Specialarbetet ansiaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbetet ansiaget"

Transkript

1 Specialarbetet ansiaget l Speoialarbrete inom &mat litteraturorientering och bibliografi id ' MbPioteks.högskolan, BorHs, vt Anne Bygdö Gunilla Pettersor;

2 Förord Diskussion kring ges talt index Krite.rier p% indexerade gestalter Principer för katalogposten - i verkförteckningen Principer för katalogposten - i gestaltförteckningen Förteckning över Astrid Lindgrens skönlitterära verk - redovisade i svensk bokförteckning med angivande av indexerade gestalter Alfabetisk förteckning över indexerade gestalter i Astrid Lindgrens skönlitterära verk

3 Detta specialarbete utgöres av två enskilda arbeten. Gunilla Fetterson svarar för verk utgivna av Astrid Lindgren mellan aren och Anne Bygdö för åren mellan För att underlätta användningen har arbetena samordnats av Anne Bygdö. För diskussionen kring gestaltsegister hänvisas till förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt Delar av detta förord återges nedan. Gunwor Weinmanns kriterier på indexerade gestalter har använts, eftersom önskemålet är att samordna de gestaltindex som framställs. Kriterierna återges nedan. Prlnciperna för katalogposten i verkförteckningen har i stort sett varit de samma som i tidigare gjorda gestaltindex vid bibliotekshögskolan. Principerna återges nedan. Principerna för katalogposten i gestaltförteckningen har varit de samma som i den tidigare gjorda gestaltförteckningen över en barnboksförfattare. Se Gunilla Jingborgs arbete Förteckning över ett urval gestalter i Maria Gripes skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås,vt Dock har vissa stycken ändrats och förtydligats. Principerna %terges nedan. Resultatet av vår indexering av Astrid Lindgrens skönlitterära gestalter ar i befintligt skick på intet sätt fritt fr'an invändningar. Det ar ett subjektivt urval med lika subjektiva kommentarer.

4 DTSKUS SION KRING GESTALTINDEX - citat från förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt ff Att göra ett gestaltregister är ingalunda ett så mekaniskt och okontroversiellt arbete, som man kanske till en början föreställer sig. Stötestenarna är många, i synnerhet för den som ger sig i kast med en författares samlade verk, dar skillnader i kvalitet och kvantitet i hög grad inverkar på indexeringen. De största problemen sammanhänger givetvis med omfånget och urvalet. Skulle man exempelvis endast förteckna huvudpersoner, uppstår en påtaglig risk för snedfördelning i urvalet. Det skulle nämligen innebära, att viktiga, intressanta gestalter - som dock ej ar huvudpersoner - uteslöts i större och mer kända verk, medan man däremot i obetydligare verk skulle ta med okända, "ej efterfrågade" huvudpersoner - ofta med intetsägande namn. Det känns följaktligen naturligt att indexera fler personer an huvudpersoner i de mer berömda och oftare lasta verken, men detta leder omedelbart till betydande urvalssvårigheter, dar subjektivi-. teten tyvärr blir oundviklig. Ett satt att undkomma urvalsproblematiken vore naturligtvis att indexera alla förekommande gestalter i samtliga verk. Detta torde emellertid lätt kunna föra därhän, att man "inte ser skogen för bara tradn, vilket antagligen skulle f2 ett nog s% omfattande arbete att framstå som taligen meningslöst. Därför ter sig, atminstone till en början, ett urval såsom det basta alternativet - hur vanskligt och godtyckligt det än m2 bli. Vill man göra ett någorlunda rimligt urval, kravs emellertid så stoc kannedom om författarens verk,.att man utan vidare kan göra jämförelser mellan gestalter dels inbördes i samma verk dels i olika verk. Även om man skulle förutsätta en absolut kunskap på området, är det and% ofrånkomligt att vissa gestalter betyder mer för somliga läsare än för andra. Vidare ar ofta en ganska ingående litterar analys av gestalter och situationer nödvändig, för att man ska kunna motivera ett ev. medtagande respektive uteslutande. Vad galler omfanget, d.v.s. mängden personer som indekeras i varje verk,varierar detta starkt från verk till verk i enlighet med nedan Il angivna urvalskriterier....

5 - uppställda av Gunwor Weinmann, se förordet Punkt 8 har inte medtagits då den'inte utnyttjas i detta arbete l. Titelfigurer, huvudpersoner 2. Självständiga karaktärer med egna tankar, känslor etc 3. Självständiga karaktärer som beskrivs av författaren eller någon annan 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande på huvudperson 5. Personer som på ett avgörande sätt ingriper i eller förändrar huvudpersons liv 6. Typer, original, ofta med öknamn/smeknamn, som ar latta att minnas, förekommer ofta i drhpliga situationer eller tjänstgör som författarens sprgkrör eller kommentatorer. Inte sällan anar man hos dessa gestalter sällsamma eller tragiska levnadsöden 7. Samma personer som återkommer med eller utan samma namn i fler verk l

6 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I VERXFORTECXNING~ l. Samtliga verk, inkl. omarbetningar och samlingsvolymer, redovisade i svensk bokförteckning t. 0.m har tagits upp 2. Huvuduppslag ar verkets titel. Verken redovisas i alfa-. be tisk ordning med originalutgivningsåret inom parentes 3. Teaterpjäser, sagor etc. som ingår i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas under verket med hänvisning från teaterpjas/saga till verket/verken 4. Indexerade gestalter Aterfinns endast under det verk som först publicerats. Skulle samma verk ingå i senare samlingsvolym har hänvisningar gjorts där det behövde.2 5. Inom varje katalogpost redovisas gestalterna i alfabetisk ordning

7 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I GESTALTFORTECKNINGEN - punkt 1-5 uppställda av Gunilla Jingborg, se förordet Pörnamn används Som huvuduppsleg 'för barn och för vuxna, vars efternamn inte anges, Hänvisning fr%n barns efternamn ti,ll förnamn görs inte, av samma skal som val-för förnamn valts som huvuduppslag - barnen nämns alltid vid sina förnamn och efternamnen avslöjas ofiast inte Efternamn används som huvuduppslag för vuxna och personifierade djur. Djuren framträder oftast som "vuxna" och det har därt6r varit naturligt att använda samma regel för huvuduppslag för vuxna och djur. Hänvisning från förnamn finns om gestalten oftast nämns vid det eller om det är ovanligt. Hänvisning finns f rån smeknamn/öknamn till huvuduppslage t, samt om en gestalt oftast kallas vid titel, från titel till huvuduppslag Hänvisningar skrivs på särskild rad under ordet "Set1 I vissa fall anges även relationer till gestalter som själva inte ar indexerade, vilket medför att upplysning om fler personer fas, än som anges i förteekningen över verken För att underlätta en eventuell sammanslagning med andra gestaltregister, sätts författarnamn ut för varje katalogpost Teaterpjäser, sagor etc. som ing%r i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas i katalogposten som-teitarpjas/saga mednbruten understrykning" av namnet och med hänvisning till verket eller vilka verk den ingår i. T.ex.... i Astrid Lindgrens saga Marii i verket I: a j s a K a v a t o c h a n d r a barn När samma gestalt ingar i flera verk har följande principer för verkhanvisning använts: a) varje författares/författarbolags verk har redovisats för sig b) under varje författare/författarbolag redovisas verken kronologiskt efter originalutgivningsåret c) teaterpjäser redovisas alltid sist i katalogposten Verk skrivs med mellanslag jfr punkt 7. Indexerade gestalter med samma namn återges kronologiskt efter första originalut givningsåre t

8 FOBTECKNING OYZR ASTRID LINDGRENS SKONLITSEIRÄRA VEFE (REDOVISADE I SVENSK BOKPORTECKNING) MED ANGIVANDE AV INDEXERADE GESTALTER Alla &i barn i Bullerbyn (1 947) ay Astrid Lindgren w Anna Bosse Eriksson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle ~llrakäraste syster (1973) av Astrid Linägren och Hans Arnold Barbro Y lva-li Allrakaraste syster Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Mina pahitt Allt on Karlsson p3 taket (1972) av Astrid :Lindgren w Innehaller: - Lillebror och Karlsson på taket - Karlsson p% taket flyger igen Karlsson på taket smyger igen - Indexerade gestalter se ovan givna verk Bara roligt i Bullerbyn (1952) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Barnen p$ Bråkmakargatan (1958) av Astrid Lindgren 4 Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lot ta Nyman Maria Nyman Barnens dag i Bullerbyn (1966) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson ' Olle

9 . b, Boken om Pippi Långstmp (1952) av Astrid I,indgren Innehåller delar av de tidigare publicerade: Pippi Långs trump - Pippi Långstmp går onbord - Pippi Långstrump i Söderhavet Annika Settergren Blom Buck Dunder-Karlsson Fridolf Jim Långstrump, Efraim Moana Momo Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Boken om Pippi Långstrump (1 971) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Valikangas. Verket ar tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför ar inte gestalterna indexerade Britt-Mari lättar sitt hjärta (1944) av Astrid Lindgren Bertil Vidgren Bri tt-mari Hagström Jerker Hagström Kajsa Hultin Hajken Hagström Mariann Uddén Monika Hagström Stig Henningson Svante Hagström w Bröderna Le j onhjarta (1 973) av Astrid Lindgren V Fjalar, Grim Guldtuppen, Nossi Jonatan Le j onhjarta Karl Lejonhjärta Kat la Mat tias Orvar Sofia Tengil

10 Bullerbybarnen (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av gke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn roligt i Bullerbyn. bu as al att serien.) Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Bullerbyboken ( I961 ) av Astrid Lindgren Innehåller:.. - Alla vi barn i Bullerbyn - Mera om oss barn i Bullerbyn - Bara roligt i Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk. Bullerbyn (1 970) av Astrid Lindgren Specialupplaga i stort format med stor stril samt ordförklaringar, Innehåller: Bullerbybarnen - Tillbaka till Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk Den dar Emil (1972) av Astrid Lindgren och Björn Berg L/ Alf red Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svens s on, Alma Svensson, Anton Emil i Lönneberga (1963) av Astrid Lindgren L/ Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Svensson, Alma Svensson, Anton

11 Emil i Lönneberga (1973) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Välikangas. Verket är tryckt och utgivdt i inland för finska ungdomar, darfös as gestalterna inte indexexade Eva möter Noriko-San (l 956) av Anna.Riwkin-13rick och Astrid Lindgren 7 Eva Noriko-San En fästmö till. låns S e Sex pjäser för barn och ungdom - Pjäser för barn och ungdom. Saml.1. Godnat t, herr luffare Se Kajsa Kavat och andra barn - Gull-Pian S e Kajsa Kavat och andra barn - Hoppa högst S e Kajsa Kavat och andra barn - Huvudsaken ar att man ar frisk (1945) teaterpjäs av Astrid. Lindgren Göran Karlsson-Rask-Fagerlund, Klas Lena Monika Nobban Fritiof Huvudsaken ar att man är frisk och Masterdetektiven Blomkvist (1962) två teaterpjäser av Astrid Lindgren Bearb. a; Maja Kaukoranta. ~érket är tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför är geatalterna inte indexerade Här kommer 'Pippi Långstrump (1 957) av As trila Lindgren Annika Settergren Pippi Långstrump Tommy Settergren

12 - I Skymningslandet S e - Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Mina pahitt - Ingen rövare finns i skogen S e Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Jackie bor i Holland (1 965) av Anna Riwkin-Urick och Astrid Lindgren Elleke Jackie a vill inte gå och lagga mig (1947) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Las s e Lotten Jag vill inte vara präktig Se - Sex p jaser för barn och ungdom Pjaser för barn och ungdom. Saml.1. - Jag vill ocksa gå i skolan (1951) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Lena Peter Jag vill ocksa ha ett syskon (1954) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordensk j öld Lena Peter Jul hos Pippi Långstrump, Se Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. -

13 Jul i Bullerbyn (1 963) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland - Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Jul i stallet (1 961) av Astrid Lindgren och Harald Wiberg 7 Inga indexerade gestalter Junker Nils av Eka Se - Sunnanäng Salikons rosor - Kaj s a Kavat Se Kajsa Kavat och andra barn Kajsa Kavat hjälper mormor (1 958) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Kaj sa Kavat Mat ilda Kajsa Kavat och andra barn (1950) av Astrid Lindgren Innehaller sagorna: - Godnat t, herr luffare Anna Inga-S t ina Nisse ' Sven Gull-Pian Berit Ester Greta Gull-Pian (eg. p va) Hoppa högst - Albin Stig

14 - Kajsa Kavat Kajsa Kavat Mat ilda Lite om Sammelagust Sammelagust (eg. Samuel ~u~ust) Sörensen Mari t Indexerade ges talt er: Jonas Petter Bergström Marit - Nånting levande åt Lame-Kal Abednego Annas t ina Lame-Kal Lillstumpan Mu sak Sadrak Snurran - Pelle flyttar till Komfusenbo Indexerad gestalt: Pelle - Småländsk tjurfäktare Adam Engelbrekt Kalle i Bäcktorpet Stora syster och lille bror Inga indexerade gestalter Under körsbärsträdet - ~ndexerad gestalt : Ann Kajsa Kavats äventyr (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur,kajsa Kavat och andra barn (~äsalättserien.) Albin Anna Inga-S t ina Kajsa Kavat Matilda Nisse Sammelagust Sörensen

15 Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke på Vind Se - Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. Kalle Blomkvist och Rasmus (1 953) av Astrid Lindgren Indexerade gestalter : Anders Bengtsson Benka. (eg. ~engt) B j örk Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nicke Peters Rasmus Rasmusson Rasmus s on Sixten Karlsson på taket flyger igen (1 962) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bock, Rildur Bosse Svantesson Gunilla Karasson på taket Kris ter Lillebror (eg. svante) Svantesson Karlsson på taket smyger igen (1968) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimb o Bock, Hildur Bosse Svantesson Fille (eg. pilip) Gunilla ' Jansson, Julius Karlsson p% taket Kris t er Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf) Kati i Amerika (1 950) av Astrid Lindgren Hammond, John Jan Kat i Whitney, Bob Vilhelmina

16 Kati i Italien (1971) av Astrid Lindgren S e - Kati på Kaptensgatan Kati i Paris (1 953) av Astrid Lindgren Bertrand, Henri B j örkman, Fe t er Eva Jan Kat i Sundman, Lennart Kati på Kaptensgatan (1 952) av Astrid Lindgren 1. Aven utgiven under titeln eti i Italien (1971) Albert Eva,-' Jan Kat i Sundman, Lennart Kerstin och jag (1 945) av Astrid Lindgren Barbro B j örn Erik Samuelsson Kerstin Krister Känner du Pippi Långstrump (1947) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Lilibet, cirkusbarn (i 960) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Le o ~ilibet

17 Lillebror och Karlsson p& taket (1 955) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bosse Svantesson Fille (eg. ~ili~) Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf), Lite om Sammelagust Se Kajsa Kavat och andza barn Lotta på Bråkmakargatan (1961) av Astrid Li:ndgren Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman Lus tig-fök Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Madicken (,l 960) av Astrid Lindgren Abbe Nilsson Alva Elisabet "Lisabet". Ida Madicken (eg. ~ar~areta) Marko bor i ~ugoslavien (1 962) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren. Marko Se t or Matti bor i Finland (1 968) av Anna Riwkin-B:rick och Astrid Lindgren Mat ti Merja

18 Mera om oss barn i Bullerbyn (l 949) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle. - Mina påhitt (l 971 ) av Astrid Lindgren Ett urval ur: Pippi Långstrmmp i Söderhavet Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Lhgs trump Tommy Settergren - Bara roligt i Bullerbyn Anna Bosse Ericsson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle - Mera om oss barn i Bullerbyn Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Lillebror och Karlsson på taket Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg,. svante) Svantesson Karlsson på taket flyger igen - Indexerade ges talter: Bettan Svantesson Bimbo Bock, Hilduc Bosse Svantesson Karlsson p% taket Lillebror (eg. svante) Svantesson

19 Än,lever Emil i Lönneberga 7 Alf red Emil Svensson Ida Svensson Svensson, Alma Svensson, Anton - Nya hyss av Emil i Lönneberga Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Ma ja Lina Svensson, Alma - Madicken Elisabet tilisabet" Ida Madicken (eg. argare ta) - Kajsa Kavat och andra barn Indexerade gestalter se detta verk under sagan Pelle flyttar till Komfusenbo Mio, min Mio Indexerade gestalter se verket -1ikons rosor under Mio, min Mio - Nils Karlsson-Pyssling Indexerade gestalter se detta verk under sagorna I Skymningslandet och Allrakaraste syster - Sunnan äng Indexerade ges talt er se detta verk under sagorna Tu, tu, tu! och Sunnanäng Mina svenska kusiner (1 959) av Anna Riwkin-:Brick och Astrid Lindgren Anders Björn Eva Jerker Johan Maria Sigrid

20 Mio, min Mio (1 954) av Astrid Lindgren Benka Edla, tant Jw- JW Kat o, riddare Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Miramis Nonno Sixten, Sarbror Mirabell Se - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Marit Se - Kajsa Kavat och andra barn Masterdetektiven Blomkvist (1946) av Astirid Lindgren Även utgiven som specialupplaga i stcirt format med stor stil ' och ordf örklaringa; (1 967) Anders Bengtsson Benka (eg. ~en~t) Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. oha an) Kalle Blomkvist Redig, Artur Sixten T j ommen Mästerdetektiven Blomkvist (1948) teaterpjäs av Astrid Lindgren Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Kalle Blomkvist Redig, Artur T j ommen Mas t erde tekt iven Blomkvi s t lever farlig; (1 951 ) av Astrid Lindgren Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Björk Eva-Lotta Lisander Gren Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Klas Sixten

21 En natt i maj Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - Nils Karlsson-Fyssling (1 949) av Astrid Lindgren Innehgller sagorna: - Allrakaraste syster Barbro Y lva-li I Skymningslandet Göran Pettersson Liljonkvast,herr Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi Pet er - Lus tig-gök Gunilla Gunnar Lustig-Gök - Mirabell Britta-Kajsa Mirabell En -tt i maj Lena Mu j Nils Karlsson-Pyssling Bertil Nils Karlsson-Pyssling - Peter och Petra Gunnar Peter Petra - Prinsessan som inte ville leka Lise-Lotta Maja

22 Nils Karlsson-Pyssling (saga) S e - Nils Karlsson-Pyssling (sagosamling) Salikons rosor Nils Karlsson-Pyssling flyt tar in (1 956) a,v Astrid Lindgren och Ilon Wikland Bertil. Nils Karlsson-Pyssling bor i Thailand (1966) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren N~Y Tavi hyss av Emil i Lönneberga (1966) av Astrid Lindgren Alf red Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton Nånting levande åt Lame-Kal Se Kajsa Kavat och andra barn - Pel,le flyttar till Komfusenbo Se Kajsa Kavat och andra barn Mina - påhitt Peter och Petra S e - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Pippi flyttar in (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman! i Annika Settergsen Nilsson,herr Pippi Långstmp I Tommy Settergren i

23 Pippi går till sjöss (1 971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långst rump, Ef raim ililssonyherr Pippi Långstrump *.. Tommy Set t ergren, s 8. 4! pippi' håller kalas (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Indexerade gestalter.: Annika Settergren Fridolf Långs t rump, Ef raim Nilsson, herr Pippi Långs trump Tommy Settergren Pippi Långs t rump (1 945) av Astrid Lindgren Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi ~ångstrum~ går ombord (1946) av Astrid Lindgren Annika Settergren Fridolf L%ngs t rump, Ef raim Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi Långstrump i Humlegården (1 949) av Astrid Lindgren 2t Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ordnar allt (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren

24 Pippi Långstrump i Söderhavet (1 948) av Astrid Lindgren Annika Settergren Buck Jim Långs t rump, Ef raim Moana Momo, Nilsson, herr Pippi Långstrump. Tommy Settergren Pippi Långstrumps liv och leverne (1946) teaterpjäs av Astrid Lindgren I Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson L%ngs t rump, Ef saim Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi vill inte bli stor (1971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långs trump, Ef raim Mom o Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ar starkast i världen (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Långs t rump. Tommy Settergren Pippis målarbok (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson,herr Pippi L{ ngs t rump Tommy Settergren

25 , P jäser för barn och ungdom. Saml. l. (1 959) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Pippi Långstrumps liv och leverne - Masterdetektiven Blomkvist Huvudsaken är att man ar frisk Indexerade gestalter se ovan givna verk En fästmö till lans ~a~-vill inte vara präktig - Indexerade gestalter se verket Sex pjäser för barn och ungdom Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. (1 968:) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi I Peter Jul hos Pippi Långstrump Annika Settergren Lur-Pel le Pippi Långstrump Tommy Settergren Serverat, Ers Majestät! Blendagull Gyllenbubbla,greve Nisse II Rudolf Silverpluska, greve Vicke Vize Rasmus, Pontus och Toker - Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker -

26 Rasmus på luffen Anna-stina Gunnar Hök,fröken Leander,herr Lif, Hilding Martina Os kar. Rasmus Oskarsson - Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke Vind Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nisse Nöjd Vicke på Vind Prinsessan som inte ville leka Se Nils - Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - På rymmen med Pippi Långstrump (1971) av Astrid Lindgren och Bo-Erik Gyberg Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Randi bor i Norge (1965) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Helga Randi. Reidar Rasmus, Pontus och Toker (1957) av Astrid Lindgren Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker

27 Rasmus, Pontus och Toker Se Pjäser för barn och ungdom, Saml.2. - Rasmus på luffen (1 956) av Astrid Lindgren Anna-S t ina Gunnar Hök, f röken Leandex,herx Lif, Hilding Martina Oskar Rasmus Oskarsson Rasmus p% luffen Se Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Salikons rosor (1967) av Astrid Lindgren Innehåller sagor ur: - Mio, min Mio - första kapitlet Benka Edla, tant Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Sixten, farbror - Nils Karlsson-Pyssling - samtliga sagor Sunnanäng - samtliga sagor - Indexerade gestalter se ovan givna verk Samuel August från.sevedstorp och Hanna i Hlult (1 973) av Astrid Lindgren Ericsson, Hanna Ericsson, Samuel' August Serverat, Ers Majestät J S e Pjaser för barn och ungdom. Sam1,2. - Sex I? jäser för barn och ungdom (l 950) av Astrid Lindgren b Innehåller teaterpjäserna: En fästmö till låns Engbexg, Harald Euf emia Jullén, Julius Jöns s on, Julia Vinge, Karin

28 - Huvudsaken ar att man ar frisk Indexerade gestalter se detta verk Jag vill inte vara präktig Barbro Arvidson Klas Arvidson Kornick, Fritiof af Marianne Arvidson Masterdetektiven Blomkvist Pippi Långstrumps liv och leverne Indexerade gestalter se.ovan givna verk - Snövi t Gudmund Hubert Sandra Snövit - Sia bor på Kilimandjaro (1958) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Indexerade gestaltea: Sariko Sia Sjung med Pippi Långstrump (1949) av Per Martin Hamberg och Astrid Lindgren. Verket ar en s%ngbok, därför ar gestalterna inte indexerade Skrållan och s j örövarna ( 1967) av Astrid Li-ndgren, Sven-Eric Delér och Stig Hallgren B%t sman Freddy (eg. f red rika) Grankvis t Grankvist, Marta Grankvist, Nisse Johan Melkersson Malin Melkersson-Malm Malm, Petter Melkersson, Melker Niklas Melkersson Pelle (eg. er) Melkersson Skrållan Malm S t ina Söderman Teddy (eg. ~eodora) Grankvis t Tjorven (eg. Karin Maria Eleonora ~osef ina) Grankvi s t Småländsk tjurfäktare Se Kajsa Kavat och andra barn

29 Snövi t Se Sex pjäser för barn och ungdom - Spelar min lind, s junger min näktergal? Se - Sunnanäng Saiikons rosor - Stora syster och lille bror Se Kajsa Kavat och andra barn - Sunnanäng (1 959) av As t rid Lindgren Innehåller sagorna: Sunnanäng Anna Mat tias Myrabonden Spelar min lind, sjunger min näktergal P ~ndexerad talt : Malin Tu, tu, tu! Indexerad gestalt: Stina m aria - Junker Nils av Eka Magnus Rex Nils av Eka Sunnanäng 'Se. - Sunnanäng Salikons ros or - Sötast i världen (1960) av Ylla (pseud. för Camilla c off ler) Astrid Lindgren Inga indexerade ges talt er och

30 Tillbaka till Bullerbyn (1959) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn och - Bara roligt i Bullerbyn. (~äsalätt serien. ) ~ndexerade gestalter: Anna Bosse Eriksson. Brit ta Kerstin Lasse Eriksson Lisa, Eriksson Olle T jórven.& co på Barnexs dag 1964 (1 964) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Båtsman Freddy (eg. Fredrika) Grankvist Jocke Johan Melkersson Malin Melkersson ~~ikessson, Melker Pelle (eg. Per) Melkersson' S t ina Teddy (eg. ~eodora) Grankvist T j orven (eg. Karin Maria Ele onora ~osef ina,) Grankvis t TU, tu, tu? Se - Sunnanäng Salikons rosor '. - under körsbarstrad'et Se Kaj'sa Kavat och andra barn -. - Vi 'p& SaItkråkan (1964) av Astrid Lindgren Båtsman Freddy (eg. Grankvis t, Marta Grankvist, Nisse Jocke Johan Melkersson Jum- Jum Malin Melkersson redr rika) Grankvis t Malm, Fetter Melkersson, Melker Moses Niklas Melkersson Pelle (eg. per) Melkersson Sjöblom, Björn Sjöblom,fru S t ina Söderman Teddy (e ~eodora) Grankvist T j orven $;g Karin Maria Eleonora Josefina) Grankvis t

31 Visst kan Lotta cykla (i 971) av Astrid Lindgren och Ilon Wikla~d ~ndexerade gestalter: Bams e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman - Var i Bullerbyn (1965) av Astrid Lindgren cich Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kess t in Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Än lever Emil i Lönneberga (1970) av Astrid Lindgren Alfred Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton

32 ALFABETISK FORTECKNING OVER INDEXERADE GZSTALTER I ASTRID LINDGRENS SXÖNLITTERÄRA VERX Abbe Nilsson, fattig, snäll femtonårig son till Emil Nilsson. Granne och vän till ffmadickenff i Astrid Lindgrens M a d i c k e n., Abednego, kattunge i Astrid Lindgrens saga --- N%nting Levande ----%t Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ---- \ Adam Engelbrekt,,en tjur som grips av plötslig ilska och kommer lös i Astrid Lindgrens saga Smglgnds& &jpga&t,g- i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Albert, skadespelare och granne till Kati i Astrid Lindgrens p % K a p t e n s g a t a n, K a t i i I t a l i e n K a t i Albin, kamrat till $tig, som han alltid tävlar med då båda vill vara värst i Astrid Lindgrens saga Ho~pa - &ögs& i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a barn, K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Alfred, god vän till Emil Svensson och dräng hos Svenssons p% Katthults gård i Lönneberga by i Astrid Lindgrens E m i 1 i L ö n n e b e r g a, N y a. h y s s a v E m i l i Lönne'berga, Än l e v e r E m i l i L ö n n e b e r g a, M i n a : p % h i t t ochiastrid Lindgrens och Björn Bergs D e n d a r E in i 1 Alfredo, kombinerad silvertjuv och svardslulsare vid ett kringresande tivoli. Stjäl silver i Västanvik tillsammans med hustrun Berta och inbrottstjuven Ernst i Astrid Lindgrens B a s m u s, P o n t u s o c h T.0 k e r och i teaterpjäsen med sanma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h ungdom.sam:l.2. Alva, hembiträde t il1 ~adickens f ami1 j 'på Junibacken i Astrid Lindgrens M a d i c k e n Anders, Björns skznska kusin. Bror till Maria i Anna Biwkin-Bricks och Astrid Lindgrens M i n a s v e n s k a k u s i n e r. t Anders Bengtsson, tretton %r och ledare avqita rosen i Astrid Lindgrens M a s t e r d e t e k t i v e n B l o m k ~ r i s t, M ä s t e r - d e t e k t i v e n B1'omkvis.t l e v e r f a r l i g t, K a 11 e. B 1 o m k v i s t o c h R a s m u s och i teaterpjäsen Kalle Blornkvis-t,NLsse - Nöjd - och Iicke Vind i verket P j a s e r --m f ö r b a r h o c h ungd-om.sami.2. Ann, en liten flicka med livlig fantasi,som önskar sig saker under sitt önsketrad i Astrid Lindgrens saga Under körsbärsträdet i terlcet K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n \

33 Anna, sju år och syster till Britta i Norrgården i Astrid Lindgrens A l l a v i b a r n i B u l l e r b y n, M e r a om o s s b a r n i B u l l e r b y n, B a r a r o l i g t i B u l l e r b y n, B u l l e r b y b a r n e n, T i l l b a k a till B u l l e r b y n, B u l l e r b y b o k e n, B u 1 1 e r b y n, M i n a p å h i t t och i Astrid Lindgrens och IlonWiklands J u 1 i Bulle-rbyn, V % r i B u l l e r b y n, B a r n e n s d a g i B u l l e r b y n Anna, syster till Inga-Stina och Sven i Astrid Lindgrens saga - Godnatt herr luffare i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ochi K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Anna, föräldralös flicka fr&n Sunnanang som tillsammans med brodern Mattias hamnar hos den harde Myrabonden. Barnen kommer dock till ett nytt lyckligt sago-sunnanäng i Astrid Lindgrens saga Sugngngng iverkensunnanang, S a l i k o n s r o s o r, M i n a p % h i t t Annastina, storasyster till Lillstumpan, skänker Lame-Kal kattungen Sadrak till julklapp i Astrid Lindgrens saga Nånting _ levande _- åt Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Anna-Stina, ny piga hos fru Hedberg, en snäll rik gammal dam. Anna-Stina och de fina herrarna Lif och Leander rånar damen i Astrid Lindgrens R a s m u s p % 1 u f f e n och i teaterpjäsen med samma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l. 2. Annika Settergren, syster till Tommy och god vän med Pippi i Astrid Lindgrens P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i L å n g s t r u m p g å r onbord, P i p p i L % n g s t r u m p i S ö d e r h a v e t, P i p p i L å n g s t r u m p i H u m l e g å r d e n, B o k e n om P i p p i L % n g s t r u m p, H a r kommer P i p p i L % n g s t r u m p, M i n a p å h i t t ochiastrid Lindgrens och Ingrid Vang Nymans K a n n e r d u P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i f l y t t a r in, P i p p i o r d n a r allt, F i p p i h å l l e r k a l a s, 1 i p p i är s t a r k a s t i. v ä r l d e n, P i p p i s m a l a r b o k, P i p p i g å r till s j ö s s, P i p p i v i l l i n t e b 1 i s t o r i Astrid Lindgrens och Bo-Erik Gybergs P % rymmen med P i p p i L å n g s t r u m p ochiastrid Lindgrens teaterpjäser P i p p i L å n g s t r u m p s 1 i v o c h 1 e v e r n e som även ingår i verken S e x p j ä s e r f ö r b a r n o c h ungdom P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l Jul - hos - - PixpL IJisggtpn~ i verket P j ä s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a n l. 2. Bamse, Lotta Xymans tyggris i Astrid Lindgrens B a r n e n p å, B r å k m a k a r g a t a n, L o t t a p å. B r å k m a k a r - g a 't a n och i Astrid Lindgrens och Ilon W'iklands V i s s t k a n L o t t a c y k l a

Älskar du film? Filmer för barn och unga

Älskar du film? Filmer för barn och unga Filmlistan uppdaterad 2011-10-28 Älskar du film? Filmer för barn och unga Hyr dvd-filmer på ditt bibliotek! Kostnaden för att låna en dvd-film är 20 kr för tre dygn. Vissa barnfilmer är gratis att låna.

Läs mer

BOKPOOLEN. på Lindesbergs stadsbibliotek

BOKPOOLEN. på Lindesbergs stadsbibliotek BOKPOOLEN på Lindesbergs stadsbibliotek BOKPOOLEN PÅ LINDESBERGS BIBLIOTEK- en resurs för skolans bokförsörjning! Bokpoolen är placerad i anslutning till bibliotekets barnavdelning, Du är välkommen att

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

70 år av lust. att gå längs bokhyllorna. men när man föreställer sig vad dagens barn. men astrid lindgren och de andra på

70 år av lust. att gå längs bokhyllorna. men när man föreställer sig vad dagens barn. men astrid lindgren och de andra på slag 70 år av lust foto: magnus liam karlsson att gå längs bokhyllorna på Rabén & Sjögren är som att göra känslosamma nedslag i tiden, från Krakel Spektakel och Pippi Långstrump till Ture Sventon och Harry

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Klassiker. till hela klassen

Klassiker. till hela klassen Klassiker till hela klassen Klassiker är fantastiska, spännande, dramatiska, romantiska berättelser som alla borde få tillgång till. Att känna till vissa författare och romaner tillhör allmänbildningen.

Läs mer

Nyheter sommar & höst 2010

Nyheter sommar & höst 2010 Nyheter sommar & höst 2010 Gunilla Bergström Rabén & Sjögren Box 2052, 103 12 Stockholm Tel: 08-769 88 00 Besöksadress: Tryckerigatan 4 rabensjogren.se Kundtjänst: order@rabensjogren.se Fax: 08-769 87

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Pjäser för barn & ungdom

Pjäser för barn & ungdom Pjäser för barn & ungdom 1 Innehåll: fr 3 år.. sid 3 fr 4 år..... sid 5 fr 6 år..sid 14 fr 10 år..sid 34 fr 13 år..sid 55 appendix..sid 88 Omslagsbild av Freja i årskurs 3 till Östgötateaterns uppsättning

Läs mer

TEMA VÄNSKAP OCH FÖRTROENDE

TEMA VÄNSKAP OCH FÖRTROENDE Sida 1 MEDIECENTER VÄRMLAND Birgitta Larsson, 054-7011068 birgitta.larsson2@regionvarmland.se Datum 2014-02-24 Vår beteckning MV2014-6 TEMA VÄNSKAP OCH FÖRTROENDE Detta temablad innehåller förslag på filmer,

Läs mer

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1

Charley Nilsson. Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler. Man har ju lite minnen 1 Charley Nilsson Man har ju lite minnen Släktingar och annat folk genom två sekler Man har ju lite minnen 1 Innehåll Prolog Kartskiss Från hjärtat av Skåne Översikt släkten Nilsson Gatehusfolk, åbor och

Läs mer

GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN

GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLLEN Petter om glädjen att läsa Varför har du skrivit den här boken? Boken kom till när jag insåg att det fi nns killar och tjejer som inte vet vad böcker kan betyda i deras liv.

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

Nummer 27 vecka 18 onsdag 30 april-6 maj 2014. Jag vet att jag

Nummer 27 vecka 18 onsdag 30 april-6 maj 2014. Jag vet att jag Nummer vecka onsdag 0 april- maj 0 Fynda gamla prylar Våren vimlar av loppisar och auktioner Hallå lät fyra experter dela med sig av sina bästa fyndtips Sidorna Sport Jag bråkade med mobbare Lena Sejdijaj

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 12-2012 En månadstidning Nr 12-2012 Lösnummer: 15 kr Bo bättre på äldre dar sid 3 Första Advent i kyrkan Sid 5 Agunda-dagen Sid 8-9 Trinshults skola Sid 10-11 Familjen Åberg Sid 13-15 Familjesidan Sid18-19 Äntligen!

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial

Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Studiecirkelmaterial Läskraft! bli högläsare för personer med demens! Text: AnnMarie Lindman Foto: Catharina Kåberg Copyright: Centrum för lättläst Form:

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Mitt liv. S0_275 Ulla Lö fgren g Nilssön. Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson

Mitt liv. S0_275 Ulla Lö fgren g Nilssön. Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson Mitt liv Av och med Harriet Ulla-Britt Löfgren gift Nilsson Ordagrant avskrivet av brodern Lars efter Ullas anteckningar. Alla bilder är också inlagda av Lars. Anteckningarna sträcker sig fram t.o.m. 1996.

Läs mer

Statsystemet inte avskaffat

Statsystemet inte avskaffat Årgång 19 Redaktionens adress Ivar Lo c/o Robert Janson, Svartlösavägen 93 125 33 Älvsjö. Tel 08 778 26 95. Mobil 070 528 35 30 Hemsida: www.ivarlo.nu. Epost: r.janson@telia.com Redaktör Robert Janson,

Läs mer

Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand. Böcker översatta till svenska

Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand. Böcker översatta till svenska Referat av några tjeckiska böcker Stockholms universitet ht 1995 Madeleine Midenstrand Böcker översatta till svenska Karel Čapek: Ett år med min trädgård (med teckningar av Josef Čapek) Gidlunds 1982 Översättning:

Läs mer

Mellan raderna. Lärarhandledning. Beskrivning av serien. Författarporträtt vill locka till böckernas värld

Mellan raderna. Lärarhandledning. Beskrivning av serien. Författarporträtt vill locka till böckernas värld Författarporträtt Åk 4 6 20 program Åk 0 3 20 program Porträtt av andra som arbetar med text Åk 4 6 10 program Åk 0 3 9 program Beskrivning av serien Lärarhandledning Alla borde få möjlighet att hitta

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se OSKULDENS ÖGON Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-87507-34-2 Oskuldens ögon Carola Högberg

Läs mer

December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL

December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL December 2007 2 Årgång 12/39 nr INNEHÅLL 3 Ordföranden har ordet 4 Stugfgderapport 5 Höstfest Älgjkt 6 Julmust mm 7 Lenninge herrgård 8 Byggboom 9 Vi bor i paradiset 10-11 Lenningejokern 12 Barnsidan 13

Läs mer

Medlemstidning för Barnens Bokklubb Nr 8 2011. Din Huvudbok

Medlemstidning för Barnens Bokklubb Nr 8 2011. Din Huvudbok Medlemstidning för Barnens Bokklubb Nr 8 2011 Din Huvudbok Aktuella huvudböcker 0 1 år Jag är inte klar! Av Jonathan Allen + Jag är inte söt Nr 900373 Pris just nu: 159 kr 2 5 år Smarta små upptäcker naturen

Läs mer