Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 november 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Tid för justering kl 15:00 Gruppmöten: Rum finns reserverade från Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare /I /I /I /I Kulturskolans elever underhåller Utdelning av "Premie för goda initiativ inom utveckling och nyskapande i Torsby kommun" A"mänhetens frågestund, sid 1 Ordet är fritt Ärendelista 1. Information om Norgestrategin av Hans Nilsson näringslivsstrateg och Thomas Stjerndorff kommunchef, inga handlingar 2. Information om flyget av Thomas Stjerndorff kommunchef, inga handlingar 3. Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Brosius (-), sid 2 4. Ändringar av bolagsordningen, sid 3 5. Sammanträdestider 2014, sid Svar på motion från (V) ang skolskjutsar i kommunen, sid Svar på motion från (S) - Torsby och Sverige har stora möjligheter, sid Svar på motion om parboendegaranti, sid Svar på interpellation från Inger Laren (FP) om förstelärare, sid Håkan Laack (S) avsäger sig sina politiska uppdrag, sid 37 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress 1. Kommunkansliet fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse 11. Val efter Håkan Laack (S), sid 38 fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl Val av ledamot i kommunfullmäktige Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen Val av ledamot i Fryksdalens samordningsförbund Val av ledamot i Region Värmlands fullmäktige Val av ledamot och ordförande i Torsby Förvaltnings AB Val av ledamot och ordförande i Fritid i Nordvärmland AB Val av ledamot i Torsby Flygplats AB Val av ledamot i Torsby Utvecklings AB, TUAB Val av ledamot och ordförande i krisledningsnämnden Val av ersättare i Udda skogsprojekt Ombud vid bolagsstämma med Värmlandstrafik AB Ev nya motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 12. Motion från Gustav Olsson (M) - inför lagen om valfrihetssystem (LOV) i Torsby kommun, sid Medborgarförslag från Margareta Persson angående privat äldreomsorg, sid 40 För kännedom 14. Svar på medborgarförslag om verksamhet i Lekvattnets skola - sk allaktivitetshus, sid 42 Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp parti expedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla f Kontaktuppgifter tjänstemän : t : ;. J Namn Titel E-post Telefon l::~~:~{:::~~~r~i:~::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~2:=~:::::::::::::::::~~~~{:~~t~~~~r~~~:~~~.:~~:::::::::::::::::::::::::j~~:~~~~~:~~:::::::::::::::j I~~:~~~~=:~!:~=~:==;~~;:~~~~~~~~~~!!t~~-~~I

3 r:{5 ~: Ei!~iZofrlrr1u-n- I KQmrrnJtlllltyrel:sen I pnrax..~j"ab.l?).}.}.?l..\~. J Likenäs Frågor till Kommunfullmäktige Torsby kommun under punkten IIALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I FULLMÄKTIGE II VAD TYCKER KOMMUNLEDNINGEN om den planerade förändringen/försämringen av ambulanstillgången i Övre Klarälvdalen? 2. Torsby kommun har tre äldreboenden i området + hemtjänsttagare och naturligtvis vi andra som befinner oss i upptagningsområdet + ytterligare ca 7000 personer under vintermånaderna med ökat trafiktryck. Dessutom befinner sig våra skolbarn på väg till sina skolor under morgontimmarna när tiden förlängs från larm till att ambulansen ärpå plats. KOMMER KOMMUNLEDNINGEN ATT AGERA? 3. Ambulanssjukvården är en mycket viktig trygghetsfaktor för oss i glesbygden. VAD ÄR DE OLIKA POLITISKA PARTIERNAS UPPFATTNING? Det har framkommit att för oss i Övre Klarälvdalen kommer detta troligtvis bli en valfråga. qltwi)!it. AltfJ1 hb»{ AnnaGreta Norström "".Å_,,Ild,i ~l~n:s~ l<vclv"t'\bach"i) L" (O I'Y\

4 1/1 201,) " "Il'.j'.J Länsstyrelsen i Värmlands län Ny ledamot i kommunfullmäktige Dnr... ".. ", ',,,....,.... Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 6 november 2013 till och med den 31 oktober Kommu n: T orsby Parti: Sverigedemokraterna Ny ledamot: Merethe Olofsson Avgången ledamot: Daniel Brosius, Torsby Någon ny ersättare kunde inte utses. Ledamoten Merethe Olofsson utsågs efter lottning. PROTOKOll Dm: Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. Torsby Ledamot Ersättare Merethe Olofsson * Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet. Den som vill över/daga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden, Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, KARLSTAD inom tio dagar efter dagen för detta beslut. ~ Lars-Ove Olsson Kopia till KommunIlandsting Ny ledamot Parti /:-?;;;-) 1/)/~., '. ~ L-l IV!l)_ / Gith Nilsson

5 Torsby kommun sid 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Ändringar i bolagsordningen Dnr KST 2013/635 Sammanfattning av ärendet Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kraft i kommunallagen som rör kommunala företag. Dessa förändringar var föranledda av förändringar i lagen om offentlig upphandling, samma datum, som förtydligar vad som gäller upphandling från egna bolag. Med anledning av detta måste bolagsordningarna i kommunens bolag Torsby Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB ändras för att överensstämma med kommunallagens krav. En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledamöter i Fritid i Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio ledamöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelse är minst tre och max fem ledamöter med lika många suppleanter. Av dessa ska två till fyra utses av fullmäktige. I dag är det fem ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige. Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den tredje. Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan att ändra i bolagsordningen. I samband med ändringarna i bolagsordningen för Torsby Förvaltnings AB föreslås att det ägardirektiv som antogs av fullmäktige Så som ägardirektivet lyder nu ställer det krav på att Torsby Förvalh1ings AB, som är moderbolag i bolagskoncernen, ska arbeta mer aktivt med förvaltningen av dotterbolagen. Eftersom det i det praktiska arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott som sköter detta så är Torsby Förvaltnings AB mer av ett holdingbolag. Genom att även skriva in det i bolagsordningen finns inte längre någon anledning att ha kvar ett ägardirektiv för bolaget. Detta gör emellertid inte att styrelsen i Torsby Förvaltnings AB kopplas bort helt. Styrelsen måste även fortsättningsvis ha styrelsemöten där bolagens årsredovisningar och delårsrapporter Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG sid 2 rapporteras. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Westin, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta förslag till ny bolagsordning i Fritid i Nordvärmland AB. 2. Anta förslag till ny bolagsordning i Torsby Flygplats AB. 3. Anta förslag till ny bolagsordning i Torsby Förvaltnings AB 4. Uppdra åt fullmäktiges ägarrepresentant att på extra bolagsstämma i respektive bolag anta ny bolagsordning. 5. Upphäva fullmäktiges beslut avseende ägardirektiv för Torsby Förvaltnings AB. 6. Utse två ledamöter och suppleanter i Fritid i Nordvärmland AB. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

7 Bolagsordning för Torsby Förvaltnings AB 1 Firma Bolagets firma är Torsby Förvaltnings AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmland s län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta aktierna i de kommunala aktiebolagen Torsby Bostäder AB, Fritid i Nordvärmland AB, Torsby Flygplats AB och i de övriga bolag som Torsby kommun kan komma att bilda samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser förvalta de aktier som omnämns i 3. Bolaget är ett holdingbolag till Torsby kommun och skall vid behov medverka till ekonomisk samordning mellan Torsby kommun och de bolag som åsyftas i 3. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Torsby kommun. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Aktiebelopp I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 8 Styrelse Styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8 l~ 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandat period som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne. Il Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val aven eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 6. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 11. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenslmpsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

9 , ~ 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fårening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

10 Bolagsordning för Fritid i Nordvärmland AB 1 Firma Bolagets firma är Fritid i Nordvärmland AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och förvalta Torsby Skidtunnel samt även att förvalta fastigheter och fritidsanläggningar i Torsby kommun. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser främja en utveckling av turismen och besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för Torsby Skidtunnel. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 56 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Två till fyra av styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga ledamöter utses av bolagsstämman. 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant får denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor fåre stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden fårekomma till behandling: 1. Val av ordfårande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val aven eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram får upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller fårsäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdda aktier utan begränsning i röstetalet.

12 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna eller av aktieägarna ägt bolag, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till valje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade ska den aktieägare som innehar den största aktieposten ha företrädesrätt, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk och tilldelning skall ske med tidigare ägd andel av det totala antalet aktier i bolaget som fördelningsgrund. Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist på åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljefdrfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösnings berättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. 19 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

13 @ \0 Bolagsordning för Torsby Flygplats AB 1 Firma Bolagets firma är Torsby Flygplats AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att handha drift och skötsel av Torsby Flygplats. 4 Ändamålet med bolagets vel ksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja utvecklingen av flygkommunikation till förmån för Torsby kommuns invånare och näringsliv. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Auktoriserad revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

14 t I 10 Lekmannarevisor För samma mandat period som gäller får bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant för denne. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor fåre stämman. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska fåljande ärenden behandlas: 1. Val av ordfårande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens fårslag till dagordning 4. Val aven eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i fåljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller fårsäljning av fast egendom överstigande ett belopp av SEK exkl moms per affårstillfålle Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av SEK exkl moms per affårstillfålle Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fårening.

15 16 Rösträtt Vid bolagsstämma får vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Torsby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Torsby kommun. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-xx-xx

16 Torsby kommun sid 1 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdestider 2014 Dnr KST 2013/717 Sammanfattning av ärendet Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden måndagar i mitten av varje månad, utom juli och augusti. Med hänsyn till semester och julhelg kan fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigare/senareläggas. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Margot Enkvist Kommunstyrelsens beslut Tidplan för kommunstyrelsens, arbetsutskottets och samhällsutskottets sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

17 Tidplan sammanträdestider 2014 Nämnd Sam. börjar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommunfullmäktige Mån I~?.JJ:lJJ:l~!.l.s.tyrels.e~ "..., "......, Beredning Ons /12, Mån Tis ,......",...,.....,......,...,...,... Ks samhällsutskott Mån "..., ,...,., , ,... Beredning Ons Dec?, , el 28? 6 3 1, Ks arbetsutskott Tis , , ,.....,. Beredning Ons Dec?, , e128? 6 3 1, Ekonomidagar kssu ,19 22, Ekonomidagar ksau

18 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 1 PROTOKOLLSUTDRAG Svar på motion från Vänsterpartiet ang skolskjutsar i Torsby kommun Dnr KST 2012/522 Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunstyrelsen ( 107 KST 2012/522), där man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en familj får åka skolskjuts, men där i förekommande fall äldre syskon inte får åka skolskjuts, är reglerna" omänskliga" enligt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där avståndet från busshållplatsen i stället för bostaden räknas. Vänsterpartiet anser även att alla grundskoleelever ska få åka med skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser partiet att det är säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad h'afikant längs vägarna. Barn- och utbildningsnämnden har , antagit ett skolskjutsreglemente, där det för olika åldrar och årskurser anges vilket avstånd som ger elever rätt till skolskjuts. Den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4 km, detta enligt SKL Kommmentus. Kommentus är ett företag inom Sveriges kommuner och landsting. Tekniska avdelningen: För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som oskyddade trafikanter. "Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka". Tekniska avdelningen föreslår att nuvarande skolskjutsregler bibehålles samt att skolan arbetar vidare med: Reflektion över transportsystemets utformning, funktion och användning och hur det anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling Analyserar och kritiskt granskar trafikens fördelar och nackdelar ur olika individ- och I Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

19 Torsby kommun sid 2 Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG samhällsperspektiv Reflektion över hur egna val och handlingar påverkar miljö, hälsa och trafiksäkerhet för sig själva och andra Undersöker och värderar hur olika trafikmiljöer påverkar människor samt lämna förslag till förbättringar Söker information om h'afikens konsekvenser från medier och andra källor samt värderar dess trovärdighet och relevans Att tekniska avdelningen utnyttjar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och i ett helhetsperspektiv åtgärdar tekniska brister i h'afiksystemet. Kommunstyrelsen diskuterar tekniska avdelningens förslag om att återbesätta trafiksamordnartjänsten och enas om att i dagsläget finns inget ekonomiskt utrymme för detta. Handlingar i ärendet Samhällsutskottets beslut, Yrkande Anna-Lena Carlsson yrkar att vid särskilda skäl och om möjlighet till undantag finns, så skall elever som inte är berättigade till skolskjuts få åka med, Beslutsgång Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ställer sig bakom Anna-Lena Carlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens och Tekniska avdelningens svar på motionen, med tillägget att vid särskilda skäl och om möjlighet till undantag finns, så skall elever som inte är berättigade till skolskjuts få åka med. 2. Motionen anses besvarad. Reservation Hans Lindberg reserverar sig mot beslutet Beslutet skickas till Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

20 ,, Datum Svar på motion från (V) angående skolskjutsar i Torsby kommun Bakgrund Vänsterpartiet har lämnat en motion ( 107 KST 2012/522), där man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en familj får åka skolskjuts men där, i förekommande fall, äldre syskon inte får åka skolskjuts, är reglerna "omänskliga", enligt Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där man räknar avståndet från busshållplatsen i stället för bostaden, man anser även att alla grundskoleelever ska få åka med skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser man att det är säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad trafikant längs vägarna. Barn- och utbildningsnämndens beskrivning av styrande lagar och regler samt bakgrund till beslut Barn- och utbildningsnämnden har , antagit ett skolskjutsreglemente, där man för olika åldrar och årskurser anger vilket avstånd som ger elever rätt till skolskjuts. Som jämförelse, den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4 km detta enligt SKL Kommentus, ett företag inom Sveriges kommuner och landsting. Oavsett hur skolskjutsningen är organiserad och bedrivs är det viktigt att den sker på ett tryggt, säkert och kostnadseffektivt sätt. De styrdokument som finns för skolskjutsverksamheten är Skollagen( 2010:800). Förordningen om skolskjutsning SFS 1970:340 jämte ändringar Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17 Barn- och utbildningsnämndens beslut Pär Bergqvist Torsby kommun direkt Sida skolintendent 50. BUN mobil 1 (3) Besöksadress Torsby växel Järnvägsgatan 34, Torsby fax

21 Möjligheten för elever som inte är skolskjutsberättigade att få åka med där "skolbussen" passerar finns inte. För att göra detta möjligt måste skolskjutsreglementet ändras och kommunen förvissa sig om att inga kapacitetsproblem uppstår. Rättviseaspekten gentemot andra elever bör också beaktas. Tekniska avdelningens beskrivning av kommunens arbete med trafiksäkerhet och skolvägar samt dess bakgrund Målen för transportpolitiken i Sverige fastställdes Enligt målen ska barn och unga ges särskild uppmärksamhet. Barn bör i större utsträckning kunna förflytta sig på egen hand, utan att vara beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem. För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som oskyddade trafikanter. "Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka". Detta är även i samsyn med FN:s konvention om barnens rättigheter (ratificerad av Sverige 1990). Torsby kommun har fördelat ansvaret för trafiksäkerhet till tekniska avdelningen som arbetar efter de nationella målen och som samråder med miljö- och byggkontoret samt med personal från skolan i arbetet med säkra skolvägar. Tekniska avdelningen arbetar kontinuerligt med transportsystemets utformning och funktion och hur det kan anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling, som exempel kan nämnas utlokalisering av virke s omlastning från Torsby centrum till omlastningsterminalen i Skalleby som avsevärt minskar lastbilstransporter vid Holmesskolan, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, olika typer av hastighetssänkande åtgärder samt uppsättning av blinkade ljus vid övergångsställen för att de mjuka trafikanterna ska kunna påkalla biltrafikanternas uppmärksamhet. Sammanfattning Barn kan ofta mycket om trafik men sal<nar insikt och är spontana och har svårt att hejda impulser. De flesta barn kan lära sig att gå till skolan i enklare trafikmiljöer med få bilar och låga hastigheter vid sex års ålder men inte förrän vid 12 års ålder klarar de av att cykla i samma trafikmiljö. Fullt utvecklad trafikförmåga har de flesta barn tidigast vid 15 års ålder. Skolskjuts för alla barn skulle med all säkerhet skapa en tryggare resa till och från skolan, men sett i ett helhetsperspektiv vara sämre, särskilt om man tar i beaktande att barnen på sin fritid ändå ofta vistas i trafikmiljö och då måste kunna bedöma trafiksituationer. Barn måste få erfarenhet för att kunna bedöma trafiksituationer och bli bra trafikanter. Det är därför angeläget att föräldrar såväl som skolan främjar barnens trafikkunskapsutveckling och erfarenhet med utgångspunkt från tidigare bakgrund och erfarenhet så att de blir förberedda för att aktivt delta i samhällslivet. Trafikolyckor är ett av de mest uppenbara och akuta hoten mot barns hälsa men luftföroreningar utgör ett hälsoproblem av samma storleksordning som trafikolyckor. Föräldrar som skjutsar sina barn till och från skolan bidrar till att luftföroreningar nära 2

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar.

s 73 Dnr 219/11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159

Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse samt bolagsordning för vissa dotterbolag STK-2015-1159 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-10-15 Vår referens Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Hemställan från MKB fastighets AB gällande princip för tillsättande av styrelse

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 28 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0411 KF Revidering av bolagsordning för StrömstaNet Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA EVENT AB Antagen av kommunfullmäktige den 8 september 2004, 151 med ändring den 8 februari 2006, 36, den 14 mars 2007, 77, den 13 maj 2009, 133,den 11

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer