Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)"

Transkript

1 Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2009 kl i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Rätt att delta För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken fredagen den 6 november 2009, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 6 november 2009 kl Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, Stockholm, per telefon , per mejl eller per fax Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 6 november 2009, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om I. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet II. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner 8. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 9. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 10. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7 Som anges nedan föreslår styrelsen för Endomines bland annat att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 9 oktober 2009 beslutade emissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner (punkt II B nedan). Avsikten är att emissionen skall inbringa en emissionslikvid om cirka 178,8 miljoner kronor före emissionskostnader. För att möjliggöra genomförandet av emissionen ombeds extra bolagsstämman också godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och därtill hörande bolagsordningsändring (punkt I nedan) samt styrelsens förslag om bolagsordningsändring i anledning av emissionen (punkt II A nedan). Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7. I-II nedan skall antas som ett beslut. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet A. Förslag till ändring av bolagsordningen För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser skall ändras från nuvarande lägst kronor och högst kronor till lägst kronor och högst kronor. Bolagsordningens 4 skall därmed erhålla följande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor." CQ

2 2 B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till kronor, minskas med kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman. Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till kronor, fördelat på sammanlagt aktier. Förutom minskningen av bolagets aktiekapital kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner A. Förslag till ändring av bolagsordningen I anledning av den emission som styrelsen beslutade om den 9 oktober 2009 föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ( 4) ändras till lägst kronor och högst kronor samt att gränserna för antalet aktier ( 5) ändras till lägst stycken och högst stycken. Bolagsordningens 4 och 5 skall därmed erhålla följande lydelser: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor." ( 4) "Antalet aktier skall vara lägst stycken och högst stycken." ( 5) B. Beslut om emission Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 9 oktober 2009 om emission av units ("Units") bestående av sammanlagt högst aktier och sammanlagt högst teckningsoptioner, till följd varav Endomines aktiekapital (efter full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner) kan komma att öka med högst kronor, varav kronor avser emission av aktier och kronor avser emission av teckningsoptioner. För emissionen skall följande huvudsakliga villkor gälla. Rätt till teckning Rätt att teckna sig för Units skall med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som ägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie skall erhålla en (1) uniträtt. För att få teckna en (1) Unit med stöd av sådan uniträtt krävs tre (3) uniträtter. En Unit består av: (i) (ii) nio (9) aktier och en (1) teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av Units kan även ske utan stöd av uniträtt. För det fall att inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter skall styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan uniträtter enligt följande fördelningsgrunder. I första hand skall tilldelning av Units som tecknats utan uniträtter ske till dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand skall tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till vissa aktieägare och andra som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag Avstämningsdag för deltagande i emissionen av Units med företrädesrätt skall vara den 20 november Emissionskurs, teckning och betalning Emissionskurs per Unit uppgår till 29,25 kronor, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning kan enbart ske av hela Units och således kan teckning ej ske av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får

3 3 endast ske av hela Units. Efter teckning och registrering kommer emellertid aktier och teckningsoptioner att åtskiljas. Teckning med stöd av uniträtt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 25 november 2009 till och med den 9 december Teckning utan stöd av uniträtt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Teckning av Units av emissionsgaranter enligt särskilt garantiåtagande skall ske från och med den 25 november 2009 till och med den 20 december Units som tecknas utan stöd av teckningsrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 77 %, beräknat efter full anslutning i emissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Särskilda villkor för aktier De nya aktierna i bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering. Särskilda villkor för teckningsoptioner Varje teckningsoption medför rätt att under teckningstiden teckna en ny aktie i bolaget för 5 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2010 till och med den 15 december Punkt 8 - Styrelsens förslag till beslut om inrättande av personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i koncernen, innefattande beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. Bolaget står inför stora utmaningar inom den närmaste tiden där ett stort engagemang och betydande arbetsinsatser av bolagets ledning och vissa nyckelpersoner kommer att krävas för att nå uppsatta mål. Styrelsen har bedömt att det kan utgöra en viktig konkurrensfördel vid framtida nyrekryteringar att ha möjlighet att erbjuda deltagande i ett personaloptionsprogram. Mot denna bakgrund föreslog bolagets styrelse till årsstämman 2009 att införa ett personaloptionsprogram, och årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det av årsstämman 2009 beslutade personaloptionsprogrammet (det "Gamla Personaloptionsprogrammet") var villkorat av att beslut skulle fattas senast den 30 september 2009 om att genomföra Pampalo-projektet. Eftersom finansieringen av Pampalo-projektet ej var klar vid denna tidpunkt kunde ett investeringsbeslut ej fattas. Det tidigare personaloptionsprogrammet förföll därför i enlighet med dess villkor och styrelsen har beslutat om makulering av de teckningsoptioner som utgivits som en del av det Gamla Personaloptionsprogrammet. Skälen för inrättande av ett personaloptionsprogram kvarstår emellertid och bolagets styrelse lägger därför fram detta nya förslag till personaloptionsprogram, vars villkor i allt väsentligt överensstämmer med det Gamla Personaloptionsprogrammet. Bolagets styrelse är övertygad om att aktierelaterade incitamentsprogram i allmänhet, och det nedan föreslagna personaloptionsprogrammet i synnerhet, medför ett ökat engagemang och en ökad motivation för programmets deltagare. Programmet knyter därutöver deltagarna starkare till koncernen, vilket bedöms vara till nytta för såväl bolaget som bolagets aktieägare. Personaloptionsprogrammet avses omfatta ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner bland de anställda i koncernen. Personaloptionsprogrammet ska totalt omfatta utgivande av högst personaloptioner ("Personaloptioner"). För att kunna genomföra det föreslagna personaloptionsprogrammet på önskat sätt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till ett helägt svenskt dotterbolag ("Dotterbolaget"). Sådana teckningsoptioner ska berättiga till nyteckning av sammanlagt högst aktier, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta eller på annat sätt förfoga över utgivna teckningsoptioner för att fullgöra de åtaganden som följer av föreslaget personaloptionsprogram. Kostnader för personaloptionsprogrammet Enligt redovisningsstandarden IFRS 2 redovisas kostnaderna för personaloptionsprogrammet över resultaträkningen och periodiseras över intjänandeperioden. Styrelsen har låtit utföra en preliminär beräkning av

4 4 det teoretiska värdet av en Personaloption i bolaget. Vid antagande om en börskurs om 4,14 kronor samt en antagen genomsnittlig löptid om tre år och fem månader uppgår värdet av en Personaloption till 1,06 kronor, vilket kan ge en maximal kostnad för det föreslagna personaloptionsprogrammet om cirka 1,90 miljoner kronor. Den förväntade kostnaden i resultaträkningen baserat på historisk personalomsättning i koncernen för personaloptionsprogrammet har beräknats till cirka 1,71 miljoner kronor. Personaloptionsprogrammet förväntas föranleda kostnader för bolaget i form av sociala avgifter för anställda i Sverige, vilka förväntas utgöra 12,5 procent av det totala antalet deltagare i programmet. För resterande deltagare, vilka är anställda i Finland, förväntas inga sociala kostnader belasta bolaget. Baserat på ett teoretiskt antagande om att aktiekursen om 4,14 kronor stiger med 10 procent per år under fyra år beräknas de sociala kostnaderna för personaloptionsprogrammet uppgå till maximalt cirka kronor. För varje krona börskursen stiger därutöver ökar de sociala avgifterna med maximalt kronor. Utspädning och effekter på viktiga nyckeltal Högst Personaloptioner kan utges, som säkerställs med motsvarande antal teckningsoptioner, samt därutöver ytterligare högst teckningsoptioner för täckande av uppkommande kostnader för programmen (sociala avgifter). Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till kronor. Baserat på totalt antal utestående aktier efter full teckning av de aktier som emitteras under punkt 7 ovan under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, blir utspädningen till följd av föreslaget personaloptionsprogram högst 2,5 procent av aktiekapitalet i bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, baserat på aktiekapitalet efter nyemissionen i punkt 7. Bolagets resultat per aktie påverkas ej vid utställandet av optionsprogrammet då Personaloptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för utställandet. Huvudsakliga villkor och riktlinjer för personaloptionsprogrammet Personaloptionsprogrammet föreslås vara villkorat av att styrelsens beslut från den 9 oktober 2009 om emission av aktier och teckningsoptioner godkänns av extra bolagsstämman i enlighet med punkt 7 ovan samt att det tecknas och betalas fullt ut. Personaloptionerna avses att i princip jämnt fördelas mellan de tilldelningsberättigade, dock att VD, CFO (Chief Financial Officer) och CTO (Chief Technical Officer) i koncernen avses tilldelas en högre andel Personaloptioner än övriga. VD skall dock högst kunna tilldelas Personaloptioner och CFO och CTO skall dock högst kunna tilldelas Personaloptioner vardera. Styrelsen ska äga rätt att inom ramen för det föregående besluta om vilket antal Personaloptioner nuvarande ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen i Sverige och Finland ("Befintliga Anställda") ska vara berättigade till, förutsatt att Befintliga Anställda ska uppgå till högst åtta personer. Med Befintliga Anställda avses även sådana personer som kan komma att anställas i koncernen eller ingå anställningsavtal med bolag i koncernen fram till sista dagen för tilldelning av Personaloptioner enligt vad som anges nedan. Styrelsen ska fatta beslut om tilldelning av Personaloptioner till Befintliga Anställda under januari och/eller februari månad Tilldelning av Personaloptioner sker vederlagsfritt. Varje Personaloption berättigar till förvärv av en (1) aktie i bolaget. Personaloptioner som tilldelas Befintliga Anställda ska fördelas på tre olika trancher med olika intjänandeperiod, med lika fördelning av antal Personaloptioner på vardera tranche, baserat på när utnyttjande för förvärv av aktier kan ske enligt följande: (i) Tranche 1: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars september 2014; (ii) Tranche 2: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars september 2014; (iii) Tranche 3: Utnyttjande för förvärv av aktier kan ske 1 mars september Intjänande av Personaloptioner enligt ovan förutsätter i princip att anställningsförhållandet i koncernen alltjämt föreligger. Om anställningsförhållandet upphör efter intjänande men innan utnyttjande får Personaloptionerna i normala fall utnyttjas för förvärv av aktier inom viss kortare tid efter anställningsförhållandets upphörande. Personaloptioner är inte överlåtbara och kan heller inte pantsättas. Lösenpriset för förvärv av aktier med stöd av tilldelade Personaloptioner ska motsvara 130 procent av Endomines-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North under en viss mätperiod. Relevant mätperiod är tio dagar efter styrelsens respektive tilldelningsbeslut, varvid dock dag utan handel inte ska ingå i beräkningen. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt öre. Teckningskursen får inte vara lägre än akties kvotvärde. I den mån de teckningsoptioner som emitteras för säkerställande av de åtaganden som följer av föreslaget personaloptionsprogram är föremål för omräkning enligt omräkningsvillkoren, t.ex. vid fondemission, nyemission, emission av konvertibler eller teckningsoptioner samt i vissa andra fall, ska Personaloptionerna omräknas i motsvarande mån.

5 5 Styrelsen ska ansvara för implementeringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och äger i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta programmet, helt eller delvis. Emission av teckningsoptioner För att kunna säkerställa leverans av aktier samt uppkommande kostnader (sociala avgifter) till följd av personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst teckningsoptioner under beteckning "Serie 2009/2014". För emissionen av teckningsoptioner enligt ovan gäller följande villkor. a) Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. b) Teckningsberättigad är med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Dotterbolaget. c) Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 15 januari Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Överteckning får inte ske. d) Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. e) Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktieteckning är verkställd genom slutlig registrering av de nya aktierna på aktiekonto. f) Enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av, kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Som vidare framgår därav skall dock varken teckningskurs eller antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till teckning av omräknas till följd av emission av teckningsoptioner och aktier enligt punkt 7 ovan. g) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den 1 februari 2011 till och med den 31 oktober h) Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs som ska motsvara 130 procent av Endominesaktiens genomsnittliga volymviktade kurs på NASDAQ OMX First North under mätperioden om tio dagar efter styrelsens tilldelningsbeslut avseende Personaloptioner till Befintliga Anställda (dock skall sådan mätperiod räknas senast från den 28 februari 2010). Dag utan handel ska inte ingå i beräkningen. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till närmaste helt öre. Teckningskursen får inte vara lägre än akties kvotvärde. Överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget till tredje part äger rätt att överlåta eller i övrigt förfoga över de teckningsoptioner som utges för att fullgöra bolagets åtaganden under personaloptionsprogrammet. Dotterbolaget ska endast äga rätt att överlåta eller annars förfoga över teckningsoptionerna för ovan angivet ändamål. Såsom skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, får styrelsen anföra följande. Emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna utgör ett led i att säkerställa de åtaganden som kan uppkomma i anledning av det av styrelsen föreslagna personaloptionsprogrammet. Skälen för programmet är de som ovan angivits. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 41,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat att de avser att rösta för styrelsens förslag till personaloptionsprogram enligt ovan. Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om nedanstående ändringar av bolagsordningen. (i) För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som förväntas träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt 8 i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. (ii) För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelse till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att 8 i bolagsordningen, i den del som avser tidsangivelser rörande kallelse till bolagsstämma (första stycket), skall strykas i bolagsordningen.

6 6 Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt (i) respektive (ii) ovan skall vara villkorade av att föreslagen ändring av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, innebärande att föreslagna lydelser under (i) och/eller (ii) ovan, är förenliga med aktiebolagslagen. Särskilt majoritetskrav För giltigt beslut av extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 9 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om antagande av personaloptionsprogrammet enligt punkt 8 omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. I Endomines finns totalt aktier med en röst vardera, således totalt röster. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 29 oktober 2009 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i oktober 2009 Endomines AB (publ) Styrelsen

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen för

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 Styrelsens för BTS Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om (A.) godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 ( Personaloptionsplanen) (B.) säkringsåtgärder för Personaloptionsplanen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Valberedningens för Eniro AB (publ) förslag till beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) tisdagen den 22 april 2014 Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN Bakgrund Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget 2005 beslutades om antagande av Ortivus

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2017, klockan 10.00. Stämman kommer

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020 BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Införande av Optionsprogram 2017/2020 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 6 Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 september 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 1 november 2013 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), 556638 1934, i Stockholm den 30 mars 2012 kl 9.00, på Klarabergsgatan 29 i Stockholm. På stämman närvarande

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB Lund, Sverige 30 december 2016 Aktieägarna i BioInvent International AB (publ) (BINV) org.nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

A-Com kallar till extra bolagsstämma och kvittar skulder om högst cirka 40 miljoner kronor

A-Com kallar till extra bolagsstämma och kvittar skulder om högst cirka 40 miljoner kronor Pressmeddelande den 21 december 2012 A-Com kallar till extra bolagsstämma och kvittar skulder om högst cirka 40 miljoner kronor Styrelsen i A-Com AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår att

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA i ENIRO AB (publ)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA i ENIRO AB (publ) EXTRA BOLAGSSTÄMMA i ENIRO AB (publ) Aktieägarna i Eniro AB (publ) kallas till extra bolagsstämma 26 november 2010 klockan 15.00 i Näringslivets Hus, Stockholm Entrén till stämmolokalen öppnas klockan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 klockan 15.00 på Apotekarsocieteten,

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group PRESSMEDDELANDE 8 april 2009 Kallelse till extra bolagsstämma i Venue Retail Group Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 maj 2009 klockan 13:00

Läs mer

INVISIO Communications kallar till extra bolagsstämma med förslag till personaloptionsprogram

INVISIO Communications kallar till extra bolagsstämma med förslag till personaloptionsprogram Stockholm 8 april, 2013 INVISIO Communications kallar till extra bolagsstämma med förslag till personaloptionsprogram Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer