Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef"

Transkript

1 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

2 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunnel Jägare (M) och Jeannette Escanilla (V) med Anna-Karin Westerlund (M) och Edip Akay (V) som ersättare. Tid för justering bestäms till tisdagen den 5 november 2013, kl i Stadshuset, våning 1, rum 130. Teknik & Service (lönecenter) 230 KSN KSN KSN Anmäls länsstyrelsens beslut den 10 och 14 oktober 2013, angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900, av plan- och byggnadsnämnden antagandebeslut avseende detaljplaner för Valsätra 36:5, Börje Hässelby 1:2 m fl, Gottsunda 9:1 och Valsätra 36:5, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte plan- och byggnadsnämndens antagandebeslut. (3 st) 231 KSN Anmäls Äldreombudsmannens årsrapport 2012 samt kommentarer från kontoret för vård och hälsa kring rapporten, behandlade i äldrenämnden den 2 oktober 2012, Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 5 september Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 233 KSN Avsägelser från: Sofie Ålund (SD) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. Ylva Engström (M) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för barn och unga. Janice Lind (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt

3 3 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 William Högfeldt (M) beträffande uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. Åsa Jansson (C) beträffande uppdraget som ersättare i socialnämnden för bam och unga. Helena Engfeld Kjellson (M) beträffande uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tänja Talarek (M) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Konsert & Kongress AB. Krister Allard (M) beträffande uppdraget som ledamot i Fanstafonden. Johan Kärnbo (C) beträffande uppdraget som ledamot i valnämnden. Selahattin Karakas (M) beträffande uppdragen som ledamot i Uppsalahem AB, Uppsalahem Ättika AB och ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet till länsstyrelsen och valberedningen. Länsstyrelsen (skrivelse) Valberedningen Teknik & service (lönecenter) 234 KSN Fråga av: Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. Interpellationer av: Caroline Andersson (S) om ansvar för bristerna i hemtjänsten. 235 KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN KSN Caroline Andersson och Agneta Boström (båda S) om vad som görs åt anställdas pressade tidsscheman. Robert Damberg (MP) om när Seminariet blir en stadsdelspark.

4 4 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Agneta Boström och Eva Christiernin (båda S) om arvodering av ledsagare. Caroline Andersson (S) om missförhållanden på vårdboende. Marlene Burwick (S) om ansvar för personer i LSS-boende. Johan Lundqvist (MP) om åtgärdsprogram för luftkvalitet. Hona Szatmari Waldau (V) om förebyggande arbete för barn och unga. Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid sammanträdet den 25 november (8 st) Motioner för kännedom av: Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om minoriteters högtider. 236 KSN KSN KSN KSN KSN Emma Wallrup (V) om att Cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. Caroline Andersson m fl (alla S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger. Robert Damberg m fl (alla MP) om att göra Seminariet till en stadsdelspark. Eva Christiernin m fl (alla S) om att etablera en kommunal högstadieskola i östra Uppsala. Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid sammanträdet den 30 september (5 st) 237 Kommunfullmäktiges ordförande, tillika ordförande i Uppsala kommuns medalj delegation, Lars Bäcklund (M) presenterar 2013 års hedersmedaljörer och motivering för delegationens beslut. Elisabeth Gauffin för att hon genom sitt arbete för bra och lokalprodueerad mjölk och mjölkprodukter främjat produktion av mat, som är såväl bra för uppsalaborna, som leder till utveckling av Uppsala med kringområde. ^4- vföj

5 5 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Maja Hagerman för att hon framför allt i sin senaste bok Försvunnen värld, en ny tidig historia om Uppland, har beskrivit en bygd och dess tillkomst, sett sammanhang och människor som aldrig förr genom att levandegöra arkeologiska fynd. Bruce Karstadt för ett mångårigt och gagnerikt arbete att utveckla såväl kulturella som ekonomiska relationer mellan Minnesota och Uppsala. LeifZern för att han som en av våra mest framstående litteratur- och teaterkritiker förtjänstfullt deltagit i den svenska kulturdebatten samt för ett lysande författarskap. 238 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 208, interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ekonomiska nystartszoner. Anföranden hålls av Stefan Lundqvist (-), Fredrik Ahlstedt (M) och Pavel Gamov (SD). 239 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 209, interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om nedläggningen av SFI- undervisningen vid öppna förskolan Kristallen. Anföranden hålls av Ulrik Wärnsberg (S), Mohamad Hassan (FP), Frida Johnsson (MP) och Hona Szatmari Waldau (V). 240 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 192, valärenden. I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 24 oktober 2013, bilaga A 240. Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll Valberedningen föreslår kommunfullmäktige, 56 i valberedningens protokoll, "att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. "

6 6 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Christian Sonnenstein (M) yrkar bifall till valberedningens förslag till beslut. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar att antalet vigselfön'ättare utökas från fyra till åtta personer. Anförande hålls av Maria Gardfjell (MP). Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till beslut avseende utökat antal vigselförrättare å ena och Hona Szatmari Waldaus (V) yrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller valberedningens förslag. Kommunfullmäktiges beslutar att förrätta val i enlighet med i ärendet framlagda förslag, bilaga A 240, att utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer, samt att uppdra till valberedningen att återkomma med namnförslag. Berörda organ De valda Valberedningen Teknik och Service (lönecenter) Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 193, förslag till cykelpolicy för Uppsala kommun. Anmäls kommunstyrelsens beslut, under förutsättning att kommunfullmäktige antar cykelpolicy att fastställa riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2, med tillägg under rubriken: Bekvämt att cykla i Uppsala. 241 KSN "Vi ska sträva efter att erbjuda cykelparkeringsgarage i anslutning till större kollektivtrafikstationer." Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C), Ebba Busch Thor (KD), Margit Borgström (KD), Stefan Lundkvist (-) och Mohamad Hassan (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

7 7 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Johan Lundqvist (MP), med instämmande av Emma Wallrup (V) bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservation i kommunstyrelsen. Anförande hålls av Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 241. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Johan Lundqvists (MP) yrkande om bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelpolicy enligt ärendets bilaga 1. Tjänstgörande ledamöter i (S) (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med partiernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (MP) och (V) reserverar sig därutöver till förmån för beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 242 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 194, överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län - reviderad Kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet redovisas i bilaga A 242.

8 8 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 195, sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014 samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras. Anmäls kommunstyrelsens beslut att att under 2014 sammanträda kl onsdagarna 15 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april (bokslut 2013), 7 maj, 21 maj (IVE), 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 26 november och 17 december. Anföranden hålls av Cecilia Carlqvist (C) och Pavel Gamov (SD). Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträde med kommunfullmäktige under 2014 ska äga rum måndagarna 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april (bokslut 2013), 26 maj, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december med början kl 13.00, att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av IVE ska äga rum måndag den 9 juni och tisdag den 10 juni med början kl 09.00, samt att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2014 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se. 244 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser Anrl 96, motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Peter Nordgren (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Trond Svendsen (MP), Pavel Gamov (SD) och Erik Pelling (S) bifall till beslut i enlighet med reservation från (S), (MP) och (V) i kommunstyrelsen.

9 9 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Därutöver yrkar Trond Svendsen (MP) att kommunfullmäktige ska besluta hanteras i bygglovs "att tydliga riktlinjer tas fram för hur solenergianläggningar prövningar ". Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S) instämmer i Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena, och Emma Wallrups (V) yrkande å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Koinmunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 244. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Trond Svendsens (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 38 nej-röster att avslå förslaget. Två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga B 244. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP), (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar också för bifall till framställt tilläggsyrkande. 245 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 197, motion av Emma Wallrup (V) om att införa Eco-budget för att stärka styrningen av kommunens miljöarbete. Emma Wallrup (V) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP), bifall till motionen. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

10 10 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 198, motion av Frida Johnsson (MP) om att förbättra utsläppsstatistiken. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Hilde Klasson (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Frida Johnssons (MP) yrkande och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar 246 KSN att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 december 2013 redovisa statistiken för Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser enligt föredragningen, samt att i övrigt besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) (V) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunstyrelsen

11 11 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 199, motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats. Pavel Gamov (SD) yrkar bifall till motionen. Ebba Busch Thor (FP) yrkar, med instämmande av Annette Stavenow Mansnérus (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Emma Wallrup (V). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Pavel Gamovs (SD) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 248 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 200, motion av Pavel Gamov (SD) om att avbryta detaljplaneringen av ett islamiskt center i Stenhagen. Pavel Gamov (SD) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska besluta "att upphäva detaljplan för ett islamiskt center i Stenhagen " och i andra hand bifall till motionen. Liv Hahne (M) yrkar, med instämmande av Jeannette Escanilla (V), Martin Wisell (KD), Monica Östman (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. Anförande hålls av Mats Jonsson (C). Ordföranden informerar fullmäktige att han inte finner det möjligt att ställa något av Pavel Gamovs (SD) yrkanden under proposition då beslut om detaljplan är fattat av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med den delegation som kommunfullmäktige givit nämnden.

12 12 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Pavel Gamov (SD) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 201, motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning. Hona Szatmari Waldau (V) yrkar, med instämmande av Agneta Erikson (S) och Johan Lundqvist (MP), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut respektive bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 249 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 250 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 202, motion av Marlene Burwick (S) om att ge Uppsalas unga en första väg in på arbetsmarknaden. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), Pavel Gamov (SD), Frida Johnsson (MP) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Anföranden hålls av Mohamad Hassan (FP), Anne Lennartsson (C) och Patrik Hesselius (M). Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Marlene Burwicks (S) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

13 13 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 39 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 250. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 251 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 203, motion av Johan Lundqvist (MP) om att skydda Hammarskog som friluftsreservat. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V) och Erik Pelling (S), bifall till motionen. Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Carlqvist (C) och Cecilia Hamenius (FP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. En ledamot är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 251. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) och Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 252 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 204, motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag. Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Hamenius (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen.

14 14 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Jeannette Escanillas (V) bifallsyrkande till motionen å anda sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Tjänstgörande ledamöter (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 253 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 205, motion av Kiillike Montgomery (MP) om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala. Kiillike Montgomery yrkar, med instämmande av Edip Akay (V), Eva Edwardsson (FP), Marlene Burwick (S), Annette Stavenow Mansnérus (C) och Pavel Gamov (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade, samt att därmed och med hänvisning till föredragningen besvara motionen. Kulturnämnden 254 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 206, motion av Jeannette Escanilla m fl (alla V) om barnbilaga och boltslutsbilaga om hur barnkonventionen hanteras i Uppsala kommun Jeannette Escanilla (V) yrkar bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Anders A. Aronsson (FP) och Ebba Busch Thor (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Frida Johnsson (MP) och Bengt Sandblad (S), bifall till beslut i enlighet med (MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen.

15 15 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, bifallsyrkande till motionen och beslut i enlighet med (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S) och (MP) reserverar sig till förmån för bifall till (S)-(MP)-reservationen i kommunstyrelsen. Tjänstgörande ledamöter i (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 207, motion av Frida Johnsson (MP) om den administrativa bördan i Uppsalas skolor. Frida Johnsson (MP) yrkar, med instämmande av Lars-Håkan Andersson (V) och Ulrik Wärnsberg (S), bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Hamenius (FP) och Anne Lennartsson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Anförande hålls av Anders A. Aronsson (FP). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifall till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 255 KSN Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 256 KSN Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärende Fråga av Hona Szatmari Waldau (V) om genusutbildning vid förskolan.

16 16 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober KSN KSN KSN KSN Ordföranden anmäler och redogör i korthet för inlämnade motioner från Hona Szatmari Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan. Emma Wallrup m fl (alla V) om plattform för politiker och medborgare att kommunicera på internet. Emma Wallrup (V) om att inrätta en saluhall med närproducerat i Uppsala. Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att inrätta ett romskt råd i Uppsala kommun. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (4 st) Sammanträdet pågår kl med avbrott för middagspaus kl In fidem mm Astrid Anker Justerat den 5 november Lars Bäcklund (M) ordförande Gunnel Jägåré (M) i - Jeannette Escanilla (V) Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 6 november Astrid Anker

17 Närvarologg för ordinarie ledamöter Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sten Daxberg autoers. kl. 13:02 till kl. 13:35 (p21), ord. ankom kl. 13:35 Cecilia Forss (M) (p21), utgår kl. 13:56 (p24), Helene Molund ers. kl. 13:57 (p24) till kl. 18:05 (p11), ord. ankom kl. 18:05 (p11) Liv Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Magnus Åkerman (M) Bertil Norbelie autoers. kl. 13:02 till kl. 17:01 (p10), ord. ankom kl. 17:01 (p10) Sofia Spolander (M) Patrik Hesselius autoers. kl. 13:02 till kl. 13:05, Mats Hansén ers. kl. 14:08 (P3) Magnus G Graner (M) Key Lundegård autoers. kl. 13:02 till kl. 13:54 (p23), ord. ankom kl. 13:54 (p23), utgår kl. 18:07 (p11), Patrik Hesselius ers. kl. 18:07 (p11) Christopher Lagerqvist (M) Nils Fall autoers. kl. 13:02 till kl. 20:51 (p16), Helene Molund ers. kl. 20:51 (p16) Christian Sonnenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Gunnar Hedberg (M) Örjan Nilsson autoers. kl. 13:02 Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mats Gyllander(M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anna-Karin Westerlund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 19:33 (p13), Inger Söderberg ers. kl. 19:33 (p13) Lars-Olof Bäckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Bertil Norbelie ers. kl. 18:05 (p11) Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rolf Kroon (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elsie Ländin (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hannes Beckman (M) Helene Molund ers. kl. 13:06 till kl. 13:55 (p23), ord. ankom kl. 13:55 (p23) Carolina Bringborn Anadol (M) Sten Daxberg ers. kl. 13:35 (p21) till kl. 14:12 (p3), ord. ankom kl. 14:12 (p3), utgår kl. 15:17 (p5), Sten Daxberg ers. kl. 15:17 (p5) Gunnel Jägare (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristian P Ljungberg (M) Key Lundegård ers. kl. 13:54 (p23) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Stig Ftådahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Lars Bäcklund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:26 (p18), Kjell Viberg ers. kl. 21:26 (p18) Erik Pelling (S) Birgitta L Johansson autoers. kl. 13:02 till kl. 13:06, ord. ankom kl. 13:06 Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Boström (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:36 (p18), Göran Svanfeldt ers. kl. 21:36 (p18) Bengt Sandblad (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:22 (p17), Bedo Kaplan ers. kl. 21:22 (p17) Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Elnaz Alizadeh (S) Eva Christiernin autoers. kl. 13:02 Stavros Giangozoglou (S) Irene Zetterberg autoers. kl. 13:02 Susanne Eriksson (S) Göran Svanfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 19:01 (p11), ord. ankom kl. 19:01 8*11] Jonny Husén (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hilde Klasson (S) Lars Persson autoers. kl. 13:02 till kl. 14:07 (p3), ord. ankom kl. 14:07 (p3) Rezene Tesfazion (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Rahima Ortac (S) Kia Solid autoers. kl. 13:02 Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 1 av 2

18 Forts, närvarologg den 28 oktober 2013 klockan 21:59:57. Ledamot Logg Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Agneta Erikson (S) Ylva Stadell autoers. kl. 13:02 till kl. 16:17 (p8), ord. ankom kl. 16:17 (p8) Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 21:00 (p16), Birgitta L Johansson ers. kl. 21:00 (p16) Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 15:17 (p5), Mari Rosenkvist ers. kl. 15:17 (p5) Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Frida Johnsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Malena Ranch (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 18:05 (p11), Robert Damberg ers. kl. 18:05 (p11) Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kullike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Terence Hongslo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kristin Lilieqvist (MP) Ahmad Orfali autoers. kl. 13:02 Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Mohamad Hassan (FP) Ankom kl. 13:08 (p2), utgår kl. 20:09 (p14), Fannie Finnved ers. kl. 20:09 (p14) Cecilia Hamenius (FP) Ankom kl. 13:33 (p20) Anders A Aronsson (FP) Fannie Finnved ers. kl. 15:05 (p4) till kl. 16:28 (p8), ord. ankom kl. 16:28 (p8) Eva Edwardsson (FP) Karolina Larfors ers. kl. 15:30 (p6) till kl. 16:18 (p8), Fannie Finnved ers. kl. 16:28 (p8) till kl. 18:04 (p11), ord. ankom kl. 18:04 (p11) Urban Wästljung (FP) Karolina Larfors ers. kl. 17:27 (p11) Malin Sjöberg Högrell (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Peter Nordgren (FP) Ankom kl. 14:34 (p4) Agneta Simonsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Karin Ericsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Anne Lennartsson (C) Jan Frischenfeldt autoers. kl. 13:02 till kl. 13:59 (p24), ord. ankom kl. 13:59 (p24) Mats Jonsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Annette Stavenow Mansnérus (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Cecilia Carlqvist (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Hona Szatmari Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Emma Wallrup (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Kjell Haglund (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:02 Jeannette Escanilla (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Liza Boéthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:09 (p14), Huseyin Alpergin ers. kl. 20:09 (p14) Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ebba Busch Thor (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Ulla Johansson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Martin Wisell (KD) Ankom kl. 13:22 (p19) Margit Borgström (KD) Ankom kl. 13:05 Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Stefan Lundkvist (-) Deltar i upprop 1 kl. 13:02 Sida 2 av 2

19 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Närvarologg för ersättare Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013 klockan 22:00:02. Ersättare Logg * Torsten Tornberg (M) * Sten Daxberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Selahattin Karakas (M) * Inger Söderberg (M) Ankom kl. 18:59 (p11) * Lars Harlin (M) * Bertil Norbelie (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Patrik Hesselius (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 13:05, ers. återk. kl. 14:56 (p4) * Helene Molund (M) Ankom kl. 13:06 * Key Lundegård (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Mats Hansén (M) Ankom kl. 14:08 (p3) * Nils Fall (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:51 (p16) * Örjan Nilsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Birgitta L Johansson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bengt Westman (S) * Eva Christiernin (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 13:12 (p2) * Kjell Viberg (S) Ankom kl. 15:02 (p4) * Irene Zetterberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Göran Svanfeldt (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Lars Persson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02, utgår kl. 20:11 (p14), ers. återk. kl. 20:22 ( P 14) * Kia Solid (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Peder Granath (S) Ankom kl. 15:54 (p7) * Ylva Stadell (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 *Ahmad Orfali (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Robert Damberg (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Elvira Caselunghe (MP) * Peter Lööv Roos (MP) * Siw Björkgren (MP) Ankom kl. 16:32 (p8) * Mari Rosenkvist (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Fannie Finnved (FP) Ankom kl. 15:05 (p4) * Anders Westerlind (FP) Ankom kl. 19:08 (p12) * Karolina Larfors (FP) Ankom kl. 15:30 (p6), utgår kl. 16:18 (p8), ers. återk. kl. 17:26 (p11) * Kjell Aleklett (FP) * Jan Frischenfeldt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Cecilia Bernsten (C) * Jan Ulmander (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Huseyin Alpergin (V) Ankom kl. 16:36 (p9) * Daniel Fredriksson (V) * Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Alfonso Marin (KD) Ankom kl. 15:01 (p4) * Ingemar Virsén (KD) Ankom kl. 16:19 (p8) * Leif Ågren (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Simon Alm (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:02 * Gäst 1 (-) * Gäst 2 (-) Sida 1 av 1

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Läs mer

KF 94 27 MAJ 2013. Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953

KF 94 27 MAJ 2013. Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953 KF 94 27 MAJ 2013 Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta ekonomiska

Ekonomiska konsekvenser Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta ekonomiska KF 34 25 FEB 2013 Nr 34. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KSN-2010-0707 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta

Läs mer

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN KF 204 28 OKT 2013 Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN-2013-0365 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN KF 7 28 JAN 2013 Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN-2012-0462 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 2 161 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annette Stavenow (C) och Eva

Läs mer

KF SEPT Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända KSN

KF SEPT Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända KSN KF 121 29 SEPT 2014 Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända flyktingar och ensamkommande barn 2014 KSN-2014-1045 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21 1(3) Plats och tid: SAMMANTRADESPROTOKOLL Uppsala Konsert & Kongress, kl 19.40-20:50 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) ordf Cecilia Forss (M) Liv Hahne (M) Magnus Åkerman (M) Cecilia Hamenius (FP) Stefan

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN KF 35 25 FEB 2013 Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete med Ramallah KSN-2012-1135 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

2 upekala VALBEREDNINGEN

2 upekala VALBEREDNINGEN 2 upekala 1(7) Plats och tid: Stationsgatan 12, Nåsten, id: 8.00 8.25 Ledamöter: Agneta Eriksson (S) Inger Söderberg (M) vice Liza Boöthius (V) Anders A Aronsson (L) Anne Lennartsson (C) David Perez (SD)

Läs mer

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN )

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN ) Ser. A Nr 146, 2011-10-31 Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN-2011-0148) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

KF 160 27 AUG 2012. Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487

KF 160 27 AUG 2012. Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487 KF 160 27 AUG 2012 Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för att möjliggöra försäljning

Läs mer

KF OKT Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta

KF OKT Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta KF 237 29 OKT 2012 Nr 237. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö KSN-2011-0527 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF AUG Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta

KF AUG Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta KF 176 27 AUG 2012 Nr 176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö KSN-2011-0527 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling.

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KF 39 27 april 2015 Kommunfullmäktige Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KSN-2015-0628 Förslag till beslut

Läs mer

KF FEBR berg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF FEBR berg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 38 27 FEBR 2012 Nr 38. Försäljning av Gamla Uppsala Buss AB samt AB Uppsala Buss som ett led i överföring av kollektivtrafiken till landstinget i Uppsala län KSN-2012-0378 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 KF 49 31 MARS 2014 Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 196 28 OKT 2013. Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954

KF 196 28 OKT 2013. Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954 KF 196 28 OKT 2013 Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN KF 7 27 JAN 2014 Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN-2013-0509 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

KF JUNI Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN

KF JUNI Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN KF 120 10 JUNI 2013 Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN-2012-0845 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144)

Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144) Ser. A Nr 149, 2011-10-31 Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 KF 127 11 JUNI 2012 Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsala * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum:

Uppsala * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum: * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid: KS-salen, stadshuset, 13.00-13.40 Ledamöter: Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Ersättare: Mohamad Hassan (FP) 1 :e v ordf Marlene Burwick (S) 2:e v ordf

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826.

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826. KF 50 31 MARS 2014 Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KSN-2013-0826 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun KF 5 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum 2011-12-14 Diarienummer KSN-2011-0600 Kommunfullmäktige Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala

Läs mer

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling.

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2015-03-18 Diarienummer KSN-2015-0628 Kommunstyrelsen Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 23 februari 2015 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Läs mer

Sammanträdesdatum: Ersättare: Y Å 1 7. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: Ersättare: Y Å 1 7. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala "KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: KS-salen, stadshuset, 13.00-13.40 Ledamöter: Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Mohamad Hassan (FP) 1 v ordf Marlene Burwick (S) 2 v ordf from 171

Läs mer

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 KF 145 26 AUG 2013 Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt ärendets

Läs mer

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN KF 133 29 SEPT 2014 Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2011-05-18. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt

2011-05-18. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt KF 2011-05-30 NR 90 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum 2011-05-18 Diarienummer KSN-2011-0186 Kommunfullmäktige Förvärvande av samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 KF 47 31 MARS 2014 Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK)

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK) KF 26 29 FEB 2016 Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) 2016-01-14 KSN-2015-0779 Davidsson Per (KLK) Kommunstyrelsen 26. Motion av Mohamad Hassan m.fl. (alla L) om möjligheter för kommunen

Läs mer

KF 72 29 APRIL 2013 Nr 72. Uppsalahem AB:s förvärv av resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB samt försäljning av ca 1000 studentlägenheter KSN-2013-0516 Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

KF 219 25 NOV 2013 KSN-2012-0476 KSN-2013-0197. Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V).

KF 219 25 NOV 2013 KSN-2012-0476 KSN-2013-0197. Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V). KF 219 25 NOV 2013 Nr 219. Motioner av Ilona Szatmári Waldau m fl (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsalahems regi samt av Erik Pelling och Monica Östman (båda S) om att upprätta en bostadsförmedling

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 47 25 MARS 2013 Nr 47. Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KSN-2013-0323 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Beredning Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen.

Beredning Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen. KF 172 21 juni 2017 Diarienummer KSN-2016-2647 Kommunfullmäktige Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om träffpunktsverksamhet

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att mildra tilllämpningen av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna utförsäkrade som söker socialbidrag (KSN-2011-0228)

Läs mer

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN )

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN ) KF 103 13 JUNI 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN-2015-0678) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 213 Att jämte

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

KS SEPTEMBER 2014

KS SEPTEMBER 2014 KS 23 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-05-15 Diarienummer KSN-2013-0885 Kommunstyrelsen Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument

Läs mer

Uno», SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13: Middagspaus

Uno», SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13: Middagspaus Uno», 1(33) Plats och tid: Presidium: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-20.57 Middagspaus 18.00-19.00 Carl Lindberg (S) ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande Ledamöter och ersättare:

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

uppleal.fi cx:\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16.

uppleal.fi cx:\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16. 1(21) uppleal.fi Sammanträdesdatum: 2017-09-11 Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16.30 Presidium: Övriga deltagare: Utses att justera: Carl Lindberg (S) ordförande 201-216 Johan

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

upp,aloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande

upp,aloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande upp,aloi 1(16) Plats och tid: Presidie: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-15.20 Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande Ledamöter

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KF SEPT Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN Uppsala den 10 september På kommunstyrelsens vägnar

KF SEPT Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN Uppsala den 10 september På kommunstyrelsens vägnar KF 136 29 SEPT 2014 Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN-2013-1452 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld

Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld KF 170 21 juni 2017 Diarienummer KSN-2016-1302 Kommunfullmäktige Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 81 26 MAJ 2014. Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350

KF 81 26 MAJ 2014. Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350 KF 81 26 MAJ 2014 Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden

Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden KF 191 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-24 Diarienummer KSN-2016-0204 Kommunfullmäktige Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03 KOMMUN 1 Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 ande Cecilia ForSS (M), Ordförande Ersättare: Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Héléne Brodin Rheindorf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn KF 140 3 OKTOBER 2016 Diarienummer KSN-2016-0114 Kommunfullmäktige Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN )

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN ) KF 138 3 OKTOBER 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN-2015-1629) Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris KF 180 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-30 Diarienummer KSN-2016-2192 Kommunfullmäktige Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och

Läs mer

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation KF 183 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-25 Diarienummer KSN-2016-1727 Kommunfullmäktige Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Norberg Maria Datum 2016-01-27 Diarienummer KSN-2014-1495 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell m.fl. (alla L) om att inrätta en tjänst som HRV- (Hedersrelaterat våld

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer