HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET"

Transkript

1 HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET men vi tycker inte att de säger så mycket så vi passar på att berätta lite om vårt övriga miljöarbete

2 ...för att föreningen»arbetar mycket professionellt med information på alla plan och är en spjutspets inom fastighetsbranschen.«...ur finalnomineringen:» B o s ta d s rä t t s f ö r e- ningen Solhjulet består av ett 20-tal, tidstypiska flerbostadshus från början av 1960-talet. Dessa byggnader representerar ett mycket vanligt förekommande husbestånd i Sverige. Men i motsats till de flesta andra förvaltare har bostadsrättsföreningen Solhjulet sedan ett 10-tal år följt byggnadsvårdens principer i sin förvaltning.«...sofia-priset 2009 för»föreningens byggnadsvård och informationsinsatser, som även tar in kulturhistorien i närområdet«. SVENSKA PUBLISHING-PRISET för årsredovisningen år 2008 som»lagt kvalificerade konkurrenter och kräsen jury för sina fötter«...för»ett föredömligt kulturhistoriskt inriktat förvaltande av före ningens byggnadsbestånd«

3 För ett par år sedan kom en ny lag som uppmanade alla som äger hus (villor såväl som flerbostadshus) att»energideklarera«husen. Syftet med lagen var att fastighets - ägare skulle uppmärksammas på hur mycket energi som husen förbrukar och därmed blir intresserade av att spara energi. Något som i förlängningen är bra inte bara för miljön utan också för den egna plånboken. Husen i bostadsrättsföreningen Solhjulet energideklarerades således i vederbörlig ordning under hösten I huvudsak handlar energideklarationen om en beräkning av förbrukningen av fjärrvärme och elektricitet för ett visst år, i förhållande till huset yta. Alla som läst någon av föreningens årsredovisningar för de senaste låt oss säga tio åren vet dock att styrelsen sedan länge mycket noga följer förbrukning av både fjärrvärme och elektricitet. Något som resulterat i otaliga dia gram men också i kraftigt minskad energiförbrukning. Så i ärlighetens namn berättade energideklarationerna (totalt 20 stycken en för varje hus) inte något som vi inte redan visste. Själva energideklarationen har heller ingen frågat efter inte förrän söndagen den 1 juli i år, men det återkommer vi strax till. Naturligtvis blev vi lite malliga över det samlade utlåtande som energiexperten som upprättade deklarationen gav. Han konstaterar att föreningen»minskat sin fjärrvärme- och elförbrukning kraftigt de senaste åren«och att det inte finns några ytterligare»kostnadseffektiva energisparåtgärder«kvar att genomföra. Det är inte heller så konstigt eftersom föreningens styrelse under det senaste decenniet lagt mycket energi på att spara just energi. Systemet med energideklarationer fick inte riktigt det genomslag som man tänkt sig det blev i de flesta fall bara ytterligare ett bortglömt papper i en bortglömd pärm. Från och med den första juli 2012 ska den som säljer sin bostadsrätt också lämna en kopia av föreningens energideklaration till fastighetsmäklaren som sedan måste ha med uppgifterna om energiförbrukning, från energideklarationen, i sin»kommersiella«annonsering. Från och med sommaren 2012 kommer alltså alla lägenhetsannonser att förutom lägenhetspris, månadsavgift, yta, eventu-

4 ell»sjöglimt«, förekomsten av»rostfria vitvaror«också att innehålla en uppgift om fastighetens energiförbrukning. Detta underlättar naturligtvis för den som letar efter ett miljövänligt boende. I annonserna för lägenheterna i bostadsrättsföre - ningen Solhjulet kommer det att stå»143 kwh energi per kvadratmeter«. Vi kan tycka att den uppgiften eller energideklarationen i sin helhet inte säger så mycket om hur bostadsrättsföreningen Solhjulet arbetar med energihushållning. Så därför gör vi det själva på de följande sidorna. Längst bak i det här häftet finns dock kopior av föreningens samtliga (20) energideklarationer, i första hand användbara om det skulle vara så att Du tänker sälja din lägenhet. Sollentuna sommaren 2012 Anna Grönvall ordförande i styrelsen Bostadsrättsföreningen Solhjulet

5 Ilite högtidigare sammanhang brukar vi säga att grunden för bostadsrättsföreningen Solhjulets miljöarbete är»god hushållning«. Genom att förbruka så lite som möjligt av det som naturen ger, så spar vi nämligen både natur och pengar. Helt enkelt därför att mycket av det som påverkar naturen negativt sopor, fjärrvärme, elektricitet också kostar före - ningen en massa stålar. Under det senaste decenniet har föreningens styrelse också målmedvetet arbetat för att hushålla med dessa resurser. Resultatet av detta arbete kan man se genom att göra en jämförelse mellan förbrukningen av olika nyttigheter under de två senaste åren (2010 och 2011) med två år för ett dussin år sedan (1998 och 1999). För tydlighetens skull kan det här vara lämpligt att påpeka att antalet personer, som bor i före - ningens tjugo hus, under perioden är i stort konstant mer exakt har befolkningen under dessa 12 år ökat med 12 personer från personer till Fjärrvärme En av föreningens allra största kostnader, både i ekonomiska termer och vad gäller miljöpåverkan, är utan tvekan den som gäller fjärrvärme. Lite grovt utgör årets samlade fjärrvärmeräkningar, på ungefär 5,5 miljoner kronor, en femtedel av föreningens totala kostnader. Föreningen hus som tillsammans innehåller omkring kvadratmeter bostadsyta värms upp med fjärrvärme. Samma sak gäller de omkring 40 miljoner liter varmvatten som varje år rinner genom våra duschar, badkar och kökskranar. Detta vatten värms från några få plusgrader till 60 grader vilket också kräver en massa fjärrvärme. En viktig parameter när det gäller fjärrvärmeförbrukning är naturligtvis hur kallt det var under vintern. För att en varm vinter inte ska kunna tolkas som resultatet av medvetna besparingsåtgärder så tillhandahåller SMHI ett fiffigt värmeindex. Med hjälp av detta index kan man räkna bort inverkan av varmt eller kallt väder och göra en rättvisande jämförelse mellan olika år. Årsförbrukningen / /11 Föreningens totala fjärrvärmeförbrukning i megawattimmar (MWh) med hänsyn till att 2010 och 2011 tillsammans var mycket kallare än åren 1998 och 1999.

6 av fjärrvärme var här i föreningen för tolv år sedan, med hänsyn till att de vintrarna var varme, kilowattimmar. Under de två senaste åren uppgick den totala förbrukningen i stället till kilowattimmar. Minskningen uppgår till 2 miljoner kilowattimmar per år och en sådan kilo-wattimme kostar just nu omkring 70 öre. I pengar handlar det alltså om nästan en och en halv miljon sparade kronor per år. Man kommer definitivt över 1,5 miljon kronor om man också räknar in ett par hundra tusen kronor i minskade fasta avgifter som direkt beror på den minskade totala årsförbrukningen. Till detta kommer över tio ton minskade utsläpp av växthusgaser. För när Sollentuna Energi tillverkar en megawattimme fjärrvärme (1.000 kilowattimmar) så släpper de ut 7,2 kilo koldioxid vilket alltså är en så kallad växthusgas. Efter fjärrvärmekostnaden är det ett ganska långt steg ner till räkningarna för elektricitet, vatten och sophämtning. Dessa tre är ungefär lika stora (som taxorna ser ut just nu) och den sammanlagda årliga kostnaden uppgår till tre miljoner kronor Elektricitet För tolv år sedan kostade en kilowattimme elektricitet 77 öre (inklusive alla skatter och fasta avgifter), vilket ska jämföras med närmare 150 öre i genomsnitt under de senaste två åren. Innan man beklagar sig för mycket över detta kan det vara vårt att reflektera över att 1926 kostade samma kilowattimme 40 öre. Det priset gällde här i Sollentuna och det motsvarar drygt 10 kronor i dagens penningvärde / /11 Föreningens totala elförbrukning i kilowattimmar (KWh). Här handlar det om el i gemensamma utrymmen (trapphus, tvättstugor med mera), men inte till lägenheterna. Föreningens elförbrukning (de handlar då bara om el till gemensamma utrymmen, inte till lägenheterna) var som störst de första åren på 1990-talet. Då kunde årsförbrukningen vissa år stiga över kwh. Några år senare (1997 och 1998) hade den sjunkit ner till kwh per år. Under de senaste åren har föreningen genomfört att antal åtgärder för att minska elförbrukningen. Nämnas kan ett generellt byte till låg-

7 energi-lampor, nya energisnåla tvättmaskiner samt installation av smartare belysning i huvuddelen av föreningens trapphus. Numera lägger elförbrukningen klart under kwh per år, och under det senaste åren till och med ner mot kwh. Föreningen har alltså under en tolvårsperiod minskat elförbrukning med närmare kilowattimmar. Med dagens elpriser ger det i sammanhanget blygsamma till kronor om året i besparing för före - ningen. Men å andra sidan sägs 1 kilowattimme el i genomsnitt generera 90 gram växthusgas så på köpet blir det ytterligare 9 ton i minskade växthusgaser. Bytet av belysning (bland annat i föreningens parkeringshus och i trädgården kring husen) fortsätter, och kommer på några års sikt att ge ännu mindre koldioxid och elräkningar. Vatten I föreningens alla hus finns vattenmätare som mäter den totala förbrukningen av kallvatten i husets samtliga lägenheter. Varmvatten produceras inte husvis utan flera hus delar på en värmeväxlare maskinen som värmer upp vatten och för varje sådan grupp finns också särskilda vattenmätare för varmvatten. För tio år sedan kopplades dessa vattenmätare till föreningens bredbandsnät så att de enkelt kan läsas av kontinuerligt. Det gör att fastighetsskötaren snabbt larmas om förbrukningen är»onormal«i något hus. Till exempel en droppande kran i en lägenhet kan kosta tiotusentals kronor om året till ingen nytta alls. Med effektiv övervakning av vattenmätarna kan den här typen av vattenslöseri snabbt upptäckas och åtgärdas. Tidigare har sådan här»övervakning«bara skett i begränsad skala. Detta eftersom den då gjordes genom att någon fysiskt ställde sig vid en vattenmätare någon timme mitt i natten och undersökte om det vid något tillfälle inte förbrukades något vatten alls. (Precis lika roligt som det låter) / /11 Föreningens totala vattenförbrukning i kubikmeter. De senaste åren har det alltså gått år ungefär 50 miljoner liter vatten. Ungefär 45 kubikmeter per person och år alltså.

8 Föreningens totala vattenförbrukning har därmed, samma jämförelseperioder som tidigare minskat med närmare 15 procent vilket motsvarar liter vatten per år. I pengar motsvarar det en årlig besparing på närmare kronor. Sopor Att den blandade kompott som vi slänger i våra soppåsar inte nödvändigtvis är bra för miljön är nog självklart för de flesta. Oavsett om man bränner upp soporna, eller gräver ner dem i soptippar, blir naturen lidande. Sollentuna kommun, som är de enda som får ta hand om hushållssopor, vill dessutom ha bra betalt för varje kilo de hämtar i föreningen. Totalt producerar vi som bor i föreningen ungefär180 ton sopor per år. Dessa sopor hjälptes vi dock löpande åt att sortera upp i tre»högar«. En mycket stor hög, över en tredjedel av soporna utgörs av det returpapper som vi la i papperscontainrarna. Totalt hämtades här i föreningen 62 ton returpapper under Om returpappret istället hamnat i sopnedkasten skulle föreningens kostnad för sophantering ha varit i storleksordningen en kvarts miljon kronor högre och naturen skulle ha mått i motsvarande mån sämre. Av den kvarvarande delen av soporna sorterade vi ut 25 ton som komposterbara (sedan något år tillbaka komposteras inte soporna utan»rötas«till gas vilket gör det hela än mer miljövänligt) och resterande 90 ton slängdes i föreningens sopnedkast. Denna källsortering minskade föreningens sop hanterings - kostnad med ytterligare en kvarts miljon kronor. Som kuriosa kan nämnas att sedan källsorteringen infördes i föreningen i början av år 2004 har totalt närmare 200 ton komposterbara sopor sorterats ut. Det motsvarar ett genomsnitt under hela perioden på ungefär 25 procent. Returpapper ppp Komposterbart Sopnedkasten Föreningens totala»produktion«av hushållssopor. Hela diagrammet motsvarar 180 ton, och ungefär hälften källsorteras som returpapper respektive komposterbart. Genom att vi tillsammans hanterar våra hushållssopor på ett miljövänligt sätt sparar föreningen en halv miljon kronor per år. Det finns tyvärr ingen möjlighet att jämföra dessa siffror med tidigare år. Det eftersom man började väga sopor först år 2002.

9 På de följande sidorna finns de 19 energideklarationerna för bostadshusen i bostadsrättsföreningen Solhjulet. Det finns alltså ytterligare en för affärshuset men den tog vi inte med här. Höghuset som egentligen består av tre fastigheter (höghusets bortre del, hitre del samt panncentralen) har en gemensam energideklaration. Adresserna på själva energideklarationerna kan också verka lite förvirrande. Till exempel bor ju ingen på Kruthornsvägen 1 men för samtliga hus tas samtliga adresser med på energideklarationen och den första anges sedan på deklarationen. Då spelar det ingen roll att Kruthornsvägen 1 inte finns längre (där fanns ingången till en lokal som år 2004 byggdes om till två bostäder). På sista uppslaget i det här häftet finns därför en tabell som parar ihop adresser och hus (fastigheter) så att du ska kunna hitta energideklarationen för just det hus som Du bor i.

10 Dekl.id: Energideklaration för Kaplansbacken 3a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 10 Energideklarationen

11 Dekl.id: Energideklaration för Kaplansbacken 1, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 11

12 Dekl.id: Energideklaration för Ribbings Väg 8a, Sollentuna. Detta hus använder 144 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 12 Energideklarationen

13 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 2, Sollentuna. Detta hus använder 144 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 13

14 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 1, Sollentuna. Detta ta hus använder 143 kwh/m² och år, varav v el 9 kwh/m². Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen n är godkänd. Energideklaration utförd av: 14 Energideklarationen

15 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 3a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 15

16 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 7a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 16 Energideklarationen

17 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 11a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 17

18 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 15a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 18 Energideklarationen

19 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 36, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 19

20 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 26, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 20 Energideklarationen

21 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 10, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 21

22 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 18, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 22 Energideklarationen

23 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 32a, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 23

24 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 42, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 24 Energideklarationen

25 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 58, Sollentuna. Detta hus använder 143 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 25

26 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 21, Sollentuna. Detta hus använder 144 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 26 Energideklarationen

27 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 29, Sollentuna. Detta hus använder 144 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². Energideklarationen 27

28 Dekl.id: Energideklaration för Kruthornsvägen 37, Sollentuna. Detta hus använder 144 kwh/m² och år, varav el 9 kwh/m². 28 Energideklarationen

29 Övrigt Har byggnaden Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos deklarerats tidigare? nmlkj Ja nmlkji Nej Byggnadsägare Har byggnaden besiktigats på plats? nmlkji Ja nmlkj Nej Kommentar Platsbesök utfört Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna Ett flertal energisparåtgärder har redan utförts under de senaste åren, bl.a. har värmecentralen och undercentralerna rustats upp med nya värmeväxlare, energieffektiva pumpar med pumpstopp, nytt kulvertsystem mellan byggnaderna samt ny styr- och reglerutrustning. Byggnader med frånluftsfläktar (5 st) har kompletterats med temperaturstyrning så luftflöden minskas vintertid. All gammal belysning har bytts ut mot lågenergialternativ. Invändig belysning styrs med rörelsedetektorer och utomhusbelysningen med ljusrelä. Tvättstugorna har nya energieffektiva maskiner. Alla dessa åtgärder har lett till att bostadsrättsföreningen har minskat sin fjärrvärme- och elförbrukning kraftigt de senaste åren. Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna Inga kostnadseffektiva energisparåtgärder har hittats. Kontrollorgan och tekniskt ansvarig Ackrediterat företag FVB Sverige AB Organisationsnummer Ackrediteringsnummer 6911:02 Förnamn Stefan Efternamn Ellmin E-postadress Expert Förnamn Johan Datum för godkännande Efternamn Backman E-postadress Energideklarationen 29

30 Adress Fastighet Energideklaration på sidan Kaplansbacken 5 Epoken 1 10 Kaplansbacken 1 Epoken 2 11 Ribbings väg 4 Epoken 2 11 Ribbings väg 6 Epoken 2 11 Ribbings väg 10 Epoken 3 12 Ribbings väg 8 Epoken 3 12 Ribbings väg 12 Epoken 4 13 Ribbings väg 14 Epoken 4 13 Ribbings väg 16 Enbusken 1 14 Ribbings väg 18 Enbusken 1 14 Kruthornsvägen 3 Enbusken 2 15 Kruthornsvägen 5 Enbusken 2 15 Kruthornsvägen 7 Enbusken 3 16 Kruthornsvägen 9 Enbusken 3 16 Kruthornsvägen 11 Enbusken 4 17 Kruthornsvägen 13 Enbusken 4 17 Kruthornsvägen 15 Enbusken 5 18 Kruthornsvägen 17 Enbusken 5 18 Kruthornsvägen 36 Epoken Kruthornsvägen 38 Epoken Kruthornsvägen 40 Epoken Kruthornsvägen 26 Epoken 8 20 Kruthornsvägen 28 Epoken 8 20 Kruthornsvägen 30 Epoken 8 20 Kruthornsvägen 12 Epoken 5 21 Kruthornsvägen 14 Epoken 5 21 Kruthornsvägen 16 Epoken 5 21 Kruthornsvägen 20 Epoken 7 22 Kruthornsvägen 22 Epoken 7 22 Kruthornsvägen 32 Epoken 9 23 Kruthornsvägen 34 Epoken 9 23 Kruthornsvägen 44 Epoken Kruthornsvägen 46 Epoken Kruthornsvägen 50 Experten 2 25 Kruthornsvägen 54 Experten 2 25 Kruthornsvägen 56 Experten 2 25 Kruthornsvägen 60 Experten 1 25 Kruthornsvägen 60 Experten 1 25 Kruthornsvägen 62 Experten 1 25 Kruthornsvägen 66 Experten 1 25 Kruthornsvägen 21 Etaget 3 26 Kruthornsvägen 23 Etaget 3 26 Kruthornsvägen 25 Etaget 3 26 Kruthornsvägen 27 Etaget 3 26 Kruthornsvägen 29 Etaget 2 27 Kruthornsvägen 31 Etaget 2 27 Kruthornsvägen 33 Etaget 2 27 Kruthornsvägen 35 Etaget 2 27 Kruthornsvägen 37 Etaget 1 28 Kruthornsvägen 39 Etaget 1 28 Kruthornsvägen 41 Etaget 1 28 Kruthornsvägen 43 Etaget 1 28

31 = BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRECIS 50 ÅR SEDAN FÖRSTA HUSET STOD KLART VÅREN 1962 SOLHJULET 2012 = BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014

ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 55 ar BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET BILDAD ÅR 1959 ETT OCH ANNAT OM VERKSAMHETEN I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET UNDER ÅR 2014 3 Nästa uppslag där vi skriver om att vår årsredovisning för förra

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji!

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji! t/> C%H O *TV> Bilaga SID I (30) Till Stockholms stadsledningskontor Finansavdelningen, Klimp Diarienummer för ursprunglig ansökan: 433-509/2005 Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID nr 1 2011 LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI ELSKOLAN VI FIXAR FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar DJÄRV ALINGSÅSBO STARTADE EGET VATTEN- KRAFTVERK PÅ GÅRDEN

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger

Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer 6 Juli 2013. Nya balkonger Innehåll Därför är långsiktighet svårt Nej till avdragbara räntor Höstens kurser Bostadsrätterna får ny vd Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se Nummer

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma 2 01. INLEDNING...4 02. BAKGRUND...4 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG...5 04. PROCESS ÖVERSIKT...6 05. INTRODUKTIONSFILMEN...8 06. IKONERNA............................................................................................................10

Läs mer