Specialarbetet ansiaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbetet ansiaget"

Transkript

1 Specialarbetet ansiaget l Speoialarbrete inom &mat litteraturorientering och bibliografi id ' MbPioteks.högskolan, BorHs, vt Anne Bygdö Gunilla Pettersor;

2 Förord Diskussion kring ges talt index Krite.rier p% indexerade gestalter Principer för katalogposten - i verkförteckningen Principer för katalogposten - i gestaltförteckningen Förteckning över Astrid Lindgrens skönlitterära verk - redovisade i svensk bokförteckning med angivande av indexerade gestalter Alfabetisk förteckning över indexerade gestalter i Astrid Lindgrens skönlitterära verk

3 Detta specialarbete utgöres av två enskilda arbeten. Gunilla Fetterson svarar för verk utgivna av Astrid Lindgren mellan aren och Anne Bygdö för åren mellan För att underlätta användningen har arbetena samordnats av Anne Bygdö. För diskussionen kring gestaltsegister hänvisas till förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt Delar av detta förord återges nedan. Gunwor Weinmanns kriterier på indexerade gestalter har använts, eftersom önskemålet är att samordna de gestaltindex som framställs. Kriterierna återges nedan. Prlnciperna för katalogposten i verkförteckningen har i stort sett varit de samma som i tidigare gjorda gestaltindex vid bibliotekshögskolan. Principerna återges nedan. Principerna för katalogposten i gestaltförteckningen har varit de samma som i den tidigare gjorda gestaltförteckningen över en barnboksförfattare. Se Gunilla Jingborgs arbete Förteckning över ett urval gestalter i Maria Gripes skönlitterära verk. Specialarbete inom amnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås,vt Dock har vissa stycken ändrats och förtydligats. Principerna %terges nedan. Resultatet av vår indexering av Astrid Lindgrens skönlitterära gestalter ar i befintligt skick på intet sätt fritt fr'an invändningar. Det ar ett subjektivt urval med lika subjektiva kommentarer.

4 DTSKUS SION KRING GESTALTINDEX - citat från förordet i Gunwor Weinmanns arbete Förteckning över ett urval gestalter i Vilhelm Mobergs skönlitterära verk. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid bibliotekshögskolan. Borås, vt ff Att göra ett gestaltregister är ingalunda ett så mekaniskt och okontroversiellt arbete, som man kanske till en början föreställer sig. Stötestenarna är många, i synnerhet för den som ger sig i kast med en författares samlade verk, dar skillnader i kvalitet och kvantitet i hög grad inverkar på indexeringen. De största problemen sammanhänger givetvis med omfånget och urvalet. Skulle man exempelvis endast förteckna huvudpersoner, uppstår en påtaglig risk för snedfördelning i urvalet. Det skulle nämligen innebära, att viktiga, intressanta gestalter - som dock ej ar huvudpersoner - uteslöts i större och mer kända verk, medan man däremot i obetydligare verk skulle ta med okända, "ej efterfrågade" huvudpersoner - ofta med intetsägande namn. Det känns följaktligen naturligt att indexera fler personer an huvudpersoner i de mer berömda och oftare lasta verken, men detta leder omedelbart till betydande urvalssvårigheter, dar subjektivi-. teten tyvärr blir oundviklig. Ett satt att undkomma urvalsproblematiken vore naturligtvis att indexera alla förekommande gestalter i samtliga verk. Detta torde emellertid lätt kunna föra därhän, att man "inte ser skogen för bara tradn, vilket antagligen skulle f2 ett nog s% omfattande arbete att framstå som taligen meningslöst. Därför ter sig, atminstone till en början, ett urval såsom det basta alternativet - hur vanskligt och godtyckligt det än m2 bli. Vill man göra ett någorlunda rimligt urval, kravs emellertid så stoc kannedom om författarens verk,.att man utan vidare kan göra jämförelser mellan gestalter dels inbördes i samma verk dels i olika verk. Även om man skulle förutsätta en absolut kunskap på området, är det and% ofrånkomligt att vissa gestalter betyder mer för somliga läsare än för andra. Vidare ar ofta en ganska ingående litterar analys av gestalter och situationer nödvändig, för att man ska kunna motivera ett ev. medtagande respektive uteslutande. Vad galler omfanget, d.v.s. mängden personer som indekeras i varje verk,varierar detta starkt från verk till verk i enlighet med nedan Il angivna urvalskriterier....

5 - uppställda av Gunwor Weinmann, se förordet Punkt 8 har inte medtagits då den'inte utnyttjas i detta arbete l. Titelfigurer, huvudpersoner 2. Självständiga karaktärer med egna tankar, känslor etc 3. Självständiga karaktärer som beskrivs av författaren eller någon annan 4. Personer som har stor betydelse för eller stort inflytande på huvudperson 5. Personer som på ett avgörande sätt ingriper i eller förändrar huvudpersons liv 6. Typer, original, ofta med öknamn/smeknamn, som ar latta att minnas, förekommer ofta i drhpliga situationer eller tjänstgör som författarens sprgkrör eller kommentatorer. Inte sällan anar man hos dessa gestalter sällsamma eller tragiska levnadsöden 7. Samma personer som återkommer med eller utan samma namn i fler verk l

6 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I VERXFORTECXNING~ l. Samtliga verk, inkl. omarbetningar och samlingsvolymer, redovisade i svensk bokförteckning t. 0.m har tagits upp 2. Huvuduppslag ar verkets titel. Verken redovisas i alfa-. be tisk ordning med originalutgivningsåret inom parentes 3. Teaterpjäser, sagor etc. som ingår i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas under verket med hänvisning från teaterpjas/saga till verket/verken 4. Indexerade gestalter Aterfinns endast under det verk som först publicerats. Skulle samma verk ingå i senare samlingsvolym har hänvisningar gjorts där det behövde.2 5. Inom varje katalogpost redovisas gestalterna i alfabetisk ordning

7 PRINCIPER FOR KATALOGPOSTEN - I GESTALTFORTECKNINGEN - punkt 1-5 uppställda av Gunilla Jingborg, se förordet Pörnamn används Som huvuduppsleg 'för barn och för vuxna, vars efternamn inte anges, Hänvisning fr%n barns efternamn ti,ll förnamn görs inte, av samma skal som val-för förnamn valts som huvuduppslag - barnen nämns alltid vid sina förnamn och efternamnen avslöjas ofiast inte Efternamn används som huvuduppslag för vuxna och personifierade djur. Djuren framträder oftast som "vuxna" och det har därt6r varit naturligt att använda samma regel för huvuduppslag för vuxna och djur. Hänvisning från förnamn finns om gestalten oftast nämns vid det eller om det är ovanligt. Hänvisning finns f rån smeknamn/öknamn till huvuduppslage t, samt om en gestalt oftast kallas vid titel, från titel till huvuduppslag Hänvisningar skrivs på särskild rad under ordet "Set1 I vissa fall anges även relationer till gestalter som själva inte ar indexerade, vilket medför att upplysning om fler personer fas, än som anges i förteekningen över verken För att underlätta en eventuell sammanslagning med andra gestaltregister, sätts författarnamn ut för varje katalogpost Teaterpjäser, sagor etc. som ing%r i verk upptagna i svensk bokförteckning redovisas i katalogposten som-teitarpjas/saga mednbruten understrykning" av namnet och med hänvisning till verket eller vilka verk den ingår i. T.ex.... i Astrid Lindgrens saga Marii i verket I: a j s a K a v a t o c h a n d r a barn När samma gestalt ingar i flera verk har följande principer för verkhanvisning använts: a) varje författares/författarbolags verk har redovisats för sig b) under varje författare/författarbolag redovisas verken kronologiskt efter originalutgivningsåret c) teaterpjäser redovisas alltid sist i katalogposten Verk skrivs med mellanslag jfr punkt 7. Indexerade gestalter med samma namn återges kronologiskt efter första originalut givningsåre t

8 FOBTECKNING OYZR ASTRID LINDGRENS SKONLITSEIRÄRA VEFE (REDOVISADE I SVENSK BOKPORTECKNING) MED ANGIVANDE AV INDEXERADE GESTALTER Alla &i barn i Bullerbyn (1 947) ay Astrid Lindgren w Anna Bosse Eriksson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle ~llrakäraste syster (1973) av Astrid Linägren och Hans Arnold Barbro Y lva-li Allrakaraste syster Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Mina pahitt Allt on Karlsson p3 taket (1972) av Astrid :Lindgren w Innehaller: - Lillebror och Karlsson på taket - Karlsson p% taket flyger igen Karlsson på taket smyger igen - Indexerade gestalter se ovan givna verk Bara roligt i Bullerbyn (1952) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Barnen p$ Bråkmakargatan (1958) av Astrid Lindgren 4 Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lot ta Nyman Maria Nyman Barnens dag i Bullerbyn (1966) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson ' Olle

9 . b, Boken om Pippi Långstmp (1952) av Astrid I,indgren Innehåller delar av de tidigare publicerade: Pippi Långs trump - Pippi Långstmp går onbord - Pippi Långstrump i Söderhavet Annika Settergren Blom Buck Dunder-Karlsson Fridolf Jim Långstrump, Efraim Moana Momo Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Boken om Pippi Långstrump (1 971) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Valikangas. Verket ar tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför ar inte gestalterna indexerade Britt-Mari lättar sitt hjärta (1944) av Astrid Lindgren Bertil Vidgren Bri tt-mari Hagström Jerker Hagström Kajsa Hultin Hajken Hagström Mariann Uddén Monika Hagström Stig Henningson Svante Hagström w Bröderna Le j onhjarta (1 973) av Astrid Lindgren V Fjalar, Grim Guldtuppen, Nossi Jonatan Le j onhjarta Karl Lejonhjärta Kat la Mat tias Orvar Sofia Tengil

