Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum Handläggare Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg SOFN Sammanfattning Den som bedriver vård och omsorg ska ha ett ledningssystem som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). Det är nämndens ansvar för att det finns ett ledningssystem och detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan. Det finns möjlighet att uppdra åt någon/några i verksamhetens organisation att utföra uppgifter som ingår i kvalitetsarbetet och nämnden ska då ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten. Dokumentet beskriver stadsområdesförvaltningens ledningssystem för vård och omsorg för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Norr föreslås besluta att godkänna vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Beslutsunderlag G-Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg-tjänsteskrivelse Ledningssystem VoO Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Norr Ärendet I januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) i kraft, i vilken det ställs krav på att den som bedriver vård och omsorg ska ha ett ledningssystem som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har nämnden ansvar för att det finns ett ledningssystem och detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan. Däremot är det möjligt att uppdra åt någon eller några i verksamhetens organisation att utföra uppgifter som ingår i kvalitetsarbetet. Nämnden ska då ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten (3 kap.1-3 SOSFS 2011:9). Detta dokument beskriver stadsområdesförvaltningens ledningssystem för vård och omsorg för systematiskt kvalitetsarbete och är baserat på SOSFS 2011:9 och Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad (KS beslut ). Under varje rubrik beskrivs först vad Socialstyrelsen föreskriver följt av ansvarsfördelning samt en redogörelse för hur det interna arbetet i verksamheterna bedrivs kopplat till ledningssystemet. SIGNERAD

2 Ansvariga Charlotte Glimskog Avdelningschef Britten Synnergren Förvaltningschef 2 (2)

3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesförvaltning Norr Upprättad Datum Version Ansvarig Förvaltning Avdelning /mla 1.0 Charlotte Glimskog, Sig-Britt Persson Stadsområdesförvaltning Norr Vård och Omsorg

4 Innehållsförteckning 2. Ansvar för kvalitetsarbetet Socialstyrelsen föreskriver Nämndens ansvar Avdelningarnas ansvar Avdelningarnas interna arbete Processer och rutiner som leder till en god kvalitet Socialstyrelsen föreskriver Nämndens ansvar gällande processer och rutiner Avdelningarnas ansvar gällande processer och rutiner Avdelningarnas interna arbete gällande processer och rutiner Processer och rutiner för samverkan Socialstyrelsen föreskriver Nämndens ansvar gällande samverkan Avdelningarnas ansvar gällande samverkan Avdelningarnas interna arbete gällande samverkan Socialstyrelsen föreskriver Nämndens ansvar gällande systematiskt förbättringsarbete Avdelningarnas interna arbete gällande systematiskt förbättringsarbete Dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Socialstyrelsen föreskriver Nämndens ansvar gällande dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Avdelning bistånds ansvar gällande dokumentation av kvalitetsoch patientsäkerhetsarbetet Stadsområdesförvaltning Norr

5 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren ((hälso- och sjukvård) eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ett ledningssystem är ledningens stöd för att systematiskt och fortlöpande säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet. Med ledning menas både politisk och tjänstemannaledning. Kvalitet innebär att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt de lagar och föreskrifter som styr. Kvalitet inom vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Norr innebär att den enskilde ska få omsorg, vård och stöd utfört på rätt sätt och vid rätt tidpunkt och med ett gott bemötande. Det innebär också att den enskilde ska kunna påverka och vara nöjd med de insatser som utförs. Detta dokument beskriver vård och omsorgs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i stadsområdesförvaltning Norr och är baserat på SOSFS 2011:9 och Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg i Malmö stad (KS beslut ). Under varje rubrik beskrivs först vad Socialstyrelsen föreskriver följt av ansvarsfördelning samt en redogörelse för hur det interna arbetet i respektive avdelning verksamhet och bistånd bedrivs kopplat till ledningssystemet. 2. Ansvar för kvalitetsarbetet 2.1. Socialstyrelsen föreskriver Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har nämnden ansvar för att det finns ett ledningssystem och detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan. Däremot är det möjligt att uppdra åt någon eller några i verksamhetens organisation att utföra uppgifter som ingår i kvalitetsarbetet. Nämnden ska då ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten (3 kap.1-3 SOSFS 2011:9) (Meddelandeblad Nr 11/2011 s. 3) Nämndens ansvar Nämnden ska: fastställa de i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse redovisade mål, strategier och årliga planering för systematiskt kvalitetsarbete. kontinuerligt följa upp och utvärdera målen för det systematiska kvalitetsarbetet. besluta om fördelning av uppgifterna i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamhetens organisation. revidera ledningssystemet vid behov. 3 Stadsområdesförvaltning Norr

6 På uppdrag av nämnden fördelas ansvaret för att verkställa och utveckla ledningssystemet till avdelningschefer för vård och omsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering samt socialt ansvarig samordnare. På uppdrag av avdelningschefer fördelas ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet inom organisationen Avdelningarnas ansvar Avdelningschef ska: kommunicera och omsätta kommunfullmäktiges och stadsområdesnämndens övergripande mål till avdelningarna samt inom sitt uppdrag följa upp, analysera och därigenom utveckla verksamheten. klargöra vilken verksamhet som bedrivs samt kartlägga vilka krav och mål som gäller för respektive avdelning. utifrån gällande krav och mål formulera åtaganden för verksamheterna. fortlöpande se över ledningssystemets ändamålsenlighet och ta initiativ till att revidera ledningssystemet vid behov eller minst en gång per år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska: ansvara för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs i överensstämmelse med gällande lagar, författningar, föreskrifter och rutiner. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ska: ansvara för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs i överensstämmelse med gällande lagar, författningar, föreskrifter och rutiner inom rehabilitering. Socialt ansvarig samordnare ska: ansvara för att socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade efterlevs inom uppdraget. Enhetschef ska: ansvara för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna inom sitt ansvarsområde. ansvara för att upprättade mål blir kända inom sitt ansvarsområde och följa upp att verksamheterna håller en god kvalitet. Sektionschef ska: ansvara för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna inom sitt ansvarsområde. ansvara för att upprättade mål blir kända inom sitt ansvarsområde och följa upp att verksamheterna håller en god kvalitet. Medarbetare ska: vara delaktig i uppföljning av mål, resultat och medverka i åtgärder i syfte att förbättra verksamheten. 4 Stadsområdesförvaltning Norr

7 2.4. Avdelningarnas interna arbete Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Norr utvärderas årligen och revideras vid behov. Vid behov justeras eller beslutas nya rutiner för att förbättra kvaliteten och vid revidering av ledningssystemet tas nytt beslut i stadsområdesnämnden. Stadsområdesförvaltning Norr upprättar årligen en verksamhetsplan där mål och genomförande beskrivs för hela förvaltningen. För att följa arbetet med att säkerställa kvaliten och att verksamheten arbetar i enlighet med de lagar och föreskrifter som styr, upprättar vård och omsorg årligen en egen verksamhetsplan. Vård och omsorgs verksamhetsplan är en utveckling av ledningsystemet samt förvaltningens verksamhetsplan och beskriver det interna arbetet mer detaljerat. Utifrån vård och omsorgs verksamhetsplan upprättar respektive avdelning verksamhet och bistånd en opertaiv plan med beskrivna åtaganden och uppföljningar. Varje verksamhetsår inleds med att respektive ledningsgrupp för avdelning verksamhet och bistånd har dialog kring verksamhetsåret och gemensamt sätter mål och krav för kvalitetsarbetet samt beslutar kring egenkontroll på en verksamhetsövergripande nivå. Detta utgör grunden till vård och omsorgs verksamhetsplan vilken därefter bryts ned på enhets- och sektionsnivå, vid t ex arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Chef och medarbetare har dialog kring hur krav och mål ska omsättas i det dagliga arbetet. Tillsammans beskrivs också vilka mätmetoder och vilken egen kontroll som behöver utföras i syfte att ständigt förbättra verksamheten. Detta dokumenteras och utgör grunden för ansvarsområdets egen verksamhetsplan. Ledningens kvalitetsråd och verksamheterna granskar regelbundet tillbud, negativa händelser, klagomål och synpunkter för att identifiera mönster eller områden som pekar på brister i verksamhetens kvalitet. Åtgärder genomförs, dess effekt utvärderas och vid behov justeras eller upprättas rutiner för att förbättra kvaliteten. De erfarenheter som granskningen ger och de utvärderingar som sker utifrån olika åtgärder, återkopplas löpande i syfte att skapa en lärande organisation. Minst tre gånger om året sker en genomgång i respektive ledningsgrupp för avdelning verksamhet och bistånd. Detta sker genom avstämning av det systematiska kvalitetsarbetet, analys av förbättringsarbetet och där vård och omsorgs verksamhetsplan ligger till grund för analysen. Inför ledningens genomgång har enhetscheferna stämt av i sina respektive verksamheter. Avstämningen innebär att erfarenheter från det lokala förbättringsarbetet kan utnyttjas i hela organisationen. Resultatet från ledningens genomgång används även i förvaltningens delårsbokslut och bokslut, vilka återkopplas till nämnden. 5 Stadsområdesförvaltning Norr

8 6 Stadsområdesförvaltning Norr

9 3. Processer och rutiner som leder till en god kvalitet 3.1. Socialstyrelsen föreskriver Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utgörs ledningssystemet av att de processer och rutiner som leder till en god kvalitet: identifieras, beskrivs och fastställs. kontrolleras och utvecklas. Socialstyrelsen definierar kvalitet på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (2 kap. 1 SOSFS 2011:9). Socialstyrelsen påpekar även att den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål. Enligt Socialstyrelsens definition är en process en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. I varje process ska de aktiviteter som ingår i processen fastställas. Varje process bör bestå av aktiviteter som måste utföras för att mål och andra krav på verksamheten ska uppfyllas. Vidare ska aktiviteternas inbördes ordning bestämmas och för varje aktivitet ska skriftliga rutiner utarbetas. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Process start Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Stopp Rutin för aktivitet 1 Beskriver tillvägagångssätt och ansvar Rutin för aktivitet 2 Beskriver tillvägagångssätt och ansvar Rutin för aktivitet 3 Beskriver tillvägagångssätt och ansvar 3.2. Nämndens ansvar gällande processer och rutiner Kommunfullmäktige och nämnderna i Malmö stad beslutar om mål för verksamheterna. Nämnden ska: säkerställa att det finns processer och rutiner för hur verksamheten vård och omsorg ska bedrivas. 7 Stadsområdesförvaltning Norr

10 3.3. Avdelningarnas ansvar gällande processer och rutiner Avdelningschef ska: bedöma vilka processer och rutiner som behöver fastställas för respektive avdelning för att uppfylla gällande krav och mål. ansvara för att skriftliga beskrivningar av processerna utarbetas. ansvara för att verksamhetsövergripande skriftliga rutiner utarbetas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska: bedöma vilka processer som behöver fastställas för att den kommunala hälso- och sjukvården ska uppfylla gällande krav och mål. utarbeta och fastställa rutiner gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ska: bedöma vilka processer som behöver fastställas för att den kommunala hälso- och sjukvården ska uppfylla gällande krav och mål inom rehabilitering. utarbeta och fastställa rutiner gällande den kommunala hälso- och sjukvårdens rehabilitering. Socialt ansvarig samordnare ska: tillse att det finns rutiner för avvikelsehantering och social dokumentation och säkerställa att dessa efterföljs. Enhetschef ska: bedöma och besluta om vilka processer och rutiner som behövs inom sitt ansvarsområde, för att säkra verksamhetens kvalitet. ansvara för att rutiner är kända och efterföljs inom sitt ansvarsområde. Sektionschef ska: bedöma och besluta om vilka processer och rutiner som behövs inom sitt ansvarsområde, för att säkra verksamhetens kvalitet. ansvara för att rutiner är kända och efterföljs inom sitt ansvarsområde. Medarbetare ska: ha kunskap om och arbeta enligt sitt uppdrag. känna till och följa fastslagna rutiner Avdelningarnas interna arbete gällande processer och rutiner En kartläggning av processer genomförs inom vård och omsorgs samtliga verksamhetsområden och i denna kartläggning identifieras de aktiviteter som ingår. Kartläggningen genomförs tillsammans med de som ingår i eller berörs av processen och de rutiner som krävs för aktiviteterna i processen identifieras och dokumenteras. Processbeskrivning och rutiner finns tillgängliga för berörda personalkategorier. 8 Stadsområdesförvaltning Norr

11 Det finns fastställda processer och rutiner för vård och omsorgs verksamheter att arbeta utifrån, både på central och lokal nivå. I Malmö stad finns gemensamma beslut, rutiner och anvisningar för vård och omsorg inom socialtjänstlagen (SoL 2001:453))och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) samt hälso och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) antagna av politiker eller tjänstemän. Det finns i Malmö stad övergripande rutiner, anvisningar och blanketter som är antagna av avdelningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. För vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Norr finns övergripande processer med identifierade aktiviteter och tillhörande rutiner som gäller för hela stadsområdet. Det finns även lokala processer, aktiviteter och rutiner som gäller endast för vissa verksamhetsområden. För varje rutin inom vård och omsorg finns en ansvarig person utsedd. I ansvaret ingår att regelbundet och minst en gång per år följa upp och vid behov revidera rutinen och tillse att rutinen fastställs i rätt forum. Uppföljning sker i samband med ledningens genomgång. Analyser av verksamhetens resultat och resultat från egen kontroll, avvikelserapporter samt riskanalyser ger underlag till förbättrings- och utvecklingsarbete av verksamheternas processer. 4. Processer och rutiner för samverkan 4.1. Socialstyrelsen föreskriver Många som kommer i kontakt med vård och omsorg har sammansatta behov som kräver samverkan mellan olika verksamheter, medarbetare och andra aktörer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anger därför särskilt att processer och rutiner för samverkan ska fastställas, för att säkra kvaliteten på de insatser som ges och för att inom hälso- och sjukvården även förebygga att patienter drabbas av vårdskada Nämndens ansvar gällande samverkan Nämnden ska: säkerställa att det finns processer och rutiner för hur samarbetet ska bedrivas internt inom och mellan nämnder samt externt med andra myndigheter och aktörer. fastställa instruktion för och utse ledamöter och ersättare i ett lokalt pensionärsråd och brukardialogråd. 9 Stadsområdesförvaltning Norr

12 4.3. Avdelningarnas ansvar gällande samverkan Avdelningschef ska: bedöma vilka processer och rutiner för extern och intern samverkan som behöver fastställas. årligen teckna, följa upp och vid behov revidera lokalt avtal för läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning. ge möjlighet för medborgare, politiker, medarbetare samt brukaren och deras anhöriga att föra en dialog kring verksamheternas utveckling och resultat. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska: medverka till att årligen teckna, följa upp och vid behov revidera lokalt avtal för läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning. medverka till att centrala rutiner för hälso- och sjukvård i Malmö stad upprättas och implementeras i Stadsområdesförvaltning Norr. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ska: medverka till att årligen teckna, följa upp och vid behov revidera lokalt avtal för läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning. medverka till att centrala rutiner för hälso- och sjukvårdens rehabilitering i Malmö stad upprättas och implementeras i Stadsområdesförvaltning Norr. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs. Socialt ansvarig samordnare ska: medverka vid bedömning av vilka processer och rutiner för extern och intern samverkan som behöver fastställas. Enhetsschef ska: bedöma vilka processer och rutiner för samverkan som behöver upprättas och fastställas inom sitt verksamhetsområde samt säkerställa att dessa efterföljs. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs. Sektionschef ska: bedöma vilka processer och rutiner för samverkan som behöver upprättas och fastställas inom sitt verksamhetsområde samt säkerställa att dessa efterföljs. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs. 10 Stadsområdesförvaltning Norr

13 Medarbetare ska: känna till och följa fastslagna rutiner för samverkan. verka för att den enskildes integritet och behov gentemot informationsöverföring säkerställs Avdelningarnas interna arbete gällande samverkan Det finns fastställda processer och rutiner för samverkan att arbeta utifrån på både central och lokal nivå. För vård och omsorg i Stadsområdesförvaltning Norr finns rutiner som tydliggör det interna och externa arbetet. Samverkan med pensionärsorganisationerna i stadsdelen sker i pensionärsrådet. I processerna och rutinerna för samverkan framgår det vem som har ansvaret för överföring av information mellan de samverkande parterna. Dessa rutiner följs upp årligen. I samband med ledningens genomgång och i kvalitetsrådet analyseras samverkan ur ett verksamhetsövergripande perspektiv. Att rutiner för samverkan efterföljs och fungerar följs löpande i avdelningarna genom analys av avvikelser, avstämningar mellan avdelningarna, teammöten och arbetsplatsträffar. Analyser av verksamheten för vård och omsorgs resultat samt resultat från avvikelserapporter ger underlag till förbättrings- och utvecklingsarbete. 5. Systematiskt förbättringsarbete 5.1. Socialstyrelsen föreskriver Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska nämnden bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Nämnden ska säkerställa att verksamheterna har en god kvalitet, dvs. att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner och att detta leder till att krav och mål för verksamheterna uppfylls. Den information som nämnden får genom riskanalyser, egenkontroll samt utredning av klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser ligger till grund för förbättringsarbetet och nämnden ska vidta de åtgärder som krävs för att säkra en god kvalitet. Om resultatet av riskanalys, egenkontroll eller utredning av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga, så ska dessa förbättras Nämndens ansvar gällande systematiskt förbättringsarbete Nämnden ska: säkerställa att riskanalys genomförs utifrån ett brukarperspektiv inför t.ex. organisationsförändringar, införande av ny teknik eller nya arbetssätt. Riskanalys ska biläggas ärendet till den instans som ska besluta om förändringen. anmäla påtaglig risk för missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Sarah. 11 Stadsområdesförvaltning Norr

14 5.3. Avdelningarnas ansvar gällande systematiskt förbättringsarbete Avdelningschef ska: Systematiskt förbättringsarbete säkerställa att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner, genom egenkontroll och utredning av avvikelser. besluta om förbättringsåtgärder av processer och rutiner utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. årligen eller vid behov bedöma vilka utbildningsinsatser eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa att medarbetaren arbetar i enlighet med fastställda processer och rutiner. Riskanalys genomföra riskanalyser fortlöpande då behov finns. sprida resultatet av riskanalyserna till övriga verksamheter där identifierade risker också kan finnas. säkerställa att genomförda risk- och händelseanalyser samt vidtagna åtgärder utifrån dessa redovisas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Egenkontroll tillse att uppföljning i verksamheten årligen sker utifrån en Malmö stad gemensam mall samt att resultat sammanställas fortlöpande och redovisas i respektive stadsområdesfullmäktige. tillse att verksamheten utifrån resultat från brukarundersökningar planerar, genomför och följer upp åtgärder samt återkopplar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. identifiera utvecklingsområden i verksamheten med stöd av de kvalitetsregister som Malmö stad beslutat delta i. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser säkerställa att rutiner för hantering av klagomål och synpunkter följs och registreras i avvikelsehanteringssystem. tillse att rutin enligt Lex Sarah efterföljs. tillse att rutin enligt Lex Maria efterföljs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska: Systematiskt förbättringsarbete säkerställa att arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. löpande genomföra kvalitetstillsyn i syfte att tillse att den enskilde får insatser av god kvalitet. Kvalitetstillsynen genomförs årligen i samverkan med berörda inom verksamheten och för detta finns kommungemensamma mallar framtagna. föreslå förbättringsåtgärder inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. 12 Stadsområdesförvaltning Norr

15 Riskanalys sammanställa genomförda risk- och händelseanalyser samt vidtagna åtgärder utifrån dessa och redovisa i patientsäkerhetsberättelsen. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser anmäla händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria), till IVO. informera nämnden, vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria), till IVO. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ska: Systematiskt förbättringsarbete säkerställa att arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvårdens rehabilitering bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. löpande genomföra kvalitetstillsyn i syfte att tillse att den enskilde får insatser av god kvalitet. Kvalitetstillsynen genomförs årligen i samverkan med berörda inom verksamheten och för detta finns kommungemensamma mallar framtagna. föreslå förbättringsåtgärder inom den kommunala hälso- och sjukvårdens rehabilitering utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Riskanalys sammanställa genomförda risk- och händelseanalyser samt vidtagna åtgärder utifrån dessa och redovisa i patientsäkerhetsberättelsen. Socialt ansvarig samordnare ska: Systematiskt förbättringsarbete löpande genomföra kvalitetstillsyn i syfte att tillse att den enskilde får insatser av god kvalitet. Kvalitetstillsynen genomförs årligen i samverkan med berörda inom verksamheten och för detta finns kommungemensamma mallar framtagna. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser efter anmälan i avvikelsesystemet utreda missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden, lämna förslag till beslut samt informera nämnden vid rapport missförhållande. Enhetschef ska: Systematiskt förbättringsarbete besluta om förbättringsåtgärder av processer och rutiner utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och genomförda utredningar av avvikelser inom sitt ansvarsområde. årligen eller vid behov bedöma vilka utbildningsinsatser eller andra åtgärder som behövs inom sitt verksamhetsområde, för att säkerställa att medarbetaren arbetar i enlighet med fastställda processer och rutiner. årligen upprätta en plan för kompetensutveckling samt genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser. 13 Stadsområdesförvaltning Norr

16 Riskanalys genomföra riskanalyser fortlöpande då behov av detta finns. sprida resultatet av riskanalyserna inom den egna verksamheten till övriga verksamheter där identifierade risker också kan finnas. Egenkontroll genom egenkontroll säkerställa att arbetet inom sitt ansvarsområde bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. utifrån resultat av genomförda egenkontroller planera, genomföra och följa upp åtgärder inom sitt ansvarsområde. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser säkerställa att rutiner för hantering av klagomål och synpunkter inom sitt verksamhetsområde följs och registreras i avvikelsehanteringssystem. utreda avvikelser som inkommit via Malmö Stads avvikelsehanteringssystem Flexite, vilka berör händelser på sektionschefsnivå, samt följa lokala rutiner för utredning av missförhållande och påtaglig risk för missförhållande inom SoL. Sektionschef ska: Systematiskt förbättringsarbete besluta om förbättringsåtgärder av processer och rutiner inom sitt ansvarsområde utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. årligen eller vid behov bedöma vilka utbildningsinsatser eller andra åtgärder som behövs inom sitt ansvarsområde, för att säkerställa att medarbetaren arbetar i enlighet med fastställda processer och rutiner. Riskanalys genomföra riskanalyser fortlöpande då behov finns. sprida resultatet av riskanalyserna inom den egna verksamheten och till andra verksamheter där identifierade risker också kan finnas. Egenkontroll genom egenkontroll säkerställa att arbetet inom sitt ansvarsområde bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. utifrån resultat av genomförda egenkontroller, planera, genomföra och följa upp åtgärder inom sitt ansvarsområde. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser säkerställa att rutiner för hantering av klagomål och synpunkter inom sitt verksamhetsområde följs och registreras i avvikelsehanteringssystem. utreda avvikelser som inkommit via avvikelsesystemet inom sitt ansvarsområde samt följa lokala rutiner för utredning av missförhållande och påtaglig risk för missförhållande inom SoL. 14 Stadsområdesförvaltning Norr

17 Medarbetare ska: Systematiskt förbättringsarbete arbeta i enlighet med beslutade rutiner. Riskanalys delta i och ta initiativ till riskanalyser. Egenkontroll delta i och ta initiativ till egenkontrollsarbete. Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser rapportera inträffade avvikelser i avvikelsesystem. genast rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden till den som bedriver verksamheten (Lex Sarah). medarbetare som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter rapporterar risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren (Lex Maria.) Rapporteringsskyldighet rapportera vårdskador eller risker för vårdskador, fall (HSL) respektive missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (SoL, LSS). registrera avvikelser, klagomål och synpunkter så att data är tillgängligt för analys och utveckling av verksamheten Avdelningarnas interna arbete gällande systematiskt förbättringsarbete Förbättringsarbete pågår ständigt och utgår från det dagliga arbetet i verksamheten. Det lokala förbättringsarbetet återkopplas vid vård och omsorgs chefsnätverk och ledningens genomgång. Erfarenheter från det lokala förbättringsarbetet kan då utnyttjas i hela organisationen. Risk- och händelseanalys Inom vård och omsorg finns en verksamhetsövergripande risk- och händelseanalysgrupp med uppdrag att stödja och bistå verksamheterna med hjälp att utföra analyser. Varje verksamhet identifierar risker inom sitt område och med hjälp av analyserna tas konkreta åtgärder fram. Återkoppling av genomförda analyser och åtgärder sker löpande till verksamheten samt en gång per år till ledningen. Egenkontroll Egenkontroll genomförs löpande i verksamheten när behov identifieras och resultatet av genomförda egenkontroller återkopplas till verksamheten. Detta sker vid ledningens genomgång, organisationens chefsnätverk samt vid arbetsplatsträffar. Verksamheternas resultat från brukarundersökningens resultat jämförs och analyseras och en plan för förbättringsåtgärder tas fram baserat på resultatet. Verksamheternas resultat från Motiverad Medarbetar index (MMI) jämförs och analyseras regelbundet. 15 Stadsområdesförvaltning Norr

18 Klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser Vård och omsorg har rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera klagomål, synpunkter och avvikelser samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt samt sammanställa och återföra erfarenheterna. Med klagomål avses sådant som inte uppfyller de krav och mål som ställs på verksamheten utifrån lagar och föreskrifter. Inom vård och omsorg benämns detta som en avvikelse och registreras i Flexite. De avvikelser som registrerats analyseras, åtgärdas och följs upp. Genomförda analyser och åtgärder återkopplas löpande till verksamheten samt analyseras vid ledningens genomgång för att identifiera mönster och indikationer på brister i verksamhetens kvalitet. Med synpunkter avses det som i övrigt framförs om verksamhetens kvalitet, som till exempel förslag till förbättringar. 6. Dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 6.1. Socialstyrelsen föreskriver Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Detta gäller för både ledningssystemets uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet som bedrivs med hjälp av ledningssystemet. Vård och omsorg ska årligen senast den 1 mars upprätta en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. Denna ska bland annat innehålla hur det organisatoriska ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten, hur kvalitets- och patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada och hur risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen Nämndens ansvar gällande dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Nämnden ska: senast under mars månad godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avseende föregående kalenderår. 16 Stadsområdesförvaltning Norr

19 6.3. Avdelning bistånds ansvar gällande dokumentation av kvalitetsoch patientsäkerhetsarbetet Avdelningschef ska: tillse att en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse årligen upprättas och till nämnden redovisa enligt Socialstyrelsens och Malmö stads anvisningar, innehållande bl.a. vidtagna åtgärder och resultat av det systematiska kvalitetsarbetet. tillse att en planering för det systematiska kvalitetsarbetet årligen upprättas och redovisas till nämnden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska: årligen upprätta och till nämnden redovisa en patientsäkerhetsberättelse enligt Socialstyrelsens och Malmö stads anvisningar, innehållande bl.a. vidtagna åtgärder och resultat av det systematiska kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Medicinskt ansvarig för rehabilitering ska: årligen upprätta och till nämnden redovisa en patientsäkerhetsberättelse enligt Socialstyrelsens och Malmö stads anvisningar, innehållande bla vidtagna åtgärder och resultat av det systematiska kvalitetsarbetet inom den komunala hälso- och sjukvårdens rehabilitering. Socialt ansvarig samordnare ska: årligen upprätta och till nämnden redovisa en kvalitetsberättelse enligt Socialstyrelsens och Malmö stads anvisningar, innehållande bla vidtagna åtgärder och resultat av det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten Avdelningarnas interna arbete gällande dokumentation av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet Kvalitetsberättelsen upprättas av socialt ansvarig samordnare och patientsäkerhetsberättelsen av medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Mallen som används är framtagen för Malmö stad och följer Sveriges Kommuner och Landstings mall för patientsäkerhetsberättelse. Berättelserna slås samman till en gemensam kvalitets- och patienstsäkerhetsberättelse som, efter godkännande i nämnden, skickas till Stadskontoret för sammanställning. Vård och omsorgs dokumentation i verksamhetsplanen, de analyser som gjorts i samband med ledningens genomgång samt resultat från riskanalyser, avvikelserapporter och förbättrings- och utvecklingsarbete ligger till grund för den sammanställning som görs i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen. Baserat på de erfarenheter som gjorts av kvalitetsarbetet under det gångna året görs en planering för det systematiska kvalitetsarbetet påföljande år. 17 Stadsområdesförvaltning Norr

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer Upprättad 2009-03-30 AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer INNEHÅLL Avvikelser och risker 3 Definitioner 3 Ansvarsfördelning 4 Rutiner avvikelse 5 Rutiner riskhantering 5 Orsaker till risker och avvikelser

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ylva Ehn 2015-10-01 SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VO AD M IN ISTRATIO N SID 1 (8) 2011-07-01 LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I BROMMA STADSDELSNÄMND Bakgrund Socialstyrelsen beslutade den 28 juni 2011 om nya

Läs mer

Rutin för hantering av medicinska avvikelser

Rutin för hantering av medicinska avvikelser Ansvarig för rutin: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Riktlinje för hantering av avvikelser inom den sociala verksamheten

Riktlinje för hantering av avvikelser inom den sociala verksamheten DOKUMENTTYP: RIKTLINJE 2015-04-16 Ansvarig: MAS, Kvalitetschef Utfärdat av: MAS, kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 1/ 2015-04-16 Riktlinje för hantering av avvikelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Underlag till vård- och omsorgsförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Utförare: Ansvarig chef: Läs igenom anvisningarna nedan innan ni börjar er inrapportering,

Läs mer

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Emma Nilsson 0413-622 61 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden v 2i q33-1 4.5 INVESTOR LN PEOPLE Yttrande angående revidering av Rutin för lex Sarah. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:20 (M och S) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll Rapport nr 35/2013 April 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 2. Bakgrund... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun

Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun 1 (5) Ks 2014/572 Reglemente för omsorgsnämnden i Vellinge kommun Detta reglemente gäller från och med den 2015-01-01. Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 Ansvarsområden och uppgifter I detta reglemente

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 SID 1 (11) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Risk- och händelseanalys

Risk- och händelseanalys Risk- och händelseanalys Ledningsdagar för skolsköterskor 17 september 2013 Uppsala 12Learn AB Risk- och händelseanalys på 1 timme Varför? Vem ansvarar? Hur gör man? 22Learn AB Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015

RUTIN LEX SARAH HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF UPPDRAGSAVD. ANTAGEN: 27 APRIL 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 20 MAJ 2016 RUTIN LEX SARAH VAD ÄR LEX SARAH?

Läs mer

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 1 (7) Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 2 (7) Innehåll BAKGRUND... 3 ALERIS OMSORG AB... 3 FLORAGÅRDENS EKONOMISKA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 2016-02-22 Fredrik Mogren och Ida Silvare Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

Hjo kommun. Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria.

Hjo kommun. Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria. Hjo kommun Rutin Rutin för hantering och utredning av händelser inom hälso- och sjukvården som kan leda till en anmälan enligt Lex Maria. 1. Dokumenttyp Rutin 2. Fastställande/upprättad 2011 av MAS 3.

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl. 08.00-09.40 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Sture Pettersson (S) vice ordförande Annika Käll (FP) ledamot Tuula

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2013:6 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS

KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Kvalitetsdokument KORTTIDSTILLSYN 9:7 LSS Socialförvaltningen Gotlands Kommun Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Innehåll Korttidstillsyn 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018

Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 1 (5) Överenskommelse om samverkan mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Mål, utgångspunkter och styrning 2015-2018 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: SN 2015-03-18 106, VON 2015-03-26

Läs mer

Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet?

Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet? Dokumentation inom Socialtjänsten - vad gäller efter årsskiftet? Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Oktober 2014 Vem beslutar om vad? Lagar Riksdagen Förordningar

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6. Uppdaterad januari 2013

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6. Uppdaterad januari 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård SOSFS 2009:6 Uppdaterad januari 2013 Bakgrund Hälso- och sjukvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det har förekommit brister

Läs mer

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke

Flik 1.3. BJURHOLMS KOMMUN Äldre- och handikappomsorg. Att lämna samtycke Att lämna samtycke Detta häfte innehåller upplysningar om vad det innebär att lämna samtycke för informationsöverföring inom äldre- och handikappomsorg Vad säger lagen? Informationshantering och journalföring

Läs mer

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS

AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Kvalitetsdokument AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9:5 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12- 08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Avlösarservice 3 Beslut

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-15 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter

Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 2 Sidan 1 av 6 Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete - Bilaga 2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt returnering av arbetsmiljöuppgifter Innehållsförteckning Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende

Socialstyrelsens författningssamling. Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ledningssystem för hälso- och sjukvården i VGR ÄU 150815

Ledningssystem för hälso- och sjukvården i VGR ÄU 150815 Ledningssystem för hälso- och sjukvården i VGR ÄU 150815 Bakgrund Författningskrav (SOSFS 2011:9) att vårdgivare skall ha ett dokumenterat ledningssystem 2012 redovisades en beskrivning av regionens ledningssystem

Läs mer

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppsala. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Holström Ingrid 2016-06-08 UBN-2016-2488 Håkansson Katarina Utbildningsnämnden Ansvarsfördelning avseende Ungdomsteamets drogförebyggande

Läs mer

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal

Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Rutin för lönegrundande medarbetarsamtal Det lönegrundande medarbetarsamtalet syftar till att: vara ett instrument för planering, styrning och utvärdering, vara ett medel för att föra ut verksamhetens

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Kiruna kommun. Medarbetarenkäten är en

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg

Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-01-08 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:17 Riktlinjer för social dokumentation för utförare inom omsorg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 19 november 2015 Plats och tid KS-salen, Stadshuset, 09:00 17:00 Ledamöter Ordförande Anna-Lena

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04

Verksamhetsplan 2014. Habiliteringen. Habiliteringen, Habilitering & Hälsa 2014-04-04 Verksamhetsplan 2014 Habiliteringen 2014-04-04 Annika Sundqvist, Verksamhetschef Urban Johansson, Bitr. Verksamhetschef Habiliteringen, Habilitering & Hälsa Habiliteringens organisation Verksamhetsplan

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning Ledning, styrning och effektivitet inom äldreomsorgen från 2011 Projektledare Margaretha Larsson Projektmedarbetare Linnea Grönvold December 2015 Innehåll

Läs mer

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER

LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DOK SID 1 (5) 2011-02-10 LOKAL RIKTLINJE FÖR HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER Antagen: 2011-xx-xx Giltig till och med: Tillsvidare Tillhör process: Arbetsmiljö Relaterade dokument:

Läs mer

Rutin för missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (Lex Sarah)

Rutin för missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (Lex Sarah) Rutin för missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (Lex Sarah) Uppdatering av lagstiftning har skett den 1 juli 2011. Reservation för att rutin kommer

Läs mer

Stratsys för landsting och regioner

Stratsys för landsting och regioner Stratsys för landsting och regioner Agenda Kort presentationsrunda Förväntningar Vårdval (LOV) I och med Lagen om valfrihet ställs allt högre krav på landstingen och kommuner att göra informationen transparent

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård Överenskommelse om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014 2016 1. Parter Kommunerna och landstinget i Uppsala län är parter i denna överenskommelse. 2. Inledning och bakgrund I Socialstyrelsens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetens namn. Fysio World Pal AB Sjukgymnastik

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetens namn. Fysio World Pal AB Sjukgymnastik Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetens namn Fysio World Pal AB Sjukgymnastik År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012 03 01 Katarina Pal ---------------------------------- Innehållsförteckning

Läs mer

Svarsjournal. Publikationsnamn

Svarsjournal. Publikationsnamn Svarsjournal Publikationsnamn Webbenkät Särskilt boende Namn Datum 1. Jag är ansvarig för följande enhet 2. Den personal du ansvara för känner till riktlinjer för läkemedelshantering och följer dem 3.

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar Regeringsbeslut III:24 Socialdepartementet 2015-12-17 S2015/07686/FS S2015/08111/FS (delvis) S2015/08132/FS Socialstyrelsen S2015/08200/FS (delvis) 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för det systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för det systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 1 (20) Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för det systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för:

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i Under v. 45-50 genomfördes den årliga enkätundersökningen riktad till barn, elever, ungdomar och föräldrar i Lärande och kulturnämndens verksamheter. Resultaten som presenteras är kopplade till kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppföljning av boendestöd enligt SoL sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av boendestöd enligt SoL sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av boendestöd enligt SoL sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Boendestödet utförs tillsammans med den enskilde och ges främst i eller i anslutning till det egna

Läs mer

BESLUT. Patientsäkerheten i upptagningsområdet för Haparanda hälsocentral

BESLUT. Patientsäkerheten i upptagningsområdet för Haparanda hälsocentral /(\ BESLUT Inspektionen för vård och omsorg 2015-05-27 Dnr 8.5-33367/2014-48 1(5) Avdelning nord Maria Nilsson Blix Maria.Nilsson-Blix@ivo.se Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Vårdgivare Norrbottens

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enlig Sol, LSS m.m.

Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enlig Sol, LSS m.m. PM 1 (9) 2003-07-28 Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enlig Sol, LSS m.m. I denna PM beskrivs kommunens ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18-18 c hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2015 AVESTA KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2015 AVESTA KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2015 AVESTA KOMMUN Avesta 2016-02-29 Lena Albertsson skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Sid 2 (7) Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo Lehresjön (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-11.45 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Bo

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Kansli Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum 2015-09-21 188 Dnr 0277/15 Reviderad 1. Allmänna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:33 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Patientnämnden

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Styrmodell för Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, 231

Styrmodell för Vimmerby kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, 231 Styrmodell för Vimmerby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, 231 1 Inledning Detta styrdokument reglerar verksamhets- och ekonomistyrningen i Vimmerby kommun. Med styrning avses samtliga åtgärder

Läs mer

Folkhälsorådets reglemente

Folkhälsorådets reglemente Folkhälsorådets reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2011-06-22, 82 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Folkhälsorådets

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015. Dir. 2016:47. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 Dir. 2016:47 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Sammanfattning Under 2015 var migrationsströmmarna till

Läs mer

Arkivreglemente för Sydarkivera

Arkivreglemente för Sydarkivera Arkivreglemente för Sydarkivera Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunen har ansvar för att

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 14 april 2010, 57. Ändrad av kommunfullmäktige den 12 september 2012, 181. Ändrad av kommunfullmäktige den 16 september 2015, 102

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah

Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah Sammanfattning Äldrenämndens riktlinjer för Lex Sarah innehåller bestämmelser om att alla inom äldreförvaltningen är skyldiga att uppmärksamma och rapportera missförhållanden

Läs mer

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen

Ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-06-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansvarsfördelning och riktlinjer

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll år 2014 Samordningsförbundet i Sundsvall Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-04-21 14REV77 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte,

Läs mer

Hemtjänst Östermalm K V A L I T E T S G A R A N T I

Hemtjänst Östermalm K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (4) Hemtjänst Östermalm Hemtjänst Östermalm ger omvårdnads- och servicetjänster till personer som bor i eget boende och som på grund av ålder, funktionshinder eller

Läs mer

Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde

Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde KONTORET FÖR VUXNA MED FUNKTIONSHINDER Handläggare Datum Diarienummer 2009-10-01 Vårdgivare av boende SoL/LSS inom Nämnden för vuxna med funktionshinders ansvarsområde Rekommendationer gällande överföring

Läs mer

Svar på motion (S) om "alla elevers rätt att lyckas"

Svar på motion (S) om alla elevers rätt att lyckas 2015-12-10 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utredningsavdelningen 2015UTN/0507 Utbildningsnämnden Svar på motion (S) om "alla elevers rätt att lyckas" Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå

Läs mer

2. Tillgänglighet och bemötande Krav Gällande riktlinjer och rutiner Rubrik i. Ansvar chefsnivå samt ansvarig för uppdatering i.

2. Tillgänglighet och bemötande Krav Gällande riktlinjer och rutiner Rubrik i. Ansvar chefsnivå samt ansvarig för uppdatering i. Översikt av ledningssystem för kvalitet inom vård och omsorg enligt SOSFS 2006:11 (del 1) samt SOSFS 2005:12 (del 2) Senast uppdaterad 2010-04-26 Ledningssystem för Norrmalm för socialtjänst och äldreomsorg

Läs mer

Vårdgivare inkommer inte med yttranden till patientnämndens

Vårdgivare inkommer inte med yttranden till patientnämndens PaN 2011-09-27 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2014-07-10 PaN E1108-00068-30 Principärende Vårdgivare inkommer inte med yttranden till patientnämndens förvaltning Patientnämndens förvaltning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

Patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården År 2011 Datum och ansvarig för innehållet Mia Matthed, Verksamhetschef Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

RAMAVTAL OM LÄKARINSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND

RAMAVTAL OM LÄKARINSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND RAMAVTAL OM LÄKARINSATSER INOM KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND Detta dokument utgör ett ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Med

Läs mer

Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010

Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010 Gotlands kommun Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården september 2010 Konsekvenser för primärvården PricewaterhouseCoopers har Gotlands kommuns uppdrag att belysa eventuella

Läs mer

Att hantera digital information i Stockholms stad. stockholm.se

Att hantera digital information i Stockholms stad. stockholm.se Att hantera digital information i Stockholms stad stockholm.se Maj 2016 Dnr: 5.3-3023/2016 Utgivningsdatum: 2016-05-12 Utgivare: Stadsarkivet Kontaktperson: Christina Moberg 3 (8) Innehåll Inledning 4

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 juni 2012 ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Äldreomsorgsnämnden 30 augusti 2012 7 Paragraf Diarienummer AN-2012/553.739 Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712

Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712 Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2016 KS-2015/712 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2015 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, söker stöd på grund av våld i nära relation eller vill ha hjälp

Läs mer

SoL och LSS 2011-03-24

SoL och LSS 2011-03-24 SoL och LSS 2011-03-24 Berörda lagar Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialtjänstens mål Ekonomisk och social trygghet Jämlikhet

Läs mer

Uppföljning av socialpsykiatri

Uppföljning av socialpsykiatri Sida 1 (10) Enhetens namn: Fallskärmens stödboende Enhetens adress: Fallskärmsgatan 10, 128 34 Skarpnäck Företag: Omsorgshuset i Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Föreståndare: Ann Wickström Telefon:

Läs mer

Anvisning om psykosocial skyddsrond

Anvisning om psykosocial skyddsrond ANVISNING Gäller från och med 2011-09-02 Anvisning om psykosocial skyddsrond Gäller fr o m 2000-10-01 Ändrad fr o m 2003-01-01, 2011-09-02 Denna anvisning grundar sig på: Arbetsmiljölagen, AML (1977:1160)

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer