Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 november 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering kl 15:00 Gruppmöten: Rum finns reserverade från Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare /I /I /I /I Kulturskolans elever underhåller Utdelning av "Premie för goda initiativ inom utveckling och nyskapande i Torsby kommun" A"mänhetens frågestund, sid 1 Ordet är fritt Ärendelista 1. Information om Norgestrategin av Hans Nilsson näringslivsstrateg och Thomas Stjerndorff kommunchef, inga handlingar 2. Information om flyget av Thomas Stjerndorff kommunchef, inga handlingar 3. Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Brosius (-), sid 2 4. Ändringar av bolagsordningen, sid 3 5. Sammanträdestider 2014, sid Svar på motion från (V) ang skolskjutsar i kommunen, sid Svar på motion från (S) - Torsby och Sverige har stora möjligheter, sid Svar på motion om parboendegaranti, sid Svar på interpellation från Inger Laren (FP) om förstelärare, sid Håkan Laack (S) avsäger sig sina politiska uppdrag, sid 37 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress 1. Kommunkansliet fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse 11. Val efter Håkan Laack (S), sid 38 fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl Val av ledamot i kommunfullmäktige Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen Val av ledamot i Fryksdalens samordningsförbund Val av ledamot i Region Värmlands fullmäktige Val av ledamot och ordförande i Torsby Förvaltnings AB Val av ledamot och ordförande i Fritid i Nordvärmland AB Val av ledamot i Torsby Flygplats AB Val av ledamot i Torsby Utvecklings AB, TUAB Val av ledamot och ordförande i krisledningsnämnden Val av ersättare i Udda skogsprojekt Ombud vid bolagsstämma med Värmlandstrafik AB Ev nya motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 12. Motion från Gustav Olsson (M) - inför lagen om valfrihetssystem (LOV) i Torsby kommun, sid Medborgarförslag från Margareta Persson angående privat äldreomsorg, sid 40 För kännedom 14. Svar på medborgarförslag om verksamhet i Lekvattnets skola - sk allaktivitetshus, sid 42 Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp parti expedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla f Kontaktuppgifter tjänstemän : t : ;. J Namn Titel E-post Telefon l::~~:~{:::~~~r~i:~::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~2:=~:::::::::::::::::~~~~{:~~t~~~~r~~~:~~~.:~~:::::::::::::::::::::::::j~~:~~~~~:~~:::::::::::::::j I~~:~~~~=:~!:~=~:==;~~;:~~~~~~~~~~!!t~~-~~I

3 r:{5 ~: Ei!~iZofrlrr1u-n- I KQmrrnJtlllltyrel:sen I pnrax..~j"ab.l?).}.}.?l..\~. J Likenäs Frågor till Kommunfullmäktige Torsby kommun under punkten IIALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I FULLMÄKTIGE II VAD TYCKER KOMMUNLEDNINGEN om den planerade förändringen/försämringen av ambulanstillgången i Övre Klarälvdalen? 2. Torsby kommun har tre äldreboenden i området + hemtjänsttagare och naturligtvis vi andra som befinner oss i upptagningsområdet + ytterligare ca 7000 personer under vintermånaderna med ökat trafiktryck. Dessutom befinner sig våra skolbarn på väg till sina skolor under morgontimmarna när tiden förlängs från larm till att ambulansen ärpå plats. KOMMER KOMMUNLEDNINGEN ATT AGERA? 3. Ambulanssjukvården är en mycket viktig trygghetsfaktor för oss i glesbygden. VAD ÄR DE OLIKA POLITISKA PARTIERNAS UPPFATTNING? Det har framkommit att för oss i Övre Klarälvdalen kommer detta troligtvis bli en valfråga. qltwi)!it. AltfJ1 hb»{ AnnaGreta Norström "".Å_,,Ild,i ~l~n:s~ l<vclv"t'\bach"i) L" (O I'Y\

4 1/1 201,) " "Il'.j'.J Länsstyrelsen i Värmlands län Ny ledamot i kommunfullmäktige Dnr... ".. ", ',,,....,.... Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 6 november 2013 till och med den 31 oktober Kommu n: T orsby Parti: Sverigedemokraterna Ny ledamot: Merethe Olofsson Avgången ledamot: Daniel Brosius, Torsby Någon ny ersättare kunde inte utses. Ledamoten Merethe Olofsson utsågs efter lottning. PROTOKOll Dm: Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Torsby Ledamot Ersättare Merethe Olofsson * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill över/daga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden, Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~ Lars-Ove Olsson Kopia till KommunIlandsting Ny ledamot Parti /:-?;;;-) 1/)/~., '. ~ L-l IV!l)_ / Gith Nilsson

