Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(13) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Almi Företagspartners affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Vad avser finansiering har Almi Företagspartner Väst AB till uppgift att, i kommission för moderbolagets räkning, bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig förordning SFS 2009:41. Under 2013 förbättrades konjunkturläget i Västra Götaland. En nedåtgående trend inledde våren, vilket avspeglades i ökade kreditförluster hos Almi Väst. Under hösten har den nedåtgående trenden avstannat. Kreditförlusterna minskade drastiskt under hösten och många av Almi Väst kunder har levererat optimistiska prognoser om framtiden. Kundernas positiva utveckling avspeglas i Almi Väst låneresultat på 21 mkr vilket resulterar i en avkastning på 2,88% (rullande 3-årsresultat 4,36%). Avkastningen från låneverksamheten ingår inte i Almi Företagspartner Väst resultat- och balansräkning, utan redovisas direkt i moderbolagets årsredovisning. Under året har bolaget beviljat nya lån på totalt 361 Mkr (416 Mkr) till 585 företag (556), vilket har möjliggjort att ytterligare 900 Mkr har kunnat investeras i länet. Total lånestock är 778 Mkr fördelat på 1665 krediter. Almi Väst har högst marknadsindex (bolagets nyutlåning i förhållande till total nyutlåning i koncernen i relation till länets andel av rikets företag) av storstadsbolagen i koncernen. Vi har en fortsatt hög andel utlåning till våra prioriterade målgrupper, 32 % av utlåningen gick till kvinnor och 27 % till utlandsfödda. Nästan 2200 kunder har fått rådgivning via Almi Företagspartner Väst under året. 37 % av kunderna i rådgivningsverksamheten är kvinnor och 45 % är utlandsfödda. Framförallt har insatserna för innovativa företag i tidiga skeden samt insatserna som vänder sig till företagare med utländsk bakgrund varit hög. Ägarförhållanden ALMI Företagspartner Väst AB ingår i ALMI-koncernen. ALMI Företagspartner AB är majoritetsägare och moderbolag. Övriga ägare är Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB. ALMI Företagspartner Väst AB bedriver verksamhet i Västra Götalands län. Bolaget ägs till 51% av ALMI Företagspartner AB, till 36,75% av Västra Götalandsregionen och till 12,25% av Business Region Göteborg AB.

3 3(13) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2013 har en central kundtjänst för Almikoncernen etablerats av Almi Företagspartner Väst. Syftet med satsningen är att öka kundnyttan, tillgängligheten och kvaliteten för Almis befintliga och blivande kunder. En effekt blir även att Almis resurser kan användas så effektivt som möjligt. Almi ska uppfattas som ett modernt företag, lätt att nå och enkelt att kommunicera med. I enlighet med koncernens strategi har en extra satsning genomförts gällande insatser som vänder sig till företag i tidiga skeden. Almi Företagspartner Väst utökade under 2013 avsättningen för Innovationslån och finansiering i tidiga skeden. Samtliga medarbetare har genomgått en grundläggande utbildning inom immaterialrätt. Medarbetare har också deltagit i fördjupad kompetensutveckling inom exempelvis licensiering och affärsstrategier för innovativa företag. Alla rådgivare har omcertifierats under Sammanfattningsvis kan konstateras att Almi Väst har uppnått ett gott resultat utifrån uppsatta mål. Framtida utveckling Det händer mycket inom Almi Företagspartner som bidrar till att vi ska fortsätta ge största möjliga nytta för kunder och ägare genom att erbjuda en bättre och mer resurseffektiv verksamhet. En fortsatt utveckling av kundtjänstverksamheten är prioriterat under Koncernens nya segmenteringsmodell kommer fortsätta att implementeras under året. Modellen innebär att mer omfattande erbjudanden och resurser i första hand ska erbjudas företag med hög potential att växa, medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar. Segmenteringen av kunder kommer också påverka hur Almi Väst använder resurser gällande marknadsbearbetning samt hur vi arbetar med befintliga kunder. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas. Ett fortsatt stort fokus mot tidiga skeden och ett ännu närmare samarbete med partners kommer inledas under Dotterbolag Almi Invest Fond SI AB är ett helägt dotterbolag till Almi Företagspartner Väst AB. Affärsidén är att som aktiv minoritetsägare, på medellång sikt, investera i mindre och medelstora företag genom att tillföra riskkapital, kompetens och kontakter i syfte att nå lönsamhet genom värdetillväxt i investeringarna. Almi Invest Fond SI AB är en aktiv ägarpartner främst genom styrelsearbete. Almi Invest Fond SI AB har nu avslutat ytterligare ett starkt år. För året redovisar Almi Invest Fond SI en vinst om ca 4,6 mkr (3,2).

4 4(13) Koncernbolag Almi Företagspartner Väst AB äger 32,1 % av ALMI Invest Västsverige AB. Syftet med ALMI Invest Västsverige är att i nära samarbete med regionala aktörer överbrygga det marknadsgap mellan efterfrågan och tillgång på kapital som finns avseende mindre riskkapitalinvesteringar och därigenom främja nyföretagande och tillväxt av små och medelstora företag i regionen. Almi Företagspartner Väst AB har en fordran på Almi Invest Västsverige AB. Dessa medel används i riskkapitalverksamheten. Fordran skrivs ner proportionellt utifrån resultatet i verksamheten i Almi Invest Västsverige AB och detta belastar resultatet i Almi Företagsparter Väst AB. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 90,9 86,2 81,6 77,8 81,1 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor i ny räkning överförs kronor Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

5 5(13) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 2 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -3-1 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6(13) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(13) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder, förfallotid inom 5 år Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8(13) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Almi Företagspartner Väst AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Ränteintäkter redovisas som intäkt i resultaträkningen i den period de uppstår. Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period de avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestämda syftet. Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genomförs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsultinsats genomförs. Inkomsten redovisas till verkliga värden av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomstskatter Bolaget är enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap 16) frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än av näringsverksamhet som hänför sig till innhav av fastighet. Bolaget äger ingen fastighet. Tillgångar, avsättningar och skulder Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Datorer Fordon Inventarier 3 år 5 år 5 år

9 9(13) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag Inköp (tkr) Försäljning (tkr) Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Uppgifter om företaget Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 upprättas inte någon koncernårsredovisning. Uppgifter om moderföretaget Bolaget är dotterbolag till Almi Företagspartner AB, orgnr Övergripande koncernredovisning upprättas av Almi Företagspartner AB, , Stockholm. Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt 37 35

10 10(13) Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt I händelse av uppsägning från företags sida har verkställande direktören 6 månaders uppsägningstid. Något avgångsvederlag utöver uppsägningslön inklusive förmåner är ej avtalat. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 5 4 Män 5 4 Totalt 10 8 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 4 4 Män 3 2 Totalt 7 6 Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelningar Summa

11 11(13) Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar, utrangeringar och nedskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Utgående restvärde enligt plan Org nr Säte Kapitalandel (%) Almi Invest Fond SI AB Göteborg 100 Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Almi Invest Fond SI AB Summa

12 12(13) Not 7 Fordringar hos koncernföretag Ingående fordringar Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående fordringar Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Almi Invest Västsverige AB 32, Summa Almi Invest Västsverige AB:s egna kapital uppgår till kr och 2013 års resultat blev 0 kr. Not 9 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier. Not 10 Övriga avsättningar Beslutade omstruktureringsåtgärder Summa

13 13(13) Göteborg Sune Nilsson Ordförande Patrik Andersson Erik Arnell Kristina Fahl Anna Hallberg Birgitta Johansson Désirée Lerider Bertil Törsäter Bengt Pettersson Arbetstagarrepresentant Heléne Öhrvall Arbetstagarrepresentant Sara Wallin Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Deloitte AB Jonas Ståhlberg Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204

Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Almi Företagspartner AB Org.nr. 556481-6204 Delårsrapport 2015 Första kvartalet Almi beviljade totalt 1.169 (970) lån med totalt 720 (565) miljoner kronor Inom rådgivningsverksamheten levererades 5.620

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-01-01--2013-12-31 för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

ÅRSREDOVISNING 2013-01-01--2013-12-31 för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB ÅRSREDOVISNING 2013-01-01--2013-12-31 för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(18) IF Friskis&Svettis Göteborg Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer