BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Västra Skaraborg Dnr Lidköping, Skara och Vara kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTSUNDERLAG. Kommunfullmäktige. Ärende. Dnr Västra Skaraborg Dnr Lidköping, Skara och Vara kommuner."

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ärende 2 Detaljplan del av fastigheten Fåglum 1:56 Dnr Beslutsunderlag - Protokollsutdrag - Utlåtande - Utställningshandlingar 4 Fastställande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg Dnr Gemensam upphandlingspolicy för Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. Dnr Redovisning av motioner 2015 Dnr Redovisning av medborgarförslag 2015 Dnr Motion angående information om kvinno- och mansjourer i kommunens högstadieskola Dnr Förslag på ny förbundsordning - Nu rådande förbundsordning - Tjänsteskrivelse Förslag Redovisning Redovisning Motion 10 Entledigande av Zandra Hultin (S) och Patric Silvlander (S) - Begäran, Zandra Hultin (S) - Begäran, Patric Silvlander (S)

2 e Sammanträdesdatum Essunga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sida 3(12) 65 Detaljplan för del av Fåglum 1 :56 Bygg- och miljönämndens beslut -Detaljplanen för del av Fåglum l :56 godkänns efter utställning med de kompletteringar som anges i "Utlåtande efter utställning", daterad , samt med "Tillägg till utlåtande efter utställning", daterat Detaljplanen för del av Fåglum l :56 lämnas till kommunfullmäktige för antagande. Sammanfattning av ärendet Godegården Bygg AB har för avsikt att bebygga området med förskola, trygghetsboende och bostäder. Överenskommelse mellan Godegårdens Bygg AB och kommunen om att upprätta detaljplan för området har träffats. För del av området finns detaljplan m 1600, antagenl988, bebyggt med 5 parhus. Övrigt planområde som inte är detaljplanelagt planeras för förskola och bostäder. Geotelmisk undersökning visar att området har gynnsamma grundläggningsförhållanden för planerad byggnation. En ekonomisk förening har bildats, Fåglum-Ånnestarp V A. Vatten- och avloppsledningar ansluts genom flera pumpstationer till det kommunala ledningsnätet. Allt dagvatten omhände1ias genom avrinning via bäcken Därmingen till ån Nossan. Samråd har genomfö1is under tiden Samrådsredogörelse är upprättat Ärendets gång -Bygg- och miljönämnden , 36 -Bygg- och miljönämnden , l -Bygg- och miljönämnden , 106 -Kommunstyrelsen, , 116 Beslutsunderlag Utställningshandlingar, Föredragande: Christina Lundgren, kmitekniker Justerandes sign l (/ 'y ' \:::{, ~, -

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara Förbundsordning för samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)mellan Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Västra Skaraborg. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Skara Kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Västra Götalandsregion och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 Styrelsen Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 7 ersättare. Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser en ledamot och en ersättare vardera. Kommunerna utser tillsammans en ledamot och fyra ersättare. Den gemensamt utsedda ledamoten utses ett år i taget efter ett roterande schema vilket gör att alla kommuner har innehaft en ordinarie plats inom en femårsperiod. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande enligt schema för den tid som styrelsen bestämmer. Ledamöterna och ersättarna väljs på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunerna har ägt rum. Malmgatan Skara

23 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Förbundet har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. arbeta med förebyggande insatser, såväl strukturellt som individinriktat, 5. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 6. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt 7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen kan utse/anställa en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella anslagstavla samt på den officiella anslagstavlan hos respektive kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen skall därvid vara sådana att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner med en fjärdedel. Kommunernas andel bestäms av varje kommuns befolkningsunderlag 16 till 64 år per den 1 november året före det år som fördelningen avser. Malmgatan Skara

24 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara Styrning och insyn Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 14 Revisorer och revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Var och en av förbundsmedlemmarna ska utse en revisor för att granska förbundet. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam revisor, Västra Götalandsregionen utser en revisor samt kommunerna utser en gemensam revisor. Region och kommuner kan utse gemensam revisor vilket kräver särskilt samarbetsavtal. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 i FinsamL. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 i denna förbundsordning. Mandattiden för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i FinsamL. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Utträde sker vid utgången två år efter det år under vilket uppsägningen skett. Vid förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträdet från den kommunala sidan återstår minst en kommun skall upplösning ske endast om det beslutas enligt Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan förbundsmedlemmarna. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 S i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. Malmgatan Skara

25 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare och revisorer skall följa Västra Götalandsregionens principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. 19 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar Regionarkivet. 20 Förbundets bildande Förbundet bildades den 1 oktober Malmgatan Skara

26 Försäkringskassan Länsarbetsnämnden Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara. Förbundsordning för samordningsförbundet Västra Skaraborg Förbundsordning för Samordningsförbundet i kommunerna Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Samordningsförbundet Västra Skaraborg. 2 Förbundets säte Förbundets säte är Skara Kommun. 3 Förbundets medlemmar Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunparten delas av Essunga kommun, Götene kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun och Vara kommun. 4 Förbundets ändamål Förbundets ändamål är att inom kommunerna Essungas, Götenes, Lidköpings, Skaras och Varas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5 Styrelsen Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 7 ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Kommunernas representant följer ett års mandatperiod vilket gör att alla kommuner har innehaft ordinarie plats inom en femårsperiod. Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassans och av Arbetsförmedlingens ledning. Ledamöterna och ersättarna väljs första gången för tiden från och med den 1 oktober 2006 till den 30 mars Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommuner har ägt rum. Styrelsen skall utse firmatecknare och attestant.

27 6 Uppgifter och beslutanderätt Styrelsen är beslutsmässig när samtliga parter är tjänstgörande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal om sådan situation skulle uppstå. Förbundet har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 7 Personal Förbundsstyrelsen skall utse/anställa en tjänsteman, som har att leda arbetet inom Förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal som erfordras för att utföra administrativa uppgifter. 8 Initiativrätt Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 9 Samråd Styrelsen skall se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 10 Kungörelser Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella anslagstavlan hos Essunga kommun, Götene kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun, Vara kommun och Västra Götalandsregionen. 11 Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen skall därvid vara sådana att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel samt Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner med en fjärdedel. Kommunernas andel bestäms av varje kommuns befolkningsunderlag 16 till 64 år per den 1 november.

28 12 Styrning och insyn Förbundsstyrelsen skall upprätta tertial uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall och som skall godkännas av varje medlem. Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 13 Budget Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överrespektive underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Första årsbudgeten omfattar 1 oktober, 2006 till och med 31 december, Därefter fastställs årsbudgeten av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). 14 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för förbundsmedlemmarnas räkning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser en gemensam revisor, Regionen utser en revisor samt kommunerna utser en gemensam revisor. Region och kommuner kan utse gemensam revisor vilket kräver särskilt samarbetsavtal. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer utses för första gången för perioden 1 oktober 2006 till och med den 31 mars Härefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum i hela landet. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 15 Utträde En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år. Vid förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 11 i denna förbundsordning. 16 Likvidation och upplösning Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera huvudmän utträder ur förbundet. När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 S i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

29 När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst. 17 Tvister Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol. 18 Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och ersättare skall följa Västra Götalandsregionens arvoderingsprinciper. Ordförande och vice ordförande i samordningsförbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast månadsersättning för heltidsarvoderat region råd. Skäligt arvode till den revisor och den ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av Försäkringskassan. Kommunerna och Västra Götalandsregionen betalar arvoden för sina revisorer enligt egna arvoderingsregler. 19 Arkivtillsyn Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar regionarkivet. 20 Ändring av förbundsordning Kan endast ske av medlemmarnas beslutande organ. 21 Förbundets bildande Förbundets anses bildat den 1 oktober 2006 under förutsättning att samtliga medlemmar då godkänt denna förbundsordning.

30 Tjänsteskrivelse Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kommunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara och Vara Fastställande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg har under hösten 2015 tagit fram ett förslag till en ny förbundsordning. Förbundsordningen är reviderad utifrån de förändringar som skett sedan förbundet bildades Förbundsordningen är tydligare än tidigare, den innehåller förslag som förenklar styrelsearbetet i förbundet och det nya den ger möjlighet att kunna arbeta med förebyggande insatser vilket utgör en styrka för förbundet och dess verksamhet. Vid Samordningsförbundets styrelsesammanträde den 8 december 2015 beslöts att tillsända förbundsordningen till förbundets parter för ett beslut om godkännande av den nya förbundsordningen. Förbundsordningen har nu att fastställas av respektive fullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundens ändamål med sin verksamhet är att inom sitt geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den samordningen sker mellan de fyra parter som ansvarar för rehabiliteringen i samhället Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och ingående kommuner. Syftet med verksamheten är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning, men viktigast, att använda de samordnade resurser för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbunden agerar lokalt och genom de insatser och uppdrag som förbundet medverkar i, utvecklar vi metoder tillsammans med våra parter. Vi gör skillnad med de uppdrag vi bedriver både för en enskild myndighet och för den enskilda individen. En tydlig målgrupp förbundet arbetar med är unga individer med ofullständiga betyg där ny metodik prövas för att målgruppen skall kunna närma sig arbetsmarknaden. Alla parter inom rehabiliteringsområdet är viktiga för oss, men en samverkanspart utöver de ovan nämnda får ett speciellt omnämnande, de lokala Arbetsmarknadsenheterna. De kan utgöra ett nav för övriga aktörer utifrån deras kännedom om den lokala arbetsmarknaden. Vi hemställer att kommunfullmäktige, regionfullmäktige, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen senast den 30 juni 2016 fastställer den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg. För Samordningsförbundet Tomas Rosenlundh T.f. Förbundschef Bilagor: förslag till ny förbundsordning samt, som jämförelse, den nu rådande förbundsordningen. Malmgatan Skara Tfn:

31 Förslag Policy för inköp och upphandling Inledning Allt inköp och all upphandling skall ske i enlighet med gällande lagstiftning. All offentlig upphandling regleras i lag, lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU och annan berörd lagstiftning. För upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Omfattning Denna policy gäller allt inköp och all upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom xxxxxx kommun samt dess bolag. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp. Syftet med denna policy är att; Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan. Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer. Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens. Organisation Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Respektive bolagsstyrelse har ansvaret för all upphandling inom bolaget. Samordnad upphandling Samordnad upphandling är av strategisk betydelse för kommunen/bolagen som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt påverka kvalitet och miljö. Samordningen minimerar dessutom de administrativa kostnaderna för kommunens/bolagens inköp och upphandling. Samordnad upphandling skall genomföras inom de områden där det finns gemensamma intressen. och ske genom den av kommunen fastställa eller anlitade organisationen för upphandling. Ansvar Respektive styrelse, nämnd och bolag ansvarar för att upphandlingar för eget behov sker i enlighet med regelverket och att avrop sker från de leverantörer kommunen/bolagen har avtal med. Var och en som för kommunen/bolagens räkning verkställer en upphandling ansvarar för att upphandlingen sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan berörd

32 lagstiftning samt kommunens/bolagets policy och riktlinjer. Den som verkställer en upphandling skall även tillse att beslut om anskaffning, att upphandlingsbeslut fattas och avtal tecknas enligt delegationsordning. Principer vid upphandling Vid all upphandling skall kommunen/bolagen behandla leverantörer på ett likvärdigt och ickediskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas (LOU 1 kap. 9 ). Sociala och etiska hänsyn Sociala och etiska hänsyn skall beaktas så långt det är möjligt med hänsyn till gällande upphandlingslagstiftning Miljö All upphandling skall vara inriktad på att upphandlade varor och tjänster skall bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Miljön skall beaktas så långt det är möjligt med hänsyn till gällande upphandlingslagstiftning. I största möjliga utsträckning skall miljökriterierna som arbetats fram av den statliga myndigheten Upphandlingsmyndigheten beaktas. Övrigt Denna inköps- och upphandlingspolicy liksom LOU, omfattar inte förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet. Vid oklarheter hänvisas till LOU där såväl omfattning som undantag beskrivs

33 Redovisning av motioner behandlade under 2015 Följande motioner har besvarats av fullmäktige 2015: Motion: Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen Besvarad: Bifall Motion: Dnr Motion om förskola och fritids på kvällar och helger Besvarad: Avslag Motion: Dnr Kf 71 Motion om bostadsbyggande i Essunga kommun Besvarad: Besvarad Motion: Dnr Kf 142 Motion om utomhusgym Besvarad: Bifall Motion: Dnr Kf 8 Motion om insynsplatser i styrelser och nämnder Besvarad: Avslag Motion: Dnr Kf 9 Motion om central hundrastgård Besvarad: Avslag Motion: Dnr Kf 10 Motion om ursprungsmärkning på kommunens matsedlar Besvarad: Avslag Motion: Dnr Kf 24 Motion om mobiltelefonpolicy på Nossebro skola 6-9 Besvarad: Besvarad Motion: Dnr Kf 36 Motion om inköp och utplacering av hjärtstartare Besvarad: Avslag Motion: Dnr Kf 37 Motion om införande av servicepunkter i kommunen Besvarad: Avslag

34 Följande motioner har inte färdigbehandlats 2015: Motion: Dnr Motion om att göra Stiftelsen Essunga Industrier till dotterbolag åt Essunga Bostäder AB Status: Au 56 Kjell Karlsson fick i uppdrag att utreda om det är möjligt att bifalla motionen Utredning pågår. Motion: Dnr Kf 70 Motion om informationstavlor i kommunen Status: Ks 107 Yttranden begärda från AME och föreningsrådet. Motion: Dnr Kf 94 Motion angående djurskyddskrav vid inköp av animaliska produkter Status: Kf 94 Ärendet överlämnades för beredning och beslut till kommunstyrelsen

35 Redovisning av medborgarförslag behandlade under Följande medborgarförslag har besvarats av fullmäktige/kommunstyrelsen 2015: Medborgarförslag: Dnr Kf 60 Medborgarförslag angående förbud mot biltrafik på träbron. Besvarad: av kommunstyrelsen Medborgarförslag: Dnr Kf 31, Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Kf 97, Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Medborgarförslag om cykel och gångväg från Lekåsakorsningen vid E20 till Essunga by. Besvarad: av kommunstyrelseförvaltningen av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Upprustning av Oxbergsgatans förlängning mot Högabergsvägen Besvarad: av kommunstyrelsen Medborgarförslag: Dnr Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Överlämnat för beredning och beslut: av kommunfullmäktige till utbildningsnämnden Fanns inga, av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, obesvarade medborgarförslag

36 Motion: Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskola och informera om sin verksamhet. Motion till fullmäktige i Essunga kommun Bakgrund: Antal anmälda brott ökar i Sverige 2015 (Källa: BRÅ) många av brottsoffren är ungdomar, vilket också gäller förövarna. I ökningen finns flera olika typer av brott, det rör sig om såväl olaga hot som misshandel. Den senaste tiden har det i media också rapporterats om det ökande antalet fall av ofredanden, brott som i de rapporterade fallen oftast drabbat ungdomar - inte sällan unga kvinnor. Brottsoffren oavsett brott drabbas inte bara genom själva brottet, många mår dessutom mycket dåligt efteråt, och vissa kan få psykiska men för livet. Det finns olika organisationer som hjälper brottsoffren, två sådana typer av organisationer är mansjourer och kvinnojourer. Dessa typer av ideella organisationer gör ett mycket bra och viktigt arbete, vi Sverigedemokrater anser att kunskapen om såväl organisationerna, deras erfarenhet och kunskap, och vad de kan hjälpa den enskilde med, är viktigt att sprida hos våra ungdomar. Sverigedemokraterna anser därför att det är viktigt att utreda om det finns möjlighet för dessa organisationer att komma ut och besöka våra kommunala högstadieskolor. Sverigedemokraterna i Essunga kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig nämnd i uppdrag att: - Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskola och informera om sin verksamhet. - Utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt som man kan dra erfarenhet av. SD Essunga genom Carolina Fischer Fors

37 Till kommunfuiimåktige för Essunga kommun i i.!.:..... j i---!.!...!-- i-i! - -.a.i--i!---i ;:.....=..~,. ; ~~ --_:;,.. ;..., i.. _.... ndllllt:u Ut:!)dl jd!) Ull t:l lllt:ui!)du Il dilliiilid UtJtJUid!) IIIUIII I:.~~UII!)d 1\UIIIIIIUII "'----~---.,,,11,.,,.,.. I'IIU~~t:UI U.LU.Lo-u.L-.L.L Lai1dia Huitm, Socialdemokraterna

38 Till kommunfullmäktige för Essunga kommun Härmed begär jag bli entledigad från mina uppdrag inom Essunga kommun. Nossebra ~~ ~~_,----_---::s...,.- Socialdemokraterna

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427

PROTOKOLL Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-08-29 157 Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län KS-2016/427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig

Läs mer

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1

Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1 1 Förbundsordning för samordningsförbund BIL 1. Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa

Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med Nacka kommun och namnändring till Samordningsförbundet VärNa 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-26 HSN 1510-1203 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26, P 5 Utvidgning av Samordningsförbundet i Värmdö med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland

Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Christoffer Martinelle 2014-05-19 LiÖ 2014-547 Landstingsstyrelsen Bildande av Samordningsförbundet Västra Östergötland Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS

Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen 8 KS 2016.393 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-18 157 Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015

Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 1 (6) Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund att gälla from den 1 januari 2015 Antagen av landstingsfullmäktige (LF) i Landstinget Västmanland, 2014-11-19, kommunfullmäktige (KF) i Fagersta

Läs mer

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering till Samordningsförbundet Östra Södertörn HSN 2010-01-26 P 7 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-04 HSN 0912-1573 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till ombildning av Samordningsförbundet Haninge för rehabilitering

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-13 1 (4) HSN 1311-1278 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 4 Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN

Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN Arbetsmarknadsnämnden 2005-05-25 i Södertälje och Nykvarn Förslag till SAMORDNINGSFÖRBUND FÖR REHABILITERING I SÖDERTÄLJE OCH NYKVARN Innehåll Samordningsförbundets uppgifter Finansiellt samordnad rehabilitering

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr

Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr Förbundsordning för kommunalförbundet Konstmuseet i Norr 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Konstmuseet i Norr och har sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner

Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-26 1 (5) HSN 2016-4033 Handläggare: Lena Franzén Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 10 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund

Förslag till inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-08-28 p 3 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-07-19 HSN 1205-0585 Handläggare: Barbro Hansson Förslag till inrättande av Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro

Förbundsordning. Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg. Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro Förbundsordning Förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 2005-08-18 Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Beslutad av respektive Kommunfullmäktige i april o maj 2005. 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Gävle, Hofors,

Läs mer

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antagen av Stockholms läns landsting 2015-12-15 197 Norrtälje kommun 2015-12-14 242 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare

Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Gästrike återvinnare För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Reviderad förbundsordning träder i kraft 2016-01-01 1. Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund

Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 10 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 91 Ks 130 Au 145 KS/2015-0052 Godkännande av ny förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund Kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 1 1 (7) Förbundsordning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Antagen av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun 126/2014-10-27. Antagen av kommunfullmäktige i Högsby kommun 148/2014-10-06. 1 Namn och

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Förbundsordning för kommunalförbundet Brandkåren Attunda Antagen av kommunfullmäktige i Järfälla 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Knivsta 2010- Antagen av kommunfullmäktige i Sigtuna 2010- Antagen

Läs mer

Förbundsordning Inköp Gävleborg

Förbundsordning Inköp Gävleborg Sid 1 (6) Förbundsordning Inköp Gävleborg Förbundsordning Inköp Gävleborg Beslutad av KF 2007-03-05 32 (06KS400) 1 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun,

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.09 Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund Antagna av kommunfullmäktige i Arboga 2010-11-25, 7 Antagna av kommunfullmäktige i Kungsör 2010-11-22, 24 1 Namn och säte Kommunalförbundet benämns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr D 09:2 Kf 213/2008, 34/2014 Dnr Ks 2012/124 Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund 1. Medlemmar Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15

Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning FÖR SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND ANTAGEN AV SKARABORGS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 2015-01-15 Förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Skaraborgs

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans PM 1 (6) GBt 2015-11-03 KFA/150052 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans 1 Namn Kommunalförbundets namn är Svensk Luftambulans (SLA). 2 Säte Kommunalförbundet har sitt säte i Karlstad,

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST

FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Kommunstyrelsens handling nr 5/2009 FÖRBUNDSORDNING FÖR V ASTRA SÖRMLANDS RÄDDNINGST JANST Färbundsordningen gäller jr.o.m. 2008-xx-xx tils ny färbundsordningfastställs och ersätter samtidigt tidigare

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014-05-15 RMB 2014-07 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN Innehåll 1 Bakgrund 2 Medlemmar 3 Namn och säte 4 Uppdrag och ändamål 5 Organisation

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer