Isopropanol (IPA) Omarbetad: Utfärdat:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Isopropanol (IPA) Omarbetad: 2013-02-19 Utfärdat: 2007-11-03"

Transkript

1 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbetäckning Handelsnamn: Isopropanol (IPA) Synonymer: Isopropanol, 2-propanol, Isopropylalkohol CAS-nummer: Index-nummer: EG-nummer: Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Identifierade användningar: Lösningsmedel Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet. Center Pac Sweden AB Vintergatan Osby Tfn: Fax: Telefonnummer för nödsituationer. Under kontorstid: Utanför kontorstid: 2. Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering (EG 1271/2008) Fysikaliska och kemiska Flam.Liq.2 H225. farliga egenskaper: Hälsofarliga effekter: Eye Irrit.2 H319; STOT singel 3 H336. Miljöfarliga egenskaper: Ej klassificerat. Klassificering (67/548/EEG) F;R11 Xi; R36 R Märkningsuppgifter. Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisade under punkt 16. Signalord: Fara Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att nman blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser: P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor- Rökning förbjuden. 1

2 P261 P280 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P VID INANDNING: Flytta personer till frisk luft och se till att personen vilar i en ställning som underlättar andningen. P VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. P314 Sök läkarthjälp vid obehag. Klassificering enligt ämnesdirektivet: F; R11- Xi; R36-R66-R67. För förklaring, se punkt 15. Betydelsefulla risker: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångorna kan spridas längs golvet och antändas av gnistor från t.ex. statisk elektricitet. Irriterar ögonen. Irriterar andningsorganen och huden. Ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen. Kemiskt namn CAS-nr EG-nr Halt % Symbol Faroangivelser Isopropanol ,9 GHS02 GHS07 F; Xi H225, H319, H336 R11, R36, R66, R67 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen. Inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Medvetslös person läggs i sidoläge, se till personen andas och har fria luftvägar. Ge syrgas eller konstgjord andning vid behov. Sök läkare vid medvetslöshet/ kvarstående besvär. Förtäring: Skölj munnen och ge ett par glas vatten eller annan dryck att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Sök läkare om större mängd förtärts. Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder/skor. Tvätta huden med tvål och vatten. Vid hudirritation sök läkare. Ögonkontakt: Spola genast ögonen rikligt med vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta ögonläkare vid bestående besvär De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs. 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel. Lämpliga släckmedel: Vattendimma, alkoholresistent skum, kolsyra eller pulver. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft och antändas av t.ex. statisk elektricitet. 2

3 5.3. Råd till bekämpningspersonalen. Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer. Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet Miljöskyddsåtgärder. Spill eller okontrollerade utsläpp i vattendrag skall genast larmas till de kommunala myndigheterna Metoder och material för inneslutning och sanering. Undvik gnistor. Absorbera inert. Spill samlas upp och lämnas för destruktion enligt gällande föreskrifter 6.4. Hänvisning till andra avsnitt. Använd skyddskläder som anges under punkt 8 i databladet. 7. Hantering och lagring 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering. Undvik spill, hud och ögonkontakt. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Avlägsna antändningskällor. Hantera ej i närheten av varma ytor eller utrustning som kan generera flammor eller gnistor Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet. Håll behållare väl tillslutna. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld Specifik slutanvändning. Identifierad användning för denna produkt anges i avsnitt Begränsning av exponering/personligt skydd 8.1. Kontrollparametrar. Ämnesnamn CAS-nr EG-nr Nivågräns Värde, NGV Isopropanol ppm 350 mg/m Begränsning av exponering. Andningsskydd: Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Handskydd. Nitrilhandskar rekommenderas. Ögonskydd: Vid risk för stänk använd skyddsglasögon eller visir. Takgränsvärde, TGV Korttidsvärde, KTV 250 ppm 600 mg/m3 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. Form/ Aggregationstillstånd: Vätska. Färg: Färglös. Lukt: Alkohollukt Löslig i vatten: Fullständigt. Kokpunkt: 82 C Densitet: 0,785 kg/dm3 (20 C) Ångdensitet (luft=1) >1 Ångtryck: 4,6 kpa (20 C) 3

4 Flampunkt: +-12 C Tändpunkt: 425 C Explosionsgränser: 2-12,7 % 9.2. Annan information 10. Stabilitet och reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Risken för farliga reaktioner Förhållanden som skall undvikas. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor Oförenliga material. Starka oxidationsmedel. Amider. Aldehyder Farliga sönderdelningsprodukter. Oxider av: Kol 11. Toxikologisk information Information om de toxikologiska effekterna. Inandning: Kan irritera andningsorganen. Ångorna kan göra att man blir dåsig och yr. Hudkontakt: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Stänk i ögonen: Irriterar ögonen. Kan ge sveda och rodnad. Förtäring: Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning. Förgiftning vid förtäring: LD50 Oralt råtta: 4700mg/kg kroppsvikt. Förgiftning vid inandning: LC50 Inhalerat råtta4h: 46-73mg/l. 12. Ekologisk information Ekotoxicitet. LC50 96h fisk: mg/l (Pimephales promelas) EC50 48h Daphnia: (Daphnia magna) Persistens och nedbrytbarhet. Produkten är lätt bionedbrytbar Bioackumuleringsförmåga. Bioackumuleras inte Rörlighet i jord. Produkten är löslig i vatten. 13. Avfallshantering Allmän information Får inte punkteras eller brännas. Inte ens i tomt tillstånd. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga vätskor, skall kastas bort i brandsäkra kärl Avfallsbehandlingsmetoder. Spill och avfall behandlas och undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. 4

5 14. Transportinformation Allmän information Använd skyddskläder vid hantering av produkten UN-nummer: ADR/RID/ADN 1219 IMDG 1219 ICAO ,2 Officiel Transportbenämning: Teknisk benämnin Isopropanol (Isopropylalkohol) 14.3 Faroklass för transport: ADR/RID/ADN Klass 3 ADR/RID/ADN klass Klass 3: Brandfarliga vätskor ADR etikett Nr. 3 IMDG Klass 3 ICAO Klass/riskgrupp Förpackningsgrupp: ADR/RID/ADN förpackningsgrupp IMDG förpackningsgrupp ICAO förpackningsgrupp II II II 14.5 Miljöfaror: Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne: Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: EMS FE, SD Hazchem-kod *2YE Faronr (ADR) 33 Tunnelrestriktioner (D/E) 15. Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. EU- Lagstiftning: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december m registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktivet 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 7893/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/105/EG och 2002/21/EG med ändringar. 16. Övrig information Eskil Åkerberg AB är anslutet till REPA-registret. Information kan fås från REPA:s kundtjänst, tel

6 Hela texten för Faroangivelser: H225: Mycket Brandfarlig vätska eller ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH 066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för gnistor/öppen låga/heta ytor Rökning förbjuden. P233: Behållaren skall vara väl tillsluten. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P280: Använd ögonskydd P : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P : Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omdelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P370+P378: VID BRAND: Släck branden med skum, koldioxid(co2), pulver eller vattendimma. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P403+p235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P501: Innehållet/Behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Hela texten för R-fraser: R11: Mycket brandfarligt R20/21/22: Farlig vid inandning, hudkontakt och förtäring. R36: Irriterar ögonen. R66: Upprepad kontaktkan ge torr hud eller hudsprickor. R67: Ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S-fraser: S2 : Förvaras oåtkomligt för barn. S7: Förpackningen förvaras väl tillsluten. S16: Förvaras åstskilt från antändningskällor Rökning för bjuden S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen. S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S56: Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Källor vid utarbetande av SDB: 1. Leverantörens SDB på Aceton. 2. CLP- förordningen (Eu- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008) 3. Kemikalieinspektionens (KEMI) klassificeringsbas. 4. Svensk författningssamling; Avfallsförordningen SFS 2001: Arbetsmiljöverkets författningssamling; Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:117 Utformning av SDB: et är utarbetat enligt CLP- förordningen (Eu- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008), KIFS 1998:8 samt KIFS 2005:7. Namn under punkt 3 följer Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG- harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2005:5. Anpasad till REACH- förordningen, EG 1907/2006 bilaga 3. Uppgifterna i detta SDB bedöms vara korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenheter men någon försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilken produkten skall användas 6

7 Utarbetad av: Per-Olof Persson 7

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja

SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja SÄKERHETSDATABLAD MOS 2 olja AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MOS 2 olja Produktnr. 11904 Internt Nr. 1120 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 16/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 15002 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) Omarbetad 19/11/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax SILIKON SPRAY (245) AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Turtle Wax SILIKON SPRAY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 10/06/2014 Revision 4 Ersätter datum 15/01/2013 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 14007 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome

SÄKERHETSDATABLAD Radiator Satin Chrome Omarbetad 16/08/2011 Ersätter datum 05/01/2009 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Internt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours

SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Omarbetad: 28/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Premium Gloss Colours Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Premium

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST

SÄKERHETSDATABLAD OX-79 ISOPLAST Omarbetad 16/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11475 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2013-04-06 Tryckdatum: 2013-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 501 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-03-05 Revisionsdatum: 2011-04-06 Tryckdatum: 2011-04-06 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul

SÄKERHETSDATABLAD BA Plast Siliconfri Gul SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 12117 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 26/09/2014 Revision 3 Ersätter datum 27/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD

SÄKERHETSDATABLAD ECO WATERGUARD Omarbetad 27/12/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/12/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11761 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul

SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul Omarbetad 30/09/2014 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Plamako Parafn Gul AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Plamako Paraffin Gul Produktnr. 12115

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray

SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD LRB 225 Oljespray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn LRB 225 Oljespray Produktnr. 12035 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 25/09/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD MASTER SNABBLACK NATOGRÖN AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn MASTER SNABBLACK NATOGRÖN Produktnr.

Läs mer

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD SANEGO FUKTUTDRIVARE AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn SANEGO FUKTUTDRIVARE Artikel nr 5018 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK

SÄKERHETSDATABLAD FLÄCK-VÄCK Omarbetad 03/01/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11758 Internt Nr. 70205 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT

SÄKERHETSDATABLAD GENTIAN BLUE GLOSS PAINT Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PBB, EPBB400, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer