FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN Styrelsen för Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, avlämnar härmed följande berättelse för föreningens 57:e arbetsår, Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 2136 personer. (Motsv. siffra var 2 228) ÅRET SOM GÅTT Ännu ett mycket händelserikt år är till ända. Det är med stolthet jag inleder denna berättelse om vad RBU i Stockholms län har åstadkommit under Till att börja med vill jag tacka alla de stiftelser, fonder och andra organisationer som genom att tilldela oss medel möjliggör vår verksamhet. En verksamhet som dock inte skulle vara så omfattande utan vår fantastiska kanslipersonal och våra hängivna kontaktombud, förtroendevalda och övriga aktiva medlemmar som på olika sätt bidrar till att hålla RBU levande. Ett stort tack till Er alla! Våra medlemmar har haft ett stort utbud av aktiviteter att välja mellan under Inom diagnosgrupperna har det anordnats läger, temakvällar, bad, bowling och mycket mer. Föreningen har under det gångna året även satsat extra mycket på att anordna aktiviteter som vänder sig till samtliga diagnosgrupper för att se till att alla grupper ska få möjlighet att träffa andra och känna gemenskap. Till exempel familjekväll på Junibacken och en trevlig bad- och djurparksweekend i Eskilstuna. RBU i Stockholms län har under året arbetat vidare med det intressepolitiska arbetet, främst inom områdena habilitering och färdtjänst. Då 2010 var ett valår hade vi lite extra fokus på valfrågor, bland annat med en valspecial i vår fina medlemstidning. En tidning som verkligen ger medlemsnytta och som tar upp såväl intressepolitiska frågor som teman av mer skönlitterär karaktär. Inte nog med det, vi har även gett ut en bok med kåserier om den vardag vi lever i. En bok som redan fått stor spridning då vi fått beställningar från olika platser runt om i Sverige. Vi har framgångsrikt varit med och påverkat Stockholms stads inriktning på fritidsverksamhet för våra barn och ungdomar. Vi har också synts i TV där två av våra medlemmar fick komma till tals i direktsändning angående den dåliga snöröjningen. Ni kan läsa mer om våra olika aktiviteter och vårt intressepolitiska arbete längre fram i årsberättelsen. En årsberättelse som vittnar om ett oerhört engagemang och som verkligen visar att vi ska känna oss stolta över hur mycket vi tillsammans kan åstadkomma. Slutligen vill jag passa på att framföra ett stort tack för det förtroende som givits mig som ordförande de senaste tre åren. Det har varit väldigt roliga och givande år men nu är det dags att tacka för mig. Vid årsmötet 2011 väljer medlemmarna en ny ordförande som tillsammans med styrelsen får ta nya friska tag för att föra föreningen framåt. Ann-Sofie Hult Avgående ordförande 3

2 PÅVERKANSARBETE RBU:s intressepolitiska arbete bedrivs inom flera områden och genom olika kanaler. Våra representanter i kommunala handikappråd och samverkansråd står för en stor del av detta arbete antingen i ett begränsat geografiskt område eller inom en specifik nämnd. Frågor av bredare och mer övergripande karaktär ansvarar styrelsen för. Under 2010 har RBU bland annat arbetat med följande: Träffstugan Ungdomsgården Träffstugan har varit öppen för ungdomar med rörelsehinder. Under 2010 togs beslut att inte längre ta emot ungdomar som förutom sitt rörelsehinder till exempel har en utvecklingsstörning. Detta grundade sig på ett 30 år gammalt kommunalt beslut. Många besökare som gått på Träffstugan flera år skulle därmed inte tillhöra målgruppen om de utöver sitt rörelsehinder hade en utvecklingsstörning eller kommunikationssvårigheter. RBU engagerade sig starkt i frågan och försökte till en början få fram det beslut man hänvisade till men utan resultat. Delar ur RBU:s styrelse uppvaktade både politiker och tjänstemän brevledes samt personligen. Man framförde vilka konsekvenser beslutet får för de barn som helt plötsligt blir utestängda från en verksamhet de deltagit i under flera år. Det målinriktade arbetet gav resultat och Stockholms stad tog tillbaka sitt beslut och Träffstugan är åter öppen för alla ungdomar som har ett rörelsehinder i kombination med annat funktionshinder. Österholmsskolan Med anledning av den planerade flytten av RH-avdelningen (grund- och särskola) från Österholmsskolan till Nytorpsskolan skickade RBU en skrivelse till länskommunernas ansvariga tjänstemän för kommunens skolplaceringar till RH-klasser. Flytten skulle innebära en halvering av antalet platser och oro fanns för att habiliteringen inte längre skulle bli en så omfattande och integrerad del av verksamheten som den var före flytten. Kommer det att vara möjligt att bibehålla kvaliteten med en så kraftig minskning av elevantalet? Det är främst elever från Stockholms stad som ska beredas plats i den nya skolan. Vad kommer då att hända med de elever som kommer från kranskommunerna och som idag går i skolan. Finns det något samarbete mellan de olika kommunerna då det gäller dessa barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar? Rapport från Stockholms stads funktionshinderinspektörer Årligen skriver funktionshinderinspektörerna i Stockholms stad en rapport som 2010 skulle få större fokus på barn och unga. Inför den rapporten deltog Annika Strid för RBU:s räkning på ett samråd där man diskuterade bland annat följande: LSS-boenden - hur fungerar de och vem som är ansvarig för att verksamheten följs upp. Gränsdragningar vad gäller barn som enligt LVU placeras på LSS-boenden av "fel skäl", på grund av sociala problem i hemmet snarare än sina funktionshinder. Avlösning och ledsagning för fritidsaktiviteter. Eventuella skillnader mellan stadsdelar eller olika handläggare. Hur det nya bedömningskansliet och förmedlingsgruppen inom Stockholms stad skulle arbeta med LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) ett system som ska garantera en likformighet mellan bedömning i olika stadsdelar. Träffstugan och verksamhetens målgrupp och uppdrag. I samrådet deltog, förutom RBU, även funktionshinderinspektörer, FUB samt Autism- och Aspergerförbundet. 4

3 Nytt handikapprogram för Stockholms stad Under året har Stockholm tagit fram förslag till nytt handikapprogram för åren Rickard Friberg har för HSO/RBU:s räkning deltagit i arbetet. Jessica Stjernström har varit ersättare till Rickard. Förslaget var klart i slutet av 2010 och gick då ut på remiss till handikappföreningarna. Gruppen har i programmet formulerat sju mål som ska uppnås: 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholm stads inne- och utemiljö. 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne. 4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen. 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov. 7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet. FN-konventionen ligger till grund för programmet och man har valt ut 25 av konventionens artiklar och utav dessa är tolv prioriterade. Samverkan med habiliteringen Under 2010 fortsatte de regelbundna möten med habiliteringens chefer som startade i samband med RBU:s medlemsundersökning om habiliteringen. Undersökningen resulterade i en rapport som har legat till grund för samarbetet med habiliteringen. Maria Ennefors, Ann-Sofie Hult, Rickard Friberg och Ingrid Näsman Björk har representerat föreningen på dessa möten. Läkarmedverkan i habiliteringen Hälso- och sjukvårdens förvaltning har kartlagt hur målgruppers behov av läkarmedverkan tillgodoses. RBU inbjöds till möte då förvaltningen stämde av olika synpunkter och slutsatser man kommit fram till under arbetets gång. Maria Ennefors och Ingrid Näsman Björk deltog från RBU. Hjälpmedelsinstitutet (HI) HI inbjöd RBU att delta i ett standardiseringsarbete för barnsängar och barnrullstolar. Sten Palm var RBU:s representant i gruppen. Mättinge RBU Stockholm har engagerat sig i riksförbundets planer på att sälja sin lägergård Mättinge. För Stockholmsföreningens medlemmar är gården viktig och föreningen har många av sina aktiviteter där. Styrelsen för RBU Stockholm har aktivt arbetat för att gården ska vara kvar i RBU:s ägo. 5

4 DIAGNOSÖVERGRIPANDE MEDLEMSAKTIVITETER Föreningens verksamhet omfattar både diagnosövergripande och diagnosspecifika aktiviteter. Den diagnosspecifika initieras och genomförs av kontaktombud i respektive grupp. Beskrivning över deras verksamhet återfinns längre fram i detta dokument. Den verksamhet som vänder sig till alla eller merparten av medlemmarna initieras och genomförs både av enskilda medlemmar samt av föreningens kansli. Nedan följer en sammanställning av dessa diagnosövergripande arrangemang. Familjeband på Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varje söndag kl har rörelsehindrade barn, inom RBU, med behov av rullstol eller liknade möjlighet att bada i den varma bassängen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Badet är öppet för barn och ungdomar upp till och med 16 år samt deras familjer och medföljande assistenter. Terminsavgiften under 2010 var 300 kronor per familj och termin. Vattnet håller 34 grader och det finns många olika flythjälpmedel samt leksaker att tillgå. Under året som gått har RBU haft tillgång till badet vid ca 30 tillfällen. Varje gång har det varit mellan 5-10 familjer i bassängen. De flesta barnen har också en eller två assistenter med sig. Detta gör att det ofta är fler än maxantalet 20 personer i bassängen, men det har löst sig smidigt genom att några vuxna har lämnat plats i bassängen till barnen. Badet är mycket uppskattat av både barnen och deras familjer. En del barn har möjlighet att slappna av och andra av att få motorisk träning. Att få möjlighet att röra sig fritt i varmt vatten är en härlig känsla, speciellt för dem med stora rörelsenedsättningar. I många fall är detta det enda realistiska badalternativ som erbjuds. Årsmöte Måndagen den 29 mars, kl höll föreningen sitt årsmöte i RBU:s konferenslokaler på S:t Göransgatan 82A. De cirka 30 medlemmarna som anslutit till årsmötet bjöds på en uppdukad Italiensk buffé med kaffe och kaka. Efter god mat och dryck tog styrelsen vid och berättade om vad som var på gång inför det kommande valet. Och man diskuterade vilka frågor som speciellt bör drivas inför valet. Efter valdiskussionerna började själva årsmötesförhandlingarna. Föreläsning med Jonas Helgesson Måndagen den 10 maj kl höll Jonas Helgesson den mycket uppskattade föreläsningen Måste man vara frisk för att må bra?. Föreläsningen hölls i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan 82A och lokalen var fylld till bredden med medlemmar (både ungdomar och vuxna) samt assistenter och annan personal. Under kvällen bjöds det på kaffe och smörgås. Jonas Helgesson är en känd ståuppare och författare och kvällens föreläsning handlade om självbild, normalitet och fördomar i en härlig mix. Det var mycket skratt och många tårar när Jonas Helgesson, som själv är CP-skadad, berättade om sin uppväxt och hur det är att brottas med handikapp i vardagen. Han berättade om hur man kan hitta motivation att leva sitt liv på bästa sätt trots handikapp och svåra omständigheter. Bocciaturnering En Boccia-turnering var planerad att hållas den 29 maj på Beckis idrottscenter med servering av fika i det gröna. Denna begivenhet brukar vara populärt men denna gång blev anmälningarna för få och aktiviteten fick ställas in med kort varsel. 6

5 Familjevecka på Herrfallet För sjunde året i rad arrangerade RBU en familjevecka i Herrfallet utanför Arboga. Det var 54 personer, fördelat på 13 familjer med assistenter som under v. 30 åkte till Herrfallet. På programmet stod ridning, grillkvällar, föräldrakvällar i bastun och mycket lek och bad. Veckan var som tidigare år öppen för familjer med barn i alla åldrar och med olika diagnoser och syftade till att ge möjlighet för barnen att få nya kamrater och familjerna att knyta nya kontakter med andra i liknande situation. Ann-Sofie Hult och Sten Palm planerade och genomförde den välbesökta veckan. Äventyrsbad och Parken Zoo i Eskilstuna Den 4-5 september upprepade föreningen förra årets populära resa till Eskilstuna med övernattning på Hotell Bolinder Munktell. Alla föreningens medlemmar var inbjudna att delta och alla som önskade fick också plats. Det var 181 personer som deltog fördelat på 48 familjer med assistenter som åkte till Eskilstuna och bodde på Hotell Bolinder Munktell. Vid ankomst till hotellet kunde man äta lunch och besöka Munktellmuseet. På kvällen blev det en gemensam middag på hotellet och därefter var det dags för bad på Vattenpalatset. Hela äventyrsbadet hade abonnerats för kvällen och alla badade och stojade av hjärtans lust. Efter den helkvällen var det många som glada i hågen fortsatte att mingla och umgås i baren på hotellet medan andra var trötta, glada och nöjda och gick och lade sig direkt för tidig uppgång nästkommande dag. På söndagen träffades medlemmarna vid tio på Parken Zoo för en heldag med både djurpark och tivoli. Ute i parken fanns speciella guider som berättade mer om djuren exklusivt för alla RBU:s medlemmar. Än en gång kan föreningen stolt skriva in en välbesökt familjehelg i årsberättelsen. Familjedag på Vasamuseet Den 23 oktober kl inbjöds alla medlemmar till en RBU-dag på Vasamuseet. 102 medlemmar deltog och fick lära sig mer om Skeppet Vasa, besökte det spännande Alla ombordrummet och hur det ser ut under däck. Vasamuseet stod för de duktiga pedagoger som på ett spännande sätt tog med RBU-arna tillbaka till Vasas tid. Presentation av färdtjänstrapporten Vid två tillfällen under oktober och november bjöd RBU Stockholm in samtliga medlemmar till en informations- och diskussionskväll för att presentera RBU:s färdtjänstrapport. Färdtjänstrapporten bygger på en stor medlemsenkät som skickades ut under 2007 där RBU undersökt vad medlemmarna tycker om färdtjänsten för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Färdtjänstundersökningen resulterade i rapporten Färdtjänst på vems villkor som publicerades den 9 september tillsammans med ett pressutskick. Tanken var att vid mötet redogöra för de förbättringsförslag som tagits fram med stöd av resultatet från medlemsenkäten. Representanter från färdtjänsten var också inbjudna för att svara på frågor om färdtjänsten. Båda dessa möten ställdes in på grund av att för få medlemmar hade anmält sig. Föreläsning med Bo Hejlskov Den 11 oktober hölls en välbesökt föreläsning med Bo Hejlskov Elvén, i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Bo Hejlskov har skrivit boken Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Det var cirka 70 förväntansfulla medlemmar som lyssnade på den intressanta föreläsningen och försåg sig av fika och smörgås. Bo Hejlskov beskrev olika beteenden hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser som kan skapa problem i vardagen och gav sedan förslag på olika praktiska metoder och lösningar. Föreläsningen blev mycket uppskattad och det var många som ville köpa hans bok och få ta del av hans OH-material. 7

6 Sagolik lördag på Junibacken Lördagen den 27 november var det än en gång dags för RBU:s traditionsenliga familjekväll på Junibacken. Det här är femte året i rad som föreningen abonnerar hela Junibacken under en lördagskväll. 170 leksugna RBU:are bjöds på sagotåg, pannkaksbuffé, ansiktsmålning, fiskdamm och pippiteater. Kvällen på Junibacken har blivit en svårslagen tradition som alltid är lika uppskattad. Det är en trevlig kväll för bara RBU familjer där alla barn får chans att upptäcka utställningarna i sin egen takt utan trängsel från en massa andra besökare som det oftast är när Junibacken är öppet för allmänheten. Lanseringsparty Fredagen den 10 december bjöd RBU in samtliga medlemmar samt övriga intresserade till ett Lanseringsparty för att fira utgivningen av RBU:s kåseribok Lite Lagom Ovanlig. Maria Ennefors, som skrivit merparten av kåserierna i boken, presenterade boken tillsammans med Ingrid Sillén från Migra Förlag, som är det förlag som ger ut boken. Maria läste även upp ett kåseri för dem församlade samt signerade de böcker som såldes. RBU och Migra förlag bjöd på bubblig dricka och smaskigt tilltugg. DIAGNOSGRUPPER OCH ANTAL MEDLEMMAR Antalet medlemmar i RBU var vid årsskiftet st fördelat på 743 familjer (2009 var motsvarande siffra medlemmar fördelat på 773 familjer). Fördelningen mellan de olika diagnosgrupperna är som nedan. Summan av medlemmar i de olika diagnosgrupperna är högre än totalsiffran ovan. Det beror på att några barn har flera diagnoser och är därför med i flera diagnosgrupper. Siffrorna inom parentes avser medlemsantalet per 31/ Cerebral Pares (CP) Medfödd Benskörhet (OI) 966 medlemmar (992) 20 medlemmar (23) 303 familjer (320) 7 familjer (9) Flerhandikapp (FLHK) Ryggmärgsbråck (RMB) 112 medlemmar (119) 255 medlemmar (249) 33 familjer (35) 75 familjer (71) ADHD Muskelsjuka 164 medlemmar (199) 181 medlemmar (208) 51 familjer (58) 51 familjer (57) Kortväxta Prader-Willi Syndrom (PWS) 49 medlemmar (48) 15 medlemmar (25) 13 familjer (12) 4 familjer (7) Plexusskadade Hydrocefalus 19 medlemmar (11) 5 medlemmar (1) 12 familjer (6) 3 familj (1) Övriga diagnoser Utan diagnos 102 medlemmar (92) 47 medlemmar (47) 30 familjer (28) 16 familjer (16) Övriga medlemmar (stödjande) 297 medlemmar (269) 165 familjer (173) 8

7 FONDHANDLÄGGNING Elinore Brandén har under året sökt och redovisat fondmedel för att finansiera föreningens medlemsaktiviteter. År 2010 är vi tacksamma för att ha fått en aning mer fondmedel än de två föregående åren. Detta innebär att våra medlemmar fått möjlighet att ha än mer nytta och nöje för de medel som ungefär ett tiotal fonder bidragit med. Till dessa vill vi rikta ett stort och varmt TACK! Det är er förtjänst att våra medlemsfamiljer fått möjlighet till ett flertal aktiviteter, läger och resor. Vi på RBU i Stockholms län vet hur mycket dessa aktiviteter betyder för våra medlemmar! Under 2010 har RBU i Stockholms län beviljats medel från följande fonder och stiftelser: Stockholms läns landsting, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Carl-Erik Levins Stiftelse, Åhlénstiftelsen, Solstickan, Byggnadsstiftelsen S:t Erik, Gålöstiftelsen samt Radiohjälpen. Än en gång ett stort TACK för era generösa bidrag! UNGDOMSVERKSAMHET RBU har ingen organiserad ungdomsverksamhet utan hänvisar till Unga RBU-ares arbete. DIAGNOS-SPECIFIK VERKSAMHET Cerebral Pares (CP) och Flerhandikapp (FLHK) Musikläger på Mättinge Under 2010 har det återigen ordnats fyra musikläger, två på våren och två på hösten. Det har varit upp till 14 barn och ungdomar tillsammans med sina assistenter på varje läger. Musikaktiviteterna har arrangerats av flera omtyckta ledare från Mättinge. Deltagarna har tillsammans med musikledarna satt ihop helgernas program. Lägren börjar på fredag eftermiddag och pågår fram till söndagseftermiddagen. Aktiviteterna pågick både inne och ute. Alla fick prova att spela olika instrument, spela i band, uppträda solo, ordna konserter, discon och mycket mer. Lägren som har varit mycket populära arrangerades av Åsa Hultén Eriksson och Marie Kringberg. Resa till Göteborg med besök på Liseberg Den maj åkte elva barn med familjer och assistenter till Göteborg. Varje familj åkte dit själva och sedan bodde alla tillsammans på Hotel Gothia Towers i två nätter. På fredagskvällen var det samling med tilltugg och därefter blev det gemensam middag för dem som ville. På lördagen samlades allihop för att gå på Liseberg och trots det dåliga Göteborgsvädret var alla på gott humör. På kvällen blev det återigen gemensam middag med eftersnack och glada berättelser om hur dagen avlöpt. Det var Marie Snees och Charlotta Hedbring som arrangerade resan. Kontaktombudsmöte I samband med att RBU hade en funktionärsträff på kansliet den 13 september träffades alla kontaktombud i CP-gruppen (CP/FLHK, CP-mini, CP-midi samt kontaktmormödrarna) en timme tidigare för att diskutera det gruppen gjort under 2010, vad som återstår under året och framförallt planera inför

8 Pappakväll Fredagen den 19 november samlades sju pappor kl utanför Gokart Stockholm för att köra gokart tillsammans. När alla pappor var nöjda och trötta var det dags för medelhavsbuffé. Det blev mycket god mat och dryck och givande samtal i glada vänners lag. Arrangör för kvällen var Tommy Hult. Mammakväll Måndagen den 13 december träffades tio mammor på skönhetssalongen Noomi i Västertorp för att ha en trevlig kväll och koppla av tillsammans. Under kvällen fick alla mammor två timmars skönhetsvård bestående av både manikyr, massage och fotvård. Och under tiden som behandlingen pågick serverades både mat och dryck och diverse överraskningar? Stämningen var god med glada skratt och givande samtal. Arrangörer för kvällen var kontaktombuden Marie Snees och Jessica Molin. Bowling Söndagen den 14 november samlades 21 barn och ungdomar på New Bowl Center vid Gullmarsplan för att bowla tillsammans. Under en timmes tid blev det bowling till discomusik och discoljus. Barnen fick god hjälp av så kallad Gotlandsränna och sina assistenter. Därefter åt de en gemensam middag bestående av hamburgare och pannkakor. Arrangör för kvällen var Marie Kringberg. Cp-mini Inom CP/FLHK-gruppen finns en liten grupp kallad CP-mini. Den finns för alla barn mellan 0 8 år med CP-skada eller flerhandikapp Under 2010 var 49 familjer anslutna. Kontaktombud i CP-mini är Jessica Metz och Jessica Ferdman. Familjeläger på Grönhöj Strand Feriecenter Den 2-8 augusti 2010 åkte 10 barn med sina familjer och assistenter till Grönhöj Strand Feriecenter på Nordjylland i Danmark. Totalt var det 19 personer som bodde i de tio ganska stora stugorna som bokats nära Lökkens sandstränder. Under veckan utforskades Jylland och dess stränder och det blev mycket sol, bad och lek. En dag hade hela gruppen drakflygning vid stranden och på kvällen åt man en gemensam pizzamiddag. Det var kontaktombudet Jessica Metz som arrangerade resan. Julavslutning Den 12 december hade grupperna cp-mini och cp-midi julavslutning. Den gick av stapeln på Tekniska museet. Deltagandet var inte så stort, endast fem familjer träffades för en trevlig stund. Vi gick runt och utforskade de olika rummen på museet. Tyvärr var stora maskinhallen stängd, men det var desto roligare på teknorama, som hade rymt till källarvåningen. Dagen avslutades med gemensam fikastund. Det var kontaktombuden Jessica Metz och Jessica Ferdman som arrangerade. Aktivitet på korallen Jessica Metz och Jessica Ferdman har också planerat och förberett en aktivitet som ska hållas under våren 2011 på korallen. En grupp med cirka 4-5 barn ska bjudas in för att träffas på upplevelseriket Korallen på söndagar mellan cirka Cp-midi Föregående år startades gruppen Cp-midi som omfattar familjer med barn med CP-skada eller flerhandikapp som är 9-12 år. Under året har gruppen inte haft några egna aktiviteter men har deltagit i CP-gruppens övriga aktiviteter. Marita Gustavsson, som startade gruppen, är kontaktombud för dessa familjer. 10

9 Mor- och farföräldragruppen Inom RBU:s CP- och flerhandikappgrupp finns ett mor- och farföräldranätverk bestående av 37 familjer. Gruppen hade tre träffar under 2010 och cirka fem personer närvarade vid varje träff. Anita Gustafsson och Sally Lundin är kontaktombud och ansvariga för gruppen. Den 24 februari 2010 hölls den första träffen för året i RBU:s lokaler. Gruppen fick besök av Karin Sääf Göransson från Bambi korttidshem. Hon berättade om Bambis verksamhet och barnens vistelse där. Några barn bor på korttidshemmet flera dagar per vecka, andra kanske väljer någon helg per månad. En del barn kan ha sin assistent med sig. Onsdagen den 22 september kl hölls höstens första mor- och farföräldraträff i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Det var 5 mor- och farföräldrar som träffades för att lyssna på Annika Eriksson som berättade om Taktil Stimulering, som till skillnad från massage är en mjuk och följsam hudberöring. Annika, som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, berättade om de positiva effekterna av denna behandlingsform. Under kvällen bjöds det på fika och smörgås. Den 6 december kl hölls en julavslutning för gruppen i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Denna gång diskuterades det bland annat hur man skulle få fler mor- och farföräldrar att komma till träffarna och bidra med synpunkter och förslag på diskussionsämnen eller förslag på inbjudna föreläsare. Det var Anita och Sally som arrangerade samtliga träffar under året. Ryggmärgsbråck (RMB) Mammakväll Fredagen den 5 februari hölls årets mammakväll. Det var tolv mammor och två unga vuxna med Ryggmärgsbråck som träffades i RBU:s lokaler för att äta vietnamesisk mat tillsammans. På kvällen utbyttes erfarenheter och givande samtal hölls om livet som RMB-mamma. Liiso Åkerberg arrangerade denna mammaträff RMB-vecka i Åre Vecka 12. Under vecka 12 åkte 14 familjer till Åre. Där hade de hade en fantastisk vecka med massor av snö, sol och glada barn och föräldrar tillsammans med Totalskidskolans Kids ski camp. Efter ett par dagars inkörning kom alla igång och i slutet på veckan var det full fart. Under veckan genomfördes en del aktiviteter även på sidan om backen. Som vanligt prioriterade ungdomarna skidåkningen och var mest i skidbacken hela dagen. De körde dubbla pass med en kort lunchrast emellan. På fredag samlades gruppen till den numera traditionella lunchen med korv- och hamburgergrillning i backen, dit även Totalskidskolans samtliga lärare bjöds in. Stefan Andersson arrangerade denna aktivitet. Turridning med islandshäst Söndagen den 30 maj var det fem barn med sina familjer som träffades på Lappdalsgård i Åkersberga för att rida islandshäst. Fem barn med ryggmärgsbråck och tre föräldrar delades in i två grupper (en med nybörjare och en för de som kunde rida själva) och gav sig iväg på en turridning i vackert försommarväder i cirka 1,5 timmar. Efteråt avslutades aktiviteten med en fika i solen utanför stallet. Det var Annika Sterby som arrangerade. 11

10 IF-konferens Den juni deltog kontaktombuden Stefan Andersson samt Liiso Åkerberg på den årliga IFkonferensen, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) som i år gick av stapeln på Irland ett par mil utanför Dublin. IF som anordnade den 21a internationella konferensen med temat What's the next Step består av medlemmar från ca 70 länder och samtliga världsdelar. På konferensen berättade framstående läkare om de senaste rönen, forskningen och behandlingar/operationer för ryggmärgsbråck. Västvärlden har mycket att lära från t.ex. länder i Afrika där shuntoperationer görs dagligen och ger en erfarenhet som långt överstiger vår. En föreläsning som stack ut var Alice Rajaratnams berättelser om hur hon hjälper personer med RMB med vardagliga problem som behöver lösas. Hon skräddarsyr olika tillvägagångssätt, kanske motoriska övningar som är till nytta för koncentration t.ex. Allt för att vardagen ska kunna levas på bästa sätt! Parallellt med detta pågick workshops, diskussioner och föreläsningar riktade direkt till brukarna: år samt 30+ som själva lever med RMB. Det handlade om självbild, relationer, sexualitet samt hur man lever och klarar det vardagliga livet. Att få dela med sig och höra om andras liv är oerhört givande! Sammanfattningsvis en givande konferens där dels föreläsningar och dels samtal med andra är det minnesvärda. Familjehelg En familjehelg på Mättinge genomfördes den september med totalt 35 personer från 12 familjer. Det var riktigt Mättingemys och föreningen hade alla åtta stugorna samt tre rum i Stora huset. Inramningen var middag fredag kväll och avslut med lunch på söndagen. Där emellan var det mys, bastubad, gitarr och sång samt en härlig grillning på lördagskvällen, där alla samlades på verandan. Den som samordnade aktiviteten var Liiso Åkerberg. Bowling Söndagen den 24 oktober arrangerade gruppen bowling i Täby bowlinghall. Det var åtta stycken barn och ungdomar med RMB samt deras familjer som bowlade. Gruppen började med bowlingen och under en timmes tid var det full fart. Avslutade gjorde man med tacobuffé och trevligt eftersnack. Arrangör var Annika Sterby Sminkkväll Den 17 december var det dags för sminkkväll i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Det var fem tjejer med RMB samt en syster som blev sminkade av var sin proffssminkare från FACE. Tjejerna fick råd och tips om hur de skulle lägga en bra makeup både till vardags och till fest. Innan sminkningen avnjöt tjejerna pizza och lärde känna varandra. Kvällen arrangerades av Annika Sterby. Pappakväll Den sista november var det sju pappor som träffades för en kväll på stan med god mat och dryck i goda vänners lag. Det blev många glada skratt och givande samtal. Arrangör för kvällen var Stefan Andersson. Avslutningsmiddag för kontaktombuden Året avslutades med att kontaktombuden samlades och åt ett asiatiskt julbord på East tillsammans med sina respektive. En summering över året som gått visar på mycket aktiviteter och sammankomster och vi ser fram mot ett 2011 med mycket nöjen. 12

11 Plexusskadade Under 2010 har det inte förekommit några aktiviteter inom gruppen plexusskadade. Gruppens medlemmar har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Kortväxta (KV) Antalet familjer inom denna diagnosgrupp är litet och verksamheten bedrivs på riksplanet tillsammans med övriga distrikt i landet. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Gunilla Tjäder, som våra medlemmar kan vända sig till. Gruppens medlemmar har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Medfödd benskörhet (OI) Verksamheten bedrivs främst på riksnivå eftersom det är en så pass liten diagnosgrupp med ett fåtal familjer. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Therese Rudolfsson, dit våra medlemmar kan vända sig. Medlemmarna har bjudits in till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. ADHD Gruppen har under året inte haft några egna medlemsträffar men har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Annika Stridh som är kontaktombud i ADHD-gruppen har under året fått ett antal mejl och telefonsamtal från både medlemmar och utomstående som hon givit råd och stöd. Skolfrågan har varit ett återkommande ämne från dem som hört av sig. Prader Willi Syndrom (PWS) Gruppen hade inga aktiviteter under Dess medlemmar inbjöds att delta på föreningens diagnosövergripande aktiviteter. Muskelsjukdomar Tisdagen den 6/4 till torsdagen den 8/4-10 hölls ett musikläger för muskel- och ryggmärgsbråcksgruppen på Mättinge. Det var sex ungdomar som deltog och hade det kul på lägret, men fler hade dock fått plats. På lägret hade de disco och fick pröva på olika instrument. Lägret avslutades med ett framträdande. Det fanns även utrymme för egen tid då man badade, lärde känna varandra och umgicks. Lägret anordnades av Anneli Khayati i muskelgruppen. Ännu ett läger var inplanerat till september månad. Detta fick dock ställs in på grund av för få anmälningar. Gruppens kontaktombud är Reinier Hjelm. Övriga Förutom grupperna ovan har vi ett antal medlemmar som hamnar i gruppen "övriga diagnoser". Det är till exempel de som inte uppger diagnos, har annan diagnos än ovan nämnda grupper eller är stödmedlemmar i föreningen. Dessa familjer har inbjudits till gemensamma aktiviteter och fått den information som övriga medlemmar fått. Inom denna grupp återfinns också vissa vårdinrättningar, korttidshem, dagcenter osv. De har också fått tidningen Hört & Hänt och inbjudningar till vissa av våra öppna träffar. Huddingegruppen RBU får årligen ett bidrag från Huddinge församling till aktiviteter för barn med rörelsehinder boende i Huddinge kommun. Pengarna ska användas till någon gemenskapsfrämjande aktivitet för dessa familjer. Den 6 januari 2010 träffades 23 förväntansfulla barn för att tillsammans med sina familjer och ledsagare se Disney on Ice på Globen. Tillsammans var de 50 personer som såg föreställningen som blev en stor upplevelse för såväl stora som små. 13

Låt oss förverkliga drömmar

Låt oss förverkliga drömmar Låt oss förverkliga drömmar Om att testamentera eller lämna en gåva till Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Barn med rörelsehinder är i första hand barn. Att testamentera till RBU

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november

Rettvisan. Nyhet 2013. QR kod? Kalendarium 2013. Svårt att se alla träden i appskogen. Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november Rettvisan Julnumret 2012 Svårt att se alla träden i appskogen Nyhet 2013 Ridläger för UNGDOMAR med Rett syndrom Familjevistelse på Ågrenska 4-8 november 2013 Intervju med SANDRA SENBY personlig assistent

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2013 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.nu 1(18) Grupper för person som har en

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen HÖSTEN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(17) Grupper för person som har en

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2015 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(16) Grupper för person som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer