LEVERANTÖRSHANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVERANTÖRSHANDLEDNING"

Transkript

1 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Cykelrengöring Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnr och ort 5220 Odense SØ Land Danmark Internet Telefon Webbplats: Namn E-post: Tfn: (arb.) Land Jacob Jensen Nödnummer Typ av assistans Öppettider FAROIDENTIFIERING GENERELLT Produkten är klassificerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och paketering av ämnen och blandningar, och om ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG och om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 som: GHS 05: Signalord: Fara Farofraser: H315 Forårsager hudirritation. Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Faro- och skyddsangivelser Sida 1 av 9

2 P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämnets namn Viktprocent CAS-nummer EGnummereg.nr REACH- Klassificering Alkyl-polyglykosid Ej registrerat GHS05 Eye Dam. 1 Alkyl C10-16 etersulfat, natriumsalt Ej registrerat GHS05 Eye Dam. 1 GHS07 Skin Irrit.2 H315 Glycerin Ej registrerat - Natriumglukonat Ej registrerat - Natriumsilikat Ej registrerat GHS05 Skin Corr. 1B H314 GHS07 STOT SE 3 H335 Natriumhydroxid Ej registrerat GHS05 Skin Corr. 1A H 314 Sida 2 av 9

3 KOMMENTARER OM SAMMANSÄTTNING Fullständiga H-fraser finns i avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN GENERELLT Uppsök läkare om symtomen kvarstår eller i tveksamma fall. Visa om möjligt detta säkerhetsdatablad. KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser, om det går lätt. Kontakt läkare/sjukvård omedelbart och fortsätt skölja. HUDKONTAKT Tvätta med rikliga mängder tvål och vatten. Uppsök läkare om hudirritation uppstår. INANDNING Vid andningsbesvär: Flytta den skadade till en plats med frisk luft. FÖRTÄRING Rengör munnen. Uppsök läkare om symtom uppstår. 5. BRANDBEKÄMPNING LÄMPLIGT BRANDSLÄCKMEDEL Alla SLÄCKNINGSMETODER SOM INTE REKOMMENDERAS PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID SLÄCKNING AV BRAND Bär ansiktsmask och heltäckande skyddsdräkt. ÖVRIG INFORMATION 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA PERSONAL Använd skyddsutrustning enligt beskrivning i avsnitt 8. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen. Bär skyddshandskar och skyddsglasögon. SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MILJÖN Får ej släppas ut i avlopp. Kontakta miljöskyddsmyndigheterna vid utsläpp i avlopp eller miljön. LÄMPLIGA METODER FÖR SKADEBEGRÄNSNING OCH RENGÖRING Sug upp med grus eller annat icke-reaktivt material. Skölj ej med vatten eller vattenbaserade rengöringsmedel. ÖVRIG INFORMATION Ingen 7. HANTERING OCH LAGRING Sida 3 av 9

4 HANTERING Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen. Bär skyddshandskar och skyddsglasögon. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de bärs igen. LAGRING Förvaras i tät, stängd behållare. Förvaras där temperaturen är C 8. EXPONERINGSBEGRÄNSNING/ PERSONLIGT SKYDD Beståndsdelar med arbetsmiljörelaterade gränsvärden CAS-nummer Ämnets namn Gränsvärde Anmärkning Natriumhydroxid 2 mg/m3 L (gränsvärde som inte får överskridas) Tekniska åtgärder Sörj för god ventilation. ANDNINGSSKYDD Ej nödvändigt HANDSKYDD Bär handskar godkända enligt: EN 374 Ögonskydd Tättslutande skyddsglasögon i enlighet med EN 166. Övriga åtgärder Byt skyddskläder om de har utsatts för produkten. Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Ta av förorenade kläder och tvätta dem innan de bärs igen. Sida 4 av 9

5 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Tillstånd/format Vätska Färg Rosa ph Lukt Fruktaktig Löslighet Löslig i vatten Kokpunkt Självantändningstemperatu r Brandrisk Densitet Viskositet Explosionsrisk 10. STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil vid rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. SITUATIONER SOM BÖR UNDVIKAS Temperaturer 60 C MATERIAL SOM SKA UNDVIKAS FARLIGA NEDBRYTNINGSPRODUKTER Vid upphettning bildas: CO, CO2 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut toxicitet: Låg Irritation: Skin Irrit. 2, irriterar huden Brännskada/frätskada: Eye Dam 1, orsakar allvarliga ögonskador Sensibilisering: Ingen sensibilisering Upprepad dostoxicitet: Ingen Karcinogenicitet: Ingen effekt Mutagenicitet: Ingen effekt Reproduktionstoxicitet: Ej klassificerat 12. MILJÖINFORMATION EKOLOGISK TOXICITET Låg toxicitet för vattenlevande organismer BESTÄNDIGHET OCH NEDBRYTNING Produkten är biologiskt nedbrytbar BIOACKUMULATION Låg potential MOBILITET I MARK Sida 5 av 9

6 Hög mobilitet RESULTAT AV PBT- OCH vpvb-bedömning ÖVRIG INFORMATION Ingen 13. AVFALLSHANTERING GENERELLT Rester deponeras hos kommunala återvinningscentraler. AVFALLSGRUPPER Avfallskod TRANSPORTINFORMATION Kemikalien är klassificerad som farligt gods: Ja Nej X Bedömning saknas 15. INFORMATION OM GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Produkten är klassificerad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och paketering av ämnen och blandningar, och om ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG och om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 som: GHS 05: Signalord: Fara Farofraser: H315 Forårsager hudirritation. Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Faro- och skyddsangivelser P102 Sida 6 av 9

7 Opbevares utilgængeligt for børn. Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Användningsbegränsningar: Får enligt dansk lagstiftning ej användas av personer under 18 års ålder. Särskilda utbildningskrav: Bedömning av kemikaliesäkerhet: 16. ÖVRIG INFORMATION Baseras på EU-förordning 1907/2006 (REACH). Källor: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre (danska arbetsmiljömyndighetens kungörelse nr 301, om bestämning av kodnummer) Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter (Kungörelse nr 21 av den 16 januari 1996, om lag om kemiska ämnen och produkter). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer [kemiske agenser] (danska arbetsmiljömyndighetens kungörelse nr 292, om arbete med ämnen och material [kemiska agenser]) Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø (kungörelse nr 559 om särskilda krav för t.ex. tillverkare, leverantörer och importörer av ämnen och material enligt lag om arbetsmiljö) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde (danska arbetsmiljömyndighetens kungörelse nr 239 om ungas arbete) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC (danska miljöstyrelsens kungörelse nr 1040, om begränsning av VOC) AT-vägledning C.0.1, augusti 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer (gränsvärden för ämnen och material). EU-förordning 1907/2006 (REACH). EU-förordning 1272/2008 (CLP). Sida 7 av 9

8 Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald (kungörelse nr 48, om avfall) EU-förordning 453/2010 (uppdatering av CLP). Förteckning över H-fraser i avsnitt 3: H 314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Forårsager hudirritation. Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Kan orsaka irritation i luftvägarna. REKOMMENDERAD UTBILDNING Informationen i den här leverantörshandledningen ska vara tillgänglig för alla som hanterar produkten. Sida 8 av 9

9 Sida 9 av 9

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL

SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SUPER SHINE SPECIAL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SUPER SHINE SPECIAL SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren

SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren Sprängaren Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Sprängaren SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack

SÄKERHETSDATABLAD. Lösningsmedel för schellack Recto Lösningsmedel för Schellack Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Recto Lösningsmedel för Schellack SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. SPADNS Reagent Solution_1010381 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML

SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML SÄKERHETSDATABLAD TRÖSKELSKYDDSMASSA 500ML AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 5/14/2014 1:15:28 PM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn TRÖSKELSKYDDSMASSA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt

SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt Luftvärmepump Tvätt Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Luftvärmepump Tvätt AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Luftvärmepump

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs

SÄKERHETSDATABLAD LA Fönsterputs SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer 11640 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 222-XXXX KEMI (Reg.nr): 505252-7 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer