DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses IBM har valt IBS som globalt rekommenderad partner för grossist- och distributionsföretag INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS (IBS) PUBLIKT AB

2 Omsättningen ökade med 30% Marknad Marknaden för IBS programvaror och tjänster har fortsatt att växa. Våra enheter i USA, Frankrike, Belgien och Norge har utvecklats speciellt snabbt. Som planerat har tyngdpunkten i Sverige lagts på konsolidering och lönsamhetsförbättring. Verksamheten har successivt fokuserats mot att huvudsakligen leverera affärssystem till försäljnings-, import- och grossistföretag samt tillverkare med korta leveranstider. Bland annat som en följd härav har IBM valt ut IBS som en rekommenderad global samarbetspartner inom sektorn "Wholesale Distribution". Kvartalsanalys Jämförelser mellan första kvartalet 1998 och motsvarande period försvåras av följande faktorer: 1. Påsken inföll redan under första kvartalet -97, vilket minskar jämförelseperiodens omsättning och resultat. 2. Årliga licensavgifter för nytecknade avtal infaller nu under fjärde kvartalet, vilket minskar årets rapporterad licensomsättning och resultat. 3. IBM:s säljkanal för AS/400- servrar har under 1998 förändrats från agenter till återförsäljare, vilket ökar omsättningen under -98. I stort sett tar dessa tre effekter ut varandra vad avser resultat och omsättning. Omsättning och kapacitet Jämfört med föregående år ökade omsättningen från 304 till 396 mkr eller med 30%. Antalet medarbetare ökade med 242 personer, varefter det totala antalet anställda uppgick till IBS Holland grundades med kontor i Eindhoven. Härigenom har IBS egna bolag i 14 länder. För att stödja våra fristående affärspartners öppnades även s.k. support centres i Bogotà, Colombia för Latinamerika och i Kuala Lumpur, Malaysia för Sydostasien. Programvaror Arbetet med att ta fram och sluttesta en ny version av IBS standardprogramvara slutfördes under kvartalet. Den nya produkten har bl.a. fullt utbyggt stöd för hantering av EU:s krav för eurovalutan. Produkten, som dessutom har ett helt nytt JAVA-baserat användargränssnitt, kommer att lanseras till sommaren. Den förväntas väsentligt öka höstens intäkter av programvaror. Samarbetsprojektet med IBM, angående en ny plattform för att utveckla nästa generations JAVAbaserad affärssystem, utvecklas väl. Baserat på IBS ledande position i detta projekt bedrivs förhandlingar med andra programvaruhus om strategiska produktallianser. Resultat Periodens resultat efter finansposter ökade till 26 (22) mkr. De kraftfulla åtgärder som vidtagits för att förbättra lönsamheten i koncernen har redan visat effekt. För helåret förutses en fortsatt stark tillväxt och en avsevärd marginalförbättring års bedömda skattebelastning beräknas bli ca 11%. Vinst per aktie för första kvartalet har härigenom ökat med 37% till 1.62 (1.18). Finansiell ställning Koncernens investeringar i utrustning och inventarier för perioden uppgick till 8 (7) mkr. Likvida medel per 31/3 uppgick till 86 (78) mkr. Kortfristiga tillgångar uppgick till 140% (119%) av kortfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 41% (28%). Förslag till styrelse Aktieägare representerande 46% av rösterna vid bolagsstämman avser att stödja omval av års styrelse med den ändringen att Öystein Tvenge, som avböjt omval. Som ny ledamot föreslås Kai Hammerich, generaldirektör för Invest in Sweden Agency. Informationsplan Årsredovisning med kallelse till bolagsstämma distribueras med denna rapport. Rapport från bolagsstämman den 15 maj. Kvartalsrapporter den 17 juli och 20 oktober. Bokslutskommuniké för 1998 den 27 januari Solna den 21 april 1998 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Frågor med anledning av denna rapport besvaras av verkställande direktören, tel Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av revisorerna.

3 Resultaträkning för koncernen (belopp i mkr) /97 Förändr. % Senaste 12 mån. Helår Intäkter Programvarulicenser Konsulttjänster Övriga intäkter Totala intäkter Direkta kostnader Programvarulicenser Konsulttjänster Övriga kostnader Totala direkta kostnader Bruttovinst Rörelsekostnader Produktutvecklingskostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader Administrativa kostnader Totala rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga intäkter (kostnader) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga intäkter (kostnader) Resultatandel intressebolag Resultat efter finansposter Skatter Resultat efter skatt Minoritetens andel netto Nettovinst Nettovinst/aktie före utspädning (kr) Nettovinst/aktie efter utspädning (kr) Genomsnittl. antal aktier före utspädning (tusen) Genomsnittl. antal aktier efter utspädning (tusen)

4 Balansräkning för koncernen (belopp i mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella leasingavtal Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för latent skatt Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Nyckeltal - Sammanfattning Helår Omsättning (mkr) Genomsnittligt antal anställda Resultat efter finansposter (mkr) Avkastning på totalt kapital % Avkastning på sysselsatt kapital % Avkastning på eget kapital % Likviditet % Riskbärande kapital % Soliditet % Vinst/aktie efter full skatt Justerat eget kapital (mkr) Justerat eget kapital/aktie Genomsnittligt antal aktier (tusental) Totalt antal aktier (tusental) Teckningsoptioner, teckningskurs 114 kr/aktie (tusental) Omsättning (mkr) Antal anställda Land /97 % Dec /3 31/3 98/97 % Sverige Frankrike Belgien USA England Finland Danmark Norge Tyskland Portugal Polen Moderbolaget/- Elimineringar Totalt Det svenska programvaruföretaget International Business Systems, IBS, är en av de största internationella leverantörerna av affärssystem baserade på client/server-lösningar för IBM AS/400 och PC-nätverk. Företaget har ca 1500 anställda och har dotterbolag samt affärspartners i 30 länder. IBS, som är noterat på OTC-listan på Stockholms Fondbörs, omsatte 1,3 miljarder kronor under. IBS affärsidé är att utveckla och installera affärssystem som ökar kundernas konkurrenskraft genom effektivare affärsprocesser. IBS kunder består främst av medelstora och stora distributions- och tillverkningsföretag med behov av avancerad logistik och lagerstyrning. IBS levererar heltäckande IT-lösningar med allt från programvara och hårdvara till konsulttjänster, utbildning samt metodik för effektiva installationer. INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS (IBS) PUBLIKT AB Box 1350, S Solna. Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, Solna Tel Fax:

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer