MEMORANDUM juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEMORANDUM juni 2014"

Transkript

1 MEMORANDUM juni 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 4. Villkor och anvisningar 5. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 13. Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 14. Aktien, aktiekapital och ägarförhållande 14. Styrelsens försäkran 14. Finansiell information 14. Riskfaktorer 15. Bolagsordning 1

3 BAKGRUND OCH MOTIV Med KIAB eller Bolaget avses med organisationsnummer och med säte i Ljusnarsbergs Kommun, Örebro län, Sverige. Under 2013 utvecklades KIAB alltmer mot ett investmentbolag med fokus på investeringar i unga, lovande bolag som tagit fram världsledande produkter inom olika typer av kommunikation med och mellan människor. Företaget har fått ett större antal propåer från denna typ av bolag som stod i begrepp att starta sin försäljning eller nyligen kommit ut på marknaden. Under senare delen av 2013 renodlade KIAB sin affärsidé mot att huvudsakligen investera i bolag som med hjälp av avancerade datorlösningar förbättrar och förenklar kommunikationen mellan individer och vilka nyligen påbörjat sin marknadsintroduktion. KIAB valde i enlighet med den nya strategin att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB, Sensavis, och by Crowd AB, by Crowd. I MaxEquity AB, med KIAB som en av de största ägarna, finns även bolaget WizzCom 3D Productions AB, WizzCom, vilket också passar väl in i KIABs strategi. Alla de tre bolagen uppfyller kriterierna att de har mycket intressanta produkter med global potential och har påbörjat sin försäljning. KIABs nya strategi innebär även att bolagets innehav i företag som inte passar in i den nya strategin har lägre prioritet. Dessa bolag kan komma att avyttras till lämplig köpare. Sensavis, by Crowd och WizzCom har alla utvecklats enligt plan och KIAB ser idag att satsningen på dessa bolag har varit riktig. Samtliga tre bolag har en stor internationell potential och utlandsförsäljningen har redan kommit igång för Sensavis och WizzCom samtidigt som by Crowd förbereder en utlandslansering. För att kunna utöka KIABs innehav i Sensavis och by Crowd beslutade styrelsen för KIAB vid sitt senaste sammanträde om en kapitalanskaffning för att i närtid säkerställa fortsatt expansion av KIAB. Bolaget erbjuder därför befintliga ägare och allmänheten att via en nyemission teckna aktier till förmånliga villkor. KIAB får kontinuerligt propåer om och utvärderar ständigt nya objekt och har som tidigare ambition att årligen investera i ett till två nya företag. 2

4 VD HAR ORDET Från Kopparberg till succé i Las Vegas Under senaste året har Kopparberg Invest fokuserat på att investera primärt i Sensavis men även i by Crowd. Att Sensavis har produkter i världsklass råder det inga tvivel om. Sensavis plattform medger oändliga möjligheter inom en mängd olika områden och Sensavis kan framledes mycket väl bli ett miljardföretag. Bolaget är idag helt ensamt om sin produkt. Att kunder i USA redan vid demonstrationstillfället köper på stående fot är imponerande. Sedan april är Sales by Crowd Inc ett helägt amerikanskt dotterbolag till by Crowd och bedöms ha en stor potential i USA. I dagsläget finns ingen naturlig samlingsplats för att nå ut i sitt eget och andras nätverk i USA och marknadspotentialen är stor. Beslutet om en internationalisering grundas på att affärsmodellen anses passa och ha mycket goda möjligheter tack vare den redan idag nätverkande amerikanska affärskulturen. Under sensommaren 2014 kommer SbC lanseras i USA. Initialt kommer man att fokusera på att etablera sig i några utvalda delstater i USA för att på sikt bli en rikstäckande aktör USA. Sedan maj månad är styrelsen i Kopparberg Invest tillika styrelse i MaxEquity AB (fd Maxpeak AB). Inom MaxEquity finns ett substantiellt ägande i WizzCom 3D Productions AB, WizzCom, men även ett mindre innehav i Sensavis. Inom sfären finns därmed betydande innehav i 3 bolag, alla svenska innovationsbolag med global potential. En naturlig utveckling är att samordna innehaven i Kopparberg Invest och MaxEquity vilket ger en klarare struktur och tydliggör de värden som finns i innehaven. Ett samlat ägande av de innehav som redan finns inom sfären kan bli mycket intressant för nya investerare. Det ger också möjligheter för andra, även internationella investerare, att medverka till gruppens fortsatta utveckling. Med ett samlat ägande som grund kan vi ta nästa steg i Kopparberg Invests utveckling, en process som redan påbörjats. Vi håller nu högt tempo för att aktieägare vid listningstillfället skall vara delägare i ett bolag med betydande kapital att förvalta. Med en stor kapitalbas kan ytterligare intressanta investeringar göras. Gemensamt för dessa bolags lansering i USA är ett samarbete med Kopparberg Invests samarbetspartner Mjardsjo & Associates, LLC, M&A. M&A, är en partner för i huvudsak svenska och nordiska företag som vill etablera sig på den amerikanska marknaden. M&A är ett nätverk av professionella konsulter som med sin samlade kompetens, erfarenhet och kontaktnät utgör basen i de tjänster som levereras. Man erbjuder kompetens inom i stort sett samtliga områden som är aktuella för en introduktion på USA-marknaden. M&A har sitt huvudkontor i Las Vegas, i den mycket affärsvänliga staten Nevada. M&A har bl.a. regionalkontor i Los Angeles och i Boston. Som ett första steg genomförs nu föreliggande kapitalanskaffning, detta för att kunna stärka Kopparberg Invests ägande i såväl Sensavis som i by Crowd. Kopparberg Invests innehav i Sensavis uppgår för närvarande till cirka 15 %. Innehavet i by Crowd uppgår för närvarande till 24 % med en option att under året öka sitt innehav till 29 %. Liten kuriosa: Kopparberg Invests hemkommun var först i världen med att introducera The 3D Classroom i samtliga skolor. Knappt ett år senare såldes det första The 3D Classroom i USA till skolor i Las Vegas! Anna-May Wester, VD 3

5 VILLKOR OCH ANVISNINGAR Styrelsen i har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 28 juni 2013 genomföra en emission om maximalt 7,5 Mkr. Emissionen riktar sig till såväl befintliga ägare som till allmänheten. Villkor - Kurs 5,00 kr/aktie serie B. Aktier kan tecknas i en eller flera poster om 2000 aktier serie B. - Courtage utgår ej. Teckningstid Teckning kan ske under perioden juni Anmälan Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Ifylld anmälan kan postas eller mailas (inskannad) till: - Kopparberg Invest AB,, - Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Tilldelning samt betalning Tilldelning kommer att ske löpande i den ordning som anmälningssedlarna inkommer till Bolaget. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisning på utsänd avräkningsnota. Erhållandet av värdepapper Sedan betalning har erlagts och emissionen registrerats hos Bolagsverket, skickas en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Det beräknas ske under juli Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden ABs kontobaserade värdepapperssystem Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga affärsmöjligheter så tillåter. Listning av aktien Med anledning av den samordning som kommer att ske av såväl ägare som aktieinnehav i Kopparberg Invest och MaxEquity arbetar styrelsen för att snarast möjligt kunna erbjuda en aktiehandel på internationell börsmarknad. 4

6 VERKSAMHETEN Affärsidé KIAB skall vara ett investmentbolag som skall investera i lovande svenska bolag med betydande internationell potential. Företagen som KIAB investerar i skall ha påbörjat eller vara nära marknadslanseringen av sina produkter. Mål KIABs mål är att - Vara ett traditionellt investmentbolag som investerar i tillväxtbolag i ett tidigt skede - Årligen investera i ett till två nya företag - Kontinuerligt arbeta med kortfristiga placeringar för att ha positivt kassaflöde KIABs innehav Sensavis AB, Sensavis Sensavis vision är att revolutionera utbildningen. Sensavis mål är att vara världsledande leverantör av 3D interaktiv utbildning för att därigenom förbättra inlärningen, för ung och för gammal, och samtidigt medverka att lärandet blir roligare. Sensavis tillhandahåller verkligt visuell lärande där eleven befinner sig i en virtuell värld och själv kan erfara olika samband. I 3D-världen kan eleven visualisera olika skeenden och därigenom ökar förståelsen för även komplicerade samband. Sensavis kallar processen lärande genom att observera och undersöka snarare än lärande genom att mottaga instruktioner. Sensavis kunder omfattar i första hand skolor och hälsovårdsinstitutioner över hela världen men även läkemedelsföretag som har behov att på ett enkelt och överskådligt sätt förklara sina produkter är en målgrupp. Sensavis har sedan 2009 utvecklat sitt unika 3D koncept för ökat lärande. Via Sensavis första produkt The 3D Classroom kan exempelvis biologiläraren visualisera hjärtat i 3D för högstadieelever. Läraren kan rotera hjärtat så att det kan ses från olika vinklar, demonstrera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blodtryck, olika klaffel, åderförkalkning mm. Via Sensavis hemsida, kan en kort video laddas hem vilken visar systemets möjligheter dock endast i två dimensioner. The 3D Classroom lanserades för en utvald publik under våren/sommaren 2013 och kommersialiseringen inleddes på allvar i slutet av förra året. Mottagandet på marknaden har varit och fortsätter att vara mycket positivt. Marknaden för the 3D Classroom är ytterst betydande. Enbart i Sverige finns ca skolor, i övriga Norden ytterligare , i UK , i Tyskland , Frankrike cirka skolor och i USA ca Potentialen är minst ett 3D paket per skola. Dessutom planeras kontinuerligt ny programvara såsom matematik-, fysik-, kemimoduler m.fl. Sensavis har även lanserat den första utbildningsprodukten inom The 3D Healthline. Såväl i Sverige som internationellt satsas stora resurser på att sätta patienten i fokus inom vården. En av de viktigaste åtgärderna är att informera och utbilda patienten eftersom en kunnig och motiverad patient kan uträtta underverk med sin egen livskvalitet. 5

7 Här kan Sensavis interaktiva 3D visualisering av anatomi och fysiologi verkligen hjälpa till inom hälsovården. I samarbete med Karolinska har Sensavis som första applikation utvecklat en utbildning i lungsjukdomen KOL. Sjukdomen är ett eskalerande globalt problem där tobaksrökning tros orsaka drygt 90 % av fallen. Utbildaren undervisar patienter i grupp som får ta del av en visuell och interaktiv resa genom friska och KOL-sjuka lungor på makro- och mikronivå via en stor 3D skärm. Rökningens effekter utgör en del av materialet liksom lungblåsor och gasutbyte. Andningsfrekvensen kan regleras upp och ned för att ge en uppfattning om hur muskulaturen engageras i olika grad o.s.v. Syftet är att ge patienterna ett kraftfullt hjälpmedel för att förstå sitt sjukdomstillstånd och motiveras att vidta de åtgärder man vet leder till ökad livskvalitet. Detta ger uppenbart stora vinster för både patienter, anhöriga och vårdekonomin. Sensavis unika produkter har visats upp på internationella mässor i olika länder. Intresset har varit mycket stort. Sensavis har exempelvis tecknat ett distributionsavtal med företaget XMA som har fokus på skola och utbildning och omsätter cirka 100 miljoner GBP per år. Intresset från den amerikanska marknaden har resulterat i att Sensavis har startat ett dotterbolag i delstaten Nevada, närmare bestämt i Las Vegas. Sensavis produkter introducerades till en utvald församling i Las Vegas under sista veckan i maj och resulterade genast i en order på fyra 3D-Classroom från Nevada State College. Dessutom tecknades avtal med NSC om att gemensamt vidareutveckla Sensavis produkter inom området matematik. Andy Kuniyuki, rektor för NSD säger När jag träffade Sensavis förra veckan och för första gången såg 3D-Classroom kunde jag inte tro det jag såg. Jag har sökt efter den här typen av högkvalitativ programvara under många år utan framgång. Och Sensavis har lyckats göra vad jag sökt efter! Det här är utan minsta tvekan framtidens system för bättre lärande. En annan positiv akademiker är Professor Len Scrogan, Digital Learning Architect, University of Colorado- Denver, har forskat om effekterna av lärande med 3D hjälpmedel. Professor Scrogan säger: "I ett möte nyligen med Sensavis hade jag möjlighet att utforska deras produkter. Jag fann mig själv inget mindre än chockad. Jag har sett allt när det gäller 3D pedagogiska produkter på marknaden, och det här är det bästa jag har sett." KIAB har hitintills investerat cirka 12 Mkr i Sensavis och äger idag cirka 15% av företaget. KIAB har möjlighet att öka sitt ägande i Sensavis upp till 17-20%. Styrelsen i KIAB bedömer att Sensavis har en mycket intressant framtida potential och att bolaget inom det närmaste året kan bli uppköpt eller listas. Sensavis utvecklas enligt plan och styrelsen i KIAB bedömer att dagens aktieinnehav innehåller ett betydande övervärde. De pedagoger och elever som redan använder The 3D Classroom i sin undervisning är mycket nöjda med detta, nedan ett axplock av kommentarer: Jag lärde mig mer på en halvtimme framför The 3D Classroom än under hela min utbildning. Margareta Dahlbom, Speciallärare, Solhemskolan i Spånga. "Elevernas koncentration och intresse ökar. De får se hur det verkligen fungerar. Det som tidigare var abstrakt blir nu enkelt att förstå." Anna-Lena Svensson, Lärare, Långsele skola 6

8 "När elever kommer fram och tackar för att vi infört ett nytt läromedel vet man att det är bra." Tomas Jonasson, Lärare, Kyrkbacksskolan i Kopparberg by Crowd AB, by Crowd En stor utmaning för många företag med tillväxtambitioner är att hitta nya kunder, rätt partners eller kanske rätt investerare. Detta i kombination med att man i många fall inte vill eller kan ta för stora risker med investeringar inom sälj och marknad eller vid rekryteringar. Inte sällan har ett företag ett unikt eller väldigt intressant erbjudande, men saknar kanske rätt resurser, kunskaper eller kontakter för att ta företaget till nästa nivå. Idag har väldigt många människor kontakt med vänner, kolleger och affärspartner via internet. Dessa vänner, kolleger och affärspartner har i sin tur kontakt med åtskilliga andra människor via nätet. Om ett företag söker exempelvis en medarbetare och frågar sitt nätverk efter lämplig kandidat och personen som tipsar om rätt kandidat får en belöning i form av pengar så är det troligt att den personen i sin tur frågar runt i sitt nätverk via t.ex. Facebook, , Twitter eller LinkedIn. Därigenom utnyttjas den enorma styrkan hos internet för att få en mycket stor mängd individer att komma med förslag på rätt kandidat. by Crowd hjälper små till medelstora företag att hitta kapital, kompetens och affärer vid tillväxt. Detta genom att, med hjälp av internet och sociala medier, aktivera nätverk för att nå rätt kontakter i flera led. by Crowd har skapat ett digitalt, skalbart nätverk där man samlar alla företag som söker tillväxt. Beroende på om ett företag söker någon att anställa, nya affärer i form av återförsäljare och kunder eller smart kapital så skapar man en annons på någon av by Crowds tre plattformar. Till den annons man skapar adderas en hittelön på minst SEK och företagen sprider den i sitt eget nätverk. Hittelönen skapar incitament för nätverket att hjälpa till och av summan går 70 procent till den person som förmedlar en kontakt och 30 procent går till by Crowd. Att samla många förfrågningar på en och samma plats knyter ihop många små nätverk till ett stort och det underlättar för ett företag att nå ut i alla led av sina kontakter. Själva lösningen ligger alltså inte bara i att man som annonsör når ut i sitt eget nätverk fullt ut. Den hittelön man kopplar till sin förfrågan lockar även till sig publik från andra annonsörers nätverk. När ett företags egna nätverk kollar på en annons är chansen stor att de även kikar på andra förfrågningar och det här ökar möjligheten att hitta kompetensen, kapitalet eller affären via andra aktörer på by Crowd. Nätverket växer ständigt då varje ny medlem tar med sina egna unika kontakter. Det är en skalbaraffärsmodell som bara i Sverige adresserar en marknad på flera miljarder kronor. Världen krymper i snabb takt med hjälp av sociala media. Betänk att var och en av oss med spridning av ett budskap i 3,7 led når ut i hela Sverige. Eller varför inte 5,8 led som ger dig tillgång till världen! Har du drygt 1000 direktkontakter på LinkedIn kan du konstatera att ditt nätverk omfattar ca 10 miljoner kontakter. by Crowd får självklart en enorm räckvidd om du, jag och tusentals andra sprider by Crowd annonser och budskap via sociala media. Det är en urkraft som kommer släppas lös och hjälpa massor av företag att växa. by Crowd AB har utvecklat tre separata plattformar som alla bygger på konceptet ovan. - Jobs by Crowd - Investor by Crowd - Sales by Crowd 7

9 Kort om by Crowds tre affärssiter: Jobs by Crowd, JbC om företaget söker kompetens Hittelönsbaserade ersättning är en redan etablerad modell inom rekryteringsindustrin och JbC särskiljer sig på marknaden då det inte är en direkt konkurrent till andra alternativ (direktrekryterande företag, rekryterings- och bemanningsföretag) utan snarare ett komplement. Fokus under 2014 är att hitta ett strategiskt partnerskap och nå en kritisk massa av användare och annonsörer. Det pågår bland annat diskussioner med en av de internationellt största aktörerna inom rekrytering. Man ser även möjligheter att nå företag och rekryterare på den norska marknaden, detta då Norge har brist på arbetskraft och att man många gånger söker kandidater i Sverige. Ett strategiskt partnerskap för Jobs by Crowd kan även innebära ett ökat intresse för by Crowds övriga plattformar. Se även, Investor by Crowd, IbC Hitta rätt kapital Investor by Crowd syftar att hjälpa företag hitta rätt investerare. Till skillnad från traditionell crowdfunding, där företag kan söka investeringar från ett stort antal små investerare, ligger IbC:s fokus på att SME företag (små och medelstora företag) ska hitta rätt investerare som inte bara bidrar med pengar utan förhoppningsvis även med nätverk och kunskap. På siten kan även aktörer inom Corporate Finance verka för att nå snabbare resultat i sina emissionsuppdrag, mot en annonskostnad på SEK (istället för att utfästa en hittelön). I skrivande stund är ett tiotal Corporate Finance aktörer anslutna som partners. IbC bedöms ha god potential på marknaden då det just nu är den enda existerande investeringsplattform som riktar sig till kapitalsökande företag såväl som Corporate Finance aktörer. Under 2013 har exempelvis företaget Mobilearn fått hjälp av by Crowd att anskaffa nytt kapital som har medfört att Mobilearn nu kan etablera en mycket intressant produkt på marknaden. Se även, Sales by Crowd, SbC om företaget söker nya affärer På SbC annonserar företag efter exempelvis nya kunder, partnerskap vid internationalisering, nya återförsäljare eller sponsring. Se även, by Crowds starka koppling till CSR (Corporate Social Responsibility) och samhällsansvar ökar möjligheterna att bygga och positionera ett starkt varumärke, såväl på den svenska som internationella marknaden. by Crowd har i sina stadgar inskrivet att 20 % av bolagets vinst skall avsättas till välgörenhet, och har idag samarbetsavtal med Hand in Hand, SOS Barnbyar och Plan Sverige. Noteras kan även att by Crowd utmanar sina tipslämnare att via sin hittelön bidra till välgörenhet. Trenden visar att tipslämnare gärna är med och bidrar med i snitt 20-25% av hittelön, vilket är väldigt positivt. Sales by Crowd bedöms ha en stor potential i USA. Beslutet om en internationalisering grundas på att Sales by Crowds affärsmodellen anses passa mycket väl in den amerikanska affärskulturen där man är van vid tjänster och gentjänster You scratch my back and I ll scratch yours men där det idag inte finns något formaliserat nätverk för detta. 8

10 Sales by Crowd löser det problemet samtidigt som idén med stark betoning på CRS uppskattas mycket i USA. Under sensommaren 2014 kommer SbC lanseras i USA, via det helägda dotterbolaget Sales by Crowd Inc. baserat i Las Vegas, Nevada. Initialt kommer man att fokusera på att etablera sig i några utvalda delstater i USA för att på sikt bli en etablerad aktör i hela USA. Avtal är tecknat med affärsnätverket, Mjardsjo & Associates, "M&A", som är en partner för i huvudsak svenska och nordiska företag som vill etablera sig på den amerikanska marknaden och tillika KIABs samarbetspartner i USA. M&A är ett nätverk av professionella konsulter som med sin samlade kompetens, erfarenhet och kontaktnät utgör basen i de tjänster som levereras. Man erbjuder kompetens inom i stort sett samtliga områden som är aktuella för en introduktion på USA-marknaden, så exempelvis juridik, immaterialrätt, PR & marknadsföring, bokföring & skattelagstiftning samt resurser för försäljning. Utöver USA finns ett utbyggt distributörsnätverk både i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien. Nätverket har redan tidigare etablerat och drivit upp företag med gott resultat. Sales by Crowd Inc. är idag ett helägt dotterbolag till by Crowd AB. Det kan inte uteslutas att andra delägare kommer att bjudas in i det amerikanska dotterbolaget för den internationella expansion som kan bli en naturlig följd av en lyckad lansering i USA. MaxEquity AB, MaxEquity Maxpeak AB har namnändrats till MaxEquity AB och har idag samma styrelse som KIAB. KIAB är en av de större ägarna i MaxEquity. Styrelsen bedömer att MaxEquitys innehav i WizzCom (ca 22% av ägandet) och innehavet i Sensavis (ca 4% av ägandet) är de stora tillgångsposterna i MaxEquity. Styrelsen för MaxEquity jobbar med en ny strukturplan för bolaget vilken kommer att presenteras inom kort. WizzCom 3D Productions AB, WizzCom WizzCom var fram till hösten 2013 ett helägt dotterbolag till Sensavis. Då erbjöds även externa parter att investera i WizzCom och bolaget har sedan dess tillförts 4,1 mkr i emissionskapital, bland annat med hjälp av KIAB. Med det då erhållna kapitalet har WizzCom kunnat fortsätta och expandera sin verksamhet och har idag även ett helägt dotterbolag i USA. För att förstå WizzComs teknikhöjd kan nämnas att MGM redan för flera år sedan ville att WizzCom skulle göra ett jobb åt dem. WizzCom var vid den tidpunkten tvungna att tacka nej till detta prestigefyllda uppdraget eftersom WizzCom helt enkelt inte hade de personella eller finansiella resurserna som krävdes för att på kort tid producera det som beställaren önskade. Efter kapitalinjektionen hösten 2013 har WizzCom ökat takten och har nu under 2014 fått kunder som: - Disney, där WizzCom nu kan titulera sig officiell leverantör till Disneykoncernen. Vid en kund dem onstration i Los Angeles där representanter för Disney and Pixar deltog, ansåg kunden att det demonstrerade systemet från WizzCom tillsammans med de av WizzCom offererade skärmarna var det bästa de har sett inom branschen. Disney har låtit WizzCom förstå att de initialt vill install era system från WizzCom på samtliga Disney World anläggningar runt om i världen. - Fritidsresor som kommer att ha en första installation i sin största butik i Stockholm. Det är ett koncept med 3D film som visar deras resmål på Mauritius. Besökare kan sätta sig i en solstol, sätta på sig solglasögonen och njuta av känslan att nästan vara där. 9

11 Utöver de nämnda företagen finns ett stort intresse från såväl kända som mindre kända företag, såväl i Sverige som i USA. Tekniken och programvaran för att kunna visa 2D filmer i 3D kallar WizzCom 3D Media Player. Det är en VÄRLDSUNIK produkt som kan integrera AS3D skärmar (glasögonfri 3D) i existerande system hos befintliga Digital Signage företag vilka då kan använda redan producerat reklam material. I och med detta har nu dessa företag möjligheten att erbjuda glasögonfria 3D-skärmar som komplement till de befintliga 2D-skärmar som dessa, ofta multinationella företag, använder idag. Flera ledande Digital Signage företag har redan anmält intresse för ett samarbete. WizzCom har generalagenturen i Norden, Baltikum och USA för en unik autostereoskopisk skärm som levereras av det franska företaget Alioscopy och som visar 3D utan att speciella 3D-glasögon behöver användas. Förutom att leverera de unika 3D skärmarna har WizzCom även utvecklat en avancerad plattform för produktion av 3D innehåll speciellt lämpad för Alioscopys skärmar. Kombinationen av att kunna erbjuda avancerad hårdvara och programvara gör WizzCom till ett av de tekniskt ledande och därmed mest intressanta företagen inom Digital Signage. De stora Digital Signage företagen har självfallet reklamskärmar på ett stort antal platser som är geografiskt åtskilda. WizzCom har utvecklat ytterligare en VÄRLDSUNIK programvara som tillåter uppdatering av samtliga skärmar från en central plats. Det innebär att när exempelvis en större butikskedja vill ändra ett reklambudskap så kan detta ske från central ort med hjälp av WizzComs så kallade CMS (Content Management System). Detta sparar mycket tid och säkerställer att samma budskap omedelbart är tillgängligt på samtliga skärmar. Anledningen till att Digital Signage-marknaden länge har efterfrågat 3D-skärmar är teknologins unika fördelar för att visualisera produkter, tjänster och erbjudanden i publika miljöer. Med 3D tekniken når man en betydligt större uppmärksamhet hos kunden. Detta beror på att hjärnans förmåga att ta till sig, förstå och komma ihåg informationen ökar med upp till 200 % med 3D jämfört med 2D. Mätningar visar på en kraftigt ökad försäljning av marknadsförda produkter när man använder 3D i försäljningsbudskapet jämfört med analoga skyltar eller digitala skärmar i 2D. Se gärna även Den svenska Digital Signage-marknaden omsatte i storleksordningen 1 miljard kronor under Den globala marknaden för Digital Signage förmodades under 2013 nå en omsättning på ca 14 miljarder USD enligt statistik från bl.a. Real-Time Analytics in Retail gjord på uppdrag av IHS Inc. (NYSE: IHS). Digital Signage marknaden väntas växa med ca 5 % per år fram till 2017 medan 3D Digital Signage förväntas utvecklas än starkare. Förutsättningarna för en snabbt ökande värdetillväxt i WizzCom är alltså mycket goda. WizzComs budgeterade omsättning för 2014 beräknas uppgå till drygt 10 mkr med ett mindre negativt. Av omsättningen härrör ungefär 25% från USA marknaden och den andelen förväntas öka framöver. WizzCom har hittills under 2014 utvecklats enligt budget skall ses som ett år då grunden läggs inför framtida expansion. Budgeten för 2015 visar en kraftigt ökande omsättning på vilken enligt företagets långtidsplan skall öka till väl över hundra Mkr år Bland WizzComs kunder märks Carlsberg, MTG, Ricoh, Panasonic, Samsung, Astra Zeneca Canal Plus med flera. För mer information om WizzCom se, 10

12 Biometron International AB, Biometron Biometrons vision är att skapa bästa skyddsventilation för personal som arbetar med hälsovådliga ämnen. Biometrons lösningar kan användas i princip överallt där hälsovådliga ämnen hanteras och där personal därigenom kan vara utsatta för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Företagets produkter kan användas inom olika områden: - Skydda personer mot hälsoskadliga ämnen vid hantering av farliga vätskor, gaser och partiklar. - Skydda produkter/ämnen mot partiklar vid t.ex. montering av dammkänsliga komponenter. - Skydda preparat, odlingar, forskningsobjekt eller liknande som ska hanteras i renluftsmiljö och skyddas från omgivande luft. Biometrons produktidé är att skapa ett laminärt luftflöde som genereras ovanför arbetsytan och trycker hälsovådliga ämnen nedåt varvid dessa sugs bort genom den perforerade arbetsytan. Förorenad luft evakueras i central ventilation eller genom ett inbyggt filtersystem varvid den renade luften kan återföras till lokalen. Skyddsventilation i traditionella dragskåp innebär att luften sugs uppåt och därmed riskerar att påverka operatören som normalt har ansiktet ovanför arbetsytan. Denna risk elimineras med Biometrons lösning som skyddar personal, eller produkter, från förorenad luft. Principen är enkel men mycket effektiv. Nu behöver inte personalen oroa sig för hälsovådliga ämnen vid sin arbetsplats. Lösningen är "öppen" utan störande huvar eller sidopaneler och erbjuder därför bästa tänkbara ergonomi. Se för illustration. Bland Biometrons kunder finns patologer och andra sjukhusavdelningar, veterinärkliniker, pappersindustrin och bryggeriindustrin. KIAB äger Biometron till 100%. Presens - För Närvarande Reklam AB, Presens Presens är en reklam- och marknadsföringsbyrå med lång samlad erfarenhet inom tryckt media och internet. KIABs ägarandel i Presens uppgår till 45 %. Förutom att vara en traditionell reklam- och marknadsföringsbyrå så har Presens specialiserat sig på att producera ekonomisk information på ett lättfattligt sätt. Presens har supportat en mängd företag i samband med nyemissioner och noteringar. Företaget har lång och gedigen erfarenhet av att formge memorandum, teasers och prospekt. Presens kan även ge förslag på hur företagets kunder skall marknadsföra exempelvis nyemissioner. Frogs & Dogs AB, Frogs & Dogs KIAB har under 2013 förvärvat aktier i Frogs & Dogs AB och var vid årsskiftet ägare till aktier motsvarande cirka 19,6 % av bolaget. Frogs & Dogs AB är en grossist vars verksamhet är import och försäljning av leksaker i Sverige och övriga Norden. Varorna köps av leverantörer i främst Europa. Frogs & Dogs specialiserar sig alltmer på segmentet pyssel och knåp -produkter vilket skapar möjligheter att bredda försäljningen via nya distributionskanaler. Målsättningen är att bli en av de ledande leverantörerna i Norden inom segmentet pyssel och knåp -produkter. 11

13 Frogs & Dogs huvudfokus 2013 var att fortsatt konsolidera verksamheten för att skapa en stabil plattform för tillväxt kommande år. Det har inneburit att kostnadsmassan successivt reducerats under året samtidigt som medel har tillförts bolaget för att klara av tidigare åtaganden samt för att kunna bibehålla försäljningen. Försäljningen har bibehållits på ungefär samma nivå som 2012, men genom kraftiga kostnadsneddragningar har resultatet förbättrats markant. Företaget närmar sig nu successivt en kostnadsnivå som möjliggör en hälsosam framtida tillväxt. Tillväxten framöver ska ske genom att prioritera ett antal kvalitativa leverantörer av pyssel och knåp -produkter och därmed skapa exklusiva förmånliga nordiska avtal. Dessa avtal gör det möjligt för Frogs & Dogs att positionera sig på den nordiska marknaden som en ledande leverantör genom att erbjuda konsumenterna unika artiklar i olika prisklasser. Genom specialiseringen utökas antalet möjliga försäljningskanaler och företaget blir inte längre beroende av leksakshandeln. Genom ett bredare och mer attraktivt sortiment skapas möjligheter att attrahera adderade säljresurser och därmed förbättras företagets marknadsbearbetning. Målsättningen är lönsam tillväxt och det innebär också en noggrann kostnadskontroll. Frogs & Dogs planerar framförallt att investera i effektiv logistik och försäljning inför Utvecklingen under Omsättningsökning på över 40 procent - Tredubblad bruttovinst - Väsentligt bättre rörelseresultat 12

14 STYRELSEN, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR Styrelseordförande: Anders Bodin, född 1962, invald Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot: Christer Lundh, född 1957, invald Har lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Grundare av två fastighetsbolag som han i dag bedriver verksamhet i. Christer är ofta med och investerar i tidiga skeden i mindre bolag. Aktieinnehav: aktier av serie B Styrelseledamot samt VD: Anna-May Wester, född 1958, invald 2006.Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag från ax till limpa och även erfarenhet av publika bolag. Anna-May är grundare av Kopparberg Invest AB. Aktieinnehav: aktier serie A samt aktier serie B Revisor: Anders Löthgren, PwC, Örebro. Vald Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns. Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. Företaget i sammandrag Antal Aktier: Firmanamn: Säte: Ljusnarsbergs kommun, Örebro län Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: 2002 Land för bolagsbildning: Sverige Hemvist: Ljusnarsbergs kommun Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kontaktuppgifter Kopparberg Invest AB Telefon: Hemsida: 13

15 AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE Aktien Bolagets aktiekapital är ,60 kr fördelade på aktier varav aktier av serie A samt aktier av serie B. Ägarförhållanden Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital % Anna-May Wester, via bolag ,1 27,4 Åke Zetterberg ,8 2,2 Christer Lundh, privat samt via ,6 3,7 Övriga (ca 370 st.) ,5 66,7 Totalt ,0 100,0 STYRELSENS FÖRSÄKRAN Detta memorandum har upprättats av styrelsen för med anledning av en beslutad emission. Styrelsen för KIAB är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i detta memorandum, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka bedömningen av bolaget. Kopparberg Anders Bodin Christer Lundh Anna-May Wester FINANSIELL INFORMATION Kommer att publiceras senast den 16 juni RISKFAKTORER En investering i KIAB såväl som i alla andra företag utgör en affärsmöjlighet men är även förknippad med risker. Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedrivas. För att minimera risker som kan förekomma bör investeraren noggrant beakta all information i detta memorandum. 14

16 BOLAGSORDNING Bolagets firma är. Bolagets styrelse har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument, förvaltning av dylika instrument, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, bedrivande av fondverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier skall vara lägst 3,75 miljoner och högst 15,0 miljoner aktier. Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100% av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna utges vara högst 100% av aktiekapitalet. Röstvärdet för A-aktier skall vara 10 och för B-aktie 1. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 15

17 Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. omvandlingen är verkställd när registrering sker. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämma. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordnin gen. 16

18 12 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1 31/12. Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 22 juni

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av obligation Capillum Holding AB (publ) Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Ordförande har ordet... sid 4 Historia... sid 5 Nutid... sid

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden

aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden aximed AB (publ) Notering på Alternativa aktiemarknaden Nyemission inför notering på Alternativa aktiemarknaden Teckningsperiod 27 januari 17 februari 2012 Innehåll 1. Beslut om nyemission och notering

Läs mer

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3

Emissionsprospekt 2007. Sammanfattning, del 1 av 3 Emissionsprospekt 2007 Sammanfattning, del 1 av 3 Innehåll Riskfaktorer 3 Sammanfattning 4 Kindwalls i sammandrag 4 Affärsidé och organisation 5 Utvald finansiell information 6 Motiv för erbjudandet 6

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ)

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inför listning på Aktietorget På den globala mobilmarknaden sker nu en total övergång till digital, internetbaserad kommunikation,

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

ENJOY GROUP AB. Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3

ENJOY GROUP AB. Emissionsprospekt 2007. Registreringsdokument, del 2 av 3 ENJOY GROUP AB Emissionsprospekt 2007 Registreringsdokument, del 2 av 3 1 Innehåll Riskfaktorer 3 Enjoy i sammandrag 4 Utvald finansiell information 5 Kommentarer till den utvalda finansiella informationen

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se AB (publ.) TM Org.nummer : 556867-8873 www.cumula.se VÄLKOMMEN TILL NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula 4 www.cumula.se Innehåll.... Innehåll. 5 Viktig information 6 Erbjudandet i sammandrag. 7 Investerings

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Inission AB (publ) Inission Bolagsbeskrivning Maj 2015 Innehåll Viktig information om First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ)

Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) Bolagsbeskrivning AGES Industri AB (publ) inför notering på NASDAQ OMX First North samt informationsunderlag till aktieägare i XANO Industri AB (publ) April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer