Beslut om utvidgning och nya föreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om utvidgning och nya föreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun"

Transkript

1 BESLUT 1(13) Kontaktperson Miljöavdelningen Naturskyddsenheten Per Carlsson (vxl) Enligt sändlista Beslut om utvidgning och nya föreskrifter för naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 miljöbalken att naturreservatet Åraslövs mosse i Hässleholms kommun, inrättat av länsstyrelsen 20 juni 2001, dnr , , ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogad karta, bilaga 1 För den tillkommande delen ska beslutet om att bilda naturreservatet Åraslövs mosse gälla med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap 4, 5 första och andra styckena och 6 miljöbalken Länsstyrelsen beslutar vidare att upphäva ordningsföreskrifterna meddelade med stöd av 7 kap 30 miljöbalken i länsstyrelsens beslut 20 juni 2001 dnr , Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 30 miljöbalken att de ordningsföreskrifter som anges nedan i detta beslut ska gälla för hela naturreservatet, inklusive den utvidgade delen av naturreservatet Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier Malmö Södergatan vx Facebook: lansstyrelsenskane Kristianstad Ö Boulevarden 62 A wwwlansstyrelsense/skane

2 BESLUT 2(13) N Grön yta=befintligt reservat Rödrastrerade ytor = utvidgningsområden Uppgifter om naturreservatet Namn Åraslövs mosse Kommun Hässleholm Natura 2000 ID SE NVR/DOS-ID Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till detta beslut bifogad karta (bilaga 1) Fastighet och Åraslöv 15:1 Staten genom naturvårdsverket markägarkategori Läge Ca 3 km SO Vinslövs järnvägsstation Koordinat centralpunkt x: y: (SWEREF99) Naturgeografisk region 7, Skånes sediment och horstområden Vattenförekomst (HID) 2 : SE Inskrivna nyttjanderätter Inga Gemensamhetsanl HÄSSLEHOLM VANNEBERGA GA:2 Areal 81,5 ha (varav land 81,5 ha, produktiv skog xx,x ha) Förvaltare Länsstyrelsen 1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur 2 Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige

3 BESLUT 3(13) Syftet med naturreservatet Syftet med naturreservatet är att: bidra till att uppnå regionala och nationella miljömål genom att utveckla och långsiktigt bevara ett område dominerat av sumpskogar med inslag av öppna slåtterängar, vasskärr och på torrare partier ädellövskog Reservatet ska innehålla biotoper som utgör en god livsmiljö för en mängd olika fridlysta, hotade eller sällsynta djur- och växtarter Syftet är också att bevara ett område av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 miljöbalken Reservatsföreskrifter A Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 1 uppföra byggnad eller annan anläggning, 2 dra fram mark- eller luftledningar, 3 bedriva täkt, 4 vidta åtgärder som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär såsom att spränga, schakta, muddra, gräva, dika, dämma, utfylla, invalla, tippa, dumpa, markbearbeta, eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 5 anordna upplag av vad slag det vara må med undantag för tillfälliga sådana i samband med skötsel av reservatet, 6 anlägga vägar och stigar, 7 uppföra hägnader utöver erforderliga stängsel för betesdrift, 8 ändra sammansättningen av växt- och djurarter genom införande av för området främmande arter,

4 BESLUT 4(13) 9 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen, kalk eller andra gödsel- eller jordförbättringsmedel, 10 avverka eller plantera träd och buskar utöver vad som anges i fastställd skötselplan, 11 anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning med undantag för gränsmarkeringar och reservatskyltar Ovan nämnda föreskrifter utgör ej hinder för att utföra sådana åtgärder som tidigare kan ha bestämts i utlåtanden angående dikningsföretag Ovan nämnda bestämmelser skall ej heller utgöra hinder för åtgärder som föreskrivs i av länsstyrelsen fastställd skötselplan Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 miljöbalken medge undantag från meddelade föreskrifter om det finns särskilda skäl B Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet: 1 utmärkning av och upplysning om reservatet, 2 utförande av anordningar för allmänhetens friluftsliv, skötsel av skogsmark, betesmark och övrig mark enligt fastställd skötselplan C Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 1 ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

5 BESLUT 5(13) 2 ställa upp husvagn, husbil eller liknande 3 elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats, 4 cykla, 5 rida eller köra med häst, 6 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, grenar och buskar, 7 gräva upp växter, 8 plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar 9 ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, 10 på ett störande sätt eller högljutt sätt använda musik eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande, 11 anordna och organisera tävling, orientering, lägerverksamhet eller liknande arrangemang 12 köra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen, 13 placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel eller liknande, 14 fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna Föreskrifterna under C utgör ej hinder för åtgärder i samband med områdets förvaltning och skötsel, bevaknings-, tillsyns- och räddningsuppdrag Föreskrifterna under C utgör ej hinder för innehavare av särskild rätt att utnyttja den särskilda rätten C11 och C13 utgör inte hinder för att anordna naturstigar, frågesporter eller tipspromenader och i samband med det, tillfälligt (max 3 dygn), sätta upp markeringar Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS ) och Naturvårdsverkets anvisningar Förvaltare skall vara Länsstyrelsen Skåne som fortlöpande skall samråda med berörda myndigheter och den skötselansvarige vid förvaltningen

6 Upplysningar BESLUT 6(13) Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 30 miljöbalken gäller även om beslutet överklagas Dessutom gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 7 kap 28a-b miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område, Fridlysningsbestämmelser Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259) Vissa svamp-, växtoch djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av biotopskydd (11 ) eller strandskydd (13-18 ), 7 kap 1 miljöbalken Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den Anmälningsplikten enligt 12 kap 6 miljöbalken för verksamheter eller åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter 2 kap, Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av fornlämningar mm terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 15 kap 31 miljöbalken om förbud mot nedskräpning, lokala, kommunala ordningsföreskrifter Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex: * deras föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med tillhörande ändringar) Enligt LFS 2007:44 gäller bland annat att flygskärm inte får manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs (21 ), * deras föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110 Dessa föreskrifter reglerar bl a det obemannade luftfartygets avstånd till människor och djur för att ingen eller inget ska komma till skada och säger även att de kategorier av obemannade luftfartyg som endast får flygas inom synhåll från operatören inte får flygas på en högre höjd än 120 m över markeller vattenytan i okontrollerat luftrum

7 BESLUT 7(13) Allemansrätten Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen Även organisationer och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemansrätten i grunden gäller för enskilda individer Samtidigt medför allemansrätten också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren innan Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom reservatsföreskrifter Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna och som kan medföra en väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid t ex större tävlingar, friluftsarrangemang mm ska anmälan om samråd enligt 12 kap 6 Miljöbalken ske med Länsstyrelsen Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med naturreservatet Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa skötseln i överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden Beskrivning av området Beskrivning av de utvidgade delarna De tre delar av fastigheten Åraslöv 15:1 med vilka naturreservatet utvidgas har en sammanlagd areal på cirka 18 ha Norra delen: Blandlövskog med ask, alm, ek och björk Askskottsjukan har tagit död på en hel del ask i området och mängden död ved är stor En liten del i söder består av en granodling Södra delen: Hygge vars västra del är bevuxen med gran och den södra delen är bevuxen med blandlövskog med inslag av gran Hygget är bevuxet med lövsly Längs gränsen i söder rinner ett litet vattendrag Sydvästra delen: Utgörs av en angöringsplats Geologi Åraslövs mosse är ett kärr- och våtmarksområde, beläget på kritberggrund på Kristianstadsslätten öster om Vinslöv Omgivningen är, med undantag av Nävlingeåsen (159 meter över havet) i sydväst, tämligen flack Mossen ligger på en

8 BESLUT 8(13) höjd av ca 15 meter över havet och omgivande mark på mellan meter över havet Torvmarken omges av moig-sandig morän och postglacial lera Jordtäcket är kalkrikt och ger en näringsrik, basisk till neutral jordmån I reservatets centrala delar finns ett torvlager utbildat av varierande mäktighet ( cm) Lövkärrtorv dominerar med omväxlande starr och vitmossetorv, vilande på ett lager av lera Markhistoria År 1766 beskrevs en mosse i utmarken till Åraslövs by som motsvarar nuvarande Åraslövs mosse Den kallades Store mosse och ingick genom dess förgreningar till andra mossar i ett större våtmarksområde Mossens norra del utgjordes av hårdvallsäng och beskrevs som tufvig och skoglös Hårdvallsängarna och mossen hävdades sannolikt genom slåtter Särskilt värdefulla var översvämningsmarkerna omkring det södra gränsdiket, som vid denna tidpunkt, hade ett meandrande förlopp I anslutning till hårdvallsängarna närmast mossen och vidare norr ut mot Åraslövs by förekom gåsbete Med undantag av ekarna i vången, som användes för byggnadsändamål, togs björk och hasselbuskar i vångarna till bränsle (Campbell 1928) Snart förelåg en brist på ved och istället användes torv som bränsle Vid enskiftet i Åraslövs by beskrevs mossen som torfvaktig Sannolikt hade torvbrytning i mindre skala kommit igång Det är oklart om slåtter förekom på mossen, men den var sannolikt fortfarande i bruk på hårdvallsängarna I den norra delen var dock hårdvallsängen skogbevuxen Hårdvallsängarna, som tidigare varit skoglösa, var enligt lagaskifteskartan från år 1840 med några undantag till stora delar bevuxna med al Torvbrytningen dominerade markanvändningen och medförde att slåttern av mossen och hårdvallsängarna minskade i omfattning Vissa delar av ängarna i den östra delen omvandlades till torvtäkt men då kvaliteten var sämre lät man övergivna område löpa i skog Av en ägobeskrivning och taxeringlängd över torvmossen från år 1842 framgår det att den bästa torvkvaliteten fanns i den centrala delen Torvgravarna kunde här nå ett djup av 3 alnar och löpte i långa stråk tvärs igenom mossen Den skiftande torvkvaliteten och ägostrukturen medförde att mossen fick ett mosaikartat utseende Torvgravar av olika djup avlöstes av tuviga sankängar och albevuxna hårdvallsängar Slåtterhävdade marker var till sin omfattning ringa och återfanns i den norra delen Omfattande dräneringsverksamhet under 1800 talets senare hälft medförde att mossar som tidigare stått i förbindelse med Store mosse omvandlades till åker, eller betesmark Den meandrande ån i söder rätades för att få bättre dränering av omgivande mark av åker Skiften som tidigare varit ängsmark omfördes antingen till åker och betesmark eller planterades med gran Torvtäkt förekom alltjämt i

9 BESLUT 9(13) mindre omfattning i de centrala delarna och upphörde först någon gång på 1940 talet Därefter har området successivt fått växta igen Flora och fauna De vegetationstyper som karaktäriserar området präglas delvis av hur marken användes förr På slåtter och betesmark växer al och björkskog medan torvgravarna, som givit förutsättningar för rikkärrsvegetation att vandra in, koloniseras av videsnår och björk Den västra delen som under 1700 talet och 1800 talet bestod av öppna, slåtterbetonade ängsbackar och betesmarker har genom den uteblivna hävden utvecklats till ängslövskog Strax öster härom förekom bete så sent som för ca 25 år sedan men betesmarken är idag omförd till åkermark I reservatet finns ett av de största extremrikkärren i länet Mossen är en mycket värdefull exkursionslokal för botanister genom sin utomordentligt rika orkidéflora Området domineras idag av sumpartad björk- och alskog med inslag av ädellövskog och dungar av barrskog eller barrskogshyggen på torrare partier Älg, rådjur och vildsvin uppehåller sig ibland i reservatet I fågelfaunan finns många arter, bland annat morkulla, olika uggle- och hackspettarter, gärdsmyg, näktergal, gulsångare, grönsångare och trädpiplärka Området hyser flera hotade eller sällsynta fjärilsarter I reservatet finns goda förutsättningar för en välutvecklad insektsfauna Förekommande livsmiljötyper i enlighet med bilaga 1 i Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr (4,0) 7230 Rikkärr (0,7 ha) 91D0 * Skogbevuxen myr (53,8 ha) * = prioriterad livsmiljötyp Friluftsliv och tillgänglighet Området nås via en mindre väg från Vanneberga vid väg 21 i riktning österut till en parkeringsplats i reservatet Det finns ett flertal smala stigar som leder besökare runt i naturreservatet Området utnyttjas framförallt som strövområde På grund av att området är relativt svårtillgängligt tar de flesta besökare sig fram på stigarna Dessa lämpar sig därför inte för cykling eller ridning Skälen för beslutet Området är av stor ekologisk betydelse främst genom att det innehåller ett av länets största extremrikkärr som hävdas genom slåtter samt genom förekomst av betydande arealer lövsumpskog Det är zoologiskt intressant som biotop för flera utrotningshotade eller sällsynta fjärilsarter Floran och faunan är känslig för

10 BESLUT 10(13) igenväxning och dikning Området är i behov av aktiva skötselåtgärder och måste skyddas från markavvattning Området är av stor betydelse för allmänhetens friluftsliv Det är därför motiverat att förklara området som naturreservat Åraslövs mosse utgör ett område av riksintresse för naturvård (Naturvårdsverkets beslut den 7 februari 2000, Miljöbalkenen 3 kap 6 ) Delar av området har högsta värde i länets våtmarksinventering från 1989 I länets ängsoch hagmarksinventering har slåtterkärren värdeklass 2, mycket högt värde Enligt länets natur- och kulturmiljövårdsprogram är Åraslövs mosse ett större kärrområde med öppna partier i sumpskog och ädellövskog och med en vegetation som växlar från fattigkärr till extremrikkärr Vidare ingår Åraslövs mosse i myrskyddsplan för Sverige Området är föreslaget av regeringen som ett SCIområde, inom ramen för Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) Genom att området är beläget i ett öppet odlingslandskap bidrar skogen och rikärren till att skapa spridningsmöjligheter (grön infrastruktur) för många arter Området ingår i värdetrakt för grön infrastruktur Med ovan nämnda motiv och på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, landskapets skönhet och betydelsen för allmänhetens rekreation och friluftsliv, bör det angivna området avsättas som naturreservat Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsens bedömning är att området bör avsättas som naturreservat av ovan redovisade skäl med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter Området är prioriterat för områdesskydd enligt den nationella och regionala strategin för skogsskydd Skyddet bidrar till att uppnå miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan Intresseprövning Länsstyrelsen har tagit del av inkomna yttranden och finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, i enlighet med 7 kap 25 miljöbalken, att det för

11 BESLUT 11(13) att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för att skydda området Konsekvensutredning Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i enlighet med 4 Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets naturvärden Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området Ekosystemtjänstbedömning Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter inrättande naturreservatet har på olika ekosystemtjänster och har kommit fram till att det inverkar positivt på flertalet ekosystemtjänster, se tabell nedan 3 Bedömningen är att påverkan på ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet Kategori Ekosystemtjänst Inverkan Försörjande Genetiska resurser hos vilda arter Positiv Jakt, bärplockning och annan vild föda Positiv Virke och fibrer Negativ Bioenergi från skog Negativ Biobaserade kemikalieråvaror tex tjära och terpentin Negativ Reglerande och upprätthållande Kulturella Stödjande Träd och skogars reglering av mikroklimat, temperatur och luftfuktighet Livsmiljöer som tex lek- och spelplatser, boplatser och rastplatser för fåglar och fiskar Kolbindning utförd av växter Dämpning av avrinning och flöden Upprätthållande av markens struktur Biologisk kontroll av skadegörare (inklusive invasiva arter) Naturarv, exempelvis bevarandet av naturens värden för framtida generationer Icke organiserat friluftsliv Resurs för forskning Biologisk mångfald inkl bevarande av genpool, habitat och hotade arter Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv Positiv 3 Enligt Naturvårdsverkets förslag på ekosystemtjänster inom olika naturtyper

12 BESLUT 12(13) Ärendets handläggning Naturreservatet Åraslövs mosse bildades genom länsstyrelsens beslut den 20 juni 2001 Två av de aktuella delarna av fastigheten Åraslöv 15:1 förvärvades för naturvårdsändamål av naturvårdsverket 2009 Den sydvästra delen förvärvades under 2019 för att tillgodose allmänhetens tillträde till området Ärendet har remitterats Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötanden finns i Bilaga 3 Skötselplan och förvaltning av naturreservatet Skötselplan Enligt 3 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm ska en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat Skötselplan fastställs i särskilt beslut Förvaltning Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltningen Överklagande Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga 4 Kungörelse Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidning Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning Underskrifter Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin I den slutliga handläggningen har även deltagit miljödirektör Annelie Johansson, naturvårdsdirektör Cecilia Backe, naturvårdsdirektör Ingela Lundquist, länsassessor Caroline Tornhill och naturvårdshandläggare Per Carlsson, föredragande Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter

13 BESLUT 13(13) Ola Melin Länsöverdirektör Per Carlsson Naturvårdshandläggare Bilagor 1 Karta med naturreservatets avgränsning 2 Inkomna yttranden 3 Sändlista 4 Hur man överklagar Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i ärenden Klicka här för att komma till e-tjänsten För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se wwwlansstyrelsense/dataskydd

14

15 Meter 1:7 000 Naturreservatets gräns Bilaga 1 Områdesavgränsning

16

17 BILAGA 2 1(1) Kontaktperson Naturskyddsenheten Per Carlsson Sammanställning av yttranden Hässleholms kommun: Hässleholms kommun tillstyrker utvidgningen av Åraslövs mosse enligt Länsstyrelsens förslag Trafikverket: Inget att erinra Skogsstyrelsen: Har inget att erinra mot förslaget SGU: Har inga synpunkter på utvidgningen EON Elnät Sverige AB Inget att erinra Skanova: Har inget att erinra mot förslaget Lunds botaniska förening: Ställer sig positiva till utvidgningen Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier Malmö Södergatan vx Facebook: lansstyrelsenskane Kristianstad Ö Boulevarden 62 A wwwlansstyrelsense/skane

18

19 BILAGA 3, SÄNDLISTA 1(2) Kontaktperson Naturskyddsenheten Per Carlsson SÄNDLISTA EON: Naturvårdsverket: SGU: Hässleholms kommun, kommunstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jönköping: Skanova: Trafikverket: Riksantikvarieämbetet: Kopia för kännedom: Polismyndigheten: Friluftsfrämjadet: Entomologiska sällskapet i Lund LRF-Skåne: Lunds Botaniska Förening: Naturskyddsföreningen i Skåne: Hässleholms kommun: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Skogsstyrelsen, SLU, ArtDatabanken: Internt Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten Naturskyddsenheten Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier Malmö Södergatan vx Facebook: lansstyrelsenskane Kristianstad Ö Boulevarden 62 A wwwlansstyrelsense/skane

20 BILAGA 3, SÄNDLISTA 2(2) Naturvårdsenheten Samhällsbyggnadsenheten Info

21

22 BILAGA 4 1(1) Dnr HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Mottagare För att överklaga skriver ni till regeringen, Miljödepartementet Observera dock att ni ska skicka överklagandet till eller till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, MALMÖ Tid för överklagande Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 11 december 2020 Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades Innehåll Överklagandet ska vara skriftligt I överklagandeskrivelsen ska ni ange: vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer (diarienummer), på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras, er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening Ytterligare upplysningar Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon (växel) Besvärshänvisningdocx Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier Malmö Södergatan vx Facebook: lansstyrelsenskane Kristianstad Ö Boulevarden 62 A wwwlansstyrelsense/skane

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Öråsens naturreservat Beslutade den 3 november 2005, dnr 511-3412-02, 84-221 Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulliksbergets naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, dnr 511-13889-02. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Finnbrännans naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-13361-05. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 19 december 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Långhällskogens naturreservat Beslutade den 2008-12-15 Dnr 511-15804-03.

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

Beslut om ändrade ordningsföreskrifter inom del av Verkeåns naturreservat (delområde 1) i Tomelilla kommun

Beslut om ändrade ordningsföreskrifter inom del av Verkeåns naturreservat (delområde 1) i Tomelilla kommun BESLUT 1(5) Skåne 2018-03-23 Dnr 511-8926-2018 Kontaktperson Miljöavdelningen David Börjesson 010-22 41 000 (vxl) skane@lansstyrelsen.se Beslut om ändrade ordningsföreskrifter inom del av Verkeåns naturreservat

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Brännans naturreservat Beslutade den 15 december 2006, 511-10970-05 Utkom från trycket den 22 december

Läs mer

Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund i Lunds kommun

Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund i Lunds kommun BESLUT 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Jenny Hall 010-224 10 00 skane@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Beslut om ändrad ordningsföreskrift och ny ordningsföreskrift för naturreservatet Knivsås- Borelund

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gulåsens naturreservat Beslutade den 2 februari 2009, dnr 511-10296-06. Utkom från trycket den 6 februari

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gammelsälls naturreservat Beslutade den 12 september 2005, dnr 511-2757-02, 80-232. Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:59 Utkom från trycket den 7 december 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Svedjebodvallens naturreservat Beslutade den 3 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Bodåsens naturreservat Beslutade den 2003-08-04, diarienummer 511-4796-00. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Norrbergets naturreservat Beslutade den 5 november 2007. Länsstyrelsen

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2007:53 Utkom från trycket den 9 november 2007 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Lomtjärns naturreservat Beslutade den 5 november 2007.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Bollebergets naturreservat 21FS 2006:53 Utkom från trycket den 14 juli 2006 Beslutade den 11 juli

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 1 februari 2008 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Ensjölokarnas naturreservat Beslutade den 28 januari 2008, 511-5694-00,

Läs mer

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun

Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs kommun BESLUT 1(4) Enligt sändlista Kontaktperson Miljöavdelningen Naturskyddsenheten Christer Persson 010-224 15 68 skane@lansstyrelsen.se. Ändrad ordningsföreskrift för naturreservatet Västra Kullaberg i Höganäs

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Risnosens naturreservat Beslutade den 21 juni 2006, diarienummer 511-1067-01. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 3 februari 2006 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Blacksås naturreservat Beslutade den 31 januari 2006, diarienr 511-13160-02.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Notholmens naturreservat (omtryck)

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 18 december 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gönhammarens naturreservat Beslutade den 9 december 2009, dnr 511-1796-09

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2011:18 Utkom från trycket den 9 december 2011 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Erik-Olssvedens naturreservat Beslutade den 5 december

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Styggmurarnas naturreservat Beslutade den 30 maj 2011, dnr 511-10972-05. Utkom från trycket den 3 juni

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun

Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun Beslut och föreskrifter för reservatsbildning av Haboljungs fure i Lomma kommun Dnr-Nr Data Områdets namn Haboljungs fure Läge RT90 - E: 6177022, N: 1327570 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Åby urskogs naturreservat Beslutade den 30 september 2008. 21FS 2008:61 Utkom från trycket den 3 oktober

Läs mer

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige

BESLUT. Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av. Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige 1 (5) Kumla kommuns beslut med föreskrifter angående bildande av naturreservatet Hult BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige del av Kumla Hult 1:4 som naturreservat.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 15 november 2013 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Börningsbergets naturreservat Beslutade den 11 november 2013, dnr

Läs mer

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet

Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet BESLUT 1(6) 2013-06-14 TN-142/2012 Jonas Edlund, ekolog 011-15 12 90 Kommunfullmäktige Utökning av Glotternskogens naturreservat samt fastställande av ny skötselplan för reservatet Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT 2009-10-08 BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG FALU KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling FS21 2009:42 Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2009:42 Utkom från trycket den 5 juni 2009 Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om ändring av beslut om och föreskrifter för Vitgrund-Norrskär

Läs mer

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun

Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Bildande av naturreservatet Uggleskogen i Perstorps kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Kommun Socken Gränser Uggleskogen Perstorp Perstorps socken Området är markerat med svart punktstreckad linje

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening

LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet IIIR Skaraborgs läns Naturskyddsförening LÄNSSTYRELSEN Skaraborgs län Landskansliet BESLUT 22.12.1969 IIIR11 5 69 Skaraborgs läns Naturskyddsförening Naturreservat i Dala socken På ansökan av Skaraborgs läns Naturskyddsförening förklarar länsstyrelsen,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark; beslutade den 20 april 2017. NFS 2017:4 Utkom från trycket den 4 maj 2017 Med stöd av 4

Läs mer

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN

Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2211 Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 2013-10-07 435-122-13 1(2) Föreningen Gotlands Fornvänner (Gotlands Museum) Väte hembygdsförening Riksantikvarieämbetet Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Konsekvensutredning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark; beslutade den 8 oktober 2015 NFS 2015:8 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Med stöd

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Gåsholma naturreservat Beslutade den 26 april 2007, 511-4233-06 80-207 Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Hägenlammsmyrans naturreservat, Ljusdals kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-03-27 2310-10288-95 0583-214 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Fågelmossens domänreservat i Motala

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Möckelsnäs i Älmhults kommun 07FS 2014:14 Utkom från trycket den 18 december 2014 beslutade

Läs mer

Naturreservat MOSSLUNDA

Naturreservat MOSSLUNDA Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE0420047 Län Skåne län

Läs mer

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (7) 511-16205-05 0513-226 Se sändlista Bildande av Mörkvikens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Mössnäsuddens naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Tresticklans nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Naturreservatet Hällsö

Naturreservatet Hällsö Naturreservatet Hällsö Kaisa Malmqvist - Länsstyrelsens naturavdelning Jennifer Hood - Länsstyrelsens naturavdelning Maria Kilnäs - Länsstyrelsens naturavdelning Bengt Larsson - Västkuststiftelsen Varför

Läs mer

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förslag till BESLUT 2005-08-25 sid 1 (8) 511-13969-02 0561-208 Dk Sändlista Bildande av Storskogens naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2004-12-13 dk sid 1 (6) 511-2450-04 0583-218 sändlista Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Beslut 2018-05-09 sid 1 (7) 511-5755-16 0580-233 Bildande av naturreservatet Högstugan i Linköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsen Östergötlands beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Naturreservat Pråmlyckan, Lomma kommun Beslut och föreskrifter

Naturreservat Pråmlyckan, Lomma kommun Beslut och föreskrifter Naturreservat Pråmlyckan, Lomma kommun Beslut och föreskrifter UPPGIFTER OM NATURRESERVATET Områdets namn Pråmlyckan Läge RT90 X: 6176154, Y: 1328062 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma

Läs mer

Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun

Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun 1(7) Naturvårds- och fiskeenheten Johan Jannert Till Enligt sändlista Naturreservatet Strömsholm i Falköpings kommun om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll Syfte Föreskrifter för naturreservatet

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Ålkarstjärnarnas naturreservat, Ovanåkers kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2009-12-16 sid 1 (8) 511-16725-05 0561-215 Se sändlista Bildande av Grävsätters naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Trollbergets naturreservat, Ockelbo kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Naturreservatet Ijungens gammelskog, Bollnäs kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN

NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN NATURRESERVATET GRÖNA MAD I FALKÖPINGS KOMMUN Reservatets namn: Kommun: Socken: Läge: Kartor: Areal: Fastighet: Markägare: Förvaltare: Gröna Mad Falköping Falköping och Marka Reservatet ligger i de östliga

Läs mer

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun

Bildande av naturreservatet Lustigkulle domänreservat i Motala kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 sid Fel! Okänt (Fel! Okänt ) 2310-10287-95 0583-213 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Lustigkulle

Läs mer

Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings kommun

Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-09-14 2310-10286-95 0581-212 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Orrkojgölarnas domänreservat i Norrköpings

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Utkom från trycket den 17:e april 2009 21FS 2009:24 Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Stora Korpimäki naturreservat Beslutade den 7:e april

Läs mer

Naturreservat Bjärreds Saltsjöbad, Lomma. Förslag på Beslut och föreskrifter

Naturreservat Bjärreds Saltsjöbad, Lomma. Förslag på Beslut och föreskrifter Naturreservat Bjärreds Saltsjöbad, Lomma kommun Förslag på Beslut och föreskrifter UPPGIFTER OM NATURRESERVATET Områdets namn Bjärreds Saltsjöbad Läge SWEREF99 13 30 (EPSG 3008) X=120254, Y=6176690 Län

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om ändring av Lövsalens naturreservat, Hudiksvalls kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; Utkom från trycket

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2014-08-14 107 2013/KS0765 265 Bildande av Naturreservatet Storsjön (Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 74, sid B 538, separat bilaga) Kommunstyrelsen ansökte

Läs mer

Förslag till bildande av naturreservat Öresundsparken i Lomma kommun Beslut och föreskrifter

Förslag till bildande av naturreservat Öresundsparken i Lomma kommun Beslut och föreskrifter Förslag till bildande av naturreservat Öresundsparken i Lomma kommun Beslut och föreskrifter UPPGIFTER OM NATURRESERVATET Områdets namn Öresundsparken Läge RT90 X: 6173431, Y: 1327086 Län Kommun Församling/socken

Läs mer

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun

Naturreservatet Gåran i Skövde kommun BESLUT 1(6) Rek+mb Naturvårds- och fiskeenheten Torbjörn Nilsson 0501-60 53 95 Delg.kvitto Enligt sändlista Naturreservatet Gåran i Skövde kommun Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Innehåll

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:7 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Bildande av Skrivaremomossens naturreservat i Ydre kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Skrivaremomossens naturreservat i Ydre kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Naturvårdsenheten BESLUT 2010-05-19 sid 1 (10) 511-16722-05 0512-222 Se sändlista Bildande av i Ydre kommun samt fastställande av skötselplan för et Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-10-25 1 (5) 511-1561-02 0562-209 Dk Berit Olovsson, Mon Igelfors, 612 95 Finspång Bildande av Asketorps naturreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:10 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1997:76 Utkom från trycket den 28 november 1997 Föreskrifter om bildande av naturreservat Tösse skärgård i Åmåls kommun; beslutade den 17 november

Läs mer

Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun

Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun sid 1 (5) Naturvårdsenheten Claes-Erik Svaton Stämma 1 595 91 Mjölby Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i Mjölby kommun Länsstyrelsen beslutar att undanta det område i anslutning till bebyggelsen

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildandet av Skärjåns naturreservat, Söderhamns och Gävle kommuner, samt föreskrifter för naturreservatet; beslutade

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Gotska Sandöns nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter för ÅSNENS nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreslår Naturvårdsverket följande. Nuvarande regler

Läs mer

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN

NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Mariestads kommun Gatukontoret 1992-12-01 Per-Henrik Persson/MW FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV Till tekniska nämnden NATURRESERVATET GAMLA EKUDDEN I MARIESTADS KOMMUN Namn: Gamla Ekudden. Kommun: Mariestad.

Läs mer

Bildande av Ristskeda naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Ristskeda naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2008-02-14 sid 1 (6) 511-6707-05 0561-213 Bildande av Ristskeda naturreservat i Åtvidabergs kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun

Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun BILAGA 1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Naturreservatet Särö Västerskog i Kungsbacka kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (MB) att syfte, föreskrifter och skötselplan

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun

Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Sida 1/5 Ellen Nystedt Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 010-22-363 46 Förslag till bildande av naturminnet tallen i Knutagård, Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap.

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för nedtagning av fyra alléträd på fastigheten Eslöv 53:4 i Eslövs kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för nedtagning av fyra alléträd på fastigheten Eslöv 53:4 i Eslövs kommun BESLUT 1(4) Kontaktperson Miljöavdelningen Ramona Eriksson 010-224 16 30 (gruppnummer) skane@lansstyrelsen.se malin.gunnarsson@eslov.se Eslövs kommun Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för nedtagning

Läs mer

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Information om reservatsprocessen

Information om reservatsprocessen 2017-01-04 Information om reservatsprocessen 1 (7) Natur- och kulturreservat för skydd av områden Val av områdesskydd Natur- och kulturreservat är två typer av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Naturreservat

Läs mer

Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT 1998-02-11 2310-10290-95 0562-205 1(5) Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs

Läs mer

Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2006-05-03 sid 1 (5) 511-2451-04 0513-219 Sändlista Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens

Läs mer