Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef"

Transkript

1 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

2 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Johansson (KD) och Jonny Husén (S) med Margit Borgström (KD) och Ove Hjort (S) som ersättare. Tid för justering bestäms till tisdag den 8 oktober 2013, kl 9.30 i Stadshuset, våning 1, rum 130. Teknik & Service (lönecenter) 205 KSN Anmäls länsstyrelsens beslut den 5 september 2013 angående prövning enligt 11 kap 10 PBL 2010:900 av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte antagandebeslutet. 206 KSN KSN Anmäls rättelse avseende kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti Vid sammanträdet behandlades en interpellation och en fråga vilka inte har blivit protokollförda. Kommunfullmäktige behandlade interpellation av Pavel Gamov (SD) om politiska ungdomsförbunds besök i gymnasieskolor, ärende Ser A nr 168. Anföranden hölls av Pavel Gamov (SD) och Mohamad Hassan (FP). Kommunfullmäktige behandlade fråga av Malena Ranch (MP) om mottagande av ensamkommande barn, frågan anmäldes och medgavs vid sammanträdet. Anföranden hölls av Malena Ranch (MP) och Anders A. Aronsson (FP). (2 st) Val: 207 KSN Anmäls länsstyrelsens beslut den 27 september 2013 att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse Hannes Beckman (M) och till ny ersättare utse Örjan Nilsson (M). De valda Valberedningen # 0-3

3 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES 30 september 2013 PROTOKOLL 208 KSN Avsägelser från: Polat Akgiil (S) beträffande uppdraget som ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden. Ermine Khachatryan (S) beträffande uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Esbjörn Andersson (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. Marianne Ekholm (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. David Ekstrand (FP) beträffande uppdraget som ersättare i valnämnden. Kristin Lilieqvist (MP) beträffande uppdragen som ersättare i styrelsen för vård och bildning och ledamot i kommunfullmäktige. Cecilia Bernsten (C) beträffande uppdragen som ledamot i äldrenämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Daniel Fredriksson (V) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet till länsstyrelsen och valberedningen. Länsstyrelsen (skrivelse) Valberedningen Teknik & service (lönecenter) 209 KSN Fråga av: Hona Szatmari Waldau (V) angående Seminariet. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden.

4 4 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september KSN Interpellation av: Ulrik Wärnsberg (S) om nedläggningen av SFI-undervisningen vid öppna förskolan Kristallen. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas och besvaras vid sammanträdet den 28 oktober KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser Anrl 87, interpellation av Malena Ranch (MP) om meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet. Anföranden hålls av Malena Ranch (MP), Ebba Busch Thor (KD), Liza Boethius (V), Eva Christiernin (S), Marlene Burwick (S) och Jeannette Escanilla (V). 212 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser a nr 188, interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om socialbidrag ska godkännas som inkomst för att få teckna hyreskontrakt. Anföranden hålls av Ulrik Wärnsberg (S), Mohamad Hassan (FP), Liza Boethius (V), Malena Ranch (MP) och Peter Nordgren (FP). 213 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser Ami 89, interpellation av Pavel Gamov (SD) om politiska partiers möjlighet till möten i Uppsala stadshus. Anföranden hålls av Pavel Gamov (SD) och Fredrik Ahlstedt (M).

5 5 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september KSN På förslag av ordföranden behandlar kommunfullmäktige fråga av Hona Szatmari Waldau (V) angående Seminariet före övriga ärenden på föredragningslistan. Anföranden hålls av Fredrik Ahlstedt (M) och Hona Szatmari Waldau (V). 215 På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att ajournera sammanträdet mellan kl och KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 172, valärenden. I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 26 september 2013, bilaga A 216. Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll Kommunfullmäktiges beslutar att förrätta val i enlighet med i ärendet framlagda förslag, bilaga A 216. Berörda organ De valda Valberedningen Teknik och Service (lönecenter)

6 6 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september KSN KSN KSN-20T Kornmunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 173, upphävande av beslut den 10 december 2012 avseende ärende ser A nr 316, ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter, ärende Ser A nr 318, ändring avavgifter för trygghetslarm, matlådor samt avgift i särskilt boende, ärende Ser A nr 320, medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, samt fatta likalydande beslut i nämnda ärenden. Ordföranden meddelar att i ärende Ser A nr 316, undantas från upphävande och nytt beslut den sjunde att-satsen, val av styrelse, ägarombud och lekmannarevisorer till nybildade bolag. Ärendets buaga 1. Beslutet är inaktuellt då valet endast gällde till och nytt val förrättats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M). Ärende Ser A nr 316. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på upprättat förslag till beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2012 enligt nedan: att godkänna ägardirektiv, förslag till bolagsordning med namnändring, affärsplan samt budget och plan enligt ärendets buaga 1 för förvärvat lagerbolag, att godkänna ägardirektiv, förslag till bolagsordning med namnändring, affärsplan samt budget och plan enligt buaga 2 för förvärvat lagerbolag, att godkänna ägardirektiv, förslag till bolagsordning med namnändring, affärsplan samt budget och plan enligt bilaga 3 för förvärvat lagerbolag, att försälja samtliga skolfastigheter i enlighet med bilaga 4 till förvärvat lagerbolag, under namnändring till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, för miljoner kronor, att försälja samtliga sport- och rekreationsfastigheter i enlighet med bilaga 5 förvärvat lagerbolag, under namnändring till Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, för 222 miljoner kronor, att försälja samtliga förvaltningsfastigheter i enlighet med bilaga 6 till förvärvat lagerbolag, under namnändring till Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, för 285 miljoner kronor,

7 7 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 att uppdra till kommunstyrelsen att i till fullmäktige januari lägga förslag till månadsarvoden för de nya bolagen, att uppdra till Uppsala Stadshus AB att upprätta kapitaltäckningsgarantier till Uppsala kommun Skolfastigheter AB, Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, samt Uppsala kommun Sportoch Rekreationsfastigheter AB, att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut för att verkställa försäljningarna i linje med föredragningen i ärendet, att uppdra till kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott att före försäljning säkerställa att avstyckning av fastigheter sker där det fmns mark som inte är hänförlig till den kommunala verksamheten, att fastighetsägarnämnden upphör från och med 1 april 2013, att ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen (tillhandahålla) ska föras till kommunstyrelsen, att fastställa ändringar i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun enligt bilaga 7, samt att besluta i enlighet med ovan upphävda beslut. Ärende Ser A nr 318. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på förslag till beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 12 december 2012 samt fatta likalydande beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kornmunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2012 enligt nedan: att ändra avgiften för trygghetslarm till 200 kr/månad med början 1 januari 2013 för att sedan årligen justeras med prisbasbeloppet, att ändra avgiften för matlådor till 50 kr/låda med början 1 januari 2013 för att sedan årligen justeras med prisbasbeloppet, att ändra avgiften för mat i särskilt boende till 3000 kr/månad med början 1 januari 2013 för att sedan årligen justeras med prisbasbeloppet, samt att besluta i enlighet med ovan upphävda beslut.

8 8 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ärende Ser A nr 320. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på förslag till beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 12 december 2012 samt fatta likalydande beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2012 enligt nedan: att Uppsala kommun skall anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala kronor , utgörande Uppsala kommuns medlemsinsats i föreningen, att Uppsala kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå, att Uppsala kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras, att Uppsala kommun skall ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med stadsdirektören att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar, att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens andre vice ordförande som ersättare, att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening, att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Uppsala kommuns vapen, samt att besluta i enlighet med ovan upphävda beslut. Nämnder Styrelser Uppsala Stadshus AB Skolfastigheter AB Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB Kommuninvest ekonomisk förening

9 9 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 174, motion av Jeannette Escanilla (V) om att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen. Jeannette Escanilla (V) yrkar, med instämmande av Pavel Gamov (SD), Loa Mothata (S), Stefan Lundkvist (-), Eva Adler (MP), Emma Wallrup (V) och Inga-Lill Sjöblom (S), bifall till motionen. Cecilia Hamenius (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen med hänvisning till ärendets föredragning. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 40 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 218. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till ärendets föredragning. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) (V), Pavel Gamov (SD) och Stefan Lundkvist (-) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 219 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 175, motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att det är dags för en riktig sporthall i Storvreta. Pavel Gamov (SD) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP), Kjell Haglund (V) och Loa Mothata (S), bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Inger Söderberg (M), Mohamad Hassan (FP), Cecilia Carlqvist (C) och Ulla Johansson (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen med i enlighet med föredragningen i ärendet. Anförande hålls av Monica Hedberg (M).

10 10 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 1 ledamot är frånvarande vid omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 219, Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 220 KSN Kornmunfullmäktige behandlar ärende Ser Anr 176, motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om ökade kunskaper och förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld. Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), Malena Ranch (MP), Pavel Gamov (SD) och Stefan Lundkvist (-), bifall till motionen. Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den ändringen att orden "så kallat" utgår i förslagets båda att-satser. Anders A. Aronsson (FP), Martin Wisell (KD), Stig Rådahl (M), Mats Jonsson (C), Marlene Burwick (S), Eva Christiernin (S) och Ulrik Wärnsberg (S), instämmer i Mohamad Hassans (FP) yrkande. Pavel Gamov (SD) yrkar därutöver att kommunfullmäktige ska besluta "att kommunen vid utdelande av bidrag till invandrarföreningar ställer krav på att föreningen aktivt motverkar hederskultur och hedersvåld. " Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Pavel Gamovs (SD) tilläggsyrkande.

11 11 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, med av Mohamad Hassan (FP) yrkad ändring, å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med föreslagen ändring. Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Pavel Gamovs (SD) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för bam och unga att utreda vilka ytterligare insatser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utreda vilka behov av utbildning som finns hos myndighetspersonal som möter kvinnor, barn, ungdomar och unga vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga och barn och ungdomsnämnden att se över möjligheterna till ökad samverkan med ideella organisationer som arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och andra former av extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, samt att därmed besvara motionen. Tjänstgörande ledamöter i (MP), (V) och Stefan Lundkvist (-) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och till eget tilläggsyrkande. Nämnden för hälsa och omsorg Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden för barn och unga 221 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 177, motion av Maria Gardfjell (MP) om en parklek i Uppsala. Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Edip Akay (V), bifall till motionen. Cecilia Forss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen. Anförande hålls av Stefan Hanna (C).

12 12 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån for bifall till motionen. 222 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 178, motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga cykelvägar i Uppsala. Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Elnaz Alizadeh (S), Emma Wallrup (V) och Carl Lindberg (S), bifall till motionen. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Margit Borgström (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen 223 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 179, motion av Elvira Caselunghe och Kristin Lilieqvist (båda MP) om ökad andel matproducerande och ätbara växter. Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Emma Wallrup (V), bifall till motionen.

13 13 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 224 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 180, motion av Pavel Gamov (SD) om stöd för den konstnärliga yttrandefriheten. Pavel Gamov (SD) yrkar bifall till motionen. Eva Edwardsson (FP) yrkar, med instämmande av Kullike Montgomery (MP), Annette Stavenow Mansnérus (C), Peter Gustavsson (S), Carl Lindberg (S) och Alfonso Marin (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen. Anföranden hålls av Stefan Lundkvist (-) och Mari Rosenkvist (MP). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen å ena och bifallsyrkande på densamma å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 80 ja-röster mot 1 nej-röst att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 224. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Pavel Gamov (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

14 14 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 181, motion av Robert Damberg (MP) om en innerstad för gående och cyklister. Robert Damberg (MP) yrkar, med instämmande av Elnaz Alizadeh (S), Emma Wallrup (V) och Hilde Klasson (S), bifall till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen i kommunstyrelsen. Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Pavel Gamov (SD), och Fredrik Ahlstedt (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Pavel Gamov (SD) yrkar utöver bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag även avslag på motionen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, å ena och bifallsyrkande till beslut i enlighet med (S)-(MP)-(V)-reservationen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 43 ja-röster mot 38 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 225. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för beslut i enighet med partiernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 225 KSN Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 182, motion av Rickard Malmström (MP) om strategi för Grön IT. Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till motionen Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.

15 15 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, å ena och bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. Tjänstgörande ledamöter i (S), (MP) och (V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen 227 KSN KSN KSN KSN Kornmunfullmäktige beslutar bordlägga ärende Ser Anr 183, motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi. Ser A nr 184, motion av Emma Wallrup (V) om att införa Eco-budget för att stärka styrningen av kommunens miljöarbete. Ser A nr 185, motion av Frida Johnsson (MP) om att förbättra utsläppsstatistiken. Ser A nr 186, motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats. (4 st) 228 KSN KSN KSN KSN KSN Ordföranden anmäler och redogör i korthet för inlämnade motioner från Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om minoriteters högtider. Emma Wallrup (V) om att Cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun. Caroline Andersson m fl (alla S) om att öka tillgängligheten till subventionerade seniorrestauranger. Robert Damberg m fl (alla MP) om att göra Seminariet till stadsdelspark. Eva Christiernin m fl (alla S) om att etablera en högstadieskola i östra Uppsala. Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. (5 st)

16 16 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 30 september 2013 Sammanträdet pågår kl med avbrott för middagspaus kl In fidem Astrid Anker Justerat den 8 oktober Lars Bäcklund ordförande Ulla Johansson (KD) jfonny Husérr (S) Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 8 oktober Astrid Anker

17 0- [T) Närvarologg för ordinarie ledamöter Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 21:56:05. Ledamot Logg Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl Liv Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl Magnus Åkerman (M) Torsten Tornberg autoers. kl. 13:04 till kl. 14:59 (p27), ord. ankom kl. 14:59 (P27) Sofia Spolander (M) Sten Daxberg autoers. kl. 13:04 Magnus G Graner (M) Inger Söderberg autoers. kl. 13:04 Christopher Lagerqvist (M) Bertil Norbelie autoers. kl. 13:04 till kl. 19:13 (p8), ord. ankom kl. 19:13 (p8) Christian Sonnenstein (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Mats Gyllander (M) Key Lundegård autoers. kl. 13:04 till kl. 14:20 (p27), ord. ankom kl. 14:20 (P27) Anna-Karin Westerlund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Lars-Olof Bäckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Marta Obminska (M) Nils Fall autoers. kl. 13:04 Rolf Kroon (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Monica Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Elsie Ländin (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Hannes Beckman (M) Örjan Nilsson autoers. kl. 13:04 till kl. 19:14 (p8), ord. ankom kl. 19:14 (p8) Carolina Bringborn Anadol (M) Key Lundegård ers. kl. 14:20 (p27) Gunnel Jägare (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Kristian P Ljungberg (M) Torsten Tornberg ers. kl. 15:01 (p27) till kl. 19:13 (p8), ord. ankom kl. 19:13 (p8) Stig Rådahl (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Lars Bäcklund (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Agneta Boström (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Caroline Andersson (S) Birgitta L Johansson autoers. kl. 13:04 till kl. 16:49 (p7), ord. ankom kl. 16:49 (p7), utgår kl. 21:36 (p13), Ylva Stadell ers. kl. 21:36 (p13) Bengt Sandblad (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Monica Östman (S) Eva Christiernin autoers. kl. 13:04 Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Elnaz Alizadeh (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:04 till kl. 19:13 (p8), ord. ankom kl. 19:13 (p8) Stavros Giangozoglou (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 20:57 (p12), Irene Zetterberg ers. kl. 20:57 (p12) Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Jonny Husén (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Rezene Tesfazion (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Rahima Ortac (S) Irene Zetterberg autoers. kl. 13:04 till kl. 14:09 (p24), ord. ankom kl. 14:09 (p24) Staffan Yngve (S) Göran Svanfeldt autoers. kl. 13:04 till kl. 16:49 (p7), ord. ankom kl. 16:49 (p7), utgår kl. 21:36 (p13), Kia Solid ers. kl. 21:36 (p13) Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl , utgår kl. 21:36 (p13), Göran Svanfeldt ers. kl. 21:36 (p13) Agneta Erikson (S) Lars Persson autoers. kl. 13:04 Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 20:49 (p12), Kjell Viberg ers. kl. 20:49 (P12) Sida 1 av 2

18 Forts, närvarologg den 30 september 2013 klockan 21:56:05. Ledamot Logg Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 21:37 (p13), Peter Lööv Roos ers. kl. 21:37 (p13) Frida Johnsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 19:48 (p9), Robert Damberg ers. kl. 19:48 (p9) till kl. 21:38 (p13), Siw Björkgren ers. kl. 21:38 (p13) Malena Ranch (MP) Deltan' upprop 1 kl. 13:04 Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Kullike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Terence Hongslo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Kristin Lilieqvist (MP) Ahmad Orfali autoers. kl. 13:04 Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Alf Karlsson (MP) Mari Rosenkvist ers. kl. 14:59 (p27) Mohamad Hassan (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Cecilia Hamenius (FP) Kjell Aleklett autoers. kl. 13:04 till kl. 13:35 (p19), ord. ankom kl. 13:35 (p19) Anders A Aronsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Eva Edwardsson (FP) Kjell Aleklett ers. kl. 13:35 (p19) till kl. 17:00 (p7), ord. ankom kl. 17:00 (p7) Urban Wästljung (FP) Ankom kl. 14:08 (p24) Malin Sjöberg Högrell (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Peter Nordgren (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Agneta Simonsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Karin Ericsson (C) Jan Frischenfeldt autoers. kl. 13:04 till kl. 15:02 (p27), ord. ankom kl. 15:02 ( P 27) Anne Lennartsson (C) Ankom kl. 15:00 (p27) Mats Jonsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Annette Stavenow Mansnérus (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Cecilia Carlqvist (C) Ankom kl. 14:59 (p27) Hona Szatmari Waldau (V) Deltar! upprop 1 kl. 13:04 Emma Wallrup (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Jeannette Escanilla (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Liza Boethius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 19:14 (p8), Huseyin Alpergin ers. kl. 19:15 (p8) Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Ebba Busch Thor (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 20:03 (p11), Alfonso Marin ers. kl. 20:03 (p11) Ulla Johansson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Martin Wisell (KD) Ankom kl. 14:58 (p27) Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Pavel Gamov (SD) Simon Alm autoers. kl. 13:04 till kl. 13:10, ord. ankom kl. 13:10 Stefan Lundkvist (-) Deltar i upprop 1 kl. 13:04 Sida 2 av 2

19 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Närvarologg för ersättare Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 21:56:06. Ersättare Logg * Torsten Tornberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 19:14 (p8), ers. återk. kl. 19:14 (P8) * Sten Daxberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Selahattin Karakas (M) * Inger Söderberg (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Lars Harlin (M) Ankom kl. 17:00 (p7) * Bertil Norbelie (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Patrik Hesselius (M) Ankom kl. 15:13 (p5), utgår kl. 17:04 (p7) * Helene Molund (M) Ankom kl. 15:02 (p27) * Key Lundegård (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Mats Hansén (M) Ankom kl. 15:02 (p27) * Nils Fall (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Örjan Nilsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Birgitta L Johansson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 19:14 (p8) * Bengt Westman (S) * Eva Christiernin (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04, utgår kl. 20:44 (p11) * Kjell Viberg (S) Ankom kl. 15:08 (p4) * Irene Zetterberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Göran Svanfeldt (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Lars Persson (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Kia Solid (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Peder Granath (S) Ankom kl. 16:20 (p6), utgår kl. 20:59 (p12) * Ylva Stadell (S) Ankom kl. 14:32 (p27) * Ahmad Orfali (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Robert Damberg (MP) Ankom kl. 18:14 (p7), utgår kl. 21:38 (p13) * Elvira Caselunghe (MP) * Peter Lööv Roos (MP) Ankom kl. 16:56 (p7) * Siw Björkgren (MP) Ankom kl. 16:32 (p6) * Mari Rosenkvist (MP) Ankom kl. 14:59 (p27) * Fannie Finnved (FP) * Anders Westerlind (FP) Ankom kl. 18:14 (p7) * Karolina Larfors (FP) Ankom kl. 15:59 (p6) * Kjell Aleklett (FP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Jan Frischenfeldt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Cecilia Bernsten (C) * Jan Ulmander (C) Ankom kl. 15:04 (p27) * Huseyin Alpergin (V) Ankom kl. 13:11 * Daniel Fredriksson (V) * Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Alfonso Marin (KD) Ankom kl. 15:04 (p27) * Ingemar Virsén (KD) Ankom kl. 16:50 (p7) * Leif Ågren (SD) Ankom kl. 13:10 * Simon Alm (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:04 * Gäst 1 (-) * Gäst 2 (-) Sida 1 av 1

20 UPPSALA KOMMUN Valberedningen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum S/d1 tyg A j/é> Plats och tid: Birgitta Dahl, Stadshuset kl Beslutande: Christian Sonnenstein (M) Hona Szatmari Waldau (V) Anders A Aronsson (FP) Anne Lennartsson (C) Margit Borgström (KD) Inga-Lill Sjöblom (S) Robert Damberg (MP) Leif Ågren (SD Simone Falk (M) Jan Ulmander (C) Alfonso Marin (KD) Ove Hjorth (S) Kullike Montgomery (MP) Simon Alm (SD) ordförande vice ordförande ledamot ersättare Anmält förhinder Övriga deltagare Agneta Berggren sekreterare Utses att justera: Underskriften- Anders A Aronsson Paragrafer Sekreterare: Ordförande: Justerande: Christian Sonnenstein djiåh. Anders A Aronsson

21 UPPSALA KOMMUN Valberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Mötets öppnande 46 Föredragningslistan Föredragningslistan godkänns. 47 Val av justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Anders A Aronsson. 48 Bordlagda val Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga Fyllnadsval Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga Ordföranden lämnar information beträffande utökning av antalet borgerliga vigselföitättare. Frågan diskuteras. Valberedningen beslutar att föreslå kommunfullmäktige utöka antalet vigselförrättare från fyra till sex personer. Utdragsbestyrkande

22 Bilaga 48 Bordlagda val Barn- och ungdomsnämnden - ersättare (M) t o m Alexandra Westman Överförmyndarnämnden - ersättare (MP) t o m Alej andra Ezpeleta Salagatan 39 C, Uppsala Rotyxvägen 24, Uppsala Uppsala Tingsrätt - nämndeman (MP) t o m Johan Bohlin - nämndeman (MP) t o m Elias Elmquist Ymergatan 24, Uppsala Eksoppsvägen 42, Uppsala - nämndeman (MP) t o m Karin Fredriksson Källparksgatan 10 D, Uppsala

23 Bilaga 49 UPPSALA KOMMUN Kommunfullmäktiges valberedning Ärendebeskrivning Orsakskod: A = Avsägelse D = Förtroendemannen avlidit E = Entledigande av kommunfullmäktige K = Konsekvensval efter uppflyttning av ersättare till ledamot T = Mandattiden utgår AVGÅENDE 1) Äldrenämnden -ledamot (C) t o m Cecilia Bernsten A 2) Styrelsen för vård och bildning - ersättare (MP) t o m Kristin Lilieqvist A 3) Gatu- och samhällsmiljönämnd -ersättare (S) t om Polat Akgul A 4) Miljö- och hälsoskyddsnämnden -ersättare (S) tom Ermine Khachatryan A 5) Uppsala Tingsrätt - nämndeman (M) tom Esbjörn Andersson A 6) Uppsala Tingsrätt - nämndeman (M) tom Marianne Ekholm A Valförslag Nedanstående utgör valberedningens förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget framförs under förutsättning att entledigande eller annan åtgärd beviljas/beslutas av kommunfullmäktige TILLTRÄDANDE - ledamot (C) tom Bordläggs - ersättare (MP) t o m Erik Thor Sturegatan 12 A, Uppsala -ersättare (S) t om Andreas Hallin Svartbäcksgatan 106 C, Uppsala -ersättare (S) tom Sanna Eliasson Linnégatan 16 A, Uppsala - nämndeman (M) tom Lena Sandström Glimmervägen 2 A, Uppsala - nämndeman (M) tom Bordläggs

24 Bilaga 1) Valnämnden - ersättare (FP) t o m David Ekstrand A - ersättare (FP) t o m Lars-Åke Lindahl Linnégatan 12, Uppsala

25 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 15:44: Motion av Jeannette Escanilla (V) om att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen. Bifal röstar ja, bifall motionen röstar nej. KS förslag Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Fredrik Ahlstedt (M) Alla X Cecilia Forss (M) Alla X Liv Hahne (M) Alla X Magnus Åkerman (M) Alla X Sofia Spolander (M) Alla Sten Daxberg X Magnus G Graner (M) Alla Inger Söderberg X Christopher Lagerqvist (M) Alla Bertil Norbelie X Christian Sonnenstein (M) Alla X Gunnar Hedberg (M) Alla X Simone Falk (M) Alla X Mats Gyllander (M) Alla X Anna-Karin Westerlund (M) Alla X Lars-Olof Bäckman (M) Alla X Marta Obminska (M) Alla Nils Fall X Rolf Kroon (M) Alla X Monica Hedberg (M) Alla X Elsie Ländin (M) Alla X Hannes Beckman (M) Alla Örjan Nilsson X Carolina Bringborn Anadol (M) Alla Key Lundegård X Gunnel Jägare (M) Alla X Kristian P Ljungberg (M) Alla Torsten Tornberg X Stig Rådahl (M) Alla X Lars Bäcklund (M) Alla X Marlene Burwick (S) Alla X Erik Pelling (S) Alla X Ulrik Wärnsberg (S) Alla X Agneta Boström (S) Alla X Caroline Andersson (S) Alla Birgitta L Johansson X Bengt Sandblad (S) Alla X Monica Östman (S) Alla Eva Christiernin X Peter Gustavsson (S) Alla X Elnaz Alizadeh (S) Alla Bedo Kaplan X Stavros Giangozoglou (S) Alla X Susanne Eriksson (S) Alla X Jonny Husén (S) Alla X Hilde Klasson (S) Alla X Rezene Tesfazion (S) Alla X Rahima Ortac (S) Alla X Staffan Yngve (S) Alla Göran Svanfeldt X Loa Mothata (S) Alla X Carl Lindberg (S) Alla X Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X Agneta Erikson (S) Alla Lars Persson X Ove Hjorth (S) Alla X Maria Gardfjell (MP) Alla X Johan Lundqvist (MP) Alla X Frida Johnsson (MP) Alla X Malena Ranch (MP) Alla X Trond Svendsen (MP) Alla X Eva Adler (MP) Alla X Transport: Justeringsmännens signatur: Sida 1 av 2 Sf LKttil

26 i>3 ^ Forts, voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september Transport: Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kullike Montgomery (MP) Alla X Terence Hongslo (MP) Alla X Kristin Lilieqvist (MP) Alla Ahmad Orfali X Rickard Malmström (MP) Alla X Alf Karlsson (MP) Alla Mari Rosenkvist X Mohamad Hassan (FP) Alla X Cecilia Hamenius (FP) Alla X Anders A Aronsson (FP) Alla X Eva Edwardsson (FP) Alla Kjell Aleklett X Urban Wästljung (FP) Alla X Malin Sjöberg Högrell (FP) Alla X Peter Nordgren (FP) Alla X Agneta Simonsson (FP) Alla X Stefan Hanna (C) Alla X Karin Ericsson (C) Alla X Anne Lennartsson (C) Alla X Mats Jonsson (C) Alla X Annette Stavenow Mansnérus (C) Alla X Cecilia Carlqvist (C) Alla X Hona Szatmari Waldau (V) Alla X Emma Wallrup (V) Alla X Kjell Haglund (V) Alla X Jeannette Escanilla (V) Alla X Liza Boethius (V) Alla X Edip Akay (V) Alla X Ebba Busch Thor (KD) Alla X Ulla Johansson (KD) Alla X Martin Wisell (KD) Alla X Margit Borgström (KD) Alla X Pavel Gamov (SD) Alla X Stefan Lundkvist (-) Alla X SUMMA: Justeringsmännens signatur: Sida 2 av 2

27 0 Vi J!& Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Voteringslista nr. 2 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 16:47: Motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att det är dags för en riktig sporthall i Storvreta. Bifall K$ förslag röstar ja, bifall motionen röstar nej. Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Fredrik Ahlstedt (M) Alla X Cecilia Forss (M) Alla X Liv Hahne (M) Alla X Magnus Åkerman (M) Alla X Sofia Spolander (M) Alla Sten Daxberg X Magnus G Graner (M) Alla Inger Söderberg X Christopher Lagerqvist (M) Alla Bertil Norbelie X Christian Sonnenstein (M) Alla X Gunnar Hedberg (M) Alla X Simone Falk (M) Alla X Mats Gyllander (M) Alla X Anna-Karin Westerlund (M) Alla X Lars-Olof Bäckman (M) Alla X Marta Obminska (M) Alla Nils Fall X Rolf Kroon (M) Alla X Monica Hedberg (M) Alla X Elsie Ländin (M) Alla X Hannes Beckman (M) Alla Örjan Nilsson X Carolina Bringborn Anadol (M) Alla Key Lundegård X Gunnel Jägare (M) Alla X Kristian P Ljungberg (M) Alla Torsten Tornberg X Stig Rådahl (M) Alla X Lars Bäcklund (M) Alla X Marlene Burwick (S) Alla X Erik Pelling (S) Alla X Ulrik Wärnsberg (S) Alla X Agneta Boström (S) Alla X Caroline Andersson (S) Alla Birgitta L Johansson X Bengt Sandblad (S) Alla X Monica Ostman (S) Alla Eva Christiernin X Peter Gustavsson (S) Alla X Elnaz Alizadeh (S) Alla Bedo Kaplan X Stavros Giangozoglou (S) Alla X Susanne Eriksson (S) Alla X Jonny Husén (S) Alla X Hilde Klasson (S) Alla X Rezene Tesfazion (S) Alla X Rahima Ortac (S) Alla X Staffan Yngve (S) Alla Göran Svanfeldt X Loa Mothata (S) Alla X Carl Lindberg (S) Alla X Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X Agneta Erikson (S) Alla Lars Persson X Ove Hjorth (S) Alla X Maria Gardfjell (MP) Alla X Johan Lundqvist (MP) Alla X Frida Johnsson (MP) Alla X Malena Ranch (MP) Alla X Trond Svendsen (MP) Alla X Eva Adler (MP) Alla X Transport: Justeringsmännens signatur: Sida 1 av 2

28 Forts, voteringslista nr. 2 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september Transport: Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kullike Montgomery (MP) Alla X Terence Hongslo (MP) Alla X Kristin Lilieqvist (MP) Alla Ahmad Orfali X Rickard Malmström (MP) Alla X Alf Karlsson (MP) Alla Mari Rosenkvist X Mohamad Hassan (FP) Alla X Cecilia Hamenius (FP) Alla X Anders A Aronsson (FP) Alla X Eva Edwardsson (FP) Alla Kjell Aleklett X Urban Wästljung (FP) Alla X Malin Sjöberg Högrell (FP) Alla X Peter Nordgren (FP) Alla X Agneta Simonsson (FP) Alla X Stefan Hanna (C) Alla X Karin Ericsson (C) Alla X Anne Lennartsson (C) Alla X Mats Jonsson (C) Alla X Annette Stavenow Mansnérus (C) Alla X Cecilia Carlqvist (C) Alla X Hona Szatmari Waldau (V) Alla X Emma Wallrup (V) Alla X Kjell Haglund (V) Alla X Jeannette Escanilla (V) Alla X Liza Boethius (V) Alla X Edip Akay (V) Alla X Ebba Busch Thor (KD) Alla X Ulla Johansson (KD) Alla X Martin Wisell (KD) Alla X Margit Borgström (KD) Alla X Pavel Gamov (SD) Alla X Stefan Lundkvist (-) Alla X SUMMA: Justeringsmännens signatur: Sida 2 av 2

29 Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Voteringslista nr. 3 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 20:48: Motion av Pavel Gamov (SD) om stöd för den konstnärliga yttrandefriheten. Bifall KS röstar ja motionen röstar nej. bifall Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Fredrik Ahlstedt (M) Alla X Cecilia Forss (M) Alla X Liv Hahne (M) Alla X Magnus Åkerman (M) Alla X Sofia Spolander (M) Alla Sten Daxberg X Magnus G Graner (M) Alla Inger Söderberg X Christopher Lagerqvist (M) Alla X Christian Sonnenstein (M) Alla X Gunnar Hedberg (M) Alla X Simone Falk (M) Alla X Mats Gyllander (M) Alla X Anna-Karin Westerlund (M) Alla X Lars-Olof Bäckman (M) Alla X Marta Obminska (M) Alla Nils Fall X Rolf Kroon (M) Alla X Monica Hedberg (M) Alla X Elsie Ländin (M) Alla X Hannes Beckman (M) Alla X Carolina Bringborn Anadol (M) Alla Key Lundegård X Gunnel Jägare (M) Alla X Kristian P Ljungberg (M) Alla X Stig Rådahl (M) Alla X Lars Bäcklund (M) Alla X Marlene Burwick (S) Alla X Erik Pelling (S) Alla X Ulrik Wärnsberg (S) Alla X Agneta Boström (S) Alla X Caroline Andersson (S) Alla X Bengt Sandblad (S) Alla X Monica Östman (S) Alla Eva Christiernin X Peter Gustavsson (S) Alla X Elnaz Alizadeh (S) Alla X Stavros Giangozoglou (S) Alla X Susanne Eriksson (S) Alla X Jonny Husén (S) Alla X Hilde Klasson (S) Alla X Rezene Tesfazion (S) Alla X Rahima Ortac (S) Alla X Staffan Yngve (S) Alla X Loa Mothata (Sj Alla X Carl Lindberg (S) Alla X Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X Agneta Erikson (S) Alla Lars Persson X Ove Hjorth (S) Alla X Maria Gardfjell (MP) Alla X Johan Lundqvist (MP) Alla X Frida Johnsson (MP) Alla Robert Damberg X Malena Ranch (MP) Alla X Trond Svendsen (MP) Alla X Eva Adler (MP) Alla X Transport: Justeringsmännens signatur: Sida 1 av 2

30 Forts, voteringslista nr. 3 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september Transport: Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kullike Montgomery (MP) Alla X Terence Hongslo (MP) Alla X Kristin Lilieqvist (MP) Alla Ahmad Orfali X Rickard Malmström (MP) Alla X Alf Karlsson (MP) Alla Mari Rosenkvist X Mohamad Hassan (FP) Alla X Cecilia Hamenius (FP) Alla X Anders A Aronsson (FP) Alla X Eva Edwardsson (FP) Alla X Urban Wästljung (FP) Alla X Malin Sjöberg Högrell (FP) Alla X Peter Nordgren (FP) Alla X Agneta Simonsson (FP) Alla X Stefan Hanna (C) Alla X Karin Ericsson (C) Alla X Anne Lennartsson (C) Alla X Mats Jonsson (C) Alla X Annette Stavenow Mansnérus (C) Alla X Cecilia Carlqvist (C) Alla X Hona Szatmari Waldau (V) Alla X Emma Wallrup (V) Alla X Kjell Haglund (V) Alla X Jeannette Escanilla (V) Alla X Liza Boethius (V) Alla Huseyin Alpergin X Edip Akay (V) Alla X Ebba Busch Thor (KD) Alla Alfonso Marin X Ulla Johansson (KD) Alla X Martin Wisell (KD) Alla X Margit Borgström (KD) Alla X Pavel Gamov (SD) Alla X Stefan Lundkvist (-) Alla X SUMMA: Justeringsmännens signatur: Sida 2 av 2

31 i Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. Voteringslista nr. 4 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 klockan 21:35: Motion av Robert Damberg (MP) om en innerstad för cyklister. Bifall KS förslag röstar ja, bifall enlighet med s-mp-v-reservation i KS röstar nej beslut Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Fredrik Ahlstedt (M) Alla X Cecilia Forss (M) Alla X Liv Hahne (M) Alla X Magnus Åkerman (M) Alla X Sofia Spolander (M) Alla Sten Daxberg X Magnus G Graner (M) Alla Inger Söderberg X Christopher Lagerqvist (M) Alla X Christian Sonnenstein (M) Alla X Gunnar Hedberg (M) Alla X Simone Falk (M) Alla X Mats Gyllander (M) Alla X Anna-Karin Westerlund (M) Alla X Lars-Olof Bäckman (M) Alla X Marta Obminska (M) Alla Nils Fall X Rolf Kroon (M) Alla X Monica Hedberg (M) Alla X Elsie Ländin (M) Alla X Hannes Beckman (M) Alla X Carolina Bringborn Anadol (M) Alla Key Lundegård X Gunnel Jägare (M) Alla X Kristian P Ljungberg (M) Alla X Stig Rådahl (M) Alla X Lars Bäcklund (M) Alla X Marlene Burwick (S) Alla X Erik Pelling (S) Alla X Ulrik Wärnsberg (S) Alla X Agneta Boström (S) Alla X Caroline Andersson (S) Alla X Bengt Sandblad (S) Alla X Monica Östman (S) Alla Eva Christiernin X Peter Gustavsson (S) Alla X Elnaz Alizadeh (S) Alla X Stavros Giangozoglou (S) Alla Irene Zetterberg X Susanne Eriksson (S) Alla X Jonny Husén (S) Alla X Hilde Klasson (S) Alla X Rezene Tesfazion (S) Alla X Rahima Ortac (S) Alla X Staffan Yngve (S) Alla X Loa Mothata (S) Alla X Carl Lindberg (S) Alla X Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X Agneta Erikson (S) Alla Lars Persson X Ove Hjorth (S) Alla Kjell Viberg X Maria Gardfjell (MP) Alla X Johan Lundqvist (MP) Alla X. Frida Johnsson (MP) Alla Robert Damberg X Malena Ranch (MP) Alla X Trond Svendsen (MP) Alla X Eva Adler (MP) Alla X Transport: Justeringsmännens signatur: Sida 1 av 2

32 ^ LÖ j& Forts, voteringslista nr. 4 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september Transport: Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kullike Montgomery (MP) Alla X Terence Hongslo (MP) Alla X Kristin Lilieqvist (MP) Alla Ahmad Orfali X Rickard Malmström (MP) Alla X Alf Karlsson (MP) Alla Mari Rosenkvist X Mohamad Hassan (FP) Alla X Cecilia Hamenius (FP) Alla X Anders A Aronsson (FP) Alla X Eva Edwardsson (FP) Alla X Urban Wästljung (FP) Alla X Malin Sjöberg Högrell (FP) Alla X Peter Nordgren (FP) Alla X Agneta Simonsson (FP) Alla X Stefan Hanna (C) Alla X Karin Ericsson (C) Alla X Anne Lennartsson (C) Alla X Mats Jonsson (C) Alla X Annette Stavenow Mansnérus (C) Alla X Cecilia Carlqvist (C) Alla X Hona Szatmari Waldau (V) Alla X Emma Wallrup (V) Alla X Kjell Haglund (V) Alla X Jeannette Escanilla (V) Alla X Liza Boethius (V) Alla Huseyin Alpergin X Edip Akay (V) Alla X Ebba Busch Thor (KD) Alla Alfonso Marin X Ulla Johansson (KD) Alla X Martin Wisell (KD) Alla X Margit Borgström (KD) Alla X Pavel Gamov (SD) Alla X Stefan Lundkvist (-) Alla X SUMMA: Justeringsmännens signatur: Sida 2 av 2

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 28 oktober 2013 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 2 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Läs mer

KF 94 27 MAJ 2013. Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953

KF 94 27 MAJ 2013. Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953 KF 94 27 MAJ 2013 Nr 94. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KSN-2012-0953 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 2 161 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Annette Stavenow (C) och Eva

Läs mer

KF FEBR berg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF FEBR berg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 38 27 FEBR 2012 Nr 38. Försäljning av Gamla Uppsala Buss AB samt AB Uppsala Buss som ett led i överföring av kollektivtrafiken till landstinget i Uppsala län KSN-2012-0378 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

KF SEPT Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända KSN

KF SEPT Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända KSN KF 121 29 SEPT 2014 Nr 121. Mottagande av vissa nyanlända flyktingar och ensamkommande barn 2014 KSN-2014-1045 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta ekonomiska

Ekonomiska konsekvenser Det är i dagsläget svårt att förutse de exakta ekonomiska KF 34 25 FEB 2013 Nr 34. Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. KSN-2010-0707 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta

Läs mer

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN

KF OKT Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla. i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN KF 204 28 OKT 2013 Nr 204. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet i Uppsala kommun utvecklas med körkortsbidrag KSN-2013-0365 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763

KF 143 26 AUG 2013. Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 KF 143 26 AUG 2013 Nr 143. Förlängning av borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB KSN-2013-0763 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunens

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

2 upekala VALBEREDNINGEN

2 upekala VALBEREDNINGEN 2 upekala 1(7) Plats och tid: Stationsgatan 12, Nåsten, id: 8.00 8.25 Ledamöter: Agneta Eriksson (S) Inger Söderberg (M) vice Liza Boöthius (V) Anders A Aronsson (L) Anne Lennartsson (C) David Perez (SD)

Läs mer

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN KF 7 28 JAN 2013 Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN-2012-0462 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN

KF FEB Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete KSN KF 35 25 FEB 2013 Nr 35. Motion av Jeannette Escanilla (V) om vänortssamarbete med Ramallah KSN-2012-1135 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling.

Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KF 39 27 april 2015 Kommunfullmäktige Nr. 39. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KSN-2015-0628 Förslag till beslut

Läs mer

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035

KF 49 31 MARS 2014. Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 KF 49 31 MARS 2014 Nr 49. Motion av Pavel Gamov (SD) om att upphäva nedsläckning av gatubelysning i Uppsala kommun KSN-2013-1035 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 160 27 AUG 2012. Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487

KF 160 27 AUG 2012. Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487 KF 160 27 AUG 2012 Nr 160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde KSN-2012-0487 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för att möjliggöra försäljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21 1(3) Plats och tid: SAMMANTRADESPROTOKOLL Uppsala Konsert & Kongress, kl 19.40-20:50 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) ordf Cecilia Forss (M) Liv Hahne (M) Magnus Åkerman (M) Cecilia Hamenius (FP) Stefan

Läs mer

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN )

Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN ) Ser. A Nr 146, 2011-10-31 Nr 146. Motion av Maria Gardfjell (MP) om bättre återvinning i Uppsala (KSN-2011-0148) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 196 28 OKT 2013. Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954

KF 196 28 OKT 2013. Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954 KF 196 28 OKT 2013 Nr 196. Motion av Emma Wallrup m fl (alla V) om att kommunen ska satsa på solenergi KSN-2012-0954 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 23 februari 2015 Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef 1 UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

Läs mer

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN

KF 7 27 JAN Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN KF 7 27 JAN 2014 Nr 7. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län KSN-2013-0509 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23.

Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KF 63 25 APRIL 2016 Kommunfullmäktige Nr 63. Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23. KSN-2015-1190 Förslag till beslut

Läs mer

Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144)

Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144) Ser. A Nr 149, 2011-10-31 Nr 149. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om klimatsmart och hälsofrämjande mat som grundalternativ (KSN-2011-0144) Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KF OKT Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta

KF OKT Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta KF 237 29 OKT 2012 Nr 237. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö KSN-2011-0527 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF AUG Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta

KF AUG Ärendet I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås kommunfullmäktige besluta KF 176 27 AUG 2012 Nr 176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att erbjuda boendealternativ på dövas villkor i teckenspråkig miljö KSN-2011-0527 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285

KF 127 11 JUNI 2012. Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 KF 127 11 JUNI 2012 Nr 127. Motion av Marlene Burwick m fl (alla S) om att göra heltid till en rättighet i Uppsala KSN-2011-0285 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun KF 5 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum 2011-12-14 Diarienummer KSN-2011-0600 Kommunfullmäktige Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala

Läs mer

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877

KF 145 26 AUG 2013. Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 KF 145 26 AUG 2013 Nr 145. Uppsala Innebandyallians/- Uppsala Idrottsförening: Ansökan om kommunal borgen KSN-2013-0877 Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt ärendets

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

KF JUNI Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN

KF JUNI Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN KF 120 10 JUNI 2013 Nr 120. Hemställan från Stiftelsen Jälla Egendom om investeringsmedel för uppförande av en biogasanläggning KSN-2012-0845 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 213 Att jämte

Läs mer

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826.

KF 50 31 MARS 2014. Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt KSN-2013-0826. KF 50 31 MARS 2014 Nr. 50 Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende KSN-2013-0826 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Uno», SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13: Middagspaus

Uno», SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13: Middagspaus Uno», 1(33) Plats och tid: Presidium: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-20.57 Middagspaus 18.00-19.00 Carl Lindberg (S) ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande Ledamöter och ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum: Ersättare: Y Å 1 7. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: Ersättare: Y Å 1 7. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala "KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: KS-salen, stadshuset, 13.00-13.40 Ledamöter: Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Mohamad Hassan (FP) 1 v ordf Marlene Burwick (S) 2 v ordf from 171

Läs mer

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling.

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31 motioner från vidare behandling. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2015-03-18 Diarienummer KSN-2015-0628 Kommunstyrelsen Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt avskrivning av 31

Läs mer

KF 72 29 APRIL 2013 Nr 72. Uppsalahem AB:s förvärv av resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB samt försäljning av ca 1000 studentlägenheter KSN-2013-0516 Kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

KF MARS Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). KF 47 25 MARS 2013 Nr 47. Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KSN-2013-0323 Kommunfullmäktige Förslag

Läs mer

2011-05-18. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt

2011-05-18. att uppdra till kommunstyrelsen att förvärva samtliga aktieposter i Grafiskt utbildningscentrum till nominellt värde, samt KF 2011-05-30 NR 90 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum 2011-05-18 Diarienummer KSN-2011-0186 Kommunfullmäktige Förvärvande av samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beredning Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen.

Beredning Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen. KF 172 21 juni 2017 Diarienummer KSN-2016-2647 Kommunfullmäktige Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om träffpunktsverksamhet

Läs mer

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401

KF 47 31 MARS 2014. Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 KF 47 31 MARS 2014 Nr 47. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad anställning av långtidsarbetslösa KSN-2013-0401 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

upp,aloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande

upp,aloi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande upp,aloi 1(16) Plats och tid: Presidie: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-15.20 Carl Lindberg (S) ordförande Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande Ledamöter

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

uppleal.fi cx:\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16.

uppleal.fi cx:\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16. 1(21) uppleal.fi Sammanträdesdatum: 2017-09-11 Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-16.30 Presidium: Övriga deltagare: Utses att justera: Carl Lindberg (S) ordförande 201-216 Johan

Läs mer

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31

Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau. socialbidrag (KSN-2011-0228) Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Ser. A Nr 150, 2011-10-31 Nr 150. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att mildra tilllämpningen av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna utförsäkrade som söker socialbidrag (KSN-2011-0228)

Läs mer

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN KF 133 29 SEPT 2014 Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KS SEPTEMBER 2014

KS SEPTEMBER 2014 KS 23 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-05-15 Diarienummer KSN-2013-0885 Kommunstyrelsen Motion av Eva Christiernin (S) och Malena Ranch (MP) om nytt styrdokument

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK)

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK) KF 26 29 FEB 2016 Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) 2016-01-14 KSN-2015-0779 Davidsson Per (KLK) Kommunstyrelsen 26. Motion av Mohamad Hassan m.fl. (alla L) om möjligheter för kommunen

Läs mer

Uppsala * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum:

Uppsala * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum: * KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid: KS-salen, stadshuset, 13.00-13.40 Ledamöter: Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Ersättare: Mohamad Hassan (FP) 1 :e v ordf Marlene Burwick (S) 2:e v ordf

Läs mer

KF 219 25 NOV 2013 KSN-2012-0476 KSN-2013-0197. Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V).

KF 219 25 NOV 2013 KSN-2012-0476 KSN-2013-0197. Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau (V). KF 219 25 NOV 2013 Nr 219. Motioner av Ilona Szatmári Waldau m fl (alla V) om att bredda bostadskön i Uppsalahems regi samt av Erik Pelling och Monica Östman (båda S) om att upprätta en bostadsförmedling

Läs mer

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation

Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation KF 183 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-25 Diarienummer KSN-2016-1727 Kommunfullmäktige Ändringar i ERS & ERS-H med anledning av ändrad nämndorganisation Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN )

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN ) KF 103 13 JUNI 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda FI) om inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter (KSN-2015-0678) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20)

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) KF 122 5 SEPTEMBER 2016 Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (USAB- 2016/20) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna namnändring för ombildande

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld

Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld KF 170 21 juni 2017 Diarienummer KSN-2016-1302 Kommunfullmäktige Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

KF 81 26 MAJ 2014. Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350

KF 81 26 MAJ 2014. Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350 KF 81 26 MAJ 2014 Nr 81. Motion av Ilona Szatmári Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om läxläsning i skolan KSN-2013-1350 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KF SEPT Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN Uppsala den 10 september På kommunstyrelsens vägnar

KF SEPT Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN Uppsala den 10 september På kommunstyrelsens vägnar KF 136 29 SEPT 2014 Nr 136. Motion av Eva Adler (MP) om läkemedelsgenomgång KSN-2013-1452 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 15 december 2015 fft) YftQ. Kommunfullmäktige behandlar anmälningsärende, justering av valärende.

UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 15 december 2015 fft) YftQ. Kommunfullmäktige behandlar anmälningsärende, justering av valärende. UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 15 december 2015 fft) YftQ. Bilaga ärende anmälningsärende KSN-2014-0009 Kommunfullmäktige behandlar anmälningsärende, justering av valärende. Vid sammanträdet den

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN )

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN ) KF 138 3 OKTOBER 2016 Kommunfullmäktige Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer (KSN-2015-1629) Förslag till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

KF 81. Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn (KSN )

KF 81. Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn (KSN ) KF 81 30 MAJ 2016 Kommunfullmäktige KF 81. Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn (KSN-2015-1189) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och omsorgspris KF 180 12 DECEMBER 2016 Datum 2016-11-30 Diarienummer KSN-2016-2192 Kommunfullmäktige Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn KF 140 3 OKTOBER 2016 Diarienummer KSN-2016-0114 Kommunfullmäktige Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Norberg Maria Datum 2016-01-27 Diarienummer KSN-2014-1495 Kommunstyrelsen Motion av Anna Manell m.fl. (alla L) om att inrätta en tjänst som HRV- (Hedersrelaterat våld

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef

Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef Närvarande: Ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. Övriga: Astrid Anker, sekreterare Per Davidsson, kanslichef Det antecknas i protokollet att ärendena Ser A nr 146-148, 197-204, under ordförandeskap

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03 KOMMUN 1 Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 ande Cecilia ForSS (M), Ordförande Ersättare: Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Héléne Brodin Rheindorf

Läs mer