Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning"

Transkript

1 DNR 0023/2011 SID 1(5) Ansökan om auktorisation för valfrihetssystem inom SFI- och SAS -undervisning Från och med 1 januari 2012 införs i Helsingborg ett valfrihetssystem med auktoriserade utbildningsanordnare som ska bedriva svenskundervisning för invandrare, SFI, och svenska som andra språk, SAS, på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Helsingborgs stad, genom Utvecklingsnämnden, söker anordnare intresserade av att genomföra denna undervisning. Omfattning SFI Den som vill läsa SFI ansöker om detta på Helsingborgs Lärcentrum. Sökande som tidigare inte har läst SFI tilldelas en studieväg och det timtal som den aktuella studievägen genererar. Den som har läst SFI tidigare genomgår en djupare analys av kunskaperna under max 10 dagar och tilldelas en studieväg och ett antal studietimmar utifrån analysen. Därefter väljer den sökande utbildningsanordnare. Huvudlinjen är 15 timmar SFI-undervisning/vecka i genomsnitt över en fyraveckorsperiod. Timantalet per vecka kan variera. Upplägget ska vara helt individanpassat och ge möjlighet till kombinationer mellan SFI och arbete, yrkesutbildning, praktik eller andra insatser. Språket ska i första hand ses som ett medel för individens integration. Vägledarna på svenskintroduktionen följer deltagarna under studietiden hos de olika anordnarna. Eventuellt byte av anordnare sker genom samtal med vägledare/rektor. Avlämnande anordnare dokumenterar studieresultat som lämnas till vägledare och skrivs in i studieplanen som skickas till mottagande anordnare. SAS Den som vill läsa SAS ansöker om detta på Helsingborgs Lärcentrum och väljer mellan de auktoriserade utbildningsanordnarna. Alla studerande tilldelas inledningsvis 400 verksamhetspoäng. Upplägget ska vara helt individanpassat och ska ge möjlighet till kombinationer mellan SAS och arbete, yrkesutbildning, praktik eller andra insatser. Antalet verksamhetspoäng kan utökas om det krävs för att eleven ska nå målen för kursen. Bedömningen görs av vägledare/ rektor från utvecklingsnämnden efter samråd med utbildningsanordnaren. Eventuellt byte av anordnare sker genom samtal med vägledare/rektor. Avlämnande anordnare dokumenterar studieresultat som lämnas till vägledare och skrivs in i studieplanen som skickas till mottagande anordnare. Utbildningarna SFI och SAS ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. De ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningarna ska med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. De måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Utbildningen ska genomföras i Helsingborg. Arbetsmarknadsförvaltningen Järnvägsgatan 35

2 SID 2(5) Auktorisationsvillkor Auktorisation ska sökas hos Utvecklingsnämnden i Helsingborg och kan avse samtliga studievägar inom SFI och SAS eller delar därav. Auktorisation kommer inte att ges för distansundervisning inom SFI studieväg 1. Ansökan om auktorisation görs på särskild blankett och kan göras 2 gånger om året, den 15 februari och den 15 september. Auktorisationsansökan beräknas kunna beviljas inom fyra veckor efter det att kompletta handlingar inkommit till Utvecklingsnämndens förvaltning och auktorisationen börjar gälla det kvartal som påbörjas efter att ansökan beviljats. Auktorisation beviljas under förutsättning att den sökandes verksamhet uppfyller samtliga auktorisationsvillkor vid ansökan och upprätthåller gällande villkor vid varje tidpunkt. Erhållen auktorisation får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Om villkoren ej längre uppfylls eller verksamheten på annat sätt uppenbarligen missköts kommer auktorisationen och rätten till ersättning att återkallas. Se nedan om av- auktorisation. För att vara auktoriserad inom Helsingborgs stad ska anordnaren vid varje tidpunkt följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter, för närvarande Skollag (SFS 2010:800) Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) Förordning om läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) Förordning om kursplan för utbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2012:13) Kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (SKOLFS 2012:18) Diskrimineringslag (2008:567) Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (SFS 2006:1083) Skolverkets allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) Anordnaren ska vid ansökan om auktorisation visa att 1. Den inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. 2. Den inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud. 3. Den fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter. 4. Den eller dennes ansvariga personal inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 5. Den eller dennes ansvariga personal inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen. 6. Den är registrerad vid Bolagsverket eller motsvarande och uppvisa registreringsbevis

3 SID 3(5) 7. Den innehar F-skattebevis. 8. Den och eventuella underleverantörer har en stabil ekonomisk bas. Detta ska visas genom att ett utdrag från Upplysningscentralen UC eller från likvärdig företagsupplysning visar anordnarens rating(riskklass). Ratingen ska uppgå till lägst A(3) och utdraget får inte vara äldre än tre månader. 9. Den redovisar eventuella underleverantörer och att dessa uppfyller auktorisationskraven. 10. Den, om företaget är nystartat, kan visa att den har erforderlig ekonomisk kapacitet. 11. Den kan bedriva avsedd undervisning hela året, dagtid och eller kvällstid med tillgänglig pedagogisk personal under öppettiderna. 12. Den kan redovisa hur de statliga och kommunala målen för undervisningen ska nås, hur lärarna informerar de studerande om deras studieresultat och vilka åtgärder som ska genomföras, samt hur deltagare i behov av stöd upptäcks och vilka åtgärder som ska vidtagas. 13. Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten har, för arbetet och verksamhetens inriktning, adekvat kompetens. 14. Den har administrativ personal med för arbetsuppgifterna relevant utbildning och erfarenhet 15. Den ska vid ansökan om auktorisation beskriva hur återkommande uppföljning och kvalitetssäkring sker i den egna verksamheten. Innan verksamheten påbörjas, senast en vecka före start, ska anordnaren visa att man har för verksamheten lämpliga lokaler att man har erforderliga tillstånd att bedriva aktuell verksamhet, att det finns personal i lämplig omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet så att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås. Lärarkompetensen ska beskrivas Anordnaren ska följa Utvecklingsnämndens uppföljningsstruktur för vuxenutbildning. Anordnaren ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet och genomföra de enkäter och uppföljningar som ingår. Specialpedagogiskt stöd organiseras centralt via Helsingborgs Lärcentrum. Skriv- och läscentrum (SOL) kartlägger/testar skriv och läsfärdigheter och matematikfärdigheter. Utifrån dessa tester planeras stöd för eleven som kan vara extra lärarresurs, datorhjälpmedel, extra studietid mm. Specialpedagogerna är en resurs för lärarna under elevens utbildningstid och har även möjlighet att informera om sin verksamhet hos anordnarna. Utvecklingsnämnden utövar tillsyn över verksamheten för att säkerställa en hög kvalitet och att gällande lagar och förordningar följs. Utvecklingsnämndens rektor för upphandlad utbildning har huvudansvaret för tillsynen. Vägledarna på svenskintroduktionen följer de studerande genom hela utbildningsförloppet. Vid uppföljning/tillsyn under pågående verksamhet ska samtliga villkor under punkten auktorisation ovan och följande punkter nedan kunna visas. Om inte detta sker kan varning tilldelas eller avauktorisation ske. Anordnaren ska ge rektor/ studievägledare full insyn i verksamheten. Anordnaren och dess personal ska vara väl förtrogen med och följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

4 SID 4(5) Anordnaren ska inom ramen för sin auktorisation ta emot den som väljer att studera hos denne. Anordnare ska kunna ta emot och lämna information på det sätt kommunen anvisar och samverka med olika berörda aktörer för enskilda elevers bästa. Anordnaren ska rapportera allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser till kommunen och kunna visa åtgärdsplaner kopplade till dessa. Anställd hos anordnare har rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Anordnaren eller någon denne ansvarar för, får inte efterforska vem som gjort sådan anmälan. Anordnaren ska i händelse av höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid inordna sin verksamhet under kommunens krisledning. Anordnare som har avauktoriserats efter att ha brutit mot eller bedömts inte uppfylla auktorisationsvillkoren ska för att åter bli auktoriserad visa att åtgärder har vidtagits för att bristerna inte ska upprepas. Avauktorisation Avauktorisation kan ske på anordnarens egen begäran, genom återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten och på grund av avsaknad av elever Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela Utvecklingsnämnden minst 6 månader eller den tid som annars beslutas i särskilt fall före verksamhetens upphörande. När verksamheten upphör är verksamheten avauktoriserad. Om nationella eller lokala föreskrifter för verksamheten eller auktorisationsvillkoren inte följs återkallas auktorisationen Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom angiven tid har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas auktorisationen. Auktorisation återkallas om anordnaren tar ut avgifter av elever för verksamhet som omfattas av ersättning från kommunen. Om anordnaren saknar uppdrag under en period av 12 månader avauktoriseras anordnaren. Administration Ansökan görs på särskild blankett som finns på Helsingborgs stads hemsida och i Utvecklingsnämndens reception, vån 1, Järnvägsgatan 35. Auktoriserade anordnare förbinder sig att använda den administrativa rapportering som kommunen anvisar. Marknadsföring Helsingborgs stad ansvarar för marknadsföring av SFI och SAS. Anordnare kan marknadsföra den undervisning man erbjuder men ska kommunicera detta med vuxenutbildningen på Utvecklingsnämnden som godkänner hur och när marknadsföring sker. Ersättningar För dem som för första gången påbörjar SFI gäller nedanstående antal timmar. Kurs 1A 400 timmar 55,07 kr/timme Kurs 1B 600 timmar 55,07 kr/timme Kurs 2B 400 timmar 47,85 kr/timme Kurs 2C 400 timmar 47,85 kr/timme Kurs 3C 300 timmar 47,39 kr/timme Kurs 3D 300 timmar 47,39 kr/timme Antalet studietimmar kan i specifika fall utökas om det krävs för att den studerande ska nå målen för kursen. Bedömningen görs av vägledare/ rektor från utvecklingsnämnden efter samråd med utbildningsanordnaren.

5 SID 5(5) Alla studerande som tidigare läst delar av SFI tilldelas, utifrån bedömning av tidigare kurs och studieväg, av svenskintroduktionen ett till att börja med prognostiserat antal SFI-timmar à 60 minuters undervisningstid. För den som ska studera SAS ges en generell tilldelning med 400 verksamhetspoäng vid studiernas början. Dessa kan vid behov utökas i samråd med vägledare/ rektor från utvecklingsnämnden. En verksamhetspoäng ersätts med 47,39 kr. En verksamhetspoäng motsvarar en klocktimme. Om betyg sätts tidigare än vad som planerats i en elevs studieplan betalas ersättning till ansvarig anordnare motsvarande mellanskillnaden mellan faktiskt genomförda timmar/verksamhetspoäng och de planerade. Ersättning utgår per timme enligt studieplan. Vid sjukfrånvaro ersätts med, enligt studieplanen, planerade timmar under max två veckor under förutsättning att frånvaron styrks med läkarintyg under andra veckan. Frånvaro av annan anledning än sjukdom ersätts inte. Utbildningen ska vara kostnadsfri för eleverna. Ersättningen för det kommande kalenderåret fastställs av utvecklingsnämnden senast den 30 juni året före. Tilläggsersättning Merkostnader som eventuellt kan uppstå i samband med mottagandet av deltagare med särskilda behov regleras i särskild ordning Utbetalning Utbetalning sker i efterskott efter att rapport insänts till vuxenutbildningen på Utvecklingsnämnden en gång per månad. Utbildningen är momsbefriad. Om en elev avbryter studierna före kursslut betalas ersättning ut till avbrottsdagen. Om en elev avbryter sina studier och återkommer till samma anordnare och samma kurs inom ett halvår räknas han/hon inte som ny utan ersättning tar vid där den upphörde. Fakturering Fakturan ska avse ersättning för genomförda utbildningsinsatser. Faktureringsavgift eller liknande får inte påföras. (Faktureringsadressen: Fakturaservice UVN, Box 644, Helsingborg) Kontaktperson I samband med auktorisation ska utvecklingsnämnden och respektive utbildningsanordnare utse kontaktpersoner som svarar för de löpande kontakterna. Deltagarna omfattas av olyckfallsförsäkring som Helsingborgs stad tecknat. Utbildningsanordnaren ska teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs. Försäkringen ska omfatta egendom, ansvar och avbrott. Bevis om gällande försäkring ska översändas i samband med auktorisation. Information till auktoriserade företag Auktoriserade företag kallas till genomgång av de villkor som särskilt ska beaktas samt information om SFI-introduktionen innan verksamheten börjar. Uppdaterad

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun

LOV I NYKVARN. Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun LOV I NYKVARN Förfrågningsunderlag med avtal för LOV i Nykvarns kommun Fastställd av VON den 5 september 2011, 87 Uppdaterat av VON den 28 maj 2012, 71 1. INLEDANDE INFORMATION... 3 1.1 Nykvarns kommun...

Läs mer

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun

LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Dnr SN/ 2014:520-790 LOV-underlag hemtjänsten Strängnäs kommun Personlig omvårdnad och servicetjänster Beslutad i socialnämnden 2014-11-25 Innehåll Sammanfattning... 5 Förklaring av begrepp i LOV-underlaget...

Läs mer

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem

Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser Fastställt av omsorgsnämnden 62 1 Att ansöka

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) avseende städservice inom Vimmerby kommun Antaget av omsorgsnämnden 2011-09-15, 116 Innehållsförteckning 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad.

Båstads kommun Vård & omsorg Postadress: 269 80 Båstad Besöksadress: Vångav. 2, Båstad Telefon: 0431-770 00 bastads.kommun@bastad.se www.bastad. Datum: 2012-10-12 Förfrågningsunderlag avseende hemvård innehållande serviceinsatser, service- och omsorgsinsatser med delegerade hsl-insatser i ordinärt boende, Båstads kommun enligt Lagen om Valfrihet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25

Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Förfrågningsunderlag Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 2013-03-25 Innehållsförteckning 1. Allmän information 4 1.1. Grunden för valfrihetssystemet... 4 1.2. Verksamhet 4 1.3.

Läs mer