SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)"

Transkript

1 FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl kl Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan Andersson Irene Frisk Karin Löfstrand Owe Karlsson Rolf Christoffersson Clas-Eric Ericsson, ersättare Jan Larsson, ersättare Hannes Fellsman, förvaltningschef Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Christopher Oldne, praktikant miljö- och hälsa Annika Ekblom, sekreterare Rolf Christoffersson Justeringens plats och tid: Miljö- och Stadsarkitektkontoret, tisdag Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare Annika Ekblom Ordförande.. Bengt-Olov Persson Justerande... Rolf Christoffersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Miljö- och Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Anslagsdatum: Anslags nedtagande: Förvaringsplats: Miljö- och Stadsarkitektkontoret

2 Miljö- och Byggnadsnämnden Budgetuppföljning Budgetuppföljning för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden fram till och med 31 oktober Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisade budgetuppföljning. Bilaga: Budgetuppföljning , 115/09.

3 Miljö- och Byggnadsnämnden Revisorernas övergripande granskning år 2009 Dnr: A 32/09. Besök av revisorerna för genomgång av Revisorernas övergripande granskning år 2009.

4 Miljö- och Byggnadsnämnden Kurser I anslutning till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 december kommer XXX från Länsstyrelsen att hålla information utbildning om de nya strandskyddsreglerna. Utbildningen startar klockan efter nämnd sammanträdet som därför fått ändrad starttid klockan 8.00.

5 Miljö- och Byggnadsnämnden Information och rapporter Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter informeras om följande: 1. Boverkets information om ändrade regler för prövning av vindkraft. 2. Förslag på sammanträdesdagar och dagar för beredningsmöten för miljö- och byggnadsnämnden år Hänvisning till bilaga 118.

6 Miljö- och Byggnadsnämnden Meddelanden Följande meddelanden anmäles och lägges till handlingarna: 1. P 01/04. Detaljplan för Finnshyttan Tranbo. Med anledning av att miljö- och byggnadsnämnden ansökt hos kommun styrelsen om tillbakadragande av ärende P 01/04 Detaljplan för Finnshyttan Tranbo, meddelas härmed att kommunstyrelsen beslutat att återkalla uppdraget. Hänvisning till bilaga Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde , blad Länsstyrelsens Beslut Norra Filipstad 1:209. Ärende: Överklagande av beslut att tillåta fjäderfä inom detaljplanelagt område i Filipstad. Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. Hänvisning till bilaga Länsstyrelsens beslut.

7 Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsärenden Förvaltningschefen presenterar förslag på nya taxor inom miljö- och hälsas verksamhetsområden. Taxorna gäller för följande lagstiftning; miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen. De nya taxorna bör gälla fr.o.m. 1 februari BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta redovisat förslag till nya taxor inom miljöoch hälsas verksamhetsområden. att föreslå kommunfullmäktige delegera möjligheten till framtida revidering av taxan inom miljö- och hälsas verksamhetsområden.

8 Miljö- och Byggnadsnämnden Remisser Dnr: R 04/09. Fastighet: XXXX. F-adress: XXXX Sökande: XXXX Ärende: XXXX Dnr: R 04/09. Försäljning av mark från kommunens fastighet XXXX att tillföras XXXX. Miljö- och stadsarkitektkontoret har granskat ärendet och redovisar beslutsunderlaget i bilaga 121. Bakgrund: XXXX är en del av en ursprunglig jordbruksfastighet. De redovisade markavsnitten som önskas köpas består bl a av blandskog och f.d. ängs/hagmark som tidigare tillhört den ursprungliga jordbruksfastigheten. Filipstads kommun köpte in marken för det vägprojekt med vägreservat som redovisas i FÖP Vägprojektet är numera inaktuellt för genomförande. Miljö- och stadsarkitektkontoret har granskat ärendet och bedömer att försäljning av redovisade markavsnitt att tillföras fastigheten XXXX är förenlig med såväl gällande fördjupad översiktsplan FÖP 1990 som kommande Fördjupad översiktsplan för Filipstad, med hänsyn till följande: Gällande planer: Enligt gällande översiktsplan omfattas föreslagen blivande fastighet av följande: - Område för samlad bebyggelse. - Bestämmelser om utökat strandskydd 200 meter. - Förordnandeområde till skydd för landskapsbilden. - Markavsnitt med ledningsrätter. Bestämmelser om utökat strandskydd 200 meter: Vid bygg-, mark- och övriga lovpliktiga åtgärder ska dispens från strandskyddsbestämmelserna sökas. Detta kan medföra krav på att tomtplatsavgränsningen anges eller markeras tydligt för att verksamheten inom privat ägd mark inte ska inskränka den övriga mark som allmänheten (i enlighet med allemansrätten) har tillgång till inom strandskyddsområdet.

9 Miljö- och Byggnadsnämnden Rekommenderad markanvändning: o Bildandet av en större fastighet XXXX är förenlig med Filipstads kommuns vision. o Föreslagen fastighetsbildning och nuvarande markanvändning av betesmark är lämplig och förenlig med gällande samt kommande översiktsplan samt med hänsyn till att grannfastigheten XXXX har rekommenderad markanvändning (Y = Idrott) och anläggning med ridhus. o Verksamheten med betesmark bedöms ej strida mot bestämmelserna om utökat strandskydd 200 meter under förutsättning att allmänhetens tillgång till stränder, djur- och växtliv samt fri passage till stranden säkerställs. o Verksamheten med betesmark bidrar till att hålla det öppna landskapet vårdat och är förenlig med förordnandeområde till skydd för landskapsbilden samt de regionala värmländska miljömålen (13 Ett rikt odlingslandskap). o En elkraftledning är dragen genom fastigheten. Kraftledningen bör åtgärdas enligt BBR för att miljö- och hälsorisker ej ska föreligga. BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot försäljning av redovisat markavsnitt XXXX, (idag kommunens mark), för att tillföras fastigheten XXXX Med anledning av miljö- och stadsarkitektkontorets förberedande granskning vill miljö-och byggnadsnämnden dock reservera sig på följande punkter: att boende och djurhållning sker på egen risk om rekommendationerna enligt Bostadsbyggnadsreglerna (BBR 6:1) ej uppfylls. Se bilaga 121. att en eventuell skyddszon rekommenderas om minst 50 meter från fastigheter med djurhållning, vid nylokalisering av bostäder utan djurhållning. Syftet är att eliminera miljö- och hälsorisker som kan hänföras till djurhållningen samt att förebygga konflikter. Hänvisning till bilaga 121.

10 Miljö- och Byggnadsnämnden Fastighetsbildningsärenden G1. Lantmäteriets underrättelser om avslutade förrättningar 1. Dnr: FBM 35/09. Finngårdarna 1:5, 1:11 och 1:12. Fastighetsbildning sker för bostadsändamål. Genom fastighetsregleringen överförs ett område om ca m² från Finngårdarna 1:11 till 1:5. Den ombildade fastigheten är lämplig för sitt ändamål. Finngårdarna 1:11 är efter genomförd fastighetsreglering fortsatt lämplig för sitt ändamål. 2. Dnr: FBM 36/09. Nordmarkshyttan 1:295, 299. Fastighetsreglering sker för bostadsändamål. Till Nordmarkshyttan 1:299, som är bebyggd för helårsbostad, överförs hela fastigheten Nordmarkshyttan 1:295 om 1684 m². Nordmarkshyttan 1:295 avregistreras. Nordmarkshyttan 1:299 är fortsatt lämplig. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ej uttala någon erinran mot förrättningarna.

11 Miljö- och Byggnadsnämnden Bygglovsärenden Dnr: L 63/07 Fastighet: XXXX F-adress: XXXX Sökande: XXXX Adress: XXXX Ärende: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Avgift: = sek Faktura skickas separat. Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus med en yta av 72 m² inom fastigheten XXXX. Fastigheten ligger ej inom detaljplan eller samlad bebyggelse men omfattas av strandskydd enligt 7 kap 14 miljöbalken. Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens lämnades av Miljö- och byggnadsnämnden BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från datum för bygglov. Villkor och upplysningar: Se bilaga.

12 Miljö- och Byggnadsnämnden Dnr: L 129/09 Fastighet: XXXX F-adress: XXXX Sökande: XXXX Adress: XXXX Ärende: Om och tillbyggnad av flerbostadshus. Avgift: Ansökan avser bygglov för ändrad användning av bottenplan från kontor och pannrum till sällskapsrum/personalmatsal samt tillbyggnad med nytt trapphus och hiss. Personalmatsalen byggs även till med en inglasad vinterträdgård. Nämndhusets entré byggs till med en inglasad entré som sträcker sig fram till och med entrén till personalmatsalen. Taket över garaget byggs om med nya gångar, gräsytor och plattlagda ytor. Även ett förråd kommer att uppföras med en yta av c:a 8 m² På plan 2 6 byggs befintliga lägenheter i trapphuset om för trygghetsboende. Tillbyggnaderna av trapphus och inglasade ytor blir belägna på prickmark, mark som inte får bebyggas. Den mindre avvikelsen mot plan kan accepteras då den ej strider mot planens syfte. BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från datum för bygglov. Villkor och upplysningar: Se bilaga.

13 Miljö- och Byggnadsnämnden Dnr: L 92/09 Fastighet: XXXX F-adress: XXXX Sökande: XXXX Adress: XXXX Ärende: Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Avgift: :- Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus med en yta av 76 m² på en föreslagen avstyckning från fastigheten XXXX. Fritidshuset avses uppföras i timmer som färgas i ljusbrun kulör. Byggnaden förses med vita spröjsade träfönster och taket täcks med rödfärgad plåt i tegelliknande struktur. Fastigheten omfattas av förordnande, enligt länsstyrelsens beslut den 23 januari 1969, till skydd för landskapsbilden enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975 och 9 första stycket lagen (1998:811) om införande av MB. Detta innebär att det utan länsstyrelsens tillstånd är förbjudet att uppföra helt ny byggnad. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXXX avstyckning från, enligt bifogad ritning, situationsplan samt föreslagen material och färgsättning. BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus enligt inlämnade handlingar. Förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte söks inom två år från dagen för beslut om förhandsbesked.

14 Miljö- och Byggnadsnämnden Dnr: L 132/09 Fastighet: XXXX F-adress: XXXX Sökande: XXXX Adress: XXXX Ärende: Nybyggnad av gäststuga. Avgift: :- Ansökan avser uppförande av en gäststuga med en yta av 29.5 m² samt tak över altan 12 m² inom befintlig fastighet XXXX. Gäststugan skall vara komplement till befintligt fritidshus inom redan ianspråktagen tomtplats. Fastigheten ligger ej inom detaljplan men inom samlad bebyggelse och omfattas av strandskydd intill 150 m från Lersjön. Då gäststugan placeras längre ifrån sjön än fritidshuset krävs ej strandskyddsdispens. Granne har getts tillfälle att yttra sig. BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från datum för bygglov. Villkor och upplysningar: Se bilaga.

15 Miljö- och Byggnadsnämnden Delegationsärenden Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation anmäles och lägges till handlingarna. 1 Byggnadsinspektören t.o.m. oktober 2009, DL 87-93/09. 2 Miljö- och hälsoskyddsärenden t.o.m. oktober Ordföranden. Bilaga: Delegationsbeslut.

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer