Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef"

Transkript

1 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

2 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunnel Jägare (M) och Jeannette Escanilla (V) med Anna-Karin Westerlund (M) och Edip Akay (V) som ersättare. Tid för justering bestäms till tisdagen den 5 november 2013, kl i Stadshuset, våning 1, rum 130. Teknik & Service (lönecenter) 230 KSN KSN KSN Anmäls länsstyrelsens beslut den 10 och 14 oktober 2013, angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900, av plan- och byggnadsnämnden antagandebeslut avseende detaljplaner för Valsätra 36:5, Börje Hässelby 1:2 m fl, Gottsunda 9:1 och Valsätra 36:5, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte plan- och byggnadsnämndens antagandebeslut. (3 st) 231 KSN Anmäls Äldreombudsmannens årsrapport 2012 samt kommentarer från kontoret för vård och hälsa kring rapporten, behandlade i äldrenämnden den 2 oktober 2012, Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 5 september Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 233 KSN Avsägelser från: Sofie Ålund (SD) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. Ylva Engström (M) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för barn och unga. Janice Lind (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt

3 3 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 William Högfeldt (M) beträffande uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. Åsa Jansson (C) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för bam och unga. Helena Engfeld Kjellson (M) beträffande uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänja Talarek (M) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Konsert & Kongress AB. Krister Allard (M) beträffande uppdraget som ledamot i Fanstafonden. Johan Kärnbo (C) beträffande uppdraget som ledamot i valnämnden. Selahattin Karakas (M) beträffande uppdragen som ledamot i Uppsalahem AB, Uppsalahem Ättika AB och ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet till länsstyrelsen och valberedningen. Länsstyrelsen (skrivelse) Valberedningen Teknik & service (lönecenter) 234 KSN Fråga av: Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. Interpellationer av: Caroline Andersson (S) om ansvar för bristerna i hemtjänsten. 235 KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN Caroline Andersson och Agneta Boström (båda S) om vad som görs åt anställdas pressade tidsscheman. Robert Damberg (MP) om när Seminariet blir en stadsdelspark.

4 4 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Agneta Boström och Eva Christiernin (båda S) om arvodering av ledsagare. Caroline Andersson (S) om missförhållanden på vårdboende. Marlene Burwick (S) om ansvar för personer i LSS-boende. Johan Lundqvist (MP) om åtgärdsprogram för luftkvalitet. Hona Szatmari Waldau (V) om förebyggande arbete för barn och unga. Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid sammanträdet den 25 november (8 st) Motioner för kännedom av: Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om minoriteters högtider. 236 KSN KSN KSN KSN KSN Emma Wallrup (V) om att Cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. Caroline Andersson m fl (alla S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger. Robert Damberg m fl (alla MP) om att göra Seminariet till en stadsdelspark. Eva Christiernin m fl (alla S) om att etablera en kommunal högstadieskola i östra Uppsala. Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid sammanträdet den 30 september (5 st) 237 Kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Uppsala kommuns medalj delegation, Lars Bäcklund (M) presenterar 2013 års hedersmedaljörer och motivering för delegationens beslut. Elisabeth Gauffin för att hon genom sitt arbete för bra och lokalprodueerad mjölk och mjölkprodukter främjat produktion av mat, som är såväl bra för uppsalaborna, som leder till utveckling av Uppsala med kringområde. ^4- vföj

5 5 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Maja Hagerman för att hon framför allt i sin senaste bok Försvunnen värld, en ny tidig historia om Uppland, har beskrivit en bygd och dess tillkomst, sett sammanhang och människor som aldrig förr genom att levandegöra arkeologiska fynd. Bruce Karstadt för ett mångårigt och gagnerikt arbete att utveckla såväl kulturella som ekonomiska relationer mellan Minnesota och Uppsala. LeifZern för att han som en av våra mest framstående litteratur- och teaterkritiker förtjänstfullt deltagit i den svenska kulturdebatten samt för ett lysande författarskap. 238 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 208, interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ekonomiska nystartszoner. Anföranden hålls av Stefan Lundqvist (-), Fredrik Ahlstedt (M) och Pavel Gamov (SD). 239 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 209, interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om nedläggningen av SFI- undervisningen vid öppna förskolan Kristallen. Anföranden hålls av Ulrik Wärnsberg (S), Mohamad Hassan (FP), Frida Johnsson (MP) och Hona Szatmari Waldau (V). 240 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 192, valärenden. I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 24 oktober 2013, bilaga A 240. Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll Valberedningen föreslår kommunfullmäktige, 56 i valberedningens protokoll, "att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. "

6 6 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Christian Sonnenstein (M) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar att antalet vigselfön'ättare utökas från fyra till åtta personer. Anförande hålls av Maria Gardfjell (MP). Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till beslut avseende utökat antal vigselförrättare å ena och Hona Szatmari Waldaus (V) yrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller valberedningens förslag. Kommunfullmäktiges beslutar att förrätta val i enlighet med i ärendet framlagda förslag, bilaga A 240, att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. Berörda organ De valda Valberedningen Teknik och Service (lönecenter) Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 193, förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun. Anmäls kommunstyrelsens beslut, under förutsättning att kommunfullmäktige antar cykelpolicy att fastställa riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2, med tillägg under rubriken: Bekvämt att cykla i Uppsala. 241 KSN "Vi ska sträva efter att erbjuda cykelparkeringsgarage i anslutning till större kollektivtrafikstationer." Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C), Ebba Busch Thor (KD), Margit Borgström (KD), Stefan Lundkvist (-) och Mohamad Hassan (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

7 7 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Johan Lundqvist (MP), med instämmande av Emma Wallrup (V) bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservation i kommunstyrelsen. Anförande hålls av Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 241. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Johan Lundqvists (MP) yrkande om bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelpolicy enligt ärendets bilaga 1. Tjänstgörande ledamöter i (S) (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med partiernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (MP) och (V) reserverar sig därutöver till förmån för beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 242 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 194, överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län - reviderad Kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet redovisas i bilaga A 242.

8 8 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 195, sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014 samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras. Anmäls kommunstyrelsens beslut att att under 2014 sammanträda kl onsdagarna 15 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april (bokslut 2013), 7 maj, 21 maj (IVE), 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 26 november och 17 december. Anföranden hålls av Cecilia Carlqvist (C) och Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträde med kommunfullmäktige under 2014 ska äga rum måndagarna 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april (bokslut 2013), 26 maj, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december med början kl 13.00, att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av IVE ska äga rum måndag den 9 juni och tisdag den 10 juni med början kl 09.00, samt att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2014 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se. 244 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser Anrl 96, motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Peter Nordgren (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Trond Svendsen (MP), Pavel Gamov (SD) och Erik Pelling (S) bifall till beslut i enlighet med reservation från (S), (MP) och (V) i kommunstyrelsen.

9 9 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Trond Svendsen (MP) att kommunfullmäktige ska besluta hanteras i bygglovs "att tydliga riktlinjer tas fram för hur solenergianläggningar prövningar ". Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S) instämmer i Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena, och Emma Wallrups (V) yrkande å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Koinmunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 244. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att avslå förslaget. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga B 244. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP), (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar också för bifall till framställt tilläggsyrkande. 245 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 197, motion av Emma Wallrup (V) om att införa Eco-budget för att stärka styrningen av kommunens miljöarbete. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP), bifall till motionen. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

10 10 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 198, motion av Frida Johnsson (MP) om att förbättra utsläppsstatistiken. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Hilde Klasson (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar 246 KSN att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2013 redovisa statistiken för Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser enligt föredragningen, samt att i övrigt besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunstyrelsen

11 11 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 199, motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats. Pavel Gamov (SD) yrkar bifall till motionen. Ebba Busch Thor (FP) yrkar, med instämmande av Annette Stavenow Mansnérus (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Emma Wallrup (V). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Pavel Gamovs (SD) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 248 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 200, motion av Pavel Gamov (SD) om att avbryta detaljplaneringen av ett islamiskt center i Stenhagen. Pavel Gamov (SD) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska besluta "att upphäva detaljplan för ett islamiskt center i Stenhagen " och i andra hand bifall till motionen. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Jeannette Escanilla (V), Martin Wisell (KD), Monica Östman (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. Anförande hålls av Mats Jonsson (C). Ordföranden informerar fullmäktige att han inte finner det möjligt att ställa något av Pavel Gamovs (SD) yrkanden under proposition då beslut om detaljplan är fattat av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med den delegation som kommunfullmäktige givit nämnden.

12 12 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Pavel Gamov (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 201, motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar, med instämmande av Agneta Erikson (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut respektive bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 249 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 250 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 202, motion av Marlene Burwick (S) om att ge Uppsalas unga en första väg in på arbetsmarknaden. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), Pavel Gamov (SD), Frida Johnsson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Anföranden hålls av Mohamad Hassan (FP), Anne Lennartsson (C) och Patrik Hesselius (M). Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Marlene Burwicks (S) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

13 13 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 39 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 250. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 251 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 203, motion av Johan Lundqvist (MP) om att skydda Hammarskog som friluftsreservat. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C) och Cecilia Hamenius (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. En ledamot är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 251. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 252 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 204, motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag. Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Hamenius (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen.

14 14 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Jeannette Escanillas (V) bifallsyrkande till motionen å anda sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tjänstgörande ledamöter (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 253 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 205, motion av Kiillike Montgomery (MP) om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala. Kiillike Montgomery yrkar, med instämmande av Edip Akay (V), Eva Edwardsson (FP), Marlene Burwick (S), Annette Stavenow Mansnérus (C) och Pavel Gamov (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade, samt att därmed och med hänvisning till föredragningen besvara motionen. Kulturnämnden 254 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 206, motion av Jeannette Escanilla m fl (alla V) om barnbilaga och boltslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Anders A. Aronsson (FP) och Ebba Busch Thor (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP) och Bengt Sandblad (S), bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

15 15 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, bifallsyrkande till motionen och beslut i enlighet med (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 207, motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas skolor. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Lars-Håkan Andersson (V) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Hamenius (FP) och Anne Lennartsson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Anders A. Aronsson (FP). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifall till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 255 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 256 KSN Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärende Fråga av Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan.

16 16 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN KSN KSN KSN Ordföranden anmäler och redogör i korthet för inlämnade motioner från Hona Szatmari Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan. Emma Wallrup m fl (alla V) om plattform för politiker och medborgare att kommunicera på internet. Emma Wallrup (V) om att inrätta en saluhall med närproducerat i Uppsala. Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att inrätta ett romskt råd i Uppsala kommun. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (4 st) Sammanträdet pågår kl med avbrott för middagspaus kl In fidem mm Astrid Anker Justerat den 5 november Lars Bäcklund (M) ordförande Gunnel Jägåré (M) i - Jeannette Escanilla (V) Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 6 november Astrid Anker

17 Närvarologg för ordinarie ledamöter Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sten Daxberg autoers. kl. 13:02 till kl. 13:35 (p21), ord. ankom kl. 13:35 Cecilia Forss (M) (p21), utgår kl. 13:56 (p24), Helene Molund ers. kl. 13:57 (p24) till kl. 18:05 (p11), ord. ankom kl. 18:05 (p11) Liv Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Magnus Åkerman (M) Bertil Norbelie autoers. kl. 13:02 till kl. 17:01 (p10), ord. ankom kl. 17:01 (p10) Sofia Spolander (M) Patrik Hesselius autoers. kl. 13:02 till kl. 13:05, Mats Hansén ers. kl. 14:08 (P3) Magnus G Graner (M) Key Lundegård autoers. kl. 13:02 till kl. 13:54 (p23), ord. ankom kl. 13:54 (p23), utgår kl. 18:07 (p11), Patrik Hesselius ers. kl. 18:07 (p11) Christopher Lagerqvist (M) Nils Fall autoers. kl. 13:02 till kl. 20:51 (p16), Helene Molund ers. kl. 20:51 (p16) Christian Sonnenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Gunnar Hedberg (M) Örjan Nilsson autoers. kl. 13:02 Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mats Gyllander(M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anna-Karin Westerlund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 19:33 (p13), Inger Söderberg ers. kl. 19:33 (p13) Lars-Olof Bäckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Bertil Norbelie ers. kl. 18:05 (p11) Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rolf Kroon (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elsie Ländin (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hannes Beckman (M) Helene Molund ers. kl. 13:06 till kl. 13:55 (p23), ord. ankom kl. 13:55 (p23) Carolina Bringborn Anadol (M) Sten Daxberg ers. kl. 13:35 (p21) till kl. 14:12 (p3), ord. ankom kl. 14:12 (p3), utgår kl. 15:17 (p5), Sten Daxberg ers. kl. 15:17 (p5) Gunnel Jägare (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristian P Ljungberg (M) Key Lundegård ers. kl. 13:54 (p23) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Stig Ftådahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Lars Bäcklund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:26 (p18), Kjell Viberg ers. kl. 21:26 (p18) Erik Pelling (S) Birgitta L Johansson autoers. kl. 13:02 till kl. 13:06, ord. ankom kl. 13:06 Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Boström (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:36 (p18), Göran Svanfeldt ers. kl. 21:36 (p18) Bengt Sandblad (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:22 (p17), Bedo Kaplan ers. kl. 21:22 (p17) Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elnaz Alizadeh (S) Eva Christiernin autoers. kl. 13:02 Stavros Giangozoglou (S) Irene Zetterberg autoers. kl. 13:02 Susanne Eriksson (S) Göran Svanfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 19:01 (p11), ord. ankom kl. 19:01 8*11] Jonny Husén (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hilde Klasson (S) Lars Persson autoers. kl. 13:02 till kl. 14:07 (p3), ord. ankom kl. 14:07 (p3) Rezene Tesfazion (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rahima Ortac (S) Kia Solid autoers. kl. 13:02 Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 1 av 2

18 Forts, närvarologg den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Erikson (S) Ylva Stadell autoers. kl. 13:02 till kl. 16:17 (p8), ord. ankom kl. 16:17 (p8) Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:00 (p16), Birgitta L Johansson ers. kl. 21:00 (p16) Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 15:17 (p5), Mari Rosenkvist ers. kl. 15:17 (p5) Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Frida Johnsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Malena Ranch (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Robert Damberg ers. kl. 18:05 (p11) Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kullike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Terence Hongslo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristin Lilieqvist (MP) Ahmad Orfali autoers. kl. 13:02 Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mohamad Hassan (FP) Ankom kl. 13:08 (p2), utgår kl. 20:09 (p14), Fannie Finnved ers. kl. 20:09 (p14) Cecilia Hamenius (FP) Ankom kl. 13:33 (p20) Anders A Aronsson (FP) Fannie Finnved ers. kl. 15:05 (p4) till kl. 16:28 (p8), ord. ankom kl. 16:28 (p8) Eva Edwardsson (FP) Karolina Larfors ers. kl. 15:30 (p6) till kl. 16:18 (p8), Fannie Finnved ers. kl. 16:28 (p8) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Urban Wästljung (FP) Karolina Larfors ers. kl. 17:27 (p11) Malin Sjöberg Högrell (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Peter Nordgren (FP) Ankom kl. 14:34 (p4) Agneta Simonsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Karin Ericsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anne Lennartsson (C) Jan Frischenfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 13:59 (p24), ord. ankom kl. 13:59 (p24) Mats Jonsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Annette Stavenow Mansnérus (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Cecilia Carlqvist (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hona Szatmari Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Emma Wallrup (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kjell Haglund (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:02 Jeannette Escanilla (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Liza Boéthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:09 (p14), Huseyin Alpergin ers. kl. 20:09 (p14) Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ebba Busch Thor (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ulla Johansson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Martin Wisell (KD) Ankom kl. 13:22 (p19) Margit Borgström (KD) Ankom kl. 13:05 Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Lundkvist (-) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 2 av 2

19 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Närvarologg för ersättare Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 22:00:02. Ersättare Logg * Torsten Tornberg (M) * Sten Daxberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Selahattin Karakas (M) * Inger Söderberg (M) Ankom kl. 18:59 (p11) * Lars Harlin (M) * Bertil Norbelie (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Patrik Hesselius (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 13:05, ers. återk. kl. 14:56 (p4) * Helene Molund (M) Ankom kl. 13:06 * Key Lundegård (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Mats Hansén (M) Ankom kl. 14:08 (p3) * Nils Fall (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:51 (p16) * Örjan Nilsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Birgitta L Johansson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bengt Westman (S) * Eva Christiernin (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 13:12 (p2) * Kjell Viberg (S) Ankom kl. 15:02 (p4) * Irene Zetterberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Göran Svanfeldt (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Lars Persson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:11 (p14), ers. återk. kl. 20:22 ( P 14) * Kia Solid (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Peder Granath (S) Ankom kl. 15:54 (p7) * Ylva Stadell (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 *Ahmad Orfali (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Robert Damberg (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Elvira Caselunghe (MP) * Peter Lööv Roos (MP) * Siw Björkgren (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Mari Rosenkvist (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Fannie Finnved (FP) Ankom kl. 15:05 (p4) * Anders Westerlind (FP) Ankom kl. 19:08 (p12) * Karolina Larfors (FP) Ankom kl. 15:30 (p6), utgår kl. 16:18 (p8), ers. återk. kl. 17:26 (p11) * Kjell Aleklett (FP) * Jan Frischenfeldt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Cecilia Bernsten (C) * Jan Ulmander (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Huseyin Alpergin (V) Ankom kl. 16:36 (p9) * Daniel Fredriksson (V) * Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Alfonso Marin (KD) Ankom kl. 15:01 (p4) * Ingemar Virsén (KD) Ankom kl. 16:19 (p8) * Leif Ågren (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Simon Alm (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Gäst 1 (-) * Gäst 2 (-) Sida 1 av 1

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer