SÄKERHETSDATABLAD Seajet Vannlinjerens (Skjell- og groefjerner)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Seajet Vannlinjerens (Skjell- og groefjerner)"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Seajet Vannlinjerens (Skjell- og groefjerner) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Leverantör Kontaktperson Seajet Vannlinjerens (Skjell- og groefjerner) Musslor- och groefjernar. Leif H. Ström AB Slättegårdsvägen 3 SE Billdal Tel: Fax: Caroline Kärnefelt Producent Sola Shipping AS Postboks 214 Forus, 4066 Stavanger, Norway Tel: Fax: Telefonnr. vid nödsituationer Begär Giftinformationscentralen, tlf.: 112 # WEB: 2. FARLIGA EGENSKAPER HÄLSOFARA: Frätande. MILJÖFARA: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i Inte ansedd som brandfarligt enligt gällande lagstiftning. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämnen EG nr. CAS nr. Halt Symbol R-fraser fosforsyra... % % C R-34 väteklorid...% % C R-34, 37 ättiksyra... % % C R-10, 35 C9-11 alkoholethoxylat % Xi R-41 kvartenær alkylaminetoksilat % Xi,N R-41, 51/53 1H-Imidazole-1-etanol, 4,5-dihydro-, 2-C15-17-umetta alkyl derivat R-fraser i fulltext se rubrik ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN % C,N R-22, 34, 50/53 Allmän information Inandning Förtäring Hudkontakt Stänk i ögonen Flytta den skadade från förorenad område. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Frisk luft, värme och vila. Framkalla inte kräkning. Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Avlägsna förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus.tag med säkerhetsdatabladet. 1 / 5

2 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Brandsläckningsmedel Brandbekämpning Specifika faror Förbränningsprodukter Skyddsåtgärder vid brand Pulver, skum eller CO2, Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Ej brandfarligt. Koldioxid (CO2), Kolmonoxid (CO), Nitrösa gaser (NOx), Använd friskluftsmask. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder Använd nödvändig skyddsutrusting. Se sektion 8. Miljöskyddsåtgärder Rengöringsmetoder Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Samlas upp mekanisk eller absorberas i lämplig materail som vermikulit, sand, dolomit, diatomene etc. Samla upp i täta behållare. Lämnas för destruktion. iht. lokala förordningar. Spola området med stora mängder vatten. Se avsnitt HANTERING OCH LAGRING Förebyggande åtgärder vid hantering Förebyggande åtgärder vid lagring Lagringskategori Använd nödvändig skyddsutrusting. Se sektion 8. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Vid olycksfall eller illamående krävs omedelbar medicinsk behandling, visa om möjligt etiketten. Förvaras torrt och kyligt. Förvaras frostfritt. Förvaras avskilt från: Oxiderande ämnen. Lagras som frätande ämne. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Namn CAS nr. Referenser NGV TGV Datum fosforsyra... % AFS. 1 mg/m3 3 mg/m3 väteklorid...% AFS. ättiksyra... % AFS. Ämneskommentarer Skyddsutrustning 5/13 ppm/mg/m3 5/8 ppm/mg/m3, T 10/25 ppm/mg/m3 AFS = Svenska hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M= Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Tekniska skyddsåtgärder Ventilation Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hudskydd Arbetshygieniska rutiner Installera station för ögonsköljning vid arbetsplats. Nöddusch nära arbetsplatsen. Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation: Mask med gult E-filter, sura gaser. Använd skyddshandskar av: Butylgummi. Naturgummi (latex). Nitrilgummi. Polyetylen. Gjennombruddstid är inte känt, byta handskar ofta. Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk. Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta arbetskläderna innan de används igen. 2 / 5

3 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form/konsistens Färg Lukt Löslighetsbeskrivning Vätska. Färglös. Stickande. Löslig i vatten. Densitet (g/cm3) ~ 1 Temperatur ( C): 20 ph, koncentrerad lösning STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilt vid rekommenderade lagringsförhållande. Blanda aldrig olika rengöringsmedel. Starkt oxiderande ämne Starka baser. Starka syror Inga specifika farliga nedbrytningsprodukter finns angivna. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning Förtäring Hudkontakt Ögonkontakt Upptagsvägar Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera andningsorganen. Kan förorsaka frätskador på slemhinnor, svalg, matstrupe och magsäck. Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré. Frätande. Kan leda til sveda, rodnad och sårbildning. Frätande. Ögonblicklig förstahjälp är nödvändig. Hud- och/eller ögonkontakt. Inandning. 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Rörlighet Bioackumuleringförmåga Persistens och nedbrytbarhet Andra skadliga effekter Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i Løseligt i vatten. Ingen bioackumulering väntas. Ingående komponenter är lätt biologiskt nedbrytbart. Syror orsakar ph-minskning i vattnet, vilket kan leda till fiskdöd. 13. AVFALLSHANTERING Allmänt Destruktionsmetoder Avfallklass Farligt avfall. Destrueras enligt lokala föreskrifter * Fosforsyra och fosforsyrlighet. Den angivna EWC-kod er et förslag, och är beroende av hur avfallet bildas. Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar. 14. TRANSPORTINFORMATION Transportetikett 3 / 5

4 Officiell transportbenämning, internat. CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (phosphoric acid, hydrochloric acid) LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S): UN-Nr Faroklass vägtransport (ADR) 8 ADR etikett 8 Klassificeringskod C9 ADR-förpackningsgrupp Faronr. (ADR) 80 JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S): Faroklass järnväg (RID) 8 RID etikett 8 RID-förpackningsgrupp SJÖTRANSPORT (IMDG): UN-Nr. - IMDG 1760 Faroklass sjötransport (IMDG) 8 IMDG-förpackningsgrupp EmS Nr. Marine Pollutant: F-A, S-B Ja FLYGTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI): UN-Nr. - DGR 1760 IATA/ICAO klass 8 IATA/ICAO etikett IATA/ICAO förpackningsgrupp Corrosive 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farosymboler Innehåller fosforsyra... % väteklorid...% 1H-Imidazole-1-etanol, 4,5-dihydro-, 2-C15-17-umetta alkyl derivat Riskfraser Skyddsfraser EU direktiv 16. ANNAN INFORMATION R-34 Frätande. R-52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i S-2 Förvaras oåtkomligt för barn. S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S-36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S-57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. 67/548/EEC, 1999/45/EC, 2001/58/EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC(30ATP). Förklaringar till R-fraser i rubrik 3 R-10 Brandfarligt. R-22 Farligt vid förtäring. R-34 Frätande. R-35 Starkt frätande. R-37 Irriterar andningsorganen. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. R-50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtideffekter i R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 4 / 5

5 * Information som är reviderad sedan förra versionen av Säkerhetsdatabladet Utarbetat av Essenticon AS Leif Weldingsvei 14 N-3208 Sandefjord, Norge Telefon: Fax: Utgivningsdatum Säkerhetsdatabladstatus Signatur 30 ATP. B.H.H. 5 / 5

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide

SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide Sida 1 av 5 30076 Omarbetad datum: 2011-03-11 SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Producent Telefonnr. vid nödsituationer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44

SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44 SÄKERHETSDATABLAD Förtunning 44 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Förtunning 44 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silver One

SÄKERHETSDATABLAD Silver One Omarbetad 21/03/2012 Revision 4 Ersätter datum 18/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 383-17 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro)

SÄKERHETSDATABLAD Tyreweld (Repare Crevason Synchro) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 79051226945 LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Holt Lloyd International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT)

SÄKERHETSDATABLAD WINSOR & NEWTON ALL PURPOSE VARNISH (HIGH GLOSS/ MATT) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 3000988/ 3000989 ANVÄNDNING LEVERANTÖR Fernissa för oljemålning Colart Fine Art & Graphics Limited Whitefriars

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PHOTORESIST DEVELOPER

SÄKERHETSDATABLAD PHOTORESIST DEVELOPER Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PDN, EPDN250ML, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE ROCK SPLIT WHITE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.02.2008 Produktnamn ROCK SPLIT WHITE Produktgrupp Blandsprängämne,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SCALE REMOVER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer