Vägledning För Församlingen II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning För Församlingen II."

Transkript

1

2

3 Vägledning För Församlingen II. Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Innehåll Information about this Book i Herrens dag är nära Tagen eder till vara Falsk trygghet En allvarlig varning Vad församlingen behöver Avund och kritik Tänk väl om alla människor Avund och felfinnande fördöms Kritisera dig själv, men inte andra Guds medarbetare Vi behöver män som liknar Kaleb Bered er för prövningens dag Satans tjänare Ondskans andemakter i himlarymderna Vaken och bedjen Död hellre än vanära Skall en människa röva från Gud? Kom ihåg den fattige Att röva från Gud Väl förfaren i sin syssla Vår plikt att arbeta Betungade hustrur och mödrar Skall vi konsultera spiritistiska och andra icke medicinskt skolade eller legitimerade läkare? Kanaler för Satans makt Lita på Gud och lyd naturens lagar Gå inte in på Satans mark Se på Jesus Gör Jesus till din förtrogne Guds insegel Gud går till rätta med nationerna De svåraste synderna Vilka beseglas med Guds insegel? ii

7 Innehåll iii Levande tro En vädjan Vikten av att välja lämplig miljö Kristen enhet Ständig andlig ledning Paulus manar till enighet och kärlek Guds normer oförändrade Tid för hjärterannsakan Rättegång trosfränder emellan När Satan tar kontrollen Upprätta de fallna Guds byggnad Kristus vår rättfärdighet Kristi förtjänst är vårt enda hopp Kristen tillväxt Ingen gräns för utveckling Skilj er från allt som binder er vid jorden Tider då mänskligheten sätts på prov Se upp med falska läror Satans listiga verk Loven Herren Bön och lovprisning Kärlek trossyskon emellan Kristen tillväxt Att umgås med de felande Lämna resultatet åt Gud Äktenskap med icke-troende Kära syster X Guds bud Såsom på Noas dagar Den sanna missionsandan Levande brev Börja arbeta! Från dörr till dörr Kristi medarbetare Arbete och kristendom Hemmet där Gud styr Kvalifikationer hos en Guds tjänare

8 iv Vägledning För Församlingen II. Ständigt behov av hjälp Kristna affärsmän Världsligheten - en snara Läkarens ansvar Sambandet mellan synd och sjukdom Läkarkallets påfrestningar Den medicinska utbildningen Den kommande krisen Tecken på att tidens slut är nära Ett verk att urföra Förföljelse drar uppmärksamheten till adventbudskapet Församlingen är världens ljus Skall vi genomgå Israels erfarenhet? Svaga genom eget val Skall jag ta vara på min bror? Löftet att tjäna mästaren I gudsfruktans kraft En vädjan till lekmännen Dröj inte längre! Skatten i himmelen Att leva är allvarligt Josua och ängeln Herren näpse dig Satan såsom Åklagaren De som håller ut Kristi rättfärdighets klädnad Sabbatens betydelse Att umgås med icke-troende Skolgång på sabbaten Bevis på trohet Att rätt helga sabbaten Att skydda sina syskons intressen Nu är tid att vaka och bedja En tid med förmåner och tillfällen Uppförande i Guds hus Före gudstjänsten Under gudstjänsten Efter gudstjänsten

9 Innehåll v Föräldrarnas ansvar Kritik av predikan Prydlighet och ett förfinat uppträdande Undervisningen av nya medlemmar Praktisk gudsfruktan Studera Bibeln Personligt oberoende Gud ser på karaktären Andlighet och effektivirer Praktisera vardagskrisrendom Eder andliga tempeltjänst En gripande dröm Käre broder X! Grundvillkor för framgång i Guds verk Seger över frestelsen Sanningen omsatt i det dagliga livet Att höja sig över svårigheter och prövningar Förkunnarnas utbildning Att nå de högre samhällsklasserna Bristen på utbildade förkunnare Behov av kvalificerade lärare Högre utbildning Avhåll er från allt ont Avsky minsta antydan till vad ont är Upphöjda tankar och handlingar Beröm och smicker Josefs ståndaktighet Män med oförvitligt anséende Var sällskapliga med en viss avsikt Hemligheten till kraften Församlingen och världen Kärlek till de vilsegångna Medkänsla med de vilsegångna Osjälviskt arbete för andra Att leva i himmelsk atmosfär Lägg bort allt förtal! Församlingsmedlemmar såsom Guds medarbetare Ett återupplivande av den första kärleken

10 vi Vägledning För Församlingen II. Församlingens framgång Hur vi bemöter syndare Val av ledare Inflytandet Även enig, själavinnande församling Synd mot den helige Ande Guds närvaro en verklighet Tro som uthärdar provet Vittnesbördens natur och inflytande Vittnesbörd till vissa personer Avsikten med Vittnesbörden Skall inte ersätta Bibeln Inte för att ge nytt ljus Felaktigt bruk av Vittnesbörden Att dömas efter sin frukt Tvivel på Vittnesbörden Försummelse av Vittnesbörden Hur man skall ta emot tillrättavisning En omotiverad skillnad Guds vägar att nå hjärtat Bibelns hemligheter bevisar dess inspiration De gudomliga uppenbarelsernas enkelhet och majestät Sanningens omätliga djup Gudomlig upplysning utlovad En kallelse till flitigt studium Följderna av att kritisera Bibeln Den nära förestående krisen Faran av religiös lagstiftning Tecken på den kommande faran Tid för handling Förberedelse för krisen Den oskattbara gåvan Återspegla Guds härlighet Det makedoniska ropet Regeln för att ge Guds karaktär uppenbarad i Kristus Gud i frälsningsplanen Tänk på Guds kärlek och makt Se och bli förvandlad

11 Innehåll vii Glädjande upplevelser Och ordet vart kött Föreningen av det gudomliga och det mänskliga Guds omsorg om sitt verk Hesekiels syn Samma löfte till den sista församlingen På tröskeln till allvarliga händelser Under Guds tillsyn Den sista församlingen är inte Babylon Guds avsikt med församlingen Att representera Guds karaktär Arbetet för denna tid Innan det är för sent De tre änglarnas budskap Nådens sista budskap Alla skall varnas Lägermötet Hjärtats beredelse Predikanternas uppgift Arbete för de högre samhällsklasserna Dopet Förberedelse för dopet Föräldrarnas arbete Pastorns uppgift Förhöret av kandidaterna Dophögtiden Efter dopet Nykterhetsarbetet Kvinnor i evangelii tjänst Att lära sig hjälpa andra Ett stort verk skall utföras Kristendomsundervisning i hemmet Liknelsen om det vilsegångna fåret Behovet av en utbildningsreform Den tredje ängelns budskap i våra skolor Studiet av Bibeln Utbildning för tjänst inom samfundet Lärare på missionsfälten

12 viii Vägledning För Församlingen II. Hinder för reform Popularitet genom sänkt standard Lärarnas karaktär och arbete Lärarnas brister Ord från den himmelske läraren Internatskolan Hushållsarbete Kristet sällskapsliv och hövlighet Andakterna Det praktiska arbetet vid våra skolor Fördelen av att bo på landet Utbildningens A B C Avondales skoljordbruk Arbetet som ligger framför oss Landområden skall reserveras Ett panorama Våra församlingsskolor Barnen försummas Behovet av församlingsskolor Församlingsskalornas och dess lärares karaktär Resultatet av arbetet i församlingsskolorna Skolans ledning och ekonomi Att vara skuldfri Den ekonomiska frågan God förvaltning Låga skolavgifter Hjälp till förtjänta elever Att lära sig självtillit Konferensernas plikt Inspektion av Generalkonferensens revisor Församlingsskolornas finanser Guds plan med våra sanatorier Att representera Guds karaktär Grundad på bibliska principer Förkunnandet av hälsoprinciperna Ett redskap för att vinna människor Läkarens andliga uppgift Led patienterna till Kristus

13 Innehåll ix Änglarna påverkar sinnet Att ta vara på tillfällena Världens behov Arbetet bland välsituerade Att söka förblivande rikedomar Att upprätta de fallna Församlingens behov Att representera Kristus Budskapet i Jesaja Samarbete med Gud Vår plikt mot trons husfolk De fattiga, de sjuka och de gamla Vår plikt mot världen Der stora missionsfältet här hemma Hur vi skall arbeta för de behövande Alla inom räckhåll för Guds kärlek Vården av föräldralösa För familjer att ta hand om Ett Kristus-likt arbete Predikanthustrurna och de faderlösa Hem för föräldralösa Hälsovårdsverksamheten och den tredje ängelns budskap I varje församling Hälsovårdsverksamhetens utövare Håll samman! Litteraturmissionens betydelse Litteraturevangelisten som själavinnare Predikantens medarbetare Litteraturevangelistens kvalifikationer Den helige Andes hjälp Litteraturevangelisten Litteraturevangelistens gärning - en verklig mission Besök i hemmen Taktfulla själavinnare Litteraturmissionens förnyelse Utbildning av litteraturevangelister Ingen större uppgift Valet av litteraturevangelister

14 x Vägledning För Församlingen II. En beredelse för predikantkallet Att uthärda svårigheter En dyrbar erfarenhet Föredömen i hälsoreformen Redbarhet i arbetet Flit och uthållighet Försäkran om framgång Sabbatsskolan Förberedelse av bibelstudiet Sabbatsskolan Veckans kollekt Sabbatsskolans själavinnande arbete Ledare och lärare Guds redskap Gästvänlighet Gästfrihetens principer Kristi undervisning om gästfrihet Gud belönar

15 Herrens dag är nära Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag! I ångest ropa nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en, dag av ångest och trångmål, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och tjocka, en, dag av moln och töcken, en dag, då basunljud och härskri höjes mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn. Då skall jag bereda människor sådan ångest, att de gå där såsom blinda, därför att de hava syndat mot Herren. (Sef. 1: ) Och det skall ske på den tiden, att jag skall genomleta Jerusalem med lyktor och hemsöka de människor, som nu ligga där i ro på sin drägg, dem som säga i sina hjärtan: Herren gör intet, varken gott eller ont. (Vers 12.) Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel, innan ännu rådslutet är fullgånget - den dagen hastar fram, såsom agnar fara! - och innan Herrens vredes glöd kommer över eder, ja, innan Herrens vredes dag kommer över eder. Söken Herren, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på Herrens vredes dag. (Sef. 2: 1-3.) Vi är nära tidens ände. Det har visats mig att Guds vedergällande domar redan går över landet. Herren har gett oss varningar om de händelser som skall inträffa. Ljus lyser fram från hans ord; dock täcker mörker jorden och stort mörker folken..bäst de säga: Allt [12] står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Vi måste fråga oss vad orsaken kan vara till detta fruktansvärda mörker, så att vi kan undvika den väg på vilken människorna dragit över sig själva en så stor villfarelse. Gud har gett världen tillfälle att lära känna och lyda hans vilja. I sitt Ord har han gett dem sanningens ljus. Han har sänt dem varning, råd och förmaning, men få vill lyda hans röst. Liksom den judiska nationen är även flertalet bekännande kristna stolta över sina företräden, men de återgäldar inte Gud för 11

16 12 Vägledning För Församlingen II. dessa stora välsignelser. I oändlig nåd har ett sista varningsbudskap sänts till världen, för att tillkännage att Kristus står för dörren och för att dra uppmärksamheten till Guds brutna lag. Men liksom människorna före floden under hån förkastade Noas varning, kommer också de nöjesälskande människorna av idag att förkasta budskapet soln förkunnas av Guds trogna tjänare. Världen fortsätter sitt liv i tanklöshet, helt upptagen med sina affärer och nöjen, medan Guds vrede är nära att drabba dem som överträder hans lag. Tagen eder till vara [13] Vår medlidsamme Frälsare, som förutsåg de faror som skulle omge hans lärjungar vid denna tid, har gett oss en särskild varning: Tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaken alltjämt och bedjen, att I mån kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. (Luk. 21: ) Om församlingen väljer att gå samma väg som världen, kommer den att få dela dess öde. Eftersom den fått ett större ljus, kommer dess straff att bli större än syndarnas. Såsom ett folk bekänner vi oss äga sanningen i högre grad än något annat folk på jorden. Då skulle vårt liv och vår karaktär överensstämma med en sådan tro. Dagen är nära då de rättfärdiga likt dyrbara kärvar skall samlas till den himmelska ladan, under det att de ogudaktiga, likt ogräset, samlas till den stora dagens eld. Men både vetet och ogräset skall växa tillsammans intill skördetiden. I livets många olika plikter kommer den rättfärdige ända in i det sista i kontakt med den ogudaktige. Ljusets barn är spridda bland mörkrets barn, så att kontrasten dem emellan kan ses av alla. På så sätt skall Guds barn förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. Den gudomliga kärlekens glöd i hjärtat, Kristns-likheten uppenbarad i livet, kommer att ge världens människor en glimt av himmelen, så att de skall se och uppskatta dess härlighet. Lika attraherar lika. De som dricker från samma välsignelsens källa kommer att närma sig varandra. Den sanning som bor i de troendes hjärtan skall leda dem till en välsignad och lycklig gemenskap.

17 Herrens dag är nära 13 Så besvaras Jesu bön om att hans lärjungar måste vara ett, såsom han och Fadern är ett. Efter denna enhet vill varje sann kristen sträva. Bland de ogudaktiga skall finnas en skenbar enhet som delvis döljer en ständig tvedräkt. I sin opposition mot Guds vilja och sanning är de eniga, men på varje annan punkt är de splittrade på grund av hat, maktbegär, avund och oförsonlighet. Den ädla metallen och slagget är nu så blandade att endast den evige Gudens genomträngande blick kan skilja dem åt. Men den gu- [14] domliga helighetens och sanningens eld skall rena den ädla metallen, och stöta bort det falska och oäkta. Falsk trygghet Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast (Sef. 1: 14), - men var finner man den sanna adventandan? Vilka bereder sig för att kunna bestå i den tid av frestelser som just ligger framför oss? Guds folk som anförtrotts heliga, allvarliga och prövande sanningar för denna tid, sover på sin post. Genom sina handlingar säger de: Vi har sanningen; vi är rika och har vunnit rikedomar och behöver intet medan det sanna Vittnet förklarar, att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. (Upp. 3: 17.) Hur beskriver inte dessa ord förhållandet i församlingen idag: Du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Guds tjänare bär fram den helige Andes varnings budskap, påpekar karaktärsfel för de vilsefarande, men dessa säger: Det gäller inte mig. Jag tar inte emot det budskap du förkunnar. Jag gör det bästa jag kan. Jag tror sanningen. Den onde tjänaren som sade i sitt hjärta: Min herre kommer icke så snart, bekände sig vänta Kristus. Han var en tjänare, till det yttre hängiven tjänsten för Gud, medan hans hjärta var överlåtet åt Satan. Han förnekar inte öppet sanningen såsom bespottaren gör, men uppenbarar i sitt liv hjärtats tanke: Herren fördröjer sin ankomst. Detta antagande gör honom likgiltig för de eviga tingen. Han godtar världens levnadsregler och följer dess seder och bruk. Själviskhet, världslig stolthet och äregirighet är det förhärskande. Rädd att hans bröder skall stå högre än han själv, börjar han att förringa deras ansträngningar och ifrågasätta deras motiv. På så sätt slår han sina

18 14 Vägledning För Församlingen II. [15] medtjänare. Allt eftersom han avlägsnar sig från Guds folk, förenar han sig med de ogudaktiga. Man finner att han äter och dricker med de druckna och sluter sig allt mer till de världsliga och deras livsstil. På så sätt in vaggas han i en världslig trygghet och blir offer för tanklöshet, likgiltighet och lättja. Början till detta onda var bristande vaksamhet och bön och sedan försummelse av andra kristna plikter, och så var vägen öppen för andra synder. Varje kristen blir utsatt för världens lockelser, köttets begärelser och andra Satans frestelser. Ingen är trygg. Oavsett vilka erfarenheter vi har och hur hög vår ställning är, behöver vi vaka och bedja oavlåtligen. Vi måste dagligen kontrolleras av Guds Ande, annars kommer vi att kontrolleras av Satan. En allvarlig varning De föreskrifter Frälsaren gav sina lärjungar gäller hans efterföljare under varje tidsålder. Han tänkte på dem som lever vid tidens slut, när han sade: Tagen eder till vara. Det är vår uppgift, var och en personligen, att i våra hjärtan ta emot och vårda den helige Andes dyrbara gåvor. Satan verkar med aldrig svikande uthållighet och stor energi för att dra över till sina led dem som bekänner sig vara Kristi efterföljare. Han verkar med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade. Men Satan,är inte den ende som verkar för mörkrets rike. Vem än som överlåter sig åt synden är en frestare. Vem än som efterliknar den store bedragaren blir hans medhjälpare. De som genom sitt inflytande understöder det onda utför ett slavarbete åt Satan. Gärningarna uppenbarar principer och motiv. Den frukt som bärs av många, vilka gör anspråk på att vara plantor i Guds vingård, visar att de är ingenting annat än törne och tistlar. En hel församling kanske godkänner sina medlemmars felaktiga handlingssätt, men detta är inget bevis för att det orätta är rätt. Det kan inte få törnet att bära druvor. Om några av dem som bekänner sig tro på sanningen för denna tid kunde se sin, verkliga ställning, skulle de misströsta om Guds nåd. De har använt hela sitt inflytande mot sanningen, mot den varnande rösten, mot Guds folk. De har utfört Satans verk. Många

19 Herrens dag är nära 15 har blivit så förblindade av hans förförelser, att de aldrig kan bli helade igen. Ett sådant rillstånd av avfall kan inte existera utan att många går förlorade. Församlingen har fått den ena varningen efter den andra. Guds folks plikter och de faror som lurar på dem har klart framhållits. Men det världsliga inflytandet har visat sig vara för starkt. Seder, vanor och bruk som leder människor bort frh Gud, har under årens gång vunnit mark trots den helige Andes varningar och förmaningar ända tills deras vägar har blivit de rätta i deras ögon, och Guds Andes röst är knappast hörd. Ingen människa kan säga hur långt hon kommer att gå i synd, när hon en gång har överlåtit sig själv åt den store bedragarens makro Satan vann insteg i Judas Iskariors hjärta och förledde honom att förråda sin Herre. Satan ledde Ananias och Safira att ljuga för den helige Ande. De som inte helt har överlämnat sig åt Gud kan ledas att utföra Satans verk, allt under det att de berömmer sig själva att vara i Kristi tjänst. Bröder och systrar, jag vädjar till er att pröva er själva, om ni är i tron. För att bevara värmen och renheten av Kristi kärlek fordras ett ständigt tillflöde av Kristi nåd. Har ni använt varje medel för att eder kärlek må allt mer och mer överflöda, så att I kunnen döma om. vad rättast är... och så bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris? (Fil. 1: 9-11.) Många som skulle ha hållit fast vid rättfärdighet och sanning har visat svaghet och obeslutsamhet, vilket har uppmuntrat Satan till [16] angrepp. Den som inte tillväxer i nåden, och som inte söker nå den [17] högsta standard vad gäller gudomlig visdom, -kommer att besegras. Vad församlingen behöver Denna värld är för den kristne en värld av främlingar och fiender. Med mindre han till sitt försvar tar den fulla gudomliga rustningen och Andens svärd blir han att byte för mörkrets makter. Tron skall prövas. Alla skall prövas likt guldet i elden. Församlingen består av ofullkomliga människor som behöver ständiga bevis på barmhärtighet och fördragsamhet. Men det har varit en lång period av allmän ljumhet. En världslig anda har kommit

20 16 Vägledning För Församlingen II. [18] [19] in i församlingen, och den har orsakat fiendskap, illvilja, missämja och. orättfärdighet. Om det vore färre predikningar av män som inte är helgade i hjärta och liv, och mer tid användes för att ödmjuka er inför Gud, kunde vi hoppas att Herren ville uppenbara sig till er hjälp och rädda dem som nu är nära att avfalla. Mycket av den senare tidens förkunnelse inger en falsk säkerhet. Viktiga intressen i Guds verk kan inte förvaltas på ett vist sätt av dessa, som har så liten verklig kontakt med Gud, som en del av våra predikanter har. Att betro sådana män arbetet, är som att sätta barn att styra de stora fartygen på haven. Den som saknar himmelsk visdom och en levande förbindelse med Gud, saknar också kunskap att styra evangelii skepp bland isberg och stormar. Församlingen genomgår allvarliga konflikter, men i detta tillstånd vill många överlämna den i händer, som säkerligen kommer den att gå under. Vi behöver nu en lots ombord, för vi närmar oss hamnen. Som ett folk skulle vi vara världens ljus. Men hur många är inte lika de oförståndiga jungfrurna, som inte hade någon olja i sina kärl. Må all nåds Gud, överflödande i nåd, full av förlåtelse och barmhärtighet, rädda oss, så att vi inte går under tillsammans med de orättfärdiga. I denna tid av strid och prövningar behöver vi allt det stöd och all den styrka vi kan få fån rättfärdiga principer, från en bestämd kristen övertygelse, från den förblivande vissheten om Kristi kärlek och från en rik gudomlig erfarenhet. Vi kan uppnå full mognad i Kristus Jesus endast som ett resultat Även ständig tillväxt i nåden. O, vad kan jag säga för att öppna blinda ögon och upplysa ert förstånd i andliga ting! Synden måste bli korsfäst. En fullständig moralisk förnyelse måste ske genom den helige Ande. Vi måste ha Guds kärlek samt en levande, förblivande tro. Den är guldet renat i elden. Vi kan erhålla den endast genom Kristus. Varje allvarlig och ärlig sökare kommer att bli delaktig av gudomlig natur. Han skall fyllas med en intensiv längtan efter att lära känna fullheten av den kärlek vilken övergår all kunskap. Allt eftersom han tillväxer i andlighet kommer han att bättre förstå de upphöjda och förädlande sanningarna i Guds ord, till dess att han genom att betrakta dessa blir förvandlad och återspeglar likhet med sin Förlossare. (Band 5, sid , 1882.)

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta.

KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. KÄRLEKENS VÄG v 4 Kärleken uthärdar länge, är tålmodig (tålig, god och hänsynsfull), vänlig (mild) och den blir aldrig trött på att vänta. Kärleken har ingen hög åsikt om sig själv, kärleken är inte tävlingslysten

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Nummer 31 Vittnesbörd för församlingen. - Lägermötesadress

Nummer 31 Vittnesbörd för församlingen. - Lägermötesadress Vittnesbörd för Församlingen, Band 5 Forord (icke av egw) Nummer 31 Vittnesbörd för församlingen. Lägermötesadress Våra college - Vår högskola. Föräldrarnas uppfostran Betydelsefullt vittnesbörd Vittnesbörden

Läs mer

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR.

Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! SATANS UPPROR. Ur Don Bashams anteckningsblock, år 1972, i boken. Fräls oss ifrån ondo! I Bibeln fann jag inte någon samlad undervisning om Satan. Men med hjälp av ordböcker och kommentarer, och med hänsyn tagen till

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01

Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu andra tillkommelse Leif Boström 2014-06-01 Jesu himmelsfärd Apg 1:6-12 - När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem:

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tyda allt till något gott

Tyda allt till något gott Tyda allt till något gott Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 9:8-9; Matt 18:8-9; AC 1079. Se sista sidan!) Ham, Kanaans far, såg sin far naken och berättade det för sina båda bröder,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors

Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors 24 Ensam i mängden Petrus älskade Jesus. Men han älskade också människors beundran. Vid deras sista måltid tillsammans när Jesus förvarnade lärljungarna och sade att de allesammans skulle överge honom,

Läs mer

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014

FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 FÖRSAMLINGS BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2014 Jesus på internet Vid det här laget är vi alla ganska medvetna om att Jesus finns på nätet. Men vilken slags Jesus finns där? Den frågan är omöjlig att

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer