Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015"

Transkript

1 Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015 Innehåll DIREKTA KEMISKA RISKFAKTORER (Ämnens effekt på kroppen och personliga skydd) INDIREKTS KEMISKA RISKFAKTORER KEMIKALIELAGSTIFTNING joch REACH-förordningen KEMIKALIEAVFALLSBEHANDLING UNDVIKNING AV FAROR (säkra arbetsvanor och metoder samt säkerhetsutrustning i laboratoriet) INSTRUKTIONER I OLYCKSFALL 1

2 Högskolan för kemiteknik Till området hör laboratoriet, dess närområde, fysiska arbetsmiljön, arbets och personalen. Som mål är att arbeta tryggt både fysiskt oc psykiskt i olika miljöer samt att förebygga sjukdomar som följd av arbetet. Genom dessa mål: Är miljön för inlärning och arbete hinderlös och lugn Kan problemlösningsmodeller för problem upplevda i praktiken tillämpas i ens egna utveckling Kan organisationens tillvägagångssätt utvecklas Kan personalen och arbetsledningen utvecklas Blir arbetssäkerheten en grund för yrkesskicklighet genom inlärningen. Ta kontakt med kursens lärare ifall du känner dig otrygg, du förundrar dig över något eller du finner brister i fakultetens säkerhet. Vanliga olyckshändelser i laboratoriet Vanliga och mindre allvarliga: Sår orsakade av glas Skadad hud: frätande ämnen, brännskador, köldskador Att snubbla, falla eller slinta Skador orsakade av maskiner och verktyg Relativt ovanliga och allvarliga: Brand- och explosionsolyckor El- och strålningsolyckor Ögonskador förgiftningar 2

3 KEMISKA RISKFAKTORER Faraor för människans hälsa och säkerhet, orsakade av kemiska ämnen: DIREKTA FAROR Kemikalier som är farliga för hälsan kommer in i kroppen eller i kontakt med kroppen (bl.a. gifter, syror, baser). INDIREKTA FAROR Faror orsakade på grund av kemikaliernas andra egenskaper (bl.a. brinnande, explosiva och korrosiva ämnen) DIREKTA FAROR PRINCIP: Ämnen kan inte delas in i giftiga och icke-giftiga (Kemikalielag 599/2013) En för hälsan farlig kemikalie Ett ämne som orsakar skada för människans hälsa ifall det hamnar i kroppen. En för naturen farlig kemikalie Ett ämne som redan i små mängder orsakar skada för den levande naturen, då ämnen släpps ut i naturen. 3

4 Hur kommer en kemikalie/ett ämne in i kroppen? Genom andningsorganet - Förågning är en förutsättning - Ämnen som inte luktar kan komma in i kroppen utan att det märks. Irritation i l uftvägarna kan också tyda på ett främmande ämne. Ämnet kan ha en lukt men luktsinnet vänjer sig snabbt vid lukten. - Detta är effektivt eftersom lung alveolernas blorkärlsnätverk är så omfattande. Genom huden - Sår och skråmor - Organiska lösningsmedel penetrerar även en frisk hud Genom matsmältningkanalen - Som orsak är oftast briställiga instruktioner eller ignorerande av instruktioner - Ämnet sugs inte nödvändigtvis upp i matsmältningskanalen - Mängden gift som har imisstag är oftast liten Vilka faktorer påverkar på ämnets verkningssät i kroppen? - Ämnets mängd - Toxicitet - Vilken väg ämnet kommit in i kroppen Lokala symptom Ämnet finns inte i blodomloppet, utan symptom t.ex. i ögon eller på hud Fullständig spridnig I kroppen Ämnet har spridits i blodomloppet och genom detta I hela kroppen. Förgftningstillstånd 4

5 ETT ÄMNES FÖRFLYTTNING I KROPPEN Ett ämne som hamnat i kroppen fi blodomloppet fi alla delar i kroppen fi accumulation i vävnad fi de accumulerade ämnen släpps ut i blodomloppet fi förgiftning ETT ÄMNES UTSÖNDRING I KROPPEN Ett ämne accumuleras i kroppen ifall det sugs upp snabbar än vad det utsöndras. Den biologiska halveringstiden: tidpungten då hälften av det det ämnet som hamnat i kroppen har avlägsnats Halveringstiden varierar beroende på många faktorer lösningsmedel ~ min-dygn, tungmetaller ~ år ETT ÄMNES FÖRÄNDRING I KROPPEN tex. metanol fi formaldehyd fi myrsyra Klassificering av ämnen Akuta dvs. omedelbara följder IRRITERANDE ÄMNEN FRÄTANDE ÄMNEN ÄMNEN MED DRÅGEFFECT KEMISKA ANDNINGSGIFTER GASER SOM UNDANTRÄNGER LUFTENS SYRE Kroniska dvs. långtidsföljder ALLMÄNNA GIFTER VÄVNADSGIFTER NERVGIFTER SENSIBILISERANDE ÄMNEN ÄMNEN SOM ORSAKAR DAMMLUNGA ÄMNEN SOM ORSAKAR CANCER 5

6 AKUTA EFFECTER IRRITERANDE ÄMNEN En lokal infection (irritation i luftvägarna, ögonen eller på huden): Svaga syror/baser i lösning eller gasform Vattenlösliga fi övre luftvägar, tex. H2SO4, HF, HCl, NaOH, ättickssyra Svårlösliga I vatten fi nedre luftvägar, tex. NO2 Alla delar i andningsorganet: NH3, Cl2, O3, F2, SO2, formaldehyd Ämnen som kan orsaka utslag vid kontakt: plaster, hartser, lösningsmedel, smörjmedel, syror, baser FRÄTANDE ÄMNEN Förstör vävnader (t.ex. fräter huden, orsakar allvarliga ögonskador): Starka syror och baser, vid stora mängder även t.ex. H2O2, Br2 Tandskador, t.ex. SO2 Starka syror och baser är irriterande även i svaga lösningar! 6

7 ÄMNEN MED DRÅGEFFECT Förlamar centralnervsystemets funktion: Huvudsakligen fettlösliga T.ex. Organiska lösningsmedel: kolväten, alkoholer, etrar, estrar, ketoner KEMISKA ANDNINGSGIFTER Förlamar andningsfunktionen: 1. genom att hindra syretransport till kroppen, esim. CO, nitritter 2. entsymatisk bindning i kroppen förhindring av cellandning, t.ex. Syanider. 3. genom att påverka andningscentrumet i hjärnan, t.ex. H2S tmedvetslödhet, andningsförlamning, till och med död! 7

8 GASER SOM TRÄNGER UNDAN LUFTENS SYRE Späder ut andningsluftens syrekoncentration: Symptom syns då syrekoncentrationen < %, tex. N2, H2, ädelgaser, CO2 Ifall det finns bara 10 18% syre i luften, känner offret illamående Ifall det finns under 6% syre i luften mister, offret medvetandet KRONISKA EFFECTER ALMÄNNA GIFTER Påverkar samtidigt många organ: Pb: nervsystemet (trötthet, nervositet, darrningar) matsmältningskanalen (magont) blodomloppet anemi ansamlas i benbyggnaden, levern Hg: nervsystemet (nervisitet, darrnigar) ansamlas i levern, njurarna, hjärnan tarmsymptom tandkött och munnen (metall smak, salivutsöndring, inframmation) fenolier: andningsorgan njurar levern bukspottskörteln mjälten 8

9 VÄVNADSGIFTER Påverkar huvudsakligen ett specifikt organ: bentsen benmärgen skadas, produktion av röda blodkroppar hindras kadmium - njurarna metanol - ögonnerver etanol, CCl4 levern förstörs NERVGIFTER Påverkar huvudsakligen det centrala nervsystemet: t.ex: metanol, mangan, etanol, svavelväte, arseen (trötthet, illamående, yrsel, försvagande av minnet, irritation ) SENSIBILISERANDE ÄMNEN Orsakar allergisk sensibilitation: Sensibilitation gradvis Som symptom finns utslag, allergisk snuva och/eller astma T.ex. formaldehyd, isosyanat, Ni-, Cooch Cr-föreningar 9

10 ÄMNEN SOM ORSAKAR DAMMLUNGA Orsakar bestående förändringar i lungan (ärrvävnad): esim. asbest, kvarts, talk, kaoliin asbest talk ÄMNEN SOM ORSAKAR CANCER ORSAKAR VÄXTER Typisk exponeringstid 5-20 år Oenhetlig grupp, t.ex.: hud: kära, beck, bitum, asfalt, As-föreningar, radioaktiva ämnen, röntgen- och UV-strålning andningsorgan: asbest, vissa As-, Cr-, Co-, Ni-, Be-föreningar, radon benbyggnaden, benmärgen: bentseen, radioaktiva ämnen, röntgenstrålning 10

11 ANDRA VERKNINGAR FOSTERSKADANDE ÄMNEN Orsakar fosterskador, t.ex. talidomi, metylkvicksilver ÄMNEN SOM SKADAR ARVSMASSAN(= mutagener) Orsakar bestående genetiska skador, t.ex. akrylamid, ammoniumdikromat ÄMNEN SOM ÄR FARLIGA FÖR FÖRÖKNING Minskar människans fertilitet, t.ex. Pb Hur kan man skydda sig? PERSONLIGA SKYDD Grundutrustning: laboratorierock, skyddsglasögon (ansiktsskydd), skyddshanskar vid behov Vid behov: skyddsskor, skyddshalare, andningsskydd, hörselskydd, skyddsförkläde, hårskydd 11

12 Skyddshanskar Handskar bör väljas enligt jobb. Handskarna kan skydda mot flera hot: Mekaniska (sår, stick, skavsår) Kemiska (rengöringsmedel, lösningsmedel, målfärger, lack, frätande eller giftiga ämnen) Termiska (hetta, kyla, stänk) Vibrationer, strålning, elektricitet Hudsjukdomar som uppstår i yrket Smittsamma sjukdomat Skyddshandskar mot kemikalier klassificeras enligt följande: Genomtränglighet av kemikalier (tid, minuter) Handskens täthet Gnuggnings- och slitagehållbarhet Skärnins- och stickningshållbarhet Skyddshandskar mot hetta Skyddshandskar mot kyla 12

13 Skyddsklassificering av skyddshanskar enligt kemikaliegenomtränglighet Tid för igenomträngning (min) Läpäisyaika (min) Skyddstid Suojausluokka > 10 1 > 30 2 > 60 3 > > > Kort kontakt med kemikalier Handsken kan doppas i kemikalien Man bör alltid komma ihåg: - Alla gummi- och plastmaterial släpper i viss mån igenom kemikalier. - Inget material skyddar mot alla kemikalier. Kemialliset vaarat Kemisk fara Mikroorganismivaarat Mikroorganis m fara Mekaaniset vaarat Mekanisk fara Iskuviillot Kylmän vaarat Kuumuus ja tuli Fara för snitt Radioaktiivinen saastuminen Fara för kyla Ionisoivat säteilyt Radioaktivt och Ioniserande förorenande strålning Standardin SFS-EN 420 mukaisia käsineiden testausmerkintöjä. Lähde: Standardi SFS-EN 420 Det är viktigat att välja rätt handske för rätt jobb! Fara för hetta och brand Tuote täyttää Euroopan unionin vaati mukset Produkten uppfyller den europeiska unionens krav 13

14 Skyddsglasögon Dessa används, ifall det finns risk för flygande objekt, gnistor, metall eller trä damm (p.g.a. slipning), stänk av lösningsmedel, gaser, att bli bländad, ångor och strålning (UV-, eller IR-strålning, synligt ljus) Typ av skydd: Bågar eller ansiktsskyddsmodell: solglasögon skydd mot laser eller UV-ljus skydd mot stänk och damm Synlig laserstrålning Titta inte rakt in I ljuset, laser klass 2 Varning osynligt laserljus. Ögon eller hud bör varken direkt eller indirekt utsättas för strålning, laser klass 4 Laserturvallisuuteen liittyviä varoitusmerkkejä. Lähde: Ansiktsskydd: visir svätsningsmask Skydd med huva Filtrerande linser Faktorer som bör beaktas vid valet: Beskyddning, täthet, enligt arbetet Hur bra bågarna passar Vad man utsättsför vid olika arbetsuppgifter Arbetarens syn (styrkan på linsserna, brytningsfel) Materialet på linsserna: plast eller glas Synfältet Vikt Service Tillgänglighet av reservdelar Det är viktigt att testa flera alternativ före det slutliga valet 14

15 Andningsskydd Används i arbeten där det förekommer farliga orenheter i luften, t.ex. Damm, ångor, gaser eller gaser som tränger undan syre Typ av skydd: 1. Sådana som filtrerar orenheter i luften (filtrerande skydd) eller 2. Sådana som förser användaren med ren luft (isolerande skydd) Filtrerande skydd: heltäckande halvtäckande Filtrerande skydd: Partikelfilter Gas- och kombinationsfilter Filtrerande halvtäckande mask Halvtäckande mask med inandningsventil Blåsande skydd Andningsmaskiner: Friskluftsmaskiner Tryckgasslangmaskiner Bärbara andningsmaskiner: Bärbara tryckgasmaskiner Bärbara syremaskiner 15

16 Hörselskydd Hörselskydd bör skydda mot oljud som är skadliga för hörseln, och hindra hörselskador. Hörselskydd bör alttid användas ifall oljudet stiger över 80 decibel. Typ av skydd: öronproppar kåpor Kombination av kåpor och proppar Skydd som eliminerar vissa frekvenser JÄMFÖRELSE AV GIFTIGHET Letal dos (leathal dose): LD50-värde Dosens storlek (mg/kg), som efter en viss tid dödar hälften av de prov-djur som svalt dosen (eller blivit utsatta för ämnet via huden). Livsfarlig dos för människan: LD50-värdet multipliceras med ens egna kroppsvikt. t.ex. As 2 O 3 LD 50 = 14,6 mg/kg en person som väger 70 kg: 1022 mg 16

17 Letal konsentration (leathal concentration): LC50-värde Konsentrationen (mg/dm 3 ), som dödar hälften av försöksdjuren efter en viss tid, då de andats en viss tid (4t) gas som innehåller giftet. Letal dos för människan: samma som för försöksdjuret. Klassificering enligt direkt giftighet Giftighet oralt för en rotta LD 50, mg/kg Giftighet genom huden för en rotta eller kanin LD 50, mg/kg Giftighet genom andning för en rotta LC 50, mg/l/4t Mycket giftig, T ,25 a 0,5 b Giftig, T ,25-1 a 0,5-2 b Skadlig, X n a 2-20 b a b för aerosoller och partiklar för gaser och ångor I klassificeringen beaktas även erfarenhet från olycksfall och ämnens specialegenskaper (vaporisering, avdusnstning, hud genomtränglighet, biologiska specialegenskaper) (STM:s beslut om kemikaliers klassificering, 687/2005) 17

18 Skadliga orenheter i arbetsluften HTP = haitalliseksi tunnettu pitoisuus (den skadliga koncentrationen) den etimerade mängden som kan skada arbetaren utsättningstid: 8 timmar, i 15 min och/eller momentan medelkoncentration, t.ex. HTP 8h bindande gränsvärden, som inte får överskridas t.ex. asbest, bentsen, bly, svavelkol, svaveldioksid, svavelväte t.ex. H 2 S, vars max koncentration är15 mg/m 3 (10 ppm) Tur: luktgräns 0,015 ppm Olycka: luktsinnet förlamas Förgiftningssymptom: mg/m 3 irritation i ögonen huvudvärk, illamående, irritation i slämhinnor andnöd, hjärtklappning, svindel >100 AKUT FÖRGIFTNING första hjälp: frisk luft, konstgjord andning INDIREKTA FAROR Brand- och explosions fara Brand förutsätter: 1. Ett brinnande ämne 2. Något oxiderande I laboratoriet är dessa: 1. Brinnande gaser, brinnande vätskor, kemikaliedamm papper, oljiga trasor, kläder, hår 2. Syret i luften, andra oxiderande ämnen 3. En antändningskälla 3. Tändstickor, bunsenbrännare, heta värmeplattor, eldrivna bad, elgnistor som följd av gnuggning, oskyddade eller söndriga elapparater. Ifall en av de ovanämda elimineras, elimineras även brandfaran! 18

19 INDIREKTA FAROR (brand- och explosionsfaror) EXPLOSION: Då antändningen är snabb och förknippad med en kraftig tryckökning Alla antändliga damm, gaser och vätskor kan sprängas Övre och undre antändningsgräns: undre: det finns tillräckligt ämne för att en antändning kan ske övre: det finns så mycke av ämnet att syret för barnd inte räcker till undre övre ammoniak til.-% dietylieter 1,7 36 til.-% svavelväte 4,3 46 til.-% propan 2,2 9,5 til.-% väte 4,0 75 til.-% aseton 2,2 13 til-% FLAMPUNGT: Den lägsta temperaturen i vilken det avdunstar så mycke gas ur en vätska att det bildas en brinnande gasblandning vid ytan, i normaltryck. SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR: Den lägsta temperaturen som ett ämne antänds i, utan en utomstående antändningskälla T.ex.. svavelkol 100 C och dietylieter 180 C kan antändas på en värmeplatta 19

20 BRINNANDE VÄTSKOR= vätskor, vars flampungt är under 100 C Väldigt lättantändlig vätska flampungt < 0 C kokpungt < 35 C Lättantändlig vätska Flampungt < 21 C Båda de ovannämda Förångas lätt i ett öpppen kärl i rumstemperatur Risk för explosion finns alltid Exempel: aseton - 20 C flampungt bensin - 40 C etanol +12 C et.eter - 40 C Antändlig vätska Flampungt C Kan antändas av en gnista Brinnande vätska Flampungt över 55 C och högst 100 C OXIDERANDE ÄMNEN Brinner inte själv men kan antända andra ämnen Oxideringen kan vara explosiv Bör inte vara i kontakt med organiska ämnen T.ex. HClO4, perklorat, nitrater Arbetsanvisningar bör följas! 20

21 KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN Kemikalielagen (599/2013) Grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning Det finns vissa undantag beroende på land t.ex. asbest Arbetssäkerhetslagen 738/2002 samt dess förändringar Framställare av lagen: social- och hälsoministeriet (STM) MYNDIGHETERNA ÖVERVAKAR LAGSTIFTNINGEN: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Findlands miljöcenter (SYKE) KLASSIFICERING AV OFICIELLA KEMIKALIER Kemikalielagen 599/2013, kemikalielag förordning 675/1993 Klassificeringgrunder och anmärkningar 807/2001, ändring 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010 Kemikalien är brand- och explosionsfarlig, ifall den är: 1) Explosiv 2) Oxiderande 3) Väldigt lättantändlig 4) Lättantändlig eller 5) Antändlig 21

22 Kemikalien äör farlig för hälsan, ifall den: 1) Är mycket giftig 2) Är giftig 3) Är skadlig 4) Är frätande 5) Är irriterande 6) Är sensibiliserande 7) Är canserframkallande 8) Är skadlig för arvsmassan 9) Är skadlig mot förökning Kemikalien är miljöfarlig, ifall den: 1) Genast eller fördröjt orsakar fara för naturen eller delar av naturen Klassificeringen beskrivs med: Kemikaliens varningsmärkes bokstavskod Standard varningsförklaringar (R-klausuler) Ämnen som är cancer framkallande, skadliga för arvsmassan eller skadliga för förökning i egen kategori (kategori 1-3) Standardförklaringar för säkerhetsåtgärder (S-klausuler) 22

23 R-klausuler R11 R20 R36/37/38 Lättantändlig Skadlig för hälsan som inandad Irriterar ögon, andningorgan och hud R48/20 Skadlig för hälsan, lågvarig utsättning via andningorganen kan orsaka skada för hälsan R65 R62 R51 Skadlig, kan som svald orsaka lungskada Kan möjligen skada fertiliteten Giftigt för vattenväxtlighet och vattendjur, kan orsaka långvarig skada i vattenmiljön S-klausuler S2 S9 S16 S29 S33 Bör bevaras utom räckhåll från barn Bör bevaras I utrymmen med god luftväxling Bör isoleras från antändningskällor rökning förbjudet Får ej tömmas I avloppet Bör isoleras från gnistor som upstått av statisk elektricitet S36/37 Lämpliga skyddskläder och skyddshandskar bör användas S61 S62 Utsläpp I naturen bör undvikas. Läs specialanvisningar. Ifall kemikalien svalts, får den inte spys upp. En läkare måste omedelbars uppsökas och denna etikett skall visas 23

24 KEMIKALIENS ETIKETT 1 Handelsnamn Varningmärken 2 3 Ämnen 3 L 5 Mängd R-klausuler och S-klausuler 4 Operatören 6 7. EY-nummer 8. Ytterliga anvisningar Varningsmärken, deras bokstavskod och deras namn Explosive Oxidising Highly flammable Very highly flammable 24

25 Toxic Very toxic Noxius Irritating Corrosive Hazardous to nature Det homogeniserade klassificerings- och märkningssystemet av kemikalier (GHS) I Europa drivs systemet av det europeiska rådet och parlamentet 1272/2008 (standard för klassificering, märkningssystem och förpackning av ämnen ställs) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkauksista, ns. CLP-förordningen f.o.m (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) R- och S-meningarna avgår: Varningsuttalande (H, hazard statements) Säkerhetsuttalande (P, precautionary statements) Skillda meningar (EUH, supplemental hazard information) 25

26 Exempel på nya meningar: H226 Antändlig vätska eller gas H332 Skadlit genom inhalation P102 Bör förvaras utom räckhåll från barn P263 Undvik kontakt uder graviditet och ammning EUH014 Reagerar kraftigt i kontakt till vatten EUH031 Bildar giftig gas i kontakt med syra Textdelen t.ex. Giftig tas bort från de nuvarande märken OBS-ord (signal word) T.ex. och Fara (dgr, danger) varnar för de allvarligaste riskfaktorerna Varning (wng, warning) för lindrigare riskfaktorer. Exempel på en etikett enligt CLP-förordning Det bör finnas en varningsetikett på förpackningar som innehåller kemikalier som är klassificerade som farliga. Följande uppgifter bör finnas på etiketten både på svenska och finska, I Finland: Produktidentifiering Varnings-klausulerc Kemikalie mängd som är avsedd för allmänt bruk Säkerhetsklausuler Ytterliga uppgifter och uppgifter som bör finnas enligt lag Leverantörens namn, address och telefonnummer OBS-märke Varningsmärke/v arningsmärken 26

27 Exempel på en etikett enligt CLP-förordning Varnings-klausuler Kemikalie mängd som är avsedd för allmänt bruk Produktidentifiering Säkerhetsklausuler Ytterliga uppgifter och uppgifter som bör finnas enligt lag Leverantörens namn, address och telefonnummer OBS-märke Varningsmärke/v arningsmärken Nya varningsmärken Träder i kraft: ämnen och lösningar X n GHS08 GHS07 Omedelbar förgiftning, irriterar hud, ögon och luftvägar, allergiframkallande för huden, skadligt för ozonlagret GHS06 Omedelbar förgiftning Organspecipik förgiftning, cancerframkallande, orsakar DNA-föräningar i könscellerna, skadlig för förökning, allergiframkallande för luftvägarna 27

28 X i GHS05 Frätande (hud, metaller), allvarlig ögonskada GHS02 Antändliga, självreaktiva, pyrofor och självupphättande kemikalier, organiska peroksider, kemikalier, som bildar antändliga gaser i kontakt med vatten GHS03 Hapettavat kemikaalit 28

29 GHS01 Sprängämnen, självreaktiva kemikalier, organiska peroksider GHS09 Fara för vattenmiljön GHS04 Gaser under tryck Varningstäcken för saltsyra i olika koncentrationer Koncentration (%) Varningsräcken Varningsklausuler Säkerhetsklausuler < 10 Finns inte H290 Finns inte H290, H314, H335 P261, P305/P351/P338 Varning > 25 H290, H314, H335 P261, P280, P305/P351/P338, P310 Fara 29

30 Märkningssättet för kemikalieförpackningar, som är standardiserade av de Förenta Staternas sökerhetsmyndigheter Blå Effect på hälan / giftighet Luokka Fara (Danger) Varoitus (Warning) Varning (Warning) tankeställare (Caution) 0 Säker Kuvaus Orsakar allvarliga skador, vävnadsskada eller död redan under kort utsättningstid. Skyddsutrustning bör användas. Orsakar svåra eller medelsvåra skador eller vävnadsskador under kort utsättningstid. Frätande eller giftig. Undvik kontakt genom hud eller inandning. Behandling av kemikalien utan tillräcklig skyddsutrustning kan orsaka medelsvår vävnadsskada. Skadlig som inandad eller genom hudkontakt. Konstant oskyddad utsättning för kemikalien kan orsaka lindrig vävnadsskada, t.ex. utslag. Kan vara irriterande. Inga skadliga hälsorisker, vatten och tvål räcker för borttagning av kemikaliefläckar. 30

31 Röd brandfara Luokka 4 Fara 3 Varning Kuvaus Lösningen förångas omedelbart och fullständigt i rumstemperatur och atmosfäriskt tryck; Ifall det handlar om ett fast ämne kan dammet orsaka en lättantändlig eller explosiv blandning med luften. Gaser, vätskor och fasta ämnen som är lättantändliga nästan i alla naturliga temperaturer. 2 varning Kemikalien antänds inte i rumstemperatur, hörde temperatur krävs för att kemikalien skall antändas. 1 Tankeställare Kemikalien behöver betydligt högre temperatur än rumstemperatur för att antändas. 0 Stabil Kemikalien brinner inte. Gul - Reaktivitet Luokka Kuvaus 4 Fara Kan explodera eller antändas nästa av sig själv i rumstemperatur och normaltryck. 3 Fara Kan explodera eller antändas men det krävs en explosionseller antändningkälla för reaktion. Exploderar av en mekaninsk stöt eller i kontakt med vatten. 2 En kraftig reaktion uppstår av temperatur och/eller tryck Varning ökning. Reaktion eller explosion kan ske vid kontakt med vatten. 1 Kemikalien är stabil under normala omständigheter men kan Tankeställare explodera eller orsaka en kraftig reaktion vid tryck- eller temperaturökning och vid kontakt med vatten. 0 Stabil Så gott som stabil i kontakt med hetta eller eld, reagerar inte med vatten. 31

32 Vit Specialegenskaper som bör observeras Symbol Beskrivning W Reagerar med vatten på ett onormalt eller farligt sätt. OX/OXY Starkt oxiderande. COR. Frätande, stark syra eller bas. BIO Simttosamt ämne. CRY tai Bör förvaras i mycket låg temperatur (under 150 C, eller 123 K). CRYO Möjliga specialegenskaper finns märkta i den nedersta rutan i symbolen. Ifall kemikalien inte har märkvärda specialegenskaper, förblir den nedersta rutan tom. 1 Tankeställare Kontinuerlig kontakt med kemikalien kan orsaka lindrig vävnadsskada, t.ex. utslag. Kan vara irriterande 3 Varning Gaser, vätskor och fasta ämnen, som kan antändas i alla naturliga temperaturer. 0 Stabil Så gott som stabil eller stabil i kontakt med värme eller eld, reagerar inte med vatten. 32

33 Katalog över skadliga ämnen (sk. ämneslistan) STM:s förordning (624/2001) och (509/2005) Kemikaliernas namn, varningsmärken och deras bokstavskod R- och S-klausuler EY-nummer CLP-förordning (509/2005) Kemikaliernas namn, varningsmärken Fara- och säkerhets-klausuler EY-nummer, CAS-nummer Ifall ämnet inte finns nämnt I ämneslistan, undersöks ämnets egenskaper på följande sätt: Genom testresultat Genom annan information Genom pålitlig och erfarenhetsbaserad information Kemikaalien indeksinumerot CAS-nummer: YK d.v.s.un-nummer: EY-indeksnummer: Chemical Abstract Service - nummer ett nummer för igenkänning av kemikalien För att känna igen ett ämne för transport Farliga ämnens ämneslista REACH-nummer: REACH registreringsnummer EINECS-nummer: En ämneslista över ämnen som är i kommersiellt bruk i europa ELINCS-numero En ämneslista över ämnen som är registrerade i Europa 33

34 Valvira, SYKE, AIV (Ett ansvarsområde som sköter om arbetsskydd) och myndigheterna övervakar att CLPasetus följs Ministerier Högsta ledningen av övervakningen Staten Styr övervakningen och kommunövervakningen Rikstäckande övervakning Gör kontroller Regionala regeringen Styr och övervakar kommunernas verksamhet och kemikalier som används I arbetet Lokala regeringen Övervakar att regler och order följs Hyvä tietolähde: Minna Nieminen Säkerhetsdatablad TM:s beslut om säkerhetsdatabladet 779/1993, 429 / Tillverkarens och importörens kännetecken REACH-förordningen (EY) N:o 1907/ Ämnets eller blandningens och företagets eller bolagets kännetecken 2. Sammansättning, komponenter 2. Identifiering av fara 3. Beskrivning av farliga egenskaper 3. Sammansättning och information om komponenterna 4. Förstahjälp-instruktioner 4. Förstahjälp åtgärder 5. Instruktioner för en brandsituation 5. Instruktioner för att släcka branden 6. Instruktioner för förebyggning av avfall 6. Instruktioner för utsäpp i olycksfall 7. Behandling och förvarning 7. Behandling och förvarning 8. Hur utsänning för kemikalien förebyggs och kemikaliska egenskaper 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 8. Hur utsänning för kemikalien förebyggs och skyddsutrustning 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 10. Stabilitet och reaktivitet 10. Stabilitet och reaktivitet Minna Nieminen

35 TM:s beslut om säkerhetsdatabladet 779/1993, 429 /1994 REACH-asetus (EY) N:o 1907/ Uppgifter angående hälsorisker 11. Uppgifter angående giftighet 12. Uppgifter angående kemikaliens fara för omgivningen 12. Uppgifter angående fara för omgivningen 13. Behandling av avfall 13. Aspeketer angående behandling av avfall 14. Uppgifter om transport 14. Uppgifter om transport 15. Regleringar angående kemikalien 15. Uppgifter angående lagstiftning 16. Ytterliga uppgifter 16. Ytterliga uppgifter Ämnen till och med CLP-klassificering + recessiv klassificering, CLP-märkningar Blandningar till och med Recessiv klassificering + CLP-klassificering, ifall den används vid klassificering och vid märkning av förpackning Recessiva eller CLP-märkningar (samma som på förpackningaen) Ämnen och balndningar till och med CLP-klassificering och CLP-märkningar CLP-klassificeringen kan givas informativt i pungt 16 35

36 AVFALLSLAGEN OCH FARLIGT AVFALL Ny avfallslag (646/2011) och -förordningen (179/2012) träder i kraft Statsrådets förordning 179/2012 om avfall Om förändringar i naturskyddslagen (647/2011) och dess förordningar (180/2012) AVFALL: Ett föremål/ämne som användaren har eliminerat, skall eliminera eller är skyldig att eliminera. FARLIGT AVFALL (tidigare kallat PROBLENAVFALL): Ett avfall som orsakar fara eller skada för naturen och hälsan, p.g.a. Dess kemiska egenskaper eller andra egenskaper Bild: Ekokem Oy Ab Ett faligt avfalls strategiska väg Hyvä tietolähde: Känn till ditt avfall och eventuella oidentifierade ämnen KÄNN TILL KEMIKALIERNAS VARNINGSMÄRKEN BEKANTA DEJ MED SÄKERHETSDATABLADEN OCH FÖLJ DESSA Välj lämpliga avfalls kärl och håll olika kemikalier skillt Kuvat: Ekokem Oy Ab 36

37 Märk kärlen enligt avfallets farliga egenskaper Förvara avfallet på avfallets rätta förvaringsplats Kuvat: Ekokem Oy Ab Packa och märk avfallen för tarnsport. Ta I beaktande farliga ämnens transportbestämmelser. Leverera avfallet till rätt samlingsplats eller direkt för behandling. Förklara utförligt vilket ämne det är fråga om och vad dess farliga egenskaper är. Kuvat: Ekokem Oy Ab 37

38 Ifall du sköter transporten själv bör fraktsedeln och transportsokumenten göras Då du givit rätt uppgifter om avfallet och du levererat det till ett företag som behandlar eller samlar avfall och som har lov att sköta problemavfall, är avsvaret int länge hos dig Uppgifter om de bortfördaavfallet bör bevaras I tre års tid Kuva: Ekokem Oy Ab Den som producerat avfallet har skyldighet att känna till det! Var på det klara i vilka ämnen du använder Vet vilka avfall som Produceras! Förvara olika avfall skillt! Överlåt faligt avfall endast åt företag som har lov att ahntera dem. Kuvat: Ekokem Oy Ab 38

39 Informationskällor: Produkt specifikationer Säkerhetsdatablad Förtäckningen över farligt avfall Bilagan till förordningen om avfall. Förtäckningen över farligt avfall Beslut som myndigheterna gjort Definitioner om duglighet på avfallsplatser Hyvä tietolähde: Kuva: Ekokem Oy Ab Släpp inte farliga / skadliga ämnen i avloppet! Dessa kan orsaka problem i kloaket i pumpstationen i vattenreningsverket I värsta fall kan ämnen försvåra eller stoppa vattenreningsverkets verksamhet och hamna i havet. Kuvat: Ekokem Oy Ab 39

40 DEN SVARTA LISTAN = ämnen som inte får släppas i kloak enligt VN: Hexaklorsyklohexan DDT Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Triklorbentseen Heksaklorbentsen Heksaklorbentsen Koltetraklorid Pentaklorfenol Kloroform 1,2-kloretan Trikloretylen Perkloretylen Kuva: Ekokem Oy Ab DEM GRÅ LISTAN = ämnen, för vilka det krävs vatten rätt tillststånd, för att släppa i kloak 1. Organiska klorföreningar, giftiga tenn- och fosforföreningar 2. Karcinogena ämnen 3. Biocider 4. Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As, Se, Sb, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, V, Co, Tl, Te, Ag 5. Oorganiska föreningar av fosfor och kväve och grundämnet P 6. Syanider och flourider 7. Mineraloljor och oljebaserade kolväten 8. Ämnen som har en skadlig effect på produkter avsedda som människoföda från havsmiljön, eller ämnen som kan bilda ovannämnda ämnen i vatten miljön 9. Giftiga organiska kiselföreningar 10. Ämnen som har en skadlig effect på vattnets syrebalans 40

41 Gränsvärden för avfallsvatten i Helsingfors Metaller Bly (Hg) Silver (Ag) Kadmium (Cd) Krom (Cr) Krom VI (Cr6+) Koppar (Cu) Bly (Pb) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Koncentration mg/l Andra gränsvärden ph-värde Temperatur max. Sulfid Sulfat Tiosulfat Sulfit Magnesium Syanid Gränsvärden I special fall I vissa fall ställs justeras gränsvärden för följande ämnen: Arsen Tenn Selen Klor Fluor Magnesium Natrium Kalium Ekokem Oy Ab Instruktioner angående lösningsmedel: 1. Lätta andändliga och ickevattenlösliga, t.ex. Dietyleter, petroleumeter och syklohexan - Får INTE dumpas i avloppet 2. Lättantändliga, vattenlösliga och för hälsan farliga, t.ex bensen, toluen och xylen - Tvättlösningen får innehålla högst 3 mg/l Kuva: Ekokem Oy Ab 41

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval märkningsspray - röd 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval märkningsspray - röd Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PLASTIC SPRAY PRF 202 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2008-02-19 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam Datum: 24.11.05 Version nr.: 4 Omarbetad: 20.04.2011 1.Namn på ämnet och företaget OÜ Krimelte 13619 Tallinn Suur-Paala 10 Estland Telefon +372 6 059 300 Nödtelefon: 112 2. Farliga egenskaper 2.1. Hälsa:

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF PENETRATING OIL UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-11-26 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANTISTATIC SPRAY PRF 8-88 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2007-03-30 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Användning : Fodertillsats. Leverantör : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Ansvarig avdelning : Environment

Läs mer

OCEAN BASTVÄTT OPARF.

OCEAN BASTVÄTT OPARF. 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Produkttyp Tvättmedel för textilier. Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08-683 88 00 Fax 08-605 98 10 Kontaktperson

Läs mer

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11

CAS nr: Halt%: Klass: R-fraser: 108-88-3 20-25% Xn 20 78-93-3 20-30% Xi 36,37 108-10-1 20-30% F 11 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Primer 22 Produkttyp: Metall Primer LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar

2. Sammansättning och uppgifter om beståndsdelar 1 / 6 1. Identifiering av kemikalien, dess tillverkare, importör eller annan handelsidkare Handelsnamn: Beredningens användningsändamål: Tillverkare: Merikemiitti Sprängämne för stenbrottsarbete. OY FORCIT

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355

MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 MARINE POLYESTER BAS Produktnummer: 6022252, 5071355 Denna varuinformation från Färghandelskompaniet är ett digitalt avläst Färghandelskompaniet dokument av varuinformationen från vår tillverkare/leverantör

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012 Säkerhet på laboratorium Jerker Mårtensson 2012 Ha koll!! Risker: Skärskador Brännskador Frätskador Förgiftning Elektriska skador Chock Eldsvåda Alla tillbud, även triviala, anmäls till handledaren! Hur

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RFA:10 1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD RFA:10 1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD RFA:10 1 NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Synonymer Leverantör RFA:10 Rökflaska RFA:10 Innehåller en glasampull fylld med 1,5ml TiCl 4 (Titan(IV)klorid) AB REGIN Box 116

Läs mer

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrustning förr Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrusning nu Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 2 Fysiska hälsorisker Ryker,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Saltsyra 30-37% Kemiskt namn eller beskrivning: Kemiskt formel: Oorganisk syra HCl CAS-nr./EG-nr.: 7647-01-0/231-595-7 Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1:1 PRODUKTBETECKNING Produktnamn 1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Härdare 285-287 Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär

Läs mer

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER VARUINFORMATION I 16 PUNKTER 1. Identifiering av ämne/preparat och företag/distributör Namn CT 1 SDS nr 10100 Företag ELGA Ltd Distributör AB NINOLAB Lane End Box 137 HIGH WYCOMBE 194 22 UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr:

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr: SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 AVSNITT 1 1.1 Produktbeteckning. Trikem Tvättsprit 70% 1.2 Relevant identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån. Rengöring och desinfektion

Läs mer

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100

Brenntag Nordic AB. CAS-nummer Kemiskt namn, Halt(%) Symboler; R-fraser 60164-51-4 Perfluoralkyleter 100 Utskriftsdatum 4-01-22 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET KRYTOX GPL 105 KRYTOX GPL 105 Brenntag Nordic AB Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa.

SÄKERHETSDATABLAD. Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Datum: 20030918 Reviderad: Skalcem Blandas med vatten och används som puts, målning och spackelmassa. SKALFLEX A/S,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Oven Cleaner SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Oven Cleaner Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: Remover Klottersanering PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bindemittel Typ 1_1035854

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bindemittel Typ 1_1035854 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SEKTION 1: Namnet på ämnet/blandningen samt bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget VARUINFORMATION Sid 1(5) Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverlod Artikelnummer: 5240-1015, 5240-1020 Leverantör: Telefon vid olycksfall: GasIQ AB Snickarevägen

Läs mer

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljölagen Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur (2 kap.) arbetsgivare och arbetstagare samverka om de åtgärder som behöver vidtas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dify Ma1 01/09/ /03/2007 MSDS5509SESE NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dify Ma1 01/09/ /03/2007 MSDS5509SESE NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användning av ämnet eller beredningen Uttryckt i skrift maskindiskmedel Leverantör JohnsonDiversey Sverige

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR Clear Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

Säkerhetsdatablad ISODRÄN skivan

Säkerhetsdatablad ISODRÄN skivan ISODRÄN skivan Produkt Produktnamn: ISODRÄN skiva 60 200 Kemiskt namn: Bitumenlimmad expanderad polystyren Användningsområde: Värmeisolering och fuktskydd av konstruktioner under mark Tillverkare: ISODRÄN

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Elite Växellådsolja 80w/90 Leverantör Telefonnummer Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2.

Läs mer

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C

OCEAN OXI FLÄCKSPRAY. Nr Råvara EG-NR CAS-NR Mängd vikt% Faroklass/Symbol. 1 Väteperoxid % R8-34 O, C 1. Namnet på produkten och företaget Godkänd för användning Handelsnamn Produkttyp Fläcklösare till textiler. Leverantör KEMIBOLAGET AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08683 88 00 Fax 08605

Läs mer

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter.

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter. SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat:2009-10-15 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 88202,88205 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Brandsläckningsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002. Box 38063, 100 64 Stockholm SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: TURMOGREASE CAK 1002 Teknisk benämning: Leverantör: Smörjfett Triboscand AB Box 38063, 100 64 Stockholm Kontaktperson: Lars Jansson tel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning.

SÄKERHETSDATABLAD. SA 200 AKTIVATOR / RENGÖRING aerosol. Aktivator för cyanoakrylatlim. Rengöring av ytor före limning. Revisionsdatum: 2005-12-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Revisionsdatum 2005-12-01 Producent, importör ORAPI NORDIC OY AB, MOLYTEAM BOLANDSGATAN 10 75323 UPPSALA Telefon:

Läs mer

3.1.3 Koncentration 10-20% 40-60% 10-20% 10-20%

3.1.3 Koncentration 10-20% 40-60% 10-20% 10-20% SÄKERHETSDATABLAD KEMIKALIEANMÄLAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Kemikaliens identifieringsuppgifter Handelsnamn MULTI DEGREASER / CLEANER Identifieringskod Reachregistreringsnummer

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan NQG Fasadfärg S Ä K E R H E T S D A T A B L A D 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se Vid olycksfall ring 112

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

PENOSIL Premium Foam Cleaner

PENOSIL Premium Foam Cleaner Sammanställt: 2006-08-30 Version nr: 3 Reviderat: 2011-01-06 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Handelsnamn: Cleaner Rengöringsmedel för byggskum Tillverkare: OÜ Krimelte Adress: Suur-Paala

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMASPRAY 1-C new 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMASPRAY 1-C new 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod A00 1001 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde Målningsarbete

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: OFF EMBLA Produktkod: 168101 Leverantör: MPE International AB Adress: MPE International AB Russinvägen 22 123 59 Farsta Tel: 08-522

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PENOSIL Premium Foam Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD PENOSIL Premium Foam Cleaner Sammanställt: 2006-08-30 Version nr: 3 Reviderat: 2011-01-06 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Handelsnamn: Rengöringsmedel för byggskum Tillverkare: OÜ Krimelte Adress: Suur-Paala 10

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

DEMINERAL. VATTEN SÄKERHETSDATABLAD DEMINERAL. VATTEN 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Brenntag Nordic AB

DEMINERAL. VATTEN SÄKERHETSDATABLAD DEMINERAL. VATTEN 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Brenntag Nordic AB Utskriftsdatum 4-01-21 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET DEMINERAL. VATTEN DEMINERAL. VATTEN Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ 202 11 MALMÖ

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: Internt nr: Ersätter datum: Loxeal 59-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Silikonbaserad flänstätning Inhemsk tillverkare/importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate Xi R36/37/38

SÄKERHETSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate Xi R36/37/38 FI FIRST PRICE VITTVÄTT 1 KG 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET: Produktnamn: FI FIRST PRICE VITTVÄTT 1 KG Leverantör: NOPA A/S Havrevænget 11 DK - 9500 Hobro Telefon: +45 89 122 122 Telefax:

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Säkerhetsdatablad. R63: Möjlig risk för fosterskador. Produkten innehåller ämne, som är klassat som reproduktionstoxisk, kategori 3.

Säkerhetsdatablad. R63: Möjlig risk för fosterskador. Produkten innehåller ämne, som är klassat som reproduktionstoxisk, kategori 3. 109DOT4 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktnamn och/eller nummer: Datum: 28.11.2006 Reviderat: 109DOT4, 109DOT44, 109DOT410 1.2 Avsedda eller rekommenderade användningsområden: Bromsvätska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 EVA PRIMER. Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 EVA PRIMER. Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod T1428 1.2 Användning av ämnet eller beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EC, Artikel 31 Polyurethane Hardener Component SEKTION 1: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. 1.1 Produkt identifiering. 1.2 Produkt namn Polyurethane Hardener

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdandedatum 30.3.2007 Tidigare datum 30.3.2007 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn TJÄRA Produktkod 7530R 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja

Säkerhetsdatablad. Rusta Acaciaolja 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 437972-3 Utarbetad den: 01-03-2011/ USAB Produktanvändning: Pigmenterad specialolja till träbehandling av möbler och liknande, utomhus.

Läs mer

Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp. fax: +44 (0) 1270 753333 : Tel: 020-996000 (Kemiakuten, Giftinformationscentralen)

Flowcrete Group plc 284 80 Perstorp. fax: +44 (0) 1270 753333 : Tel: 020-996000 (Kemiakuten, Giftinformationscentralen) (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2005-11-02 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : 2-komponent

Läs mer

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Omarbetad: 2003-06-16 Internt nr: Ersätter datum:2002-09-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Alcro-Förtunning GRUPPNAMN FORMEL INHEMSK

Läs mer