Beslut för bildande av naturreservatet Ansättån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för bildande av naturreservatet Ansättån"

Transkript

1 1 / 12 Beslut Datum Dossiénr NVR Dnr (anges vid skriftväxling) Beslut för bildande av naturreservatet Ansättån Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Ansättån NVR-id: Natura 2000: Oldflån Ansätten SE Kommun: Krokoms Län: Jämtland Fastighetskartor: 70E 8eN Flatrun och 70E 8eS Ansätten Lägesbeskrivning: 8 km nordväst om Bakvattnet och 16 km sydväst om Hotagens kyrka Centrumkoordinater: N: E: (SWEREF99 TM) Fastigheter: Rörvattnet 1:36 och 1:67 samt del av Rörvattnet 1:68 och 1:69 Ägare: Staten genom Statens fastighetsverk Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län Totalareal: 521 hektar, varav 366 hektar produktiv skogsmark Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb ÖSTERSUND Residensgränd

2 2 / 12 Innehållsförteckning Länsstyrelsens beslut... 3 Syftet med naturreservatet... 3 Skälen för beslutet... 3 Beskrivning av området... 4 Föreskrifter... 5 Undantag från föreskrifterna... 6 Skötselplan... 7 Redogörelse för ärendet... 7 Ärendets beredning... 7 Synpunkter på förslaget till beslut... 8 Länsstyrelsens bedömning... 9 Naturvärdesinventeringar Förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser Konsekvensutredning Upplysningar Bilagor... 12

3 3 / 12 Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken det område som utmärks på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Naturreservatets namn ska vara Ansättån Syftet med naturreservatet Syftet med naturreservatet är att bevara områdets biologiska mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets näringsrika, delvis lövträdsrika, naturskogar och andra ingående naturmiljöer med dess ekosystem och artrikedom ska bevaras. Syftet är samtidigt att bidra till att uppfylla de åtaganden som följer av att området är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora och fauna utvecklas fritt. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv. Skälen för beslutet Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: Fjällnära, lövträdsrik barrnaturskog i sent successionsstadium på näringsrik mark med gamla träd och bitvis gott om död ved. Värdefulla livsmiljöer för sällsynta och hotade arter. Vidsträckt obrutet skogslandskap med karaktär av vildmark och orördhet. Natura 2000-naturtyper: Öppna, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140) samt västlig taiga (9010).

4 4 / 12 Natura 2000-arter som omfattas av befintlig bevarandeplan (Oldflån Ansätten SE ) och som finns i naturreservatet. Beskrivning av området Naturreservatet är beläget nedanför trädgränsen på fjället Ansättens nordsluttning, åtta kilometer nordväst om Bakvattnet och åtta kilometer sydväst om Rörvattnet. Området gränsar till naturreservatet Oldflån-Ansätten i sydväst och till Ansättån i nordväst. Området utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark med inslag av rika till medelrika, oftast sluttande, kärr och ett flertal mindre bäckar. Berggrunden består av glimmerskiffer, amfibolit samt metabasit och jordarterna är moiga moräner med lokala inslag av torv. Höjden över havet varierar mellan 540 meter i norra delen och 750 meter i sydvästra delen av naturreservatet. Granskogen (Picea abies) är genomgående gammal med många granar mellan 150 och 200 år, en del troligen ännu äldre. Skogen är överlag präglad av intern beståndsdynamik, där gamla träd dör och faller och nya växer upp. Mängden död ved varierar och sträcker sig från sparsamt till riklig inom området. I den västligaste och sydligaste delen av naturreservatet övergår skogen successivt till mer björkskog (Betula spp.) samt buskbevuxen fjällhed. Bitvis finns björkdominerade partier även i övriga delar av området. Sälg (Salix caprea), rönn (Sorbus aucuparia) och gråal (Alnus incana) förekommer sparsamt. Inom hela området finns spridda mer än 50 år gamla avverkningsstubbar men modernt skogsbruk har inte bedrivits i området. Markvegetation är till övervägande del av rikare typ med omväxlande gräs- och örter. Inslaget av bärris är relativt sparsamt och finns mest i östra delen. Skogsbete och starrslåtter på myrarna har förekommit i betydande omfattning i området runt Ansätten. Detta upphörde på 1950-talet. Längs Ansättån sträcker sig en vandringsled genom området. En mer omfattande beskrivning finns i skötselplanen, bilaga 3.

5 5 / 12 Föreskrifter För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 miljöbalken samt 22 första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att inom naturreservatet: 1. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel vindkraftverk, mast, antenn, luft- eller markledning, bro eller spång, 2. sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller liknande, 3. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, gräva, markbereda, utföra någon annan typ av markbearbetning eller bedriva täkt av något slag, 4. anlägga väg, skoterled, uppställningsplats för fordon, eller liknande anläggningar, 5. dika, kulvertera dike, dämma, eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållande, 6. utföra skogsvårds- eller skogsskötselåtgärder, eller på annat sätt fälla eller skada träd och buskar, samt flytta eller upparbeta stående och liggande döda träd eller delar av träd, 7. införa för området främmande växt- eller djurart, 8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra växtnäringsämnen, 9. placera ut saltstenar i anslutning till källor och fuktig-blöt mark, 10. framföra motordrivet fordon i terräng på barmark. Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 11. riva bäverdammar eller bäverhyddor. B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla

6 6 / 12 Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisning, 2. uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats markerad på karta, bilaga 1, 3. underhåll av vandringsled som markerats på karta, bilaga 1, 4. borttagning av främmande arter genom mekaniska metoder, 5. undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växtoch djurliv i uppföljningssyfte. C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom naturreservatet: 1. plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp, 2. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, 3. göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved, 4. elda, annat än med medhavd ved, 5. framföra motordrivet fordon i terräng på barmark. Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 6. genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang, 7. genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön. Undantag från föreskrifterna A och C-föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för: a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs, inklusive att framföra motordrivet

7 7 / 12 fordon, för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, b) att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörningsförordningen (1978:594), c) länsstyrelsepersonal att i tjänsteärende framföra motordrivet fordon, d) att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst, vid sjukfall samt vid polisiära ärenden, e) att framföra motordrivet fordon vid efterbevakning efter brand, f) jakt enligt jaktlag (1987:259), g) fiske enligt fiskeförvaltande organisations regler, h) underhåll av befintligt jakttorn eller att på samma plats ersätta ett gammalt jakttorn med ett nytt, i) uppförande av nytt jakttorn på ny plats, under förutsättning att sådant tillstånd särskilt meddelats av Länsstyrelsen, j) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med lättare terränggående motorfordon (<450kg) på fastmark, k) rensa dike, under förutsättning att sådant tillstånd särskilt meddelats av Länsstyrelsen, l) röjning av befintlig vandringsled, markerad på karta bilaga 1, där fallna träd över leden får flyttas till sidan av led eller kapas där leden korsas. Skötselplan Länsstyrelsen fastställer i enlighet med 3 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 3, för naturreservatets långsiktiga vård. Redogörelse för ärendet Ärendets beredning Efter ett regeringsbeslut i juni 2002 fick Länsstyrelsen i uppdrag att utföra naturvärdesbedömningar av statligt ägda skogar. Under 2003 utfördes inventeringarna i Jämtlands län, vilket bland annat resulterade i Natura 2000-området Oldflån Ansätten (SE ) år 2003 samt att en utredning för bildande av naturreservatet Ansätten startade år Området där naturreservatet ligger utgjorde delar av statligt ägd fastighet som förvaltades av Statens Fastighetsverk (SFV). År 2005 skedde ett samråd med SFV om naturreservat på deras mark.

8 8 / 12 Samrådet ledde till att de föreslagna gränserna fastslogs och i april 2010 överfördes förvaltaransvaret för Ansättån och flera andra områden från SFV till Naturvårdsverket justerades gränserna en sista gång i samråd med SFV. Under 2020 tog Länsstyrelsen fram ett förslag till beslut om naturreservatet Ansättån. Markägare, ägare av särskild rätt inom området, berörd sameby samt ett flertal berörda myndigheter och intresseorganisationer fick möjlighet att yttra sig över förslaget. Synpunkter på förslaget till beslut Totalt inkom det sex yttranden till Länsstyrelsen, varav tre med synpunkter Synpunkter inkom från Sametinget som anser att det under rubriken Uppgifter om naturreservatet bör framgå vilka samebyar som har renbetesmarker i området. Länsstyrelsen har inte tillmötesgått detta utan hänvisar till att uppgifterna finns under rubriken Förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser samt i skötselplanen. I övrigt anser Sametinget att naturreservatet är förenligt med renskötsel och samiska intressen under förutsättning att berörda samebyars inställning inhämtas och beaktas vid beslut samt att renskötseln och andra samiska intressen respekteras och visas hänsyn i fortsatt förvaltning. Länsstyrelsens arbetar för samförstånd med samebyar vid bildande av naturreservat. Berörd sameby har delgivits förlaget till beslut och ingen erinran har inkommit. Då ingen skötsel är planerad för naturreservatet kommer inget framtida samråd angående förvaltning att ske. Synpunkter inkom även från Jägareförbundet om att jakträttshavaren skall informeras av Länsstyrelsen Jämtlands län om det finns fuktiga partier i området där det inte är tillåtet att sätta upp saltstenar. Länsstyrelsen kommer inte att tillmötesgå detta krav utan hänvisar till att jakträttshavaren får läsa beslutet och titta på beslutskartan för klargöranden och identifiering av fuktig mark. Slutligen inkom synpunkter från markägaren, Statens fastighetsverk, om att Lockringens och Bodruns vägsamfälligheter kan påverkas av naturreservatsbildningen och att en dialog bör föras med dessa. Länsstyrelsen har försökt finna kontaktuppgifter till vägsamfälligheterna via Statens fastighetsverk, Krokoms kommun, Skatteverket och Lantmäteriet men inte fått fram dessa och därför inte kontaktat dem. I övrigt bedömer Länsstyrelsen att bildande av naturreservatet Ansättån inte kommer att påverka

9 9 / 12 trafiken på vägen i någon hög grad eftersom vägen redan används för att nå Ansättåns canyon. Länsstyrelsens bedömning Området har höga naturvärden, vilka främst är knutna till fjällnära lövträdsrik barrnaturskog i sent successionsstadium på näringsrik mark och med delvis hög luftfuktighet. Området gränsar i sydväst till naturreservatet Oldflån-Ansätten som till stora delar består av fjällhedar, fjällbjörkskog, lågbonitär barrskog och stora myrkomplex. Naturreservatet Ansättåns rikare, grandominerade skogsmiljöer bidrar med skogs- och naturtyper som tidigare bara ingått i liten omfattning i det större skyddade naturområdet kring Oldflån-Ansätten. Ansätten naturreservat ligger i även i ett landskapsavsnitt föreslaget som ett område med särskilt höga ekologiska bevarandevärden för barrskog. Områden med särskilt höga ekologiska bevarandevärden är prioriterade för formellt skydd enligt Nationell strategi för formellt skydd av skog. Därtill är området utpekat att ingå i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddsvärda naturområden. Dessa områden ska enligt 16 förordning (1998:1252) om områdesskydd, med stöd av miljöbalken, vara generellt prioriterade för formellt skydd. För att områdets värden ska bestå, behöver området undantas från skogsproduktion och annan exploatering som innebär att områdets naturvärden påtagligt skadas. Länsstyrelsen bedömer därför att bildande av naturreservat är det bästa alternativet för att på lång sikt bevara och utveckla områdets höga naturvärden, vilket motiverar Länsstyrelsens beslut att bilda naturreservat. Länsstyrelsen bedömer även att naturvärden knutna till området bäst bevaras och främjas genom att skogen får utvecklas fritt. Beslutet om naturreservat följer gällande riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt Sveriges miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv.

10 10 / 12 Naturvärdesinventeringar En del av våtmarkerna i naturreservatets östra ände har flygbildinventerats under den våtmarksinventering (VMI) som utfördes av länsstyrelsen i Jämtlands län mellan 1989 och Våtmarkerna har bedömts tillhöra klass 3 på en fyrgradig skala där klass 1 innehåller de objekt med högst naturvärden. Förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser Totalt berörs naturreservatet av sju olika riksintressen: Område utpekat som skyddsvärt enligt fågeldirektivet (Oldflån- Ansätten; 4 kap. 8 miljöbalken). Område utpekat som skyddsvärt enligt art- och habitatdirektivet (Oldflån-Ansätten; 4 kap. 8 miljöbalken). Naturvård (Flån-Ansätten; 3 kap. 6 miljöbalken). Skyddade vattendrag (Hårkan; 4 kap. 6 miljöbalken). Rennäring (Offerdalsfjällen, kärnområde för Jovnevaerie sameby; 3 kap. 5 miljöbalken). Friluftsliv (Toskströmmen-Åkersjön; 3 kap. 6 miljöbalken). Det rörliga friluftslivet (Fjällvärlden i Jämtlands län; 4 kap. 1 & 2 miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att bildande av naturreservatet Ansättån går ihop med dessa riksintressen. Gällande översiktsplan för Krokoms kommun, antagen 2015, samt Vindkraft i Krokoms kommun, Tillägg till Översiktsplan från 2010 pekar ut området, där naturreservatet Ansättån är beläget, som Natura-2000 område. Länsstyrelsen bedömer därmed att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Vidare bedömer Länsstyrelsen att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Konsekvensutredning I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen.

11 11 / 12 Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Jöran Hägglund. Vid den slutliga handläggningen av ärendet deltog även länsråd Susanna Löfgren, chef för naturskydd och förvaltning Per Sander samt handläggare Maria Gylle, den sistnämnde föredragande. Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. Jöran Hägglund Maria Gylle Upplysningar Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 miljöbalken om rätten att färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om de överklagas. Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går förlorad. Detta beslut ska enligt 27 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kungöras i länets författningssamling och i ortstidningarna Östersundsposten och Länstidningen. Sakägare anses därmed ha fått ta del av beslutet. Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltare av naturreservatet. Länsstyrelsen ska enligt 2 kap. 8 miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a miljöbalken gäller bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 miljöbalken vid vite förelägga om rättelse. Enligt 4 skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär till exempel att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas orörda.

12 12 / 12 Spontana bränder inom naturreservatets gränser bör släckas omedelbart. Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till skydd för naturmiljön och djurlivet, till exempel: hänsynsregler enligt 2 kap. 3 miljöbalken, fridlysning av alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växtoch djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845), hundhållning enligt 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter, för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i särskilda skyddade områden, såsom Natura 2000, krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a-29 b miljöbalken. Bilagor 1. Beslutskarta 2. Översiktskarta 3. Skötselplan 3a. Skötselplankarta

13 Dnr: Bilaga Naturreservatet Ansättån Beslutskarta ¹ B RÖRVATTNET 1:67 1:68 1:69 1:36 ANSÄTTEN 1:1 Länsstyrelsen Jämtlands län Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD ¹ B RÖRVATTNET 1:242 0 Skala 1: Gräns för naturreservatet Ansättån Informationstavla som omfattas av föreskrift B m Vandringsled som omfattas av föreskrift B3 samt undantag l) från föreskrift ±

14

15 Dnr: Bilaga Naturreservatet Ansättån Översiktskarta Länsstyrelsen Jämtlands län Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD Gräns för naturreservatet Ansättån Övriga naturreservat 0 20 Km Skala 1: ±

16

17 1 / 9 Bilaga 3 Datum Dnr (anges vid skriftväxling) Skötselplan för naturreservatet Ansättån Innehållsförteckning BESKRIVNINGSDEL... 2 Syfte... 2 Beskrivning av naturreservatet... 2 Administrativa data... 2 Områdesbeskrivning... 2 Prioriterade bevarandevärden... 4 Natura Åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer (ÅGP)... 5 PLANDEL... 6 Skötsel och förvaltning av naturreservatets naturvärden... 6 Skötselområde A Fjällnära lövträdsrik grannaturskog präglad av intern dynamik och med inslag av våtmark (521 hektar)... 6 Skötsel och förvaltning av naturreservatets friluftslivsvärden... 7 Utmärkning av naturreservatets gräns... 7 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder... 7 Övriga uppgifter... 8 Uppföljning... 8 Tillsyn... 8 Finansiering av naturvårdsförvaltningen... 8 Källförteckning... 8 Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb ÖSTERSUND Residensgränd

18 2 / 9 BESKRIVNINGSDEL Syfte Syftet med naturreservatet är att bevara områdets biologiska mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets näringsrika, delvis lövträdsrika, naturskogar och andra ingående naturmiljöer med dess ekosystem och artrikedom ska bevaras. Syftet är samtidigt att bidra till att uppfylla de åtaganden som följer av att området är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora och fauna utvecklas fritt. Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv. Beskrivning av naturreservatet Administrativa data Naturreservatets namn Län Kommun Fastigheter Markägare Areal Förvaltare Natura 2000 Ansättån Jämtland Krokom Rörvattnet 1:36 och 1:67 samt delar av Rörvattnet 1:68 och 1:69. Statens fastighetsverk 521 hektar Länsstyrelsen i Jämtlands län Oldflån Ansätten SE Områdesbeskrivning Landskap och läge Naturreservatet är beläget nedanför trädgränsen på fjället Ansättens nordsluttning, åtta kilometer nordväst om Bakvattnet och åtta kilometer sydväst om Rörvattnet. Området gränsar till naturreservatet Oldflån-Ansätten i sydväst och till Ansättån i nordväst. Tillsammans med naturreservaten Oldflån-Ansätten och Duvviegaejsie utgör naturreservatet Ansättån Natura 2000-området Oldflån Ansätten (SE ). Geologiska förhållanden Ansätten med sin ganska spetsiga form, står i stark kontrast till de övriga fjällen längre västerut både till form, geologi och näringsrikedom. Fjället är huvudsakligen uppbyggt av

19 3 / 9 amfiboliter vilket har gett upphov till näringsrika, överlagrande moräner. Berggrunden består av glimmerskiffer, amfibolit samt metabasit och jordarterna är moiga moräner med lokala inslag av torv. Höjden över havet varierar mellan 540 meter i norra delen, vid Ansättån, och 750 meter i sydvästra delen av naturreservatet. Skogen Merparten av naturreservatet är produktiv skogsmark där gran är det dominerande trädslaget med undantag från de västligaste och sydligaste delarna där björk dominerar. Inom området finns inslag av rika till medelrika, oftast sluttande, kärr. Området genomkorsas av ett flertal mindre bäckar. Granskogen är genomgående gammal med många granar mellan 150 och 200 år, en del troligen ännu äldre. En del granar har en stamdiameter på upp till 80 centimeter. Skogen är bitvis relativt öppen eller luckig och präglad av intern beståndsdynamik. Mängden död ved varierar dock mellan sparsamt till lokalt riklig, ju rikare mark desto mer död ved. Inom hela området finns spridda mer än 50 år gamla avverkningsstubbar, upp till tio per hektar, men modernt skogsbruk har inte bedrivits i området. I den västligaste och sydligaste delen av naturreservatet övergår skogen successivt till mer björkskog samt buskbevuxen fjällhed. Bitvis finns björkdominerade partier även i övriga delar av området. Lövträdsinslaget i naturreservatet varierar mellan cirka 20 till 50 och på sina håll ända upp till 70%. Sälg, rönn och gråal förekommer sparsamt medan asp (Populus tremula) och tall (Pinus sylvestris) förefaller saknas eller förekommer ytterst sparsamt. Vegetationen är till övervägande del av rikare typ med omväxlande markvegetation av gräs- och örttyper. Inslaget av bärris är relativt sparsamt och finns mest i östra delen. Naturvårdsarter I tabell 1 redovisas artfynd som registrerats på Länsstyrelsen har ingen kännedom om att systematiska artinventeringar har utförts inom naturreservatet. Tabell 1. Artförteckning över funna rödlistade arter i Ansätten naturreservat och arter som indikerar höga naturvärden inom området. Vetenskapligt namn Svenskt namn Signalart Kategori Svampar Asterodon ferruginosus Stjärntagging X NT Cystostereum murrayi Doftskinn X NT Onnia leporina Harticka X NT Phellinus nigrolimitatus Gränsticka X NT Pseudographis pinicola Gammelgransskål X NT Sceletocutis chrysella Grantickeporing VU Kärlväxter Pseudorchis albida Vityxne EN Rödlistade arter kategoriserade enligt ArtDatabanken EN= starkt hotad (Endangered) VU = Sårbar (Vulnerable), NT = Missgynnad (Near Threatened). Signalarter enligt Skogsstyrelsen 2014.

20 4 / 9 Kulturhistoria och övrig markanvändning Runt byn Ansätten, som ligger cirka två kilometer söder om området, bedrevs skogsbete, bland annat i naturreservatet, där byborna även mot betalning vallade djur åt andra byar. Skogsbete bedrevs så länge som fram till slutet av 1950-talet. Myrslåtter var vanligt på våtmarkerna, där starr skördades till vinterfoder åt djuren. Inom naturreservatet finns spridda mer än 50 år gamla avverkningsstubbar. De finns ofta i smågrupper om några stycken med stora luckor mellan grupperna och stubbstråken. Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar i naturreservatet. Rennäring Hela naturreservatet omfattas av samebyn Jovnevaeries totala renbetesland. Drygt hälften av naturreservatet, den sydvästra delen, ingår i kalvningsland för Jovnevaerie sameby och är utpekat som ett kärnområde av riksintresse för rennäringen (enligt 3 kap. 5 miljöbalken). Friluftsliv Längs Ansättån går en markerad vandringsled genom naturreservatet, vilken ingår i Ansättåleden som sträcker sig mellan Rörvattnet och Bakvattnet. Området kring Ansätten är populärt i botaniska kretsar och besöks årligen av växtentusiaster. Mest populärt är dock området precis i anslutningen till toppen av fjället som ligger utanför naturreservatet Ansättån. I övrigt används området, så vitt Länsstyrelsen känner till, huvudsakligen till jakt, svamp- och bärplockning. Prioriterade bevarandevärden Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: Fjällnära, lövträdsrik barrnaturskog i sent successionsstadium på näringsrik mark med gamla träd och bitvis gott om död ved. Värdefulla livsmiljöer för sällsynta och hotade arter. Vidsträckt obrutet skogslandskap med karaktär av vildmark och orördhet. Natura 2000-naturtyper: Öppna, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140) samt västlig taiga (9010). Natura 2000-arter som omfattas av befintlig bevarandeplan (Oldflån Ansätten SE ) och som finns i naturreservatet. Natura 2000 Hela området som omfattas av naturreservatet är utpekat att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (figur 1). För ytterligare information om Natura 2000-området, se befintlig bevarandeplan för Oldflån Ansätten SE

21 5 / 9 Figur 1. Karta med naturreservatet Ansättån gräns samt område som omfattas av Natura 2000 (Oldflån Ansätten SE ). Åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer (ÅGP) Vid förvaltningen av naturreservatet ska särskild hänsyn tas till av Naturvårdsverket fastställda åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer. Inga sådana arter eller livsmiljöer är kända inom naturreservatet, men om Länsstyrelsen får ny kunskap om arter eller naturtyper berörda av ÅGP inom naturreservatet ska prioriterade åtgärder för dessa kunna utföras, under förutsättning att de inte bryter mot naturreservatets syfte och föreskrifter.

22 6 / 9 PLANDEL Skötsel och förvaltning av naturreservatets naturvärden Skötselområde A Fjällnära lövträdsrik grannaturskog präglad av intern dynamik och med inslag av våtmark (521 hektar) Beskrivning Skötselområdet innefattar hela naturreservatet och utgörs främst av fjällnära, lövträdsrik grannaturskog med gamla träd, delvis rikliga förekomster av död ved och liten påverkan av skogsbruk. Gran är generellt det dominerande trädslaget men på sina håll tar björk över. Skötselområdet är tydligt präglat av intern beståndsdynamik (figur 2). Det finns även betydande inslag av våtmarker, främst i form av medelrika till rika, sluttande kärr. Skötselområdet angränsar till Ansättån och genomkorsas av flera mindre bäckar. Områdets naturvärden är främst knutna till granskogen på näringsrik mark med stort inslag av lövträd och delvis hög luftfuktighet. Figur 3. Skötselområde A: Luckig granskog (Picea abies) Bevarandemål Skötselområdet ska bestå av fjällnära lövträdsrik grannaturskog, med bitvis stora inslag av björk, i sent successionsstadium. Skötselområdets struktur och sammansättning ska vara tydligt präglat av intern beståndsdynamik med stor andel gamla träd, samt rikligt med torrträd och lågor av olika förmultningsgrad. Tillkomsten av olika typer av död ved ska ske kontinuerligt och inga brott i kontinuiteten av äldre levande träd ska ske. Skötselområdets hydrologi ska vara naturlig och våtmarker ska vara fria från körskador. Det ska finnas rikliga och ej minskande förekomster av för naturtypen typiska arter, främst inom artgrupperna lavar, bark- och vedlevande svampar och naturskogsgynnade fåglar. Området ska vara fritt från främmande arter. Det ska dessutom råda gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som ingår i Natura 2000-nätverket och finns inom naturreservatet. Arealen fjällnära

23 7 / 9 lövträdsrik grannaturskog präglad av intern dynamik och med inslag av våtmark ska vara 521 hektar. Förvaltningsinriktning Fri utveckling. Skötselåtgärder Inga, bevarandemålen nås genom fri utveckling. Skötsel och förvaltning av naturreservatets friluftslivsvärden Leden som går genom Ansättåns naturreservat ingår i Ansättåleden som sträcker sig mellan Bakvattnet och Rörvattnet. Den 26 kilometer långa leden passerar, förutom naturreservatet, bland annat Ansättåns kanjon (som även kan nås direkt med bil under sommaren) och blomsterfjället Ansätten. Fjället och naturreservatet Oldflån-Ansätten lockar sedan en längre tid, natur- såväl som friluftsintresserade och stigen genom naturreservatet Ansättån sammanbinder dessa naturområden med den lättillgängliga kanjonen. Länsstyrelsen bedömer att besökstrycket i området inte kommer att öka nämnvärt i och med bildandet av ett nytt naturreservat utan att jakt, svamp- och bärplockning samt övrigt friluftsliv kommer fortsätta bedrivas i ungefär samma utsträckning som tidigare. Bevarandemål Det ska finnas en uppmärkt och lättnavigerad vandringsled genom naturreservatet. I anslutning till naturreservatet ska det finnas god information om naturreservatets naturvärden samt om de bestämmelser som gäller för naturreservatet. Skötselåtgärder Informationstavla för naturreservatet sätts upp vid vandringsleden i anslutning till områdets norra gräns. Dessutom ska följande ej prioriterade åtgärder vara möjliga att utföra: Underhåll av befintlig led. Utmärkning av naturreservatets gräns Naturreservatet skall utmärkas i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder En översikt av skötselåtgärder som ska genomföras i naturreservatet Ansättån finns i tabell 2.

24 8 / 9 Tabell 2. Sammanfattning av skötselåtgärder som bör genomföras i naturreservatet Ansättån samt när dessa skötselåtgärder bör utföras. Skötselområde Skötselåtgärder Prio När Frekvens Hela naturreservatet Markering av naturreservatets gränser. 1 Inom 2 år Återkommande vid behov Friluftsliv Uppsättning av informationstavla. 1 Inom 2 år Återkommande vid behov Friluftsliv Uppmärkning och röjning av stig. 3 Efter behov Efter behov Övriga uppgifter Uppföljning En uppföljning av beskrivna bevarandemål ska ske för varje skötselområde för bedömning av områdets bevarandetillstånd. Uppföljningsarbetet anges och utförs av Länsstyrelsen eller av denne enligt skrivna avtal utsedd uppdragstagare. Resultat från kommande uppföljning av bevarandestatusen kan eventuellt påkalla en revidering av skötselplan och målindikatorer. Målindikatorer för uppföljning av bevarandemålen för naturreservatets skötselområden anges i ett särskilt dokument kallat uppföljningsplan som fastställs separat. Tillsyn Länsstyrelsen ansvarar för fortlöpande tillsyn av att naturreservatets föreskrifter efterlevs. Finansiering av naturvårdsförvaltningen Naturvårdsförvaltningen bekostas av Naturvårdsverket genom skötselanslag för biotopvårdande åtgärder, utmärkning av naturreservatets gränser, områdestillsyn samt löpande underhåll. Källförteckning Tryckta källor Krokoms kommun Vindkraft i Krokoms kommun. Tillägg till översiktsplan. Krokoms kommun Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Länsstyrelsen Jämtlands län Våtmarker i Jämtlands län. Del 1 Allmän del. Natur i Jämtlands län 2002:2. Länsstyrelsen Jämtlands län Våtmarker i Jämtlands län. Del 4 Krokom och Strömsunds kommuner. Natur i Jämtlands län 2002:2. Naturvårdsverket Naturskyddsåtgärder i skogmyrmosaiker. Vägledning. Naturvårdsverkets Rapport Naturvårdsverket Planering av naturreservat vägledning för beskrivning, indelning och avgränsning. Naturvårdsverkets Rapport 5788.

25 9 / 9 Naturvårdsverket Uppföljning av skyddade områden i Sverige. Riktlinjer för uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå. Naturvårdsverkets Rapport Naturvårdsverket Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden. Naturvårdsverket Rapport Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005, reviderad Nationell strategi för formellt skydd skog. Skogsstyrelsen Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping. Källor på internet Artdatabanken och Naturvårdsverket. Artportalen. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Oldflån Ansätten. ldflon%20ansätten%20se pdf Naturvårdverket. EU:s direktiv för biologisk mångfald. Naturvårdverket. Natura 2000 i Sverige. Naturvårdverket. Process att bilda naturreservat. Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för hotade arter, Sametinget. Underlag för planer. Kartor över Riksintresse, strategiska platser och årstidsland. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Rödlistade arter i Sverige. Övriga källor Sveriges geologiska undersökning (SGU). Berggrundsdata över Jämtlands län, hämtad från SGUs berggrundsdatabas Sveriges geologiska undersökning (SGU). Jordartsdata över Jämtlands län, hämtad från SGU:s jorddatabas Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

26

27 Dnr: Bilaga 3a Naturreservatet Ansättån Skötselplankarta ¹ B ± Länsstyrelsen Jämtlands län Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD Gräns för naturreservatet Ansättån 0 A. Fri Utveckling Skala 1: Skötselområde ¹ B Informationstavla Vandringsled m SWEREF 99 TM, Höjdkurvor 5 m intervall A

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Öråsens naturreservat Beslutade den 3 november 2005, dnr 511-3412-02, 84-221 Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gammelsälls naturreservat Beslutade den 12 september 2005, dnr 511-2757-02, 80-232. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulliksbergets naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, dnr 511-13889-02. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Finnbrännans naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-13361-05. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Norrbergets naturreservat Beslutade den 5 november 2007. Länsstyrelsen

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 19 december 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Långhällskogens naturreservat Beslutade den 2008-12-15 Dnr 511-15804-03.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Brännans naturreservat Beslutade den 15 december 2006, 511-10970-05 Utkom från trycket den 22 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:53 Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Lomtjärns naturreservat Beslutade den 5 november 2007.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulåsens naturreservat Beslutade den 2 februari 2009, dnr 511-10296-06. Utkom från trycket den 6 februari

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:59 Utkom från trycket den 7 december 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Svedjebodvallens naturreservat Beslutade den 3 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2011:18 Utkom från trycket den 9 december 2011 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Erik-Olssvedens naturreservat Beslutade den 5 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 1 februari 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Ensjölokarnas naturreservat Beslutade den 28 januari 2008, 511-5694-00,

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Bodåsens naturreservat Beslutade den 2003-08-04, diarienummer 511-4796-00. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 15 november 2013 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Börningsbergets naturreservat Beslutade den 11 november 2013, dnr

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling FS21 2009:42 Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2009:42 Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Vitgrund-Norrskär

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Styggmurarnas naturreservat Beslutade den 30 maj 2011, dnr 511-10972-05. Utkom från trycket den 3 juni

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Notholmens naturreservat (omtryck)

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 3 februari 2006 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Blacksås naturreservat Beslutade den 31 januari 2006, diarienr 511-13160-02.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Hägenlammsmyrans naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Mössnäsuddens naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Risnosens naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-1067-01. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Bollebergets naturreservat 21FS 2006:53 Utkom från trycket den 14 juli 2006 Beslutade den 11 juli

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Åby urskogs naturreservat Beslutade den 30 september 2008. 21FS 2008:61 Utkom från trycket den 3 oktober

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gåsholma naturreservat Beslutade den 26 april 2007, 511-4233-06 80-207 Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Ålkarstjärnarnas naturreservat, Ovanåkers kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Naturreservatet Ijungens gammelskog, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Trollbergets naturreservat, Ockelbo kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Skärjåns naturreservat, Söderhamns och Gävle kommuner, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av Lövsalens naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; Utkom från trycket

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 17:e april 2009 21FS 2009:24 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Korpimäki naturreservat Beslutade den 7:e april

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige 1 (5) Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av naturreservatet Hult BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige del av Kumla Hult 1:4 som naturreservat.

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT 2009-10-08 BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Bredforsens naturreservat Beslutade den 2011-04-11, diarienummer 511-7011-10. 21FS 2011:7 Utkom från trycket

Läs mer

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter mm inom naturreservatet.

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter mm inom naturreservatet. 1(9) Emil P. Andersson Direkt: 010-224 87 61 Emil.Pagstedt.Andersson@lansstyrelsen.se Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av naturreservatet Älgtjärnarna i Lekebergs kommun samt beslut om föreskrifter

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet;

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Beslut för bildande av Tjärnslåttens naturreservat

Beslut för bildande av Tjärnslåttens naturreservat Beslut Datum 2014-10-27 511-8230-12 Dnr (anges vid skriftväxling) 1 / 9 Beslut för bildande av Tjärnslåttens naturreservat Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Tjärnslåtten Län: Jämtland

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 8 april 2011 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kungsfors naturreservat Beslutade den 4 april 2011, dnr 511-1692-09.

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet BESLUT 1(6) 2013-06-14 TN-142/2012 Jonas Edlund, ekolog 011-15 12 90 Kommunfullmäktige Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 8 april 2011 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut och föreskrifter för Kungsbergets naturreservat Beslutade

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER

NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER 1 (6) NATURRESERVATET LINALINKKA I GÄLLIVARE KOMMUN - REVIDERING AV GRÄNS OCH FÖRESKRIFTER BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (7) 511-16205-05 0513-226 Se sändlista Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2004-12-13 dk sid 1 (6) 511-2450-04 0583-218 sändlista Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Sumpskog vid Flärkmyran SE0710200 Foto: Per Sander Namn: Sumpskog vid Flärkmyran Sitecode: SE0710200 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 2,3 hektar Skyddsform: Biotopsskyddsområde

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Beslut 2018-05-09 sid 1 (7) 511-5755-16 0580-233 Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsen Östergötlands beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 / 6 Beslut Datum 2016-10-17 511-3230-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Enligt sändlista Beslut om utökning av Vålådalens naturreservat Innehållsförteckning Länsstyrelsens beslut... 2 Områdesbeskrivning

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Beslut för bildande av naturreservatet Ljusberget

Beslut för bildande av naturreservatet Ljusberget 1 / 11 Beslut Datum 2018-12-17 511-7996-2017 Dossiénr NVR2049344 Dnr (anges vid skriftväxling) Beslut för bildande av naturreservatet Ljusberget Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Ljusberget

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Beslut för bildande av naturreservatet Kläppe

Beslut för bildande av naturreservatet Kläppe 1 / 11 Beslut Datum 2019-01-14 511-7994-2017 Dnr (anges vid skriftväxling) Dossiénr. NVR2014400 Beslut för bildande av naturreservatet Kläppe Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Kläppe

Läs mer

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förslag till BESLUT 2005-08-25 sid 1 (8) 511-13969-02 0561-208 Dk Sändlista Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET VÄSTANVIK I TORSBY KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET VÄSTANVIK I TORSBY KOMMUN BESLUT 1 (5) Naturvård BILDANDE AV NATURRESERVATET VÄSTANVIK I TORSBY KOMMUN Beslut Områdesskydd Länsstyrelsen förklarar markerat område som naturreservat, se bilaga 1. Beslutet meddelas med stöd av 7

Läs mer

Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2006-05-03 sid 1 (5) 511-2451-04 0513-219 Sändlista Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Beslut för bildande av naturreservatet Näxåsen

Beslut för bildande av naturreservatet Näxåsen 1 / 10 Beslut Datum 2017-10-23 511-4844-2014 Dnr (anges vid skriftväxling) Dossiénr NVR2046670 Beslut för bildande av naturreservatet Näxåsen Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Näxåsen

Läs mer

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000

NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 NATURRESERVAT OCH NATURA 2000 Murstensdalen (även Natura 2000), syftet med reservatet är att bevara ett vilt och väglöst taiganaturskogsområde med omfattande förekomst av myrar, sjöar och tjärnar och med

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar

BILAGOR A. Översiktskarta B. Avgränsning, information och anläggningar 1 (7) SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET LUOBBALHEDEN Detta dokument är en bilaga till länsstyrelsens beslut om Naturreservatet Luobbalheden i Piteå kommun revidering av gräns och föreskrifter. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut om föreskrifter m.m.

Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut om föreskrifter m.m. 1(9) BESLUT 2016-10-31 Dnr 511-3735-2015 Hans Ljungkvist Direkt: 010-224 87 58 hans.ljungkvist@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om bildande av naturreservatet Arvaby i Örebro kommun samt beslut

Läs mer

Beslut för bildande av naturreservat Ritjelsberget

Beslut för bildande av naturreservat Ritjelsberget 1 / 11 Beslut Datum 2017-12-11 511-5818-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Beslut för bildande av naturreservat Ritjelsberget Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Ritjelsberget NVR-id: 2048143

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Rigstakärret SE0710201 Foto: Per Sander Namn: Rigstakärret Sitecode: SE0710201 Områdestyp: SAC 2011-03 Areal: 4,6 ha Skyddsform: Biotopskydd Kommun: Timrå Tillsynsmyndighet: Skogsstyrelsen

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (8) 511-16725-05 0561-215 Se sändlista Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:7 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:10 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Rumpesjön i Bengtsfors kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Rumpesjön i Bengtsfors kommun Dossienummer 1460-2217 1(8) Naturavdelningen Tord Wennerblom 010-224 54 55 Beslut om bildande av naturreservatet Rumpesjön i Bengtsfors kommun Innehåll Beslut om bildande m.m. Syftet med naturreservatet

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

2. uppföra byggnad eller annan anläggning;

2. uppföra byggnad eller annan anläggning; Beslut 2017-02-17 sid 1 (9) 511-654-15 0581-249 Länsstyrelsen Östergötlands beslut Länsstyrelsen förklarar det område som framgår av den heldragna svarta linjen på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Lindenäs

Skötselplan för naturreservatet Lindenäs Skötselplan för naturreservatet Lindenäs SKÖTSELPLAN FÖR LINDENÄS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör göras senast inom 10 år för att bedöma behovet av revidering. Skötselplanen

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun BESLUT 1(6) Rek+mb Naturvårds- och fiskeenheten Torbjörn Nilsson 0501-60 53 95 Delg.kvitto Enligt sändlista Naturreservatet Gåran i Skövde kommun Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN 1 (7) BILDANDE AV NATURRESERVATET VINKKAKOSKI I KIRUNA KOMMUN Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, beslutar länsstyrelsen att det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1, skall utgöra

Läs mer

Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun

Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun 1(7) Naturvårds- och fiskeenheten Johan Jannert Till Enligt sändlista Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll Syfte Föreskrifter för naturreservatet

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fagerhults lövskog i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av naturreservatet Fagerhults lövskog i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2008-12-03 sid 1(5) 511-16198-05 0513-224 Se sändlista Bildande av naturreservatet Fagerhults lövskog i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 1 (7) Bevarandeplan Natura 2000 Sörbyn SE0820416 Fastställd av Länsstyrelsen: 2007-12-11 Namn: Sörbyn Områdeskod: SE0820416 Områdestyp: SCI (utpekat enligt art- och habitatdirektivet) Area: 5,40 ha Ytterligare

Läs mer