5 Torsby kommun sid 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Ändringar i bolagsordningen Dnr KST 2013/635 Sammanfattning av ärendet Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kraft i kommunallagen som rör kommunala företag. Dessa förändringar var föranledda av förändringar i lagen om offentlig upphandling, samma datum, som förtydligar vad som gäller upphandling från egna bolag. Med anledning av detta måste bolagsordningarna i kommunens bolag Torsby Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB ändras för att överensstämma med kommunallagens krav. En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledamöter i Fritid i Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio ledamöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelse är minst tre och max fem ledamöter med lika många suppleanter. Av dessa ska två till fyra utses av fullmäktige. I dag är det fem ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige. Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den tredje. Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan att ändra i bolagsordningen. I samband med ändringarna i bolagsordningen för Torsby Förvaltnings AB föreslås att det ägardirektiv som antogs av fullmäktige Så som ägardirektivet lyder nu ställer det krav på att Torsby Förvalh1ings AB, som är moderbolag i bolagskoncernen, ska arbeta mer aktivt med förvaltningen av dotterbolagen. Eftersom det i det praktiska arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott som sköter detta så är Torsby Förvaltnings AB mer av ett holdingbolag. Genom att även skriva in det i bolagsordningen finns inte längre någon anledning att ha kvar ett ägardirektiv för bolaget. Detta gör emellertid inte att styrelsen i Torsby Förvaltnings AB kopplas bort helt. Styrelsen måste även fortsättningsvis ha styrelsemöten där bolagens årsredovisningar och delårsrapporter Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG sid 2 rapporteras. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Westin, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta förslag till ny bolagsordning i Fritid i Nordvärmland AB. 2. Anta förslag till ny bolagsordning i Torsby Flygplats AB. 3. Anta förslag till ny bolagsordning i Torsby Förvaltnings AB 4. Uppdra åt fullmäktiges ägarrepresentant att på extra bolagsstämma i respektive bolag anta ny bolagsordning. 5. Upphäva fullmäktiges beslut avseende ägardirektiv för Torsby Förvaltnings AB. 6. Utse två ledamöter och suppleanter i Fritid i Nordvärmland AB. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

7 Bolagsordning för Torsby Förvaltnings AB 1 Firma Bolagets firma är Torsby Förvaltnings AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmland s län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i de kommunala aktiebolagen Torsby Bostäder AB, Fritid i Nordvärmland AB, Torsby Flygplats AB och i de övriga bolag som Torsby kommun kan komma att bilda samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser förvalta de aktier som omnämns i 3. Bolaget är ett holdingbolag till Torsby kommun och skall vid behov medverka till ekonomisk samordning mellan Torsby kommun och de bolag som åsyftas i 3. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Torsby kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktiebelopp I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 8 Styrelse Styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8 l~ 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandat period som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne. Il Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val aven eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 6. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 11. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenslmpsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

9 , ~ 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fårening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

10 Bolagsordning för Fritid i Nordvärmland AB 1 Firma Bolagets firma är Fritid i Nordvärmland AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och förvalta Torsby Skidtunnel samt även att förvalta fastigheter och fritidsanläggningar i Torsby kommun. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser främja en utveckling av turismen och besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för Torsby Skidtunnel. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 56 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Två till fyra av styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga ledamöter utses av bolagsstämman. 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant får denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor fåre stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden fårekomma till behandling: 1. Val av ordfårande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val aven eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram får upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller fårsäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet.

12 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna eller av aktieägarna ägt bolag, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till valje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade ska den aktieägare som innehar den största aktieposten ha företrädesrätt, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk och tilldelning skall ske med tidigare ägd andel av det totala antalet aktier i bolaget som fördelningsgrund. Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist på åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljefdrfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösnings berättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 19 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

13 @ \0 Bolagsordning för Torsby Flygplats AB 1 Firma Bolagets firma är Torsby Flygplats AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att handha drift och skötsel av Torsby Flygplats. 4 Ändamålet med bolagets vel ksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av flygkommunikation till förmån för Torsby kommuns invånare och näringsliv. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

14 t I 10 Lekmannarevisor För samma mandat period som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor fåre stämman. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska fåljande ärenden behandlas: 1. Val av ordfårande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens fårslag till dagordning 4. Val aven eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller fårsäljning av fast egendom överstigande ett belopp av SEK exkl moms per affårstillfålle Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fårening.

15 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

16 Torsby kommun sid 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdestider 2014 Dnr KST 2013/717 Sammanfattning av ärendet Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden måndagar i mitten av varje månad, utom juli och augusti. Med hänsyn till semester och julhelg kan fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigare/senareläggas. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Margot Enkvist Kommunstyrelsens beslut Tidplan för kommunstyrelsens, arbetsutskottets och samhällsutskottets sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

17 Tidplan sammanträdestider 2014 Nämnd Sam. börjar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommunfullmäktige Mån I~?.JJ:lJJ:l~!.l.s.tyrels.e~ "..., "......, Beredning Ons /12, Mån Tis ,......",...,.....,......,...,...,... Ks samhällsutskott Mån "..., ,...,., , ,... Beredning Ons Dec?, , el 28? 6 3 1, Ks arbetsutskott Tis , , ,.....,. Beredning Ons Dec?, , e128? 6 3 1, Ekonomidagar kssu ,19 22, Ekonomidagar ksau

18 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 1 PROTOKOLLSUTDRAG Svar på motion från Vänsterpartiet ang skolskjutsar i Torsby kommun Dnr KST 2012/522 Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunstyrelsen ( 107 KST 2012/522), där man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en familj får åka skolskjuts, men där i förekommande fall äldre syskon inte får åka skolskjuts, är reglerna" omänskliga" enligt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där avståndet från busshållplatsen i stället för bostaden räknas. Vänsterpartiet anser även att alla grundskoleelever ska få åka med skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser partiet att det är säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad h'afikant längs vägarna. Barn- och utbildningsnämnden har , antagit ett skolskjutsreglemente, där det för olika åldrar och årskurser anges vilket avstånd som ger elever rätt till skolskjuts. Den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4 km, detta enligt SKL Kommmentus. Kommentus är ett företag inom Sveriges kommuner och landsting. Tekniska avdelningen: För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som oskyddade trafikanter. "Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka". Tekniska avdelningen föreslår att nuvarande skolskjutsregler bibehålles samt att skolan arbetar vidare med: Reflektion över transportsystemets utformning, funktion och användning och hur det anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling Analyserar och kritiskt granskar trafikens fördelar och nackdelar ur olika individ- och I Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

19 Torsby kommun sid 2 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG samhällsperspektiv Reflektion över hur egna val och handlingar påverkar miljö, hälsa och trafiksäkerhet för sig själva och andra Undersöker och värderar hur olika trafikmiljöer påverkar människor samt lämna förslag till förbättringar Söker information om h'afikens konsekvenser från medier och andra källor samt värderar dess trovärdighet och relevans Att tekniska avdelningen utnyttjar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och i ett helhetsperspektiv åtgärdar tekniska brister i h'afiksystemet. Kommunstyrelsen diskuterar tekniska avdelningens förslag om att återbesätta trafiksamordnartjänsten och enas om att i dagsläget finns inget ekonomiskt utrymme för detta. Handlingar i ärendet Samhällsutskottets beslut, Yrkande Anna-Lena Carlsson yrkar att vid särskilda skäl och om möjlighet till undantag finns, så skall elever som inte är berättigade till skolskjuts få åka med, Beslutsgång Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ställer sig bakom Anna-Lena Carlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens och Tekniska avdelningens svar på motionen, med tillägget att vid särskilda skäl och om möjlighet till undantag finns, så skall elever som inte är berättigade till skolskjuts få åka med. 2. Motionen anses besvarad. Reservation Hans Lindberg reserverar sig mot beslutet Beslutet skickas till Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

20 ,, Datum Svar på motion från (V) angående skolskjutsar i Torsby kommun Bakgrund Vänsterpartiet har lämnat en motion ( 107 KST 2012/522), där man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en familj får åka skolskjuts men där, i förekommande fall, äldre syskon inte får åka skolskjuts, är reglerna "omänskliga", enligt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där man räknar avståndet från busshållplatsen i stället för bostaden, man anser även att alla grundskoleelever ska få åka med skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser man att det är säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad trafikant längs vägarna. Barn- och utbildningsnämndens beskrivning av styrande lagar och regler samt bakgrund till beslut Barn- och utbildningsnämnden har , antagit ett skolskjutsreglemente, där man för olika åldrar och årskurser anger vilket avstånd som ger elever rätt till skolskjuts. Som jämförelse, den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4 km detta enligt SKL Kommentus, ett företag inom Sveriges kommuner och landsting. Oavsett hur skolskjutsningen är organiserad och bedrivs är det viktigt att den sker på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt. De styrdokument som finns för skolskjutsverksamheten är Skollagen( 2010:800). Förordningen om skolskjutsning SFS 1970:340 jämte ändringar Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17 Barn- och utbildningsnämndens beslut Pär Bergqvist Torsby kommun direkt Sida skolintendent 50. BUN mobil 1 (3) Besöksadress Torsby växel Järnvägsgatan 34, Torsby fax

21 Möjligheten för elever som inte är skolskjutsberättigade att få åka med där "skolbussen" passerar finns inte. För att göra detta möjligt måste skolskjutsreglementet ändras och kommunen förvissa sig om att inga kapacitetsproblem uppstår. Rättviseaspekten gentemot andra elever bör också beaktas. Tekniska avdelningens beskrivning av kommunens arbete med trafiksäkerhet och skolvägar samt dess bakgrund Målen för transportpolitiken i Sverige fastställdes Enligt målen ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Barn bör i större utsträckning kunna förflytta sig på egen hand, utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem. För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som oskyddade trafikanter. "Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka". Detta är även i samsyn med FN:s konvention om barnens rättigheter (ratificerad av Sverige 1990). Torsby kommun har fördelat ansvaret för trafiksäkerhet till tekniska avdelningen som arbetar efter de nationella målen och som samråder med miljö- och byggkontoret samt med personal från skolan i arbetet med säkra skolvägar. Tekniska avdelningen arbetar kontinuerligt med transportsystemets utformning och funktion och hur det kan anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling, som exempel kan nämnas utlokalisering av virke s omlastning från Torsby centrum till omlastningsterminalen i Skalleby som avsevärt minskar lastbilstransporter vid Holmesskolan, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, olika typer av hastighetssänkande åtgärder samt uppsättning av blinkade ljus vid övergångsställen för att de mjuka trafikanterna ska kunna påkalla biltrafikanternas uppmärksamhet. Sammanfattning Barn kan ofta mycket om trafik men sal<nar insikt och är spontana och har svårt att hejda impulser. De flesta barn kan lära sig att gå till skolan i enklare trafikmiljöer med få bilar och låga hastigheter vid sex års ålder men inte förrän vid 12 års ålder klarar de av att cykla i samma trafikmiljö. Fullt utvecklad trafikförmåga har de flesta barn tidigast vid 15 års ålder. Skolskjuts för alla barn skulle med all säkerhet skapa en tryggare resa till och från skolan, men sett i ett helhetsperspektiv vara sämre, särskilt om man tar i beaktande att barnen på sin fritid ändå ofta vistas i trafikmiljö och då måste kunna bedöma trafiksituationer. Barn måste få erfarenhet för att kunna bedöma trafiksituationer och bli bra trafikanter. Det är därför angeläget att föräldrar såväl som skolan främjar barnens trafikkunskapsutveckling och erfarenhet med utgångspunkt från tidigare bakgrund och erfarenhet så att de blir förberedda för att aktivt delta i samhällslivet. Trafikolyckor är ett av de mest uppenbara och akuta hoten mot barns hälsa men luftföroreningar utgör ett hälsoproblem av samma storleksordning som trafikolyckor. Föräldrar som skjutsar sina barn till och från skolan bidrar till att luftföroreningar nära 2

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 92(98) 59./. Bilaga. Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och IT Norrbotten Kommunens utredare i rubricerat ärende

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun.

Vansbro 8 kommun. Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken 12:10, Vansbro kommun. - Fastigheten - Ansökan - Bedömning Vansbro 8 kommun Kommunstyrelsens utskott Leva och bo Protokoll 201 3-1 0-07 KS Lb 55/2013 Ärende KS 2013/624 Förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Ilbäcken

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTGE Tid och plats Måndag 22 april 2013 kl. 18:00-20:00 S*rneskolan Torsby Beslutande Övriga deltagare Se bilaga Se bilaga Justerare Carina Nordqvist, Roger Ericsson Tid för justering 2013-05-29

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Interpellation till Yvonne Stein och till Kerstin Ahlin om stöd till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 januari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen)

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB

2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Landstingsfullmäktige. Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB I ~ Landstinget Il DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet C-fv 000084 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-04-27 Sida 1 (1) Dnr LD15/00408 Uppdnr 1033 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27

Läs mer