10 Bullerbybarnen (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av gke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn roligt i Bullerbyn. bu as al att serien.) Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Bullerbyboken ( I961 ) av Astrid Lindgren Innehåller:.. - Alla vi barn i Bullerbyn - Mera om oss barn i Bullerbyn - Bara roligt i Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk. Bullerbyn (1 970) av Astrid Lindgren Specialupplaga i stort format med stor stril samt ordförklaringar, Innehåller: Bullerbybarnen - Tillbaka till Bullerbyn Indexerade gestalter se ovan givna verk Den dar Emil (1972) av Astrid Lindgren och Björn Berg L/ Alf red Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svens s on, Alma Svensson, Anton Emil i Lönneberga (1963) av Astrid Lindgren L/ Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Svensson, Alma Svensson, Anton

11 Emil i Lönneberga (1973) av Astrid Lindgren Bearb. av Eero Välikangas. Verket är tryckt och utgivdt i inland för finska ungdomar, darfös as gestalterna inte indexexade Eva möter Noriko-San (l 956) av Anna.Riwkin-13rick och Astrid Lindgren 7 Eva Noriko-San En fästmö till. låns S e Sex pjäser för barn och ungdom - Pjäser för barn och ungdom. Saml.1. Godnat t, herr luffare Se Kajsa Kavat och andra barn - Gull-Pian S e Kajsa Kavat och andra barn - Hoppa högst S e Kajsa Kavat och andra barn - Huvudsaken ar att man ar frisk (1945) teaterpjäs av Astrid. Lindgren Göran Karlsson-Rask-Fagerlund, Klas Lena Monika Nobban Fritiof Huvudsaken ar att man är frisk och Masterdetektiven Blomkvist (1962) två teaterpjäser av Astrid Lindgren Bearb. a; Maja Kaukoranta. ~érket är tryckt och utgivet i Finland för finska ungdomar, därför är geatalterna inte indexerade Här kommer 'Pippi Långstrump (1 957) av As trila Lindgren Annika Settergren Pippi Långstrump Tommy Settergren

12 - I Skymningslandet S e - Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Mina pahitt - Ingen rövare finns i skogen S e Nils Karlsson-Pyssling - Salikons rosor Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Jackie bor i Holland (1 965) av Anna Riwkin-Urick och Astrid Lindgren Elleke Jackie a vill inte gå och lagga mig (1947) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Las s e Lotten Jag vill inte vara präktig Se - Sex p jaser för barn och ungdom Pjaser för barn och ungdom. Saml.1. - Jag vill ocksa gå i skolan (1951) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordenskjöld Lena Peter Jag vill ocksa ha ett syskon (1954) av Astrid Lindgren och Birgitta Nordensk j öld Lena Peter Jul hos Pippi Långstrump, Se Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. -

13 Jul i Bullerbyn (1 963) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland - Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Jul i stallet (1 961) av Astrid Lindgren och Harald Wiberg 7 Inga indexerade gestalter Junker Nils av Eka Se - Sunnanäng Salikons rosor - Kaj s a Kavat Se Kajsa Kavat och andra barn Kajsa Kavat hjälper mormor (1 958) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Kaj sa Kavat Mat ilda Kajsa Kavat och andra barn (1950) av Astrid Lindgren Innehaller sagorna: - Godnat t, herr luffare Anna Inga-S t ina Nisse ' Sven Gull-Pian Berit Ester Greta Gull-Pian (eg. p va) Hoppa högst - Albin Stig

14 - Kajsa Kavat Kajsa Kavat Mat ilda Lite om Sammelagust Sammelagust (eg. Samuel ~u~ust) Sörensen Mari t Indexerade ges talt er: Jonas Petter Bergström Marit - Nånting levande åt Lame-Kal Abednego Annas t ina Lame-Kal Lillstumpan Mu sak Sadrak Snurran - Pelle flyttar till Komfusenbo Indexerad gestalt: Pelle - Småländsk tjurfäktare Adam Engelbrekt Kalle i Bäcktorpet Stora syster och lille bror Inga indexerade gestalter Under körsbärsträdet - ~ndexerad gestalt : Ann Kajsa Kavats äventyr (1 957) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur,kajsa Kavat och andra barn (~äsalättserien.) Albin Anna Inga-S t ina Kajsa Kavat Matilda Nisse Sammelagust Sörensen

15 Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke på Vind Se - Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. Kalle Blomkvist och Rasmus (1 953) av Astrid Lindgren Indexerade gestalter : Anders Bengtsson Benka. (eg. ~engt) B j örk Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nicke Peters Rasmus Rasmusson Rasmus s on Sixten Karlsson på taket flyger igen (1 962) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bock, Rildur Bosse Svantesson Gunilla Karasson på taket Kris ter Lillebror (eg. svante) Svantesson Karlsson på taket smyger igen (1968) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimb o Bock, Hildur Bosse Svantesson Fille (eg. pilip) Gunilla ' Jansson, Julius Karlsson p% taket Kris t er Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf) Kati i Amerika (1 950) av Astrid Lindgren Hammond, John Jan Kat i Whitney, Bob Vilhelmina

16 Kati i Italien (1971) av Astrid Lindgren S e - Kati på Kaptensgatan Kati i Paris (1 953) av Astrid Lindgren Bertrand, Henri B j örkman, Fe t er Eva Jan Kat i Sundman, Lennart Kati på Kaptensgatan (1 952) av Astrid Lindgren 1. Aven utgiven under titeln eti i Italien (1971) Albert Eva,-' Jan Kat i Sundman, Lennart Kerstin och jag (1 945) av Astrid Lindgren Barbro B j örn Erik Samuelsson Kerstin Krister Känner du Pippi Långstrump (1947) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Lilibet, cirkusbarn (i 960) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Le o ~ilibet

17 Lillebror och Karlsson p& taket (1 955) av Astrid Lindgren Bettan Svantesson Bimbo Bosse Svantesson Fille (eg. ~ili~) Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg. svante) Svantesson Rulle (eg. ~udolf), Lite om Sammelagust Se Kajsa Kavat och andza barn Lotta på Bråkmakargatan (1961) av Astrid Li:ndgren Barns e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman Lus tig-fök Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor Madicken (,l 960) av Astrid Lindgren Abbe Nilsson Alva Elisabet "Lisabet". Ida Madicken (eg. ~ar~areta) Marko bor i ~ugoslavien (1 962) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren. Marko Se t or Matti bor i Finland (1 968) av Anna Riwkin-B:rick och Astrid Lindgren Mat ti Merja

18 Mera om oss barn i Bullerbyn (l 949) av Astrid Lindgren Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle. - Mina påhitt (l 971 ) av Astrid Lindgren Ett urval ur: Pippi Långstrmmp i Söderhavet Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Lhgs trump Tommy Settergren - Bara roligt i Bullerbyn Anna Bosse Ericsson Britta Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle - Mera om oss barn i Bullerbyn Anna Bosse Eriksson Britta Kerstin Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Lillebror och Karlsson på taket Gunilla Karlsson på taket Krister Lillebror (eg,. svante) Svantesson Karlsson på taket flyger igen - Indexerade ges talter: Bettan Svantesson Bimbo Bock, Hilduc Bosse Svantesson Karlsson p% taket Lillebror (eg. svante) Svantesson

19 Än,lever Emil i Lönneberga 7 Alf red Emil Svensson Ida Svensson Svensson, Alma Svensson, Anton - Nya hyss av Emil i Lönneberga Alfred Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Ma ja Lina Svensson, Alma - Madicken Elisabet tilisabet" Ida Madicken (eg. argare ta) - Kajsa Kavat och andra barn Indexerade gestalter se detta verk under sagan Pelle flyttar till Komfusenbo Mio, min Mio Indexerade gestalter se verket -1ikons rosor under Mio, min Mio - Nils Karlsson-Pyssling Indexerade gestalter se detta verk under sagorna I Skymningslandet och Allrakaraste syster - Sunnan äng Indexerade ges talt er se detta verk under sagorna Tu, tu, tu! och Sunnanäng Mina svenska kusiner (1 959) av Anna Riwkin-:Brick och Astrid Lindgren Anders Björn Eva Jerker Johan Maria Sigrid

20 Mio, min Mio (1 954) av Astrid Lindgren Benka Edla, tant Jw- JW Kat o, riddare Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Miramis Nonno Sixten, Sarbror Mirabell Se - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Marit Se - Kajsa Kavat och andra barn Masterdetektiven Blomkvist (1946) av Astirid Lindgren Även utgiven som specialupplaga i stcirt format med stor stil ' och ordf örklaringa; (1 967) Anders Bengtsson Benka (eg. ~en~t) Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. oha an) Kalle Blomkvist Redig, Artur Sixten T j ommen Mästerdetektiven Blomkvist (1948) teaterpjäs av Astrid Lindgren Björk Brane, Einar (eg. Lindeberg, l inar) Eva-Lotta Lisander Kalle Blomkvist Redig, Artur T j ommen Mas t erde tekt iven Blomkvi s t lever farlig; (1 951 ) av Astrid Lindgren Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Björk Eva-Lotta Lisander Gren Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Klas Sixten

21 En natt i maj Se Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - Nils Karlsson-Fyssling (1 949) av Astrid Lindgren Innehgller sagorna: - Allrakaraste syster Barbro Y lva-li I Skymningslandet Göran Pettersson Liljonkvast,herr Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi Pet er - Lus tig-gök Gunilla Gunnar Lustig-Gök - Mirabell Britta-Kajsa Mirabell En -tt i maj Lena Mu j Nils Karlsson-Pyssling Bertil Nils Karlsson-Pyssling - Peter och Petra Gunnar Peter Petra - Prinsessan som inte ville leka Lise-Lotta Maja

22 Nils Karlsson-Pyssling (saga) S e - Nils Karlsson-Pyssling (sagosamling) Salikons rosor Nils Karlsson-Pyssling flyt tar in (1 956) a,v Astrid Lindgren och Ilon Wikland Bertil. Nils Karlsson-Pyssling bor i Thailand (1966) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren N~Y Tavi hyss av Emil i Lönneberga (1966) av Astrid Lindgren Alf red Emil Svensson Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton Nånting levande åt Lame-Kal Se Kajsa Kavat och andra barn - Pel,le flyttar till Komfusenbo Se Kajsa Kavat och andra barn Mina - påhitt Peter och Petra S e - Nils Karlsson-Pyssling Salikons rosor - Pippi flyttar in (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman! i Annika Settergsen Nilsson,herr Pippi Långstmp I Tommy Settergren i

23 Pippi går till sjöss (1 971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långst rump, Ef raim ililssonyherr Pippi Långstrump *.. Tommy Set t ergren, s 8. 4! pippi' håller kalas (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Indexerade gestalter.: Annika Settergren Fridolf Långs t rump, Ef raim Nilsson, herr Pippi Långs trump Tommy Settergren Pippi Långs t rump (1 945) av Astrid Lindgren Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson, herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi ~ångstrum~ går ombord (1946) av Astrid Lindgren Annika Settergren Fridolf L%ngs t rump, Ef raim Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi Långstrump i Humlegården (1 949) av Astrid Lindgren 2t Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ordnar allt (1969) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren

24 Pippi Långstrump i Söderhavet (1 948) av Astrid Lindgren Annika Settergren Buck Jim Långs t rump, Ef raim Moana Momo, Nilsson, herr Pippi Långstrump. Tommy Settergren Pippi Långstrumps liv och leverne (1946) teaterpjäs av Astrid Lindgren I Annika Settergren Blom Dunder-Karlsson L%ngs t rump, Ef saim Pippi Långstrump Tommy Settergren Pippi vill inte bli stor (1971) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Långs trump, Ef raim Mom o Nilsson,herr Pippi Långs t rump Tommy Settergren Pippi ar starkast i världen (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson, herr Pippi Långs t rump. Tommy Settergren Pippis målarbok (1970) av Astrid Lindgren och Ingrid Vang Nyman Annika Settergren Nilsson,herr Pippi L{ ngs t rump Tommy Settergren

25 , P jäser för barn och ungdom. Saml. l. (1 959) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Pippi Långstrumps liv och leverne - Masterdetektiven Blomkvist Huvudsaken är att man ar frisk Indexerade gestalter se ovan givna verk En fästmö till lans ~a~-vill inte vara präktig - Indexerade gestalter se verket Sex pjäser för barn och ungdom Pjäser för barn och ungdom. Saml.2. (1 968:) av Astrid Lindgren Innehåller teaterpjäserna: - Ingen rövare finns i skogen Fiolito Mimmi I Peter Jul hos Pippi Långstrump Annika Settergren Lur-Pel le Pippi Långstrump Tommy Settergren Serverat, Ers Majestät! Blendagull Gyllenbubbla,greve Nisse II Rudolf Silverpluska, greve Vicke Vize Rasmus, Pontus och Toker - Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker -

26 Rasmus på luffen Anna-stina Gunnar Hök,fröken Leander,herr Lif, Hilding Martina Os kar. Rasmus Oskarsson - Kalle Blomkvist, Nisse Nöjd och Vicke Vind Anders Bengtsson Benka (eg. ~engt) Eva-Lotta Lisander Jonte (eg. j oh an) Kalle Blomkvist Nisse Nöjd Vicke på Vind Prinsessan som inte ville leka Se Nils - Karlsson-Pyssling Salikons rosor - - På rymmen med Pippi Långstrump (1971) av Astrid Lindgren och Bo-Erik Gyberg Annika Settergren Nilsson,herr Pippi Långstrump Tommy Settergren Randi bor i Norge (1965) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Helga Randi. Reidar Rasmus, Pontus och Toker (1957) av Astrid Lindgren Alfredo Berta Ernst Joakim von Rencken Patricia Persson "Prickenn Persson, Gullan Persson, Patrik Pontus Magnusson Rasmus Persson Toker

27 Rasmus, Pontus och Toker Se Pjäser för barn och ungdom, Saml.2. - Rasmus på luffen (1 956) av Astrid Lindgren Anna-S t ina Gunnar Hök, f röken Leandex,herx Lif, Hilding Martina Oskar Rasmus Oskarsson Rasmus p% luffen Se Pjaser för barn och ungdom. Saml.2. Salikons rosor (1967) av Astrid Lindgren Innehåller sagor ur: - Mio, min Mio - första kapitlet Benka Edla, tant Mio (dvs Bo Vilhelm 0lsson) Sixten, farbror - Nils Karlsson-Pyssling - samtliga sagor Sunnanäng - samtliga sagor - Indexerade gestalter se ovan givna verk Samuel August från.sevedstorp och Hanna i Hlult (1 973) av Astrid Lindgren Ericsson, Hanna Ericsson, Samuel' August Serverat, Ers Majestät J S e Pjaser för barn och ungdom. Sam1,2. - Sex I? jäser för barn och ungdom (l 950) av Astrid Lindgren b Innehåller teaterpjäserna: En fästmö till låns Engbexg, Harald Euf emia Jullén, Julius Jöns s on, Julia Vinge, Karin

28 - Huvudsaken ar att man ar frisk Indexerade gestalter se detta verk Jag vill inte vara präktig Barbro Arvidson Klas Arvidson Kornick, Fritiof af Marianne Arvidson Masterdetektiven Blomkvist Pippi Långstrumps liv och leverne Indexerade gestalter se.ovan givna verk - Snövi t Gudmund Hubert Sandra Snövit - Sia bor på Kilimandjaro (1958) av Anna Riwkin-Brick och Astrid Lindgren Indexerade gestaltea: Sariko Sia Sjung med Pippi Långstrump (1949) av Per Martin Hamberg och Astrid Lindgren. Verket ar en s%ngbok, därför ar gestalterna inte indexerade Skrållan och s j örövarna ( 1967) av Astrid Li-ndgren, Sven-Eric Delér och Stig Hallgren B%t sman Freddy (eg. f red rika) Grankvis t Grankvist, Marta Grankvist, Nisse Johan Melkersson Malin Melkersson-Malm Malm, Petter Melkersson, Melker Niklas Melkersson Pelle (eg. er) Melkersson Skrållan Malm S t ina Söderman Teddy (eg. ~eodora) Grankvis t Tjorven (eg. Karin Maria Eleonora ~osef ina) Grankvi s t Småländsk tjurfäktare Se Kajsa Kavat och andra barn

29 Snövi t Se Sex pjäser för barn och ungdom - Spelar min lind, s junger min näktergal? Se - Sunnanäng Saiikons rosor - Stora syster och lille bror Se Kajsa Kavat och andra barn - Sunnanäng (1 959) av As t rid Lindgren Innehåller sagorna: Sunnanäng Anna Mat tias Myrabonden Spelar min lind, sjunger min näktergal P ~ndexerad talt : Malin Tu, tu, tu! Indexerad gestalt: Stina m aria - Junker Nils av Eka Magnus Rex Nils av Eka Sunnanäng 'Se. - Sunnanäng Salikons ros or - Sötast i världen (1960) av Ylla (pseud. för Camilla c off ler) Astrid Lindgren Inga indexerade ges talt er och

30 Tillbaka till Bullerbyn (1959) av Astrid Lindgren Bearb. av Åke W. Edfeldt. Urval ur Alla vi barn i Bullerbyn och - Bara roligt i Bullerbyn. (~äsalätt serien. ) ~ndexerade gestalter: Anna Bosse Eriksson. Brit ta Kerstin Lasse Eriksson Lisa, Eriksson Olle T jórven.& co på Barnexs dag 1964 (1 964) av Astrid Lindgren och Ilon Wikland Båtsman Freddy (eg. Fredrika) Grankvist Jocke Johan Melkersson Malin Melkersson ~~ikessson, Melker Pelle (eg. Per) Melkersson' S t ina Teddy (eg. ~eodora) Grankvist T j orven (eg. Karin Maria Ele onora ~osef ina,) Grankvis t TU, tu, tu? Se - Sunnanäng Salikons rosor '. - under körsbarstrad'et Se Kaj'sa Kavat och andra barn -. - Vi 'p& SaItkråkan (1964) av Astrid Lindgren Båtsman Freddy (eg. Grankvis t, Marta Grankvist, Nisse Jocke Johan Melkersson Jum- Jum Malin Melkersson redr rika) Grankvis t Malm, Fetter Melkersson, Melker Moses Niklas Melkersson Pelle (eg. per) Melkersson Sjöblom, Björn Sjöblom,fru S t ina Söderman Teddy (e ~eodora) Grankvist T j orven $;g Karin Maria Eleonora Josefina) Grankvis t

31 Visst kan Lotta cykla (i 971) av Astrid Lindgren och Ilon Wikla~d ~ndexerade gestalter: Bams e Berg, tant Jonas Nyman Lotta Nyman Maria Nyman - Var i Bullerbyn (1965) av Astrid Lindgren cich Ilon Wikland Anna Bosse Eriksson Britta Kess t in Lasse Eriksson Lisa Eriksson Olle Än lever Emil i Lönneberga (1970) av Astrid Lindgren Alfred Emil Svensson Griseknoen Ida Svensson Krösa-Maja Lina Lukas Svensson, Alma Svensson, Anton

32 ALFABETISK FORTECKNING OVER INDEXERADE GZSTALTER I ASTRID LINDGRENS SXÖNLITTERÄRA VERX Abbe Nilsson, fattig, snäll femtonårig son till Emil Nilsson. Granne och vän till ffmadickenff i Astrid Lindgrens M a d i c k e n., Abednego, kattunge i Astrid Lindgrens saga --- N%nting Levande ----%t Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ---- \ Adam Engelbrekt,,en tjur som grips av plötslig ilska och kommer lös i Astrid Lindgrens saga Smglgnds& &jpga&t,g- i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Albert, skadespelare och granne till Kati i Astrid Lindgrens p % K a p t e n s g a t a n, K a t i i I t a l i e n K a t i Albin, kamrat till $tig, som han alltid tävlar med då båda vill vara värst i Astrid Lindgrens saga Ho~pa - &ögs& i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a barn, K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Alfred, god vän till Emil Svensson och dräng hos Svenssons p% Katthults gård i Lönneberga by i Astrid Lindgrens E m i 1 i L ö n n e b e r g a, N y a. h y s s a v E m i l i Lönne'berga, Än l e v e r E m i l i L ö n n e b e r g a, M i n a : p % h i t t ochiastrid Lindgrens och Björn Bergs D e n d a r E in i 1 Alfredo, kombinerad silvertjuv och svardslulsare vid ett kringresande tivoli. Stjäl silver i Västanvik tillsammans med hustrun Berta och inbrottstjuven Ernst i Astrid Lindgrens B a s m u s, P o n t u s o c h T.0 k e r och i teaterpjäsen med sanma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h ungdom.sam:l.2. Alva, hembiträde t il1 ~adickens f ami1 j 'på Junibacken i Astrid Lindgrens M a d i c k e n Anders, Björns skznska kusin. Bror till Maria i Anna Biwkin-Bricks och Astrid Lindgrens M i n a s v e n s k a k u s i n e r. t Anders Bengtsson, tretton %r och ledare avqita rosen i Astrid Lindgrens M a s t e r d e t e k t i v e n B l o m k ~ r i s t, M ä s t e r - d e t e k t i v e n B1'omkvis.t l e v e r f a r l i g t, K a 11 e. B 1 o m k v i s t o c h R a s m u s och i teaterpjäsen Kalle Blornkvis-t,NLsse - Nöjd - och Iicke Vind i verket P j a s e r --m f ö r b a r h o c h ungd-om.sami.2. Ann, en liten flicka med livlig fantasi,som önskar sig saker under sitt önsketrad i Astrid Lindgrens saga Under körsbärsträdet i terlcet K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n \

33 Anna, sju år och syster till Britta i Norrgården i Astrid Lindgrens A l l a v i b a r n i B u l l e r b y n, M e r a om o s s b a r n i B u l l e r b y n, B a r a r o l i g t i B u l l e r b y n, B u l l e r b y b a r n e n, T i l l b a k a till B u l l e r b y n, B u l l e r b y b o k e n, B u 1 1 e r b y n, M i n a p å h i t t och i Astrid Lindgrens och IlonWiklands J u 1 i Bulle-rbyn, V % r i B u l l e r b y n, B a r n e n s d a g i B u l l e r b y n Anna, syster till Inga-Stina och Sven i Astrid Lindgrens saga - Godnatt herr luffare i verket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n ochi K a j s a K a v a t s ä v e n t y r Anna, föräldralös flicka fr&n Sunnanang som tillsammans med brodern Mattias hamnar hos den harde Myrabonden. Barnen kommer dock till ett nytt lyckligt sago-sunnanäng i Astrid Lindgrens saga Sugngngng iverkensunnanang, S a l i k o n s r o s o r, M i n a p % h i t t Annastina, storasyster till Lillstumpan, skänker Lame-Kal kattungen Sadrak till julklapp i Astrid Lindgrens saga Nånting _ levande _- åt Lame-Kal iverket K a j s a K a v a t o c h a n d r a b a r n Anna-Stina, ny piga hos fru Hedberg, en snäll rik gammal dam. Anna-Stina och de fina herrarna Lif och Leander rånar damen i Astrid Lindgrens R a s m u s p % 1 u f f e n och i teaterpjäsen med samma namn i verket P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l. 2. Annika Settergren, syster till Tommy och god vän med Pippi i Astrid Lindgrens P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i L å n g s t r u m p g å r onbord, P i p p i L % n g s t r u m p i S ö d e r h a v e t, P i p p i L å n g s t r u m p i H u m l e g å r d e n, B o k e n om P i p p i L % n g s t r u m p, H a r kommer P i p p i L % n g s t r u m p, M i n a p å h i t t ochiastrid Lindgrens och Ingrid Vang Nymans K a n n e r d u P i p p i L % n g s t r u m p, P i p p i f l y t t a r in, P i p p i o r d n a r allt, F i p p i h å l l e r k a l a s, 1 i p p i är s t a r k a s t i. v ä r l d e n, P i p p i s m a l a r b o k, P i p p i g å r till s j ö s s, P i p p i v i l l i n t e b 1 i s t o r i Astrid Lindgrens och Bo-Erik Gybergs P % rymmen med P i p p i L å n g s t r u m p ochiastrid Lindgrens teaterpjäser P i p p i L å n g s t r u m p s 1 i v o c h 1 e v e r n e som även ingår i verken S e x p j ä s e r f ö r b a r n o c h ungdom P j a s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a m l Jul - hos - - PixpL IJisggtpn~ i verket P j ä s e r f ö r b a r n o c h u n g d o m. S a n l. 2. Bamse, Lotta Xymans tyggris i Astrid Lindgrens B a r n e n p å, B r å k m a k a r g a t a n, L o t t a p å. B r å k m a k a r - g a 't a n och i Astrid Lindgrens och Ilon W'iklands V i s s t k a n L o t t a c y k l a

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Vandra i Astrids sagokvarter

Vandra i Astrids sagokvarter Vandra i Astrids sagokvarter Astrid Lindgren är född i Vimmerby som ligger i Småland. När hon var 18 år flyttade hon till Stockholm och bodde på olika ställen, innan hon gifte sig 1931 och bosatte sig

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Astrid Lindgren berättar om sig själv...sid 2 Historia...sid 4 Astrids barndom...sid 4 Debuten...sid 5 Astrids böcker...sid 6 Britt-Mari...sid 6 Kerstin och jag...sid

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM

LÄSVECKAN TIPS FÖR UNDERVISNINGEN 2013 SIRI KOLU / BARBRO ENCKELL-GRIMM Åk 1-2 1) Läs Astrid Lindgrens bok Lillebror och Karlsson på taket, kapitel 1 och 2, ett kapitel i taget. Rita en bild av Karlsson på taket och skriv ner ord som beskriver hurdan Karlsson är. 2) Gå tillsammans

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen.

Skapa ditt eget konstiga djur. Rita en bild av djuret och låt djuret skriva en egen ansökan till tävlingen. Åk 1-2 Konstiga djur (2011) Lotta Olsson (text), Maria Nilsson Thore (bild) Bonnier Carlsen Nu ska det bli tävling! Vilket djur är det konstigaste i hela världen? Jättemyrsloken tror att det är han själv,

Läs mer

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren

En modern klassiker. Vem handlar boken om? Vad tas upp i boken? Mästerdetektiven Blomkvist. Författare: Astrid Lindgren sidan 1 Författare: Astrid Lindgren En modern klassiker Astrid Lindgren var och är en av våra mest älskade barnboksförfattare. Hennes berättelser har lästs av barn och vuxna från 1940-talet fram till våra

Läs mer

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär.

Flyttade. Isak den 21e dec 2011. Nilstorp. För 3 år sen köpte vi Nilstorp. Det tog 1 timme att åka dit. När vi kom fram plockade jag och Anton blåbär. Vi i klass 3 A har gjort tidslinjer och prickat in viktiga händelser i våra liv. Dessa händelser har vi skrivit berättelser om. Här är våra berättelser som vi gjort under hösten 2011. Flyttade Innan vi

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Rollista ur Mord på Slottet

Rollista ur Mord på Slottet Rollista ur Mord på Slottet Rollista: Harald Gyllenstierna: Greve och kvällens nyckelperson. Veronica Gyllenstierna: Harald Gyllenstiernas ex-fru och numer affärspartner. Inez Gyllenstierna: Haralds nuvarande

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 3 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 3 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Den stora slummerboken Av Giovanna Zoboli Urax Orättvist! Av Åsa Mendel-Hartvig

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen

Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Jenny tipsar om böcker 6-9 år Londonmysteriet -Suzanne Mortensen Del i serien Dickens detektivbyrå, som är en spännande serie om två modiga syskon som är medhjälpare åt en superskicklig och annorlunda

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Böcker för alla barn från liten till stor

Böcker för alla barn från liten till stor Böcker för alla barn från liten till stor firar jul Åsa och Michael Rönn Ingrid Flygare Efter Gösta Knutssons berättelser om Pelle Svanslös Pelle Svanslös börjar skolan art.nr. 83675 Pelle Svanslös firar

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Känner ni igen kartsiluetten till höger? Nu ska vi se vad ni vet om det här landet! D E F G Vilket är landet? Vad heter huvudstaden i det här landet? Den svenska

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

DECKARKORT. Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden!

DECKARKORT. Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden! DECKARKORT Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden! 1 2 Inne i Valleby finns fem uppdrag för dig att lösa. Uppdragen finns på fem olika arbetsplatser.

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Diplom för grundskolorna i Vanda läsåret 2010-2011 Diplom 1 för åk 1-2 sida 1 / 6

Diplom för grundskolorna i Vanda läsåret 2010-2011 Diplom 1 för åk 1-2 sida 1 / 6 Diplom för grundskolorna i Vanda läsåret 2010-2011 Diplom 1 för åk 1-2 sida 1 / 6 Diplom för grundskolorna i Vanda Diplom 1 för åk 1-2 Detta diplom kan erläggas av eleverna i åk 1-2. För att erhålla diplomet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort?

Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort? Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort? 1. Anjou X. Ingrid Marie 2. Åkerö Fråga 2: Vad heter världens mesta häst, tecknad av Lena Furberg? 1. Mulle X. Silver 2. Svarta Hingsten Fråga 3: Vilket

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer