker i Stuttgart, Tyskland och Tokyo, Japan. Nytt skosortiment och vidareutveckling av hörlurar WeSC har under året utvecklat ett nytt skosortiment WeSC footwear som är anpassat till varumärkets övriga produktgrupper. Den första kollektionen presenterades i samband med WeSCs internationella säljmöte i juli WeSC fortsatte vidare den framgångsrika lanseringen av designade hörlurar. Hörlurarna som introducerades 2007/2008 har fått ett mycket positivt mottagande och finns idag i ett flertal olika modeller runt om i världen. Omsät tning och resultat Omsät tningsfördelning per k anal 2009/2010 (MSEK) 12 månader maj apr, 09/10 12 månader maj apr, 08/09 Nettoomsättning 367,3 296,7 Rörelseresultat 58,2 37,7 Resultat före skatt 56,1 47,9 Resultat per aktie efter skatt, SEK 6,60 4,65 DISTRIBUTÖR 59% GROSSISTVERKSAMHET 35% DETALJISTVERKSAMHET 6%

7 7* WeSC försvarade sina varumärken WeSC lämnade under året in en stämningsansökan mot ett svenskt klädföretag beträffande varumärkesintrång där WeSC yrkar på att tingsrätten skall förbjuda motparten att i sin näringsverksamhet använda varumärkena WeKids och WeTweens. WeSC är innehavare av varumärkena We, WeSC, WeAretheSuperlativeConspiracy och ett antal närliggande varumärken som är inarbetade och har använts i Sverige och internationellt under cirka tio år. Inlösenprogram 2009/2010 Med anledning av den fortsatt positiva utvecklingen under det första kvartalet 2009/2010 och bolagets starka finansiella ställning beslutade styrelsen den 28 augusti 2009 att föreslå årsstämman den 8 oktober 2009 att 5 SEK per aktie skulle utskiftas till aktieägarna genom ett inlösenförfarande. Bolagsstämman röstade i enlighet med styrelsens förslag och totalt 36,9 MSEK distribuerades till bolagets aktieägare. Väsentlig a händel ser ef ter periodens u tgång Inlösenprogram 2010/2011 Styrelsen har föreslagit årsstämman den 22 september 2010 ett inlösenprogram som innebär en utskiftning om 5 SEK per aktie. Förslaget innebär att ytterligare 36,9 MSEK skiftas ut till bolagets aktieägare. Listbyte WeSC har i augusti 2010 offentliggjort att man ser över möjligheterna för ett listbyte till NASDAQ OMX Stockholm. Målet är att genomföra listbytet under räkenskapsåret 2011/2012. Nya butiker I juli 2010 öppnade WeSCs distributör i England en ny butik i London. Samtidigt öppnade WeSCs distributör i Benelux konceptbutiker i Amsterdam, Nederländerna och Antwerpen, Belgien. I augusti 2010 invigde WeSC en egen konceptbutik i Aspen, USA. Samtidigt öppnade WeSCs nya distributör i Kina/Hongkong två nya konceptbutiker i centrala Hongkong. Försäl jning EBIT MSEK /07 07/08 08/09 09/10 MSEK /07 07/08 08/09 09/10

8 *8

9 9* ORDFÖR ANDE KOMMENTER AR När jag i slutet av år 2005 fick möjlighet att via Nove Capital investera och ta en aktiv ägarroll i WeSC var det ett bolag som befann sig i en svår ekonomisk situation och hade otaliga utmaningar framför sig. Trots detta var det ett otroligt lockande engagemang tack vare att det i bolaget redan fanns en mycket intressant grund att arbeta med. WeSC hade ett varumärke med en klar identitet byggd på en idealism som var och är ovanlig i vår hårt kommersialiserade värld. Ur investerar- och aktieägarsynpunkt behövde vi inte nödvändigtvis vara en del av den kultur som WeSC representerade bara förstå och respektera den. För att kunna utveckla bolaget vidare behövdes en del ny kompetens som stöd till ledningen i ett antal strategiska frågor. Det blev ett par relativt turbulenta år innan allt kom på plats och verksamheten började löpa mer smärtfritt. Sammantaget har det funnits ett antal utmaningar och svåra strategiska beslut som vi har lyckats hantera på ett konstruktivt sätt. I några fall har det funnits behov av att genomdriva organisatoriska förändringar och att tillföra välbehövlig kompetens som har säkrat den fortsatta utvecklingen. Under det senaste året har förändringarna varit färre och de strategiska besluten varit mer eller mindre självklara för såväl ledning som styrelse. Vi är väl medvetna om de krav som kommer att ställas på bolaget för att klara den fortsatta expansionen och vi är fortsatt beredda på att ta de svåra beslut som kan komma att krävas framöver. Fem år efter det att vårt engagemang inleddes kan jag konstatera att bolaget har utvecklats på ett sätt som vi som aktiva ägare hade hoppats på, men absolut inte förväntat oss. Styrelsen och ledningen är övertygade om att WeSCs tillväxtmöjligheter de närmaste fem åren är fortsatt mycket stora. Varumärket WeSC är i ett internationellt perspektiv betydligt större än den verksamhet som bolaget idag bedriver och det är vår förhoppning att vi ska kunna ta till vara flera av de otaliga möjligheter som finns. USA har efter betydande investeringar börjat ge avkastning i flera avseenden men kommer alltid att vara en utmanande marknad som kräver snabba förändringar och anpassningar i stenhård konkurrens. Alla i bolaget är medvetna om vad som krävs och beredda att arbeta fortsatt hårt för att vi skall lyckas. WeSC är idag ett av de bäst positionerade varumärkena inom streetfashion. För styrelsens del handlar mycket av arbetet om att stötta ledningen i att hitta en balans mellan tillväxt och lönsamhet utan att göra avkall på det resursbehov som finns för att bolaget ska kunna fortsätta utvecklas. Det är också av högsta vikt för oss att inte tappa den egna identiteten och idealismen som är grunden till våra framgångar. Samtidigt är det viktigt att även fortsättningsvis kunna leverera värden till våra aktieägare, där anställda inom bolaget finns rikligt representerade i ett kort perspektiv i form av utdelningar och i ett längre perspektiv genom en positiv värdeutveckling. Naturligtvis är det också viktigt att vi är och förblir en bra affärspartner till våra distributörer. För närvarande tror vi oss ha hittat denna balans och det är styrelsens förhoppning att vi även fortsättningsvis ska kunna behålla en balans i ett WeSC som innebär att bolaget fortsätter att vara en intressant och attraktiv arbetsplats, att vi är ett stöd för våra samarbetspartners och aktivister, och sist men inte minst en intressant och attraktiv placering för våra aktieägare. Theodor Dalenson, styrelseordförande

10 VD-ord *10 I år kommenterar jag inte bara det gångna året jag sammanfattar också våra första tio år som the Superlative Conspiracy. Och det är glädjande att jag i år liksom under föregående år kan konstatera en fortsatt omsättningsökning, ett ökat rörelseresultat och en ökad rörelsemarginal. I konsumentled har vi med marginal passerat det magiska miljardstrecket och vi har gjort det under ett år där vi har gjort allt vi lovat och mer därtill. Men vi nöjer oss inte med det. Vi ska fortsätta växa och vi ska fortsätta visa god lönsamhet på vägen mot vår vision att bli världens bästa varumärke inom streetfashion. Tio år av br a människor som gör br a saker tillsammans När vi gick in i räkenskapsåret 2009/2010 hade vi som mål att öka omsättningen med 20 procent och nå en rörelsemarginal i spannet procent. Med en nettoomsättning på nära 370 MSEK och ett rörelseresultat överstigande 58 MSEK kan vi konstatera att vi nådde och överträffade dessa mål. Och vi tänker fortsätta hålla en hög tillväxttakt, där målet under innevarande räkenskapsår är en omsättningstillväxt på minst 20 med en rörelsemarginal på 16 procent. Grunden till våra framgångar är att vi fortsätter att knyta till oss duktiga medarbetare och framstående WeAktivister vilka tillsammans fortsätter att stärka och sprida vårt varumärke och vårt DNA vår företagskultur vidare. Under året har vi fått flera kvitton på vår starka position, vi har bland annat vuxit på samtliga av våra marknader där vi har försäljning. Det är ett styrketecken och visar att varumärket börjar sätta sig och att vi efter tio år är en spelare att räkna med på den internationella arenan. Till hösten väntar fler nyheter. Bland annat lanserar vi för första gången en skokollektion WeSC footwear i vårt sortiment. Vi börjar med luxury sneakers för att sedan bredda sortimentet. Skorna kommer finnas i utvalda butiker våren Vi tror väldigt mycket på skor och hoppas att WeSC footwear ska bidra med en stark tillväxt, men som alltid när det gäller WeSC vill vi först sälja våra produkter i de bästa butikerna och sedan utöka vår distribution över tid. WeSC ska alltid vara ett varumärke som gör oförutsägbara saker och det gör vi ofta genom våra samarbeten med intressanta varumärken och personer. I år har vi gjort en kollektion solglasögon i samarbete med Super Sunglasses från Italien kvalitetssolglasögon med linser från Zeiss. Under våren 2011 lanserar vi också en kollektion tillsammans med Fats Shariff, världens första bloggare och Art Director på Dior. Vi kommer även samarbeta med Standard Hotels vilket kommer bli otroligt intressant. När det gäller våra WeAktivister kan vi glädjande berätta att artisten Petter numera är en av oss och att vi knutit till oss en av världens mest respekterade DJ s och producenter, nämligen självaste Axwell. Under året uppnådde vi också för första gången lönsamhet i USA på helårsbasis. Det är en strategiskt viktig, och vår största, marknad och därför känns det naturligtvis fantastiskt bra att allt faller på plats där. Men USA är inget undantag, som jag redan nämnt har vi haft tillväxt på alla våra marknader inklusive Grekland och Spanien. Jag kan särskilt nämna Tyskland som har utvecklats väldigt starkt under året. Framöver satsar vi även på Asien. Under våren har öppnade vår distributör en butik i Tokyo och vår japanska distributör i Hongkong har precis öppnat två butiker i centrala Hongkong i augusti På sikt tittar vi även på att ta ett steg in i Kina via vår distributör i Hongkong. Men för att lyckas i Kina måste varumärket byggas i både Hongkong och Tokyo först. I takt med att vi erövrar nya marknader, blir det allt viktigare att flytta tillverkning och distribution närmare slutkunden. Under året etablerade vi därför viss tillverkning i Mexiko, nära den amerikanska marknaden. I takt med att fabriker och sourcing sprids ut ökar även vårt ansvar i social- och miljörelaterade frågor, något vi tar på största allvar och har gjort under en lång tid. Under året har vi som medlem i advisory board för NICE (Nordic Initiative Clean Ethical) medverkat till att ta fram ett förslag till gemensam nordisk uppförandekod. Vi har gått med i det nystartade projektet STWI (Stockholm Textile Water Initiative) med syfte att ta fram praktiska, effektfulla och användbara riktlinjer för hållbar vattenanvändning i produktionsfasen i textilindustrin och att fortsätta utöka andelen ekologiska produkter, t ex är hälften av barnplaggen för hösten 2010 i organisk bomull. För att kunna bygga varumärket på rätt sätt och för att kunna visa upp hela vår kollektion så är det viktigt att ha konceptbutiker på strategiska platser. Under våren lanserade vi ett helt nytt butikskoncept som vi tog fram tillsammans med Thomas Eriksson på TEA, ett koncept som ska spegla varumärket och dess värderingar samt kunna visa produkterna på bästa sätt. Sedan i våras har vi i egen regi samt i samarbete med våra distributörer

11 11* öppnat butiker med det nya konceptet i Stockholm, Paris, Lyon, Bordeaux, Stuttgart, London, Tokyo, Amsterdam, Antwerpen, Hongkong samt Aspen och till hösten kommer ytterligare butiker öppnas i Osaka och Santa Monica. Under en period avvaktade vi med att öppna butiker i egen regi, dels för att vi ville ha ett bra koncept och för att se hur marknaden och hyresnivåerna skulle utvecklas ett beslut som visade sig vara helt rätt. Vi kommer dessutom öka vår närvaro på USAs östkust, bland annat med ett kontor och showroom i New York. Vidare breddades säljkanalerna under året med e-handel och en egen outletbutik i Kungsbacka. I marknadsföringen blir de digitala plattformarna allt viktigare, där våra modebloggare blir fler och de sociala nätverken växer snabbt. Kort sagt; vår strategi för marknadsföring och försäljning fungerar. Vi gör allt marknadsföringsmaterial, digital kommunikation, reklamfilmer med mera in-house. Kundservice och distribution är på plats, vi finns på en stor del av marknaderna där vi vill finnas och införsäljningen av nya kollektioner går bra. kontinuerligt förbättrade rörelsemarginaler. Det handlar också om att valutorna påverkar oss även om vi gör vad vi kan för att kontrollera valutaeffekterna. Vi har dock en bra hedge genom att vi säljer i svenska kronor, dollar och i Euro samt betalar i både Euro och dollar. Strategin kommer att vara densamma som tidigare att fortsätta bygga varumärket genom att lära känna rätt personer som kan bära vårt budskap vidare. Som jag har sagt tidigare bygger allt på bra människor som gör bra saker tillsammans och som har samma vision. När jag blickar bakåt på våra första tio år kan jag konstatera att det har varit ett framgångsrikt recept. När jag blickar framåt kan jag lova att vi kommer att fortsätta utveckla vårt varumärke och vi kommer att fortsätta förvåna omvärlden med oförutsägbara saker genom the Superlative Conspiracy en konspiration av bra människor som gör bra saker ihop! Greger Hagelin, VD När vi nu har gått in i ett nytt verksamhetsår så är utsikterna fortsatt goda. Målet är att dubbla försäljningen under de kommande tre till fyra åren och samtidigt försöka nå

12 Historik *12 WeSC grundades år 2000 av Greger Hagelin, David Hedman, Pontus Karlsson, Ingemar Backman, Mattias Hallencreutz och Torbjörn Gunnahr, alla med en gemensam bakgrund inom skate- och snowboard. Hur de t började Idén med WeSC var att göra streetfashion för en något mer mogen målgrupp, något som dåtidens streetwear inte kunde erbjuda. För att finansiera uppbyggnaden av det egna varumärket distribuerade WeSC under de första åren även amerikanska skate- och snowboardrelaterade varumärken på den svenska marknaden, men bara ett år efter starten stod WeSCs egna produkter för hälften av omsättningen. 2003/2004 kom det stora genombrottet i Sverige. Försäljningen ökade med 93 procent, från 33 MSEK till 64 MSEK, varav mer än 80 procent härstammade från Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta räkenskapsår till cirka 7 MSEK. I samband med det upphörde distributionen av andra varumärken i Sverige och fullt fokus lades istället på bolagets egna produkter. Samtidigt övergick bolaget från att använda varumärket We till att använda WeSC. De t internationell a genombrot tet Redan från början fanns ett internationellt fokus i bolaget varför WeSC valde att knyta till sig åtta internationella distributörer. 2004/2005 kom det internationella genombrottet. Omsättningen ökade med 70 procent, från 64 MSEK till 110 MSEK, och exporten var nu större än försäljningen i Sverige. Rörelseresultatet uppgick detta räkenskapsår till cirka 1 MSEK. WeSC fick på kort tid många av de mest prestigefulla återförsäljarna inom streetfashion som återförsäljare av WeSC-produkter etablerades det helägda dotterbolaget We Superlative Conspiracy Inc. och WeSCs produkter började säljas i USA via en agent. En konceptbutik med bra läge i Los Angeles öppnades och 250 gäster bjöds in till invigningsfest och modevisning på The Standard Hotel. Året därpå intensifierades USAsatsningen när WeSC tog över distribution och försäljning i egen regi. I samband med detta blev Nove Capital bolagets nya huvudägare. Det amerikanska lagret lades ut på en tredje part och ett eget kontor etablerades i Los Angeles. Hösten 2006 flyttade bolagets verkställande direktör, Greger Hagelin, till USA för att kunna fokusera på den amerikanska verksamheten. 2008/2009 visade den amerikanska verksamheten en försäljningstillväxt på 91 procent och USA blev därmed den största marknaden för WeSC. I samband med detta flyttade Greger Hagelin hem till Sverige för att fokusera mer på Europa och Asien. En effek tiv pl at tform för fr amtida e xpansion Den internationella expansionen krävde en större organisation. Under tre år, från räkenskapsåret 2003/2004 till 2005/2006, växte personalstyrkan från 9 till 45 personer. WeSC har idag 58 anställda. Fokus har legat på att skapa en effektiv plattform för framtida expansion. Under 2010 firar WeSC tio år som bolag. Målet idag är detsamma som vid starten; WeSC ska bli världens bästa varumärke inom streetfashion.

13 13* Vik tig a händel ser /2001 We S C g r u n d a s av G r e g e r H a g e l i n, D av i d H e d m a n, P o n t u s K a r l s s o n, I n g e m a r B a c k m a n, M at t i a s H a l l e n c r e u t z o c h To r b j ö r n G u n n a h r B o l ag e t d i s t r i b u e r a r a m e r i k a n s k a s k at e- oc h s n ow b oa r dva r u m ä r k e n i S v e r i g e f ö r at t f i n a n s i e r a uppbyggnaden av de t egna WeSC-varumärke t Åt ta internation e l l a d i s t r i b u tö r e r 2001/2002 Över hälf ten av omsät tningen kommer fr ån WeSCproduk ter 2002 /2003 V i n n e r p r i s e t B e s t n e w s p o r t s w e a r b r a n d o f t h e y e a r 2003/2004 Distributionen av a n d r a va r u m ä r k e n i S v e r ige u pphör f u l lt f o k u s på We S C - p r o d u k t e r B o l ag e t öv e r g å r f r å n W e t i l l We S C s o m va r u m ä r k e 2004/2005 E x p o r t f ö r s ä l j n i n g e n öv e r s t i g e r 5 0 p rocent av d e n tota l a o m s ät t n i n g e n Eg e n ko n c e p t b u t i k i Lo s A n g e l e s ö p p n a s D e t h e l äg da d ot t e r b o l ag e t W e S u p e r l at i v e C o n s p i r acy I n c. s ta r ta s o c h We S C s p r o d u k t e r b ö r j a r s ä l j a s i U S A v i a ag e n t Ö ppn a r konceptbutik i S eoul S a m a r b e t e m e d A dida s O r iginals 2005/2006 Nove Capital invester ar i bol age t och blir n y huv u däg a r e S ät t e r u p p eg e n o r g a n i s at i o n i U S A o c h ta r öv e r g r o s s i s t v e r k s a m h e t e n i U S A i eg e n r eg i Ko n c e p t b u t i k i N e w Yo r k ö p p n a s Ö p p n a r ko n c e p t b u t i k e r i P o r to o c h M ü n c h e n L a n s e r a r e n r e s eg u i d e o c h g ö r e n t e l e f o n m e d N o k i a 2006/2007 Konceptbutiker i Wien och Berlin öppnas Outsourc i n g av l ag e r i U S A /2008 N ya p r o d u k t g r u p p e n H ö r l u r a r l a n s e r a s Ko n - c e p t b u t i k i Pa r i s i n v i g s We S C -s a m a r b e t e m e d P e p s i l a n s e r a s i U S A. S o m e n d e l i l a n s e r i n g e n a n o r d n a r We S C d e n o f f i c i e l l a e f t e r f e s t e n t i l l M T V M u s ic Awa r d s i L a s V eg a s WeSC g e n omför äg a r s p r i d n i n g g e n o m e n n y e m i s s i o n o c h n ot e r a s på N a s daq OMX, First North 2008/2009 E f t e r e n f ö r s ä l j n i n g s ö k n i n g på n ä r m a r e 8 0 p rocent för h e l å r e t ä r U S A WeSCs s törsta m a r k n a d Den f r a mg å ngsrik a l a n s eringen av acces soa r er och hörlur a r fortsät t er E t t n y t t s a m a r b e t e i n l e d s m e l l a n We S C o c h N o k i a E n n y ko n c e p t b u t i k e ta b l e r a s i Lo n d o n 2009/2010 F ö r s ä l j n i n g e n f o r t s ät t e r at t ö k a, f r a m f ö r a l lt i U S A We S C u p p n å r lö n s a m h e t i U S A We S C u t v ec k l a r e t t s ko - s o r t i m e n t f ö r l a n s e r i n g på bol ag e t s i n t e r n at ionell a s ä l j möt e i j u l i E t t a n ta l n ya ko n c e p t b u t i k e r ö p p n a s r u n t o m i vä r l d e n o c h f l e r a p l a n e r a s

14 Varumärke och produk ter *14 Begreppet WeAretheSuperlativeConspiracy, är svårt att göra rättvisa på svenska, men kan fritt översättas till Vi är den överlägsna sammansvärjningen. Det är en ironisering av att WeSCs nätverk skulle vara den ultimata konspirationen av människor. Just vi-känslan, gemenskap och att uträtta något tillsammans, är en viktig del av bolagets filosofi. Därtill är kreativitet, punkmentalitet och att göra saker på nya sätt, våga utmana etablissemanget och gå sin egen väg viktiga hörnstenar i WeSC. Att ha kul är också en del av WeSC. Humor, ofta av ironisk karaktär, används mycket i till exempel marknadskommunikationen. Varumärk e t WeSC WeSCs varumärke utgör grunden för hela bolaget och aktörer inom WeSCs nätverk såsom distributörer och återförsäljare kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de följer reglerna för hur varumärket ska presenteras. Bolaget kontrollerar dessutom att ingen otillåten användning av dess kännetecken sker, såsom piratkopiering eller andra varumärkesintrång. WeSC arbetar kontinuerligt med varumärkesskydd i samtliga länder där bolaget har försäljning samt även ett flertal andra marknader där det antingen finns planer på försäljning eller där bolaget bedömt att det finns stor risk för kopiering. WeSC har dessutom kontinuerlig bevakning av andras eventuella registreringar av WeSC. Under året lämnade WeSC in en stämningsansökan mot ett svenskt klädföretag beträffande varumärkesintrång där WeSC yrkar på att tingsrätten skall förbjuda motparten att i sin näringsverksamhet använda varumärkena WeKids och WeTweens. Design WeSC designar streetfashion. Det är streetwear med en högre modegrad; en blandning av traditionell streetwear och rådande mode. Det kan vara ett traditionellt streetwear-plagg som utförs i ett nytt material som vanligtvis används mer inom mode. Det kan också vara ett typiskt modeplagg som utförs med detaljer som är karakteristiska för streetwear. Designen är enkel och stilren i jämförelse med mer traditionell streetwear och upplevs som innovativ, lekfull och utmanande. Produkterna kännetecknas av funktion, kvalitet och genomtänkta detaljer. WeAktivisterna är involverade i designarbetet och bidrar genom inspiration, formgivning och marknadsföring till starka och trendsättande kollektioner. WeSC designar för den kultur bolaget befinner sig i. WeSC gör sina egna tolkningar av samtidens trender vilket lett till att WeSC ses som nyskapande. WeSC var till exempel bland de första i sin genre att göra repetitiva grafiska mönster som placeras över hela plagget som till exempel en t-shirt eller en stickad tröja. WeSCs mönster ser ofta på håll mer traditionella och exklusiva ut, men vid en närmare anblick kan man se att de är uppbyggda av till exempel popcorn, skateboardhjul, toalettpappersrullar, stekta ägg eller ölflaskor. Produk t u tbud WeSCs sortiment är fördelat på två huvudkollektioner om året, höst- och vårkollektionen. Varje huvudkollektion utgörs av cirka 300 produkter som i sin tur utkommer i genomsnitt tre olika färger. Kollektionen är ungefär till lika delar uppdelad på herr och dam. Produktutbudet styrs av en sortimentsplan som är en databas som bland annat innehåller utfall för försäljningen av föregående kollektion och fungerar som ett verktyg för att beräkna vilka produktområden som bör utökas eller minskas baserat på försäljningstrender, marginaler etc. Sortimentsplanen är även ett verktyg som hjälper WeSC att styra färgutbud och prisnivåer för produkterna. WeSC har ett relativt komplett produktsortiment som förutom indelningen i herr och dam även är indelat i produktkategorierna Collection, Denim, Graphics, Outerwear, Footwear, Swimwear, Accessories, Bags, Headphones och Kids. Utöver huvudkollektionerna gör WeSC även två mindre så kallade mellankollektioner som kallas vinter respektive sommar. Mellankollektionerna är betydligt mindre och innehåller ett hundratal produkter. I takt med att WeSCs genomsnittsorder per återförsäljare på huvudkollektionerna ökar spelar mellankollektionerna en allt viktigare roll. Det medför att återförsäljarna kan sprida inköpsvolymerna på fler inköps-/leveranstillfällen, vilket minskar deras risk och kapitalbindning. Mellankollektionerna är även ett sätt att tillfredställa nyhetsbehovet i butikerna. Många konsumenter besöker regelbundet sina favoritbutiker och varumärkena måste därför kontinuerligt leverera nyheter till butikerna för att hålla de mest initierade konsumenterna intresserade.

15 15*

16 *16

17 17* Marknad Streetfashion där street möter mode är ett av de snabbast växande segmenten inom klädbranschen. När WeSC grundades år 2000 bestod streetwear till största delen av t-shirts, kepsar och jeans och hade unga killar som målgrupp. Idag har streetwear utvecklats mot ökade inslag av mode samtidigt som traditionellt mode har ökade inslag av street. Den utvecklingen är grunden till streetfashion, vilket WeSC var först med att lansera. WeSCs mark nadsposition och andr a ak törer WeSC är positionerat inom det övre mellanprissegmentet där starka varumärken och tydliga koncept har ökat i betydelse. WeSC har en relativt unik position inom streetfashion och strävar efter att aldrig använda pris som säljargument. Målgruppen för WeSCs produkter är relativt ung och attraheras av bolagets design, historien kring WeSC samt varumärkets trovärdighet. Konsumenternas och butikernas krav på kollektioner med en attraktiv design, unika egenskaper och hög produktkvalitet utgör ett grundkrav som WeSC alltid eftersträvar. Det viktigaste konkurrensmedlet vid sidan av design och kvalitet är konsumenternas kännedom och upplevelse av varumärket. WeSC är idag ett starkt och väletablerat varumärke. Dessutom riktar sig WeSC, till skillnad från den övergripande streetwear-marknaden, till både kvinnor och män med separata kollektioner såväl som en relativt hög andel unisexkläder. Eftersom WeSC har en unik identitet ses återförsäljarens övriga varumärken mer som komplement än som direkta konkurrenter. WeSCs konkurrenter skiljer sig något från marknad till marknad, men det finns ett antal globala varumärken som är återkommande på de flesta marknader däribland ett antal större bolag vars varumärken är förknippade med brädsporter såsom skateboard, snowboard och surfing. Exempel på dessa är Billabong, Burton, Quiksilver/Roxy, Rip Curl och Volcom. Bolagen är mycket starka i USA, men har på senare år också expanderat kraftigt i Europa och övriga världen. antal återförsäl jare per l and Land höst 2009 vår 2010 Italien Spanien Kanada USA Danmark Frankrike Tyskland/Österrike Storbritannien Sverige Grekland Norge Australien Benelux Portugal Finland Schweiz Nya Zeeland Korea Japan Ryssland n.a 6 Czech Rep. 8 6 Totalt Omsät tningsfördelning per mark n ad 2009/2010 Det finns även ett kluster av mindre bolag som är fokuserade på andra delar av streetkulturen såsom till exempel street art (grafitti) eller hip hop. Exempel på dessa varumärken är A Bathing Ape, Addict, Carhartt, Ecko, Fenchurch, Freshjive, Stüssy, Lrg, Obey och Triple Five Soul. WeSC konkurrerar också till viss del med ett antal större modemärken som Adidas Originals, G-Star, RVCA och Miss Sixty. Utöver dessa finns ett stort antal mindre modemärken som skiljer sig mycket från marknad till marknad. Här kan nämnas Acne, Cheap Monday, Alife, Marc by Marc Jacobs, Filippa K med flera. USA 20% SVERIGE 13% NORGE 9% ITALIEN 8% FRANKRIKE 7% KANADA 4% GREKLAND 4% SPANIEN 4% STORBRITANNIEN 3% DANMARK 3% ÖVRIGA 11% TYSKLAND 8% BENELUX 4%

18 Försäl jning *18 WeSCs affärsmodell bygger på tre distributionskanaler; distributörer, grossistverksamhet och detaljistverksamhet. Huvuddelen av produktionen sker mot lagda förorder vilket minimerar risk och lageruppbyggnad, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt snabb expansion. Affärsmodell En distributör köper varor av WeSC och ansvarar sedan själv för leverans och fakturering till återförsäljare. I Sverige och USA driver WeSC egen grossistverksamhet vilket innebär direktförsäljning till fristående återförsäljare. Distributörerna köper WeSCs varor till ett lägre pris än återförsäljarna vilket innebär att WeSCs bruttomarginaler är högre på de marknader där WeSC har egen grossistverksamhet (Sverige, USA, Tyskland och Österrike). WeSC bedriver även egen detaljistverksamhet och äger idag fem WeSC-butiker som säljer direkt till konsument. Detaljistverksamheten är den distributionskanal som ger de högsta bruttomarginalerna eftersom WeSC säljer direkt till konsument utan mellanled. WeSC har under ett år fyra så kallade införsäljningsperioder en period för varje kollektion. WeSC har två huvudkollektioner (vår och höst) samt två mellankollektioner (sommar och vinter). Dessa säljs in cirka fyra till sex månader före leverans. Under fyra införsäljningsperioder lägger återförsäljare och distributörer order på den aktuella kollektionen utifrån inköpta visningskollektioner. Distributörerna har säljrättigheter för specifika geografiska marknader, vanligen ett land, och lägger vid varje ordertillfälle en samlad order WeSCs olik a dis tribu tionsk analer KONSUMENT för nätverket av återförsäljare på respektive marknad. Distributörernas samlade order adderas till den mottagna ordern från WeSCs egna säljare i grossistverksamheten och den order WeSC lägger för den egna detaljistverksamhet. Den samlade ordern ligger till grund för produktion och leverans. Bolaget beställer i huvudsak endast de volymer som motsvaras av orderstocken. För vissa nyckelprodukter lägger bolaget en extraorder för att under säsongen ha möjlighet att maximera försäljningen (så kallad omgående försäljning). Nyckelprodukterna består av produkter som WeSC av erfarenhet vet säljer bra. Därmed kan WeSC omgående under säsongen leverera mer av dessa produkter till återförsäljarna. WeSC erbjuder möjlighet att komplettera vissa produkter i säsong. Försäl jningsstr ategi Nya marknader och högre penetration på befintliga marknader WeSC finns idag på 22 marknader; Italien, Spanien, Kanada, USA, Danmark, Frankrike, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Sverige, Grekland, Norge, Australien, Benelux, Portugal, Finland, Schweiz, Nya Zeeland, Korea, Japan, Ryssland och Tjeckien. WeSCs ambition är att bli ett framträdande varumärke i de butiker där WeSC är representerat. Eftersom WeSC är ett relativt ungt varumärke som har en god tillväxt på de flesta marknader förväntas expansion och tillväxt även i framtiden att genereras både av fler återförsäljare per marknad och av högre genomsnittsorder per återförsäljare. WeSC avser även att expandera och öppna upp verksamhet tillsammans med partners på nya marknader i Europa, Sydamerika och Asien under de närmaste åren. DISTRIBUTÖR ÅTERFÖRSÄLJARE GROSSIST- VERKSAMHET WESC DETALJIST- VERKSAMHET WeSC arbetar främst med förorder, där produktionen sker på basis av vad återförsäljarna beställer inför varje säsong och endast till liten del av varor som lagerhålls för omgående försäljning. Affärsmodellen har medfört att återförsäljarna testar märket med en mindre order första gången de beställer. Om genomförsäljningen är god lägger återförsäljarna en större order vid nästa ordertillfälle. WeSC har ett brett produktsortiment och i takt med att återförsäljarna ökar sina ordervolymer med fortsatt god genomförsäljning, tenderar även deras beställningar från WeSC att breddas.

19 19* Egen distributionsverksamhet Idag har WeSC egen distributionsverksamhet på fyra geografiska marknader, Sverige, USA, Tyskland och Österrike. På övriga geografiska marknader arbetar WeSC med 18 självständiga distributörer som var och en representerar WeSC på sin marknad. Dessa köper WeSCs varor och säljer under eget ansvar till återförsäljarna. WeSC tillämpar en selektiv distributionsstrategi och samarbetar endast med de återförsäljare som bäst kan representera varumärket. Egen distributionsverksamhet förväntas ge ökad kontroll över marknaden samt möjlighet till högre marginaler samtidigt som bolaget får en ökad lagerrisk. Den egna distributionsverksamheten kan antingen bestå av säljpersonal anställd av WeSC eller av agenter. Agenterna får provision från WeSC baserad på WeSCs erhållna betalningar från återförsäljarna. Kostnaderna för agenterna är rörliga eftersom de är kopplade till försäljningsvolymen medan kostnaden för distributionsverksamhet med egen säljpersonal är av mer fast karaktär. Öppna fler konceptbutiker WeSC hade per den 30 april konceptbutiker varav sex egna butiker; tre i Stockholm, en i Örebro samt en i Los Angeles och en i New York. WeSC har för avsikt att fortsätta öppna konceptbutiker i viktiga städer för att bättre representera varumärket på den aktuella marknaden. Konceptbutikerna skapar varumärkeskännedom och är ett effektivt sätt att visa upp WeSCs hela sortiment och kommunicera vad WeSC står för. I framtiden avser WeSC att öppna fler konceptbutiker i viktiga städer på bolagets marknader. Säsongsvariationer WeSC har, precis som branschen i övrigt, säsongsvariationer. Normalt sett är kvartal två och fyra försäljningsmässigt de starkaste medan kvartal ett och tre är de svagaste. WeSC har brutet räkenskapsår som löper från 1 maj till 30 april. Det betyder att det första kvartalet avslutas per den 31 juli och det tredje kvartalet avslutas per den 31 januari. Kring dessa datum sker en avsevärd del av de leveranser som hör till de stora höst- och vårkollektionerna vilket innebär att det finns en stor prognostiseringsosäkerhet för hur mycket av den aktuella kollektionen som kan faktureras under respektive kvartal. Eftersom det finns ett stort intresse från återförsäljare att få leveranserna av kollektionerna tidigare från WeSC beräknas en del av de beskrivna säsongsvariationerna komma att jämnas ut under de närmaste åren.

20 Marknadsföring *20 WeSC blev tidigt kända för sin trovärdiga och kostnadseffektiva marknadsföring. Med små resurser lyckades bolaget skapa efterfrågan hos sin målgrupp genom informella samarbeten med de mest initierade inom streetkulturen internationellt, vilka i sin tur spred varumärket vidare, så kallad guerilla marketing. WeAktivisterna (WeActivist ) är centrala i marknadsföringen och en del av the Superlative Conspiracy. WeSC har en bred marknadsföringspalett och producerar bland annat kataloger, marknadsföringsmaterial för återförsäljare, annonser, webbsidor, reklamfilmer och diverse events som mässor, modevisningar, skateboardtävlingar och fester. Aktiviteterna hålls ihop av ett gemensamt tema varje säsong. Det mesta produceras i den egna organisationen och implementeras sedan på de olika marknaderna. Att skapa den rätta WeSC-känslan är viktigt, och eftersom kreativitet är en av hörnstenarna för WeSC är resultatet innovativa och relativt oväntade kampanjer. Målet är att målgruppen ska finna marknadskommunikationen så intressant att kunderna förutom att gilla varumärket och köpa produkterna också berättar om det för sina vänner. WeSC är inte bara produkter det är ett varumärke man vill vara delaktig i och ha roligt tillsammans med WeAktivisterna, kampanjerna, teman och livsstilen. Centralt i marknadsföringen är WeAktivisterna som fungerar som informell ambassadörer för varumärket. Kännetecknande för WeAktivisterna är att de är framgångsrika och erkända inom sin nisch, ibland kända och ibland okända för en bredare målgrupp. De är entreprenörer och går sin egen väg men är samtidigt starka nog att vara ödmjuka. WeSC har WeAktivister inom ett brett fält av områden, allt från skateboardåkare, snowboardåkare, skådespelare och artister till DJ:s, klubbägare, fotografer, konstnärer och stjärnkockar. WeAktivisterna kommer från en rad olika länder men eftersom USA har spelat en viktig roll i utvecklandet av streetkulturen, verkar många av de mest framstående WeAktivisterna där. WeSC aktiverar WeAktivisterna, och de i sin tur aktiverar bolaget genom events, utställningar, tävlingar, marknadsföring, men framförallt genom sin relation till varumärket och varandra. WeSC samarbetar med stark a varumärken 2004 d e s i g n a d e We S C e n b eg r ä n s a d ko l l e k t i o n i n n e h å l l a n d e s e t t m i n d r e a n ta l s ko r o c h k l ä d e r åt A d i da s O r i g i n a l s. P r o - d u k t e r n a s o m b a r b å da b o l ag e n s lo g ot y p e r s å l d e s I u t va l da butik er världen Över och fick stor uppmärksamhe t g e n o m f ö r d e We S C t i l l s a m m a n s m e d F ly N o r d i c vä r l d e n s h ögsta m o d e v i s n i n g. E t t s p ecialc h a r t r at f lyg p l a n f y l lt m e d i n b j u d e n p r e s s f r å n h e l a vä r l d e n s a m t We S C s v i k t i g a s t k u n d e r o c h s a m a r b e t s pa r t n e r s f lö g S tockh o l m - B a r c e lo n a t u r o c h r e t u r. I l u f t e n b j ö d We S C på e n m o d e v i s n i n g, o c h vä l f r a m m e i B a rcelo n a b j ö d s d e t på e n s to r s l ag e n k r ä f t s k i va på s t r a n d e n l anser ades en unik specialdesignad mobiltelefon tillsamm a n s m e d N o k i a ( N o k i a We S C L i m i t e d E d i t i o n ). E f t e r s o m We S C d e n n a s ä s o n g h a d e e t t r e s e t e m a i k a m pa n j e n, i n n e h ö l l mobilt elefonen WeA k tivisternas eg n a r eseg u i der, s a m t f l er a l åta r o c h v i d eok l i p p m e d WeA k tivisterna. M o b i lt e l e f o n e n l e v e r e r a d e s m e d e t t t r av e l k i t f r å n We S C ble v WeSC ut valt at t delta i Pepsis Premium Good Campa ign i U S A. WeA k tivisten och g r a f i t t i l eg e n den A x i s designade en l imiter a d Die t Pepsi-fl a s k a som b a r b å da bol ag ens va r u m ä r k en. F l a s k a n l a n s er a des g e nom en s tor f est i L a s V eg a s direk t ef t er M T V V i d eo M u s i c Awa r d s dä r e n m ä n g d WeA k tivister t i l l s a m m a n s m e d sto r a del a r av vä r l d e n s m u s i k e l i t va r på pl at s i n l e d d e We S C o c h N o k i a e t t n y t t s a m a r b e t e k r i n g ac c e s - s oa r e r: N o k i a+we S C V i s u a l s o u n d s o m r e s u lt e r a d e i e n n y l i n j e h ö r l u r a r s o m s k u l l e d i s t r i b u e r a s t i l l s a m m a n s m e d N o k i a s n ya m o b i lt e l e f o n e r. We S C s f ö r s ta p r o j e k t m e d N o k i a i n l e d d e s 2006 o c h va r e t t s a m a r b e t e m e d e n m yc k e t b eg r ä n s a d u p p l ag a t e l e f o n e r. D e t n ya p r o j e k t e t av s åg e n b r e da r e m a r k n a d och va r d e t f ö r s ta ko m m e r s i e l l a p r o j e k t e t s o m We S C o c h N o k i a samarbe tade k ring s l ä p p t e We S C c o l l a b o r at i o n p roduk t e r t i l l s a m m a n s m e d b l a n d a n d r a D e lta, K a z u k i, M a d s a k i, S ta s h, To n y A r c a b a s c i o, m e d f l e r a. va r u m ä r k e t f i r a d e äv e n 10 -å r s j u b i l e u m i D ec e m b e r i S tock h o l m, m e d e n b e j u b l a d f e s t på C a f é O per a m e d u pptr ä da n - d e n av WeA k tivisterna T i m b u k t u & C h o r d s, M i l l e n c o l i n, L a dy T i g r a s a m t H o f f m a e s t r o. E n av d e m e s t o m s k r i v n a f e s t e r n a i s v e n s k m e d i a We S C f ly t ta r äv e n t i l l n ya lo k a l e r i G a r n i s i o n e n o c h l a n s e r a r n y h e m s i da fortsät ter WeSC at t öppna nya konceptbutiker världen över, n u sen a st i bl a nd a nnat London, A msterda m, A n t w erpen, A spen, Tok yo och Hongkong. WeSC Foot w e a r presenter a s för första g å ngen och positioner a s av WeSC som lu x u ry sne a k ers och blir gen ast en succé bl a nd medi a och inköpa re på Bre a d& But t er Berlin. N ya s a m a rbe t en u t formas, WeSC sk at ecamp öppn a r u pp för en fjä rde v eck a tack va r enormt positiv t gensva r. Presentat ionen av t em at för Spring 2011 The Superl at i v e N at ion få r va rmt mot tag a nde av distributörer, pres s och resten av g ä nge t ( fotogr a fier samt film k a n ses på WeSC f y ller tio å r och fr a m t iden ser l j us u t.

Greger Hagelin, David Hedman, Johan Larsson,

Greger Hagelin, David Hedman, Johan Larsson, Detta presentationsmaterial har tagits fram av WeSC AB ( WeSC ) och är endast avsett att användas av WeSC och får inte, helt eller delvis, mångfaldigas eller distribueras till någon annan. Presentationsmaterialet

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Delårsrapport nr 1, 1 maj 2009 31 juli 2009 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/10 Hög tillväxt och kraftigt förbättrat resultat Perioden maj 2009-juli 2009 Nettoomsättningen ökade med 44 procent och uppgick till 79,4 MSEK (55,1). Rörelseresultatet ökade till

Läs mer

Inbjudan. teckning. aktier. WeSC AB. till. (publ)

Inbjudan. teckning. aktier. WeSC AB. till. (publ) Inbjudan till teckning av aktier i WeSC AB (publ) 2 WeSC Sammanfattning Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett sammandrag av informationen i prospektet. Investeringsbeslutet skall

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012

WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Bokslutskommuniké, 1 maj 2012 31 december 2012 WeSC AB (publ) (WeSC) 1/13 Omstruktureringsarbetet nu genomfört och positivt resultat förväntas redan för verksamhetsåret 2013 Perioden maj 2012 - december 2012 (åtta månader) 1 Nettoomsättningen uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

www.wesc.com Årsredovisning

www.wesc.com Årsredovisning WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY www.wesc.com 2012 Årsredovisning We SC i korthet 4 Året i korthet 6 ORDFÖRANDE KOMMENTERAR 9 VD-ord 10 Historik 12 Varumärke och produkter 15 Marknad 17 Försäljning 18

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Q Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef

Q Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef Q2 2010 Arthur Engel, VD Johan Mark, ekonomichef HÖG AKTIVITET Fortsatt positiv trend inom underkläder Lansering av Kids och flera kampanjprodukter Fyra nya marknader Polen, Estland, Lettland och Litauen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2013. Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 Arthur Engel, VD Henrik Fischer, tf VD Magnus Teeling, CFO Q3 2013 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa, i synnerhet Holland Finland och England utvecklas väl Positiv utveckling i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

www.wesc.com 2011/2012 Årsredovisning

www.wesc.com 2011/2012 Årsredovisning WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY www.wesc.com 2011/2012 Årsredovisning We SC i korthet 4 Året i korthet 6 ORDFÖRANDE KOMMENTERAR 9 VD-ord 10 Historik 12 Varumärke och produkter 15 Marknad 17 Försäljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT 2006-12-01--2007-02-28 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första tre månader till MSEK 16 772 (15 071), en ökning med 11

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen och

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer