RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER"

Transkript

1 ---~- -- RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER Utarbeidet, illustrert og kommentert av Renee Willes som har gitt tillatelse til at Norsk Terner Klub's bruker den på dommerkonferansen 27. og 28. januar 2001

2 Helhetsintryck: Norwichterriern ar en av de minsta terr ierraser na. Den har ett karleksfullt temperament, inte gralsjukt, och ar synnerligen livlig med en robust konstitution Till temperamentet ar den glad och oradd. Y'\\lorwichterriern år cln liten, lågstalld och uppmarksan1 hund med kompakt, stark kropp, god massa och benstamme. Hedervarda arr från arligt arbete skall inte raknas hunden till last. Den overkompakta hunden blir som en liksidig fyrkant. Den tunga och långstrackta hunden blir rektangular i formen. Standardtexten for helhetsintryek startar med storleken, varfor man får forutsatta att det ansågs myeket viktigt att poangtera att rasen "ar en av de minsta terrierraserna." Det ar sailsynt med for små norwiehterrier men daremot myeket vanligt med for klena, substansfattiga hundar som har for tunn benstomme. Vikten av helhetsintryeket framkommer val i den har rasens standard då man gett detta styeke en utforlig beskrivning. Norwiehterriern ska vara vanlig, glad och karleksfull, dessutom synnerligen livlig. Med andra ord ar angsliga hundar som som smyger runt ringen med svansen mellan benen inte i overenstiimmelse med standarden. Norwiehterrierns livlighet kommer i utstallningsringen, på grund av att kopplet begransar den, ofta till uttryek med att den hoppar och cirklar runt, och tittar på allt som ror sig. Den står inte still många sekunder, och tvingas den att stå still en langre stund blir den snabbt uttråkad. Det finns skai att nlimna att om man vill kontrollera någon detalj ytterligare en gång under konkurrensbedomningen, så ar det battre att ta upp hundarna på bordet igen. Bedomning av små norwiehterrier på marken ar helt meningslost, eftersom man andå inte ser ordentligt och ingen liten hund tyeker om att bli fasthållen på marken medan två personer hanger over den. Norwiehterriern ska ha god benstomme och massa, ieke att forviuda med grov eller kraftig. Det skall fortfarande vara en energisk och vig terrier. Man bor vara medveten om skillnaderna, for om det blir ett snapp for myeket av allt blir hunden istailet grov och bonnig. Numer frågar man sig kanske om norwiehterriers kan sagas ha hedervarda arr, dvs blesyrer från t.e x.råttj akter. Forvånansvart många har dock fortfarande gnistan och snabbheten kvar om de får kontakt med moss eller råttor. Sommartid ar det inte ovanligt med sonderskrapade nosar, avbrutna tander och klor från ivern att grava fram ett byte som gomt sig under något uthus

3 Huvud: Skallen skall vara bred, svagt rundad och ha god bredd mellan oronen. Nospartiet skall vara kilformat och kraftigt. Langden skall vara ungefar en tredjedel mindre an avståndet från nackknolen til! djupet av stopet, som skall vara tyd ligt markerat. Ratt proportioner De fonnodligen vanligaste feien på norwichterrier ar att skallen saknar bredd och Hitt rundning, samt bristen på kraftgt och kil format nosparti. Proportionerna mellan skallens och nosens Hingd ar oftast korrekt, men genom avsaknaden av bredd blir andå helheten i huvudet.. fei. Det, tillsammans med for plant eller flackt stop, ger ett obetydligt huvud. Nar man examinerar ett norwichterrierhuvud skall handflatan fyhas av ett kraftigt kranie och stopet ska vara så djupt att tummen Hitt "sjunker" in i gropen. Om man ar tveksam om nospartiets kraftighet och kilform kan man stryka med tummarna under ogonen och utefter nosryggens sidor. Ett korrekt nosparti ar utfyllt under ogonen, utan hålighet, och man kanner ingen gropig henighet utefter nosryggen. Standarden namner inget om kinder men om skallen ar tillrack Hgt bred och nospartiet val utfyllt så blir den trubbiga kilen den korrekta utan bulliga kinder. Proportionerna i huvudet ar ofantligt viktiga emedan relativt små avsteg kan gora att huvudtypen narmar sig den hos cairn- eller australisk terrier. Nospartiets langd skall vara en tredjedel mindre an avståndet från nackknolen till djupet av stopet. Ratt proportioner Korrekt bred, något rundad skalle med god bredd mellan (>ronen. Kraftigt nosparti som ar kilformat. For smal, nat skalle med tatt ansatta oron. Nosen ar ror lång och proportionerna felaktiga.

4 .. Ogon: Ogonen skall vara små och ovala, mekka, uttrycksfulla, klara och uppmårksamma. En intensiv och intresserad s.k. terrierblick ar aven ett av norwichterriems attribut. Ogon som ar runda och kupiga ger ett mycket frlimmande uttryck. Standarden namner inte hur ogonen ska vara ansatta, men om hunden har smal skalle blir ogonen som regel tatare ansatta och det ar forsta indikationen om att skallen fw modligen ar for smal. De ovala eller mandelfonnade ogonen ska vara små och ogonlocksriindema sluta tatt intill ogat. Dock ska man minnas att rasens livlighet gor att vitan kan glimma till men darifrån tiu att vita syns hela tiden ar det långt. Ogonlocksriindema kan ha olika kraftig eller bred pigmentering. Eftersom standarden inte namner pigment kan man inte satta varderingar på dess styrka eller fårg. Daremot kan det vara av vikt att poangtera att det inte ar ovanligt med så tjock svart eyeliner att og at kan se stort ut på hill. Det ar darror viktigt attkonstatera vad som ar oga och vad som ar eyeliner nar man bedomer hunden på bordet. Ogonen ska vara morka. Dvs standarden kraver inte svarta ogon. Den subjektiva bedomningen kan variera. Vad en domare anser som morkt, kan vara for ljust for en annan. Det ar inte ovanligt att ogonfårgen går ton i ton med den roda palsfårgen. I England fåster man oftast storre vikt vid ogats form och storlek an fårg. _

5 .. Oron: Dronen skall vara uppstående. ansatta val åtskillda uppe på skallen. mede1stora och meg. spetsig orontipp. Oronen bars fullstandigt uppstående vid uppmarksamhet. kan 18ggas bakåt nar hunden ar ~avspan d. Nar man domer och har snabba vaxlingar mellan raser kan det Hitt glommas att norwichterriem till skillnad från tex westie eller cairn inte har krav om små oron, utan istallet medelstora. Ansåttningen av oronen ska inte bara vara åtskilda utan t.o.m val åtskilda samt ansatta uppe på skallen, alltså inte på sidoma a~ huvudet. Bra att komma ihåg med tanke på att norwichterrier i Sverige ofta har for smala skallar och tatt ansatta oron. De lågt ansatta oronen ar inte lika vanliga har.

6 Bett: Saxbett med starka och torra kakar. Starka och ganska stora tander. Val åtsmitande lappar. Norwichterriern ska ha starka, torra kakar i sitt kraftiga nosparti, samt saxbett och starka ganska stora Hinder, det ar klart och tydligt angivet i standarden. Många standards namner också fullt tandantal, så icke norwichterrierns. Tandbonfall hos norwichterriern har under de senaste åren;-r Sverige, ront ett ibland storre in tresse från uppfodare och domare an vad rastypen gjort. Som tlinkvart exempel kan då namnas att norwichterrierstandarden innehåller 81 viktiga detaljer for att typen ska bli den ratta for rasen. 6 av dessa galler bett och ingen galler antal tander. Val åtsmitande Hippar ar ett krav i standarden, liksom ganska stora tander. Det kan medfora att norwichterriers som intresserat tittar upp på sin uppvisare, visar glimtar av de mittersta incisiverna precis som collie och en del spetsraser gor. Detta ar knappast att betrakta som fei

7 ndardtext: His: Ha n skall vara rk och av god langd, i proportion tiil korrekt helhetsbalans, och gående i I tillbaka I da skuldror. korrekta helhetsintryck och balans beror mycket på att halsen ar stark och av Hmgd. År den något fof och kort blir helheten klumpig, ar den å andra sidan runn lång så blir helheten garna substanslos. De val tillbakalagda skuldrorna ar, liksom alltfor slillan hos rasen i Korrekt; konvex. nackli ~,.. ~ -.- ~1{~~ ~,rf!:,'\ f I ~~ \Inkorrekt,konkav, nacklinje

8 Kropp: Ryggen skall vara kort. kroppen kompakt med bra djup. Brostkorgen skall vara lång och val valvd. Land ska vara kort. Rygglinjen plan. ar verkligen inte tal om någon slimmad kropp i har standarden. Det som gor att inte blir ororliga små kubiker av hundar med korrekta, kompakta och substansfulla kroppar också vaivinklade skuldror likaledes vaivinklat 1.)ilJ',:'l.ilLU samt god Uingd på halsen. ar ganska vanligt med for korta och oppna brostkorgar, ett som ofta resulterar i en svankig rygg och nedsjunket att kompaktheten ska fmnas måste ryggen verkligen vara kort, det ju också ska fmnas plats for v aivi nkl at bakstail. lång brostkorg for att få stadiga, kompakta och starka kroppen. vara det vill Detta återkclmrrrer ytterlig are en gång i standarden, under rubriken svans, och då an mer forstiirkt med "Mgt ansatt svans som avslutning en fullkomligt rak rygg", Korrekta propartianer kommentarer Standarden ber om en kort s!lmtidigt ska det finnas plats et; vlllvinklat fram- och bakstall. Brostkorgen ska vara lång och Hinden kort. Kroppen ska vara kompakt med bra djup. Skissen visar de ratta f';ir hå Ilandena.

9 Fram- och bakben: Frambenen skall vara korta. kraftfulla ochraka. Armbågarna skall sluta tatt intiu krappen. Mellanhanden skall vara stark och uppratt. Bakstallet skall vara brett. kraftigt och muskulost med _valvinklad knaled. ågt ansatt has och med rejal drivkraft i steget. De två forsta meningarna i det har stycket kan ibland synas som en utopi. For i jakten på valvinklade baksthll med korta hasor har fronterna kommit i skymundan och resultatet ar vad vi har i dagens ringar. Under de 25 år rasen funnits i Sverige så har dåliga bakstall vant det mest diskuterade problemet, dock har bakstållen forbattrat"s"" betydligt vad det galler vinklar. Daremot forekommer fortfarand smala, kraftlosa baksuul.

10 Den har hunden har en battre konstruktion an den overst till boger, och kan darfor ta ut steget med bibebållen plan rygglinje ocb viss balsresning. Konstruktionen kan vara utmarkt utom i m detalj, som l.ex kort overarm, ocb bela rorelsemr.llstret kan fon.umras. Kort overarm ar den har bundens fei och det rt!sultcrør i mycktt bog.. och låsta frambensrorelser. Konkluderar man standardens ord om konstruktion och rorelser så ska norwicbterriern ha fria, flytande rorelser med god drivkraft. Paralella och flexiola basor med synliga trampdynor, :som illustreras av den har hunden. Il A) Visar hur den vallagda skuldran ger god rackvidd framåt nar den kombineras av lika valvinklat bakstall. Huvudet sanker sig något i snabbt trav men rygglinjen skall fortfarande forhålla sig plan. Il) En hund med då liga vinklar fram och bak som går i stramt koppel får korta och styltiga rorelser som mer ror sig uppåt an det langs marken gående flyt man ~ ~ ~~ ~. ~~ ~~_i. menar i det tidigare anvanda och utmarkta uttr.ycket"goo drivkraft och val tackande mark". En for lågt ansatt, lång och grov svans, kommer formodiigen aldrig att kunna baras korrekt "uppratt". Den har modellen på svans kommer vi Den har drombilden aven okuperad att få se mycket av, men dessvarre inte svans ser for narvarande ut att vara så korta som på iilustrationen. Helde nast intiil en utopi. Dock har ett fåtal den har varit kuperad skullen ingen uppvisat okuperad svans som inte ar anmarkning på svansen forekommit. mer an dubbelt så lång som den tidiga Men okuperad kan den knappast sa re kuperade, och ho gt ansatt och gas vara uppratt. upprattstående, men med en kraftigare boj på svanstippen. Norwichterriern har inte en styv svans ovanfor det tidigare kuperingsmarket. ~ ~~--~--~~ _~

11 ~Ut u-ammanae aa aen aessutom sak. nar mustascher och ogonbryn. A) skuideruige; samma långd på skulderblad ocb Korrekt vinkel och armbågsknolen rakt under manken. B) Det for korta overarms benet skjuter fram armbå. gen och frambenet ter sig langt. C) For kort skuldeblad och overarm ger obalans. D) Skulderblad och overarm av god långd men vrokein ar for oppen och dartor ett kort steg. E) effekt som hund D. F) For kort overarm och dålig vinkel, med for of ta hoga och stela frambensrorelser. Korrekt brostkorg med paralella, star- For rund brostkorg med fram- ka och raka ben med god benstomme. ben och svaga mellanhander samt Korrekta kattassar med kraftiga vridna tassar. trampdynor. For tunn brostkorg utan vluvning, s.k. kolformad brostkorg. Knipla armbå I gal' och fransysk benstallning. Har ar dessutom benstommen klen och tassar-i na A) Det korrekta bakstållet ar brett, muskulost och kraftigt. Den korrekta laga (korta) hasen ar val synlig. B) Har ar hofterna breda, rote bakswlet som helhet. Underbenen ger ett klent och muskelfattigt rotryck och hasorna ar och instabila. C) Ett helt otypiskt bakstau; smalt och klent med basor. RA'IT FEL FEL

12 Tassar: Tassarna s kall vara runda (kattfot) med kraftiga trampdynor och vara riktade framåt irorelse och stående. De korrekta tassarna syns inte så ofta beroende på att de slillan uppmarksammas vid bedamning - eller i avelsarbetet for den delen. Den haga, hår! knutna kattassen med kraftiga trampdynor ger ett starkt och solitt intryck. M.a.o helt i kontrast med platta, spretiga tassar från nedsjunkna handleder, och de forekommer i storre utstrlickning lin man tror. Det lir ju inte ett lika uppenbart fei på hundraser som har benhår

13 Standardt ext: Svans: Medellångt kuperad, hogt ansatt som avslutning på en fu 11 komligt plan rygg. Bårs upprattstående. Dkuperad: Svans av måttlig Uingd, helt i balans med hundens helhet, tjock vid roten och Jvsmalnande mot spetsen, så rak som rnojligt, hagt ansatt som avslutning på en fullkomligt plan rygg. Bares upprattstående. Den enge/ska stand arden har va/fri kup er/ngo Från Dch med den 1 : januari 1989 ar : svanskupering for _bjuden i Sverige. Det finns ingen andring i punkterna om svansens ansattning och hur den ska baras, inte heller på sattet att trimma. Trots att standarden aldrig givit några direktiv om trimning av svans så trimmas norwichterriems svans kort - av havd och tradition. Med andra ord skall svansen fortfarande vara hogt ansatt, barns upprattståencie."_ och vara trimmad. Den nya texten angående okuperad svans ger klara direktiv om onskemålen. Detta ar nu vad svenska uppfddare ska strava att få fram. I dagslaget ar det en fårfårande liten procent norwichterrier som kan fylla standardens krav på "svans av måttlig langd". Den engelsk a Norwichterrierklubben f6rordade "carried jointly" i sitt forslag till Engelska Kennelklubben angående sattet att bara den okuperade svansen, emedan man ansåg det viktigt att poangtera norwichterriems mycket rorliga och bojliga svans. Svansens flexibla rorlighet av spe glar rasens livliga humor lika mycket som t.ex. oronen. Den svenska standarden har danor i sina kommentarer lagt till; glatt och flexibelt buren svans, inte så styv sum på en skotsk- eller west high/and white terrier.

14 Roreiser: Frambenen skall va ra framåtriktade hasor som demonstrerar rejål diivkraft. rareise. Bakbenen Norwichterrierns fria, effektiv a ~ijr~lser ar helt i linje med hel", skall falja i framben i hetsintrycket aven aktiv och robust liten terrier. Forutsatmingen Frambensrorelserna skall ha god rackvidd. Ett krav som tidigare alltid funnits med i standarden, liksom aven texten; marktackande och effektiva rorelser med bibehållen plan rygglinje samt paralella ens spår. Parallella och flexibla haser' med synliga tramp dynor. I for dessa rorelser ar naturligtvis en konstuktion som medger detta. Eg~ll k:-m mentarer - -_._ _ # --~ _. _ --- _ -._ _ ~-~-~ ~---=:=-==

15 Påls: Pålsen skall vara hård, strav och rak, ligga tått intill, krop pen och ha tjock un derull. Pålsen skall vara. Iangre och.grovrepå. halsen och brestet ;for att bilda en krage;'.' som inramar.huvu-, det. Håret skall på huvudet och or onen Jara kort och slått, botsett från en liten mustasch och ogoobryn, Palsen får inte vara mjuk, silkig eller lockig. Det finns också palskv&liteter som visserligen. har rakt hår men det ligger inte tatt intin kroppen utan har en tendens tih att stå ut som på en strittad spetspals. Oppen gies piils ar dockett vanl\gare fei an den strittade. Halskragen består av langt, rakt, stravt hår, som hoijar bakom" oronen och vaxer ner på halssidorna och frarnat mot brostknappen for att tiicka forbrostet med långt hår. Kinderna ar tlickta med lan,.. gre hår som viixer.in i.kragen. Kragen 11" ett mycket rastypiskt attribut och de modenycker som dll och från får n~'borjare att wesde.t:rimnia norwi'chterrier ska inte uppmuntraj. loge!} skulle premiera en skotsk terrier med halskrage, såvarfor acceprera bortstrippade halskragar på en ras som C11ligt standarden ska ha krage... Standarden namner inte ben- och bukhår men detta vaxer sig naturligt langre och.grovre an kroppspalsen, med samma struktur som kraghåret.. ~,..;.. Egna kommentarp.r ;..", i : ~ ~ _ , I " ' o ~, : ~ ", I.,. ;; ",

16 , Farg: Alla nyanser av rod., v:etefargad. blackand-tan eller grizzle. Vita tecken',eher r "inte,onsk.., vart. '" t, "Alla nyanser "Alf shades ofred, wheaten, black and tan or -; le" innebar att den eller tan fårgen hos " vara ljusaste rosa Black tan ar rod, med svart svart med roda tecken. Alla toner ar ~ rade dvs'creme med eller rod med endast "h"tt"... " Vetefårg ar mycket ovanligt i till gragul, alltid med svana QlUstascher,. Omn och svans. nar tydligt var vanligare, kuiideidet 'lltt kritikpå "blek farg med, alltså en mycket ovederhaftig kritik, det sig om en helt korrekt ", Griz~e ar lika mycket en: teckning som hår, nastan svarta, på oronens U","",.>LUV! pannan med ep flik ner.'" ~n"ftfdler hel. mantel so,rp utmarkt individ.,. _...,,'. "...' ~.).,~, :-----::' ; , i :1, I.. {, '

17 StanN.,~ " 'Kbmmentarer: Ideal mankhojd, cm. Hog Ild Il tunn luftig ut.. " min~ an ar..,." - 26cm (loinches ar cm), men i sig sjalv en for Hitt ha denna mankhojd och anda se Mg hund te sig." I den: tid,igare 'standarden stod att rnankhojden uppnas ~med for Jiqga,:'ben. ord var viktigt att norwichteniernskorta oeh substansfulla, kropp ger rlittakompakta och intrycket..p.åqe\ h7:\~"wge~.itlfu1 J~I~I1a, att vi,.i Sverige, får,,narvar~oe.., l?tf. par små,nofwl.chtemerm~n: darernot hundar rribf fdr' ninna kroppar med klen be'i1stotnine med for Hitta huvuden. alldeles fdr som ar for langa i ryggen och samt långa och huvuden. ett stort och intryck., ;'.,. ",'::,('l" ~ ~ l J : 1 I'f l '~;; l I t l ~ ',: I ~: 'l r.. ' ~I,I '.,I '1.,' ~ ), I1.' kommentarer " ''',-' -"-- i/.,;..- --:r)-~---- rj awikelse ndarden ar skall mas I Ilande til! hundens tja r, trvck och ----:-.

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard)

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Grupp 5 FCI-nummer - Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Läs mer

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE

Läs mer

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira)

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Grupp 5 FCI-nummer 189 Originalstandard 1996-11-16 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

AIREDALETERRIER. Grupp 3

AIREDALETERRIER. Grupp 3 Grupp 3 FCI-nummer 7 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 AIREDALETERRIER

Läs mer

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS!

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! CAIRNTERRIER Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2013 Utgivet av Svenska Cairnterrierklubben Sammanställt och foton av Inger Hansson och Mats Lindborg VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! RASKOMPENDIUM FÖR CAIRNTERRIER

Läs mer

OTTERHOUND. Grupp 6. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

OTTERHOUND. Grupp 6. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 6 FCI-nummer 294 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 OTTERHOUND

Läs mer

POLSKI OWCZAREK NIZINNY

POLSKI OWCZAREK NIZINNY Grupp 1 FCI-nummer 251 Originalstandard 1998-08-07 FCI-Standard 1998-08-07; engelska SKKs Standardkommitté 1999-10-05 POLSKI OWCZAREK NIZINNY Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier)

IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 139 Originalstandard 2001-03-13; engelska FCI-Standard 2001-04-02; engelska SKKs Standardkommitté 2002-06-05 IRLÄNDSK TERRIER (Irish Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

BASSET HOUND. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

BASSET HOUND. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 6 FCI-nummer 163 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

Hamiltonstövaren har en brokig bakgrund, där hundar från Sydtyskland och Schweiz ingår. Även engelska foxhounds och harrier ingår.

Hamiltonstövaren har en brokig bakgrund, där hundar från Sydtyskland och Schweiz ingår. Även engelska foxhounds och harrier ingår. Ursprungsland/hemland: Sverige Användningsområde: Hamiltonstövaren är en skalldrivande hund som användes vid jakt på hare och räv. Den jagar som ensamhund och skall vara rådjursren. FCI-klassifikation:

Läs mer

CHIHUAHUA (Chihuahueño)

CHIHUAHUA (Chihuahueño) Grupp 9 FCI-nummer 218 FCI-standard på spanska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 CHIHUAHUA (Chihuahueño)

Läs mer

BOSTONTERRIER. (Boston Terrier)

BOSTONTERRIER. (Boston Terrier) Grupp 9 FCI-nummer 140 FCI-standard på engelska publicerad 2009-09-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BOSTONTERRIER

Läs mer

CHINESE CRESTED DOG. Grupp 9

CHINESE CRESTED DOG. Grupp 9 Grupp 9 FCI-nummer 288 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 CHINESE CRESTED

Läs mer

NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE

NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE Grupp 8 FCI-nummer 314 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 NEDERLANDSE

Läs mer

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough))

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough)) Grupp 1 FCI-nummer 156 FCI-standard på engelska publicerad 2012-11-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

Läs mer

BOUVIER DES FLANDRES

BOUVIER DES FLANDRES Grupp 1 FCI-nummer 191 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2001-06-22; franska SKKs Standardkommitté 2002-03-20 BOUVIER DES FLANDRES Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands

Läs mer

BASENJI. Grupp 5. FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09

BASENJI. Grupp 5. FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 Grupp 5 FCI-nummer 43 Originalstandard 1999-11-25 FCI-Standard 2000-01-24; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 BASENJI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever Raskompendium för Nova Scotia Duck Tolling Retriever OBSERVERA! Alla bilder publiceras efter tillstånd från respektive fotograf. Dock gäller copyright, vilket innebär att om bilden skall användas till

Läs mer

PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental)

PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental) Grupp 9 FCI-nummer 77 Originalstandard 1990-09-17 FCI-Standard 1998-04-06; franska och engelska SKKs Standardkommitté 2000-01-01 PAPILLON/PHALÈNE (Epagneul nain continental) Nordisk Kennel Union Dansk

Läs mer

SCHIPPERKE. Grupp 1. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

SCHIPPERKE. Grupp 1. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 1 FCI-nummer 83 FCI-standard på franska publicerad 2009-12-14 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-03-03 SCHIPPERKE Illustrationen

Läs mer

BICHON HAVANAIS. Grupp 9

BICHON HAVANAIS. Grupp 9 Grupp 9 FCI-nummer 250 FCI-standard på franska publicerad 2009-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2008-11-04 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-18 BICHON HAVANAIS

Läs mer

BICHON HAVANAIS. Grupp 9. FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14

BICHON HAVANAIS. Grupp 9. FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14 Grupp 9 FCI-nummer 250 Originalstandard 2006-02-21 FCI-Standard 2006-04-10; franska SKKs Standardkommitté 2007-02-14 BICHON HAVANAIS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar)

KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar) Grupp 7 FCI-nummer 119 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2000-11-29; tyska SKKs Standardkommitté 2001-06-19 KORTHÅRIG VORSTEH (Deutsch Kurzhaar) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

FA EXTERIÖRDOMARKONFERENS 20-21 APRIL 2013. Gordonsetter

FA EXTERIÖRDOMARKONFERENS 20-21 APRIL 2013. Gordonsetter Gordonsetter Nyckelord Kraftfull Elegant Uthållig Helhetsintryck Gordonsettern skall vara en kraftfull men ändå elegant hund byggd för galopp. Den skall ge intryck av styrka och uthållighet. Balanserad

Läs mer

AMERICAN AKITA. (tidigare great japanese dog)

AMERICAN AKITA. (tidigare great japanese dog) Grupp 5 FCI-nummer 344 Originalstandard 2005-07-06 FCI-Standard 2006-01-05; engelska SKKs Standardkommitté 2001-10-25 ändrad 2006-01-01 AMERICAN AKITA (tidigare great japanese dog) Nordisk Kennel Union

Läs mer

TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche Spitze, inklisive Keeshond und Pomeranian)

TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche Spitze, inklisive Keeshond und Pomeranian) Grupp 5 FCI-nummer 97 Originalstandard 1998-03-05 FCI-Standard 1998-03-05; tyska och engelska SKKs Standardkommitté 1999-04-14, ändrad 2004-02-04 TYSK SPETS inklusive keeshond och pomeranian (Deutsche

Läs mer

Specialklubben för Västgötaspets. Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund

Specialklubben för Västgötaspets. Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund SKV Specialklubben för Västgötaspets Ursvensk Gårds-,Vall- och Familjehund Uppbyggnad av detta kompendium: I detta kompendium ingår den senaste fasställda rasstandarden. Dessutom finns med grön linje i

Läs mer

WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund)

WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund) Grupp 8 FCI-nummer 104 Originalstandard 1996-07-24 FCI-Standard 1996-07-24; tyska SKKs Standardkommitté 1999-04-14 WACHTELHUND (Deutscher Wachtelhund) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland)

NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland) Grupp 2 FCI-nummer 50 Originalstandard 1996-10-29 FCI-Standard 1996-11-06; engelska SKKs Standardkommitté 1997-11-25 NEWFOUNDLANDSHUND (Newfoundland) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

GRUPP 1. STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16. FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska

GRUPP 1. STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16. FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska 1 GRUPP 1 STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger Belge) ORIGINALSTANDARD: 1989-10-16 FCI-STANDARD: 1989-10-16; franska SKKs STANDARDKOMMITTÉ: 1997-05-28 URSPRUNGSLAND/ HEMLAND: Belgien FCI-KLASSI-

Läs mer

Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català

Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català Grupp 1 FCI-nummer 87 Originalstandard 1982-05-26 FCI-Standard 1994-06-23; engelska SKKs Standardkommitté 1998-05-26 Raskompendie med bilder för Gos d Atura Català Kommentarer i enlighet med den Spanska

Läs mer

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund)

TYSK SCHÄFERHUND. (Deutscher Schäferhund) Grupp 1 FCI-nummer 166 FCI-standard på tyska publicerad 2011-01-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 TYSK SCHÄFERHUND (Deutscher

Läs mer

STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge)

STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge) 1 GRUPP 1 STANDARD FÖR BELGISK VALLHUND FCI nr 15 (Berger belge) ORIGINALSTANDARD: 2001-03-13 FCI-STANDARD: 2001-06-22; franska SKKs STANDARDKOMMITTÉ: 2002-06-05 URSPRUNGSLAND/ HEMLAND: ANVÄNDNINGS- OMRÅDE:

Läs mer

APPENZELLER SENNENHUND

APPENZELLER SENNENHUND Grupp 2 FCI-nummer 46 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 APPENZELLER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands

Läs mer

PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Sofia Olsson & kelpie Casey. Cefeus Ea. Utställningsresultat 2005-2013. Resultatsammanställning 2005-2010

PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Sofia Olsson & kelpie Casey. Cefeus Ea. Utställningsresultat 2005-2013. Resultatsammanställning 2005-2010 PDF-fil nerladdat från www.boggas.se Cefeus Ea Utställningsresultat 2005-2013 Resultatsammanställning 2005-2010 Datum Plats Klass Kvalitet Bästa Resultat Övrigt 2013-05-11 Lomma BK Veteran Excellent 1:a

Läs mer

KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS. 15 16 november 2014. På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon

KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS. 15 16 november 2014. På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon KOMPENDIUM FÖR DOMARKONFERENS 15 16 november 2014 På Blommenhof Hotell Nyköping. Papillon Sammanställt av Britt-Marie Hansson och Bitte Sölvberg samt Papillon-ringen. PAPILLON/PHALÈNE (teckning, Lena Eriksson-Hellborg)

Läs mer

Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland

Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland Inmönstrade och avelsgranskade finska lapphundar och lapska vallhundar i Finland Datum och plats: 16.5.2014 Raattama Ras : lapsk vallhund Hundens namn: Aada Registernummer: ER41274/14 Födelsedatum: 6.1.2010

Läs mer

Raskompendium. Dvärgschnauzer. Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens

Raskompendium. Dvärgschnauzer. Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Raskompendium Dvärgschnauzer Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens Domarkonferens den 23-24 oktober 2010 Kompendiet bygger på rasens originalstandard från Tyskland 2007-03-06, FCI s standard 2007-04-18, tyska

Läs mer

DALMATINER. (Rasnamn i hemlandet: Dalmatinski pas)

DALMATINER. (Rasnamn i hemlandet: Dalmatinski pas) Grupp 6 FCI-nummer 153 FCI-standard på tyska publicerad 2011-05-30 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning

Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Att trimma min welsh springer spaniel Till vardags eller utställning Tabitha Weiborn Inget är så vackert som en välskött päls på en welsh gnistrande röd/vit i solskenet. En bra welshpäls är lätt att sköta

Läs mer

Skötsel av din Clumber

Skötsel av din Clumber Skötsel av din Clumber av Karin Brostam Följande ypperliga artikel skrev Karin Brostam för ca 20 år sen.på vissa ställen har redaktören gjort smärre ändringar och tillägg, då t ex clumberns svans idag

Läs mer

Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier

Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier Raskompendium för Bullterrier & Miniatyrbullterrier Sammanställt av Charlotta Mellin hösten 2007 SKK s STANDARDKOMMITTÉ 2003-10-08 HEMLAND: Storbritannien ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Numera sällskapshund BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Läs mer

Raskompendium för chihuahua

Raskompendium för chihuahua Raskompendium för chihuahua Chihuahuacirkeln 2014 Standard för Chihuahua FCI-nummer 218 FCI-standard på spanska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning

Läs mer

Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000

Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000 Dalmatiner Standard med kommentarer utarbetade av Svenska Dalmatiner Sällskapet Juli 2000 Det vakna, vaksamma, intelligenta och skärpta uttrycket! SAMMA TIK FRÅN UNG TILL GAMMAL Introduktion Detta kompendium

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

PERRO SIN PELO DEL PERÚ

PERRO SIN PELO DEL PERÚ Grupp 5 FCI-nummer 310 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT FCI-standard GENERAL: på spanska 13, Place publicerad Albert 1 2013-08-13 B 6530 Thuin (Belgique) FCI-standard fastställd

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren.

Tillhör WSSKs webbsida. Får ej kopieras utan tillstånd av författaren. TRIMNING AV WELSH SPRINGER SPANIEL Av Yvonne Schwermer-Herngren, Kennel Iago Som ägare av en welsh springer har du troligtvis redan blivit informerad av din uppfödare om den regelbundna pälsvård som rasen

Läs mer

LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER URSPRUNGSLAND/HEMLAND: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: FCI-KLASSIFIKATION: BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER URSPRUNGSLAND/HEMLAND: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: FCI-KLASSIFIKATION: BAKGRUND/ÄNDAMÅL: LÅNGHÅRIG VORSTEH STANDARD MED SPECIALKLUBBENS KOMMENTARER Originalstandard 2000-10-25 FCI-standard 2000-11-29 (tyska) SKK:s Standardkommitté 2001-06-19 URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Läs mer

TRIMNING VERKTYG. Utdrag ur Skotsk Terrier, copyright PM Bokförlag 1. Av Cindy Pettersson

TRIMNING VERKTYG. Utdrag ur Skotsk Terrier, copyright PM Bokförlag 1. Av Cindy Pettersson TRIMNING Av Cindy Pettersson Skotten har två typer av hår, det långa sträva täckhåret som skall skydda mot både väta och smuts, och den mjuka korta "underullen" som fungerar som en yllekofta och håller

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Protokoll. Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013

Protokoll. Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013 Protokoll Fört vid FA s exteriördomarekonferens för Brittiska stående fågelhundar på Jönköpings Hotell och Konferens i Jönköping 20-21 april 2013 Inledning Britt-Marie Dornell - konferensansvarig - hälsade

Läs mer

RASHISTORIK. En egyptisk malteserstaty från ca 200 f. Kr.

RASHISTORIK. En egyptisk malteserstaty från ca 200 f. Kr. 1 RASHISTORIK. Maltesern tillhör bichonfamiljen och räknas som en av de äldsta dvärghundsraserna. Det finns en viss oenighet om rasens ursprung men att den är knuten till medelhavsområdet är emellertid

Läs mer

Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring)

Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring) Lupa tämän aineiston käyttöön Suomen Bassetkerho ry:n ulkotuomarikoulutuksessa on saatu Svenska Bassetklubbenilta (05/2009 Paula Sunebring) SKK/CS har 2008-11-12 fastställt Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Uppdaterad 2014-12-08. Svenska Marsvinsföreningens STANDARD

Uppdaterad 2014-12-08. Svenska Marsvinsföreningens STANDARD Uppdaterad Svenska Marsvinsföreningens STANDARD Färgbeskrivningar Enfärgade allmänna färgbeskrivningar Black White Cream Lemon Buff Saffron Golden Red Chocolate Beige Lilac Grey Den svarta färgen skall

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se

Rovdjurens spår. Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Rovdjurens spår Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, 730 91 Riddarhyttan www.viltskadecenter.se Vilka djur har gjort spåren på framsidan? hund lodjur järv räv och varg järv lodjur lodjur skogshare

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt.

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. HÄSTENS FORM När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. Med ändamålsenlig form menas den form där just den här hästen

Läs mer

VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 2011. Av: Britta Agardh

VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 2011. Av: Britta Agardh VIKTMANSCHETTER PROJETARBETE 11 Av: Britta Agardh INNEHÅLLSFÖRTECKNING: BAKGRUND 2 PROBLEMDISKUSSION 2 SYFTE 3 HYPOTES 3 EXKLUSIONSKRITERIER 3 METOD 4 RESULTATREDOVISNING 5 SLUTSATSER 44 BILAGA 1 46 1

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

GRUPP 4. STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13. FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska. SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20

GRUPP 4. STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13. FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska. SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20 Tv åhundarv är d! GRUPP 4 STANDARD FÖR TAX (Dachshund) FCI nr 148 ORIGINALSTANDARD 2001-03-13 FCI-STANDARD 2001-05-09; tyska SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 2002-03-20 URSPRUNGSLAND / HEMLAND: Tyskland ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

QIAMOR KENNEL CHIHUAHUA. (Chihuahueño) Rasfakta, Tips, Skötsel och Utfodring för

QIAMOR KENNEL CHIHUAHUA. (Chihuahueño) Rasfakta, Tips, Skötsel och Utfodring för QIAMOR KENNEL Rasfakta, Tips, Skötsel och Utfodring för CHIHUAHUA (Chihuahueño) Jag har sammanställt detta, för att kunna ge lite mera information om rasen, problem och tips gällande utfodring och skötsel

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Anatomi Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20

Anatomi Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2004-01-20 Introduktion Anatomiboken är en av de delar som ingår i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben erbjuder uppfödare och andra

Läs mer

Klädinfo nr 2 till NM 2015

Klädinfo nr 2 till NM 2015 Klädinfo nr 2 till NM 2015 Enfärgad klänning i 50- tals stil i någon utav färgerna rosa, lila, mintgrön, turkos, blå eller gul. Färgerna skall vara mera åt det karamellfärgade hållet i nyans, blir det

Läs mer

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken

Till den nyförlösta mamman. Sjukgymnastiken Till den nyförlösta mamman Sjukgymnastiken juni 2013 Bilderna i denna folder är hämtade från Mobilus. 8 1 Avslappning och viloställningar Det är viktigt att du unnar dig vila och avslappning så att du

Läs mer

Historik. Exteriöra överdrifter. Hundtyper. Exteriör hundhälsa. Normalt för rasen men kanske inte för hunden. Hundarna Missförhållanden

Historik. Exteriöra överdrifter. Hundtyper. Exteriör hundhälsa. Normalt för rasen men kanske inte för hunden. Hundarna Missförhållanden Normalt för rasen men kanske inte för hunden vad kan vi som veterinärer göra åt det? Hundarna Missförhållanden Historik Åke Hedhammar Näsby slott Molossoida Acromegala Chondrodystropha Brachycephala Hundtyper

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet

Ryggträning. Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning Övningar för dig med kotfraktur till följd av benskörhet Ryggträning för dig med kotfraktur Du som har en eller flera kotfrakturer kommer att må mycket bättre om du börjar träna din rygg. Det

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist

HAIR SWEDEN. Skol SM Hår & Makeup Stylist HAIR SWEDEN Skol SM Hår & Makeup Stylist SKOL SM October 11, 2014 Skoltävling 2014/15 Reviderad 14-10-14 Regler Hår & Makeupstylist 1. Årskurs 1 Långhårsuppsättning-Long hair up 65 min 2. Årskurs 2 Skönhetsmakeup

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer

17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer SvVK domarkonferens 17-18 oktober 2012 Presentation av saluki och standarden med kommentarer Svenska Vinthundklubben SALUKI presenterades vid konferensen av Karin Hedberg & Göran Bodegård En detaljerad

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman

2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman 2015-04-05 SLBK Specialutställning Arninge Domare: Jens Myrman Valpklass 4-6 månader Knatteberga's Haloween Ghost SE55052/2014 f: 2014-11-02 5 mån mkt tilltalande helhet Välväxt och proportionerlig hane

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer