Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner"

Transkript

1 Tomtköer och byggbara småhustomter i Sveriges kommuner Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. VI MÅSTE BYGGA FLER SMÅHUS 3 2. VARFÖR HAR VI BOSTADSBRIST? 3 3. SVARSFREKVENS 4 4. Resultat från undersökningen om byggbara småhustomter för privat ägande Kommunala tomtköer och erbjudna tomter till privatpersoner Varför finns det inga kommunala tomtköer? Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande i Sverige? Kommunernas kostnadsprincip vid försäljning av småhustomter för privat ägande Tillgång på exploaterbar mark i Sveriges kommuner I vilken utsträckning äger privata byggbolag mark i Sveriges kommuner Domineras utbudet av byggbara småhustomter av privata byggbolag? Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation? Hus med äganderätt som är planerade för byggstart 2003 jämfört med Bilaga 1 kommunernas svar på frågan - annat skäl till varför ni inte har någon tomtkö Följande bilagor redovisas separat på vår hemsida under Nyheter/Utredningar (http://www.villariks.se/nolog/utredningar1.asp) Bilaga 2 Antal radhus, kedjehus och friliggande villor som har erbjudits till privatpersoner 2003 och 2005 fördelat på kommun Bilaga 3 Kommuner med tomtkö, antal erbjudna tomter och kostnadsprincip vid försäljning av tomt fördelat på kommun Bilaga 4 Kommuner med tomtkö och skäl till varför man inte har tomtkö fördelat på kommun Bilaga 5 Vanligaste formen för småhusbyggnation fördelat på kommun Bilaga 6 Exploaterbar mark fördelat på kommun Bilaga 7 I vilken utsträckning privata byggbolag äger mark för småhusbebyggelse eller inte - och om utbudet av småhustomter domineras av privata byggbolag fördelat på kommun 2

3 1. Vi måste bygga fler småhus VILLAÄGARNA verkar för att fler familjer ska få möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget hus. Dessvärre går utvecklingen åt andra hållet i tillväxtområden där bristen på bostäder är stor. Allt färre familjer har möjlighet att köpa eller bygga ett småhus. Allt fler villafamiljer tvingas lämna villaboendet på grund av nuvarande skatteregler. Denna utveckling måste stoppas. Det måste bli möjligt för vanliga familjer att bo i småhus även i tillväxtområden, dvs i de områden där arbetstillfällena finns. För att uppnå detta måste bristen på småhus byggas bort. Kommunerna måste ta fram byggbara tomter till rimliga priser. Alla intressenter måste ta sitt ansvar för att sänka byggkostnaderna. Dessutom krävs en långsiktig bostadspolitik med stabila villkor som underlättar för människor att bo i eget hus och som gör att människor vågar satsa på ett eget hus. Det är nödvändigt att få fart på småhusbyggandet. Ett ökat småhusbyggande underlättar också för alla dem som väntar på sin första bostad. För varje familj som kan flytta till eget hus frigörs en lägenhet. Alla gynnas av att man bygger fler småhus. 2. Varför har vi bostadsbrist? Den rådande bostadsbristen beror på flera faktorer. En avgörande roll har den förändrade nationella bostadspolitiken spelat, med en hög grad av marknadsstyrning och minskade bostadssubventioner. En annan orsak är den omfattande befolkningsomflyttning som har skett mellan olika regioner i Sverige. Den hårda boendebeskattningen anses vidare vara en betydelsefull orsak till att bostadsbyggandet pressas tillbaka. Det kommunala skatteutjämningssystemet verkar också hämmande på bostadsbyggandet. Flera av Sveriges kommuner vill inte öka sin befolkning pga. att de inte anser sig inte ha råd att göra de följdinvesteringar som följer av ett ökande byggande. Utjämningssystemet verkar oberoende av vilka merkostnader kommunen kan tänkas få i investeringar i t ex infrastruktur och övrig bebyggelse. Bristande konkurrens i byggsektorn spelar också en viktig roll i sammanhanget. Den svaga konkurrensen inom byggsektorn har bidragit till att byggkostnaderna har ökat markant under senare år. De stora byggföretagen är idag så dominerande att de mer eller mindre kan kontrollera vad som byggs och till vilket pris det sker 1. Den sista avgörande faktorn som orsakar bostadsbrist gäller plan- och framförallt marksituationen i Sveriges kommuner. Det kommunala innehavet av mark lämpad för bostadsbebyggelse har minskat under senare år, vilket i sin tur innebär att många kommuner har avhänt sig ett viktigt redskap som kan påverka byggandet 2. 1 Kommuner och obalanser på bostadsmarknaden, en delrapport från programberedningen Boendepolitik s 5 2 Ibid. s 6 3

4 3. Svarsfrekvens Undersökningen är baserad på en enkät som har skickats ut till samtliga kommuner i landet. Vi har fått svar från 277 av 290 kommuner. 4. Resultat från undersökningen om byggbara småhustomter för privat ägande 4.1 Kommunala tomtköer och erbjudna tomter till privat personer Ungefär hälften av kommunerna har tomtkö den andra hälften saknar tomtkö. Figur 1. Finns det någon kommunal tomtkö i er kommun? Ja Nej De kommunala tomtköernas utbredning varierar över landet. En majoritet av kommunerna i Stockholms län har inte någon tomtkö. Det har inte skett någon större förändring jämfört med 2003 förutom att Nacka har avskaffat sin tomtkö. I Stockholms län har det endast erbjudits 123 tomter till privatpersoner under I Uppsala län har alla kommuner i undersökningen en tomtkö, undantaget är Håbo. Motsvarande situation rådde även I Uppsala län har det endast erbjudits 36 tomter till privat personer Det ska jämföras med de 96 tomter som erbjöds i länet En majoritet av kommunerna i Södermanlands län och Östergötlands län har kommunal tomtkö. Ingen större förändring har inte skett i länen sedan 2003 förutom att Mjölby har inrättat tomtkö. I Södermanlands län har det erbjudits 103 tomter under 2004 och 61 tomter under I Östergötlands län erbjöds det 150 tomter under 2004 och 100 tomter under I båda länen har alltså antalet erbjudna tomter ökat. 3 Ingen jämförelse med 2003 kan göras pga. för få inkomna svar. 4

5 En knapp majoritet av kommunerna i Jönköpings län har inte någon tomtkö. Situationen var i stort sett den samma Under 2004 erbjöds det 161 tomter till privatpersoner i Jönköpings län, medan 102 tomter erbjöds under Antalet upplåtna tomter har således ökat i Jönköpings län. En majoritet av kommunerna i Kronoberg och Kalmar län har inte någon tomtkö. Ingen större förändring har skett i länen sedan 2003 års undersökning. I Kronobergs län erbjöds det 75 tomter under I Kalmar län erbjöds det 85 tomter under I Blekinge län har flesta kommuner tomtkö. Situationen i länet har inte förändrats jämfört med 2003 års kartläggning. I Gotlands län finns det tomtkö. I Blekinge län har det erbjudits 46 tomter under 2004 och 57 tomter under Det har alltså skett en minskning av erbjudna tomter i Blekinge län. På Gotland har det erbjudits 8 tomter 2004 (ingen uppgift finns för 2002). En klar majoritet av kommunerna i Skåne län har tomtkö. Ingen förändring har skett jämfört med I Skåne län har det erbjudits 852 tomter under 2004 och 447 tomter under Till skillnad från många andra län har Skåne län ökat antalet upplåtna tomter under de senaste åren. En majoritet av kommunerna i Hallands och Västra Götalands län har tomtkö. Ingen större förändring har skett sedan 2003 års undersökning. I Hallands län erbjöds det 124 tomter 2004 och 12 tomter Det har alltså skett en ökning av antalet erbjudna tomter mellan åren i Hallands län. I Västra Götalands län erbjöds det 440 tomter En majoritet av kommunerna i Värmlands län har inte någon tomtkö. Situationen var den samma i 2003 års undersökning. I Värmlands län har det upplåtits 71 tomter under En majoritet av kommunerna i Örebro län har tomtkö i årets undersökning. Så var det inte Skillnaden beror på att Lekeberg, Laxå, Nora och Lindesbergs har inrättat tomtköer. Örebro län erbjöd 111 tomter under En majoritet av kommunerna i Västmanlands län har inte någon tomtkö. Det gäller vid båda undersökningstillfällena. I Västmanlands län har det erbjudits 149 tomter I Gävleborgs län har däremot en majoritet av kommunerna kommunal tomtkö. Det gäller vid båda undersökta tillfällena. I Gävleborgs län har det erbjudits 31 tomter Det går inte att göra någon jämförelse pga. för få inkomna svar i 2003 års undersökning. 5 Ibid. fotnot 4 6 Ibid fotnot 4 7 Ibid. fotnot 4 8 Det går inte att göra någon jämförelse i Kronobergs eller Kalmar län pga. för få inkomna svar i 2003 års undersökning. 9 Ibid fotnot 4 5

6 En majoritet av kommunerna i Västernorrlands län har en kommunal tomtkö i året undersökning hade däremot en majoritet av kommunerna inte någon tomtkö. I Västernorrlands län har Ånge kommun avskaffat sin tomtkö. I Västernorrland län har det upplåtits 26 tomter För få svar har inkommit i 2003 års undersökning för att kunna göra en jämförelse mellan åren. Man kan dock konstatera att Sundsvalls kommun har minskat sina upplåtna tomter från 45 tomter 2002 till 22 tomter En majoritet av kommunerna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har ingen tomtkö. Detta gäller både för 2003 och 2005 års undersökning. I Jämtlands län har det erbjudits 42 tomter I Västerbotten har det erbjudits 44 tomter Endast Umeå kommun svarade i 2003 års undersökning. Någon jämförelse mellan åren går därför inte att göra. I Norrbotten län erbjöds det 53 tomter Varför finns det inga kommunala tomtköer? En knapp majoritet av Sveriges kommuner har ingen kommunal tomtkö pga. att det inte finns någon efterfrågan på tomter. 68 kommuner (25 procent) har ingen kommunal tomtkö pga. bristande efterfrågan. 65 kommuner (23 procent) har inte något kommunal tomtkö pga. annat angivet skäl (dessa andra skäl redovisas separat i bilaga). Endast 5 kommuner (2 procent) har inte något kommunal tomtkö för att det saknas tomtmark. Figur 2. Varför har ni ingen kommunal tomtkö i er kommun? Antal kommuner Ingen efterfrågan på tomter Kommunen saknar tomtmark Annat skäl 10 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 11 I Norrbotten län svarade för få kommuner i 2003 års undersökning för att kunna göra en jämförelse mellan åren. 6

7 Orsakerna till varför man inte har någon kommunal tomtkö skiljer sig åt i runt om i landet. Ofta har kommuner inte någon tomtkö på grund av att det inte finns någon efterfrågan på tomter. Men det finns också många kommuner som inte har någon tomtkö av rakt motsatta skäl, efterfrågan på tomter är för stor. I regel anser dessa kommuner att det inte är deras uppgift att förmedla tomter utan marknadens. En kommun angav exempelvis följande motivering till varför man inte förmedlade några småhustomter. Vi har en mycket stor efterfrågan på tomter varför det har bedömts att de bör säljas till högstbjudande. En tomtkö skulle även innebära en ökad administration, vilket anses alltför tidskrävande att sköta Det är inte heller ovanligt att kommuner anlitar mäklare för att sälja tomter i attraktiva områden till ett så högt pris som möjligt. De övriga tomterna som inte är så attraktiva säljer kommunerna däremot själva. Det är också vanligt att kommuner inte har någon tomtkö för att man har för stor tillgång på småhustomter. Kommunen har helt enkelt mer tomter än vad man kan bli av med och har därför inget behov av någon tomtkö. Alla kommuner har inte heller valt ett tomtkösystem för att förmedla sina tomter. Istället får invånarna göra en intresseanmälan eller lämna en reservation till kommunen för att på sätt få tillgång till en småhustomt. 7

8 4.3 Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande i Sverige I en majoritet av Sveriges kommuner finns det en politisk målsättning att utöka antalet småhustomter för privat ägande. I 204 kommuner (74 procent) finns det en politisk målsättning att utöka antalet småhustomter. I 69 kommuner (25 procent) finns det ingen målsättning att utöka antalet småhustomter Figur 3. Finns det någon politisk målsättning att utöka antalet byggbara småhustomter för privat ägande i er kommun? Antal kommuner Ja Nej Många kommuner runt om i Sverige har problem med ett vikande befolkningsunderlag. Folk flyttar från orten ofta till tillväxtområden i och runt storstäderna. Ett sätt för dessa kommuner att försöka behålla eller öka sin befolkning är att erbjuda attraktiva och förhållandevis billiga småhustomter, ofta i sjönära lägen. Kommuner som däremot ligger i eller omkring tillväxtområden har ofta en politisk målsättning att eftersträva en jämn fördelning av småhus och flerbostadshus. I ett flertal kommuner prioriterar man flerbostadshus istället för småhus på grund av att man har brist på mark. Detta innebär att andelen småhustomter i framtiden kommer att minska betydligt. En kommun i Stockholms län angav exempelvis följande skäl till varför man inte ville utöka antalet byggbara småhustomter. Det finns ett större behov av hyres och bostadsrätter. Småhusbebyggelsen kommer av sig själv genom privata initiativ. Antalet äldre som inte orkar sköta sitt egna hus ökar liksom behovet av ungdomsbostäder och bostäder för nybildade familjer En del kommuner har även under senare år haft en kraftig befolkningstillväxt att de nu vill växa i lagom takt. Den politiska målsättningen i dessa kommuner är att inte utöka antalet småhustomter överhuvudtaget. 8

9 En tydlig trend som har framkommit i storstadsområden, framförallt i Stockolm är en ökad planläggning av småhustomter i fritidshusområden. Stigande huspriser har bidragit till att folk i ökad utsträckning väljer att bo permanent i sina fritidshus. Ett antal av dessa kommuner har som politisk målsättning att möta den här ökade efterfrågan genom att planlägga nya småhustomter. 4.4 Kommunernas kostnadsprincip vid försäljning av småhustomter för privat ägande En majoritet av Sveriges kommuner säljer sina tomter till självkostnadspris. 117 kommuner (42 procent) säljer till självkostnadspris. 74 kommuner (27 procent) säljer tomter till marknadspris. 82 kommuner (30 procent) har ett annat sätt att sälja tomter. Figur 4. Vilken kostnadsprincip har ni i kommunen när ni tar betalt för byggbara småhustomter för privat ägande? Antal kommuner Marknadspris Självkostnadspris Annat I stort sett alla kommuner i Stockholms län säljer sina tomter till marknadspris. I Uppsala län säljer lika många kommuner till självkostnadspris som till marknadspris. En majoritet av kommunerna i Södermanlands län säljer sina tomter till självkostnadspris. I Östergötlands län säljer en övervägande majoritet av kommunerna tomter till självkostnadspris. En majoritet av kommunerna i Jönköpings län säljer sina tomter till självkostnadspris. I Kronobergs län säljer en majoritet av kommunerna sina tomter enligt en annan princip. I Kalmar län är det lika många kommuner som säljer tomter till självkostnadspris som enligt annan princip. Gotlands län säljer tomter till självkostnadspris. En majoritet av kommunerna i Blekinge län säljer tomter till självkostnadspris. En övervägande majoritet av kommunerna i Skåne län säljer också sina tomter till självkostnadspris. I Hallands län säljer lika många kommuner till självkostnadspris som till marknadspris och enligt en annan princip. I Västra Götalands län säljer en majoritet av kommunerna tomterna till självkostnadspris. Förhållandevis många kommuner säljer också sina tomter enligt en annan princip. 9

10 En majoritet av kommunerna i Värmlands län säljer sina tomter till marknadspris. I Örebro län säljer en majoritet av tomterna till självkostnadspris. En övervägande majoritet av kommunerna i Västmanlands län säljer också sina tomter till självkostnadspris. I Gävleborgs län säljer de flesta kommuner sina tomter enligt en annan princip. En övervägande majoritet av kommunerna i Västernorrlands län säljer tomter till självkostnadspris. I Jämtlands län säljer en majoritet av kommunerna tomter till marknadspris. I Västerbotten säljer en majoritet av kommunerna tomter till självkostnadspris. I Norrbotten säljer en knapp majoritet av kommunerna sina tomter enligt annan princip. 4.5 Tillgång på exploaterbar mark i Sveriges kommuner I stort sett alla kommuner har tillgång till exploaterbar mark. 271 kommuner (98 procent) har tillgång till exploaterbar mark. 2 kommuner (1 procent) har inte någon exploaterbar mark. Figur 5. Finns det tillgång till exploaterbar mark i er kommun? Antal kommuner Ja Nej 10

11 4.6 I vilken utsträckning äger privata byggbolag mark i Sveriges kommuner I en majoritet av Sveriges kommuner äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. I 160 kommuner (58 procent) äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. I 113 kommuner (41 procent) äger inte byggbolagen någon mark. Figur 6. Finns det byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse i er kommun? Antal kommuner Ja Nej I en övervägande majoritet av kommunerna i Stockholms län äger privata byggbolag mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett jämfört med undersökningen I Södermanlands län äger också privata byggbolag mark i en övervägande majoritet av kommunerna. Ingen större förändring har skett sedan En majoritet av kommunerna i Östergötlands län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har det i Östergötlands län skett en ökning av antalet kommuner där privata byggbolag äger mark. En majoritet av kommunerna i Jönköpings län har också privata byggbolag som äger mark. Även i detta län har det skett en ökning sedan En majoritet av kommunerna i Kronobergs län har inte några privata byggbolag som äger mark. Situationen var i stort sett densamma I Kalmar län har en knapp majoritet av kommunerna privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Sedan 2003 har ingen större förändring skett. På Gotlands län äger privata byggbolag mark och det gäller för båda 2003 och I Blekinge län har de flesta kommuner byggbolag som äger mark. Det gäller både 2003 och En övervägande majoritet av kommunerna i Skåne län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett sedan I Hallands län har samtliga kommuner privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Sedan 2003 har det skett en ökning. 11

12 En övervägande majoritet av kommunerna i Västra Götalands län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse 12. I Värmlands län har däremot inte en majoritet av kommunerna några privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har dock antalet kommuner med privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse ökat i Värmlands län. En majoritet av kommunerna i Örebro län har inte privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen förändring har skett jämfört med I Västmanlands län är det i stort sett lika många kommuner som har byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det. Ingen större förändring har skett jämfört med Även i Dalarnas län är det i stort sett lika många kommuner som har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det 13. En majoritet av kommunerna i Gävleborgs län har privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse 14. I Västernorrlands län har i stort sett lika många kommuner privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse som inte har det 15. En majoritet av kommunerna i Jämtlands län har byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Jämfört med 2003 har det skett en ökning av antalet privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse i Jämtlands län. En övervägande majoritet av kommunerna i Västerbottens län har inte några privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse. Ingen större förändring har skett jämfört med I Norrbotten län har en majoritet av kommunerna inga privata byggbolag som äger mark för småhusbebyggelse Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 13 Ibid. Fotnot Ibid. Fotnot Ibid.Fotnot Ibid. Fotnot 12 12

13 4.7 Domineras utbudet av byggbara småhustomter av privata byggbolag? I undersökningen har 80 kommuner valt att inte svara på den här frågan 17. Utifrån de kommuner som har svarat kan man konstatera att i förhållandevis många kommuner dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. I 147 kommuner (53 procent) är så fallet. I 50 kommuner (18 procent) dominerar däremot privata byggbolag utbudet av småhustomter. Figur 7. Domineras utbudet av byggbara småhustomter av byggbolag i er kommun? Antal kommuner Ja Nej I en majoritet av kommunerna i Stockholms län dominerar privata byggbolag utbudet av småhustomter 18. I Uppsala län dominerar däremot inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen förändring har skett sedan I Södermanlands län dominerar inte heller privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen förändring har skett jämfört med I en majoritet av kommunerna i Jönköpings län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett jämfört med I en majoritet av kommunerna i Kalmar län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett jämfört med På Gotland domineras inte utbudet av småhustomter av privata byggbolag. I Bleking län finns det lika många kommuner där privat byggbolag dominerar utbudet av småhustomter som kommuner där privata byggbolag inte gör det. Jämfört med 2003 har en ökning skett av kommuner där privata byggbolag dominerar utbudet av småhustomter. 17 I följande län har för få kommuner svarat på frågan 2005 och 2003 för att man ska kunna dra några slutsatser. Östergötlands län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbotten och Norrbotten. 18 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2003 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 13

14 I en majoritet av kommunerna i Hallands län dominerar inte byggbolag utbudet av småhustomter. Ingen större förändring har skett sedan I en majoritet av kommunerna i Dalarnas län dominerar inte privata byggbolag utbudet av småhustomter Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation? I en majoritet av Sveriges kommuner är nyexploatering den vanligaste formen för småhusbyggnation. I 167 kommuner (60 procent) är nyexploatering vanligast. I 95 kommuner (34 procent) är förtätning av befintlig bebyggelse den vanligaste formen för småhusbyggnation (15 kommuner har valt att inte svara på denna fråga). Figur 8. Vilken är den vanligaste formen för småhusbyggnation i er kommun? Antal kommuner Förtätning av befintlig bebyggelse Nyexploatering 19 Ett antal kommuner svarade inte på denna fråga i 2002 års undersökning. En jämförelse mellan åren är därför inte möjlig. 14

15 4.9 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart 2003 jämfört med 2005 Radhus 2003 Radhus 2005 Kedjehus 2003 Kedjehus 2005 Friliggande Villa 2003 Friliggande Villa 2005 Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Resultaten i tabellen ovan ska läsas utifrån de 277 kommuner som har svarat på enkäten. I vissa kommuner har man avstått från att svara på denna fråga 2003 eller Detta påverkar självklart de värden som redovisas ovan. Svarsfrekvensen har dock generellt sett varit väldigt hög, vilket gör statistiken relevant. I Stockholms län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med Framförallt har antalet planerade kedjehus för byggstart under 2005 ökat markant. I Uppsala län har också antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med I Södermanlands län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat. Mest har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat i länet. I Jönköpings län har antalet planerade kedjehus och friliggande villor med äganderätt ökat jämför med Däremot är fortfarande inga radhus med äganderätt planerade för byggstart i länet Tyvärr svarade inte Uppsala kommun på frågan 2002 vilket gör att ökningen kan verka större än vad den egentligen är. 21 Vetlanda och Vimmerby kommun inte svarade på denna fråga

16 Kronobergs län har också haft en ökning av antalet planerade kedjehus och friliggande villor med ägande rätt. Liksom i Jönköpings län har man inte heller i Kronobergs län planerat för några radhus med äganderätt sedan I Kalmar län har antalet planerade radhus och friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga kedjehus planerade för byggstart i Kalmar län 23. Gotland svarade inte alls på denna fråga I Blekinge län har det skett en ökning av antalet planerade hus med äganderätt förutom gällande kedjehus. Inga kedjehus med äganderätt är planerade för I Skåne län har antalet planerade hus med äganderätt ökat jämfört med Framförallt har antalet planerade villor med äganderätt ökat 25. I Hallands län har också antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med Antalet radhus har dock ökat blygsamt. Endast 5 fler radhus med äganderätt är planerade jämfört med I Västra Götalands län har antalet planerade småhus med äganderätt ökat jämfört med I Värmlands län har antalet planerade småhus med äganderätt också ökat. Det har dock varit en blygsam ökning jämfört med I Örebro län har antalet planerade friliggande villor för äganderätt minskat i antal jämfört med I Örebro län har inte heller några kedjehus planerats för byggstart jämfört med Däremot har planerade radhus med äganderätt en ökat något jämfört med I Västmanlands har det skett en liten ökning av antalet planerade friliggande villor jämfört med I länet planeras ett fåtal radhus och inga kedjehus 27. I Dalarnas län har antalet planerade friliggande villor ökat förhållandevis markant. Däremot har antalet planerade radhus ökat litet medan det inte har planerats för några kedjehus alls jämfört med I Gävleborgs län har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga radhus eller kedjehus med äganderätt planerade för byggstart i länet Markaryds kommun svarade inte på denna fråga 2002 och Älmhults kommun svarade inte på denna fråga Mönsterås svarade inte på denna fråga 2002 och inte 2004 gällande radhus och friliggande villor. Kalmar kommun svarade hur många radhus och kedjehus som var planerade för byggstart under Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun har avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen eller Hässleholm, Helsingborg Malmö, Åstorp, Klippan, Osby, Skurup, Svedala, Örkelljunga, Vellinge, Staffanstorp och Svalövs kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Hjo, Ulricehamn, Vänersborg, Strömstad, Uddevalla, Mölndal, Göteborg, Tidaholm, Vara, Herrljunga, Svenljunga, Lilla Edet, Mellerud, Bengtsfors, Essunga, Ale, Färgelanda och Tjörns kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Surahammar, Kungsör, Västerås, Sala kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Leksand, Orsa och Älvdalens kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal och Bollnäs kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller

17 I Västernorrlands län har antalet planerade friliggande villor med äganderätt ökat jämfört med Även planerade radhus har ökat jämför med 2003 om än i blygsam skala. Däremot är inga kedjehus planerade för byggstart i Västernorrlands län under I Jämtlands län har antalet planerade friliggande villor och radhus med äganderätt ökat förhållandevis mycket jämfört med Vid förra undersökningstillfället planerades inga kedjehus i länet. Nu är endast ett fåtal planerade för byggstart I Västerbottens län har antalet planerade radhus och planerade friliggande villor ökat jämfört med Däremot är fortfarande inga radhus med äganderätt planerade för byggstart i länet 32. I Norrbottens län har enbart antalet planerade radhus med ägande rätt ökat jämfört med Varken radhus eller kedjehus är planerade för byggstart under 2005 i länet Ånge, Sundsvall och Kramfors kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antingen 2002 eller Bräcke, Östersund och Åre kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2002 eller Robertsfors, Umeå och Lycksele kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2003 eller Överkalix, Övertorneå, Pajala, Älvsbyn och bodens kommun har i olika mån avstått att svara på denna fråga fullt ut antigen 2003 eller

18 Bilaga 1 Annat skäl till varför man inte har tomtkö Kommunernas svar på frågan om det finns någon annat skäl till varför man inte har någon tomtkö förutom att kommunen saknar tomtmark eller att det inte finns någon efterfrågan. Upplands Väsby Politiskt beslut 1996 att avskaffa tomtkön. Vallentuna Tomtkön avvecklad 2001 eftersom kommunen haft få tomter att erbjuda. Administrationen då blir för omfattande. Österåker Sköts av externa aktörer. Ekerö Kommunen har endast lite tomtmark och i den mån något skall säljas så går det till marknadspris via mäklare eller egen försäljning. Huddinge Mycket stor efterfrågan på tomter varför det har bedömts att de bör säljas till högstbjudande. Tomtkö skulle även innebära en ökad administration, vilket ansetts alltför tidskrävande att a- jourhålla. Botkyrka Kommunen saknade byggklara tomter för ett antal år sedan. Då avskaffades tomtkön. Haninge De fåtal tomter som kommunen har säljs via annons och anbud. Tyresö Delvis som ovan - dvs kommunen har i princip inga villatomter att sälja. Om vi har det väljer kommunen att sälja tomterna på den öppna marknaden (antingen själv eller via en mäklare). Upplands-Bro Tomtkö innebär fastställt pris för tomterna, men kommunen önskar sälja till marknadspris. Då uppstår heller ingen spekulation. Täby Kommunen äger så pass få småhustomter. Danderyd Vi har så få tomter att sälja. Sollentuna Det är ingen primär kommunal uppgift att förmedla småhustomter. I de fall kommunen har tomter säljs dessa på öppna marknaden. 18

19 Nacka Kommunen har liten tillgång till friliggande tomtmark. Det som kan finnas ingår oftast i exploateringsområden och säljs via avtal. Politiskt beslut 2004 att lägga ner tomt- och småhuskön. Lidingö Staden och dess bolag säljer sina fastigheter på den öppna marknaden. Som regel anlitas mäklare för försäljningen. Endast i undantagsfall tillämpas riktad försäljning. Håbo De gånger vi har haft tomter att förmedla har vi istället valt att antingen ha budgivning för tomterna inom området eller skapat en tomtkö för det specifika området. Flen Efterfrågan har inte varit större än att vi "klarat" oss med principen först till kvarnen får först mala. Tillsammans med generösa möjligheter för spekulanter att förhandsboka tomt, har detta än så länge varit tillräckligt. Eskilstuna I kommunen finns ett bra utbud på tomter från privata exploatörer i olika områden. De kommunala tomter som tas fram kompletterar utbudet på en som jag bedömer det fungerande marknad. Ydre Låg efterfrågan. Alla som frågar kan få tillgång till tomt Kinda Vi har en intresse kö i de orter där vi saknar tomter. I de orter det finns tomter finns inga tomtintressenter. Åtvidaberg Det har hittills varit så liten efterfrågan att alla som efterfrågar har kunnat få tomt. Gnosjö Kommunen har av tradition och ej något behov av sådan. Mullsjö Efterfrågan på tomter finns men är inte så stark att någon kö uppstår. Vi har ganska många tomter byggklara. Gislaved Byggklara småhustomter finns i alla tätorter. Vaggeryd Det finns gott om tomter i vår kommun. Den som vill bygga kan få dispositionsrätt omgående. 19

20 Lessebo Byggs inga småhus i kommunen. Lika dyrt att bygga här som i närliggande stad (Växjö). Får ej pengarna tillbaka vid eventuell försäljning. Alvesta Eventuell blivande tomtköpare får dåliga lånevillkor för finansiering av nybyggnation pga. andrahandsprisnivån. Älmhult Det finns lediga tomter i kommunens samtliga tätorter. Nya tomter säljs efterhand som detaljplaner blir klar. Mörbylånga Kommunen är i tidig planprocess med inköp av tomtmark. Mönsterås Det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan. Nybro Vi har tydligen inte haft tillräckligt attraktiva tomter. Ett planarbete pågår för närvarande för att skapa ett 10-tal nya tomter ganska centralt i Nybro. Intresset för dessa är ganska stort. Om detaljplanen godkänns kan försäljning påbörjas hösten Vimmerby Vi har efterfrågan på tomter, men ingen direkt kö. Ronneby Vi hade många tomter, men de som stod i kön ville inte ha dessa utan bara väntade på om det skulle komma någon mycket attraktiv tomt. Sölvesborg Vi har tidigare haft, men den avvecklades eftersom det var så ont om tomter. Nu har vi nya områden på gång och planerar att införa tomtkö igen. Vi har sedan ett antal år intresselistor. Svalöv Tomtsökanden har kunnat få tomt direkt, med undantag för de som sökt tomt i ännu ej planlagda områden. Örkelljunga Ingen formell tomtkö, men däremot intresseanmälan för kommande områden. Befintliga byggklara tomter finns för omedelbar försäljning. Sjöbo Sjöbo kommun har god tillgång till byggbara småhustomter så alla som önskar kan erbjudas tomt omgående. Bromölla Det finns byggklara lediga tomter. 20

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Riksrapport oktober 2009

Riksrapport oktober 2009 Riksrapport oktober Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011 SAMMANSTÄLLNING/PM: Frukt och grönsakskonsumtion i Sverige Läns- och kommundata -11 - FRUKT OCH GRÖNSAKSKONSUMTION I SVERIGE - 11 3 Innehåll SAMMANFATTNING... INLEDNING... 5 METOD... 7 RESULTAT... Stockholms

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer