Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner"

Transkript

1 Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. VI MÅSTE BYGGA FLER SMÅHUS 3 2. VARFÖR HAR VI BOSTADSBRIST? 3 3. SVARSFREKVENS 4 4. Resultat från undersökningen om byggbara småhustomter för privat ägande Kommunala tomtköer och erbjudna tomter till privatpersoner Varför finns det inga kommunala tomtköer? Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande i Sverige? Kommunernas kostnadsprincip vid försäljning av småhustomter för privat ägande Tillgång på exploaterbar mark i Sveriges kommuner I vilken utsträckning äger privata byggbolag mark i Sveriges kommuner Domineras utbudet av byggbara småhustomter av privata byggbolag? Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation? Hus med äganderätt som är planerade för byggstart 2003 jämfört med Bilaga 1 kommunernas svar på frågan - annat skäl till varför ni inte har någon tomtkö Följande bilagor redovisas separat på vår hemsida under Nyheter/Utredningar (http://www.villariks.se/nolog/utredningar1.asp) Bilaga 2 Antal radhus, kedjehus och friliggande villor som har erbjudits till privatpersoner 2003 och 2005 fördelat på kommun Bilaga 3 Kommuner med tomtkö, antal erbjudna tomter och kostnadsprincip vid försäljning av tomt fördelat på kommun Bilaga 4 Kommuner med tomtkö och skäl till varför man inte har tomtkö fördelat på kommun Bilaga 5 Vanligaste formen för småhusbyggnation fördelat på kommun Bilaga 6 Exploaterbar mark fördelat på kommun Bilaga 7 I vilken utsträckning privata byggbolag äger mark för småhusbebyggelse eller inte - och om utbudet av småhustomter domineras av privata byggbolag fördelat på kommun 2

3 1. Vi måste bygga fler småhus VILLAÄGARNA verkar för att fler familjer ska få möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hus. Dessvärre går utvecklingen åt andra hållet i tillväxtområden där bristen på bostäder är stor. Allt färre familjer har möjlighet att köpa eller bygga ett småhus. Allt fler villafamiljer tvingas lämna villaboendet på grund av nuvarande skatteregler. Denna utveckling måste stoppas. Det måste bli möjligt för vanliga familjer att bo i småhus även i tillväxtområden, dvs i de områden där arbetstillfällena finns. För att uppnå detta måste bristen på småhus byggas bort. Kommunerna måste ta fram byggbara tomter till rimliga priser. Alla intressenter måste ta sitt ansvar för att sänka byggkostnaderna. Dessutom krävs en långsiktig bostadspolitik med stabila villkor som underlättar för människor att bo i eget hus och som gör att människor vågar satsa på ett eget hus. Det är nödvändigt att få fart på småhusbyggandet. Ett ökat småhusbyggande underlättar också för alla dem som väntar på sin första bostad. För varje familj som kan flytta till eget hus frigörs en lägenhet. Alla gynnas av att man bygger fler småhus. 2. Varför har vi bostadsbrist? Den rådande bostadsbristen beror på flera faktorer. En avgörande roll har den förändrade nationella bostadspolitiken spelat, med en hög grad av marknadsstyrning och minskade bostadssubventioner. En annan orsak är den omfattande befolkningsomflyttning som har skett mellan olika regioner i Sverige. Den hårda boendebeskattningen anses vidare vara en betydelsefull orsak till att bostadsbyggandet pressas tillbaka. Det kommunala skatteutjämningssystemet verkar också hämmande på bostadsbyggandet. Flera av Sveriges kommuner vill inte öka sin befolkning pga. att de inte anser sig inte ha råd att göra de följdinvesteringar som följer av ett ökande byggande. Utjämningssystemet verkar oberoende av vilka merkostnader kommunen kan tänkas få i investeringar i t ex infrastruktur och övrig bebyggelse. Bristande konkurrens i byggsektorn spelar också en viktig roll i sammanhanget. Den svaga konkurrensen inom byggsektorn har bidragit till att byggkostnaderna har ökat markant under senare år. De stora byggföretagen är idag så dominerande att de mer eller mindre kan kontrollera vad som byggs och till vilket pris det sker 1. Den sista avgörande faktorn som orsakar bostadsbrist gäller plan- och framförallt marksituationen i Sveriges kommuner. Det kommunala innehavet av mark lämpad för bostadsbebyggelse har minskat under senare år, vilket i sin tur innebär att många kommuner har avhänt sig ett viktigt redskap som kan påverka byggandet 2. 1 Kommuner och obalanser på bostadsmarknaden, en delrapport från programberedningen Boendepolitik s 5 2 Ibid. s 6 3

4 3. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkät som har skickats ut till samtliga kommuner i landet. Vi har fått svar från 277 av 290 kommuner. 4. Resultat från undersökningen om byggbara småhustomter för privat ägande 4.1 Kommunala tomtköer och erbjudna tomter till privat personer Ungefär hälften av kommunerna har tomtkö den andra hälften saknar tomtkö. Figur 1. Finns det någon kommunal tomtkö i er kommun? Ja Nej De kommunala tomtköernas utbredning varierar över landet. En majoritet av kommunerna i Stockholms län har inte någon tomtkö. Det har inte skett någon större förändring jämfört med 2003 förutom att Nacka har avskaffat sin tomtkö. I Stockholms län har det endast erbjudits 123 tomter till privatpersoner under I Uppsala län har alla kommuner i undersökningen en tomtkö, undantaget är Håbo. Motsvarande situation rådde även I Uppsala län har det endast erbjudits 36 tomter till privat personer Det ska jämföras med de 96 tomter som erbjöds i länet En majoritet av kommunerna i Södermanlands län och Östergötlands län har kommunal tomtkö. Ingen större förändring har inte skett i länen sedan 2003 förutom att Mjölby har inrättat tomtkö. I Södermanlands län har det erbjudits 103 tomter under 2004 och 61 tomter under I Östergötlands län erbjöds det 150 tomter under 2004 och 100 tomter under I båda länen har alltså antalet erbjudna tomter ökat. 3 Ingen jämförelse med 2003 kan göras pga. för få inkomna svar. 4

5 En knapp majoritet av kommunerna i Jönköpings län har inte någon tomtkö. Situationen var i stort sett den samma Under 2004 erbjöds det 161 tomter till privatpersoner i Jönköpings län, medan 102 tomter erbjöds under Antalet upplåtna tomter har således ökat i Jönköpings län. En majoritet av kommunerna i Kronoberg och Kalmar län har inte någon tomtkö. Ingen större förändring har skett i länen sedan 2003 års undersökning. I Kronobergs län erbjöds det 75 tomter under I Kalmar län erbjöds det 85 tomter under I Blekinge län har flesta kommuner tomtkö. Situationen i länet har inte förändrats jämfört med 2003 års kartläggning. I Gotlands län finns det tomtkö. I Blekinge län har det erbjudits 46 tomter under 2004 och 57 tomter under Det har alltså skett en minskning av erbjudna tomter i Blekinge län. På Gotland har det erbjudits 8 tomter 2004 (ingen uppgift finns för 2002). En klar majoritet av kommunerna i Skåne län har tomtkö. Ingen förändring har skett jämfört med I Skåne län har det erbjudits 852 tomter under 2004 och 447 tomter under Till skillnad från många andra län har Skåne län ökat antalet upplåtna tomter under de senaste åren. En majoritet av kommunerna i Hallands och Västra Götalands län har tomtkö. Ingen större förändring har skett sedan 2003 års undersökning. I Hallands län erbjöds det 124 tomter 2004 och 12 tomter Det har alltså skett en ökning av antalet erbjudna tomter mellan åren i Hallands län. I Västra Götalands län erbjöds det 440 tomter En majoritet av kommunerna i Värmlands län har inte någon tomtkö. Situationen var den samma i 2003 års undersökning. I Värmlands län har det upplåtits 71 tomter under En majoritet av kommunerna i Örebro län har tomtkö i årets undersökning. Så var det inte Skillnaden beror på att Lekeberg, Laxå, Nora och Lindesbergs har inrättat tomtköer. Örebro län erbjöd 111 tomter under En majoritet av kommunerna i Västmanlands län har inte någon tomtkö. Det gäller vid båda undersökningstillfällena. I Västmanlands län har det erbjudits 149 tomter I Gävleborgs län har däremot en majoritet av kommunerna kommunal tomtkö. Det gäller vid båda undersökta tillfällena. I Gävleborgs län har det erbjudits 31 tomter Det går inte att göra någon jämförelse pga. för få inkomna svar i 2003 års undersökning. 5 Ibid. fotnot 4 6 Ibid fotnot 4 7 Ibid. fotnot 4 8 Det går inte att göra någon jämförelse i Kronobergs eller Kalmar län pga. för få inkomna svar i 2003 års undersökning. 9 Ibid fotnot 4 5

6 En majoritet av kommunerna i Västernorrlands län har en kommunal tomtkö i året undersökning hade däremot en majoritet av kommunerna inte någon tomtkö. I Västernorrlands län har Ånge kommun avskaffat sin tomtkö. I Västernorrland län har det upplåtits 26 tomter För få svar har inkommit i 2003 års undersökning för att kunna göra en jämförelse mellan åren. Man kan dock konstatera att Sundsvalls kommun har minskat sina upplåtna tomter från 45 tomter 2002 till 22 tomter En majoritet av kommunerna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har ingen tomtkö. Detta gäller både för 2003 och 2005 års undersökning. I Jämtlands län har det erbjudits 42 tomter I Västerbotten har det erbjudits 44 tomter Endast Umeå kommun svarade i 2003 års undersökning. Någon jämförelse mellan åren går därför inte att göra. I Norrbotten län erbjöds det 53 tomter Varför finns det inga kommunala tomtköer? En knapp majoritet av Sveriges kommuner har ingen kommunal tomtkö pga. att det inte finns någon efterfrågan på tomter. 68 kommuner (25 procent) har ingen kommunal tomtkö pga. bristande efterfrågan. 65 kommuner (23 procent) har inte något kommunal tomtkö pga. annat angivet skäl (dessa andra skäl redovisas separat i bilaga). Endast 5 kommuner (2 procent) har inte något kommunal tomtkö för att det saknas tomtmark. Figur 2. Varför har ni ingen kommunal tomtkö i er kommun? Antal kommuner Ingen efterfrågan på tomter Kommunen saknar tomtmark Annat skäl 10 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 11 I Norrbotten län svarade för få kommuner i 2003 års undersökning för att kunna göra en jämförelse mellan åren. 6

7 Orsakerna till varför man inte har någon kommunal tomtkö skiljer sig åt i runt om i landet. Ofta har kommuner inte någon tomtkö på grund av att det inte finns någon efterfrågan på tomter. Men det finns också många kommuner som inte har någon tomtkö av rakt motsatta skäl, efterfrågan på tomter är för stor. I regel anser dessa kommuner att det inte är deras uppgift att förmedla tomter utan marknadens. En kommun angav exempelvis följande motivering till varför man inte förmedlade några småhustomter. Vi har en mycket stor efterfrågan på tomter varför det har bedömts att de bör säljas till högstbjudande. En tomtkö skulle även innebära en ökad administration, vilket anses alltför tidskrävande att sköta Det är inte heller ovanligt att kommuner anlitar mäklare för att sälja tomter i attraktiva områden till ett så högt pris som möjligt. De övriga tomterna som inte är så attraktiva säljer kommunerna däremot själva. Det är också vanligt att kommuner inte har någon tomtkö för att man har för stor tillgång på småhustomter. Kommunen har helt enkelt mer tomter än vad man kan bli av med och har därför inget behov av någon tomtkö. Alla kommuner har inte heller valt ett tomtkösystem för att förmedla sina tomter. Istället får invånarna göra en intresseanmälan eller lämna en reservation till kommunen för att på sätt få tillgång till en småhustomt. 7

8 4.3 Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande i Sverige I en majoritet av Sveriges kommuner finns det en politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande. I 204 kommuner (74 procent) finns det en politisk målsättning att utöka antalet småhustomter. I 69 kommuner (25 procent) finns det ingen målsättning att utöka antalet småhustomter Figur 3. Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet byggbara småhustomter för privat ägande i er kommun? Antal kommuner Ja Nej Många kommuner runt om i Sverige har problem med ett vikande befolkningsunderlag. Folk flyttar från orten ofta till tillväxtområden i och runt storstäderna. Ett sätt för dessa kommuner att försöka behålla eller öka sin befolkning är att erbjuda attraktiva och förhållandevis billiga småhustomter, ofta i sjönära lägen. Kommuner som däremot ligger i eller omkring tillväxtområden har ofta en politisk målsättning att eftersträva en jämn fördelning av småhus och flerbostadshus. I ett flertal kommuner prioriterar man flerbostadshus istället för småhus på grund av att man har brist på mark. Detta innebär att andelen småhustomter i framtiden kommer att minska betydligt. En kommun i Stockholms län angav exempelvis följande skäl till varför man inte ville utöka antalet byggbara småhustomter. Det finns ett större behov av hyres och bostadsrätter. Småhusbebyggelsen kommer av sig själv genom privata initiativ. Antalet äldre som inte orkar sköta sitt egna hus ökar liksom behovet av ungdomsbostäder och bostäder för nybildade familjer En del kommuner har även under senare år haft en kraftig befolkningstillväxt att de nu vill växa i lagom takt. Den politiska målsättningen i dessa kommuner är att inte utöka antalet småhustomter överhuvudtaget. 8

9 En tydlig trend som har framkommit i storstadsområden, framförallt i Stockolm är en ökad planläggning av småhustomter i fritidshusområden. Stigande huspriser har bidragit till att folk i ökad utsträckning väljer att bo permanent i sina fritidshus. Ett antal av dessa kommuner har som politisk målsättning att möta den här ökade efterfrågan genom att planlägga nya småhustomter. 4.4 Kommunernas kostnadsprincip vid försäljning av småhustomter för privat ägande En majoritet av Sveriges kommuner säljer sina tomter till självkostnadspris. 117 kommuner (42 procent) säljer till självkostnadspris. 74 kommuner (27 procent) säljer tomter till marknadspris. 82 kommuner (30 procent) har ett annat sätt att sälja tomter. Figur 4. Vilken kostnadsprincip har ni i kommunen när ni tar betalt för byggbara småhustomter för privat ägande? Antal kommuner Marknadspris Självkostnadspris Annat I stort sett alla kommuner i Stockholms län säljer sina tomter till marknadspris. I Uppsala län säljer lika många kommuner till självkostnadspris som till marknadspris. En majoritet av kommunerna i Södermanlands län säljer sina tomter till självkostnadspris. I Östergötlands län säljer en övervägande majoritet av kommunerna tomter till självkostnadspris. En majoritet av kommunerna i Jönköpings län säljer sina tomter till självkostnadspris. I Kronobergs län säljer en majoritet av kommunerna sina tomter enligt en annan princip. I Kalmar län är det lika många kommuner som säljer tomter till självkostnadspris som enligt annan princip. Gotlands län säljer tomter till självkostnadspris. En majoritet av kommunerna i Blekinge län säljer tomter till självkostnadspris. En övervägande majoritet av kommunerna i Skåne län säljer också sina tomter till självkostnadspris. I Hallands län säljer lika många kommuner till självkostnadspris som till marknadspris och enligt en annan princip. I Västra Götalands län säljer en majoritet av kommunerna tomterna till självkostnadspris. Förhållandevis många kommuner säljer också sina tomter enligt en annan princip. 9

10 En majoritet av kommunerna i Värmlands län säljer sina tomter till marknadspris. I Örebro län säljer en majoritet av tomterna till självkostnadspris. En övervägande majoritet av kommunerna i Västmanlands län säljer också sina tomter till självkostnadspris. I Gävleborgs län säljer de flesta kommuner sina tomter enligt en annan princip. En övervägande majoritet av kommunerna i Västernorrlands län säljer tomter till självkostnadspris. I Jämtlands län säljer en majoritet av kommunerna tomter till marknadspris. I Västerbotten säljer en majoritet av kommunerna tomter till självkostnadspris. I Norrbotten säljer en knapp majoritet av kommunerna sina tomter enligt annan princip. 4.5 Tillgång på exploaterbar mark i Sveriges kommuner I stort sett alla kommuner har tillgång till exploaterbar mark. 271 kommuner (98 procent) har tillgång till exploaterbar mark. 2 kommuner (1 procent) har inte någon exploaterbar mark. Figur 5. Finns det tillgång till exploaterbar mark i er kommun? Antal kommuner Ja Nej 10

11 4.6 I vilken utsträckning äger privata byggbolag mark i Sveriges kommuner I en majoritet av Sveriges kommuner äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. I 160 kommuner (58 procent) äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. I 113 kommuner (41 procent) äger inte byggbolagen någon mark. Figur 6. Finns det byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse i er kommun? Antal kommuner Ja Nej I en övervägande majoritet av kommunerna i Stockholms län äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett jämfört med undersökningen I Södermanlands län äger också privata byggbolag mark i en övervägande majoritet av kommunerna. Ingen större förändring har skett sedan En majoritet av kommunerna i Östergötlands län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har det i Östergötlands län skett en ökning av antalet kommuner där privata byggbolag äger mark. En majoritet av kommunerna i Jönköpings län har också privata byggbolag som äger mark. Även i detta län har det skett en ökning sedan En majoritet av kommunerna i Kronobergs län har inte några privata byggbolag som äger mark. Situationen var i stort sett densamma I Kalmar län har en knapp majoritet av kommunerna privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Sedan 2003 har ingen större förändring skett. På Gotlands län äger privata byggbolag mark och det gäller för båda 2003 och I Blekinge län har de flesta kommuner byggbolag som äger mark. Det gäller både 2003 och En övervägande majoritet av kommunerna i Skåne län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett sedan I Hallands län har samtliga kommuner privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Sedan 2003 har det skett en ökning. 11

12 En övervägande majoritet av kommunerna i Västra Götalands län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse 12. I Värmlands län har däremot inte en majoritet av kommunerna några privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har dock antalet kommuner med privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse ökat i Värmlands län. En majoritet av kommunerna i Örebro län har inte privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen förändring har skett jämfört med I Västmanlands län är det i stort sett lika många kommuner som har byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det. Ingen större förändring har skett jämfört med Även i Dalarnas län är det i stort sett lika många kommuner som har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det 13. En majoritet av kommunerna i Gävleborgs län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse 14. I Västernorrlands län har i stort sett lika många kommuner privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det 15. En majoritet av kommunerna i Jämtlands län har byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har det skett en ökning av antalet privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse i Jämtlands län. En övervägande majoritet av kommunerna i Västerbottens län har inte några privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett jämfört med I Norrbotten län har en majoritet av kommunerna inga privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 13 Ibid. Fotnot Ibid. Fotnot Ibid.Fotnot Ibid. Fotnot 12 12

13 4.7 Domineras utbudet av byggbara småhustomter av privata byggbolag? I undersökningen har 80 kommuner valt att inte svara på den här frågan 17. Utifrån de kommuner som har svarat kan man konstatera att i förhållandevis många kommuner dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. I 147 kommuner (53 procent) är så fallet. I 50 kommuner (18 procent) dominerar däremot privata byggbolag utbudet av småhustomter. Figur 7. Domineras utbudet av byggbara småhustomter av byggbolag i er kommun? Antal kommuner Ja Nej I en majoritet av kommunerna i Stockholms län dominerar privata byggbolag utbudet av småhustomter 18. I Uppsala län dominerar däremot inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen förändring har skett sedan I Södermanlands län dominerar inte heller privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen förändring har skett jämfört med I en majoritet av kommunerna i Jönköpings län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett jämfört med I en majoritet av kommunerna i Kalmar län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett jämfört med På Gotland domineras inte utbudet av småhustomter av privata byggbolag. I Bleking län finns det lika många kommuner där privat byggbolag dominerar utbudet av småhustomter som kommuner där privata byggbolag inte gör det. Jämfört med 2003 har en ökning skett av kommuner där privata byggbolag dominerar utbudet av småhustomter. 17 I följande län har för få kommuner svarat på frågan 2005 och 2003 för att man ska kunna dra några slutsatser. Östergötlands län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbotten och Norrbotten. 18 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 13

14 I en majoritet av kommunerna i Hallands län dominerar inte byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett sedan I en majoritet av kommunerna i Dalarnas län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation? I en majoritet av Sveriges kommuner är nyexploatering den vanligaste formen för småhusbyggnation. I 167 kommuner (60 procent) är nyexploatering vanligast. I 95 kommuner (34 procent) är förtätning av befintlig bebyggelse den vanligaste formen för småhusbyggnation (15 kommuner har valt att inte svara på denna fråga). Figur 8. Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation i er kommun? Antal kommuner Förtätning av befintlig bebyggelse Nyexploatering 19 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2002 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 14

15 4.9 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart 2003 jämfört med 2005 Radhus 2003 Radhus 2005 Kedjehus 2003 Kedjehus 2005 Friliggande Villa 2003 Friliggande Villa 2005 Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Resultaten i tabellen ovan ska läsas utifrån de 277 kommuner som har svarat på enkäten. I vissa kommuner har man avstått från att svara på denna fråga 2003 eller Detta påverkar självklart de värden som redovisas ovan. Svarsfrekvensen har dock generellt sett varit väldigt hög, vilket gör statistiken relevant. I Stockholms län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med Framförallt har antalet planerade kedjehus för byggstart under 2005 ökat markant. I Uppsala län har också antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med I Södermanlands län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat. Mest har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat i länet. I Jönköpings län har antalet planerade kedjehus och friliggande villor med äganderätt ökat jämför med Däremot är fortfarande inga radhus med äganderätt planerade för byggstart i länet Tyvärr svarade inte Uppsala kommun på frågan 2002 vilket gör att ökningen kan verka större än vad den egentligen är. 21 Vetlanda och Vimmerby kommun inte svarade på denna fråga

16 Kronobergs län har också haft en ökning av antalet planerade kedjehus och friliggande villor med ägande rätt. Liksom i Jönköpings län har man inte heller i Kronobergs län planerat för några radhus med äganderätt sedan I Kalmar län har antalet planerade radhus och friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga kedjehus planerade för byggstart i Kalmar län 23. Gotland svarade inte alls på denna fråga I Blekinge län har det skett en ökning av antalet planerade hus med äganderätt förutom gällande kedjehus. Inga kedjehus med äganderätt är planerade för I Skåne län har antalet planerade hus med äganderätt ökat jämfört med Framförallt har antalet planerade villor med äganderätt ökat 25. I Hallands län har också antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med Antalet radhus har dock ökat blygsamt. Endast 5 fler radhus med äganderätt är planerade jämfört med I Västra Götalands län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med I Värmlands län har antalet planerade småhus med äganderätt också ökat. Det har dock varit en blygsam ökning jämfört med I Örebro län har antalet planerade friliggande villor för äganderätt minskat i antal jämfört med I Örebro län har inte heller några kedjehus planerats för byggstart jämfört med Däremot har planerade radhus med äganderätt en ökat något jämfört med I Västmanlands har det skett en liten ökning av antalet planerade friliggande villor jämfört med I länet planeras ett fåtal radhus och inga kedjehus 27. I Dalarnas län har antalet planerade friliggande villor ökat förhållandevis markant. Däremot har antalet planerade radhus ökat litet medan det inte har planerats för några kedjehus alls jämfört med I Gävleborgs län har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga radhus eller kedjehus med äganderätt planerade för byggstart i länet Markaryds kommun svarade inte på denna fråga 2002 och Älmhults kommun svarade inte på denna fråga Mönsterås svarade inte på denna fråga 2002 och inte 2004 gällande radhus och friliggande villor. Kalmar kommun svarade hur många radhus och kedjehus som var planerade för byggstart under Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun har avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen eller Hässleholm, Helsingborg Malmö, Åstorp, Klippan, Osby, Skurup, Svedala, Örkelljunga, Vellinge, Staffanstorp och Svalövs kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Hjo, Ulricehamn, Vänersborg, Strömstad, Uddevalla, Mölndal, Göteborg, Tidaholm, Vara, Herrljunga, Svenljunga, Lilla Edet, Mellerud, Bengtsfors, Essunga, Ale, Färgelanda och Tjörns kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Surahammar, Kungsör, Västerås, Sala kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Leksand, Orsa och Älvdalens kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal och Bollnäs kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller

17 I Västernorrlands län har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Även planerade radhus har ökat jämför med 2003 om än i blygsam skala. Däremot är inga kedjehus planerade för byggstart i Västernorrlands län under I Jämtlands län har antalet planerade friliggande villor och radhus med äganderätt ökat förhållandevis mycket jämfört med Vid förra undersökningstillfället planerades inga kedjehus i länet. Nu är endast ett fåtal planerade för byggstart I Västerbottens län har antalet planerade radhus och planerade friliggande villor ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga radhus med äganderätt planerade för byggstart i länet 32. I Norrbottens län har enbart antalet planerade radhus med ägande rätt ökat jämfört med Varken radhus eller kedjehus är planerade för byggstart under 2005 i länet Ånge, Sundsvall och Kramfors kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Bräcke, Östersund och Åre kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2002 eller Robertsfors, Umeå och Lycksele kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2003 eller Överkalix, Övertorneå, Pajala, Älvsbyn och bodens kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2003 eller

18 Bilaga 1 Annat skäl till varför man inte har tomtkö Kommunernas svar på frågan om det finns någon annat skäl till varför man inte har någon tomtkö förutom att kommunen saknar tomtmark eller att det inte finns någon efterfrågan. Upplands Väsby Politiskt beslut 1996 att avskaffa tomtkön. Vallentuna Tomtkön avvecklad 2001 eftersom kommunen haft få tomter att erbjuda. Administrationen då blir för omfattande. Österåker Sköts av externa aktörer. Ekerö Kommunen har endast lite tomtmark och i den mån något skall säljas så går det till marknadspris via mäklare eller egen försäljning. Huddinge Mycket stor efterfrågan på tomter varför det har bedömts att de bör säljas till högstbjudande. Tomtkö skulle även innebära en ökad administration, vilket ansetts alltför tidskrävande att a- jourhålla. Botkyrka Kommunen saknade byggklara tomter för ett antal år sedan. Då avskaffades tomtkön. Haninge De fåtal tomter som kommunen har säljs via annons och anbud. Tyresö Delvis som ovan - dvs kommunen har i princip inga villatomter att sälja. Om vi har det väljer kommunen att sälja tomterna på den öppna marknaden (antingen själv eller via en mäklare). Upplands-Bro Tomtkö innebär fastställt pris för tomterna, men kommunen önskar sälja till marknadspris. Då uppstår heller ingen spekulation. Täby Kommunen äger så pass få småhustomter. Danderyd Vi har så få tomter att sälja. Sollentuna Det är ingen primär kommunal uppgift att förmedla småhustomter. I de fall kommunen har tomter säljs dessa på öppna marknaden. 18

19 Nacka Kommunen har liten tillgång till friliggande tomtmark. Det som kan finnas ingår oftast i exploateringsområden och säljs via avtal. Politiskt beslut 2004 att lägga ner tomt- och småhuskön. Lidingö Staden och dess bolag säljer sina fastigheter på den öppna marknaden. Som regel anlitas mäklare för försäljningen. Endast i undantagsfall tillämpas riktad försäljning. Håbo De gånger vi har haft tomter att förmedla har vi istället valt att antingen ha budgivning för tomterna inom området eller skapat en tomtkö för det specifika området. Flen Efterfrågan har inte varit större än att vi "klarat" oss med principen först till kvarnen får först mala. Tillsammans med generösa möjligheter för spekulanter att förhandsboka tomt, har detta än så länge varit tillräckligt. Eskilstuna I kommunen finns ett bra utbud på tomter från privata exploatörer i olika områden. De kommunala tomter som tas fram kompletterar utbudet på en som jag bedömer det fungerande marknad. Ydre Låg efterfrågan. Alla som frågar kan få tillgång till tomt Kinda Vi har en intresse kö i de orter där vi saknar tomter. I de orter det finns tomter finns inga tomtintressenter. Åtvidaberg Det har hittills varit så liten efterfrågan att alla som efterfrågar har kunnat få tomt. Gnosjö Kommunen har av tradition och ej något behov av sådan. Mullsjö Efterfrågan på tomter finns men är inte så stark att någon kö uppstår. Vi har ganska många tomter byggklara. Gislaved Byggklara småhustomter finns i alla tätorter. Vaggeryd Det finns gott om tomter i vår kommun. Den som vill bygga kan få dispositionsrätt omgående. 19

20 Lessebo Byggs inga småhus i kommunen. Lika dyrt att bygga här som i närliggande stad (Växjö). Får ej pengarna tillbaka vid eventuell försäljning. Alvesta Eventuell blivande tomtköpare får dåliga lånevillkor för finansiering av nybyggnation pga. andrahandsprisnivån. Älmhult Det finns lediga tomter i kommunens samtliga tätorter. Nya tomter säljs efterhand som detaljplaner blir klar. Mörbylånga Kommunen är i tidig planprocess med inköp av tomtmark. Mönsterås Det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan. Nybro Vi har tydligen inte haft tillräckligt attraktiva tomter. Ett planarbete pågår för närvarande för att skapa ett 10-tal nya tomter ganska centralt i Nybro. Intresset för dessa är ganska stort. Om detaljplanen godkänns kan försäljning påbörjas hösten Vimmerby Vi har efterfrågan på tomter, men ingen direkt kö. Ronneby Vi hade många tomter, men de som stod i kön ville inte ha dessa utan bara väntade på om det skulle komma någon mycket attraktiv tomt. Sölvesborg Vi har tidigare haft, men den avvecklades eftersom det var så ont om tomter. Nu har vi nya områden på gång och planerar att införa tomtkö igen. Vi har sedan ett antal år intresselistor. Svalöv Tomtsökanden har kunnat få tomt direkt, med undantag för de som sökt tomt i ännu ej planlagda områden. Örkelljunga Ingen formell tomtkö, men däremot intresseanmälan för kommande områden. Befintliga byggklara tomter finns för omedelbar försäljning. Sjöbo Sjöbo kommun har god tillgång till byggbara småhustomter så alla som önskar kan erbjudas tomt omgående. Bromölla Det finns byggklara lediga tomter. 20

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

GOTLAND GOTLAND

GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 7 Fordonsrelaterade skulder län och kommun, Infrastrukturavgift Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215 BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445 BLEKINGE RONNEBY 4 6

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan Placering 1: Skolan 2: Partnerskapsförrättare Kommun Län 1 Malmö Skåne 2,33 3,37 1,67 4,00 13,02 3,00 1,39 3,00 2,84 4,88 3,97 2 Stockholm Stockholm 3,00 5,00 2,33 4,50 8,33 3,01 2,03 3,41 3,71 4,26 3,95

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek Antal med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden, sammanställt av Visma Collectors AB 2014-12-31 2015-12-31 2015-2016 Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld i BLEKINGE

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Antal registrerade ansökningar

Antal registrerade ansökningar Sida 1 av 10 Avhysningar på län och kommunnivå 2011-2013 (avser fysiska personer) Uppgifterna bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd Källa: Kronofogden Län BLEKINGE KARLSHAMN 34 18 30 9 30 6

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2016-11-15 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning 2016 Status Statusfärger Ale Västra Götaland 82% Uppfyller mål 2020 Allingsås Västra Götaland 95% I linje

Läs mer

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Län Kommun Antal personer i registrerade ansökningar Antal personer i verkställda avhysningar Antal lägenheter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik Statistiken som presenteras här gäller husvagnar i trafik under maj 2011, dvs släp med karosserikod 81 och 100. Källa Transportstyrelsen. Antal Per 1 000 Antal Per 1 000 Län husvagnar invånare Kommun husvagnar

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009.

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Län Husvagna r Husvagn per 1000 inv Kommun Husbilar Husbil per 1000 inv Hela Sverige 266 078 28,75

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer