Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015"

Transkript

1 Arbetssäkerhetsföreläsningar 2015 Innehåll DIREKTA KEMISKA RISKFAKTORER (Ämnens effekt på kroppen och personliga skydd) INDIREKTS KEMISKA RISKFAKTORER KEMIKALIELAGSTIFTNING joch REACH-förordningen KEMIKALIEAVFALLSBEHANDLING UNDVIKNING AV FAROR (säkra arbetsvanor och metoder samt säkerhetsutrustning i laboratoriet) INSTRUKTIONER I OLYCKSFALL 1

2 Högskolan för kemiteknik Till området hör laboratoriet, dess närområde, fysiska arbetsmiljön, arbets och personalen. Som mål är att arbeta tryggt både fysiskt oc psykiskt i olika miljöer samt att förebygga sjukdomar som följd av arbetet. Genom dessa mål: Är miljön för inlärning och arbete hinderlös och lugn Kan problemlösningsmodeller för problem upplevda i praktiken tillämpas i ens egna utveckling Kan organisationens tillvägagångssätt utvecklas Kan personalen och arbetsledningen utvecklas Blir arbetssäkerheten en grund för yrkesskicklighet genom inlärningen. Ta kontakt med kursens lärare ifall du känner dig otrygg, du förundrar dig över något eller du finner brister i fakultetens säkerhet. Vanliga olyckshändelser i laboratoriet Vanliga och mindre allvarliga: Sår orsakade av glas Skadad hud: frätande ämnen, brännskador, köldskador Att snubbla, falla eller slinta Skador orsakade av maskiner och verktyg Relativt ovanliga och allvarliga: Brand- och explosionsolyckor El- och strålningsolyckor Ögonskador förgiftningar 2

3 KEMISKA RISKFAKTORER Faraor för människans hälsa och säkerhet, orsakade av kemiska ämnen: DIREKTA FAROR Kemikalier som är farliga för hälsan kommer in i kroppen eller i kontakt med kroppen (bl.a. gifter, syror, baser). INDIREKTA FAROR Faror orsakade på grund av kemikaliernas andra egenskaper (bl.a. brinnande, explosiva och korrosiva ämnen) DIREKTA FAROR PRINCIP: Ämnen kan inte delas in i giftiga och icke-giftiga (Kemikalielag 599/2013) En för hälsan farlig kemikalie Ett ämne som orsakar skada för människans hälsa ifall det hamnar i kroppen. En för naturen farlig kemikalie Ett ämne som redan i små mängder orsakar skada för den levande naturen, då ämnen släpps ut i naturen. 3

4 Hur kommer en kemikalie/ett ämne in i kroppen? Genom andningsorganet - Förågning är en förutsättning - Ämnen som inte luktar kan komma in i kroppen utan att det märks. Irritation i l uftvägarna kan också tyda på ett främmande ämne. Ämnet kan ha en lukt men luktsinnet vänjer sig snabbt vid lukten. - Detta är effektivt eftersom lung alveolernas blorkärlsnätverk är så omfattande. Genom huden - Sår och skråmor - Organiska lösningsmedel penetrerar även en frisk hud Genom matsmältningkanalen - Som orsak är oftast briställiga instruktioner eller ignorerande av instruktioner - Ämnet sugs inte nödvändigtvis upp i matsmältningskanalen - Mängden gift som har imisstag är oftast liten Vilka faktorer påverkar på ämnets verkningssät i kroppen? - Ämnets mängd - Toxicitet - Vilken väg ämnet kommit in i kroppen Lokala symptom Ämnet finns inte i blodomloppet, utan symptom t.ex. i ögon eller på hud Fullständig spridnig I kroppen Ämnet har spridits i blodomloppet och genom detta I hela kroppen. Förgftningstillstånd 4

5 ETT ÄMNES FÖRFLYTTNING I KROPPEN Ett ämne som hamnat i kroppen fi blodomloppet fi alla delar i kroppen fi accumulation i vävnad fi de accumulerade ämnen släpps ut i blodomloppet fi förgiftning ETT ÄMNES UTSÖNDRING I KROPPEN Ett ämne accumuleras i kroppen ifall det sugs upp snabbar än vad det utsöndras. Den biologiska halveringstiden: tidpungten då hälften av det det ämnet som hamnat i kroppen har avlägsnats Halveringstiden varierar beroende på många faktorer lösningsmedel ~ min-dygn, tungmetaller ~ år ETT ÄMNES FÖRÄNDRING I KROPPEN tex. metanol fi formaldehyd fi myrsyra Klassificering av ämnen Akuta dvs. omedelbara följder IRRITERANDE ÄMNEN FRÄTANDE ÄMNEN ÄMNEN MED DRÅGEFFECT KEMISKA ANDNINGSGIFTER GASER SOM UNDANTRÄNGER LUFTENS SYRE Kroniska dvs. långtidsföljder ALLMÄNNA GIFTER VÄVNADSGIFTER NERVGIFTER SENSIBILISERANDE ÄMNEN ÄMNEN SOM ORSAKAR DAMMLUNGA ÄMNEN SOM ORSAKAR CANCER 5

6 AKUTA EFFECTER IRRITERANDE ÄMNEN En lokal infection (irritation i luftvägarna, ögonen eller på huden): Svaga syror/baser i lösning eller gasform Vattenlösliga fi övre luftvägar, tex. H2SO4, HF, HCl, NaOH, ättickssyra Svårlösliga I vatten fi nedre luftvägar, tex. NO2 Alla delar i andningsorganet: NH3, Cl2, O3, F2, SO2, formaldehyd Ämnen som kan orsaka utslag vid kontakt: plaster, hartser, lösningsmedel, smörjmedel, syror, baser FRÄTANDE ÄMNEN Förstör vävnader (t.ex. fräter huden, orsakar allvarliga ögonskador): Starka syror och baser, vid stora mängder även t.ex. H2O2, Br2 Tandskador, t.ex. SO2 Starka syror och baser är irriterande även i svaga lösningar! 6

7 ÄMNEN MED DRÅGEFFECT Förlamar centralnervsystemets funktion: Huvudsakligen fettlösliga T.ex. Organiska lösningsmedel: kolväten, alkoholer, etrar, estrar, ketoner KEMISKA ANDNINGSGIFTER Förlamar andningsfunktionen: 1. genom att hindra syretransport till kroppen, esim. CO, nitritter 2. entsymatisk bindning i kroppen förhindring av cellandning, t.ex. Syanider. 3. genom att påverka andningscentrumet i hjärnan, t.ex. H2S tmedvetslödhet, andningsförlamning, till och med död! 7

8 GASER SOM TRÄNGER UNDAN LUFTENS SYRE Späder ut andningsluftens syrekoncentration: Symptom syns då syrekoncentrationen < %, tex. N2, H2, ädelgaser, CO2 Ifall det finns bara 10 18% syre i luften, känner offret illamående Ifall det finns under 6% syre i luften mister, offret medvetandet KRONISKA EFFECTER ALMÄNNA GIFTER Påverkar samtidigt många organ: Pb: nervsystemet (trötthet, nervositet, darrningar) matsmältningskanalen (magont) blodomloppet anemi ansamlas i benbyggnaden, levern Hg: nervsystemet (nervisitet, darrnigar) ansamlas i levern, njurarna, hjärnan tarmsymptom tandkött och munnen (metall smak, salivutsöndring, inframmation) fenolier: andningsorgan njurar levern bukspottskörteln mjälten 8

9 VÄVNADSGIFTER Påverkar huvudsakligen ett specifikt organ: bentsen benmärgen skadas, produktion av röda blodkroppar hindras kadmium - njurarna metanol - ögonnerver etanol, CCl4 levern förstörs NERVGIFTER Påverkar huvudsakligen det centrala nervsystemet: t.ex: metanol, mangan, etanol, svavelväte, arseen (trötthet, illamående, yrsel, försvagande av minnet, irritation ) SENSIBILISERANDE ÄMNEN Orsakar allergisk sensibilitation: Sensibilitation gradvis Som symptom finns utslag, allergisk snuva och/eller astma T.ex. formaldehyd, isosyanat, Ni-, Cooch Cr-föreningar 9

10 ÄMNEN SOM ORSAKAR DAMMLUNGA Orsakar bestående förändringar i lungan (ärrvävnad): esim. asbest, kvarts, talk, kaoliin asbest talk ÄMNEN SOM ORSAKAR CANCER ORSAKAR VÄXTER Typisk exponeringstid 5-20 år Oenhetlig grupp, t.ex.: hud: kära, beck, bitum, asfalt, As-föreningar, radioaktiva ämnen, röntgen- och UV-strålning andningsorgan: asbest, vissa As-, Cr-, Co-, Ni-, Be-föreningar, radon benbyggnaden, benmärgen: bentseen, radioaktiva ämnen, röntgenstrålning 10

11 ANDRA VERKNINGAR FOSTERSKADANDE ÄMNEN Orsakar fosterskador, t.ex. talidomi, metylkvicksilver ÄMNEN SOM SKADAR ARVSMASSAN(= mutagener) Orsakar bestående genetiska skador, t.ex. akrylamid, ammoniumdikromat ÄMNEN SOM ÄR FARLIGA FÖR FÖRÖKNING Minskar människans fertilitet, t.ex. Pb Hur kan man skydda sig? PERSONLIGA SKYDD Grundutrustning: laboratorierock, skyddsglasögon (ansiktsskydd), skyddshanskar vid behov Vid behov: skyddsskor, skyddshalare, andningsskydd, hörselskydd, skyddsförkläde, hårskydd 11

12 Skyddshanskar Handskar bör väljas enligt jobb. Handskarna kan skydda mot flera hot: Mekaniska (sår, stick, skavsår) Kemiska (rengöringsmedel, lösningsmedel, målfärger, lack, frätande eller giftiga ämnen) Termiska (hetta, kyla, stänk) Vibrationer, strålning, elektricitet Hudsjukdomar som uppstår i yrket Smittsamma sjukdomat Skyddshandskar mot kemikalier klassificeras enligt följande: Genomtränglighet av kemikalier (tid, minuter) Handskens täthet Gnuggnings- och slitagehållbarhet Skärnins- och stickningshållbarhet Skyddshandskar mot hetta Skyddshandskar mot kyla 12

13 Skyddsklassificering av skyddshanskar enligt kemikaliegenomtränglighet Tid för igenomträngning (min) Läpäisyaika (min) Skyddstid Suojausluokka > 10 1 > 30 2 > 60 3 > > > Kort kontakt med kemikalier Handsken kan doppas i kemikalien Man bör alltid komma ihåg: - Alla gummi- och plastmaterial släpper i viss mån igenom kemikalier. - Inget material skyddar mot alla kemikalier. Kemialliset vaarat Kemisk fara Mikroorganismivaarat Mikroorganis m fara Mekaaniset vaarat Mekanisk fara Iskuviillot Kylmän vaarat Kuumuus ja tuli Fara för snitt Radioaktiivinen saastuminen Fara för kyla Ionisoivat säteilyt Radioaktivt och Ioniserande förorenande strålning Standardin SFS-EN 420 mukaisia käsineiden testausmerkintöjä. Lähde: Standardi SFS-EN 420 Det är viktigat att välja rätt handske för rätt jobb! Fara för hetta och brand Tuote täyttää Euroopan unionin vaati mukset Produkten uppfyller den europeiska unionens krav 13

14 Skyddsglasögon Dessa används, ifall det finns risk för flygande objekt, gnistor, metall eller trä damm (p.g.a. slipning), stänk av lösningsmedel, gaser, att bli bländad, ångor och strålning (UV-, eller IR-strålning, synligt ljus) Typ av skydd: Bågar eller ansiktsskyddsmodell: solglasögon skydd mot laser eller UV-ljus skydd mot stänk och damm Synlig laserstrålning Titta inte rakt in I ljuset, laser klass 2 Varning osynligt laserljus. Ögon eller hud bör varken direkt eller indirekt utsättas för strålning, laser klass 4 Laserturvallisuuteen liittyviä varoitusmerkkejä. Lähde: Ansiktsskydd: visir svätsningsmask Skydd med huva Filtrerande linser Faktorer som bör beaktas vid valet: Beskyddning, täthet, enligt arbetet Hur bra bågarna passar Vad man utsättsför vid olika arbetsuppgifter Arbetarens syn (styrkan på linsserna, brytningsfel) Materialet på linsserna: plast eller glas Synfältet Vikt Service Tillgänglighet av reservdelar Det är viktigt att testa flera alternativ före det slutliga valet 14

15 Andningsskydd Används i arbeten där det förekommer farliga orenheter i luften, t.ex. Damm, ångor, gaser eller gaser som tränger undan syre Typ av skydd: 1. Sådana som filtrerar orenheter i luften (filtrerande skydd) eller 2. Sådana som förser användaren med ren luft (isolerande skydd) Filtrerande skydd: heltäckande halvtäckande Filtrerande skydd: Partikelfilter Gas- och kombinationsfilter Filtrerande halvtäckande mask Halvtäckande mask med inandningsventil Blåsande skydd Andningsmaskiner: Friskluftsmaskiner Tryckgasslangmaskiner Bärbara andningsmaskiner: Bärbara tryckgasmaskiner Bärbara syremaskiner 15

16 Hörselskydd Hörselskydd bör skydda mot oljud som är skadliga för hörseln, och hindra hörselskador. Hörselskydd bör alttid användas ifall oljudet stiger över 80 decibel. Typ av skydd: öronproppar kåpor Kombination av kåpor och proppar Skydd som eliminerar vissa frekvenser JÄMFÖRELSE AV GIFTIGHET Letal dos (leathal dose): LD50-värde Dosens storlek (mg/kg), som efter en viss tid dödar hälften av de prov-djur som svalt dosen (eller blivit utsatta för ämnet via huden). Livsfarlig dos för människan: LD50-värdet multipliceras med ens egna kroppsvikt. t.ex. As 2 O 3 LD 50 = 14,6 mg/kg en person som väger 70 kg: 1022 mg 16

17 Letal konsentration (leathal concentration): LC50-värde Konsentrationen (mg/dm 3 ), som dödar hälften av försöksdjuren efter en viss tid, då de andats en viss tid (4t) gas som innehåller giftet. Letal dos för människan: samma som för försöksdjuret. Klassificering enligt direkt giftighet Giftighet oralt för en rotta LD 50, mg/kg Giftighet genom huden för en rotta eller kanin LD 50, mg/kg Giftighet genom andning för en rotta LC 50, mg/l/4t Mycket giftig, T ,25 a 0,5 b Giftig, T ,25-1 a 0,5-2 b Skadlig, X n a 2-20 b a b för aerosoller och partiklar för gaser och ångor I klassificeringen beaktas även erfarenhet från olycksfall och ämnens specialegenskaper (vaporisering, avdusnstning, hud genomtränglighet, biologiska specialegenskaper) (STM:s beslut om kemikaliers klassificering, 687/2005) 17

18 Skadliga orenheter i arbetsluften HTP = haitalliseksi tunnettu pitoisuus (den skadliga koncentrationen) den etimerade mängden som kan skada arbetaren utsättningstid: 8 timmar, i 15 min och/eller momentan medelkoncentration, t.ex. HTP 8h bindande gränsvärden, som inte får överskridas t.ex. asbest, bentsen, bly, svavelkol, svaveldioksid, svavelväte t.ex. H 2 S, vars max koncentration är15 mg/m 3 (10 ppm) Tur: luktgräns 0,015 ppm Olycka: luktsinnet förlamas Förgiftningssymptom: mg/m 3 irritation i ögonen huvudvärk, illamående, irritation i slämhinnor andnöd, hjärtklappning, svindel >100 AKUT FÖRGIFTNING första hjälp: frisk luft, konstgjord andning INDIREKTA FAROR Brand- och explosions fara Brand förutsätter: 1. Ett brinnande ämne 2. Något oxiderande I laboratoriet är dessa: 1. Brinnande gaser, brinnande vätskor, kemikaliedamm papper, oljiga trasor, kläder, hår 2. Syret i luften, andra oxiderande ämnen 3. En antändningskälla 3. Tändstickor, bunsenbrännare, heta värmeplattor, eldrivna bad, elgnistor som följd av gnuggning, oskyddade eller söndriga elapparater. Ifall en av de ovanämda elimineras, elimineras även brandfaran! 18

19 INDIREKTA FAROR (brand- och explosionsfaror) EXPLOSION: Då antändningen är snabb och förknippad med en kraftig tryckökning Alla antändliga damm, gaser och vätskor kan sprängas Övre och undre antändningsgräns: undre: det finns tillräckligt ämne för att en antändning kan ske övre: det finns så mycke av ämnet att syret för barnd inte räcker till undre övre ammoniak til.-% dietylieter 1,7 36 til.-% svavelväte 4,3 46 til.-% propan 2,2 9,5 til.-% väte 4,0 75 til.-% aseton 2,2 13 til-% FLAMPUNGT: Den lägsta temperaturen i vilken det avdunstar så mycke gas ur en vätska att det bildas en brinnande gasblandning vid ytan, i normaltryck. SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR: Den lägsta temperaturen som ett ämne antänds i, utan en utomstående antändningskälla T.ex.. svavelkol 100 C och dietylieter 180 C kan antändas på en värmeplatta 19

20 BRINNANDE VÄTSKOR= vätskor, vars flampungt är under 100 C Väldigt lättantändlig vätska flampungt < 0 C kokpungt < 35 C Lättantändlig vätska Flampungt < 21 C Båda de ovannämda Förångas lätt i ett öpppen kärl i rumstemperatur Risk för explosion finns alltid Exempel: aseton - 20 C flampungt bensin - 40 C etanol +12 C et.eter - 40 C Antändlig vätska Flampungt C Kan antändas av en gnista Brinnande vätska Flampungt över 55 C och högst 100 C OXIDERANDE ÄMNEN Brinner inte själv men kan antända andra ämnen Oxideringen kan vara explosiv Bör inte vara i kontakt med organiska ämnen T.ex. HClO4, perklorat, nitrater Arbetsanvisningar bör följas! 20

21 KEMIKALIELAGSTIFTNINGEN Kemikalielagen (599/2013) Grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning Det finns vissa undantag beroende på land t.ex. asbest Arbetssäkerhetslagen 738/2002 samt dess förändringar Framställare av lagen: social- och hälsoministeriet (STM) MYNDIGHETERNA ÖVERVAKAR LAGSTIFTNINGEN: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Findlands miljöcenter (SYKE) KLASSIFICERING AV OFICIELLA KEMIKALIER Kemikalielagen 599/2013, kemikalielag förordning 675/1993 Klassificeringgrunder och anmärkningar 807/2001, ändring 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010 Kemikalien är brand- och explosionsfarlig, ifall den är: 1) Explosiv 2) Oxiderande 3) Väldigt lättantändlig 4) Lättantändlig eller 5) Antändlig 21

22 Kemikalien äör farlig för hälsan, ifall den: 1) Är mycket giftig 2) Är giftig 3) Är skadlig 4) Är frätande 5) Är irriterande 6) Är sensibiliserande 7) Är canserframkallande 8) Är skadlig för arvsmassan 9) Är skadlig mot förökning Kemikalien är miljöfarlig, ifall den: 1) Genast eller fördröjt orsakar fara för naturen eller delar av naturen Klassificeringen beskrivs med: Kemikaliens varningsmärkes bokstavskod Standard varningsförklaringar (R-klausuler) Ämnen som är cancer framkallande, skadliga för arvsmassan eller skadliga för förökning i egen kategori (kategori 1-3) Standardförklaringar för säkerhetsåtgärder (S-klausuler) 22

23 R-klausuler R11 R20 R36/37/38 Lättantändlig Skadlig för hälsan som inandad Irriterar ögon, andningorgan och hud R48/20 Skadlig för hälsan, lågvarig utsättning via andningorganen kan orsaka skada för hälsan R65 R62 R51 Skadlig, kan som svald orsaka lungskada Kan möjligen skada fertiliteten Giftigt för vattenväxtlighet och vattendjur, kan orsaka långvarig skada i vattenmiljön S-klausuler S2 S9 S16 S29 S33 Bör bevaras utom räckhåll från barn Bör bevaras I utrymmen med god luftväxling Bör isoleras från antändningskällor rökning förbjudet Får ej tömmas I avloppet Bör isoleras från gnistor som upstått av statisk elektricitet S36/37 Lämpliga skyddskläder och skyddshandskar bör användas S61 S62 Utsläpp I naturen bör undvikas. Läs specialanvisningar. Ifall kemikalien svalts, får den inte spys upp. En läkare måste omedelbars uppsökas och denna etikett skall visas 23

24 KEMIKALIENS ETIKETT 1 Handelsnamn Varningmärken 2 3 Ämnen 3 L 5 Mängd R-klausuler och S-klausuler 4 Operatören 6 7. EY-nummer 8. Ytterliga anvisningar Varningsmärken, deras bokstavskod och deras namn Explosive Oxidising Highly flammable Very highly flammable 24

25 Toxic Very toxic Noxius Irritating Corrosive Hazardous to nature Det homogeniserade klassificerings- och märkningssystemet av kemikalier (GHS) I Europa drivs systemet av det europeiska rådet och parlamentet 1272/2008 (standard för klassificering, märkningssystem och förpackning av ämnen ställs) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkauksista, ns. CLP-förordningen f.o.m (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) R- och S-meningarna avgår: Varningsuttalande (H, hazard statements) Säkerhetsuttalande (P, precautionary statements) Skillda meningar (EUH, supplemental hazard information) 25

26 Exempel på nya meningar: H226 Antändlig vätska eller gas H332 Skadlit genom inhalation P102 Bör förvaras utom räckhåll från barn P263 Undvik kontakt uder graviditet och ammning EUH014 Reagerar kraftigt i kontakt till vatten EUH031 Bildar giftig gas i kontakt med syra Textdelen t.ex. Giftig tas bort från de nuvarande märken OBS-ord (signal word) T.ex. och Fara (dgr, danger) varnar för de allvarligaste riskfaktorerna Varning (wng, warning) för lindrigare riskfaktorer. Exempel på en etikett enligt CLP-förordning Det bör finnas en varningsetikett på förpackningar som innehåller kemikalier som är klassificerade som farliga. Följande uppgifter bör finnas på etiketten både på svenska och finska, I Finland: Produktidentifiering Varnings-klausulerc Kemikalie mängd som är avsedd för allmänt bruk Säkerhetsklausuler Ytterliga uppgifter och uppgifter som bör finnas enligt lag Leverantörens namn, address och telefonnummer OBS-märke Varningsmärke/v arningsmärken 26

27 Exempel på en etikett enligt CLP-förordning Varnings-klausuler Kemikalie mängd som är avsedd för allmänt bruk Produktidentifiering Säkerhetsklausuler Ytterliga uppgifter och uppgifter som bör finnas enligt lag Leverantörens namn, address och telefonnummer OBS-märke Varningsmärke/v arningsmärken Nya varningsmärken Träder i kraft: ämnen och lösningar X n GHS08 GHS07 Omedelbar förgiftning, irriterar hud, ögon och luftvägar, allergiframkallande för huden, skadligt för ozonlagret GHS06 Omedelbar förgiftning Organspecipik förgiftning, cancerframkallande, orsakar DNA-föräningar i könscellerna, skadlig för förökning, allergiframkallande för luftvägarna 27

28 X i GHS05 Frätande (hud, metaller), allvarlig ögonskada GHS02 Antändliga, självreaktiva, pyrofor och självupphättande kemikalier, organiska peroksider, kemikalier, som bildar antändliga gaser i kontakt med vatten GHS03 Hapettavat kemikaalit 28

29 GHS01 Sprängämnen, självreaktiva kemikalier, organiska peroksider GHS09 Fara för vattenmiljön GHS04 Gaser under tryck Varningstäcken för saltsyra i olika koncentrationer Koncentration (%) Varningsräcken Varningsklausuler Säkerhetsklausuler < 10 Finns inte H290 Finns inte H290, H314, H335 P261, P305/P351/P338 Varning > 25 H290, H314, H335 P261, P280, P305/P351/P338, P310 Fara 29

30 Märkningssättet för kemikalieförpackningar, som är standardiserade av de Förenta Staternas sökerhetsmyndigheter Blå Effect på hälan / giftighet Luokka Fara (Danger) Varoitus (Warning) Varning (Warning) tankeställare (Caution) 0 Säker Kuvaus Orsakar allvarliga skador, vävnadsskada eller död redan under kort utsättningstid. Skyddsutrustning bör användas. Orsakar svåra eller medelsvåra skador eller vävnadsskador under kort utsättningstid. Frätande eller giftig. Undvik kontakt genom hud eller inandning. Behandling av kemikalien utan tillräcklig skyddsutrustning kan orsaka medelsvår vävnadsskada. Skadlig som inandad eller genom hudkontakt. Konstant oskyddad utsättning för kemikalien kan orsaka lindrig vävnadsskada, t.ex. utslag. Kan vara irriterande. Inga skadliga hälsorisker, vatten och tvål räcker för borttagning av kemikaliefläckar. 30

31 Röd brandfara Luokka 4 Fara 3 Varning Kuvaus Lösningen förångas omedelbart och fullständigt i rumstemperatur och atmosfäriskt tryck; Ifall det handlar om ett fast ämne kan dammet orsaka en lättantändlig eller explosiv blandning med luften. Gaser, vätskor och fasta ämnen som är lättantändliga nästan i alla naturliga temperaturer. 2 varning Kemikalien antänds inte i rumstemperatur, hörde temperatur krävs för att kemikalien skall antändas. 1 Tankeställare Kemikalien behöver betydligt högre temperatur än rumstemperatur för att antändas. 0 Stabil Kemikalien brinner inte. Gul - Reaktivitet Luokka Kuvaus 4 Fara Kan explodera eller antändas nästa av sig själv i rumstemperatur och normaltryck. 3 Fara Kan explodera eller antändas men det krävs en explosionseller antändningkälla för reaktion. Exploderar av en mekaninsk stöt eller i kontakt med vatten. 2 En kraftig reaktion uppstår av temperatur och/eller tryck Varning ökning. Reaktion eller explosion kan ske vid kontakt med vatten. 1 Kemikalien är stabil under normala omständigheter men kan Tankeställare explodera eller orsaka en kraftig reaktion vid tryck- eller temperaturökning och vid kontakt med vatten. 0 Stabil Så gott som stabil i kontakt med hetta eller eld, reagerar inte med vatten. 31

32 Vit Specialegenskaper som bör observeras Symbol Beskrivning W Reagerar med vatten på ett onormalt eller farligt sätt. OX/OXY Starkt oxiderande. COR. Frätande, stark syra eller bas. BIO Simttosamt ämne. CRY tai Bör förvaras i mycket låg temperatur (under 150 C, eller 123 K). CRYO Möjliga specialegenskaper finns märkta i den nedersta rutan i symbolen. Ifall kemikalien inte har märkvärda specialegenskaper, förblir den nedersta rutan tom. 1 Tankeställare Kontinuerlig kontakt med kemikalien kan orsaka lindrig vävnadsskada, t.ex. utslag. Kan vara irriterande 3 Varning Gaser, vätskor och fasta ämnen, som kan antändas i alla naturliga temperaturer. 0 Stabil Så gott som stabil eller stabil i kontakt med värme eller eld, reagerar inte med vatten. 32

33 Katalog över skadliga ämnen (sk. ämneslistan) STM:s förordning (624/2001) och (509/2005) Kemikaliernas namn, varningsmärken och deras bokstavskod R- och S-klausuler EY-nummer CLP-förordning (509/2005) Kemikaliernas namn, varningsmärken Fara- och säkerhets-klausuler EY-nummer, CAS-nummer Ifall ämnet inte finns nämnt I ämneslistan, undersöks ämnets egenskaper på följande sätt: Genom testresultat Genom annan information Genom pålitlig och erfarenhetsbaserad information Kemikaalien indeksinumerot CAS-nummer: YK d.v.s.un-nummer: EY-indeksnummer: Chemical Abstract Service - nummer ett nummer för igenkänning av kemikalien För att känna igen ett ämne för transport Farliga ämnens ämneslista REACH-nummer: REACH registreringsnummer EINECS-nummer: En ämneslista över ämnen som är i kommersiellt bruk i europa ELINCS-numero En ämneslista över ämnen som är registrerade i Europa 33

34 Valvira, SYKE, AIV (Ett ansvarsområde som sköter om arbetsskydd) och myndigheterna övervakar att CLPasetus följs Ministerier Högsta ledningen av övervakningen Staten Styr övervakningen och kommunövervakningen Rikstäckande övervakning Gör kontroller Regionala regeringen Styr och övervakar kommunernas verksamhet och kemikalier som används I arbetet Lokala regeringen Övervakar att regler och order följs Hyvä tietolähde: Minna Nieminen Säkerhetsdatablad TM:s beslut om säkerhetsdatabladet 779/1993, 429 / Tillverkarens och importörens kännetecken REACH-förordningen (EY) N:o 1907/ Ämnets eller blandningens och företagets eller bolagets kännetecken 2. Sammansättning, komponenter 2. Identifiering av fara 3. Beskrivning av farliga egenskaper 3. Sammansättning och information om komponenterna 4. Förstahjälp-instruktioner 4. Förstahjälp åtgärder 5. Instruktioner för en brandsituation 5. Instruktioner för att släcka branden 6. Instruktioner för förebyggning av avfall 6. Instruktioner för utsäpp i olycksfall 7. Behandling och förvarning 7. Behandling och förvarning 8. Hur utsänning för kemikalien förebyggs och kemikaliska egenskaper 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 8. Hur utsänning för kemikalien förebyggs och skyddsutrustning 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 10. Stabilitet och reaktivitet 10. Stabilitet och reaktivitet Minna Nieminen

35 TM:s beslut om säkerhetsdatabladet 779/1993, 429 /1994 REACH-asetus (EY) N:o 1907/ Uppgifter angående hälsorisker 11. Uppgifter angående giftighet 12. Uppgifter angående kemikaliens fara för omgivningen 12. Uppgifter angående fara för omgivningen 13. Behandling av avfall 13. Aspeketer angående behandling av avfall 14. Uppgifter om transport 14. Uppgifter om transport 15. Regleringar angående kemikalien 15. Uppgifter angående lagstiftning 16. Ytterliga uppgifter 16. Ytterliga uppgifter Ämnen till och med CLP-klassificering + recessiv klassificering, CLP-märkningar Blandningar till och med Recessiv klassificering + CLP-klassificering, ifall den används vid klassificering och vid märkning av förpackning Recessiva eller CLP-märkningar (samma som på förpackningaen) Ämnen och balndningar till och med CLP-klassificering och CLP-märkningar CLP-klassificeringen kan givas informativt i pungt 16 35

36 AVFALLSLAGEN OCH FARLIGT AVFALL Ny avfallslag (646/2011) och -förordningen (179/2012) träder i kraft Statsrådets förordning 179/2012 om avfall Om förändringar i naturskyddslagen (647/2011) och dess förordningar (180/2012) AVFALL: Ett föremål/ämne som användaren har eliminerat, skall eliminera eller är skyldig att eliminera. FARLIGT AVFALL (tidigare kallat PROBLENAVFALL): Ett avfall som orsakar fara eller skada för naturen och hälsan, p.g.a. Dess kemiska egenskaper eller andra egenskaper Bild: Ekokem Oy Ab Ett faligt avfalls strategiska väg Hyvä tietolähde: Känn till ditt avfall och eventuella oidentifierade ämnen KÄNN TILL KEMIKALIERNAS VARNINGSMÄRKEN BEKANTA DEJ MED SÄKERHETSDATABLADEN OCH FÖLJ DESSA Välj lämpliga avfalls kärl och håll olika kemikalier skillt Kuvat: Ekokem Oy Ab 36

37 Märk kärlen enligt avfallets farliga egenskaper Förvara avfallet på avfallets rätta förvaringsplats Kuvat: Ekokem Oy Ab Packa och märk avfallen för tarnsport. Ta I beaktande farliga ämnens transportbestämmelser. Leverera avfallet till rätt samlingsplats eller direkt för behandling. Förklara utförligt vilket ämne det är fråga om och vad dess farliga egenskaper är. Kuvat: Ekokem Oy Ab 37

38 Ifall du sköter transporten själv bör fraktsedeln och transportsokumenten göras Då du givit rätt uppgifter om avfallet och du levererat det till ett företag som behandlar eller samlar avfall och som har lov att sköta problemavfall, är avsvaret int länge hos dig Uppgifter om de bortfördaavfallet bör bevaras I tre års tid Kuva: Ekokem Oy Ab Den som producerat avfallet har skyldighet att känna till det! Var på det klara i vilka ämnen du använder Vet vilka avfall som Produceras! Förvara olika avfall skillt! Överlåt faligt avfall endast åt företag som har lov att ahntera dem. Kuvat: Ekokem Oy Ab 38

39 Informationskällor: Produkt specifikationer Säkerhetsdatablad Förtäckningen över farligt avfall Bilagan till förordningen om avfall. Förtäckningen över farligt avfall Beslut som myndigheterna gjort Definitioner om duglighet på avfallsplatser Hyvä tietolähde: Kuva: Ekokem Oy Ab Släpp inte farliga / skadliga ämnen i avloppet! Dessa kan orsaka problem i kloaket i pumpstationen i vattenreningsverket I värsta fall kan ämnen försvåra eller stoppa vattenreningsverkets verksamhet och hamna i havet. Kuvat: Ekokem Oy Ab 39

40 DEN SVARTA LISTAN = ämnen som inte får släppas i kloak enligt VN: Hexaklorsyklohexan DDT Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Triklorbentseen Heksaklorbentsen Heksaklorbentsen Koltetraklorid Pentaklorfenol Kloroform 1,2-kloretan Trikloretylen Perkloretylen Kuva: Ekokem Oy Ab DEM GRÅ LISTAN = ämnen, för vilka det krävs vatten rätt tillststånd, för att släppa i kloak 1. Organiska klorföreningar, giftiga tenn- och fosforföreningar 2. Karcinogena ämnen 3. Biocider 4. Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, As, Se, Sb, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, V, Co, Tl, Te, Ag 5. Oorganiska föreningar av fosfor och kväve och grundämnet P 6. Syanider och flourider 7. Mineraloljor och oljebaserade kolväten 8. Ämnen som har en skadlig effect på produkter avsedda som människoföda från havsmiljön, eller ämnen som kan bilda ovannämnda ämnen i vatten miljön 9. Giftiga organiska kiselföreningar 10. Ämnen som har en skadlig effect på vattnets syrebalans 40

41 Gränsvärden för avfallsvatten i Helsingfors Metaller Bly (Hg) Silver (Ag) Kadmium (Cd) Krom (Cr) Krom VI (Cr6+) Koppar (Cu) Bly (Pb) Nikkel (Ni) Sink (Zn) Koncentration mg/l Andra gränsvärden ph-värde Temperatur max. Sulfid Sulfat Tiosulfat Sulfit Magnesium Syanid Gränsvärden I special fall I vissa fall ställs justeras gränsvärden för följande ämnen: Arsen Tenn Selen Klor Fluor Magnesium Natrium Kalium Ekokem Oy Ab Instruktioner angående lösningsmedel: 1. Lätta andändliga och ickevattenlösliga, t.ex. Dietyleter, petroleumeter och syklohexan - Får INTE dumpas i avloppet 2. Lättantändliga, vattenlösliga och för hälsan farliga, t.ex bensen, toluen och xylen - Tvättlösningen får innehålla högst 3 mg/l Kuva: Ekokem Oy Ab 41

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

VARUINFORMATION Sid 1(5)

VARUINFORMATION Sid 1(5) VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Silverfosforkopparlod Artikelnummer: 5202-1020, 5202-1025, 5202-1030,5202-1120 5205-1020, 5205-1025, 5205-1030,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120

VARUINFORMATION OP-330, OP-220, OP-100, OP-88, OP-55, OP-120 VARUINFORMATION Sid 1(5) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ZIG-OPAQUE (bläck) UTFÄRDAD: 1998-04-02 OMARBETAD: 2004-03-25 ARTIKELNUMMER: TILLVERKARE/IMPORTÖR: AB THURE BÜNGER, Box 169 342

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 %

SÄKERHETSDATABLAD. Ingrediens CAS-nr. Vikt-% FM FB FH R-Fraser. Högraffinerad mineralolja Smörjbasolja >99 % Additiv <5 % 2004-06-06 1 (5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tabin OIL Artikel nr. Grupp: Användning: Leverantör: Industrimörjmedel Smörjolja för verktyg Nordisk Kartro AB Box 124

Läs mer

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Bodyguard Självförsvarsspray Artikelnummer 7 310 561 000 009, 7 310 562 000 008 Leverantör Bodyguard Säkerhetsprodukter Gothenburg AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2004-03-14 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20040314 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Användningsområde/Funktion: Stabiliseringsvätska för borrhål Leverantör: Gruv Entreprenad Anläggning Welltech

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker:

Hälsorisker: Kan ge irritation av andningsorgan, hud och ögon. Se även punkt 11. Mycket brandfarligt. Fysisk/Kemiska risker: VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-19 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11.Namnet e!..produkten och företaget Produkt: Produkttyp: Cement H14 Gummi limhärdare LIM O Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användning: Leverantör: BALSAMTERPENTIN Lösningsmedel samt dofttillsats i färger och impregneringsmedel mm. Swed Handling

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC

BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC BURNER TÄNDBLOCK Varuinformationsblad enligt 91/155/EC 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: BURNER TÄNDBLOCK PR-nr: inte anmälningspliktigt Leverantör/producent: BURNER COMPANI Valhøjs Allé

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad

VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad VARUINFORMATIONSBLAD Hälsa- och miljö- och säkerhetsdatablad Utfärdat: 2007-01-01 Sida 1 (4) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN : MouldRemover/ MögelRent ANVÄNDN.OMR. : Rengöring LEVERANTÖR

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Enligt 91/155/EEG. Datum för utskriften: 2009-01-12. 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Pliogrip 7722 Prepolymer (PLI01) Pliogrip 7771B Prepolymer (PLI02) Pliogrip 7773B Prepolymer (PLI03) Användning: Limning av termoplastiska komponenter

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts

Ytterligare information: Komprimerad gasförpackning med lättantändligt ämne. Verksam komponent är akrylharts 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 10103 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Målningsarbete Produktbenämning: Polyuretanfärg. 1.3

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

nummer 8052-42-4 Bitumen > 50 % Inte klassificerad, regelverket (EG) nr 1272/2008 och 67/548/EEG

nummer 8052-42-4 Bitumen > 50 % Inte klassificerad, regelverket (EG) nr 1272/2008 och 67/548/EEG SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation av glas

2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation av glas 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Sidan 1 av 5 HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ART. nr ANVÄNDN. OMR 2020 Green Windshield Repair Resin Polyurethane Oligomer Mixture 2020 Green Windshield Repair Resin Reparation

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER MSS 500 PRIMER S HARDENER Sida 1 Utfärdat: 29/07/2003 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MSS 500 PRIMER S HARDENER Användning / beskr. af produktet: Vätska.

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. EG-nr: 203-473-3

SÄKERHETSDATABLAD. EG-nr: 203-473-3 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde: KYLARGLYKOL SG RÖD Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225

Klassificering och märkning i enlighet med CLP-förordning (EG) 1272/2008: Fara Brandfarlig vara H225 1. Namn på produkten och företaget. Handelsnamn: Kemiskt namn: Reaktionsförening ART nr: Leverantör: Svenska Plast AB Adress: Fjärås Industriväg 11 Postadress: 430 74 Fjärås Telefon: +46 (0)300-540 370

Läs mer

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn: Powerclean Artikelnummer: 1400401 Användningsområde: Rengöring Leverantör: PingAB/Arcticlea n Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med

Information om ingående ämnen Kemiskt namn CAS-nr % EG-nummer Symbol * R-fraser * Bisfenol A/F diglycidyleter med (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2003-06-25 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Fogfria beläggningar. : Peran

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31)

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) sida 1/6 1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "LIQUID" 1.2 Relevant identifierad användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence Datum: 2008-10-07 SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006 Silence 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Typ Leverantör Ombud i Sverige Internet

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800100

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800100 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit rengöringsvätska Kemisk teknisk produktbenämning: Lösning av THF och aceton Produkttyp/användning: Rengöringsmedel för hård PVC Leverantör/Tillverkare:

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn: Användningsområde: Tillverkare: Ombud: Distributör: Telefonnummer vid nödsituation: Bekämpningsmedel mot sniglar. W. Neudorff GmbH KG

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST 1001 (aerosolfri spray) ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sportrent Användning: Specialmedel för borttagning av handbollsklister på idrottsgolv. Artikelnummer:

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41

Farligt ämne Konc. (%) CAS EINECS Farokod Riskfraser. Portlandcement* 1-3 65997-15-1 266-043-4 Xi R37/38, R41 Trim Std. Komponent B 1/4 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Leverantör: I nödsituationer ring: Trim Std. Komponent B Concrete Floor Finish Nordic AB, AB Röda Stugans gata 5, 60 228 Norrköping

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12

Dokument nr 16-4668-6 Utfärdat : 14/03/07 Version nr: 001.02 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Ersätter 13/03/07 Utskrivet : 11/10/11 Sidan 1 av 12 Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning. I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12 31 eller akutnummer

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash SÄKERHETSDATABLAD Activa WhiteWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa WhiteWash Artikelnr: 44-084 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - -

SÄKERHETSDATABLAD. 2. Sammansättning / ämnenas klassificering. 64742-48-9 100% Xn R10, R65, R66, R67 Dimetylpolysiloxan 9016-00-6 10-30% - - SÄKERHETSDATABLAD 1Produktnamn: Vinylglans Tillverkare: Uniol Produkter AB Varola Solvik 541 93 SKÖVDE Tele 0500-42 12 40 2. Sammansättning / ämnenas klassificering Ämne CAS-nr Halt Farosymbol R-fraser

Läs mer

Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 Alpacon Multicip

Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 Alpacon Multicip Säkerhetsdatablad Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Komponent B SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HI-MACS Komponent B LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus

SÄKERHETSDATABLAD. Tix Matt Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN GRUPPNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Alkydfärg med lågaromatisk lacknafta Invändiga lösningsmedelburna färger Inomhus Artikelnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash

SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash SÄKERHETSDATABLAD Activa ColorWash 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa ColorWash Artikelnr: 44-083 Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints

SÄKERHETSDATABLAD Fluorescent Paints SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. ANVÄNDNING LEVERANTÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER C654-657TF Specialfärg

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsid=sssssuun_zu8l9n9mxmx... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4...

http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666utn&zuxl_m_lxfvlxfe4... Sida 1 av 5 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Distributör: Utarbetad den: 2011-01-01/ IRE AdeKema Chemicals (S) Grönkullen Produktanvändning: Alkalikoncentrat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD R36 IRRITERAR ÖGONEN; R37 IRRITERAR ANDNINGSORGANEN; R38 IRRITERAR HUDEN; R43 KAN GE ALLERGI VID HUDKONTAKT

SÄKERHETSDATABLAD R36 IRRITERAR ÖGONEN; R37 IRRITERAR ANDNINGSORGANEN; R38 IRRITERAR HUDEN; R43 KAN GE ALLERGI VID HUDKONTAKT Sidan 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN Pit Filler KEMISKT NAMN Polyurethane Oligomer Mixture ART. nr Pit Filler 2000 ANVÄNDN. OMR Reparation av glas FÖRETAG Glas-Weld System AB ADRESS

Läs mer