Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Interpellation till Yvonne Stein och till Kerstin Ahlin om stöd till medborgare med funktionsnedsättning Nyligen fick flera av oss politiker ett brev från en kommuninvånare som beskriver olika svårigheter som man kan uppleva i kontakterna med kommunens tjänstemän Det är något som är bekant för oss som kommer i kontakt med människor som söker sig till bl.a. socialtjänsten. En kvinna tog i september kontakt med socialtjänsten för att hon var i en akut situation där hon var tvungen att lämna ett förhållande fyllt av våld. Hon fick ingen hjälp från socialtjänsten förrän kvinnojourens samordnare grep in. Det brev vi fick handlade om att känna sig kränkt när man gång efter gång måste svara på en mängd frågor för att få den hjälp som man har lagstadgat stöd för. Det är också vanligt att du som stödsökande möter en ny tjänsteman/tjänstekvinna varje gång. Därför måste du än en gång berätta hela din historia fast att det redan finns dokumentation om din situation. Vad tänker du göra för att förbättra den situation. Ska det vara nödvändigt att ha ett biträde med sig för att få gehör för sina problem Och hur ser det ut i vår kommun kan en stödsökande dom behöver stöd dygnet runt få det trots att han/hon är gift? Eller måste de skiljas för att få det? Kungsängen den 5 maj 2010 Kerstin Åkare

3 Ärende 1 Svar på interpellation om stöd till medborgare med funktionsnedsättning. - Du frågar vad vi tänker göra för att förbättra den situation som vissa kan hamna i Det kan upplevas integritetskränkande för den enskilde när biståndshandläggaren gör ingående frågor för att kunna göra en rättsäker bedömning av behovet om bistånd. För att kunna göra en professionell bedömning behöver myndighetsutövaren få så komplett underlag som möjligt utifrån hälsotillståndet, funktionsnedsättningen samt sociala situationen och nätverk. Detta underlag är grunden till behovsbedömningen som görs utifrån lagar och riktlinjer. - Du frågar om det är det nödvändigt att svara på frågor om vilka föreningar man är medlem i. Frågeställningar för den enskilde är naturligtvis även anpassade till den insatsen som söks, t.ex. om man ansöker insatsen matdistribution är inte frågan om föreningslivet adekvat däremot kan frågan vara aktuell om man ansöker insatsen ledsagarservice till föreningslivet. - Du undrar om det verkligen ska behöva vara så att ett gift par ska behöva skiljas för att den handikappade maken ska kunna dygnet runt stöd. Biståndshandläggaren gör alltid en individuell bedömning. Handläggaren tar hänsyn till den enskildes hela livssituation för att garantera den enskilde goda levnadsvillkor utifrån LSSlagen eller skälig levnadsnivå utifrån SoL. I bedömningen vägs även in föräldraansvaret samt ansvaret mellan maka/make utifrån lagstiftningen. Vi kan inte kommentera enskilda fall p.g.a. sekretesslagen. Kerstin Ahlin Socialnämndens ordförande (S)

4 Ärende 2

5 Ärende 3

6 Ärende 4 Interpellation om tillgänglighet för personer med hörselnedsättning Att det i år är tillgänglighetsår i år har förhoppningsvis inte gått någon förbi. Det är med andra ord i år ett bra tillfälle att åtgärda de brister vi har vad gäller hörselskadades möjligheter att delta i samhällslivet. Hörselskadade är en stor grupp. I Sverige räknar man med att det idag är cirka en miljon hörselskadade som helt eller delvis utestängs från jobb, studier, tv, kultur med mera på grund av brister i tillgängligheten. Det är ett handikapp, som oåtgärdat, skulle utestänga många av Upplands-Bros invånare från all möjlig sorts information, från det sociala livet och från deltagande i samhällslivet. Handikappet är inte synligt och därför desto mer försåtligt. Omgivningen har svårt att förstå det. God tillgänglighet för hörselskadade kan emellertid skapas genom ganska enkla åtgärder. Det som krävs är framför allt kunskap om hörselskadades behov. Tråkigt nog har vi sett att det hittills funnits brister i vår kommun. Vi har dessutom egen erfarenhet av att vägras skrivtolk för att kunna fullfölja ett förtroendeuppdrag. Vad görs nu åt detta i Upplands-Bro? Har offentliga, publika miljöer inventerats med avseende på ljudmiljön? (Publika lokaler är lokal dit allmänheten har tillträde. Detta kan till exempel vara sport- och idrottshallarna, biblioteken, Ekhammarskolans aula, Ungdomens hus, kommunens receptioner, sammanträdesrum, skolor, samlingslokaler samt vårdcentraler ) Hur ser det ut med (fungerande!) teleslingor i kommunala sammanträdesrum, aulor, utbildningslokaler med mera? Finns visuella/taktila larm (t ex i händelse av brand) på servicehus och äldreboenden med fler platser? Hur fungerar det med tolkservicen? Ingen ska behöva avstå från olika aktiviteter. Är det inte meningen att hörselskadade ska kunna ha ett politiskt förtroendeuppdrag i Upplands-Bro? Tänker kommunen då det behövs bekosta skriv- eller teckentolk? Är man noga att i samband med nybyggnader/ombyggnader alltid beakta de akustiska miljön utifrån hörselskadades behov? Får kommunens personal (alla de som kommer i kontakt med allmänheten) utbildning i hur man bäst kommunicerar med hörselskadade? Maj 2010 Ingegerd Bergqvist, Anna Norberg med flera MP i Upplands-Bro

7 Ärende 4.a Interpellation till något av kommunalråden Bemötande av HBT-personer i äldrevården och annan kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun HBT-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) blir oftast osynliggjorda inom vården. Bland HBT-personer finns en rädsla för, och erfarenheter av, sämre omvårdnad eller att bli bemött med bristande respekt och vågar kanske inte berätta att han/hon t.ex. är homosexuell. Vårdpersonal förutsätter oftast att klienten är heterosexuell, och ställer därför fel frågor eller ger fel information till klienten i tron att hon är heterosexuell och går därmed miste om information. Detta kan leda till bristande medicinsk behandling, eller bristande trygghet och omsorg i bemötandet. Inom vård och omsorg talas det mycket om att behandla alla lika. Det räcker inte att behandla alla lika istället måste ambitionen vara att behandla alla utifrån vars och ens förutsättningar. I själva verket kan ambitionen att behandla alla lika i praktiken innebära ett stort osynliggörande av alla som exempelvis inte är heterosexuella, med full funktionsförmåga, födda i Sverige eller passar in i den traditionella kvinno-/mansrollen. För att personer som inte känner igen sig i standardmallen ska uppleva sig välkomna, sedda och bekräftade, krävs alltså ett mer aktivt agerande än att bara behandla alla lika. Verksamheten behöver reflektera kring sitt förhållningssätt samt öka medvetenheten hos personalen. I de lokala styrdokument inom Upplands-Bro kommun jag sett har jag inte sett något om bemötande av personer utifrån ett HBT-perspektiv. En del frågor inställer sig då. Jag önskar svar på följande av svarande kommunalråd: Finns det i någon av kommunens verksamheter en utarbetad och väl förankrad plan för attitydarbetet kring HBT-frågor (såväl internt rörande egna anställda som externt mot kunder/brukare)? Om ja, varför finns inte detta för äldreomsorgen? Finns en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall utifrån ett HBT-perspektiv i kommunens verksamheter? Finns någon plan på att lyfta in HBT-frågor i fortbildningen av personalen i äldreomsorgen? Marcus Sköld

8 Kungsängen den 3 juni 2010 Interpellation till ansvarig politiker i Upplands-Bro kommun För tredje gången granskar Naturskyddsföreningen Sveriges kommuners klimatarbete. Syftet med granskningen är att öka den lokala och nationella uppmärksamheten kring kommunernas klimatarbete, samt lyfta fram de kommuner som gör ett bra klimatarbete och sporra dem som inte kommit lika långt. Kommunerna utvärderas utifrån dessa huvudområden: klimatmål och historiska utsläppsförändringar smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering energiomställning och kommunens fastigheter samt följande områden som relativt sett ger färre poäng matens klimatpåverkan internationellt samarbete gröna jobb goda exempel i klimatarbetet Upplands-Bro kommun hamnade näst sist i Stockholms län. Vår ranking avseende koldioxidutsläpp i en annan undersökning nyligen var inte heller imponerande, vi tillhörde en av de kommuner i Stockholms län som släppte ut mest koldioxid per invånare. Med anledning av ovan undrar vi Vad beror våra dåliga reslutat på? Vilka åtgärder kommer vi att sätta in för att förbättra vårt läge? Den borgerliga alliansen i Upplands-Bro Irène Seth Jan Stefanson Christina Brofalk Nya Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet

9 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, tel. Datum Vår beteckning Björn Strååt, Dnr Rev Ärende 5 1 Kommunstyrelsen Förslag om uppförande av nytt föreningshus på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:1 Förslag till beslut av kommunstyrelsen Kommundirektören får i uppdrag att upphandla och igångsätta bygget av ett föreningshus i Kungsängen, enligt Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 maj 2010, inom en kostnadsram om - som högst - 10 mkr Förslag till beslut av kommunfullmäktige Byggnationen av det i detta ärende föreslagna föreningshuset får finansieras genom att kommunfullmäktige tar upp lån om högst 10 mkr Sammanfattning Kommundirektören har i budget 2010 fått uppdraget att skyndsamt fullfölja projektering, upphandling och byggnation av fotbollshall och föreningshus, detta ärende behandlar det senare uppdraget. Ärendet har beretts tillsammans med kommunens bildningsförvaltning och Tibble sjöscouter. Arkitekt Peter Benner har, utifrån de båda parternas behovsbeskrivningar och kommunens direktiv i övrigt, ritat det förslag som är bifogat detta ärende. Projekteringen har letts av Kommunfastigheter AB. Förslaget till föreningshus, som i alla väsentliga delar var samma förslag som det slutliga, har presenterats för bildningsnämnden den 23 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommundirektören får i uppdrag att upphandla och besluta om uppförandet av ett nytt föreningshus i Svartviken, Kungsängens kyrkby 2:1, inom den kostnadsram som anges i detta ärende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arkitekten Peter Benners ritning (underlag för bygglovsansökan) och beskrivning i text av fastigheten Ärendet Bakgrund Tibble sjöscoutkår har ca 170 medlemmar varav ca 135 är aktiva barn. Huvudverksamheten är sjöscouting. Föreningen disponerar dels Scoutstugan på Skolvägen (240 kvm) och dels fallfärdiga utrymmen i hamnen, Svartviken (ca 90 kvm), som mest används som förrådsutrymmen för båtbeståndet. Upplands-Bro kommun genomförde i mars 2006 ett markbyte och försäljning av de lokaler som sjöscouterna använder. Därmed förfogar kommunen inte

10 2(4) Ärende 5 längre över de lokaler som man förhyrt till Sjöscouterna. Den nye markägaren, Inmec AB, har meddelat att sjöscouterna kan använda lokalerna även under 2010 och sannolikt också en bit in på Därefter saknar föreningen lokaler för sin verksamhet. Tibble Sjöscoutkår disponerar idag delar av området vid hamnen Svartviken (Kungsängens kyrkby 2:1) tillsammans med Kungsängens Båtsällskap (KBS) som arrenderar marken av kommunen, för vinteruppställning av båtar. Den befintliga byggnaden i hamnområdet, som sjöscouterna använder, är i mycket dåligt skick. Förvaltningen bedömer det inte som görligt eller ekonomiskt försvarbart att renovera fastigheten. Den lösning förvaltningen förordar är utifrån ovanstående att en ny fastighet uppförs som kan rymma sjöscouternas befintliga verksamhet både i hamnen och den som för närvarande bedrivs i scoutstugan på Skolvägen. För att på ett effektivt sätt utnyttja fastigheten föreslås också andra föreningar i kommunen ha möjlighet att nyttja lokalen under tider då Sjöscouterna inte använder den. Om utrymme finns ska lokalen även kunna hyras ut. Principiella utgångspunkter I arbetet med att ta fram detta förslag till nytt föreningshus har utgångspunkten varit några övergripande principer från kommunens sida. Arkitektens uppdrag har varit att rita på ett hus som funktionellt motsvarar de väsentligaste behov som Sjöscouterna har men samtidigt också beakta bildningsförvaltningens bredare föreningshusperspektiv. Det senare innebär att skapa möjlighet för kommunens föreningsliv att ha funktionella samlingslokaler i ett tillgängligt geografiskt läge. Funktion har stått i fokus vilket innebär att lösningar och materialval präglas av vad förvaltningen tycker är en rimlig avvägning mellan ett användbart och trivsamt föreningshus och återhållsamhet vad gäller kostnadsdrivande åtgärder. Ett hus som präglas av energisnåla lösningar och därmed låga driftskostnader har ansetts som angeläget i projekteringen. Föreningshuset har projekterats för att bli kommunens första som lever upp till de nya regler som Boverket ställer på fastigheters energihushållning men även de skarpare krav som kommer föreslås kommunfullmäktige i kommunens nya miljöplan. Fastigheten kommer därför ha en i kommunens fastighetsbestånd - ojämförligt låg driftskostnad vad gäller uppvärmning. Kommunens handläggare för bygglov, exploatering och gatufrågor har på plats tagit del av planerad utbyggnad och förutser preliminärt inga hinder för byggnationen. En formell prövning av ärendet sker först när en bygglovshandling inlämnats till kommunens bygglovsenhet. Behov och lokalisering Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastigheten i Svartviken är det lämpligaste objektet för Tibble sjöscoutkårs verksamhet. Diskussioner har förts med Arkens Båtsällskap, som eventuellt skulle ha möjlighet att rymma även Tibble Sjöscoutkårs verksamhet, efter kompletteringar med lokaler anpassade för deras verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är ändå att avsaknaden av allmänna kommunikationsmedel (4 km till Tibblerondellen) gör att denna lösning inte bedöms som ett lämpligt alternativ. Sjöscouternas önskemål om nya lokaler är att de ska vara lätt nåbara från alla delar av kommunen, också med kollektiva färdmedel. Sambandet mellan

11 Ärende 5 3(4) seglingsundervisning och lokalernas placering bedöms som avgörande för en bra sammanhållen verksamhet. Efterfrågan på föreningens verksamhet är idag större än vad den kan erbjuda i de befintliga lokalerna, vilket innebär att lokalerna också behöver vara större. Det är också angeläget att de nya lokalerna även kan nyttjas av ungdomar med funktionsnedsättning, vilket inte gäller för nuvarande föreningslokal Skutan. Sjöscouterna har framförallt verksamhet på kvällstid och helger, vilket innebär att ett föreningshus blir tillgängligt för andra föreningar på dagtid och kvällar när inte sjöscouterna är där. Bildningsförvaltningen har deltagit i arbetet med att utforma fastigheten och har utifrån sitt föreningshusperspektiv gett synpunkter som inarbetats av arkitekten. Detta har inte lett till någon utökning av projektet och arkitektens disposition av fastigheten har bedömts väl svara mot behov som andra föreningar än Sjöscouterna kan förutses ha. Föreningshusets användning för övriga föreningar Föreningshusets lokaler kommer att vara lämpliga och, enligt bildningsförvaltningens bedömningar, attraktiva för mötes- och uthyrningsverksamhet. Sjöscouterna är uttalat positiva till att lokalen används av andra föreningar utanför det grundschema som Tibble sjöscouter och kommunen gemensamt fastställer. Dessa tider ska hyras ut enligt kommunens vanliga rutin, via lokalbokningen. Några som i detta tidiga skede har uttryckt intresse för att nyttja ett nytt föreningshus är bl a Aktiv Ungdom (musikverksamhet), Kungsängens Kanotklubb, Bro Schackklubb, SPF Vikingarna och Kungsängens båtsällskap. Lokalen förväntas frigöra tider i dagcentralen Kungsängen, där det idag kan vara svårt att få tider. Även privatpersoner kommer att kunna boka tider i föreningshuset. Tillsyn av föreningshuset tänks kunna ordnas via avtal med sjöscouterna eller någon annan förening. Uppskattad kostnad för uppförande av föreningshus Kostnaden för att uppföra huset har av Kommunfastigheter AB, med stöd av konsulter inom samtliga byggområden såsom anläggning, va, ventilation etc, beräknats till ca 9,5 mkr. Den slutliga kostnaden kan endast erhållas genom upphandling som kommer att påbörjas i slutet av maj. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommundirektören ges i uppdrag att upphandla och påbörja byggnationen inom en kostnadsram av max 10 mkr. Finansiering Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att finansiering av föreningshuset får finansieras externt, d v s genom att kommunfullmäktige upptar lån för byggnationen. Driftkostnader Driftkostnaden kommer, genom husets extremt låga energiförbrukning, endast uppgå till ca 25 tkr för uppvärmning och vatten. Därmed blir huset i särklass bland kommunens fastigheter vad gäller låg energiförbrukning och energikostnader. G:\Kommunstyrelseförvaltningen\Gemensamt\Kommunstyrelsen\Handlingar ks\2010\ \föreningshus\föreningshus.doc /

12 4(4) Ärende 5 De marginella resurser som krävs för administration av föreningshuset kan lösas inom befintlig organisation. Kapitalkostnad Kapitalkostnad beräknas till 650 tkr per år, beräknat på en avskrivningsperiod om femtio år. Denna kostnad föreslås behandlas i samband med beredningen av budget för Intäkter De flesta av de troliga förhyrarna har, som föreningar i kommunen, 0-taxa. Intäkter från privatpersoner och vuxenföreningar uppskattas grovt till, i storleksordningen, 20 tkr. Kostnader utöver byggkostnader Kostnader för inventarier beräknas till 100 tkr och avser stolar, bord, köksutrustning, etc. Barnperspektiv Föreningshuset kommer att tillföra positiva möjligheter för barn och ungdomar till positiva fritidsaktiviteter. Förvaltningen ser inga för barn negativa konsekvenser av att uppföra ett nytt föreningshus. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Björn Strååt Kommunikationschef Bilagor: 1. Arkitekt Peter Benners ritning/underlag för bygglovsansökan samt dennes beskrivning i text av föreningshuset Kopia av beslut till: Tibble sjöscouter

13 Ärende 5

14 Ärende 5

15 Ärende 5

16 Ärende 6

17 Ärende 6

18 Ärende 6

19 Ärende 6

20 Ärende 6

21 Ärende 6

22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen Dnr Maria Johansson Ärende 7 1 Kommunstyrelsen Aktieägaravtal och bolagsordning för Österhöjdens Garage AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Under förutsättning av godkänd slutbesiktning för garagefastigheten godkänna förslag till aktieägaravtal inklusive bolagsordning för Österhöjdens Garage AB mellan Upplands-Bro kommun och PEAB Bostad AB. 2. Tillskjuta kronor i aktiekapital till bolaget. 3. Under förutsättning att banken kräver ytterligare kapitaltillskott, godkänna att tillskjuta maximalt kronor i kapitaltillskott till bolaget. 4. Under förutsättning att Österhöjdens Garage AB inte erhåller kredit från bank, godkänna att Upplands-Bro kommun tar upp motsvarande externt lån för vidareförmedling till bolaget med gällande räntevillkor. 5. Utse NN till ombud vid extra bolagsstämma. Ärendebeskrivning Mellan Upplands-Bro kommun och PEAB Bostad AB har ramavtal samt markanvisningsavtal avseende Österhöjden upprättats. Avtalen godkändes i kommunfullmäktige , 143 respektive , 22. Ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet godkändes av kommunfullmäktige Detaljplanen för Österhöjden medger byggrätt för bostadsändamål (6 st punkthus) samt parkeringsgarage. För garaget har bildats en egen fastighet genom tredimensionell fastighetsbildning. Garaget kommer att ägas av Österhöjdens Garage AB. I markanvisningsavtalet anges att garagefastigheten efter godkänd slutbesiktning av garagebyggnationen ska försäljas till ett särskilt parkeringsbolag, Österhöjdens Garage AB, som till 51 % ska ägas av Upplands-Bro kommun eller något av kommunens bolag och till 49 % av PEAB. Under byggtiden kommer bolaget vara helägt av PEAB Bostad AB. Efter godkänd slutbesiktning fördelas ägandet mellan kommunen och PEAB (som överlåter sin del till bostadsrättsföreningen i Österhöjden, Brf Branten). Aktieägaravtalet reglerar Upplands-Bro kommuns och PEAB:s samverkan i bolaget. Bolagsordningen ingår som bilaga i aktieägaravtalet. Bolagets styrelse skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Kommunen utser ordförande i bolagets styrelse samt en ledamot och en suppleant.

23 Ärende 7 Sida 2 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den , markanvisningsavtal med PEAB avseende Österhöjden, dnr: Kommunfullmäktiges beslut den , tilläggsavtal till markanvisningsavtal för Österhöjden (PEAB), dnr: Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer Slutbesiktning av garaget skedde den 21 april Vid slutbesiktningen framkom visssa brister som ska åtgärdas och vara avhjälpta senast Ny tid för besiktning är planerad Efter slutbesiktningen ska bolaget försäljas till de nya ägarna, Upplands-Bro kommun och PEAB (som överlåter sin del till bostadsrättsföreningen i Österhöjden, Brf Branten). Aktiekapitalet skall utgöra 16 miljoner kronor, dvs kronor utgör kommunens del av bolaget. Enligt upprättad projektkalkyl, , uppgår byggkostnaden till totalt kronor. Bolaget kommer att ta upp externa lån för resterande del. Bolagets nuvarande bankkontakt, Nordea, har ställt krav att bolaget ska ha en kassa på kronor, om lån ska lämnas till bolaget. Det innebär att Upplands-Bro kommuns andel av kapitaltillskottet utöver aktiekapitalet uppgår till kronor. Finansmarknaden är fortfarande mycket instabil och kravet på kapitaltillskott för att bolaget ska få ta upp lån i Nordea är i det närmaste bara att acceptera av ägarna i de fall att andra banker inte lämnar offert. Kontakt sker med bankerna om upplåning men det kan inte heller uteslutas att bolaget inte får lån på grund av finanskrisen med mindre än att kommunen går in med ytterligare säkerhet för lånet (borgen) alternativt tar upp lån för vidareförmedling till Österhöjdens Garage AB. Detta ska inte vara något annat än en temporär lösning fram till att bolaget själv beviljas lån. Garaget beräknas vara klart att tas i bruk 1 juli KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Aktieägaravtal mellan Upplands-Bro kommun och PEAB Bostad AB med bolagsordning som tillhörande bilaga. P:\MALLAR\KSF\Tjänsteskrivelse kopplad till Diabas.dot /

24 Ärende 7 LINDAHL AKTIEÄGARAVTAL daterat den [ange datum] mellan Upplands-Bro Kommun och PEAB Bostad AB avseende ägande, drift m m av parkeringsgarage inom området Österhöjden i Upplands-Bro C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC

25 Ärende 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYFTET MED SAMÄGANDET VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING BOLAGETS FORTSATTA FINANSIERING VINSTDISPOSITION STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORERNA STYRELSENS BESLUTFÖRHET FIRMATECKNING UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE ÖVERLÅTELSE FÖRKÖP INLÖSEN AV AKTIER VID PARTS OBESTÅND M M INLÖSEN AV AKTIER PÅ GRUND AV PARTS AVTALSBROTT VÄRDERING ANDRA AKTIER PARTS RÄTTSINNEHAVARE BOLAGSAVTAL SEKRETESS FÖRBUD MOT PANTSÄTTNING AVTALSFÖRÄNDRINGAR OCH OMFÖRHANDLING AVTALSTID M M ÖVRIGT MEDDELANDEN LAG OCH TVIST...12 C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 2

26 Ärende 7 AKTIEÄGARAVTAL mellan Upplands-Bro Kommun, , Kungsängen ( Kommunen ) och PEAB Bostad AB, , Box 296, Uppsala ( PEAB ) har den [ange datum] träffats följande Avtal. 1. BAKGRUND 1.1 Mellan Kommunen och PEAB finns ett tecknat ramavtal ( Ramavtalet ) avseende planläggning och försäljning av området Österhöjden i Upplands- Bro. Ramavtalet godkändes av kommunfullmäktige Vidare finns mellan samma parter ett markanvisningsavtal ( Markanvisningsavtalet ) vilket bl a i detalj reglerar kostnader och ansvar för genomförandet av detaljplan för del av fastigheten Upplands-Bro Kungsängens Kyrkby 2:1 (Österhöjden). Markanvisningsavtalet godkändes av kommunfullmäktige , med tillägg som godkändes av kommunfullmäktige Som ett led i genomförandet av Ramavtalet och Markanvisningsavtalet skall Kommunen ansöka om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder avseende den mark som PEAB skall förvärva ( Marken ). PEAB skall dock tillträda Marken innan erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomförts. 1.3 I Markanvisningsavtalet har parterna vidare överenskommit om att det, för att klara försörjningen av bilplatser till den förevarande och framtida exploateringen, skall byggas ett parkeringsgarage ( Garaget ). Garaget skall uppföras av PEAB. Uppförandet skall ske inom Marken men inom en för ändamålet särskilt bildad tredimensionell fastighet. Den tredimensionella fastigheten skall efter godkänd slutbesiktning av garagebyggnationen av PEAB säljas till ett särskilt parkeringsbolag ( P- bolaget ). C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 3

27 Ärende P-bolaget skall till 51 procent ägas av Kommunen, eller något av Kommunen helägt bolag, och till 49 procent ägas av PEAB. 1.5 Ändamålet med P-bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla garageplatser till i angränsande fastigheters hyresgästers/bostadsrättshavares och till omkringliggande företag och förvaltningar samt för framtida exploateringar. 1.6 Förevarande aktieägaravtal ( Avtalet ) reglerar närmare parternas fortsatta samverkan i P-bolaget. 1.7 Parterna är överens om att PEAB skall äga rätt att överlåta sin andel av P- bolaget (samt sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal) till Bostadsrättsföreningen Branten ( ) ( Bostadsrättsföreningen ) efter det att Garaget överförts till P-bolaget. 1.8 PEAB är införstått med att Kommunen och dess representanter i styrelsen för P-bolaget är bundna av och måste agera i överensstämmelse med kommunallagen. 2. SYFTET MED SAMÄGANDET 2.1 Parterna åsyftar genom detta Avtal reglera sina ömsesidiga rättigheter och skyldigheter såvitt avser framtida ägande och förvaltning av P-bolaget. De rättigheter och skyldigheter som tillkommer part enligt detta Avtal förutsätter att parts respektive ägarandel som anges i punkt 1.4 ovan ej förändras. 3. VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING 3.1 För P-bolaget skall intill dess annat beslutas gälla bilagda bolagsordning, Bilaga 3.1. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta Avtal skall Avtalets bestämmelser äga företräde. 3.2 P-bolagets verksamhet skall bedrivas på kommersiella villkor med ett vinstsyfte som inte skall sträcka sig längre än att täcka avskrivningar på och underhåll av Garaget. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 4

28 Ärende Parterna är eniga om att transaktioner mellan P-bolaget och parterna samt till parterna närstående personer skall ske på strikt marknadsmässiga villkor. 4. BOLAGETS FORTSATTA FINANSIERING 4.1 Om bolaget skulle behöva ytterligare kapitaltillskott för att kunna bedriva sin verksamhet, undvika likvidationsskyldighet enligt aktiebolagslagen eller av annat viktigt skäl gäller följande. 4.2 Parterna skall äga rätt men inte skyldighet, med nedan angivet undantag, att i proportion till respektive parts ägarandel svara för hela eller del av de ytterligare kapitaltillskott som beslutas. Part som ej vill tillskjuta kapitaltillskott förklarar sig medveten om och accepterar att detta kan komma att innebära en utspädning av dennes andel. Den andel som belöper på part som avstår från att svara för ytterligare kapitaltillskott skall fördelas på övrig part i proportion till dennes respektive ägarandel. Oavsett det som angetts tidigare i denna punkt skall båda parter vara skyldiga att tillskjuta kapitaltillskott i förhållande till parternas vid var tid respektive ägarandel upp till ett maximalt sammanlagt belopp om [tvåmiljoner ( )] kronor. Med kapitaltillskott avses varje tillskott av eget kapital som Parterna gör oberoende av om det sker som aktiekapital, annat bundet eget kapital eller som fritt eget kapital. 5. VINSTDISPOSITION Styrelsen skall årligen inför årsstämma lämna förslag avseende utdelningens storlek. 6. STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISORERNA 6.1 Bolagets styrelse skall bestå av fyra ordinarie ledamöter. Kommunen och PEAB äger rätt att utse två ledamöter vardera. 6.2 Parterna skall vara skyldiga att på varje bolagsstämma där utseende eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant förekommer rösta i överensstämmelse med nominering eller förslag till entledigande enligt bestämmelserna i denna paragraf. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 5

29 Ärende Kommunen utser ordförande i P-bolagets styrelse. Styrelsens ordförande skall likaledes vara ordförande på bolagsstämma. 6.4 I mån av behov äger styrelsen utse en verkställande direktör att sköta den löpande förvaltningen i P-bolaget. 6.5 P-bolaget skall ha det antal revisorer som anges i bolagsordningen. 7. STYRELSENS BESLUTFÖRHET 7.1 Styrelsen i P-bolaget är beslutför om styrelsens ordförande samt därutöver minst en styrelseledamot som utsetts av varje part närvarar. För att styrelsen skall vara beslutför krävs sålunda att minst tre styrelseledamöter som valts på bolagsstämma närvarar. 7.2 Beslut på styrelsesammanträde fattas i enlighet med aktiebolagslagens regler. Vid lika röstetal mellan styrelseledamöterna vid omröstning inför beslut i fråga, skall som styrelsens beslut gälla den mening som styrelsens ordförande biträder. 8. FIRMATECKNING Bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen (och av eventuell verkställande direktör för den löpande förvaltningen) av två styrelseledamöter som valts av bolagsstämman i förening, dock med den begränsningen att ledamöter som utsetts ensamt av en part inte skall få teckna firman tillsammans. 9. UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH BESLUTSFATTANDE 9.1 Om verkställande direktör utsetts är denne behörig att besluta i frågor som ryms inom av bolagsstämman fastställd budget. 9.2 Beslut som går utöver av bolagsstämman fastställd budget skall fattas av en enig styrelse. Vidare skall: antagande av årlig budget beslutas av en enig styrelse, ändring av styrelsens arbetsordning, som framgår av Bilaga 9.2.2,beslutas av en enig styrelse. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 6

30 Ärende P-bolagets upptagande av lån eller annan kredit eller ställande av säkerhet beslutas av en enig styrelse, pantsättning av P-bolagets egendom eller andra åtgärder varigenom P-bolaget upplåter säkerhet i sin egendom eller ställer säkerhet beslutas av en enig styrelse, köp och försäljning av fast egendom beslutas av en enig styrelse. 9.3 För giltigt beslut vid bolagsstämma krävs enighet i följande frågor: ändring av bolagsordning, beslut om utdelning, beslut om att P-bolaget skall träda i frivillig likvidation, beslut i frågor inom styrelsens kompetens som av styrelsen hänskjutits till bolagsstämma. 10. ÖVERLÅTELSE 10.1 Part skall äga rätt att utan den andre partens godkännande, dock med de begränsningar som följer av detta Avtal, överlåta sina aktier i P-bolaget (begreppet överlåta i detta Avtal omfattar alla olika former av fång) PEAB äger dock rätt att utan tillämpning av de överlåtelsebegränsningar som följer av detta Avtal (förköp) och av [P-bolagets bolagsordning (hembud)] överlåta samtliga sina aktier till Bostadsrättsföreningen. På motsvarande sätt skall Kommunen ha rätt att överlåta samtliga sina aktier till av Kommunen helägt bolag Part som enligt ovan överlåter sina aktier till annan part skall tillse att sådan ny part blir part och förbinder sig att på den andra partens begäran tillträda detta Avtal i den överlåtande partens ställe. 11. FÖRKÖP 11.1 Part äger förköpa den andra partens aktier om denna part avser att sälja eller på annat sätt överlåta sina aktier till tredje man. Överlåtelsen skall avse samtliga partens aktier i P-bolaget. Detta innebär att parten, innan C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 7

31 Ärende 7 slutligt avtal träffas med tilltänkt förvärvare av aktierna, skall skriftligen erbjuda den andra parten att förvärva samtliga aktier. I erbjudandet skall pris och övriga villkor som har överenskommits med den tilltänkte förvärvaren redovisas Om part beslutar att förköpa aktierna skall denna part underrätta den andra parten inom en månad från erbjudandet enligt ovan. Överlåtelsen skall äga rum och köpeskillingen erläggas inom två veckor från denna underrättelse. Därvid skall de erbjudna aktierna omedelbart överlämnas vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår Köpeskillingen för de förköpta aktierna (dvs. partens samtliga aktier i P- bolaget) skall vara det lägsta av priset som har överenskommits med den tilltänkte förvärvaren och det värde som fastställs med tillämpning av punkt 14.1 nedan. Om överlåtelsen sker genom annat fång än köp skall köpeskillingen likaledes bestämmas med tillämpning av angiven formel Part har aldrig rätt att överlåta sina aktier till lägre pris eller annars mer förmånliga villkor än vad som erbjudits den andra parten. 12. INLÖSEN AV AKTIER VID PARTS OBESTÅND M M 12.1 Skulle någon part under avtalstiden försättas i konkurs, bli föremål för företagsrekonstruktion, ställa in betalningarna, eller eljest måste anses vara på obestånd, skall den andra parten äga rätt att från konkursboet eller andra rättsinnehavare lösa partens aktier i P-bolaget. Framställan om inlösen skall ske genom rekommenderat brev till konkursboet eller rättsinnehavaren respektive den kvarvarande parten inom tre månader från konkursbeslutet, beslutet om företagsrekonstruktionen, inställandet av betalningarna eller då obeståndet inträtt. Priset för aktierna fastställs, om överenskommelse inte kan nås med aktuell rättsinnehavare, med tillämpning av punkt 14.1 nedan. 13. INLÖSEN AV AKTIER PÅ GRUND AV PARTS AVTALSBROTT 13.1 För den händelse part i något för den andra partens väsentligt hänseende bryter mot bestämmelserna i detta Avtal och ej vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmaning från denna part, har den icke felande parten rätt att lösa in den felande partens aktier i P-bolaget. Senast inom 30 dagar från utgången av den frist som den felande parten givits att vidta rättelse, skall den icke felande parten skriftligen genom rekommenderat brev C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 8

32 Ärende 7 påkalla inlösen av den felande partens aktier. Påkallelse skall anses ha skett den dag då rekommenderat brev avsänts. Äganderätten till inlösta aktier övergår den dag då inlösen påkallades. Priset för aktierna fastställs, om inte parterna kommer överens härom inom 30 dagar från påkallandet, enligt bestämmelserna i punkt Felande part som är skyldig att lämna sina aktier till inlösen äger ej rätt att rösta på bolagsstämma eller låta av honom utsedd styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde Inlösen enligt punkt 13.1 ovan utesluter inte andra påföljder i anledning av avtalsbrottet. 14. VÄRDERING 14.1 Vad gäller punkt 11 ovan skall värdet på Bolagets samtliga aktier anses motsvara aktiernas andel av Bolagets synliga eget kapital enligt den vid värderingstidpunkten senast fastställda årsredovisningen för P-bolaget. Vad gäller punkterna 12 och 13 ovan skall värdet på Bolagets samtliga aktier anses motsvara hälften av det i föregående mening angivna värdet. 15. ANDRA AKTIER Vad i detta Avtal stadgas beträffande av parterna nu innehavda aktier i P- bolaget skall gälla samtliga aktier, som de under Avtalstiden kan komma att äga i P-bolaget. 16. PARTS RÄTTSINNEHAVARE Parts skyldighet enligt detta Avtal gäller också för parts rättsinnehavare. 17. BOLAGSAVTAL Bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall ej i något avseende äga tillämpning. 18. SEKRETESS 18.1 Det kommersiella innehållet beträffande det samarbete som regleras i detta Avtal, liksom annan konfidentiell information som part erfar om den andra parten eller beträffande P-bolaget inom ramen för detta Avtal, skall av den mottagande parten ej utnyttjas eller avslöjas för tredje man, såvida informationen saknar betydelse. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 9

33 Ärende Vad som sägs i punkt 18.1 skall dock inte gälla sådan information som mottagaren kan visa: var känd för honom utan sekretessplikt redan då han erhöll informationen i fråga; att mottagaren erhållit eller förvärvat från tredje man, som ej själv varit bunden av sekretessplikt; eller är eller efter mottagandet blir allmänt känd på annat sätt än genom mottagarens underlåtenhet att iakttaga sekretessplikt Vad ovan överenskommits gäller med undantag för sådan information etc. som part kan komma att nödgas utge på grund av myndighets beslut, lag, inklusive offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen eller motsvarande lagstiftning, eller börsregler. 19. FÖRBUD MOT PANTSÄTTNING Part äger ej rätt att pantsätta sina respektive aktier i P-bolaget. 20. AVTALSFÖRÄNDRINGAR OCH OMFÖRHANDLING 20.1 Förändringar eller tillägg av detta Avtal skall göras skriftligen för att vara gällande Om förutsättningarna för detta Avtal väsentligen förändras skall endera Part äga rätt att påkalla omförhandling av avtalet. Detta Avtal gäller dock till dess annat skriftligen överenskommes. 21. AVTALSTID M M 21.1 Detta Avtal gäller från dagen för undertecknande och gäller så länge part äger aktier i P-bolaget. Åtagandet i punkt 18 ovan gäller dock utan begränsning i tiden Om styrelsen eller stämman vid upprepade tillfällen inte lyckas uppnå enighet i fråga där sådan erfordras enligt punkten 9 ovan och oenigheten är bestående under längre tid än tre månader eller uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet ( Deadlock-situation ) skall frågan på endera partens begäran hänskjutas till medling enligt Regler för C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 10

34 Ärende 7 Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. Kostnaderna för Medlingen skall delas lika av Parterna Om medling inte kan lösa Deadlock-situationen skall denna lösas på det sätt som anges i nästa stycke Parterna skall uppdra åt Sveriges advokatsamfunds styrelse att utse en advokat ( Advokaten ) att leda ett budgivningsförfarande avseende parternas samtliga aktier. Så snart Advokaten utsetts skall han sammankalla parterna till ett budgivningsmöte. På detta möte skall vardera parten avge ett skriftligt kontant köpeanbud (utan villkor) på den andre partens samtliga aktier i P-bolaget. Buden skall överlämnas till Advokaten i förseglade kuvert. När Advokaten mottagit de båda buden skall han i parternas närvaro öppna kuverten och tillkännage buden. Den part som avgivit det högsta budet äger förvärva den andre partens aktier. Köpeskillingen skall i sin helhet erläggas kontant till den andre parten inom 30 dagar från budgivningsmötet mot utbekommande av eventuella aktiebrev representerande aktierna vederbörligen transporterade in blanco. 22. ÖVRIGT 22.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet skall inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende Part äger inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan utan motpartens skriftliga godkännande. Dock äger PEAB rätt att utan Kommunens medgivande överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Avtal till Bostadsrättsföreningen. Kommunen skall ha en motsvarande rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta Avtal till av Kommunen helägt bolag till vilket Kommunen överlåter aktierna enligt punkt Detta Avtal är för sin giltighet villkorat av att det godkänns av kommunfullmäktige i Kommunen. På motsvarande sätt förutsätter ändringar eller tillägg enligt punkt 20 godkännande av kommunfullmäktige. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 11

35 Ärende MEDDELANDEN 23.1 Meddelanden enligt detta Avtal skall sändas skriftligen i rekommenderat brev till parternas i ingressen angivna adresser. Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda senast två dagar efter avsändandet av det rekommenderade brevet Om parts adress ändras åligger det denne att omgående meddela den andra parten härom på sätt som nyss angivits Om part, vars adress ändrats, underlåter att vidta vad som ankommer denne härvid, medför detta att meddelande som sänts på ovan angivna adresser anses ha kommit parten tillhanda enligt vad som ovan sagts. 24. LAG OCH TVIST 24.1 Svensk rätt skall äga tillämpning på detta Avtal Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljedomsförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm, Sverige och hållas på svenska Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra parten med anledning av tvisten eller om en sådan skyldighet följer av författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC 12

36 Ärende 7 Detta Avtal har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. UPPLANDS-BRO KOMMUN PEAB BOSTAD AB Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande 13 C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BIRJOH.UPPLANDS-BRO.029\IMAGING SUITE\CACHE\VIEW\1\47545\AKTIEÄGARAVTAL (REN ).DOC

37 Ärende 7 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är Österhöjdens Garage Aktiebolag. Bolagets organisationsnummer är Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län. 3 Verksamhet Bolagets skall driva och förvalta garagerörelse samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall utöver lagstadgat antal arbetstagarrepresentanter bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör att teckna bolagets firma. 7 Revisorer En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 8 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev på posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. 9 Bolagsstämman Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

38 Ärende 7 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid stämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 3 april 2008.

39 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen Dnr Maria Johansson Ärende 8 1 Kommunstyrelsen Val av två ledamöter och en suppleant i styrelsen för Österhöjdens Garage AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Till ledamöter i Österhöjdens Garage AB till och med utse: NN, ordförande NN 2. Till suppleant i Österhöjdens Garage AB till och med utse: NN Ärendebeskrivning Mellan Upplands-Bro kommun och PEAB Bostad AB har ramavtal samt markanvisningsavtal avseende Österhöjden upprättats. Avtalen godkändes i kommunfullmäktige , 143 respektive , 22. Ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet godkändes av kommunfullmäktige Detaljplanen för Österhöjden medger byggrätt för bostadsändamål (6 st punkthus) samt parkeringsgarage. För garaget har bildats en egen fastighet genom tredimensionell fastighetsbildning. Garaget kommer att ägas av Österhöjdens Garage AB. I markanvisningsavtalet anges att garagefastigheten efter godkänd slutbesiktning av garagebyggnationen ska försäljas till ett särskilt parkeringsbolag, Österhöjdens Garage AB, som till 51 % ska ägas av Upplands-Bro kommun eller något av kommunens bolag och till 49 % av PEAB. Under byggtiden kommer bolaget vara helägt av PEAB Bostad AB. Efter godkänd slutbesiktning fördelas ägandet mellan kommunen och PEAB (som överlåter sin del till bostadsrättsföreningen i Österhöjden, Brf Branten). Aktieägaravtalet reglerar Upplands-Bro kommunns och PEAB:s samverkan i bolaget. Bolagsordningen ingår som bilaga i aktieägaravtalet. Bolagets styrelse skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Kommunen utser ordförande i bolagets styrelse samt en ledamot och en suppleant. Efter godkänd slutbesiktning försäljes Österhöjdens Garage AB till Upplands- Bro Kommun och PEAB Bostads AB (som överlåter sin del till bostadsrättsföreningen i Österhöjden, Brf Branten). I samband men detta hålls en extra bolagsstämma i bolaget för val av styrelse. Upplans-Bro kommun ska tillsätta två ledamöter varav en ordförande och en suppleant till styrelsen för Österhöjdens Garage AB.

40 Ärende 8 Sida 2 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den , markanvisningsavtal med PEAB avseende Österhöjden, dnr: Kommunfullmäktiges beslut den , tilläggsavtal till markanvisningsavtal för Österhöjden (PEAB), dnr: Kommunfullmäktiges beslut den , aktieägaravtal och bolagsordning för Österhöjdens Garage AB. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Aktieägaravtal mellan Upplands-Bro kommun och PEAB Bostad AB med bolagsordning som tillhörande bilaga. P:\MALLAR\KSF\Tjänsteskrivelse kopplad till Diabas.dot /

41 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen Dnr Maria Johansson Kommunstyrelsen Ärende 9 1 Borgen för Kungsgården och Norrgården/Solgården - AB Upplands-Brohus Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Kommunen tecknar borgen som för egen skuld tills full betalning sker för AB Upplands-Brohus lån om högst kronor för köp av Kungsgården och Norrgården/Solgården. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 166, bland annat att sälja fastigheter till Upplands-Bro kommunfastigheter AB enligt en förteckning daterad samt att försäljningarna ska ske till bokfört värde. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att verkställa försäljningen. Den 29 november 2009 beslutade kommunstyrelsen att sälja 26 av fastigheterna till Kommunfastigheter för 204 miljoner kronor. Beträffande Kungsgården och Norrgården/Solgården gjorde förvaltningen och bolaget bedömningen att avvakta med försäljningen av fastigheterna tills frågan om mervärdesskattekonsekvenserna vid en försäljning var utredda. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till köpeavtal för Kungsgården och Norrgården/Solgården med tillträde Köpesumman uppgår till kronor vilket är bokfört värde inklusive investerings-moms som kommunen måste återbetala på ny- och ombyggnad under den senaste 10-årsperioden. Momsen får sedan AB Upplands-Brohus återsöka hos Skatteverket. Förvaltningen föreslår att borgen lämnas för lån som tecknas av AB Upplands- Brohus upp till den överenskomna köpesumman. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 maj Kommunstyrelsens beslut den xx, försäljning av Kungsgården och Norrgården/Solgården till AB Upplands-Brohus. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer Kommunen har vid årsskiftet borgensåtaganden för AB Upplands- Brohus på kronor. Förvaltningen bedömer att ett utökat borgensåtagande inte innebär ökad risk för kommunen. Förvaltningen tillstyrker att kommunen tecknar borgen upp till den överenskomna köpesumman. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN V:\KSF\Diabasmallar\TJÄNSTESKRIVELSE.dot

42 Ärende 9 Sida 2 Elisabeth Särenfors kommundirektör Kopia av beslut till: AB Upplands-Brohus Maria ekonomichef V:\KSF\Diabasmallar\TJÄNSTESKRIVELSE.dot /

43 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Ärende 10 Handläggare, telefon Datum Vår beteckning David Lanthén, Dnr Kommunstyrelsen Samarbetsavtal avseende framtida exploatering av Norrboda verksamhetsområde och del av Brunna verksamhetsområde Förslag till beslut Upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Upplands-Bro kommun och HSB Stockholm ekonomisk förening avseende framtida exploatering av Norrboda versamhetsområde och del av Brunna verksamhetsområde godkänns. Sammanfattning HSB Stockholm Ekonomisk förening äger fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, belägen söder om Brunna trafikplats. Upplands-Bro kommun äger fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:330 och 1:403, belägna norr om Brunna trafikplats. Mellan HSB s och kommunens fastigheter finns vägportar under väg E18 och påfartsramp utan utbyggd vägförbindelse. Parterna har för avsikt att gemensamt upprätta detaljplan för dessa fastigheter. Inför detaljplanearbetet har ett förslag till samarbetsavtal upprättats mellan Upplands-Bro kommun och HSB Stockholm Ekonomisk förening. Avtalet reglerar det fortsatta samarbetet, kostnader och ansvar under planprocessen, prissättningsmetod för mark samt principerna för överlåtelse av fastigheter mellan parterna. I samband med antagande av detaljplan kommer detta avtal att ersättas med exploteringsavtal. Beslutsunderlag Upprättat förslag till samarbetsavtal. Ärendet HSB Stockholm Ekonomisk förening äger fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, belägen söder om Brunna trafikplats. Fastigheten har gällande områdesbestämmelser för kontor, handel och industri. Området är i gällande Överiktsplan, ÖP 2000, utpekat som utbyggnadsområde för verksamheter. Upplands-Bro kommun äger fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:330 och 1:403, belägna norr om Brunna trafikplats. Fastigheterna är detaljplanelagda för industriandamål. För kommunens fastigheter finns ett planuppdrag meddelat för att möjliggöra att handel kan bedrivas inom fastigheterna.

44 2(2) Ärende 10 Mellan HSB s och kommunens fastigheter finns vägportar under väg E18 och påfartsramp utan utbyggd vägförbindelse. Parterna har för avsikt att gemensamt upprätta detaljplan för dessa fastigheter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen meddelar planuppdrag för fastigheten fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331 i ett separat ärende. Inför detaljplanearbetet har ett förslag till samarbetsavtal upprättats mellan Upplands-Bro kommun och HSB Stockholm Ekonomisk förening. Avtalet reglerar det fortsatta samarbetet, kostnader och ansvar under planprocessen, prissättningsmetod för mark samt principerna för överlåtelse av fastigheter mellan parterna. I samband med antagande av detaljplan kommer detta avtal att ersättas med exploteringsavtal. Barnperspektiv Det upprättade förslaget till samarbetsavtal bedöms inte ha någon påverkan ur ett barnperspektiv. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Emelie Grind Plan- och exploateringschef

45 Ärende 10 Mellan Upplands-Bro Kommun, , nedan kallad kommunen och HSB Stockholm Ekonomisk förening, nedan kallad HSB, har träffats följande Samarbetsavtal rörande exploatering av del av fastigheterna Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331 och 1:403 nedan kallad fastigheterna, i Upplands-Bro Kommun. 1. Bakgrund 1.1 Fastigheterna är belägna i anslutning till Brunna trafikplats. HSB:s fastighet är belägen söder om väg E18 och har gällande områdesbestämmelser för kontor, handel och industri. Kommunens fastigheter är belägna norr om väg E18 och är detaljplanelagda för industriändamål. För dessa finns ett planuppdrag meddelat att revidera gällande detaljplan så att handel blir möjlig inom området, vägförlängning kan genomföras m.m. Mellan fastigheterna, under väg E18 och påfartsramp, finns vägportar utan utbyggd vägförbindelse. 1.2 Målsättningen är att utreda om det finns förutsättningar för att etablera handel och verksamhet med upp till m 2 Bta på fastigheterna samt knyta ihop dessa via befintliga vägportar och om så är möjligt detaljplanelägga fastigheterna. 1.3 Detta avtal syftar till att reglera det fortsatta samarbetet, kostnader och ansvar under detaljplaneprocessen, principerna för överlåtelse av, och prissättning för, mark mellan parterna. I samband med antagande av detaljplan kommer detta avtal att ersättas med ett exploateringsavtal. 1.4 Parterna skall verka för och ha ambitionen att bygga ut området enligt ovan och i den takt kommande exploateringsavtal anger. 2. Organisation 2.1 Parterna skall bilda en styrgrupp för detaljplanearbetet. 2.2 Parterna förbinder sig att jämbördigt ställa upp med erforderliga resurser. 2.3 Kommunen representeras i styrgruppen av planarkitekt och projektledare exploatering och, HSB av projektutvecklare.

46 Ärende Tidplan 3.1 Parternas ambition är att arbetet skall bedrivas så att detaljplan kan antas och exploateringsavtal godkännas senast Utbyggnaden av fastigheterna skall ske samordnat i etapper. 4. Markägande 4.1 HSB äger Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:331 vilket utgör ca 60 % av planområdet och kommunen äger Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:330 och 1:403 vilka utgör ca 40 % av planområdet. Trafikverket äger Upplands-Bro Kungsängens Kyrkby 1:37 inom vilken väg E18 och vägportarna är belägna. 5. Planarbete 5.1 Parterna skall verka för att en, om inte parterna kommer överens om annat, detaljplan upprättas för fastigheterna som antas och vinner laga kraft. Parterna skall verka för att kommunstyrelsen snarast ger planuppdrag till Plan och exploateringsavdelningen. 5.2 HSB beställer, i samråd med kommunen, gemensamt skissarbete och handelsutredningar till grund för detaljplanearbetet. Upphandling av projektering, utredningar, plankonsult m.m. för detaljplanearbetet skall utföras av HSB. 5.3 Kostnaderna för upprättande av detaljplan och den formella planhanteringen delas lika mellan HSB och Kommunen. Upplupna kostnader faktureras kvartalsvis i efterskott. 5.4 Kommunen ombesörjer den formella planhanteringen. 5.5 Parterna står för kostnaderna för den egna projektledning enligt I och med att HSB bekostar detaljplanen skall de vara befriade från att erlägga planavgift i samband med bygglov. 6. Offentliga lokaler 6.1 Parterna skall verka för att erforderlig mark för offentlig verksamhet avsätts i detaljplanen.

47 Ärende Principen för överlåtelse av fastigheter 7.1 Parternas gemensamma avsikt är att HSB skall förvärva den del av kommunens fastigheter som blir detaljplanelagd för handel och kommunen skall förvärva den del av HSB:s fastighet som blir detaljplanelagd för verksamheter. Förvärven skall så långt det är möjligt ske genom markbyten på ett sådant sätt att likvida transaktioner inte behöver genomföras. 7.2 Samtlig allmän platsmark skall överlåtas till kommunen. 8. Markpris 8.1 Parterna skall förvärva marken av varandra via byte, köp eller fastighetsreglering. Särskilda bytes- eller köpe- och fastighetsregleringsavtal skall upprättas mellan parterna avseende marköverlåtelse. 8.2 Marknadsvärdet och ersättningen för den mark som överlåtes mellan parterna skall bestämmas till belopp senast när exploateringsavtalet tecknas. Markpriset skall baseras på värdering utförd av oberoende värderingsman som skall anlitas gemensamt av parterna. 8.3 Parternas ambition är att mark enligt 7.1 ska överlåtas grovplanerad enligt plushöjder i den kommande detaljplanen. Förutsättningarna för detta skall utredas under planarbetet och regleras vidare i kommande exploateringsavtal. 8.4 För allmän platsmark som överlåts till kommunen skall ingen ersättning utgå. 9. Allmänna anläggningar 9.1 Kommunen skall vara huvudman för allmänna anläggningar. 9.2 Under planarbetet skall förprojektering och kostnadsutredning för de allmänna anläggningarna genomföras. 9.3 Kostnadsansvar för gator och ledningar inklusive anslutningar till befintlig infrastruktur ligger på respektive fastighetsägare och regleras i kommande exploateringsavtal. Kostnader förknippade med passagen mellan fastigheterna via befintliga vägportar skall delas mellan parterna vilket också regleras i kommande exploateringsavtal. 9.4 När HSB uppfyllt åtagandena i exploateringsavtalet skall de anses till fullo ha erlagt gatukostnader för byggrätterna, dels endast erlägga reducerad va-avgift. 9.5 I planskedet skall hänsyn tas till möjligheterna att via försäljning av bergmassor gemensamt finansiera utbyggnaden av de allmänna anläggningarna.

48 Ärende Miljö-, energi-, och gestaltningsfrågor 10.1 Parterna är överens om att särskilt beakta miljö-, energi- och gestaltningsfrågorna i planarbetet. Området skall bebyggas på ett sätt som ger låg belastning på miljön och med god energihushållning. Parterna är överrens om att särskilt beakta gestaltningen mot väg E18. Goda förutsättningar för kollektivtrafiken skall ges. 11. Exploateringsavtal 11.1 I samband med att detaljplan antas för området skall detta samarbetsavtal ersättas med exploateringsavtal. I detta avtal kommer parternas ansvar för exploateringen av fastigheterna mer att preciseras. Detsamma gäller villkoren för marköverlåtelser, etappindelning och utbyggnadsordning m.m. 12. Överlåtelse av avtalet 12.1 Detta avtal får ej överlåtas till annan utan parternas skriftliga godkännande. 13. Verkan av ändrade förhållanden 13.1 Om planarbetet skulle avbrytas skall parterna bära sina respektive nedlagda kostnader. 14. Giltighet 14.1 Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det dels godkänns dels av kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun genom beslut som vinner laga kraft, dels av HSB i enlighet med HSB s beslutsordning.

49 Ärende 10 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt Kungsängen För Upplands-Bro kommun Stockholm HSB Stockholm ek. för. Yvonne Stein Kommunstyrelsens ordförande.. Elisabeth Särenfors Kommundirektör.. Bevittnas: Bevittnas:....

50 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Birgitta Johansson Dnr Reviderad: Ärende 11 1 Kommunstyrelsen Motion med rubriken Motion om att göra en översikt av behovet av grönområden i Kungsängen och i Bro Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen bifalles med hänvisning till att den översikt som motionären efterfrågar redan pågår inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Sammanfattning Keristin Åkare (V) har skrivit en motion med rubriken Motion om att göra en översikt av behovet av grönområden i Kungsängen och i Bro daterad den 8 februari Med anledning av att det finns planer på en exploatering av Rankhusskogen, ett område som många vill värna om, samt då behovet av närbelägna strövområden ökar föreslår motionären att kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att göra en översikt av behovet av strövområden i Kungsängen och i Bro. Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnads-nämnden har konstaterat att den översikt som motionären efterfrågar pågår inom förvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna uppfattning. Beslutsunderlag Ärendet Motion om att göra en översikt av behovet av grönområden i Kungsängen och i Bro den 8 februari Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 17 mars Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut den 9 april 2008, 27 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april Samhällsbyggnadsförvaltningen, i nära samarbete med bildningsförvaltningen, har utvecklat och kommer i framtiden att fortsätta utveckla området runt Lillsjön. Bland annat har en promenadväg runt sjön anlagts. Utöver detta har en vandringsled från Stäksön vidare över Lennartsnäs med slutpunkt i Bro färdigställts. Inom plan- och exploateringsavdelningen har man tagit fram en grönplan som därefter antagits av kommunfullmäktige. Grönplanen är främst framtagen för kommunens båda tätorter och fokus ligger på kulturmiljö och landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald, sociala värden samt rekreation och uppfyller till stor del det motionären efterfrågar.

51 2(2) Ärende 11 Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden har konstaterat att den översikt som motionären efterfrågar pågår inom förvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna uppfattning. Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det ovan angivna beslutförslaget inte kan stå i strid med barnets bästa då den översikt som motionären föreslår redan pågår inom förvaltningarna. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Karl-Erik Lindholm Kanslichef Kopia av beslut till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden

52 Ärende 11

53 Ärende 11

54 Ärende 11

55 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Birgitta Johansson Dnr Reviderad: Ärende 12 1 Kommunstyrelsen Kvalitet och genusmedvetenhet inom barnomsorgen genom medvetna medieval och viktig fortbildning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 1. Motionens första yrkande avslås med hänvisning till att motionärernas yrkandet kan komma att stå i konflikt med grundlagstadgad tryck- och yttrandefrihet. 2. Motionens yrkande två och tre bifalles eftersom de åtgärder som efterlyses pågår inom bildningsnämndens verksamhet. Sammanfattning Miljöpartiet de Gröna föreslår i en motion om kvalitet och genusmedvetenhet inom barnomsorgen genom medvetna medieval och viktig fortbildning, att tidningar som inte är genusneutrala tas bort i barnomsorgen, att samarbete med den mediekompetens som finns på biblioteken etableras och att fortbildningsinsatser i genuskunskap genomförs för all barnomsorgspersonal. Bildningsförvaltningen har den 6 oktober yttrat sig i ärendet. Bildningsnämnden har den 20 oktober 2009 föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionärernas första yrkande kan komma att stå i konflikt med grundlagstadgad tryck- och yttrandefrihet samt att de åtgärder som efterlyses i yrkande två och tre måste anses pågå inom bildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2010 Ärendet Kvalitetsredovisning för förskola, skolbarnsomsorg och skolverksamhet i Upplands-Bro kommun 2009, sid 4-13 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2009 Bildningsnämndens beslut, Bin 87, den 20 oktober 2009 Att begränsa ett barns rätt att ta med sig tidningar till förskolan är inte bara svårt utan även på gränsen till censur. Gränsdragningen av vilka saker barnen kan ta med sig till förskolan kan lätt bli godtycklig och, beroende på syftet med begränsningen, stå i strid med våra mest grundläggande fri- och rättigheter. Bildningsförvaltningen har i sin skrivelse av den 6 oktober 2009 påtalat svårigheten med en sådan styrning men också uppgivit att det kommersiella budskapet kan användas på ett konstruktivt sätt i kritisk granskning av vilket

56 2(2) Ärende 12 budskap som förmedlas. Denna kritiska granskning som förespråkas av bildningsförvaltningen följer läroplanen för förskolan som bland annat fastslår följande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Av bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2009 framgår att det finns ett väl fungerande samarbete mellan förskolorna och biblioteket och utskick av boklådor till förskolorna. Läroplanen för förskolan anger bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oavsett kön, social eller etnisk bakgrund. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Av kvalitetsredovisning för förskola, skolbarnsomsorg och skolverksamhet i Upplands-Bro kommun 2009 framgår att rätten att bestämma över resurserna läggs ut så långt som möjligt i organisationen. Varje enhet har en chef som ansvarar för verksamhet, kvalitets- och utvecklingsarbete, arbetsmiljö, ekonomi och personal. Det uppges vidare att varje förskola har en kompetensutvecklingsplan som berör gemensamma insatser vid förskolan. Anställda har en individuell utvecklingsplan som fastställs i medarbetarsamtal med närmaste chef, vilket kan föranleda individuella fortbildningsinsatser. Diskussioner pågår ständigt om hur fortbildning ska utformas för att ge personal kunskaper i arbetet och öka kvaliteten i verksamheten. Det konstateras vidare att det generellt, sedan 2008, finns en ökad medvetenhet att stimulera barnens nyfikenhet för icke traditionella aktiviteter genom genusmedveten pedagogik. Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det ovan angivna beslutförslaget inte kan stå i strid med barnets bästa då förslaget dels tillförsäkrar barnet dess grundläggande fri- och rättigheter och dels då de åtgärder som motionärerna föreslår redan pågår inom bildningsförvaltningen. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Karl-Erik Lindholm Kanslichef

57 Ärende 12

58 Ärende 12

59 Ärende 12

60 Ärende Motion om kvalitet och genusmedvetenhet inom barnomsorgen genom medvetna medieval och viktig fortbildning Hög kvalitet i kommunens verksamheter bör vara en absolut självklarhet. Med våra gemensamma skattepengar har vi anledning att förvänta oss det bästa möjliga. Verksamheter riktade till våra barn och ungdomar är inget undantag. Bästa möjliga kvalitet på verksamheterna måste ständigt eftersträvas. Då gäller det att ta till sig forskning och ständigt utveckla verksamheterna allt för att hjälpa våra barn och ungdomar till en bra start i det samhälle de ska leva och verka i. Miljöpartiet i Upplands-Bro har redan engagerat sig i kostfrågan. Nu vänder vi blickarna också mot den värderingskost som bjuds. I vårt samhälle behöver vi både pojkars och flickors kreativitet och kapacitet. Därför görs ansträngningar att till exempel rekrytera flickor till naturvetenskapliga utbildningar och tekniska yrken. Och man vill till exempel öka andelen män inom skola och omsorg. I kommuner och företag framställs jämställdhetsplaner och policys. Men vi vet att värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet. Därför är det viktigaste vi kan göra att på olika sätt ge barnen bra och nyanserade förebilder. En enkel och fundamental åtgärd är att gå igenom de medier som finns i förskolor och på fritidshemmen. Vad bjuds det för tidningar, tidskrifter, böcker, filmer med mera? Att med våra skattemedel finansiera medier med värderingar som går stick i stäv med barnens och samhällets intressen är oacceptabelt. Miljöpartiet yrkar: 1. Prinsessan, Barbie, Spindelmannen och dylika tidningar plockas bort från de platser där de finns, då de inte har inom barnomsorgens verksamheter att göra. 2. Ett samarbete med den kvalificerade mediekompetens vi har på biblioteken organiseras, så att kvalitén på barnomsorgens medier säkras. Till exempel kan man upprätta och kontinuerligt aktualisera en lista på rekommenderade medier som sedan förvaltas av personal i ansvarsställning på varje enhet. 3. Fortbildningsinsatser avseende genuskunskap genomförs för all barnomsorgspersonal. För Miljöpartiet de Gröna i Upplands-Bro Anna Norberg, Sven Örnsten, Matilda Baraibar, Robert Damberg

61 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Birgitta Johansson Dnr Ärende 13 1 Kommunstyrelsen Motion om bättre vård åt de gamla som bor hemma Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med hänvisning till att motionärens förslag inte går att genomföra då Upplands-Bro kommun inte har möjlighet att erbjuda eller påverka val av hälso- och sjukvård för dem som inte bor i en särskild boendeform. Sammanfattning Anna Norberg (MP) har skrivit en motion med rubriken bättre vård åt de gamla som bor hemma daterad den 31 mars I motionen föreslås att hemmaboende gamla som har behov av vård skall knytas till den äldrevårdskompetens som finns på servicehusen. Socialförvaltningen och socialnämnden har konstaterat att Upplands-Bro kommun inte har någon möjlighet att erbjuda eller påverka val av hälso- och sjukvård utanför de särskilda boendena. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna uppfattning. Beslutsunderlag Ärendet Motion om bättre vård åt de gamla som bor hemma den 31 mars Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 mars Socialnämndens förslag till beslut den 19 mars 2009, 19 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2010 Kommunernas ansvar innebär att de ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en särskild boendeform. Kommunens ansvar och befogenhet omfattar inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. Det ansvaret innehar istället Stockholms läns landsting. Denna ansvarsfördelning anges i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 18. Upplands-Bro kommun har därmed endast ansvar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterskenivå vid de särskilda boendeformerna. För övriga kommuninvånare, oavsett om man har hemtjänstinsatser eller inte, har landstinget hela hälso- och sjukvårdsansvaret. Socialförvaltningen och socialnämnden har konstaterat att Upplands-Bro kommun inte har någon möjlighet att erbjuda eller påverka val av hälso- och sjukvård utanför de särskilda boendena. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna uppfattning.

62 2(2) Ärende 13 Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet inte berör barn på så sätt att det ovan angivna beslutsförslaget kan stå i strid med barnets bästa. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Karl-Erik Lindholm Kanslichef Kopia av beslut till: Socialförvaltningen Socialnämnden

63 Ärende 13

64 Ärende 13

65 Ärende 13

66 Ärende Motion om bättre vård åt de gamla som bor hemma Upplands-Bro äldrepolicy går i stor utsträckning ut på att gamla människor så länge som möjligt ska bo kvar hemma. För att möjliggöra detta satsar man på hemtjänstinsatser åt dem som behöver hjälp. Men ålderdomen är, som bekant, ofta förknippad med krämpor, sjukdom och vårdbehov. De allt sjukare gamla kvarboende hänvisas emellertid bara till den ordinarie vårdcentralen med sina vanliga allmänläkare. Men det finns speciella äldreläkare, geriatrier, och sjuksköterskor som servar de boende i servicehusen! Eftersom allt fler vårdbehövande gamla personer bor hemma i eget boende föreslår Miljöpartiet att hemmaboende gamla knyts till den äldrevårdkompetens som servar servicehusen. Miljöpartiet de Gröna i Upplands-Bro Anna Norberg

67 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Birgitta Johansson, Ärende 14 1 Kommunstyrelsen Förslag om att en centralt placerad gata uppkallas efter Annika Sörenstam Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta Motionen avslås med hänvisning till Ortsnamnsrådets rekommendationer om bruk av memorialnamn och samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Sammanfattning Richard Ramstedt (M) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att en centralt placerad gata uppkallas efter Annika Sörenstam och att kommunfullmäktige ska besluta vilken gata som kan uppkallas efter henne. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2009 konstaterat att ett godkännande av motionen skulle stå i strid med vad Ortnamnsrådet rekommenderar vad gäller bruk av memorialnamn. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog den 8 april 2009 att motionen ska avslås. Kommunstyrelse-förvaltningen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beslutsunderlag Ärendet Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2010 Ortnamnsrådets rekommendation, om bruk av memorialnamn Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari Motion från Nya moderaterna den 17 december Namnsättning efter personer så kallade memorialnamn är en typ av ortnamn som används världen över för att hedra en person. Ortnamnsrådet rekommenderar, i enlighet med FN:s resolution VIII/2, Sveriges kommuner och andra namngivare att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn. Rådet rekommenderar också att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på så sätt att en rimlig tid måste ha gått innan en avliden persons namn får användas i ortnamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Barnperspektiv Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det ovan angivna beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa.

68 2(2) Ärende 14 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Elisabeth Särenfors Kommundirektör Karl-Erik Lindholm Kanslichef

69 Ärende 14

70 Ärende 14

71 Ärende 14

72 Ärende 14

73 Ärende 14

74 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Ärende 15 Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson, Dnr Kommunstyrelsen Beslut om förlagslån i Kommuninvest Förslag till beslut 1. Upplands-Bro kommun beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 3,5 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, 2. Finansieringen av utlåningen skall ske genom egna medel. 3. Kommunstyrelsen får rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Sammanfattning Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie årsstämma beslutat att medlemmarna skall erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet skall uppgå till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att nå denna nivå senast år Upplands-Bro kommun har erbjudits att teckna 3,5 miljoner kronor av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om Upplands-Bro kommun avstår från att delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen skall teckna den erbjudna lånedelen på 3,5 miljoner kronor. Ärendet Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie årsstämma beslutat att medlemmarna skall erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet skall uppgå till

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000)

KOMMANDITBOLAGSAVTAL. (Antaget av kommunfullmäktige , 149, d.nr 2215/2000) KOMMANDITBOLAGSAVTAL (Antaget av kommunfullmäktige 2000-08-21, 149, d.nr 2215/2000) Bolagsmän 1. Norrköpings kommun (org nr 212000-0456) 601 81 Norrköping 2. Fastighets Aktiebolaget Kvarnholmarna i Norrköping

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1

AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB. Reviderat förslag 2011-01-01. 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB Reviderat förslag 2011-01-01 5163964-v1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Bolagets bildande m m 4 3 Bolagsordning 4 4 Styrelse m m 4 5 Överlåtelse

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-09-13 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:465 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer