Ett stort evenemangsår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 - Ett stort evenemangsår!"

Transkript

1

2 Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha möjlighet till en innehållsrik fritid och besökare ska attraheras att komma till Linköping. Arenabolagets 2011 har präglats av riktigt stora publika evenemang, konferenser och kongresser. Att ha genomfört alltifrån världsmästerskap till stora TV-produktioner och flera internationella kongresser är ett resultat av de satsningar bolaget har gjort för att värva fler större arrangemang till Linköping. Det är ett bra bevis och erkännande av att vår organisation och vårt arbete lever upp till vårt uppdrag. Evenemang och konferenser är viktiga för en stad. Inte minst för det lokala näringslivet. Under 2011 genererade bolagets verksamhet 109 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning enligt beräkningar gjorda av Handelns Utredningsinstitut. De turistekonomiska effekterna av Arenabolagets aktiviteter är därmed högre än någonsin tidigare. Att människor väljer att resa till Linköping på grund av en konsert, show eller kongress är betydelsefullt och ger näringsidkare bättre förutsättningar som även kommer kommuninvårarna tillgodo. Både publika och icke-publika evenemang är ett effektivt tillvägagångssätt för att attrahera besökare utifrån och därmed ett inflöde av intäkter till bland andra hotellen, restauratörerna och handeln. Det känns otroligt bra att kunna se de ekonomiska effekterna för Linköping. Samverkan över kommungränserna är avgörande för hur väl vi lyckas med att locka människor till Linköping. När det gäller att få fler stora nationella och internationella kongresser till regionen för att skapa tillväxt förverkligades arbetet med East Sweden Convention Bureau under Att tillsammans med våra kollegor i Norrköping och en stor uppslutning av aktörer i hela regionen bygga en attraktiv destination och sälja den till omvärlden ska bli en riktigt spännande resa. Vi ska attrahera nya konferenser och kongresser till vår del av Sverige blev även ett år då bolaget fick ta emot en fin utmärkelse. Av SSQ Award utsågs Arenabolaget till Årets dagkonferensanläggning Utmärkelsen grundar sig på hur våra gäster, medarbetare och mystery shoppers upplever oss. Omdömena ger oss anledning att vara riktigt stolta över både det vi gjort och framförallt hur vi har gjort det under Johan Rustan VD Arenabolaget i Linköping AB

3 Styrelsen och verkställande direktören för Arenabolaget i Linköping AB Org. nr avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011

4 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse s. 3 Styrelsens förslag till vinstdisposition s. 5 Resultaträkning s. 6 Balansräkning s. 7 Kassaflödesanalys s. 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer s. 10 2

5 Förvaltningsberättelse Bolag nr , Arenabolaget i Linköping AB. Arenabolaget i Linköping AB bedriver verksamhet inom mötes-, evenemang-, restaurang samt turismbranschen. Huvudkontoret är lokaliserat till anläggningen Konsert & Kongress i centrala Linköping. Bolaget är verksamt sedan januari 2007 genom sammanslagningen av systerbolagen Linköping Konsert & Kongress AB och det tidigare Arenabolaget i Linköping AB. Antal aktier i företaget är Arenabolagets affärsidé: Vi ska våga vara annorlunda och unika med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser för alla. Vision: Genom vårt engagemang ska vi bidra till att människor får upplevelser som överträffar deras förväntningar. Ägaren har fastställt motiv för ägande, verksamhetskrav samt uppdrag 2011 för bolaget. Enligt de fastställda verksamhetskraven ska Arenabolaget: - arbeta för att Linköping ska upplevas som en attraktiv evenemangs-, upplevelse- och mötesdestination året runt. - arbeta för att Linköping upplevs som en attraktiv kommun att bo och verka i samt flytta till. - samverka med andra kommunala och privata besöksmål för att stärka bilden av Linköping och främja ett turistekonomiskt inflöde. - verka för att samordning sker med andra kommunägda bolag i syfte att stärka attraktionskraften för Linköping. - samverka med andra anläggningar och arrangörer så att Linköping finns på arrangemangskartan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. - vara drivande i att tillsammans med fastighetsägare, kommunen och olika arrangörer skapa och utveckla ett intressant innehåll som gör att Linköping Konsert och Kongress, Cloetta Center och Sporthallen samt andra platser som kommunen har rådighet över har en hög nyttjandegrad. - aktivt arbeta för ett regionalt samarbete inom kultur-, mötes- och besöksnäring. 3

6 Väsentliga händelser Arenabolaget har genom en rad insatser under 2011 arbetat för att samordna besöksnäringen i Linköping samt marknadsföra och öka attraktionskraften till Linköping. Visit Linköpings satsning på affärsturism fortsatte under året genom att man tillsammans med Upplev Norrköping, Marknadsbolaget och Visit Östergötland utarbetade etableringen av en regional Convention Bureau. Convention Bureauns syfte är att attrahera både nationella och internationella konferenser och kongresser till hela regionen. Att två städer samarbetar för att tillsammans bilda en Convention Bureau är unik och den första i sitt slag. Under 2011 genomförde Arenabolaget över 200 publika evenemang som besöktes av personer. Stora arrangemang som Handbolls VM, Melodifestivalen, Idol och skatelegenden Tony Hawk s Grand Jam attraherade tusentals besökare och gav Linköping mycket publicitet i media under året. För att etablera Linköping som en attraktiv internationell mötesdestination har Arenabolaget under 2011 deltagit på ett antal större internationella mötesmässor i Europa, med det primära syftet att attrahera stora internationella mötesarrangörer. Arenabolaget har även genomfört flera internationella kongresser under sommarmånaderna, då svenska företag och organisationer konfererar mindre. Detta är en av företagets målsättningar för att få en jämnare beläggningsgrad under året. Bolagets verksamhet genererar årligen turistekonomiska intäkter på runt 100 miljoner kronor till olika näringar i Linköping. Mätningar gjorda av Handelns Utredningsinstitut visade att Handbolls VM, Melodifestivalen, Transportforum, Tony Hawks show och WREC (World Renewable Energy Congress), genererade sammanlagt en turistekonomisk omsättning på 25 miljoner kronor under våren Siffran talar sitt tydliga språk och visar att besöksströmmar till en stad är viktigt och ett effektivt tillvägagångssätt för att generera intäkter till det lokala näringslivet. Framtiden Genom etableringen av East Sweden Convention Bureau kommer arbetet med att profilera Linköping och regionen som mötesdestination intensifieras de kommande åren. För att öka effekten av de evenemang som kommer till Linköping har Arenabolaget initierat ett samverkansprogram mellan lokala aktörer. Arbetet ska resultera i ett mervärde för både näringsidkare och invånare i Linköping. Linköpings Stadsfest kommer att genomföras årligen under de närmsta tre åren och Arenabolaget kommer att vara en av de drivande aktörerna för att utveckla Stadsfesten ytterligare under denna period. Ekonomi Årets nettoomsättning uppgick till tkr ( tkr) vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Den ökade volymtillväxten har även inneburit högre kostnader för företaget, främst gällande gager och andra konsertomkostnader. Ombyggnationen av restaurang Bistro och evenemangslokalen Backstage har under året medfört vissa initiala kostnader. 4

7 Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till minus tkr (-357 tkr), vilket är bättre än budgeterat resultat på minus tkr. Bolagets soliditet vid året slut är 50,6 % vilket uppfyller de av ägaren ställda krav på 28 %. Bolagets avkastning på justerat eget kapital är negativt (-7,8 %), vilket är lägre än de av ägaren ställda långsiktiga krav på +5 %. Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Årets resultat efter finansiella poster, tkr Årets resultat efter skatt, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 50,6 49,6 53,7 Justerat eget kapital, tkr Avkastning på justerat eget kapital, % neg neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

8 Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning på materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets förlust

9 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

11 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 2 mm Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag från vad avgetts nedan gällande lagervärdering. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning av tjänster intäktsredovisas när tjänsten eller arrangemanget utförs. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Maskiner och inventarier 3-10 år 10

13 Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde enligt BFN R5, Redovisning av statliga stöd. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas till återanskaffningsvärdet. Effekten av att det inte värderas till FIFU eller det lägsta av anskaffnings- respektive återanskaffningsvärdet bedöms inte vara väsentlig, Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Resultat efter finansiella poster Resultatet efter finansiella poster d.v.s. resultat före bokslutsdipositioner och skatt Balansomslutning Summa tillgångar Justerat eget kapital Bundet och fritt eget kapital plus 73, 7 % av obeskattade reserver Soliditet Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar x 100 Avkastning på justerat eget kapital i % Resultat efter finansiella poster i % av justerat eget kapital Koncernuppgifter Företaget är ett helägt dotterföretag till Linköpings Stadshus AB, org med säte i Linköping. Av bolagets totala inköp och försäljning avser 14,5% (11,5%) av inköpen och 23,8 % (24,9 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 11

14 Not 2 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Vinst utrangering/försäljning av anläggningstillgångar Förlust utrangering/försäljning av anläggningstillgångar Summa Not 3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets investeringar Stöd från Westman-Wernerska Stiftelsen Kassaflöde från förvärv av materiella anläggningstillgångar Not 4 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Kommunrevision Revisionsuppdraget Summa

15 Not 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt Från bolaget utgick kr ( kr) i arvoden till styrelsen och kr ( kr) som ersättning till verkställande direktören. Pensionsåldern för verkställande direktören är 67 år. Pensionspremier erläggs så länge verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Pensionspremien är oantastbar. För år 2011 uppgick pensionskostnaden (exkl. särskild löneskatt) för verkställande direktören till kr ( kr). Vid uppsägning av anställningen är uppsägningstiden 24 månader från företagets sida och 6 månader från verkställande direktörens sida. Företagets styrelseledamöter erhöll ersättning för uppdrag med kr ( kr), varav till styrelsens ordförande kr ( kr) och styrelsens vice ordförande kr ( kr). Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 4 4 Män 5 5 Totalt 9 9 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor 3 3 Män 4 4 Totalt

16 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Årets statliga stöd Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Under året har bolaget erhållit stöd från Westman-Wernerska Stiftelsen med 0 kr ( kr). Stödet har använts för att genomföra och bekosta investeringar för avskärmningsmöjligheter i Cloetta Center. Stödet har reducerat tillgångens anskaffningsvärde enligt BFN R5, Redovisning av statliga stöd. Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta koncernkonto Skattefria ränteintäkter Summa Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Aktuell skatt för året Skatteeffekt erhållet koncernbidrag Summa

17 Not 9 Checkräkningskredit Beviljat kreditlimit uppgår till Bolaget är anslutet till Linköpings Kommuns koncernkonto i Nordea Bank AB. Under räkenskapsåret fanns möjlighet för bolaget att nyttja kr. Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Vid årets början Dispostion enligt bolagsstämmobeslut Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

18 16

19 17

20 18

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(18) IF Friskis&Svettis Göteborg Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer