GRANSKNINGSRAPPORT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANSKNINGSRAPPORT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL)"

Transkript

1 GRANSKNINGSRAPPORT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) 25 NOVEMBER 2003 OTTO RYDBECK GÖRAN TIDSTRÖM

2 SAMMANFATTNING GRANSKNINGSRAPPORT TILL STYRELSEN I FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) 1. INLEDNING Styrelsen i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ( Moderbolaget ) beslutade den 6 maj 2003 att tillsätta en oberoende utredningsgrupp under ledning av advokaten Otto Rydbeck, Setterwalls Advokatbyrå AB och auktoriserade revisorn Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers med uppdrag att granska vissa förhållanden i Skandia-koncernen ( Skandia ). Granskningen har omfattat 1) transaktioner mellan Moderbolaget och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ( Skandia Liv ), 2) principerna för embedded value samt 3) ersättningar till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och deras närstående. Utredningen är ställd till Moderbolagets styrelse. 2. TRANSAKTIONER MELLAN MODERBOLAGET OCH SKANDIA LIV Utredning har inte påvisat att de granskade transaktionerna mellan Moderbolaget och Skandia Liv lett till någon direkt skada för Moderbolaget. Med undantag för ett mindre belopp avseende vissa finansiella instrument som Skandia Liv förvärvat från Moderbolaget har ej heller funnits belägg för att Moderbolaget otillbörligt berikat sig på Skandia Livs bekostnad. Vad beträffar Moderbolagets försäljning av Skandia Kapitalförvaltning AB ( SAM ) till Den Norske Bank ( DnB ) är utredningens slutsats att Moderbolaget själv har svarat för investeringen och uppbyggnaden av kapitalförvaltningen. Moderbolaget har därför haft full och oinskränkt äganderätt till Skandia Kapitalförvaltning AB. Värdet av äganderätten har tillgodogjorts Moderbolaget genom uppbärande av köpeskillingen. Någon rätt för Skandia Liv till del av den vinst som uppkom i Moderbolaget vid försäljningen föreligger inte.

3 3 Vad avser bedömningen av det kapitalförvaltningsavtal som Skandia Liv ingick i samband med överlåtelsen av SAM till DnB har utredningen funnit de sammanvägda villkoren angående avtalstid, avgiftsnivå och -struktur samt omförhandlingsrätt, som försvarbara för såväl Moderbolaget som Skandia Liv. Vad närmare avser avtalsvillkoren noteras att avtalstiden uppgår till tolv år. Skandia Liv äger dock rätt att säga upp avtalet efter sju år om förvaltningen inte genererar en rimlig avkastning. Avtalet innehåller också en ömsesidig rätt att löpande omförhandla förvaltningsavgifterna. Vad avser kostnaderna för förvaltningen innebär avtalslängden därför inte en ökad riskexponering för Skandia Liv jämfört med ett kortare avtal. Sedan slutet av 1950-talet har Skandia, med undantag för anställda säljare, tryggat förmånsbestämda kollektivavtalsgrundade pensionsåtaganden via försäkringar hos Skandia Liv. Dessa pensionsutfästelser utgör det s.k. TJEP-beståndet. Utredningen har noterat att den princip som Skandia Liv tillämpade vid fördelningen av överskottet i TJEP-beståndet medförde att Moderbolaget erhöll 99 procent av det överskottsbelopp om MSEK som utbetalades. Den tillämpade principen kan enligt utredningen motiveras med hänsyn till förhållanden och beslutsordning i Skandia Liv men det noteras att en fördelning enligt de principer som tillämpades av SPP (Alecta) och andra försäkringsföretag hade medfört att Skandia Liv erhållit ett betydligt större belopp. Utredningen har inte funnit att Skandia Livs beslut att återbetala överskottsmedlen innebär olovlig vinstutdelning. För att undvika att framtida transaktioner mellan Moderbolaget och Skandia Liv ifrågasätts rekommenderas att sådana transaktioner, liksom beslut om kostnadsfördelningen avseende koncerngemensamma funktioner, blir föremål för ingående behandling i respektive styrelse. Beslut i sådana frågor bör enligt utredningen endast undantagsvis delegeras till enskilda befattningshavare. Om så sker bör det närmare innehållet i beslutet så snart som möjligt återrapporteras till respektive styrelse. I syfte att stärka oberoendet av revisionen i Skandia Liv rekommenderas att en av Skandia Livs revisorer skall vara fristående från de revisionsbyråer som reviderar Moderbolaget.

4 4 3. PRINCIPERNA FÖR EMBEDDED VALUE Embedded value-redovisning innebär förenklat att nuvärdet av framtida kassaflöden avseende försäkringskontrakt redovisas som intäkt redan det år kontraktet tecknas. Skandias finansiella information har tidigare dominerats av uppgifter som grundas på redovisning av embedded value. Avsikten har varit att för investerare och andra användare presentera lättbegripliga resultat och värdebegrepp. Trots den goda avsikten är utredningens slutsats att Skandias användande av embedded value lett till en svåröverblickbar redovisning. Detta beror framför allt på den inneboende komplexiteten i försäkringsföretags redovisning samt Skandias förändringar i underliggande antaganden. Därtill kommer att den vägledning för tolkning av resultatutvecklingen som ges i sammanfattningen i årsredovisningens första sidor inte utformats på ett konsekvent sätt mellan åren. I avvaktan på nya regler för redovisning och rapportering från "the International Accounting Standards Board" (IASB) rekommenderar utredningen följande för Skandia. 1. Redovisning av resultat och ställning enligt gällande lagstiftning bör ges samma vikt som embedded value-redovisning. 2. En analys över skillnaderna mellan de olika resultatmåtten bör redovisas i varje rapport till marknaden. 3. De operativa antagandena för beräkning av embedded value bör redovisas och förändringar av dessa mellan åren bör motiveras och känslighetsanalysen bör kompletteras med de viktigaste operativa antagandena. 4. Definitionen av nyckeltal och det resultatmått som utgör huvudbudskap i den finansiella rapporteringen till marknaden bör inte förändras över tiden. 5. Styrelsen bör i samband med årsredovisningarnas avgivande inhämta information om orsakerna till förändrade finansiella och operativa antaganden.

5 5 4. FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I juni 2003 antog Skandia en ny ersättningspolicy som innehåller detaljerade riktlinjer för utformningen av bl.a. löner, bonus, pensioner, avgångsvederlag och incitamentsprogram. Den nya ersättningspolicyn framstår enligt utredningen som balanserad och rimlig. Den anses väl uppfylla de krav som enligt utredningen mening kan och bör ställas på ett företag av Skandias storlek. 4.1 Granskade incitamentsprogram De incitamentsprogram som undersökts särskilt är förmånspaket ( Sharetracker ), Globalt incitamentsprogram för AFS ( Wealthbuilder ), Stock-optionsprogram samt Stock-optionsprogram Det noteras att Sharetracker och Wealthbuilder förlängdes till att även omfatta fyra och en halv månad av år Både Sharetracker och Wealthbuilder var syntetiska optionsprogram där deltagarna årligen erhöll rätt till en kontant utbetalning som baserades på värdeökningen på Skandiaaktien respektive Skandia AFS (d.v.s. affärsområdet för långsiktigt sparande). Wealthbuilder var avsett för nyckelmedarbetare inom Skandia AFS i USA och Storbritannien. Utfallen för Sharetracker och Wealthbuilder kom att uppgå till betydande belopp. När styrelsen 1997 beslutade att införa Sharetracker var den ersättning som de enskilda befattningshavarna kunde erhålla begränsad. Denna begränsning togs bort genom beslut av enskilda personer. Detta förfarande föranleder kritik men eftersom beslutet fattades under år 1997 har konstaterats att ett eventuellt associationsrättsligt skadeståndsansvar för styrelsen och VD är preskriberat. Utredningen har noterat att de överenskommelser som träffades med ledningsgruppen avseende utfallet av Sharetracker inte i alla delar redovisats för och godkänts av styrelsen. Lars-Eric Petersson (dåvarande VD i Moderbolaget) har bl.a. ingått tilläggsavtal varigenom Moderbolaget ålagts att till honom själv och Ulf Spång (dåvarande finansdirektör i Moderbolaget) utge ett belopp som var

6 6 cirka MSEK 70 högre än det belopp som styrelsen godkänt. Med anledning härav rekommenderar utredningen att Moderbolaget inte honorerar dessa tilläggsavtal. Den totala ersättning som kunde utbetalas under Wealthbuilder för åren var enligt styrelsens beslut begränsad till MSEK 300. Styrelsen beslutade dock att på oförändrade villkor förlänga programmet i ytterligare fyra och en halv månad. Därmed höjdes begränsningsbeloppet till MSEK 356 för hela perioden. Utredning konstaterar att beloppsbegränsningen inte iakttogs utan att det totala utfallet kom att uppgå till MSEK 903. Utredningen kritiserar Moderbolagets revisorer som trots att de känt till att utfallet för Wealthbuilder översteg det av styrelsen beslutade taket inte har tagit upp frågan med styrelsen eller revisionskommittén. Kritik riktas också mot att Lars Ramqvist i egenskap av ordförande i såväl styrelse som revisionskommitté inte vid något tillfälle tog upp frågan om tillämpningen av taket för Wealthbuilder. Allvarlig kritik riktas mot Lars-Eric Petersson för att han utan styrelsens godkännande tagit bort taket och därmed orsakat Skandia en skada om cirka MSEK 550. Utredningen konstaterar att utfallen av incitamentsprogrammen har redovisats på ett missvisande sätt i Skandias årsredovisningar och att det verkliga utfallet av programmen var drygt MSEK 600 högre än vad som angavs i årsredovisningarna. Vidare noteras att lokala incitamentsprogram inte beskrevs eller omnämndes i årsredovisningarna även om också dessa program beloppsmässigt har varit av väsentlig betydelse. Utredningen konstaterar också att de redovisade beloppen avseende löner och ersättningar inte inkluderade kostnader för eller utfall av de globala och lokala incitamentsprogrammen. För dessa brister ansvarar enligt utredningen Ulf Spång och Lars-Eric Petersson i deras egenskap av finansdirektör respektive VD. Utredningen anser även att Moderbolagets revisor Jan Birgersson som i vart fall delvis kände till bristerna borde ha påtalat dessa för styrelsen och / eller revisionskommittén.

7 7 4.2 Tilldelning av bostadslägenheter Utredningen anser att de av Skandia nu tillämpade reglerna för tilldelning av hyreslägenheter till ledande befattningshavare uppfyller de krav som rimligen kan ställas. Beträffande tidigare tilldelning av lägenheter framförs kritik mot att Lars Ramqvist framställt begäran om att få en lägenhet till sig själv eller till sin son. Kritik riktas även mot Lars-Eric Petersson och Ola Ramstedt (dåvarande personaldirektör i Moderbolaget) som tillmötesgått Lars Ramqvists begäran och erbjudit Lars Ramqvists son hyreskontrakt. Förfarandet bedöms som särskilt klandervärt eftersom Lars Ramqvists son genom en låg hyressättning och ett förvärv av inredning i lägenheten har beretts ekonomisk vinning på Moderbolagets bekostnad. Utredningen har funnit att Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt samt familjemedlemmar till dessa tre personer har tilldelats lägenheter i Skandia Livs fastighetsbestånd och att lägenheterna i flera fall har varit föremål för omfattande renoveringar som bedöms ha gått långt utöver sedvanligt underhåll. Utredningen konstaterar att dessa renoveringar skulle ha betalats av Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt, men att så inte har skett. Utredningen har funnit att kostnaderna istället felaktigt har redovisats som ombyggnad av Skandias huvudkontor. Det noteras att Ulf Spång i samband med förvärv av en lägenhet erhållit ett lån om cirka SEK från Moderbolaget. Utredningen anmärker att förfarandet sannolikt strider mot låneförbudet i försäkringsrörelselagen. 5. ÖVRIGA HÄNDELSER SOM GRANSKATS Utredningen noterar att Ulf Spång gjort ett obehörigt uttag om MSEK 20 från Moderbolagets kapitalförsäkring i Skandia Leben AG, vilket bl.a. har medfört extra kostnader för Moderbolaget i form av sociala avgifter.

8 8 Utredningen har även granskat ett avtal som Ulf Spång undertecknat för Moderbolagets räkning med Anders Kvist, dåvarande VD för Skandia Kapitalförvaltning AB. Utredningen bedömer att avtalet allvarligt har skadat Moderbolaget. 6. AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR Beträffande den del av utredningsuppdraget som avser bedömningen av aktuella riktlinjer, beslutsordningar och principer konstateras att ersättningsfrågorna numera hanteras enligt nu gällande god sed. För framtiden förutsätter utredningen att Skandia fortsätter att iaktta vad som vid vart tillfälle är god sed på aktiemarknaden. Vidare konstaterar utredningen att Skandia tagit beslut om en mer nyanserad och samlad finansiell informationsgivning i avvaktan på nya internationella redovisningsnormer avseende försäkringsföretag. Utredningen rekommenderar en i vissa avseenden ökad öppenhet och fördjupad jämförelse mellan redovisning enligt svensk lag och embedded value-metoden. De behörighets- och befogenhetsöverskridanden som konstaterats beträffande Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt bör enligt utredningen föranleda Moderbolagets styrelse att med utgångspunkt i den information som redovisas i utredningsrapporten närmare utvärdera förutsättningarna för att utkräva skadestånd från berörda personer. Beträffande utbetalningar till de förmånstagare av obehörigt beslutade delar av incitamentsprogrammen, som kände till att besluten var obehöriga, bör enligt utredningen prövas om felaktigt utbetalda belopp kan återvinnas. Utredningen anser att kritik kan riktas mot Skandia Livs styrelses bristfälliga beredning av vissa transaktioner, mot Moderbolagets dåvarande ordförandes hantering av kompensationsfrågorna samt mot revisorerna och då framförallt mot Jan Birgersson vad beträffar rapporteringen till Moderbolagets styrelse och revisionskommitté. Det konstateras att arbetet för styrelse och revisorer har försvårats av det faktum att ett litet antal personer i Skandias högsta ledning, vilka nu samtliga lämnat

9 9 Skandia, har uppträtt djupt oetiskt och eventuellt till och med brottsligt. Med de positioner som dessa innehaft och det bristfälliga och vilseledande sätt dessa handlagt vissa ärenden har det enligt utredningen varit svårt för styrelse och övrig företagsledning att få en riktig bild av vad som skett. Utredningen noterar att dessa personers ageranden har förorsakat en förtroendekris för Skandia med åtföljande indirekt skada. Utredningen konstaterar att Moderbolagets nuvarande styrelse och ledning redan har vidtagit och planerar vidta ytterligare åtgärder för att råda bot på de missförhållanden som har uppmärksammats. Mot bakgrund härav ser utredningen inga skäl till att Skandia fortsättningsvis inte skall kunna leva upp till de höga etiska krav som har antagits för verksamheten och vars uppfyllande tidigare har förhindrats endast av ageranden som kan tillskrivas enskilda individer. Åklagarmyndigheten har aviserat att den avser att ta del av utredningsrapporten för vidare utredning om huruvida några av de förhållanden som beskrivits ovan kan vara brottsliga. Vidare noteras att skattemyndigheterna sannolikt kommer att utreda några av de händelser som berörs i utredningsrapporten. För att försöka få ett slut på pågående spekulationer och hot om rättsliga åtgärder från utomstående anser utredningen att styrelserna i såväl Moderbolaget som Skandia Liv snarast bör offentliggöra att de nu, efter att ha tagit del av slutsatserna i denna utredning och i den oberoende utredning som utförts på uppdrag av styrelsen i Skandia Liv, ej finner skäl för Moderbolaget att kompensera Skandia Liv för de affärer som granskats av utredningarna. Istället rekommenderas bolagen att samarbeta i syfte att hålla de personer som skadat de båda bolagen ansvariga. Vidare rekommenderas bolagens styrelser och företagsledningar att gemensamt arbeta för att återskapa förtroendet för Skandia.

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. INLEDNING UPPDRAGET BEDÖMNING FRÅN ETT AKTIEÄGARPERSPEKTIV SKANDIAS STRUKTUR OCH ORGANISATORISKA UTVECKLING SKANDIA SKANDIA LIV SKANDIAS KAPITALFÖRVALTNING... 9 B. TRANSAKTIONER MODERBOLAGET OCH SKANDIA LIV ALLMÄNT ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG MODERBOLAGETS MÖJLIGHET ATT ÖVERFÖRA MEDEL TILL SKANDIA LIV TRANSAKTIONER MODERBOLAGET OCH SKANDIA LIV BEDÖMDA TRANSAKTIONER FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN TRÄSKET SWISS LIFE SKANDIA LIVFORSIKRING A/S UTBETALNING AV ÖVERSKOTTSMEDEL AVSEENDE TJÄNSTEPENSIONER FÖRVÄRV AV FÖRLAGSLÅN OCH AKTIER I IF COOPBANK SKANDIAS FÖRSÄLJNING AV KAPITALFÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN Bakgrund Överväganden Slutsats PRIVATE EQUITY SAMMANFATTANDE BEDÖMNING C. PRINCIPERNA FÖR EMBEDDED VALUE KASSAFLÖDE, TRADITIONELLT RESULTAT OCH EMBEDDED VALUE STYRELSENS REDOGÖRELSE ALLMÄNT OM REDOVISNINGSSTANDARDS I FÖRSÄKRINGSFÖRETAG OCH REDOVISNING AV EMBEDDED VALUE SKANDIAS TILLÄMPNING AV EMBEDDED VALUE ALLMÄNT FINANSIELLA ANTAGANDEN UTJÄMNING... 53

11 3 4.4 OPERATIVA ANTAGANDEN SAMLAD EFFEKT EMBEDDED VALUE OCH SKANDIAS SAMLADE FINANSIELLA INFORMATION REDOVISNING ENLIGT ÅRFL OCH AV KASSAFLÖDEN REKOMMENDATIONER D. FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ERSÄTTNING TILL STYRELSEN RÖRLIG ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE PENSIONSFÖRMÅNER AVGÅNGSVEDERLAG INCITAMENTSPROGRAM SKANDIANEN FÖRMÅNSPAKET (SHARETRACKER) GLOBALT INCITAMENTSPROGRAM FÖR AFS (WEALTHBUILDER) STOCK-OPTIONSPROGRAM STOCK-OPTIONSPROGRAM LOKALA INCITAMENTSPROGRAM AKTIEMARKNADSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER FÖR INCITAMENTSPROGRAM STYRELSENS HANDLÄGGNING OCH BESLUT REVISIONSKOMMITTÉN ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN SHARETRACKER Bakgrund Beslut om incitamentsprogrammet Sharetracker Tilldelning WEALTHBUILDER Bakgrund Regler och riktlinjer Begränsning av utfall Beräkning av utfall Omfattningen av programmet Förmånstagarnas möjligheter att påverka utfallet av Wealthbuilder FÖRSLAG TILL STOCK-OPTIONSPROGRAM FÖRLÄNGNINGEN AV SHARETRACKER OCH WEALTHBUILDER Styrelsens beslut om förlängning Förlängningen av Wealthbuilder och borttagandet av taket REVIDERAT STOCK-OPTIONSPROGRAM HANTERINGEN AV UTFALLEN AV FÖRLÄNGNINGEN Ersättningskommitténs beslut om modifiering av Sharetracker Den svenska ledningsgruppen Övriga medarbetare BERÄKNING AV UTFALL FÖR INCITAMENTSPROGRAMMEN... 85

12 4 7.1 SHARETRACKER WEALTHBUILDER STOCK-OPTIONSPROGRAM STOCK-OPTIONSPROGRAM REDOVISNINGEN AV INCITAMENTSPROGRAMMEN ÅRSREDOVISNING 1998 OCH ÅRSREDOVISNING BRISTER I ÅRSREDOVISNING AVSEENDE DET TOTALA UTFALLET SAMMANFATTANDE ANMÄRKNINGAR SHARETRACKER WEALTHBUILDER FÖRLÄNGNINGEN AV SHARETRACKER OCH WEALTHBUILDER OMFÖRHANDLINGEN AV UTFALLET AV SHARETRACKER ÅR REDOVISNINGEN AV INCITAMENTSPROGRAMMEN ANSVARSFRÅGOR AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAMMEN TILLDELNING AV HYRESLÄGENHETER ALLMÄNT OM SKANDIAS FASTIGHETSBESTÅND TILLDELNING AV LÄGENHETER I STOCKHOLM TILLDELNING I FASTIGHETER SOM FÖRSÅLTS TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR LÄGENHETER SOM TILLDELATS ANHÖRIG TILL LARS RAMQVIST TILLDELNING OCH ANVÄNDNING AV LÄGENHETER I LONDON RENOVERING AV LÄGENHETER OLA RAMSTEDT LARS-ERIC PETERSSON ULF SPÅNG HANTERINGEN AV ÖVERKOSTNADERNA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV LÄGENHETSRENOVERINGARNA BEFATTNINGSHAVARES BOLAGSBILDNING I SCHWEIZ BEFATTNINGSHAVARES FÖRTIDA PENSIONSUTTAG AVTAL MED VD FÖR SKANDIA KAPITALFÖRVALTNING AB E. AVSLUTNING BEFOGENHETS- OCH BEHÖRIGHETSREGLER ALLMÄNNA ANSVARSFRÅGOR ERSÄTTNINGSGRUNDER FÖR SKANDIA LIVS FÖRSÄKRINGSTAGARE ERSÄTTNINGSGRUNDER FÖR MODERBOLAGET SAMLAD BEDÖMNING OCH REKOMMENDATION

13 5 A. INLEDNING 1. UPPDRAGET Enligt uppdrag och direktiv från styrelsen för Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ( Moderbolaget ) den 6 maj 2003, har vi granskat vissa frågor med anknytning till Skandiakoncernen ( Skandia ). Vårt uppdrag omfattar A) transaktioner mellan Moderbolaget och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ( Skandia Liv ), B) principerna för embedded value samt C) ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare och deras närstående. Vi rapporterar vårt uppdrag till Moderbolagets styrelse. Granskningen av transaktioner mellan Moderbolaget och Skandia Liv skall enligt våra direktiv utgå från den rapport som utarbetats av den för Skandia Liv särskilt utsedda utredningsgruppen ( Livbolagsutredningen ). Enligt den ursprungliga plan som överenskoms med Moderbolaget skulle vi avrapportera vårt uppdrag cirka fyra veckor efter det att vi fått ta del av Livbolagsutredningens utredning. Eftersom vi enligt beslut av Livbolagsutredningen och Skandia Liv ej fick ta del av Livbolagsutredningens successiva arbete och senare ej heller utredningens arbetsmaterial eller bakgrunden till utredningens slutsatser har vårt arbete med avseende på transaktionerna mellan Moderbolaget och Skandia Liv fördröjts. Under utredningens gång har vi erhållit ett stort antal tips om misstänkta egendomligheter. Dessa har kommit från bolagets anställda, före detta anställda, företrädare för media och från allmänheten i övrigt. Vi är tacksamma för detta intresse och har försökt att följa upp alla de tips som verkat ha relevans. För att hinna med vårt pressade tidsschema har vi tagit hjälp av bolagets egna resurser att göra de inledande undersökningarna. Därefter har vi erhållit återrapportering och i de fall vi bedömt det nödvändigt följt upp bolagets utredning. Egendomligheter som involverar smärre belopp, som exempelvis påstående om felaktiga reseräkningar och dylikt har helt och hållet överlämnats till bolaget för utredning och eventuella åtgärder.

14 6 Skandias nuvarande ledning har varit synnerligen hjälpsam och några av de anställda i såväl Moderbolaget som Skandia Liv har lagt ner ett mycket omfattande arbete även på helger och kvällar för att bistå oss med uppgifter, information och underutredningar. 2. BEDÖMNING FRÅN ETT AKTIEÄGARPERSPEKTIV Då vår uppgift ifråga om transaktionerna mellan Moderbolaget och Skandia Liv varit att utgå från Livbolagsutredningen kan inledningsvis noteras att man av dess rapport inte kan utläsa att den ansett att de aktuella transaktionerna varit otillbörliga, affärsmässigt omotiverade eller att Moderbolaget åsamkat Skandia Liv skada genom att utnyttja sin ägarställning. Livbolagsutredningen har följaktligen ej funnit grund för anspråk mot Moderbolaget. Utredningen framför emellertid kritik mot beredningen av vissa ärenden i Skandia Livs styrelse och kritiserar denna för bristande självständighet. Trots att Livbolagsutredningen inte funnit att Moderbolaget genom de aktuella transaktionerna tillskansat sig otillbörliga eller ej affärsmässiga fördelar på Skandia Livs bekostnad har vi ändå valt att pröva de aktuella transaktionerna i sådant avseende. Vår prövning omfattar frågan om transaktionerna kan ha inneburit förtäckt olovlig vinstutdelning från Skandia Liv genom ej marknadsmässig prissättning liksom om intäkter och kostnader förknippade med dessa fördelats på ej affärsmässiga grunder. Även om vi haft i uppdrag att granska transaktionerna mellan Skandia Liv och Moderbolaget ur ett aktieägarperspektiv har vi utgått från att en eventuell skada som Skandia Liv orsakats av Moderbolaget eller en eventuellt olovlig vinstutdelning från Skandia Liv till Moderbolaget skall ersättas eller återföras. Skandias namn och rykte har genom vårdslösa, oetiska och eventuellt brottsliga handlingar från en handfull personer skadats. Ett viktigt led i det arbete som nu påbörjats och som syftar till att återställa förtroendet för Skandia är att eventuella felaktiga betalningar mellan Skandia Liv och Moderbolag skall återföras. Även om en sådan åtgärd kortsiktigt skulle innebära en kostnad för Moderbolaget kommer åtgärden, enligt vår uppfattning, att uppvägas av att Skandia genom en sådan

15 7 åtgärd ökar sin möjlighet att återskapa ett förtroende på aktiemarknaden samt hos pensionssparare och andra kunder. Vi har även prövat det omvända förhållandet d.v.s. om Moderbolaget genom dessa transaktioner tillfört Skandia Liv medel utan affärsmässig grund vilka inte kan återföras till Moderbolaget på grund av Skandia Livs utdelningsförbud. Under vår granskning av förmåner till ledande befattningshavare i Skandia har framkommit information av sådan karaktär att vi ansett det nödvändigt att omedelbart rapportera uppgifterna till Moderbolagets styrelse. Detta har föranlett Moderbolagets styrelse att vidta åtgärder gentemot vissa befattningshavare i Skandias tidigare ledning. Vad avser de delar av uppdraget som rör principerna för embedded value och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, skall uppdraget enligt våra direktiv vara framåtriktat och avse aktuella riktlinjer, beslutsordningar och principer. Enligt direktiven för granskningen skall utredningen inte, med mindre uppenbara fel konstateras, granska och överpröva sådant som redan bedömts och reviderats av bolagets revisorer. Mot bakgrund av den tid som stått till vårt förfogande valde vi inledningsvis, utifrån den treåriga preskriptionsfrist som föreskrivs i Försäkringsrörelselagen, att tidsmässigt avgränsa vår utredning till åtgärder som vidtagits efter den 1 januari Eftersom de incitamentsprogram som beslutades 1997 och 1998 förlängdes till den 15 maj 2000 och mot bakgrund av de exceptionellt stora belopp som kom att betalas ut till vissa ledande befattningshavare som en följd av denna förlängning, har vi funnit det nödvändigt att också granska tillkomsten av dessa incitamentsprogram. Denna rapport behandlar inledningsvis transaktioner mellan Moderbolaget och Skandia Liv, därefter principerna för redovisning enligt den s.k. embedded valuemetoden och sist ersättningar och andra förmåner till styrelse, ledande befattningshavare samt deras närstående. I samband med granskningen har ett stort antal personer intervjuats. Intervjuerna har varit av varierande omfattning. I ett fåtal fall har de begränsats till telefon-

16 8 samtal. De personer som intervjuats framgår av bilaga 1. Vi har även gått igenom omfattande skriftligt material. Vi har inte självständigt till alla delar verifierat erhållna uppgifter. Vi har biträtts av advokaterna Kristina Einarsson, Petter Törnquist och Hanna Larsson, Setterwalls Advokatbyrå AB samt auktoriserade revisorn Johan Månsson och ekon. lic. Peter Nyllinge, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 3. SKANDIAS STRUKTUR OCH ORGANISATORISKA UTVECKLING 3.1 Skandia I början av 1990-talet bedrev Skandia omfattande verksamhet inom såväl livförsäkring som skade- och återförsäkring. Efter finanskrisen i början av 1990-talet tog Skandia ett strategiskt beslut att minska riskerna i verksamheten. Som en del av beslutet avvecklades under 1990-talet återförsäkringsverksamheten och skadeförsäkringsverksamheten begränsades till direktförsäkringar på den nordiska marknaden. För att ytterligare fokusera på kärnverksamheten har senare vissa supportfunktioner lagts ut externt. Skandia är idag primärt inriktat på försäkringsprodukter inom långsiktigt sparande och anknytande finansiella tjänster. 3.2 Skandia Liv Fram till slutet av 1980-talet förelåg en mycket nära samverkan mellan Skandia Liv och Skandias sakrörelse. Styrelsemöten hölls gemensamt för Skandia Liv och Moderbolaget, där sakrörelsen i huvudsak bedrevs. Administrationen var till stora delar gemensam och Skandia Liv hade inte någon egen personal anställd. Detta överensstämmer såvitt vi kan bedöma med vad som då var branschstandard. I sammanhanget har vi noterat att Finansinspektionen så sent som för ett par år sedan förordnade samma revisor för Skandia Liv som för Moderbolaget. Även regeringen som tidigare nominerade försäkringstagarrepresentanter, utsåg regelmässigt samma styrelseledamöter i Skandia Liv och Moderbolaget. Vi har noterat att det idag förekommer livförsäkringsbolag som i princip saknar anställd personal och/eller som delar VD med sitt moderbolag.

17 9 Under 1990-talet fick Skandia Liv gradvis en alltmera självständig ställning. Förändringen berodde dels på rent praktiska förhållanden, dels på en ökad medvetenhet om behovet av att hålla isär verksamheterna. Det senare beskrivs bland annat i de etiska regler för Skandia som fastställdes 1994/95. I dessa understryks vikten av att transaktioner mellan Moderbolaget och Skandia Liv inte leder till att någon part gynnas på den andra partens bekostnad. Samtliga transaktioner skall ske på strikt marknadsmässiga villkor. I samband med större transaktioner mellan Moderbolaget och Skandia Liv avseende icke marknadsnoterade tillgångar skall två oberoende värderingar inhämtas. Vid årsskiftet 1992/93 överfördes huvuddelen av den personal som arbetade inom livförsäkringsrörelsen till Skandia Liv. Den direkta orsaken var ändrade regler om mervärdesskatt. Under den fortsatta delen av 1990-talet har Skandia Livs organisation utvecklats till att omfatta de flesta administrativa funktioner. I november 2003 hade Skandia Liv omkring 650 anställda. De mest väsentliga funktioner som inte bedrivits i egen regi är distribution och kapitalförvaltning. Dessa har, precis som för de flesta av Skandia Livs konkurrenter tillhandahållits av Moderbolaget i syfte att tillvarata potentiella samordningsfördelar. Förvaltningen av Skandia Livs placeringstillgångar har fram till försäljningen av Skandia Kapitalförvaltning AB år 2002 förvaltats av Moderbolaget. Försäljningen av Skandia Kapitalförvaltning AB medförde ett behov att stärka Skandia Livs egen kapitalförvaltningskompetens för att kunna verka som en professionell beställare av kapitalförvaltningstjänster. Efter försäljningen av Skandia Kapitalförvaltning AB har Skandia Liv därför inrättat en egen kapitalförvaltningsenhet som bl.a. utformar placeringsstrategi och riktlinjer. 3.3 Skandias kapitalförvaltning Huvuddelen av den kompetens som utgjorde basen för uppbyggnaden av Skandias kapitalförvaltning har sitt ursprung i Skandia International. När Skandia

18 10 International noterades i mitten av 1980-talet överfördes den svenska kapitalförvaltningsverksamheten till Moderbolaget. Svenska försäkringsbolag var vid denna tidpunkt underkastade bestämmelser som begränsade möjligheten att bedriva placeringsverksamhet utanför Sverige. Dessutom förelåg särskilda restriktioner för livförsäkringsbolags placeringar i aktier. Huvuddelen av placeringstillgångarna i Skandia Liv utgjordes därför av räntebärande papper. Under 1989 återköpte Moderbolaget samtliga aktier i det börsnoterade Skandia International. Avsikten var att bättre kunna tillvarata de möjligheter som den pågående europeiska harmoniseringsprocessen erbjöd. Efter återköpet av Skandia International samlades Skandias kapitalförvaltningskompetens i affärsområdet Skandia Investment Management. Behovet av en egen kapitalförvaltningsenhet påskyndades av avregleringarna av den svenska kapitalmarknaden. För Skandia Liv innebar Moderbolagets inrättande av en egen kapitalförvaltningsenhet en möjlighet att utan investeringar i egen infrastruktur få tillgång till en kvalificerad förvaltningsorganisation. Kapitalförvaltningsverksamheten bedrevs senare under namnet Skandia Asset Management ( SAM ) innan den 1999 överfördes till det nya dotterbolaget Skandia Kapitalförvaltning AB.

19 11 B. TRANSAKTIONER MODERBOLAGET OCH SKANDIA LIV 1. ALLMÄNT 1.1 Ömsesidiga försäkringsaktiebolag Försäkringsrörelselagen innehåller bestämmelser om svenska försäkringsbolags verksamhet. Av lagen framgår att försäkringsrörelse skall bedrivas med en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredställande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna kan fullgöras. Vidare föreskrivs att försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd till detta. Ett försäkringsaktiebolag ägs av sina aktieägare. Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. Med livförsäkringsbolag förstås bolag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Livförsäkringsbolag kan vara antingen livförsäkringsaktiebolag eller ömsesidiga livförsäkringsbolag. Försäkringsrörelselagen föreskrev tidigare ett generellt vinstutdelningsförbud för traditionella livförsäkringsbolag. Vinstutdelningsförbudet infördes 1982 och ansågs då kodifiera etablerad praxis. Genom ändringar i lagen som trädde ikraft den 1 januari 2000 har vinstutdelningsförbudet delvis upphävts. Ett livförsäkringsaktiebolag kan numera dela ut vinst till sina delägare i den mån det följer av bestämmelser i bolagsordningen. Av sådana bestämmelser skall framgå hur vinstutdelning får ske, hur stor del av överskottet som får delas ut och hur utdelningsbart belopp närmare skall bestämmas. Saknar bolagsordningen bestämmelser om vinstutdelning gäller alltjämt ett förbud mot vinstutdelning för livförsäkringsaktiebolag. Redovisade vinster och andra överskott skall i så fall gottskrivas försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade som återbäring.

20 12 Skandia Liv är ett livförsäkringsaktiebolag. Skandia Livs bolagsordning föreskriver inte möjlighet till vinstutdelning. Bolaget är därför förhindrat att dela ut vinst till sin aktieägare. Vinstutdelningsförbudet innebär dock inte att Skandia Liv är ett ömsesidigt bolag eller att Moderbolaget är förhindrat att tillgodogöra sig andra fördelar som kan följa av ägandet, exempelvis samordnings- och stordriftsfördelar. Sker utbetalning till aktieägare i strid med försäkringsrörelselagen skall mottagaren betala tillbaka vad han har erhållit inklusive ränta enligt räntelagen. Om utbetalning har skett i form av vinstutdelning är dock mottagaren återbäringsskyldig endast om bolaget visar att han insåg eller borde ha insett att utdelningen stred mot försäkringsrörelselagen. För den brist som uppkommer vid återbetalningen svarar styrelseledamot, verkställande direktör, revisor och aktieägare som har medverkat till att besluta om eller verkställa utbetalningen. Om flera är återbetalningsskyldiga svarar de solidariskt. Ansvaret inträder oavsett om ansvarsfrihet har beviljats vid bolagsstämma. Talan om återbetalning kan väckas inom den allmänna preskriptionstiden. 1.2 Moderbolagets möjlighet att överföra medel till Skandia Liv Om inte annat uttryckligen anges i bolagsordningen så syftar verksamheten i ett aktiebolag till att bereda aktieägarna vinst. Motivet till denna huvudregel är att skydda aktieägarna mot att bolaget i strid med aktieägarnas intressen avhänder sig medel till utomstående eller annars vidtar transaktioner som inte är affärsmässigt betingade. Är aktieägarna överens kan bolaget fritt överföra ekonomiska värden till tredje man förutsatt att överföringen inte inkräktar på den rätt som tillkommer bolagets borgenärer. Skyddet för bolagets borgenärer innebär att värdet av den överförda egendomen aldrig får överstiga det belopp som finns tillgängligt för utdelning enligt aktiebolagslagens regler om vinstutdelning. Från reglerna om att en värdeöverföring från bolaget till tredje man fordrar samtycke av samtliga aktieägare görs undantag för gåva till allmännyttigt ändamål om gåvan med hänsyn till ändamålets beskaffenhet, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skälig.

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB

Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB Vad är Creades? Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag

Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag 1. Inledning Incitamentsprogram för företagsledare och andra anställda har under de senaste åren blivit mycket vanliga

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa Svarsmall, tentamen den 19 mars 2012 Fråga 1 (4p) Socialförsäkring två utmärkande drag Socialförsäkringen uppvisar några grundläggande karaktärsdrag. För det första utmärks de försäkringssystem som ingår

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 1:1 8,5 71 12 Företaget har en negativ utveckling vad avser omsättning och lönsamhet. I uppgiften ställs två delfrågor innefattande frågor

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015. Beslöts att välja styrelseordförande

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer