FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN Styrelsen för Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, avlämnar härmed följande berättelse för föreningens 57:e arbetsår, Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 2136 personer. (Motsv. siffra var 2 228) ÅRET SOM GÅTT Ännu ett mycket händelserikt år är till ända. Det är med stolthet jag inleder denna berättelse om vad RBU i Stockholms län har åstadkommit under Till att börja med vill jag tacka alla de stiftelser, fonder och andra organisationer som genom att tilldela oss medel möjliggör vår verksamhet. En verksamhet som dock inte skulle vara så omfattande utan vår fantastiska kanslipersonal och våra hängivna kontaktombud, förtroendevalda och övriga aktiva medlemmar som på olika sätt bidrar till att hålla RBU levande. Ett stort tack till Er alla! Våra medlemmar har haft ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan under Inom diagnosgrupperna har det anordnats läger, temakvällar, bad, bowling och mycket mer. Föreningen har under det gångna året även satsat extra mycket på att anordna aktiviteter som vänder sig till samtliga diagnosgrupper för att se till att alla grupper ska få möjlighet att träffa andra och känna gemenskap. Till exempel familjekväll på Junibacken och en trevlig bad- och djurparksweekend i Eskilstuna. RBU i Stockholms län har under året arbetat vidare med det intressepolitiska arbetet, främst inom områdena habilitering och färdtjänst. Då 2010 var ett valår hade vi lite extra fokus på valfrågor, bland annat med en valspecial i vår fina medlemstidning. En tidning som verkligen ger medlemsnytta och som tar upp såväl intressepolitiska frågor som teman av mer skönlitterär karaktär. Inte nog med det, vi har även gett ut en bok med kåserier om den vardag vi lever i. En bok som redan fått stor spridning då vi fått beställningar från olika platser runt om i Sverige. Vi har framgångsrikt varit med och påverkat Stockholms stads inriktning på fritidsverksamhet för våra barn och ungdomar. Vi har också synts i TV där två av våra medlemmar fick komma till tals i direktsändning angående den dåliga snöröjningen. Ni kan läsa mer om våra olika aktiviteter och vårt intressepolitiska arbete längre fram i årsberättelsen. En årsberättelse som vittnar om ett oerhört engagemang och som verkligen visar att vi ska känna oss stolta över hur mycket vi tillsammans kan åstadkomma. Slutligen vill jag passa på att framföra ett stort tack för det förtroende som givits mig som ordförande de senaste tre åren. Det har varit väldigt roliga och givande år men nu är det dags att tacka för mig. Vid årsmötet 2011 väljer medlemmarna en ny ordförande som tillsammans med styrelsen får ta nya friska tag för att föra föreningen framåt. Ann-Sofie Hult Avgående ordförande 3

2 PÅVERKANSARBETE RBU:s intressepolitiska arbete bedrivs inom flera områden och genom olika kanaler. Våra representanter i kommunala handikappråd och samverkansråd står för en stor del av detta arbete antingen i ett begränsat geografiskt område eller inom en specifik nämnd. Frågor av bredare och mer övergripande karaktär ansvarar styrelsen för. Under 2010 har RBU bland annat arbetat med följande: Träffstugan Ungdomsgården Träffstugan har varit öppen för ungdomar med rörelsehinder. Under 2010 togs beslut att inte längre ta emot ungdomar som förutom sitt rörelsehinder till exempel har en utvecklingsstörning. Detta grundade sig på ett 30 år gammalt kommunalt beslut. Många besökare som gått på Träffstugan flera år skulle därmed inte tillhöra målgruppen om de utöver sitt rörelsehinder hade en utvecklingsstörning eller kommunikationssvårigheter. RBU engagerade sig starkt i frågan och försökte till en början få fram det beslut man hänvisade till men utan resultat. Delar ur RBU:s styrelse uppvaktade både politiker och tjänstemän brevledes samt personligen. Man framförde vilka konsekvenser beslutet får för de barn som helt plötsligt blir utestängda från en verksamhet de deltagit i under flera år. Det målinriktade arbetet gav resultat och Stockholms stad tog tillbaka sitt beslut och Träffstugan är åter öppen för alla ungdomar som har ett rörelsehinder i kombination med annat funktionshinder. Österholmsskolan Med anledning av den planerade flytten av RH-avdelningen (grund- och särskola) från Österholmsskolan till Nytorpsskolan skickade RBU en skrivelse till länskommunernas ansvariga tjänstemän för kommunens skolplaceringar till RH-klasser. Flytten skulle innebära en halvering av antalet platser och oro fanns för att habiliteringen inte längre skulle bli en så omfattande och integrerad del av verksamheten som den var före flytten. Kommer det att vara möjligt att bibehålla kvaliteten med en så kraftig minskning av elevantalet? Det är främst elever från Stockholms stad som ska beredas plats i den nya skolan. Vad kommer då att hända med de elever som kommer från kranskommunerna och som idag går i skolan. Finns det något samarbete mellan de olika kommunerna då det gäller dessa barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar? Rapport från Stockholms stads funktionshinderinspektörer Årligen skriver funktionshinderinspektörerna i Stockholms stad en rapport som 2010 skulle få större fokus på barn och unga. Inför den rapporten deltog Annika Strid för RBU:s räkning på ett samråd där man diskuterade bland annat följande: LSS-boenden - hur fungerar de och vem som är ansvarig för att verksamheten följs upp. Gränsdragningar vad gäller barn som enligt LVU placeras på LSS-boenden av "fel skäl", på grund av sociala problem i hemmet snarare än sina funktionshinder. Avlösning och ledsagning för fritidsaktiviteter. Eventuella skillnader mellan stadsdelar eller olika handläggare. Hur det nya bedömningskansliet och förmedlingsgruppen inom Stockholms stad skulle arbeta med LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) ett system som ska garantera en likformighet mellan bedömning i olika stadsdelar. Träffstugan och verksamhetens målgrupp och uppdrag. I samrådet deltog, förutom RBU, även funktionshinderinspektörer, FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. 4

3 Nytt handikapprogram för Stockholms stad Under året har Stockholm tagit fram förslag till nytt handikapprogram för åren Rickard Friberg har för HSO/RBU:s räkning deltagit i arbetet. Jessica Stjernström har varit ersättare till Rickard. Förslaget var klart i slutet av 2010 och gick då ut på remiss till handikappföreningarna. Gruppen har i programmet formulerat sju mål som ska uppnås: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholm stads inne- och utemiljö. 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. 4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen. 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov. 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. FN-konventionen ligger till grund för programmet och man har valt ut 25 av konventionens artiklar och utav dessa är tolv prioriterade. Samverkan med habiliteringen Under 2010 fortsatte de regelbundna möten med habiliteringens chefer som startade i samband med RBU:s medlemsundersökning om habiliteringen. Undersökningen resulterade i en rapport som har legat till grund för samarbetet med habiliteringen. Maria Ennefors, Ann-Sofie Hult, Rickard Friberg och Ingrid Näsman Björk har representerat föreningen på dessa möten. Läkarmedverkan i habiliteringen Hälso- och sjukvårdens förvaltning har kartlagt hur målgruppers behov av läkarmedverkan tillgodoses. RBU inbjöds till möte då förvaltningen stämde av olika synpunkter och slutsatser man kommit fram till under arbetets gång. Maria Ennefors och Ingrid Näsman Björk deltog från RBU. Hjälpmedelsinstitutet (HI) HI inbjöd RBU att delta i ett standardiseringsarbete för barnsängar och barnrullstolar. Sten Palm var RBU:s representant i gruppen. Mättinge RBU Stockholm har engagerat sig i riksförbundets planer på att sälja sin lägergård Mättinge. För Stockholmsföreningens medlemmar är gården viktig och föreningen har många av sina aktiviteter där. Styrelsen för RBU Stockholm har aktivt arbetat för att gården ska vara kvar i RBU:s ägo. 5

4 DIAGNOSÖVERGRIPANDE MEDLEMSAKTIVITETER Föreningens verksamhet omfattar både diagnosövergripande och diagnosspecifika aktiviteter. Den diagnosspecifika initieras och genomförs av kontaktombud i respektive grupp. Beskrivning över deras verksamhet återfinns längre fram i detta dokument. Den verksamhet som vänder sig till alla eller merparten av medlemmarna initieras och genomförs både av enskilda medlemmar samt av föreningens kansli. Nedan följer en sammanställning av dessa diagnosövergripande arrangemang. Familjeband på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varje söndag kl har rörelsehindrade barn, inom RBU, med behov av rullstol eller liknade möjlighet att bada i den varma bassängen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Badet är öppet för barn och ungdomar upp till och med 16 år samt deras familjer och medföljande assistenter. Terminsavgiften under 2010 var 300 kronor per familj och termin. Vattnet håller 34 grader och det finns många olika flythjälpmedel samt leksaker att tillgå. Under året som gått har RBU haft tillgång till badet vid ca 30 tillfällen. Varje gång har det varit mellan 5-10 familjer i bassängen. De flesta barnen har också en eller två assistenter med sig. Detta gör att det ofta är fler än maxantalet 20 personer i bassängen, men det har löst sig smidigt genom att några vuxna har lämnat plats i bassängen till barnen. Badet är mycket uppskattat av både barnen och deras familjer. En del barn har möjlighet att slappna av och andra av att få motorisk träning. Att få möjlighet att röra sig fritt i varmt vatten är en härlig känsla, speciellt för dem med stora rörelsenedsättningar. I många fall är detta det enda realistiska badalternativ som erbjuds. Årsmöte Måndagen den 29 mars, kl höll föreningen sitt årsmöte i RBU:s konferenslokaler på S:t Göransgatan 82A. De cirka 30 medlemmarna som anslutit till årsmötet bjöds på en uppdukad Italiensk buffé med kaffe och kaka. Efter god mat och dryck tog styrelsen vid och berättade om vad som var på gång inför det kommande valet. Och man diskuterade vilka frågor som speciellt bör drivas inför valet. Efter valdiskussionerna började själva årsmötesförhandlingarna. Föreläsning med Jonas Helgesson Måndagen den 10 maj kl höll Jonas Helgesson den mycket uppskattade föreläsningen Måste man vara frisk för att må bra?. Föreläsningen hölls i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan 82A och lokalen var fylld till bredden med medlemmar (både ungdomar och vuxna) samt assistenter och annan personal. Under kvällen bjöds det på kaffe och smörgås. Jonas Helgesson är en känd ståuppare och författare och kvällens föreläsning handlade om självbild, normalitet och fördomar i en härlig mix. Det var mycket skratt och många tårar när Jonas Helgesson, som själv är CP-skadad, berättade om sin uppväxt och hur det är att brottas med handikapp i vardagen. Han berättade om hur man kan hitta motivation att leva sitt liv på bästa sätt trots handikapp och svåra omständigheter. Bocciaturnering En Boccia-turnering var planerad att hållas den 29 maj på Beckis idrottscenter med servering av fika i det gröna. Denna begivenhet brukar vara populärt men denna gång blev anmälningarna för få och aktiviteten fick ställas in med kort varsel. 6

5 Familjevecka på Herrfallet För sjunde året i rad arrangerade RBU en familjevecka i Herrfallet utanför Arboga. Det var 54 personer, fördelat på 13 familjer med assistenter som under v. 30 åkte till Herrfallet. På programmet stod ridning, grillkvällar, föräldrakvällar i bastun och mycket lek och bad. Veckan var som tidigare år öppen för familjer med barn i alla åldrar och med olika diagnoser och syftade till att ge möjlighet för barnen att få nya kamrater och familjerna att knyta nya kontakter med andra i liknande situation. Ann-Sofie Hult och Sten Palm planerade och genomförde den välbesökta veckan. Äventyrsbad och Parken Zoo i Eskilstuna Den 4-5 september upprepade föreningen förra årets populära resa till Eskilstuna med övernattning på Hotell Bolinder Munktell. Alla föreningens medlemmar var inbjudna att delta och alla som önskade fick också plats. Det var 181 personer som deltog fördelat på 48 familjer med assistenter som åkte till Eskilstuna och bodde på Hotell Bolinder Munktell. Vid ankomst till hotellet kunde man äta lunch och besöka Munktellmuseet. På kvällen blev det en gemensam middag på hotellet och därefter var det dags för bad på Vattenpalatset. Hela äventyrsbadet hade abonnerats för kvällen och alla badade och stojade av hjärtans lust. Efter den helkvällen var det många som glada i hågen fortsatte att mingla och umgås i baren på hotellet medan andra var trötta, glada och nöjda och gick och lade sig direkt för tidig uppgång nästkommande dag. På söndagen träffades medlemmarna vid tio på Parken Zoo för en heldag med både djurpark och tivoli. Ute i parken fanns speciella guider som berättade mer om djuren exklusivt för alla RBU:s medlemmar. Än en gång kan föreningen stolt skriva in en välbesökt familjehelg i årsberättelsen. Familjedag på Vasamuseet Den 23 oktober kl inbjöds alla medlemmar till en RBU-dag på Vasamuseet. 102 medlemmar deltog och fick lära sig mer om Skeppet Vasa, besökte det spännande Alla ombordrummet och hur det ser ut under däck. Vasamuseet stod för de duktiga pedagoger som på ett spännande sätt tog med RBU-arna tillbaka till Vasas tid. Presentation av färdtjänstrapporten Vid två tillfällen under oktober och november bjöd RBU Stockholm in samtliga medlemmar till en informations- och diskussionskväll för att presentera RBU:s färdtjänstrapport. Färdtjänstrapporten bygger på en stor medlemsenkät som skickades ut under 2007 där RBU undersökt vad medlemmarna tycker om färdtjänsten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Färdtjänstundersökningen resulterade i rapporten Färdtjänst på vems villkor som publicerades den 9 september tillsammans med ett pressutskick. Tanken var att vid mötet redogöra för de förbättringsförslag som tagits fram med stöd av resultatet från medlemsenkäten. Representanter från färdtjänsten var också inbjudna för att svara på frågor om färdtjänsten. Båda dessa möten ställdes in på grund av att för få medlemmar hade anmält sig. Föreläsning med Bo Hejlskov Den 11 oktober hölls en välbesökt föreläsning med Bo Hejlskov Elvén, i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Bo Hejlskov har skrivit boken Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Det var cirka 70 förväntansfulla medlemmar som lyssnade på den intressanta föreläsningen och försåg sig av fika och smörgås. Bo Hejlskov beskrev olika beteenden hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser som kan skapa problem i vardagen och gav sedan förslag på olika praktiska metoder och lösningar. Föreläsningen blev mycket uppskattad och det var många som ville köpa hans bok och få ta del av hans OH-material. 7

6 Sagolik lördag på Junibacken Lördagen den 27 november var det än en gång dags för RBU:s traditionsenliga familjekväll på Junibacken. Det här är femte året i rad som föreningen abonnerar hela Junibacken under en lördagskväll. 170 leksugna RBU:are bjöds på sagotåg, pannkaksbuffé, ansiktsmålning, fiskdamm och pippiteater. Kvällen på Junibacken har blivit en svårslagen tradition som alltid är lika uppskattad. Det är en trevlig kväll för bara RBU familjer där alla barn får chans att upptäcka utställningarna i sin egen takt utan trängsel från en massa andra besökare som det oftast är när Junibacken är öppet för allmänheten. Lanseringsparty Fredagen den 10 december bjöd RBU in samtliga medlemmar samt övriga intresserade till ett Lanseringsparty för att fira utgivningen av RBU:s kåseribok Lite Lagom Ovanlig. Maria Ennefors, som skrivit merparten av kåserierna i boken, presenterade boken tillsammans med Ingrid Sillén från Migra Förlag, som är det förlag som ger ut boken. Maria läste även upp ett kåseri för dem församlade samt signerade de böcker som såldes. RBU och Migra förlag bjöd på bubblig dricka och smaskigt tilltugg. DIAGNOSGRUPPER OCH ANTAL MEDLEMMAR Antalet medlemmar i RBU var vid årsskiftet st fördelat på 743 familjer (2009 var motsvarande siffra medlemmar fördelat på 773 familjer). Fördelningen mellan de olika diagnosgrupperna är som nedan. Summan av medlemmar i de olika diagnosgrupperna är högre än totalsiffran ovan. Det beror på att några barn har flera diagnoser och är därför med i flera diagnosgrupper. Siffrorna inom parentes avser medlemsantalet per 31/ Cerebral Pares (CP) Medfödd Benskörhet (OI) 966 medlemmar (992) 20 medlemmar (23) 303 familjer (320) 7 familjer (9) Flerhandikapp (FLHK) Ryggmärgsbråck (RMB) 112 medlemmar (119) 255 medlemmar (249) 33 familjer (35) 75 familjer (71) ADHD Muskelsjuka 164 medlemmar (199) 181 medlemmar (208) 51 familjer (58) 51 familjer (57) Kortväxta Prader-Willi Syndrom (PWS) 49 medlemmar (48) 15 medlemmar (25) 13 familjer (12) 4 familjer (7) Plexusskadade Hydrocefalus 19 medlemmar (11) 5 medlemmar (1) 12 familjer (6) 3 familj (1) Övriga diagnoser Utan diagnos 102 medlemmar (92) 47 medlemmar (47) 30 familjer (28) 16 familjer (16) Övriga medlemmar (stödjande) 297 medlemmar (269) 165 familjer (173) 8

7 FONDHANDLÄGGNING Elinore Brandén har under året sökt och redovisat fondmedel för att finansiera föreningens medlemsaktiviteter. År 2010 är vi tacksamma för att ha fått en aning mer fondmedel än de två föregående åren. Detta innebär att våra medlemmar fått möjlighet att ha än mer nytta och nöje för de medel som ungefär ett tiotal fonder bidragit med. Till dessa vill vi rikta ett stort och varmt TACK! Det är er förtjänst att våra medlemsfamiljer fått möjlighet till ett flertal aktiviteter, läger och resor. Vi på RBU i Stockholms län vet hur mycket dessa aktiviteter betyder för våra medlemmar! Under 2010 har RBU i Stockholms län beviljats medel från följande fonder och stiftelser: Stockholms läns landsting, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Carl-Erik Levins Stiftelse, Åhlénstiftelsen, Solstickan, Byggnadsstiftelsen S:t Erik, Gålöstiftelsen samt Radiohjälpen. Än en gång ett stort TACK för era generösa bidrag! UNGDOMSVERKSAMHET RBU har ingen organiserad ungdomsverksamhet utan hänvisar till Unga RBU-ares arbete. DIAGNOS-SPECIFIK VERKSAMHET Cerebral Pares (CP) och Flerhandikapp (FLHK) Musikläger på Mättinge Under 2010 har det återigen ordnats fyra musikläger, två på våren och två på hösten. Det har varit upp till 14 barn och ungdomar tillsammans med sina assistenter på varje läger. Musikaktiviteterna har arrangerats av flera omtyckta ledare från Mättinge. Deltagarna har tillsammans med musikledarna satt ihop helgernas program. Lägren börjar på fredag eftermiddag och pågår fram till söndagseftermiddagen. Aktiviteterna pågick både inne och ute. Alla fick prova att spela olika instrument, spela i band, uppträda solo, ordna konserter, discon och mycket mer. Lägren som har varit mycket populära arrangerades av Åsa Hultén Eriksson och Marie Kringberg. Resa till Göteborg med besök på Liseberg Den maj åkte elva barn med familjer och assistenter till Göteborg. Varje familj åkte dit själva och sedan bodde alla tillsammans på Hotel Gothia Towers i två nätter. På fredagskvällen var det samling med tilltugg och därefter blev det gemensam middag för dem som ville. På lördagen samlades allihop för att gå på Liseberg och trots det dåliga Göteborgsvädret var alla på gott humör. På kvällen blev det återigen gemensam middag med eftersnack och glada berättelser om hur dagen avlöpt. Det var Marie Snees och Charlotta Hedbring som arrangerade resan. Kontaktombudsmöte I samband med att RBU hade en funktionärsträff på kansliet den 13 september träffades alla kontaktombud i CP-gruppen (CP/FLHK, CP-mini, CP-midi samt kontaktmormödrarna) en timme tidigare för att diskutera det gruppen gjort under 2010, vad som återstår under året och framförallt planera inför

8 Pappakväll Fredagen den 19 november samlades sju pappor kl utanför Gokart Stockholm för att köra gokart tillsammans. När alla pappor var nöjda och trötta var det dags för medelhavsbuffé. Det blev mycket god mat och dryck och givande samtal i glada vänners lag. Arrangör för kvällen var Tommy Hult. Mammakväll Måndagen den 13 december träffades tio mammor på skönhetssalongen Noomi i Västertorp för att ha en trevlig kväll och koppla av tillsammans. Under kvällen fick alla mammor två timmars skönhetsvård bestående av både manikyr, massage och fotvård. Och under tiden som behandlingen pågick serverades både mat och dryck och diverse överraskningar? Stämningen var god med glada skratt och givande samtal. Arrangörer för kvällen var kontaktombuden Marie Snees och Jessica Molin. Bowling Söndagen den 14 november samlades 21 barn och ungdomar på New Bowl Center vid Gullmarsplan för att bowla tillsammans. Under en timmes tid blev det bowling till discomusik och discoljus. Barnen fick god hjälp av så kallad Gotlandsränna och sina assistenter. Därefter åt de en gemensam middag bestående av hamburgare och pannkakor. Arrangör för kvällen var Marie Kringberg. Cp-mini Inom CP/FLHK-gruppen finns en liten grupp kallad CP-mini. Den finns för alla barn mellan 0 8 år med CP-skada eller flerhandikapp Under 2010 var 49 familjer anslutna. Kontaktombud i CP-mini är Jessica Metz och Jessica Ferdman. Familjeläger på Grönhöj Strand Feriecenter Den 2-8 augusti 2010 åkte 10 barn med sina familjer och assistenter till Grönhöj Strand Feriecenter på Nordjylland i Danmark. Totalt var det 19 personer som bodde i de tio ganska stora stugorna som bokats nära Lökkens sandstränder. Under veckan utforskades Jylland och dess stränder och det blev mycket sol, bad och lek. En dag hade hela gruppen drakflygning vid stranden och på kvällen åt man en gemensam pizzamiddag. Det var kontaktombudet Jessica Metz som arrangerade resan. Julavslutning Den 12 december hade grupperna cp-mini och cp-midi julavslutning. Den gick av stapeln på Tekniska museet. Deltagandet var inte så stort, endast fem familjer träffades för en trevlig stund. Vi gick runt och utforskade de olika rummen på museet. Tyvärr var stora maskinhallen stängd, men det var desto roligare på teknorama, som hade rymt till källarvåningen. Dagen avslutades med gemensam fikastund. Det var kontaktombuden Jessica Metz och Jessica Ferdman som arrangerade. Aktivitet på korallen Jessica Metz och Jessica Ferdman har också planerat och förberett en aktivitet som ska hållas under våren 2011 på korallen. En grupp med cirka 4-5 barn ska bjudas in för att träffas på upplevelseriket Korallen på söndagar mellan cirka Cp-midi Föregående år startades gruppen Cp-midi som omfattar familjer med barn med CP-skada eller flerhandikapp som är 9-12 år. Under året har gruppen inte haft några egna aktiviteter men har deltagit i CP-gruppens övriga aktiviteter. Marita Gustavsson, som startade gruppen, är kontaktombud för dessa familjer. 10

9 Mor- och farföräldragruppen Inom RBU:s CP- och flerhandikappgrupp finns ett mor- och farföräldranätverk bestående av 37 familjer. Gruppen hade tre träffar under 2010 och cirka fem personer närvarade vid varje träff. Anita Gustafsson och Sally Lundin är kontaktombud och ansvariga för gruppen. Den 24 februari 2010 hölls den första träffen för året i RBU:s lokaler. Gruppen fick besök av Karin Sääf Göransson från Bambi korttidshem. Hon berättade om Bambis verksamhet och barnens vistelse där. Några barn bor på korttidshemmet flera dagar per vecka, andra kanske väljer någon helg per månad. En del barn kan ha sin assistent med sig. Onsdagen den 22 september kl hölls höstens första mor- och farföräldraträff i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Det var 5 mor- och farföräldrar som träffades för att lyssna på Annika Eriksson som berättade om Taktil Stimulering, som till skillnad från massage är en mjuk och följsam hudberöring. Annika, som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, berättade om de positiva effekterna av denna behandlingsform. Under kvällen bjöds det på fika och smörgås. Den 6 december kl hölls en julavslutning för gruppen i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Denna gång diskuterades det bland annat hur man skulle få fler mor- och farföräldrar att komma till träffarna och bidra med synpunkter och förslag på diskussionsämnen eller förslag på inbjudna föreläsare. Det var Anita och Sally som arrangerade samtliga träffar under året. Ryggmärgsbråck (RMB) Mammakväll Fredagen den 5 februari hölls årets mammakväll. Det var tolv mammor och två unga vuxna med Ryggmärgsbråck som träffades i RBU:s lokaler för att äta vietnamesisk mat tillsammans. På kvällen utbyttes erfarenheter och givande samtal hölls om livet som RMB-mamma. Liiso Åkerberg arrangerade denna mammaträff RMB-vecka i Åre Vecka 12. Under vecka 12 åkte 14 familjer till Åre. Där hade de hade en fantastisk vecka med massor av snö, sol och glada barn och föräldrar tillsammans med Totalskidskolans Kids ski camp. Efter ett par dagars inkörning kom alla igång och i slutet på veckan var det full fart. Under veckan genomfördes en del aktiviteter även på sidan om backen. Som vanligt prioriterade ungdomarna skidåkningen och var mest i skidbacken hela dagen. De körde dubbla pass med en kort lunchrast emellan. På fredag samlades gruppen till den numera traditionella lunchen med korv- och hamburgergrillning i backen, dit även Totalskidskolans samtliga lärare bjöds in. Stefan Andersson arrangerade denna aktivitet. Turridning med islandshäst Söndagen den 30 maj var det fem barn med sina familjer som träffades på Lappdalsgård i Åkersberga för att rida islandshäst. Fem barn med ryggmärgsbråck och tre föräldrar delades in i två grupper (en med nybörjare och en för de som kunde rida själva) och gav sig iväg på en turridning i vackert försommarväder i cirka 1,5 timmar. Efteråt avslutades aktiviteten med en fika i solen utanför stallet. Det var Annika Sterby som arrangerade. 11

10 IF-konferens Den juni deltog kontaktombuden Stefan Andersson samt Liiso Åkerberg på den årliga IFkonferensen, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) som i år gick av stapeln på Irland ett par mil utanför Dublin. IF som anordnade den 21a internationella konferensen med temat What's the next Step består av medlemmar från ca 70 länder och samtliga världsdelar. På konferensen berättade framstående läkare om de senaste rönen, forskningen och behandlingar/operationer för ryggmärgsbråck. Västvärlden har mycket att lära från t.ex. länder i Afrika där shuntoperationer görs dagligen och ger en erfarenhet som långt överstiger vår. En föreläsning som stack ut var Alice Rajaratnams berättelser om hur hon hjälper personer med RMB med vardagliga problem som behöver lösas. Hon skräddarsyr olika tillvägagångssätt, kanske motoriska övningar som är till nytta för koncentration t.ex. Allt för att vardagen ska kunna levas på bästa sätt! Parallellt med detta pågick workshops, diskussioner och föreläsningar riktade direkt till brukarna: år samt 30+ som själva lever med RMB. Det handlade om självbild, relationer, sexualitet samt hur man lever och klarar det vardagliga livet. Att få dela med sig och höra om andras liv är oerhört givande! Sammanfattningsvis en givande konferens där dels föreläsningar och dels samtal med andra är det minnesvärda. Familjehelg En familjehelg på Mättinge genomfördes den september med totalt 35 personer från 12 familjer. Det var riktigt Mättingemys och föreningen hade alla åtta stugorna samt tre rum i Stora huset. Inramningen var middag fredag kväll och avslut med lunch på söndagen. Där emellan var det mys, bastubad, gitarr och sång samt en härlig grillning på lördagskvällen, där alla samlades på verandan. Den som samordnade aktiviteten var Liiso Åkerberg. Bowling Söndagen den 24 oktober arrangerade gruppen bowling i Täby bowlinghall. Det var åtta stycken barn och ungdomar med RMB samt deras familjer som bowlade. Gruppen började med bowlingen och under en timmes tid var det full fart. Avslutade gjorde man med tacobuffé och trevligt eftersnack. Arrangör var Annika Sterby Sminkkväll Den 17 december var det dags för sminkkväll i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Det var fem tjejer med RMB samt en syster som blev sminkade av var sin proffssminkare från FACE. Tjejerna fick råd och tips om hur de skulle lägga en bra makeup både till vardags och till fest. Innan sminkningen avnjöt tjejerna pizza och lärde känna varandra. Kvällen arrangerades av Annika Sterby. Pappakväll Den sista november var det sju pappor som träffades för en kväll på stan med god mat och dryck i goda vänners lag. Det blev många glada skratt och givande samtal. Arrangör för kvällen var Stefan Andersson. Avslutningsmiddag för kontaktombuden Året avslutades med att kontaktombuden samlades och åt ett asiatiskt julbord på East tillsammans med sina respektive. En summering över året som gått visar på mycket aktiviteter och sammankomster och vi ser fram mot ett 2011 med mycket nöjen. 12

11 Plexusskadade Under 2010 har det inte förekommit några aktiviteter inom gruppen plexusskadade. Gruppens medlemmar har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Kortväxta (KV) Antalet familjer inom denna diagnosgrupp är litet och verksamheten bedrivs på riksplanet tillsammans med övriga distrikt i landet. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Gunilla Tjäder, som våra medlemmar kan vända sig till. Gruppens medlemmar har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Medfödd benskörhet (OI) Verksamheten bedrivs främst på riksnivå eftersom det är en så pass liten diagnosgrupp med ett fåtal familjer. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Therese Rudolfsson, dit våra medlemmar kan vända sig. Medlemmarna har bjudits in till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. ADHD Gruppen har under året inte haft några egna medlemsträffar men har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Annika Stridh som är kontaktombud i ADHD-gruppen har under året fått ett antal mejl och telefonsamtal från både medlemmar och utomstående som hon givit råd och stöd. Skolfrågan har varit ett återkommande ämne från dem som hört av sig. Prader Willi Syndrom (PWS) Gruppen hade inga aktiviteter under Dess medlemmar inbjöds att delta på föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Muskelsjukdomar Tisdagen den 6/4 till torsdagen den 8/4-10 hölls ett musikläger för muskel- och ryggmärgsbråcksgruppen på Mättinge. Det var sex ungdomar som deltog och hade det kul på lägret, men fler hade dock fått plats. På lägret hade de disco och fick pröva på olika instrument. Lägret avslutades med ett framträdande. Det fanns även utrymme för egen tid då man badade, lärde känna varandra och umgicks. Lägret anordnades av Anneli Khayati i muskelgruppen. Ännu ett läger var inplanerat till september månad. Detta fick dock ställs in på grund av för få anmälningar. Gruppens kontaktombud är Reinier Hjelm. Övriga Förutom grupperna ovan har vi ett antal medlemmar som hamnar i gruppen "övriga diagnoser". Det är till exempel de som inte uppger diagnos, har annan diagnos än ovan nämnda grupper eller är stödmedlemmar i föreningen. Dessa familjer har inbjudits till gemensamma aktiviteter och fått den information som övriga medlemmar fått. Inom denna grupp återfinns också vissa vårdinrättningar, korttidshem, dagcenter osv. De har också fått tidningen Hört & Hänt och inbjudningar till vissa av våra öppna träffar. Huddingegruppen RBU får årligen ett bidrag från Huddinge församling till aktiviteter för barn med rörelsehinder boende i Huddinge kommun. Pengarna ska användas till någon gemenskapsfrämjande aktivitet för dessa familjer. Den 6 januari 2010 träffades 23 förväntansfulla barn för att tillsammans med sina familjer och ledsagare se Disney on Ice på Globen. Tillsammans var de 50 personer som såg föreställningen som blev en stor upplevelse för såväl stora som små. 13

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer

RBU Stockholm. Nr 4 2011. Sidan 10 15. Om vänskap och kompisar. Tema ADHD Sidan 4 8. Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer RBU Stockholm Nr 4 2011 FOTO: ANETTE FRANSSON Ju mer vi är tillsammans Sidan 10 15 Om vänskap och kompisar Tema ADHD Sidan 4 8 Nu fungerar vardagen bättre för Kristoffer Lite smått och gott inför julen.

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Tobias vill vidga synen på epilepsi Nr 1 2009 Årgång 28 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 1 2009 Årgång 28 Tobias vill vidga synen på epilepsi Ella har eget boende tack vare ett team personliga assistenter som täcker in dygnets alla timmar. Vi

Läs mer

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra

Den nya mirakeldräkten Fredriks uppfinning minskar felaktig muskelspänning 5:2010. RBU i nytt samarbete om folsyra 5:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU Extra medlemsrabatt på Mättinge! Sid 5 RBU i nytt samarbete om folsyra Ingrids dröm blev verklighet! läs om hennes resa till Disneyland Den nya mirakeldräkten

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Smärtan tar all Morris kraft. RBU Stockholm. Alexander har Duchennes muskeldystrofi En skön kille med glimten i ögat. Nr 2 2011

Smärtan tar all Morris kraft. RBU Stockholm. Alexander har Duchennes muskeldystrofi En skön kille med glimten i ögat. Nr 2 2011 FOTO: SONIA HANTMAN Extra fylligt sommarnummer! RBU Stockholm Nr 2 2011 Så blir barnen trygga i vattnet. Sidan 10 Alexander har Duchennes muskeldystrofi En skön kille med glimten i ögat Sidan 20 tema smärta

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar

Länsförbundet. i Stockholms län. Nummer 4, 2012. Kompisar och grannar Länsförbundet i Stockholms län Nummer 4, 2012 Kompisar och grannar 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 12-13 14-18 19 20 Länsförbundet Ordförande har ordet Engagemang och solidaritet Vad är goda levnadsvillkor?

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 2 Årgång 25 Krisläge i epilepsivården Läs mer sid 4 5 Atlas, första epihunden Läs mer sid 6 En dag i kringelstan Läs mer sid 12 13 Så kan man stå emot

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak

Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak Nr 3 2014 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Ett bra liv trots begränsad rörlighet Skratt är en allvarlig sak 2 RTP-S Aktuellt Nr 3 2014 Innehåll Med mina ord... Med mina ord...... 3 Ett bra liv

Läs mer