Vägledning För Församlingen II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning För Församlingen II."

Transkript

1

2

3 Vägledning För Församlingen II. Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 Innehåll Information about this Book i Herrens dag är nära Tagen eder till vara Falsk trygghet En allvarlig varning Vad församlingen behöver Avund och kritik Tänk väl om alla människor Avund och felfinnande fördöms Kritisera dig själv, men inte andra Guds medarbetare Vi behöver män som liknar Kaleb Bered er för prövningens dag Satans tjänare Ondskans andemakter i himlarymderna Vaken och bedjen Död hellre än vanära Skall en människa röva från Gud? Kom ihåg den fattige Att röva från Gud Väl förfaren i sin syssla Vår plikt att arbeta Betungade hustrur och mödrar Skall vi konsultera spiritistiska och andra icke medicinskt skolade eller legitimerade läkare? Kanaler för Satans makt Lita på Gud och lyd naturens lagar Gå inte in på Satans mark Se på Jesus Gör Jesus till din förtrogne Guds insegel Gud går till rätta med nationerna De svåraste synderna Vilka beseglas med Guds insegel? ii

7 Innehåll iii Levande tro En vädjan Vikten av att välja lämplig miljö Kristen enhet Ständig andlig ledning Paulus manar till enighet och kärlek Guds normer oförändrade Tid för hjärterannsakan Rättegång trosfränder emellan När Satan tar kontrollen Upprätta de fallna Guds byggnad Kristus vår rättfärdighet Kristi förtjänst är vårt enda hopp Kristen tillväxt Ingen gräns för utveckling Skilj er från allt som binder er vid jorden Tider då mänskligheten sätts på prov Se upp med falska läror Satans listiga verk Loven Herren Bön och lovprisning Kärlek trossyskon emellan Kristen tillväxt Att umgås med de felande Lämna resultatet åt Gud Äktenskap med icke-troende Kära syster X Guds bud Såsom på Noas dagar Den sanna missionsandan Levande brev Börja arbeta! Från dörr till dörr Kristi medarbetare Arbete och kristendom Hemmet där Gud styr Kvalifikationer hos en Guds tjänare

8 iv Vägledning För Församlingen II. Ständigt behov av hjälp Kristna affärsmän Världsligheten - en snara Läkarens ansvar Sambandet mellan synd och sjukdom Läkarkallets påfrestningar Den medicinska utbildningen Den kommande krisen Tecken på att tidens slut är nära Ett verk att urföra Förföljelse drar uppmärksamheten till adventbudskapet Församlingen är världens ljus Skall vi genomgå Israels erfarenhet? Svaga genom eget val Skall jag ta vara på min bror? Löftet att tjäna mästaren I gudsfruktans kraft En vädjan till lekmännen Dröj inte längre! Skatten i himmelen Att leva är allvarligt Josua och ängeln Herren näpse dig Satan såsom Åklagaren De som håller ut Kristi rättfärdighets klädnad Sabbatens betydelse Att umgås med icke-troende Skolgång på sabbaten Bevis på trohet Att rätt helga sabbaten Att skydda sina syskons intressen Nu är tid att vaka och bedja En tid med förmåner och tillfällen Uppförande i Guds hus Före gudstjänsten Under gudstjänsten Efter gudstjänsten

9 Innehåll v Föräldrarnas ansvar Kritik av predikan Prydlighet och ett förfinat uppträdande Undervisningen av nya medlemmar Praktisk gudsfruktan Studera Bibeln Personligt oberoende Gud ser på karaktären Andlighet och effektivirer Praktisera vardagskrisrendom Eder andliga tempeltjänst En gripande dröm Käre broder X! Grundvillkor för framgång i Guds verk Seger över frestelsen Sanningen omsatt i det dagliga livet Att höja sig över svårigheter och prövningar Förkunnarnas utbildning Att nå de högre samhällsklasserna Bristen på utbildade förkunnare Behov av kvalificerade lärare Högre utbildning Avhåll er från allt ont Avsky minsta antydan till vad ont är Upphöjda tankar och handlingar Beröm och smicker Josefs ståndaktighet Män med oförvitligt anséende Var sällskapliga med en viss avsikt Hemligheten till kraften Församlingen och världen Kärlek till de vilsegångna Medkänsla med de vilsegångna Osjälviskt arbete för andra Att leva i himmelsk atmosfär Lägg bort allt förtal! Församlingsmedlemmar såsom Guds medarbetare Ett återupplivande av den första kärleken

10 vi Vägledning För Församlingen II. Församlingens framgång Hur vi bemöter syndare Val av ledare Inflytandet Även enig, själavinnande församling Synd mot den helige Ande Guds närvaro en verklighet Tro som uthärdar provet Vittnesbördens natur och inflytande Vittnesbörd till vissa personer Avsikten med Vittnesbörden Skall inte ersätta Bibeln Inte för att ge nytt ljus Felaktigt bruk av Vittnesbörden Att dömas efter sin frukt Tvivel på Vittnesbörden Försummelse av Vittnesbörden Hur man skall ta emot tillrättavisning En omotiverad skillnad Guds vägar att nå hjärtat Bibelns hemligheter bevisar dess inspiration De gudomliga uppenbarelsernas enkelhet och majestät Sanningens omätliga djup Gudomlig upplysning utlovad En kallelse till flitigt studium Följderna av att kritisera Bibeln Den nära förestående krisen Faran av religiös lagstiftning Tecken på den kommande faran Tid för handling Förberedelse för krisen Den oskattbara gåvan Återspegla Guds härlighet Det makedoniska ropet Regeln för att ge Guds karaktär uppenbarad i Kristus Gud i frälsningsplanen Tänk på Guds kärlek och makt Se och bli förvandlad

11 Innehåll vii Glädjande upplevelser Och ordet vart kött Föreningen av det gudomliga och det mänskliga Guds omsorg om sitt verk Hesekiels syn Samma löfte till den sista församlingen På tröskeln till allvarliga händelser Under Guds tillsyn Den sista församlingen är inte Babylon Guds avsikt med församlingen Att representera Guds karaktär Arbetet för denna tid Innan det är för sent De tre änglarnas budskap Nådens sista budskap Alla skall varnas Lägermötet Hjärtats beredelse Predikanternas uppgift Arbete för de högre samhällsklasserna Dopet Förberedelse för dopet Föräldrarnas arbete Pastorns uppgift Förhöret av kandidaterna Dophögtiden Efter dopet Nykterhetsarbetet Kvinnor i evangelii tjänst Att lära sig hjälpa andra Ett stort verk skall utföras Kristendomsundervisning i hemmet Liknelsen om det vilsegångna fåret Behovet av en utbildningsreform Den tredje ängelns budskap i våra skolor Studiet av Bibeln Utbildning för tjänst inom samfundet Lärare på missionsfälten

12 viii Vägledning För Församlingen II. Hinder för reform Popularitet genom sänkt standard Lärarnas karaktär och arbete Lärarnas brister Ord från den himmelske läraren Internatskolan Hushållsarbete Kristet sällskapsliv och hövlighet Andakterna Det praktiska arbetet vid våra skolor Fördelen av att bo på landet Utbildningens A B C Avondales skoljordbruk Arbetet som ligger framför oss Landområden skall reserveras Ett panorama Våra församlingsskolor Barnen försummas Behovet av församlingsskolor Församlingsskalornas och dess lärares karaktär Resultatet av arbetet i församlingsskolorna Skolans ledning och ekonomi Att vara skuldfri Den ekonomiska frågan God förvaltning Låga skolavgifter Hjälp till förtjänta elever Att lära sig självtillit Konferensernas plikt Inspektion av Generalkonferensens revisor Församlingsskolornas finanser Guds plan med våra sanatorier Att representera Guds karaktär Grundad på bibliska principer Förkunnandet av hälsoprinciperna Ett redskap för att vinna människor Läkarens andliga uppgift Led patienterna till Kristus

13 Innehåll ix Änglarna påverkar sinnet Att ta vara på tillfällena Världens behov Arbetet bland välsituerade Att söka förblivande rikedomar Att upprätta de fallna Församlingens behov Att representera Kristus Budskapet i Jesaja Samarbete med Gud Vår plikt mot trons husfolk De fattiga, de sjuka och de gamla Vår plikt mot världen Der stora missionsfältet här hemma Hur vi skall arbeta för de behövande Alla inom räckhåll för Guds kärlek Vården av föräldralösa För familjer att ta hand om Ett Kristus-likt arbete Predikanthustrurna och de faderlösa Hem för föräldralösa Hälsovårdsverksamheten och den tredje ängelns budskap I varje församling Hälsovårdsverksamhetens utövare Håll samman! Litteraturmissionens betydelse Litteraturevangelisten som själavinnare Predikantens medarbetare Litteraturevangelistens kvalifikationer Den helige Andes hjälp Litteraturevangelisten Litteraturevangelistens gärning - en verklig mission Besök i hemmen Taktfulla själavinnare Litteraturmissionens förnyelse Utbildning av litteraturevangelister Ingen större uppgift Valet av litteraturevangelister

14 x Vägledning För Församlingen II. En beredelse för predikantkallet Att uthärda svårigheter En dyrbar erfarenhet Föredömen i hälsoreformen Redbarhet i arbetet Flit och uthållighet Försäkran om framgång Sabbatsskolan Förberedelse av bibelstudiet Sabbatsskolan Veckans kollekt Sabbatsskolans själavinnande arbete Ledare och lärare Guds redskap Gästvänlighet Gästfrihetens principer Kristi undervisning om gästfrihet Gud belönar

15 Herrens dag är nära Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag! I ångest ropa nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en, dag av ångest och trångmål, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och tjocka, en, dag av moln och töcken, en dag, då basunljud och härskri höjes mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn. Då skall jag bereda människor sådan ångest, att de gå där såsom blinda, därför att de hava syndat mot Herren. (Sef. 1: ) Och det skall ske på den tiden, att jag skall genomleta Jerusalem med lyktor och hemsöka de människor, som nu ligga där i ro på sin drägg, dem som säga i sina hjärtan: Herren gör intet, varken gott eller ont. (Vers 12.) Besinna dig och kom till sans, du folk utan blygsel, innan ännu rådslutet är fullgånget - den dagen hastar fram, såsom agnar fara! - och innan Herrens vredes glöd kommer över eder, ja, innan Herrens vredes dag kommer över eder. Söken Herren, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på Herrens vredes dag. (Sef. 2: 1-3.) Vi är nära tidens ände. Det har visats mig att Guds vedergällande domar redan går över landet. Herren har gett oss varningar om de händelser som skall inträffa. Ljus lyser fram från hans ord; dock täcker mörker jorden och stort mörker folken..bäst de säga: Allt [12] står väl till, och ingen fara är på färde, då kommer plötsligt fördärv över dem, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Vi måste fråga oss vad orsaken kan vara till detta fruktansvärda mörker, så att vi kan undvika den väg på vilken människorna dragit över sig själva en så stor villfarelse. Gud har gett världen tillfälle att lära känna och lyda hans vilja. I sitt Ord har han gett dem sanningens ljus. Han har sänt dem varning, råd och förmaning, men få vill lyda hans röst. Liksom den judiska nationen är även flertalet bekännande kristna stolta över sina företräden, men de återgäldar inte Gud för 11

16 12 Vägledning För Församlingen II. dessa stora välsignelser. I oändlig nåd har ett sista varningsbudskap sänts till världen, för att tillkännage att Kristus står för dörren och för att dra uppmärksamheten till Guds brutna lag. Men liksom människorna före floden under hån förkastade Noas varning, kommer också de nöjesälskande människorna av idag att förkasta budskapet soln förkunnas av Guds trogna tjänare. Världen fortsätter sitt liv i tanklöshet, helt upptagen med sina affärer och nöjen, medan Guds vrede är nära att drabba dem som överträder hans lag. Tagen eder till vara [13] Vår medlidsamme Frälsare, som förutsåg de faror som skulle omge hans lärjungar vid denna tid, har gett oss en särskild varning: Tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt; ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaken alltjämt och bedjen, att I mån kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. (Luk. 21: ) Om församlingen väljer att gå samma väg som världen, kommer den att få dela dess öde. Eftersom den fått ett större ljus, kommer dess straff att bli större än syndarnas. Såsom ett folk bekänner vi oss äga sanningen i högre grad än något annat folk på jorden. Då skulle vårt liv och vår karaktär överensstämma med en sådan tro. Dagen är nära då de rättfärdiga likt dyrbara kärvar skall samlas till den himmelska ladan, under det att de ogudaktiga, likt ogräset, samlas till den stora dagens eld. Men både vetet och ogräset skall växa tillsammans intill skördetiden. I livets många olika plikter kommer den rättfärdige ända in i det sista i kontakt med den ogudaktige. Ljusets barn är spridda bland mörkrets barn, så att kontrasten dem emellan kan ses av alla. På så sätt skall Guds barn förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. Den gudomliga kärlekens glöd i hjärtat, Kristns-likheten uppenbarad i livet, kommer att ge världens människor en glimt av himmelen, så att de skall se och uppskatta dess härlighet. Lika attraherar lika. De som dricker från samma välsignelsens källa kommer att närma sig varandra. Den sanning som bor i de troendes hjärtan skall leda dem till en välsignad och lycklig gemenskap.

17 Herrens dag är nära 13 Så besvaras Jesu bön om att hans lärjungar måste vara ett, såsom han och Fadern är ett. Efter denna enhet vill varje sann kristen sträva. Bland de ogudaktiga skall finnas en skenbar enhet som delvis döljer en ständig tvedräkt. I sin opposition mot Guds vilja och sanning är de eniga, men på varje annan punkt är de splittrade på grund av hat, maktbegär, avund och oförsonlighet. Den ädla metallen och slagget är nu så blandade att endast den evige Gudens genomträngande blick kan skilja dem åt. Men den gu- [14] domliga helighetens och sanningens eld skall rena den ädla metallen, och stöta bort det falska och oäkta. Falsk trygghet Herrens stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast (Sef. 1: 14), - men var finner man den sanna adventandan? Vilka bereder sig för att kunna bestå i den tid av frestelser som just ligger framför oss? Guds folk som anförtrotts heliga, allvarliga och prövande sanningar för denna tid, sover på sin post. Genom sina handlingar säger de: Vi har sanningen; vi är rika och har vunnit rikedomar och behöver intet medan det sanna Vittnet förklarar, att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. (Upp. 3: 17.) Hur beskriver inte dessa ord förhållandet i församlingen idag: Du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Guds tjänare bär fram den helige Andes varnings budskap, påpekar karaktärsfel för de vilsefarande, men dessa säger: Det gäller inte mig. Jag tar inte emot det budskap du förkunnar. Jag gör det bästa jag kan. Jag tror sanningen. Den onde tjänaren som sade i sitt hjärta: Min herre kommer icke så snart, bekände sig vänta Kristus. Han var en tjänare, till det yttre hängiven tjänsten för Gud, medan hans hjärta var överlåtet åt Satan. Han förnekar inte öppet sanningen såsom bespottaren gör, men uppenbarar i sitt liv hjärtats tanke: Herren fördröjer sin ankomst. Detta antagande gör honom likgiltig för de eviga tingen. Han godtar världens levnadsregler och följer dess seder och bruk. Själviskhet, världslig stolthet och äregirighet är det förhärskande. Rädd att hans bröder skall stå högre än han själv, börjar han att förringa deras ansträngningar och ifrågasätta deras motiv. På så sätt slår han sina

18 14 Vägledning För Församlingen II. [15] medtjänare. Allt eftersom han avlägsnar sig från Guds folk, förenar han sig med de ogudaktiga. Man finner att han äter och dricker med de druckna och sluter sig allt mer till de världsliga och deras livsstil. På så sätt in vaggas han i en världslig trygghet och blir offer för tanklöshet, likgiltighet och lättja. Början till detta onda var bristande vaksamhet och bön och sedan försummelse av andra kristna plikter, och så var vägen öppen för andra synder. Varje kristen blir utsatt för världens lockelser, köttets begärelser och andra Satans frestelser. Ingen är trygg. Oavsett vilka erfarenheter vi har och hur hög vår ställning är, behöver vi vaka och bedja oavlåtligen. Vi måste dagligen kontrolleras av Guds Ande, annars kommer vi att kontrolleras av Satan. En allvarlig varning De föreskrifter Frälsaren gav sina lärjungar gäller hans efterföljare under varje tidsålder. Han tänkte på dem som lever vid tidens slut, när han sade: Tagen eder till vara. Det är vår uppgift, var och en personligen, att i våra hjärtan ta emot och vårda den helige Andes dyrbara gåvor. Satan verkar med aldrig svikande uthållighet och stor energi för att dra över till sina led dem som bekänner sig vara Kristi efterföljare. Han verkar med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade. Men Satan,är inte den ende som verkar för mörkrets rike. Vem än som överlåter sig åt synden är en frestare. Vem än som efterliknar den store bedragaren blir hans medhjälpare. De som genom sitt inflytande understöder det onda utför ett slavarbete åt Satan. Gärningarna uppenbarar principer och motiv. Den frukt som bärs av många, vilka gör anspråk på att vara plantor i Guds vingård, visar att de är ingenting annat än törne och tistlar. En hel församling kanske godkänner sina medlemmars felaktiga handlingssätt, men detta är inget bevis för att det orätta är rätt. Det kan inte få törnet att bära druvor. Om några av dem som bekänner sig tro på sanningen för denna tid kunde se sin, verkliga ställning, skulle de misströsta om Guds nåd. De har använt hela sitt inflytande mot sanningen, mot den varnande rösten, mot Guds folk. De har utfört Satans verk. Många

19 Herrens dag är nära 15 har blivit så förblindade av hans förförelser, att de aldrig kan bli helade igen. Ett sådant rillstånd av avfall kan inte existera utan att många går förlorade. Församlingen har fått den ena varningen efter den andra. Guds folks plikter och de faror som lurar på dem har klart framhållits. Men det världsliga inflytandet har visat sig vara för starkt. Seder, vanor och bruk som leder människor bort frh Gud, har under årens gång vunnit mark trots den helige Andes varningar och förmaningar ända tills deras vägar har blivit de rätta i deras ögon, och Guds Andes röst är knappast hörd. Ingen människa kan säga hur långt hon kommer att gå i synd, när hon en gång har överlåtit sig själv åt den store bedragarens makro Satan vann insteg i Judas Iskariors hjärta och förledde honom att förråda sin Herre. Satan ledde Ananias och Safira att ljuga för den helige Ande. De som inte helt har överlämnat sig åt Gud kan ledas att utföra Satans verk, allt under det att de berömmer sig själva att vara i Kristi tjänst. Bröder och systrar, jag vädjar till er att pröva er själva, om ni är i tron. För att bevara värmen och renheten av Kristi kärlek fordras ett ständigt tillflöde av Kristi nåd. Har ni använt varje medel för att eder kärlek må allt mer och mer överflöda, så att I kunnen döma om. vad rättast är... och så bliva rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris? (Fil. 1: 9-11.) Många som skulle ha hållit fast vid rättfärdighet och sanning har visat svaghet och obeslutsamhet, vilket har uppmuntrat Satan till [16] angrepp. Den som inte tillväxer i nåden, och som inte söker nå den [17] högsta standard vad gäller gudomlig visdom, -kommer att besegras. Vad församlingen behöver Denna värld är för den kristne en värld av främlingar och fiender. Med mindre han till sitt försvar tar den fulla gudomliga rustningen och Andens svärd blir han att byte för mörkrets makter. Tron skall prövas. Alla skall prövas likt guldet i elden. Församlingen består av ofullkomliga människor som behöver ständiga bevis på barmhärtighet och fördragsamhet. Men det har varit en lång period av allmän ljumhet. En världslig anda har kommit

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language

STORACLES OF PROPHECY. Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language STORACLES OF PROPHECY Bible Study Guides in Svenska (Swedish) Language Den-stora-bildstoden Det mäktiga kungariket Babylon var både stort och framgångsrikt. Ändå hade kung Nebukadnessar svårt att sova

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31

1 september. Läsning 1 Kor 1:26 31 1 september Läsning 1 Kor 1:26 31 Tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7]

SKANDAL. Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] SKANDAL Ve den människan, genom vilken skandal kommer. Vae homini illi, per quern scandalum venit. [Matteus 18:7] Innehållsförteckning Inledning...3 Introduktion...4 Definition...4 Källor...5 Del I Varför

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Överflödande nåd (Rom 5:20)

Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformationsdagens festdag i Pedersöre, Hotel Polaris, 1.11.2009, pastor Juhani Viitala, SLT 1 ( 10) Överflödande nåd (Rom 5:20) Reformatorn Martin Luther säger om ordet nåd, att det är det käraste och

Läs mer

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING

Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet ELEVENS STUDIEVÄGLEDNING Nya testamentet Elevens studievägledning Framställd av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2000 Intellectual Reserve,

Läs mer

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA

LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA LITURGI FÖR BEGRAVNING AV DE DÖDA Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. (Johannes evangelium 11:25) 2 0 0 0 Jesus, min Herre och Gud! Det var du som

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1)

1 juni. Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18. Responsoriepsalm Ps 90:2 4, 10, 14, 16 (R. 1) 1 juni Läsning 2 Pet 3:11b 15a, 17 18 Ni måste leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa

Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Av Kenneth Witick Mini MANSKONFERENS 14 januari 2012 Missionskyrkan i Vasa Del 1. FÖRORD ILLUSTRERAT VETENSKAP ger ut en forskning som lyder så här: Mannen håller på att försvinna Y-kromosomen skrumpnar

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA

ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA ÅRGÅNG 126 NUMMER 1 JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA JANUARI 2002 LIAHONA Jerusalem sett från Olivberget, Max Gestal På andra sidan Kidrondalen, från Olivberget sett, väntar ett forntida Jerusalem

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith

BÖNEN. MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE. Chuck Smith BÖNEN MwI =8EK8JK@JB8 ={IDwE Chuck Smith Index Innehåll Förord Inledning: Bönens kraft Del I: SYFTET Kapitel 1. Vad är bön? Kapitel 2. Att lyssna i bön Kapitel 3. Striden Del II: PLANEN Kapitel 4. Krigsplanen

Läs mer

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna:

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna: Milarepa buddhistiskt drama i fem akter av Christian Lanciai (1995). Personerna: Buddha Ananda, hans favoritlärjunge fyra andra lärjungar Mila-Sherab-Gyaltsen, Milarepas far hans hustru, "Vita Girlanden

Läs mer

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r

OM DU SKULLE BLI KATOLIK. P e t e r S c h i n d l e r OM DU SKULLE BLI KATOLIK av P e t e r S c h i n d l e r Ny reviderad utgåva Det är ett välkänt och påtagligt faktum att vår tid präglas av uppbrott från värdesystem och normer. I detta "värdenas sönderfall"

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Unga kvinnor 4. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Unga kvinnor 4 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Unga kvinnor Oktober december 2013 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2012 av

Läs mer

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu

Livets spel. av Florence Scovel Shinn. (och hur du spelar det) Översättning av Torbjörn Perttu Livets spel (och hur du spelar det) av Florence Scovel Shinn Översättning av Torbjörn Perttu Upphovsrätt Upphovsrätten för denna text tillhör Torbjörn Perttu. Med texten menas denna fullständiga digitala

Läs mer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research -R r2 agen till mognad "Vdra sdner stdri sin ungdorn sorn hogveixta plantor, vdra deittrar lika hornstoder, huggna som for palats." (Ps 144:12). agen till mognad Av Ellen White "Att kiinna den Helige dr

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer