Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef"

Transkript

1 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

2 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunnel Jägare (M) och Jeannette Escanilla (V) med Anna-Karin Westerlund (M) och Edip Akay (V) som ersättare. Tid för justering bestäms till tisdagen den 5 november 2013, kl i Stadshuset, våning 1, rum 130. Teknik & Service (lönecenter) 230 KSN KSN KSN Anmäls länsstyrelsens beslut den 10 och 14 oktober 2013, angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900, av plan- och byggnadsnämnden antagandebeslut avseende detaljplaner för Valsätra 36:5, Börje Hässelby 1:2 m fl, Gottsunda 9:1 och Valsätra 36:5, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte plan- och byggnadsnämndens antagandebeslut. (3 st) 231 KSN Anmäls Äldreombudsmannens årsrapport 2012 samt kommentarer från kontoret för vård och hälsa kring rapporten, behandlade i äldrenämnden den 2 oktober 2012, Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 5 september Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 233 KSN Avsägelser från: Sofie Ålund (SD) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. Ylva Engström (M) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för barn och unga. Janice Lind (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt

3 3 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 William Högfeldt (M) beträffande uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. Åsa Jansson (C) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för bam och unga. Helena Engfeld Kjellson (M) beträffande uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänja Talarek (M) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Konsert & Kongress AB. Krister Allard (M) beträffande uppdraget som ledamot i Fanstafonden. Johan Kärnbo (C) beträffande uppdraget som ledamot i valnämnden. Selahattin Karakas (M) beträffande uppdragen som ledamot i Uppsalahem AB, Uppsalahem Ättika AB och ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet till länsstyrelsen och valberedningen. Länsstyrelsen (skrivelse) Valberedningen Teknik & service (lönecenter) 234 KSN Fråga av: Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. Interpellationer av: Caroline Andersson (S) om ansvar för bristerna i hemtjänsten. 235 KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN Caroline Andersson och Agneta Boström (båda S) om vad som görs åt anställdas pressade tidsscheman. Robert Damberg (MP) om när Seminariet blir en stadsdelspark.

4 4 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Agneta Boström och Eva Christiernin (båda S) om arvodering av ledsagare. Caroline Andersson (S) om missförhållanden på vårdboende. Marlene Burwick (S) om ansvar för personer i LSS-boende. Johan Lundqvist (MP) om åtgärdsprogram för luftkvalitet. Hona Szatmari Waldau (V) om förebyggande arbete för barn och unga. Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid sammanträdet den 25 november (8 st) Motioner för kännedom av: Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om minoriteters högtider. 236 KSN KSN KSN KSN KSN Emma Wallrup (V) om att Cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. Caroline Andersson m fl (alla S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger. Robert Damberg m fl (alla MP) om att göra Seminariet till en stadsdelspark. Eva Christiernin m fl (alla S) om att etablera en kommunal högstadieskola i östra Uppsala. Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid sammanträdet den 30 september (5 st) 237 Kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Uppsala kommuns medalj delegation, Lars Bäcklund (M) presenterar 2013 års hedersmedaljörer och motivering för delegationens beslut. Elisabeth Gauffin för att hon genom sitt arbete för bra och lokalprodueerad mjölk och mjölkprodukter främjat produktion av mat, som är såväl bra för uppsalaborna, som leder till utveckling av Uppsala med kringområde. ^4- vföj

5 5 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Maja Hagerman för att hon framför allt i sin senaste bok Försvunnen värld, en ny tidig historia om Uppland, har beskrivit en bygd och dess tillkomst, sett sammanhang och människor som aldrig förr genom att levandegöra arkeologiska fynd. Bruce Karstadt för ett mångårigt och gagnerikt arbete att utveckla såväl kulturella som ekonomiska relationer mellan Minnesota och Uppsala. LeifZern för att han som en av våra mest framstående litteratur- och teaterkritiker förtjänstfullt deltagit i den svenska kulturdebatten samt för ett lysande författarskap. 238 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 208, interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ekonomiska nystartszoner. Anföranden hålls av Stefan Lundqvist (-), Fredrik Ahlstedt (M) och Pavel Gamov (SD). 239 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 209, interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om nedläggningen av SFI- undervisningen vid öppna förskolan Kristallen. Anföranden hålls av Ulrik Wärnsberg (S), Mohamad Hassan (FP), Frida Johnsson (MP) och Hona Szatmari Waldau (V). 240 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 192, valärenden. I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 24 oktober 2013, bilaga A 240. Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll Valberedningen föreslår kommunfullmäktige, 56 i valberedningens protokoll, "att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. "

6 6 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Christian Sonnenstein (M) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar att antalet vigselfön'ättare utökas från fyra till åtta personer. Anförande hålls av Maria Gardfjell (MP). Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till beslut avseende utökat antal vigselförrättare å ena och Hona Szatmari Waldaus (V) yrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller valberedningens förslag. Kommunfullmäktiges beslutar att förrätta val i enlighet med i ärendet framlagda förslag, bilaga A 240, att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. Berörda organ De valda Valberedningen Teknik och Service (lönecenter) Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 193, förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun. Anmäls kommunstyrelsens beslut, under förutsättning att kommunfullmäktige antar cykelpolicy att fastställa riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2, med tillägg under rubriken: Bekvämt att cykla i Uppsala. 241 KSN "Vi ska sträva efter att erbjuda cykelparkeringsgarage i anslutning till större kollektivtrafikstationer." Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C), Ebba Busch Thor (KD), Margit Borgström (KD), Stefan Lundkvist (-) och Mohamad Hassan (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

7 7 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Johan Lundqvist (MP), med instämmande av Emma Wallrup (V) bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservation i kommunstyrelsen. Anförande hålls av Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 241. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Johan Lundqvists (MP) yrkande om bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelpolicy enligt ärendets bilaga 1. Tjänstgörande ledamöter i (S) (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med partiernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (MP) och (V) reserverar sig därutöver till förmån för beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 242 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 194, överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län - reviderad Kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet redovisas i bilaga A 242.

8 8 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 195, sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014 samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras. Anmäls kommunstyrelsens beslut att att under 2014 sammanträda kl onsdagarna 15 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april (bokslut 2013), 7 maj, 21 maj (IVE), 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 26 november och 17 december. Anföranden hålls av Cecilia Carlqvist (C) och Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträde med kommunfullmäktige under 2014 ska äga rum måndagarna 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april (bokslut 2013), 26 maj, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december med början kl 13.00, att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av IVE ska äga rum måndag den 9 juni och tisdag den 10 juni med början kl 09.00, samt att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2014 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se. 244 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser Anrl 96, motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Peter Nordgren (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Trond Svendsen (MP), Pavel Gamov (SD) och Erik Pelling (S) bifall till beslut i enlighet med reservation från (S), (MP) och (V) i kommunstyrelsen.

9 9 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Trond Svendsen (MP) att kommunfullmäktige ska besluta hanteras i bygglovs "att tydliga riktlinjer tas fram för hur solenergianläggningar prövningar ". Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S) instämmer i Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena, och Emma Wallrups (V) yrkande å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Koinmunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 244. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att avslå förslaget. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga B 244. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP), (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar också för bifall till framställt tilläggsyrkande. 245 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 197, motion av Emma Wallrup (V) om att införa Eco-budget för att stärka styrningen av kommunens miljöarbete. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP), bifall till motionen. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

10 10 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 198, motion av Frida Johnsson (MP) om att förbättra utsläppsstatistiken. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Hilde Klasson (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar 246 KSN att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2013 redovisa statistiken för Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser enligt föredragningen, samt att i övrigt besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunstyrelsen

11 11 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 199, motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats. Pavel Gamov (SD) yrkar bifall till motionen. Ebba Busch Thor (FP) yrkar, med instämmande av Annette Stavenow Mansnérus (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Emma Wallrup (V). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Pavel Gamovs (SD) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 248 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 200, motion av Pavel Gamov (SD) om att avbryta detaljplaneringen av ett islamiskt center i Stenhagen. Pavel Gamov (SD) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska besluta "att upphäva detaljplan för ett islamiskt center i Stenhagen " och i andra hand bifall till motionen. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Jeannette Escanilla (V), Martin Wisell (KD), Monica Östman (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. Anförande hålls av Mats Jonsson (C). Ordföranden informerar fullmäktige att han inte finner det möjligt att ställa något av Pavel Gamovs (SD) yrkanden under proposition då beslut om detaljplan är fattat av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med den delegation som kommunfullmäktige givit nämnden.

12 12 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Pavel Gamov (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 201, motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar, med instämmande av Agneta Erikson (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut respektive bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 249 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 250 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 202, motion av Marlene Burwick (S) om att ge Uppsalas unga en första väg in på arbetsmarknaden. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), Pavel Gamov (SD), Frida Johnsson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Anföranden hålls av Mohamad Hassan (FP), Anne Lennartsson (C) och Patrik Hesselius (M). Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Marlene Burwicks (S) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

13 13 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 39 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 250. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 251 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 203, motion av Johan Lundqvist (MP) om att skydda Hammarskog som friluftsreservat. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C) och Cecilia Hamenius (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. En ledamot är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 251. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 252 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 204, motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag. Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Hamenius (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen.

14 14 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Jeannette Escanillas (V) bifallsyrkande till motionen å anda sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tjänstgörande ledamöter (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 253 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 205, motion av Kiillike Montgomery (MP) om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala. Kiillike Montgomery yrkar, med instämmande av Edip Akay (V), Eva Edwardsson (FP), Marlene Burwick (S), Annette Stavenow Mansnérus (C) och Pavel Gamov (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade, samt att därmed och med hänvisning till föredragningen besvara motionen. Kulturnämnden 254 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 206, motion av Jeannette Escanilla m fl (alla V) om barnbilaga och boltslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Anders A. Aronsson (FP) och Ebba Busch Thor (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP) och Bengt Sandblad (S), bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

15 15 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, bifallsyrkande till motionen och beslut i enlighet med (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 207, motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas skolor. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Lars-Håkan Andersson (V) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Hamenius (FP) och Anne Lennartsson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Anders A. Aronsson (FP). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifall till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 255 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 256 KSN Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärende Fråga av Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan.

16 16 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN KSN KSN KSN Ordföranden anmäler och redogör i korthet för inlämnade motioner från Hona Szatmari Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan. Emma Wallrup m fl (alla V) om plattform för politiker och medborgare att kommunicera på internet. Emma Wallrup (V) om att inrätta en saluhall med närproducerat i Uppsala. Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att inrätta ett romskt råd i Uppsala kommun. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (4 st) Sammanträdet pågår kl med avbrott för middagspaus kl In fidem mm Astrid Anker Justerat den 5 november Lars Bäcklund (M) ordförande Gunnel Jägåré (M) i - Jeannette Escanilla (V) Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 6 november Astrid Anker

17 Närvarologg för ordinarie ledamöter Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sten Daxberg autoers. kl. 13:02 till kl. 13:35 (p21), ord. ankom kl. 13:35 Cecilia Forss (M) (p21), utgår kl. 13:56 (p24), Helene Molund ers. kl. 13:57 (p24) till kl. 18:05 (p11), ord. ankom kl. 18:05 (p11) Liv Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Magnus Åkerman (M) Bertil Norbelie autoers. kl. 13:02 till kl. 17:01 (p10), ord. ankom kl. 17:01 (p10) Sofia Spolander (M) Patrik Hesselius autoers. kl. 13:02 till kl. 13:05, Mats Hansén ers. kl. 14:08 (P3) Magnus G Graner (M) Key Lundegård autoers. kl. 13:02 till kl. 13:54 (p23), ord. ankom kl. 13:54 (p23), utgår kl. 18:07 (p11), Patrik Hesselius ers. kl. 18:07 (p11) Christopher Lagerqvist (M) Nils Fall autoers. kl. 13:02 till kl. 20:51 (p16), Helene Molund ers. kl. 20:51 (p16) Christian Sonnenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Gunnar Hedberg (M) Örjan Nilsson autoers. kl. 13:02 Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mats Gyllander(M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anna-Karin Westerlund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 19:33 (p13), Inger Söderberg ers. kl. 19:33 (p13) Lars-Olof Bäckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Bertil Norbelie ers. kl. 18:05 (p11) Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rolf Kroon (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elsie Ländin (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hannes Beckman (M) Helene Molund ers. kl. 13:06 till kl. 13:55 (p23), ord. ankom kl. 13:55 (p23) Carolina Bringborn Anadol (M) Sten Daxberg ers. kl. 13:35 (p21) till kl. 14:12 (p3), ord. ankom kl. 14:12 (p3), utgår kl. 15:17 (p5), Sten Daxberg ers. kl. 15:17 (p5) Gunnel Jägare (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristian P Ljungberg (M) Key Lundegård ers. kl. 13:54 (p23) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Stig Ftådahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Lars Bäcklund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:26 (p18), Kjell Viberg ers. kl. 21:26 (p18) Erik Pelling (S) Birgitta L Johansson autoers. kl. 13:02 till kl. 13:06, ord. ankom kl. 13:06 Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Boström (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:36 (p18), Göran Svanfeldt ers. kl. 21:36 (p18) Bengt Sandblad (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:22 (p17), Bedo Kaplan ers. kl. 21:22 (p17) Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elnaz Alizadeh (S) Eva Christiernin autoers. kl. 13:02 Stavros Giangozoglou (S) Irene Zetterberg autoers. kl. 13:02 Susanne Eriksson (S) Göran Svanfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 19:01 (p11), ord. ankom kl. 19:01 8*11] Jonny Husén (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hilde Klasson (S) Lars Persson autoers. kl. 13:02 till kl. 14:07 (p3), ord. ankom kl. 14:07 (p3) Rezene Tesfazion (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rahima Ortac (S) Kia Solid autoers. kl. 13:02 Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 1 av 2

18 Forts, närvarologg den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Erikson (S) Ylva Stadell autoers. kl. 13:02 till kl. 16:17 (p8), ord. ankom kl. 16:17 (p8) Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:00 (p16), Birgitta L Johansson ers. kl. 21:00 (p16) Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 15:17 (p5), Mari Rosenkvist ers. kl. 15:17 (p5) Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Frida Johnsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Malena Ranch (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Robert Damberg ers. kl. 18:05 (p11) Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kullike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Terence Hongslo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristin Lilieqvist (MP) Ahmad Orfali autoers. kl. 13:02 Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mohamad Hassan (FP) Ankom kl. 13:08 (p2), utgår kl. 20:09 (p14), Fannie Finnved ers. kl. 20:09 (p14) Cecilia Hamenius (FP) Ankom kl. 13:33 (p20) Anders A Aronsson (FP) Fannie Finnved ers. kl. 15:05 (p4) till kl. 16:28 (p8), ord. ankom kl. 16:28 (p8) Eva Edwardsson (FP) Karolina Larfors ers. kl. 15:30 (p6) till kl. 16:18 (p8), Fannie Finnved ers. kl. 16:28 (p8) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Urban Wästljung (FP) Karolina Larfors ers. kl. 17:27 (p11) Malin Sjöberg Högrell (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Peter Nordgren (FP) Ankom kl. 14:34 (p4) Agneta Simonsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Karin Ericsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anne Lennartsson (C) Jan Frischenfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 13:59 (p24), ord. ankom kl. 13:59 (p24) Mats Jonsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Annette Stavenow Mansnérus (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Cecilia Carlqvist (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hona Szatmari Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Emma Wallrup (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kjell Haglund (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:02 Jeannette Escanilla (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Liza Boéthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:09 (p14), Huseyin Alpergin ers. kl. 20:09 (p14) Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ebba Busch Thor (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ulla Johansson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Martin Wisell (KD) Ankom kl. 13:22 (p19) Margit Borgström (KD) Ankom kl. 13:05 Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Lundkvist (-) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 2 av 2

19 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Närvarologg för ersättare Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 22:00:02. Ersättare Logg * Torsten Tornberg (M) * Sten Daxberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Selahattin Karakas (M) * Inger Söderberg (M) Ankom kl. 18:59 (p11) * Lars Harlin (M) * Bertil Norbelie (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Patrik Hesselius (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 13:05, ers. återk. kl. 14:56 (p4) * Helene Molund (M) Ankom kl. 13:06 * Key Lundegård (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Mats Hansén (M) Ankom kl. 14:08 (p3) * Nils Fall (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:51 (p16) * Örjan Nilsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Birgitta L Johansson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bengt Westman (S) * Eva Christiernin (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 13:12 (p2) * Kjell Viberg (S) Ankom kl. 15:02 (p4) * Irene Zetterberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Göran Svanfeldt (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Lars Persson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:11 (p14), ers. återk. kl. 20:22 ( P 14) * Kia Solid (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Peder Granath (S) Ankom kl. 15:54 (p7) * Ylva Stadell (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 *Ahmad Orfali (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Robert Damberg (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Elvira Caselunghe (MP) * Peter Lööv Roos (MP) * Siw Björkgren (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Mari Rosenkvist (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Fannie Finnved (FP) Ankom kl. 15:05 (p4) * Anders Westerlind (FP) Ankom kl. 19:08 (p12) * Karolina Larfors (FP) Ankom kl. 15:30 (p6), utgår kl. 16:18 (p8), ers. återk. kl. 17:26 (p11) * Kjell Aleklett (FP) * Jan Frischenfeldt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Cecilia Bernsten (C) * Jan Ulmander (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Huseyin Alpergin (V) Ankom kl. 16:36 (p9) * Daniel Fredriksson (V) * Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Alfonso Marin (KD) Ankom kl. 15:01 (p4) * Ingemar Virsén (KD) Ankom kl. 16:19 (p8) * Leif Ågren (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Simon Alm (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Gäst 1 (-) * Gäst 2 (-) Sida 1 av 1

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 KF 47 31 MARS 2014 Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011

Kommunfullmäktige. Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2011 KF 7 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum Diarienummer 20-12-14 KSN-20-0601 Kommunfullmäktige Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala. ntoret för bam,o/ngdom och arbetsmarknad, 28 november 2012

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala. ntoret för bam,o/ngdom och arbetsmarknad, 28 november 2012 SOCIALNÄMNDEN FOR BARN OCH UNGA Sammanträdesdatum: 2012-11 -21 1(19) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-18:10 Ledamöter: Anders A. Aronsson (FP),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:40 Ledamöter: Anders A. Aronsson (FP), ordförande Lars Persson (S), vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan. att fastställa förssäkringspolicy för Uppsala kommun med bolag enligt ärendets bilaga1.

Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan. att fastställa förssäkringspolicy för Uppsala kommun med bolag enligt ärendets bilaga1. KF 24 30 MARS 2015 Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan Kommunfullmäktige Försäkringspolicy med riktlinjer KSN-2014-1490 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 Vecka 44 201311-02-03- RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-03-31 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer