Specialarbetet ansiaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbetet ansiaget"

Transkript

1 Specialarbetet ansiaget l Speoialarbrete inom &mat litteraturorientering och bibliografi id ' MbPioteks.högskolan, BorHs, vt Anne Bygdö Gunilla Pettersor;

2 Förord Diskussion kring ges talt index Krite.rier p% indexerade gestalter Principer för katalogposten - i verkförteckningen Principer för katalogposten - i gestaltförteckningen Förteckning över Astrid Lindgrens skönlitterära verk - redovisade i svensk bokförteckning med angivande av indexerade gestalter Alfabetisk förteckning över indexerade gestalter i Astrid Lindgrens skönlitterära verk

3 Detta specialarbete utgöres av två enskilda arbeten. Gunilla Fetterson svarar för verk utgivna av Astrid Lindgren mellan aren och Anne Bygdö för åren mellan För att underlätta användningen har arbetena samordnats av Anne Bygdö. För diskussionen kring gestaltsegister hänvisas till förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt Delar av detta förord återges nedan. Gunwor Weinmanns kriterier på indexerade gestalter har använts, eftersom önskemålet är att samordna de gestaltindex som framställs. Kriterierna återges nedan. Prlnciperna för katalogposten i verkförteckningen har i stort sett varit de samma som i tidigare gjorda gestaltindex vid bibliotekshögskolan. Principerna återges nedan. Principerna för katalogposten i gestaltförteckningen har varit de samma som i den tidigare gjorda gestaltförteckningen över en barnboksförfattare. Se Gunilla Jingborgs arbete Förteckning över ett urval gestalter i Maria Gripes skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås,vt Dock har vissa stycken ändrats och förtydligats. Principerna %terges nedan. Resultatet av vår indexering av Astrid Lindgrens skönlitterära gestalter ar i befintligt skick på intet sätt fritt fr'an invändningar. Det ar ett subjektivt urval med lika subjektiva kommentarer.

4 DTSKUS SION KRING GESTALTINDEX - citat från förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt ff Att göra ett gestaltregister är ingalunda ett så mekaniskt och okontroversiellt arbete, som man kanske till en början föreställer sig. Stötestenarna är många, i synnerhet för den som ger sig i kast med en författares samlade verk, dar skillnader i kvalitet och kvantitet i hög grad inverkar på indexeringen. De största problemen sammanhänger givetvis med omfånget och urvalet. Skulle man exempelvis endast förteckna huvudpersoner, uppstår en påtaglig risk för snedfördelning i urvalet. Det skulle nämligen innebära, att viktiga, intressanta gestalter - som dock ej ar huvudpersoner - uteslöts i större och mer kända verk, medan man däremot i obetydligare verk skulle ta med okända, "ej efterfrågade" huvudpersoner - ofta med intetsägande namn. Det känns följaktligen naturligt att indexera fler personer an huvudpersoner i de mer berömda och oftare lasta verken, men detta leder omedelbart till betydande urvalssvårigheter, dar subjektivi-. teten tyvärr blir oundviklig. Ett satt att undkomma urvalsproblematiken vore naturligtvis att indexera alla förekommande gestalter i samtliga verk. Detta torde emellertid lätt kunna föra därhän, att man "inte ser skogen för bara tradn, vilket antagligen skulle f2 ett nog s% omfattande arbete att framstå som taligen meningslöst. Därför ter sig, atminstone till en början, ett urval såsom det basta alternativet - hur vanskligt och godtyckligt det än m2 bli. Vill man göra ett någorlunda rimligt urval, kravs emellertid så stoc kannedom om författarens verk,.att man utan vidare kan göra jämförelser mellan gestalter dels inbördes i samma verk dels i olika verk. Även om man skulle förutsätta en absolut kunskap på området, är det and% ofrånkomligt att vissa gestalter betyder mer för somliga läsare än för andra. Vidare ar ofta en ganska ingående litterar analys av gestalter och situationer nödvändig, för att man ska kunna motivera ett ev. medtagande respektive uteslutande. Vad galler omfanget, d.v.s. mängden personer som indekeras i varje verk,varierar detta starkt från verk till verk i enlighet med nedan Il angivna urvalskriterier....

5 - uppställda av Gunwor Weinmann, se förordet Punkt 8 har inte medtagits då den'inte utnyttjas i detta arbete l. Titelfigurer, huvudpersoner 2. Självständiga karaktärer med egna tankar, känslor etc 3. Självständiga karaktärer som beskrivs av författaren eller någon annan 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande på huvudperson 5. Personer som på ett avgörande sätt ingriper i eller förändrar huvudpersons liv 6. Typer, original, ofta med öknamn/smeknamn, som ar latta att minnas, förekommer ofta i drhpliga situationer eller tjänstgör som författarens sprgkrör eller kommentatorer. Inte sällan anar man hos dessa gestalter sällsamma eller tragiska levnadsöden 7. Samma personer som återkommer med eller utan samma namn i fler verk l

6 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I VERXFORTECXNING~ l. Samtliga verk, inkl. omarbetningar och samlingsvolymer, redovisade i svensk bokförteckning t. 0.m har tagits upp 2. Huvuduppslag ar verkets titel. Verken redovisas i alfa-. be tisk ordning med originalutgivningsåret inom parentes 3. Teaterpjäser, sagor etc. som ingår i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas under verket med hänvisning från teaterpjas/saga till verket/verken 4. Indexerade gestalter Aterfinns endast under det verk som först publicerats. Skulle samma verk ingå i senare samlingsvolym har hänvisningar gjorts där det behövde.2 5. Inom varje katalogpost redovisas gestalterna i alfabetisk ordning

7 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I GESTALTFORTECKNINGEN - punkt 1-5 uppställda av Gunilla Jingborg, se förordet Pörnamn används Som huvuduppsleg 'för barn och för vuxna, vars efternamn inte anges, Hänvisning fr%n barns efternamn ti,ll förnamn görs inte, av samma skal som val-för förnamn valts som huvuduppslag - barnen nämns alltid vid sina förnamn och efternamnen avslöjas ofiast inte Efternamn används som huvuduppslag för vuxna och personifierade djur. Djuren framträder oftast som "vuxna" och det har därt6r varit naturligt att använda samma regel för huvuduppslag för vuxna och djur. Hänvisning från förnamn finns om gestalten oftast nämns vid det eller om det är ovanligt. Hänvisning finns f rån smeknamn/öknamn till huvuduppslage t, samt om en gestalt oftast kallas vid titel, från titel till huvuduppslag Hänvisningar skrivs på särskild rad under ordet "Set1 I vissa fall anges även relationer till gestalter som själva inte ar indexerade, vilket medför att upplysning om fler personer fas, än som anges i förteekningen över verken För att underlätta en eventuell sammanslagning med andra gestaltregister, sätts författarnamn ut för varje katalogpost Teaterpjäser, sagor etc. som ing%r i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas i katalogposten som-teitarpjas/saga mednbruten understrykning" av namnet och med hänvisning till verket eller vilka verk den ingår i. T.ex.... i Astrid Lindgrens saga Marii i verket I: a j s a K a v a t o c h a n d r a barn När samma gestalt ingar i flera verk har följande principer för verkhanvisning använts: a) varje författares/författarbolags verk har redovisats för sig b) under varje författare/författarbolag redovisas verken kronologiskt efter originalutgivningsåret c) teaterpjäser redovisas alltid sist i katalogposten Verk skrivs med mellanslag jfr punkt 7. Indexerade gestalter med samma namn återges kronologiskt efter första originalut givningsåre t

8 FOBTECKNING OYZR ASTRID LINDGRENS SKONLITSEIRÄRA VEFE (REDOVISADE I SVENSK BOKPORTECKNING) MED ANGIVANDE AV INDEXERADE GESTALTER Alla &i barn i Bullerbyn (1 947) ay Astrid Lindgren w Anna Bosse Eriksson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle ~llrakäraste syster (1973) av Astrid Linägren och Hans Arnold Barbro Y lva-li Allrakaraste syster Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Mina pahitt Allt on Karlsson p3 taket (1972) av Astrid :Lindgren w Innehaller: - Lillebror och Karlsson på taket - Karlsson p% taket flyger igen Karlsson på taket smyger igen - Indexerade gestalter se ovan givna verk Bara roligt i Bullerbyn (1952) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Barnen p$ Bråkmakargatan (1958) av Astrid Lindgren 4 Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lot ta Nyman Maria Nyman Barnens dag i Bullerbyn (1966) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson ' Olle

9 . b, Boken om Pippi Långstmp (1952) av Astrid I,indgren Innehåller delar av de tidigare publicerade: Pippi Långs trump - Pippi Långstmp går onbord - Pippi Långstrump i Söderhavet Annika Settergren Blom Buck Dunder-Karlsson Fridolf Jim Långstrump, Efraim Moana Momo Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Boken om Pippi Långstrump (1 971) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Valikangas. Verket ar tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför ar inte gestalterna indexerade Britt-Mari lättar sitt hjärta (1944) av Astrid Lindgren Bertil Vidgren Bri tt-mari Hagström Jerker Hagström Kajsa Hultin Hajken Hagström Mariann Uddén Monika Hagström Stig Henningson Svante Hagström w Bröderna Le j onhjarta (1 973) av Astrid Lindgren V Fjalar, Grim Guldtuppen, Nossi Jonatan Le j onhjarta Karl Lejonhjärta Kat la Mat tias Orvar Sofia Tengil

10 Bullerbybarnen (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av gke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn roligt i Bullerbyn. bu as al att serien.) Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Bullerbyboken ( I961 ) av Astrid Lindgren Innehåller:.. - Alla vi barn i Bullerbyn - Mera om oss barn i Bullerbyn - Bara roligt i Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk. Bullerbyn (1 970) av Astrid Lindgren Specialupplaga i stort format med stor stril samt ordförklaringar, Innehåller: Bullerbybarnen - Tillbaka till Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk Den dar Emil (1972) av Astrid Lindgren och Björn Berg L/ Alf red Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svens s on, Alma Svensson, Anton Emil i Lönneberga (1963) av Astrid Lindgren L/ Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Svensson, Alma Svensson, Anton

11 Emil i Lönneberga (1973) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Välikangas. Verket är tryckt och utgivdt i inland för finska ungdomar, darfös as gestalterna inte indexexade Eva möter Noriko-San (l 956) av Anna.Riwkin-13rick och Astrid Lindgren 7 Eva Noriko-San En fästmö till. låns S e Sex pjäser för barn och ungdom - Pjäser för barn och ungdom. Saml.1. Godnat t, herr luffare Se Kajsa Kavat och andra barn - Gull-Pian S e Kajsa Kavat och andra barn - Hoppa högst S e Kajsa Kavat och andra barn - Huvudsaken ar att man ar frisk (1945) teaterpjäs av Astrid. Lindgren Göran Karlsson-Rask-Fagerlund, Klas Lena Monika Nobban Fritiof Huvudsaken ar att man är frisk och Masterdetektiven Blomkvist (1962) två teaterpjäser av Astrid Lindgren Bearb. a; Maja Kaukoranta. ~érket är tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför är geatalterna inte indexerade Här kommer 'Pippi Långstrump (1 957) av As trila Lindgren Annika Settergren Pippi Långstrump Tommy Settergren

12 - I Skymningslandet S e - Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Mina pahitt - Ingen rövare finns i skogen S e Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Jackie bor i Holland (1 965) av Anna Riwkin-Urick och Astrid Lindgren Elleke Jackie a vill inte gå och lagga mig (1947) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Las s e Lotten Jag vill inte vara präktig Se - Sex p jaser för barn och ungdom Pjaser för barn och ungdom. Saml.1. - Jag vill ocksa gå i skolan (1951) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Lena Peter Jag vill ocksa ha ett syskon (1954) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordensk j öld Lena Peter Jul hos Pippi Långstrump, Se Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. -

13 Jul i Bullerbyn (1 963) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland - Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Jul i stallet (1 961) av Astrid Lindgren och Harald Wiberg 7 Inga indexerade gestalter Junker Nils av Eka Se - Sunnanäng Salikons rosor - Kaj s a Kavat Se Kajsa Kavat och andra barn Kajsa Kavat hjälper mormor (1 958) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Kaj sa Kavat Mat ilda Kajsa Kavat och andra barn (1950) av Astrid Lindgren Innehaller sagorna: - Godnat t, herr luffare Anna Inga-S t ina Nisse ' Sven Gull-Pian Berit Ester Greta Gull-Pian (eg. p va) Hoppa högst - Albin Stig

14 - Kajsa Kavat Kajsa Kavat Mat ilda Lite om Sammelagust Sammelagust (eg. Samuel ~u~ust) Sörensen Mari t Indexerade ges talt er: Jonas Petter Bergström Marit - Nånting levande åt Lame-Kal Abednego Annas t ina Lame-Kal Lillstumpan Mu sak Sadrak Snurran - Pelle flyttar till Komfusenbo Indexerad gestalt: Pelle - Småländsk tjurfäktare Adam Engelbrekt Kalle i Bäcktorpet Stora syster och lille bror Inga indexerade gestalter Under körsbärsträdet - ~ndexerad gestalt : Ann Kajsa Kavats äventyr (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur,kajsa Kavat och andra barn (~äsalättserien.) Albin Anna Inga-S t ina Kajsa Kavat Matilda Nisse Sammelagust Sörensen

15 Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke på Vind Se - Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. Kalle Blomkvist och Rasmus (1 953) av Astrid Lindgren Indexerade gestalter : Anders Bengtsson Benka. (eg. ~engt) B j örk Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nicke Peters Rasmus Rasmusson Rasmus s on Sixten Karlsson på taket flyger igen (1 962) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bock, Rildur Bosse Svantesson Gunilla Karasson på taket Kris ter Lillebror (eg. svante) Svantesson Karlsson på taket smyger igen (1968) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimb o Bock, Hildur Bosse Svantesson Fille (eg. pilip) Gunilla ' Jansson, Julius Karlsson p% taket Kris t er Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf) Kati i Amerika (1 950) av Astrid Lindgren Hammond, John Jan Kat i Whitney, Bob Vilhelmina

16 Kati i Italien (1971) av Astrid Lindgren S e - Kati på Kaptensgatan Kati i Paris (1 953) av Astrid Lindgren Bertrand, Henri B j örkman, Fe t er Eva Jan Kat i Sundman, Lennart Kati på Kaptensgatan (1 952) av Astrid Lindgren 1. Aven utgiven under titeln eti i Italien (1971) Albert Eva,-' Jan Kat i Sundman, Lennart Kerstin och jag (1 945) av Astrid Lindgren Barbro B j örn Erik Samuelsson Kerstin Krister Känner du Pippi Långstrump (1947) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Lilibet, cirkusbarn (i 960) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Le o ~ilibet

17 Lillebror och Karlsson p& taket (1 955) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bosse Svantesson Fille (eg. ~ili~) Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf), Lite om Sammelagust Se Kajsa Kavat och andza barn Lotta på Bråkmakargatan (1961) av Astrid Li:ndgren Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman Lus tig-fök Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Madicken (,l 960) av Astrid Lindgren Abbe Nilsson Alva Elisabet "Lisabet". Ida Madicken (eg. ~ar~areta) Marko bor i ~ugoslavien (1 962) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren. Marko Se t or Matti bor i Finland (1 968) av Anna Riwkin-B:rick och Astrid Lindgren Mat ti Merja

18 Mera om oss barn i Bullerbyn (l 949) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle. - Mina påhitt (l 971 ) av Astrid Lindgren Ett urval ur: Pippi Långstrmmp i Söderhavet Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Lhgs trump Tommy Settergren - Bara roligt i Bullerbyn Anna Bosse Ericsson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle - Mera om oss barn i Bullerbyn Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Lillebror och Karlsson på taket Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg,. svante) Svantesson Karlsson på taket flyger igen - Indexerade ges talter: Bettan Svantesson Bimbo Bock, Hilduc Bosse Svantesson Karlsson p% taket Lillebror (eg. svante) Svantesson

19 Än,lever Emil i Lönneberga 7 Alf red Emil Svensson Ida Svensson Svensson, Alma Svensson, Anton - Nya hyss av Emil i Lönneberga Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Ma ja Lina Svensson, Alma - Madicken Elisabet tilisabet" Ida Madicken (eg. argare ta) - Kajsa Kavat och andra barn Indexerade gestalter se detta verk under sagan Pelle flyttar till Komfusenbo Mio, min Mio Indexerade gestalter se verket -1ikons rosor under Mio, min Mio - Nils Karlsson-Pyssling Indexerade gestalter se detta verk under sagorna I Skymningslandet och Allrakaraste syster - Sunnan äng Indexerade ges talt er se detta verk under sagorna Tu, tu, tu! och Sunnanäng Mina svenska kusiner (1 959) av Anna Riwkin-:Brick och Astrid Lindgren Anders Björn Eva Jerker Johan Maria Sigrid

20 Mio, min Mio (1 954) av Astrid Lindgren Benka Edla, tant Jw- JW Kat o, riddare Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Miramis Nonno Sixten, Sarbror Mirabell Se - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Marit Se - Kajsa Kavat och andra barn Masterdetektiven Blomkvist (1946) av Astirid Lindgren Även utgiven som specialupplaga i stcirt format med stor stil ' och ordf örklaringa; (1 967) Anders Bengtsson Benka (eg. ~en~t) Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. oha an) Kalle Blomkvist Redig, Artur Sixten T j ommen Mästerdetektiven Blomkvist (1948) teaterpjäs av Astrid Lindgren Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Kalle Blomkvist Redig, Artur T j ommen Mas t erde tekt iven Blomkvi s t lever farlig; (1 951 ) av Astrid Lindgren Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Björk Eva-Lotta Lisander Gren Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Klas Sixten

21 En natt i maj Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - Nils Karlsson-Fyssling (1 949) av Astrid Lindgren Innehgller sagorna: - Allrakaraste syster Barbro Y lva-li I Skymningslandet Göran Pettersson Liljonkvast,herr Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi Pet er - Lus tig-gök Gunilla Gunnar Lustig-Gök - Mirabell Britta-Kajsa Mirabell En -tt i maj Lena Mu j Nils Karlsson-Pyssling Bertil Nils Karlsson-Pyssling - Peter och Petra Gunnar Peter Petra - Prinsessan som inte ville leka Lise-Lotta Maja

22 Nils Karlsson-Pyssling (saga) S e - Nils Karlsson-Pyssling (sagosamling) Salikons rosor Nils Karlsson-Pyssling flyt tar in (1 956) a,v Astrid Lindgren och Ilon Wikland Bertil. Nils Karlsson-Pyssling bor i Thailand (1966) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren N~Y Tavi hyss av Emil i Lönneberga (1966) av Astrid Lindgren Alf red Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton Nånting levande åt Lame-Kal Se Kajsa Kavat och andra barn - Pel,le flyttar till Komfusenbo Se Kajsa Kavat och andra barn Mina - påhitt Peter och Petra S e - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Pippi flyttar in (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman! i Annika Settergsen Nilsson,herr Pippi Långstmp I Tommy Settergren i

23 Pippi går till sjöss (1 971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långst rump, Ef raim ililssonyherr Pippi Långstrump *.. Tommy Set t ergren, s 8. 4! pippi' håller kalas (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Indexerade gestalter.: Annika Settergren Fridolf Långs t rump, Ef raim Nilsson, herr Pippi Långs trump Tommy Settergren Pippi Långs t rump (1 945) av Astrid Lindgren Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi ~ångstrum~ går ombord (1946) av Astrid Lindgren Annika Settergren Fridolf L%ngs t rump, Ef raim Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi Långstrump i Humlegården (1 949) av Astrid Lindgren 2t Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ordnar allt (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren

24 Pippi Långstrump i Söderhavet (1 948) av Astrid Lindgren Annika Settergren Buck Jim Långs t rump, Ef raim Moana Momo, Nilsson, herr Pippi Långstrump. Tommy Settergren Pippi Långstrumps liv och leverne (1946) teaterpjäs av Astrid Lindgren I Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson L%ngs t rump, Ef saim Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi vill inte bli stor (1971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långs trump, Ef raim Mom o Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ar starkast i världen (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Långs t rump. Tommy Settergren Pippis målarbok (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson,herr Pippi L{ ngs t rump Tommy Settergren

25 , P jäser för barn och ungdom. Saml. l. (1 959) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Pippi Långstrumps liv och leverne - Masterdetektiven Blomkvist Huvudsaken är att man ar frisk Indexerade gestalter se ovan givna verk En fästmö till lans ~a~-vill inte vara präktig - Indexerade gestalter se verket Sex pjäser för barn och ungdom Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. (1 968:) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi I Peter Jul hos Pippi Långstrump Annika Settergren Lur-Pel le Pippi Långstrump Tommy Settergren Serverat, Ers Majestät! Blendagull Gyllenbubbla,greve Nisse II Rudolf Silverpluska, greve Vicke Vize Rasmus, Pontus och Toker - Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker -

26 Rasmus på luffen Anna-stina Gunnar Hök,fröken Leander,herr Lif, Hilding Martina Os kar. Rasmus Oskarsson - Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke Vind Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nisse Nöjd Vicke på Vind Prinsessan som inte ville leka Se Nils - Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - På rymmen med Pippi Långstrump (1971) av Astrid Lindgren och Bo-Erik Gyberg Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Randi bor i Norge (1965) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Helga Randi. Reidar Rasmus, Pontus och Toker (1957) av Astrid Lindgren Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker

27 Rasmus, Pontus och Toker Se Pjäser för barn och ungdom, Saml.2. - Rasmus på luffen (1 956) av Astrid Lindgren Anna-S t ina Gunnar Hök, f röken Leandex,herx Lif, Hilding Martina Oskar Rasmus Oskarsson Rasmus p% luffen Se Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Salikons rosor (1967) av Astrid Lindgren Innehåller sagor ur: - Mio, min Mio - första kapitlet Benka Edla, tant Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Sixten, farbror - Nils Karlsson-Pyssling - samtliga sagor Sunnanäng - samtliga sagor - Indexerade gestalter se ovan givna verk Samuel August från.sevedstorp och Hanna i Hlult (1 973) av Astrid Lindgren Ericsson, Hanna Ericsson, Samuel' August Serverat, Ers Majestät J S e Pjaser för barn och ungdom. Sam1,2. - Sex I? jäser för barn och ungdom (l 950) av Astrid Lindgren b Innehåller teaterpjäserna: En fästmö till låns Engbexg, Harald Euf emia Jullén, Julius Jöns s on, Julia Vinge, Karin

28 - Huvudsaken ar att man ar frisk Indexerade gestalter se detta verk Jag vill inte vara präktig Barbro Arvidson Klas Arvidson Kornick, Fritiof af Marianne Arvidson Masterdetektiven Blomkvist Pippi Långstrumps liv och leverne Indexerade gestalter se.ovan givna verk - Snövi t Gudmund Hubert Sandra Snövit - Sia bor på Kilimandjaro (1958) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Indexerade gestaltea: Sariko Sia Sjung med Pippi Långstrump (1949) av Per Martin Hamberg och Astrid Lindgren. Verket ar en s%ngbok, därför ar gestalterna inte indexerade Skrållan och s j örövarna ( 1967) av Astrid Li-ndgren, Sven-Eric Delér och Stig Hallgren B%t sman Freddy (eg. f red rika) Grankvis t Grankvist, Marta Grankvist, Nisse Johan Melkersson Malin Melkersson-Malm Malm, Petter Melkersson, Melker Niklas Melkersson Pelle (eg. er) Melkersson Skrållan Malm S t ina Söderman Teddy (eg. ~eodora) Grankvis t Tjorven (eg. Karin Maria Eleonora ~osef ina) Grankvi s t Småländsk tjurfäktare Se Kajsa Kavat och andra barn

29 Snövi t Se Sex pjäser för barn och ungdom - Spelar min lind, s junger min näktergal? Se - Sunnanäng Saiikons rosor - Stora syster och lille bror Se Kajsa Kavat och andra barn - Sunnanäng (1 959) av As t rid Lindgren Innehåller sagorna: Sunnanäng Anna Mat tias Myrabonden Spelar min lind, sjunger min näktergal P ~ndexerad talt : Malin Tu, tu, tu! Indexerad gestalt: Stina m aria - Junker Nils av Eka Magnus Rex Nils av Eka Sunnanäng 'Se. - Sunnanäng Salikons ros or - Sötast i världen (1960) av Ylla (pseud. för Camilla c off ler) Astrid Lindgren Inga indexerade ges talt er och

30 Tillbaka till Bullerbyn (1959) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn och - Bara roligt i Bullerbyn. (~äsalätt serien. ) ~ndexerade gestalter: Anna Bosse Eriksson. Brit ta Kerstin Lasse Eriksson Lisa, Eriksson Olle T jórven.& co på Barnexs dag 1964 (1 964) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Båtsman Freddy (eg. Fredrika) Grankvist Jocke Johan Melkersson Malin Melkersson ~~ikessson, Melker Pelle (eg. Per) Melkersson' S t ina Teddy (eg. ~eodora) Grankvist T j orven (eg. Karin Maria Ele onora ~osef ina,) Grankvis t TU, tu, tu? Se - Sunnanäng Salikons rosor '. - under körsbarstrad'et Se Kaj'sa Kavat och andra barn -. - Vi 'p& SaItkråkan (1964) av Astrid Lindgren Båtsman Freddy (eg. Grankvis t, Marta Grankvist, Nisse Jocke Johan Melkersson Jum- Jum Malin Melkersson redr rika) Grankvis t Malm, Fetter Melkersson, Melker Moses Niklas Melkersson Pelle (eg. per) Melkersson Sjöblom, Björn Sjöblom,fru S t ina Söderman Teddy (e ~eodora) Grankvist T j orven $;g Karin Maria Eleonora Josefina) Grankvis t

31 Visst kan Lotta cykla (i 971) av Astrid Lindgren och Ilon Wikla~d ~ndexerade gestalter: Bams e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman - Var i Bullerbyn (1965) av Astrid Lindgren cich Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kess t in Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Än lever Emil i Lönneberga (1970) av Astrid Lindgren Alfred Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton

32 ALFABETISK FORTECKNING OVER INDEXERADE GZSTALTER I ASTRID LINDGRENS SXÖNLITTERÄRA VERX Abbe Nilsson, fattig, snäll femtonårig son till Emil Nilsson. Granne och vän till ffmadickenff i Astrid Lindgrens M a d i c k e n., Abednego, kattunge i Astrid Lindgrens saga --- N%nting Levande ----%t Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ---- \ Adam Engelbrekt,,en tjur som grips av plötslig ilska och kommer lös i Astrid Lindgrens saga Smglgnds& &jpga&t,g- i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Albert, skadespelare och granne till Kati i Astrid Lindgrens p % K a p t e n s g a t a n, K a t i i I t a l i e n K a t i Albin, kamrat till $tig, som han alltid tävlar med då båda vill vara värst i Astrid Lindgrens saga Ho~pa - &ögs& i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a barn, K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Alfred, god vän till Emil Svensson och dräng hos Svenssons p% Katthults gård i Lönneberga by i Astrid Lindgrens E m i 1 i L ö n n e b e r g a, N y a. h y s s a v E m i l i Lönne'berga, Än l e v e r E m i l i L ö n n e b e r g a, M i n a : p % h i t t ochiastrid Lindgrens och Björn Bergs D e n d a r E in i 1 Alfredo, kombinerad silvertjuv och svardslulsare vid ett kringresande tivoli. Stjäl silver i Västanvik tillsammans med hustrun Berta och inbrottstjuven Ernst i Astrid Lindgrens B a s m u s, P o n t u s o c h T.0 k e r och i teaterpjäsen med sanma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h ungdom.sam:l.2. Alva, hembiträde t il1 ~adickens f ami1 j 'på Junibacken i Astrid Lindgrens M a d i c k e n Anders, Björns skznska kusin. Bror till Maria i Anna Biwkin-Bricks och Astrid Lindgrens M i n a s v e n s k a k u s i n e r. t Anders Bengtsson, tretton %r och ledare avqita rosen i Astrid Lindgrens M a s t e r d e t e k t i v e n B l o m k ~ r i s t, M ä s t e r - d e t e k t i v e n B1'omkvis.t l e v e r f a r l i g t, K a 11 e. B 1 o m k v i s t o c h R a s m u s och i teaterpjäsen Kalle Blornkvis-t,NLsse - Nöjd - och Iicke Vind i verket P j a s e r --m f ö r b a r h o c h ungd-om.sami.2. Ann, en liten flicka med livlig fantasi,som önskar sig saker under sitt önsketrad i Astrid Lindgrens saga Under körsbärsträdet i terlcet K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n \

33 Anna, sju år och syster till Britta i Norrgården i Astrid Lindgrens A l l a v i b a r n i B u l l e r b y n, M e r a om o s s b a r n i B u l l e r b y n, B a r a r o l i g t i B u l l e r b y n, B u l l e r b y b a r n e n, T i l l b a k a till B u l l e r b y n, B u l l e r b y b o k e n, B u 1 1 e r b y n, M i n a p å h i t t och i Astrid Lindgrens och IlonWiklands J u 1 i Bulle-rbyn, V % r i B u l l e r b y n, B a r n e n s d a g i B u l l e r b y n Anna, syster till Inga-Stina och Sven i Astrid Lindgrens saga - Godnatt herr luffare i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ochi K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Anna, föräldralös flicka fr&n Sunnanang som tillsammans med brodern Mattias hamnar hos den harde Myrabonden. Barnen kommer dock till ett nytt lyckligt sago-sunnanäng i Astrid Lindgrens saga Sugngngng iverkensunnanang, S a l i k o n s r o s o r, M i n a p % h i t t Annastina, storasyster till Lillstumpan, skänker Lame-Kal kattungen Sadrak till julklapp i Astrid Lindgrens saga Nånting _ levande _- åt Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Anna-Stina, ny piga hos fru Hedberg, en snäll rik gammal dam. Anna-Stina och de fina herrarna Lif och Leander rånar damen i Astrid Lindgrens R a s m u s p % 1 u f f e n och i teaterpjäsen med samma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l. 2. Annika Settergren, syster till Tommy och god vän med Pippi i Astrid Lindgrens P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i L å n g s t r u m p g å r onbord, P i p p i L % n g s t r u m p i S ö d e r h a v e t, P i p p i L å n g s t r u m p i H u m l e g å r d e n, B o k e n om P i p p i L % n g s t r u m p, H a r kommer P i p p i L % n g s t r u m p, M i n a p å h i t t ochiastrid Lindgrens och Ingrid Vang Nymans K a n n e r d u P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i f l y t t a r in, P i p p i o r d n a r allt, F i p p i h å l l e r k a l a s, 1 i p p i är s t a r k a s t i. v ä r l d e n, P i p p i s m a l a r b o k, P i p p i g å r till s j ö s s, P i p p i v i l l i n t e b 1 i s t o r i Astrid Lindgrens och Bo-Erik Gybergs P % rymmen med P i p p i L å n g s t r u m p ochiastrid Lindgrens teaterpjäser P i p p i L å n g s t r u m p s 1 i v o c h 1 e v e r n e som även ingår i verken S e x p j ä s e r f ö r b a r n o c h ungdom P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l Jul - hos - - PixpL IJisggtpn~ i verket P j ä s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a n l. 2. Bamse, Lotta Xymans tyggris i Astrid Lindgrens B a r n e n p å, B r å k m a k a r g a t a n, L o t t a p å. B r å k m a k a r - g a 't a n och i Astrid Lindgrens och Ilon W'iklands V i s s t k a n L o t t a c y k l a

I års 1914 hade börjat Astrid skolan i Vimmerby. Anmälan till första klass hölls den 7 augusti och det har gjort sin pastor.

I års 1914 hade börjat Astrid skolan i Vimmerby. Anmälan till första klass hölls den 7 augusti och det har gjort sin pastor. Astrid Lindgren "Det finns inget annat barn som kan inspirera mig, förutom att ett barn som en gång var hon själv. Att skriva barnböcker är inte nödvändigt att ha egna barn. Man måste bara vara barn en

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt

Träna svenska A och B. Häfte 9 Familj och släkt Träna svenska A och B Häfte 9 Familj och släkt Lina Bertil Malin Karl Alfred Familjen Alms släkt Anna Familj Johan Pia Elins föräldrar Beata syskon kusiner Elin Albin Maria Familj Martin syskon syskon

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Berättelser av årskurs 2 Sätra skola. Inspirerade av Astrid Lindgrens böcker. Skrivna under vårt Astrid Lindgrentema

Berättelser av årskurs 2 Sätra skola. Inspirerade av Astrid Lindgrens böcker. Skrivna under vårt Astrid Lindgrentema Berättelser av årskurs 2 Sätra skola Inspirerade av Astrid Lindgrens böcker. Skrivna under vårt Astrid Lindgrentema Emil I dag skulle Emil gräva en varggrop. Då kom Alfred. -Det var en djup grop, sa Alfred.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Kända personer. och citat nr 1

Kända personer. och citat nr 1 Kända personer och citat nr 1 Alla är genier. Men om du bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i träd, så kommer den att leva hela sitt liv i tron om att den är dum. Albert Einstein Utvecklar

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Ordet saga betyder egentligen bara någonting som sägs men det räcker inte för att det ska bli en riktig saga.

Ordet saga betyder egentligen bara någonting som sägs men det räcker inte för att det ska bli en riktig saga. Vad är en saga? Ordet saga betyder egentligen bara någonting som sägs men det räcker inte för att det ska bli en riktig saga. Från början var sagorna något som man sade, som man berättade, i första hand

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Förslag på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen hittar Du i slutet av temapaketet.

Förslag på hur dessa medier kan användas och bearbetas i klassen hittar Du i slutet av temapaketet. Sida 1(5) MEDIECENTER VÄRMLAND Birgitta Larsson, 054-7011068 birgitta.larsson2@regionvarmland.se Datum 2014-02-24 Vår beteckning MV2014-6 TEMA ASTRID LINDGREN Detta temablad innehåller förslag på filmer,

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Fakta om Astrid Lindgren

Fakta om Astrid Lindgren SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken presenterar en av världens mest berömda barnboksförfattare. Vi får följa Astrids liv från barn till vuxen och får lära oss om hur historier och böcker

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Sagans värld. För vuxna, men även för barn!

Sagans värld. För vuxna, men även för barn! Sagans värld För vuxna, men även för barn! 1 F OLKSAGOR Det finns massor av olika folksagor och många av dom är väldigt gamla så vissa sagor vet man inte när dom kom eller var. I början skrev man inte

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE

DISTANS: 09:34 Färg på nummerlapp: Orange DISTANS: DISTANS: Nr Namn Klubb/Land Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE STARTLISTA XC KLASS: Pojkar 13-14 2X3,7 = 7,4 KM 09:30 Färg på nummerlapp: Vit 2010-09-26 11 Max Wiklund Hellstadius Borås CA SWE19961130 12 Lucas Eriksson Borås CA SWE19960410 13 Robin Thyrstedt Kolmårdens

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

Bonnier Utbildning Box 3159, 103 63 Stockholm. www.bonnierutbildning.se info@bonnierutbildning.se

Bonnier Utbildning Box 3159, 103 63 Stockholm. www.bonnierutbildning.se info@bonnierutbildning.se Bonnier Utbildning Postadress: Besöksadress: Hemsida: E:post: Box 3159, 103 63 Stockholm Sveavägen 56, Stockholm www.bonnierutbildning.se info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon:

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter

Andersdotter Catharina. Isaksdotter Lena. Jansdotter Stina. Nilsson Magnus. Larsson Petter. Jansson Petter 202--23 Antavla Solveig Ester Viola Karlsson Sida Andersson Nils Nilsson Andreas 784-839 Andersson Karl 833-874 Gunnarsdotter Maria Fagerman Elias 2 3 Andersdotter Stina Eliasdotter Maria 79-4 Elias Andersdotter

Läs mer

I KB: 11 illustrationer monterade på 8 ark. Illustrationerna återfinns på följande sidor i o.u: s.22-23; 35/52; 41; 46; 46/104; 57/31; 108; 121.

I KB: 11 illustrationer monterade på 8 ark. Illustrationerna återfinns på följande sidor i o.u: s.22-23; 35/52; 41; 46; 46/104; 57/31; 108; 121. INGRID VANG NYMANS ILLUSTRATIONER:1-3 Acc. 2004/60 Bullerbyn Kapsel 1 Bullerbyn I Alla vi barn i Bullerbyn /Astrid Lindgren, [illustrationer av Ingrid Nyman]. Stockholm: Rabén & Sjögren, tr. 1946, utg.

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop

Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop Hjärtligt välkommen till Isabella & Henriks bröllop Värdpar Christian och Sara Andersson Toastmaster Christian Andersson Sångledare Jonas Ekdahl Bestman Johan Persson Tärna Karin Andersson Solist Linda

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

böcker att läsa innan du fyller

böcker att läsa innan du fyller 100 böcker att läsa innan du fyller 6 Häftet tillhör:. Ditt födelseår:.. Datum när ni läste bok nr. 1 i häftet:. Datum när ni läste bok nr. 100 i häftet:..... Favoritböcker:...... Det är aldrig för tidigt

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl

The Hahlin Family fron Dorotea Sweden. Tommy Ekdahl The Family fron Dorotea Sweden by Tommy Table of Contents Register Report of Michael Aron Håkansson...2 Hourglass Tree of Enar...5 Hourglass Tree of Yvonne Berith...6 Introduction...7 Index...8 1 The Family

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer

SVARTA MARAN 2015-09-12

SVARTA MARAN 2015-09-12 SVARTA MARAN 2015-09-12 Resultatlista Herrar 25 km 1 35 Johan Gustafsson, IFK Mora 1.38,49 2 38 Mårten Roos, Uppsala 1.42,44 3 70 Göran Palmgren, Västerås LK 1.48,31 4 69 Jocke Nyström, IFK Sala 1.51,38

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

stockholm.se/medioteket cirkbloggen.se

stockholm.se/medioteket cirkbloggen.se En både varmhjärtat och humoristisk fula ankungen-berättelse från Taiwan. Om krokodilen Guji-Guji som föds in i en familj ankor. Så en dag stöter Guji-Guji ihop med tre elaka krokodiler, de vill att han

Läs mer

Februari, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Litteraturspelet. Spelet är utarbetat av Linda Spolén och Bonnier Utbildning.

Februari, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Litteraturspelet. Spelet är utarbetat av Linda Spolén och Bonnier Utbildning. Februari, 2010 Övningarna till lektionen är hämtade från Litteraturspelet. Spelet är utarbetat av Linda Spolén och Bonnier Utbildning. Lektionen innehåller tre övningar två frågesportskryss om barn och

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet

Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet Ola Lönnqvist Boende på INRE OLSÖN i S:t Anna skärgård sedan mitten av 1800-talet UPPDRAG Vid en sammankomst med Stefan Bielkhammar påtog jag mig av egen vilja uppdraget att försöka ta reda på vilka personer

Läs mer

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde

(Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde 12.1.1. (Nils) Govart Stark en berättelse om ett människoöde Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening

1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening 1717 års katekismilängd i Listerby socken, Blekinge län Avskriften gjord av Annika Gylling Otfors, Blekinge Släktforskarförening Prästgården Tjänstedrängen Per Larsson Td Måns Persson Tjänstepigan Bengta

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-13 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 8 Nils Oskar Gustafsson Födelsedatum: Födelseplats: 6 januari, 1865 Ekenäs, Målilla, Kalmar län Dödsdatum:

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Storvretaklassikern löpning Resultat

Storvretaklassikern löpning Resultat Dam -8 år 1,7 km (resultat i boskatvsordning) Startnr Namn Klubb Mål 118 Almesjö Filippa 11:42 120 Andersson Agnes Storvreta IK 14:57 122 Andersson Klara Storvreta IK 14:28 119 Collby Rebecka 12:49 124

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 6 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har sovit hela natten utan att vakna. 2. öppnar alltid förskolan på måndagar. 3. Det fanns en pyjamas i paketet som fick av Eva

Läs mer

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad Släkten från GRENNA Släkten från GRENNA Numreringen är unik för denna släkt och numren återfinns ej på annan plats. Dock användes för ursprungspersonerna, skrivna med fet stil, numren från antavlorna.

Läs mer