GMM Global Asset Management AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GMM Global Asset Management AB"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB

2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget och dess styrelse 7 8. Fondens och fondandelarnas rättsliga karaktär 7 9. Köp och försäljning av fondandelar Förvaltningsarvoden Utdelning Skatteregler Skadestånd Upphörande och överlåtelse av fonden Övrig information 9 BILAGOR Bil. 1 Beräkningsexempel 11 Bil. 2 Fondens historiska avkastning 14 Bil. 3 Fondbestämmelser 15 Fondens namn är GMM Alfa ( ) nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt Lagen om värdepappersfonder (2004:46). Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje andel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondandelsägare svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Fonden är inte en juridisk person och kan således inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden riktar sig till allmänheten. De personer som deltar behöver inte ytterligare information, registrera sig eller vidta andra åtgärder än de som följer av svensk lagstiftning. Det åligger var och en som vill investera i GMM att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av en investerare utanför Sverige. Fondbolaget GMM Global Asset Management AB friskriver sig från allt ansvar att kontrollera om en investering från land utanför Sverige sker i enlighet med det landets lag. Det finns inga garantier för att en investering i GMM inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrig positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i GMM kan såväl öka som minska i värde, och det är inte heller säkert att den som investerar i GMM återfår hela det insatta kapitalet. En investering i GMM α bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande information eller eventuella anspråk på Fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om köp av andelar i GMM. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i GMM att göra sin egen bedömning av en investering och de eventuella risker som är förknippade därmed. 2

3 Sammanfattning GMM ( Fonden ) är en specialfond enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fonden är en hedgefond som förvaltas av GMM Global Asset Management AB ( Fondbolaget ). Fondens mål är att över tiden maximera värdetillväxten för andelsägarna oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden har för avsikt att skapa maximal avkastning genom aktivt, men väl avvägt, risktagande på den internationella valutamarknaden. Investeringarna kommer att göras så att diversifiering uppnås, där det förvaltade kapitalet placeras i olika positioner, instrument och på olika marknadsplatser globalt. Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden investerar i valutor. Fonden grundar sig på diskretionär analys som huvudsakligen har en fundamental inriktning. Varje enskild position utvärderas enligt en fastställd investeringsprocess. I Fondbolaget finns rutiner för riskmätning och riskkontroll. Funktionerna för internrevision och regelefterlevnad/compliance, som bolaget outsourcat, granskar bland annat riskmätning och riskkontroll, rutiner etc. Value at Risk (VaR)-beräkningar kommer att vara grund för Fondens riskmätning, vilka tas fram och följs upp av ett oberoende institut (SEB). Dessa riskrapporter publiceras dagligen oberoende av institutet. Det oberoende institutet möjliggör transparens så att fondandelsägarna på daglig basis kan följa resultat, riskberäkningar och andra finansiella nyckeltal över internet. I denna informationsbroschyr redogörs också för utdelning, avgifter och vissa skatteregler för andelsägarna och Fonden. Teckning respektive inlösen av andelar sker månadsvis. Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Huvudägare och VD är Peder Målerin, som har lång tids nationell och internationell erfarenhet av kapitalförvaltning, bland annat på Investor AB. Peder Målerin och partner J-O Modig, har personligen investerat en stor del av sina tillgångar i Fonden som ett uttryck för sin tilltro till förvaltningskonceptet och för att förvaltarens/förvaltarnas och andelsägarnas intressen ska sammanfalla. 3

4 1. Inledning GMM ( Fonden ) är en specialfond enligt Lagen om värdepappersfonder (2004:46). Fonden förvaltas av GMM Global Asset Management AB ( Fondbolaget ). Fondens mål är att över tiden maximera värdetillväxten för andelsägarna oberoende av den generella marknadsutvecklingen. Fonden har för avsikt att skapa maximal avkastning genom aktivt, men väl avvägt, risktagande på den internationella valutamarknaden. Fonden riktar sig mot investerare som vill investera i tillgångsklassen valutor. GMM kan också fungera som ett investeringsalternativ till andra investeringar, framförallt till fonder med aktierelaterad inriktning. Andelsägarna kommer att få tillgång till månatlig NAV-utveckling och kommer även att kunna följa resultat- och riskberäkningar dagligen via internet. Fondens mål är att långsiktigt, under en femårsperiod, maximera värdetillväxten för andelsägarna oberoende av den generella marknadsutvecklingen, till exempel på aktiemarknaden. Avsikten är att detta ska uppnås genom aktivt, men väl avvägt, risktagande på valutamarknaden. 2. Investeringsstrategi Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden investerar i valutor och arbetar på den globala, finansiella marknaden med olika valutainstrument. Fonden försöker att ta till vara på olika trender, felprissättningar, marknadsuppfattningar eller framtida förväntningar beträffande speciella länder eller regioner. Fonden grundar sig på diskretionär analys som huvudsakligen har en fundamental inriktning. Fonden arbetar långsiktigt. En övergripande strategi är att se till att diversifiering av investerings portföljen uppnås, där det förvaltade kapitalet placeras i olika positioner, instrument och på olika marknadsplatser. Ju lägre samvariationen är mellan placeringarna desto större är sannolikheten att rörelserna i den totala portföljen kan minska. Syftet är att skapa en investeringsportfölj där positionerna tillsammans har god avkastningspotential med inbördes låg korrelation, men även sträva efter att varje enskild position har en positiv potential. De enskilda positionerna utvärderas mot varandra i syfte att uppnå en optimal portföljsammansättning och ett väl avvägt risktagande för Fonden som helhet. I de fall större enskilda exponeringar bedöms kunna generera högre avkastning kan dock de möjligheter fondreglerna ger komma att utnyttjas. Fondens positionstagande bygger på tre olika huvudprinciper: Positiv räntestruktur Bygger på positiv räntemarginal relativt till någon annan enhet, inte korrelerat eller korrelerat till riktningsrörelser. Sådana positioner kan typiskt vara av längre duration. Relativt värde positioner Bygger på prisförändringar mellan olika finansiella instrument eller marknader. Sådana positioner kan vara av kortare eller längre duration. Riktningsbaserade positioner Bygger på trender och förväntade riktnings rörelser. Sådana positioner kan vara av kortare eller längre duration. Fondens medel investeras i olika valutainstrument så som terminskontrakt på valutor eller andra valutareglerade instrument. Användandet av derivatinstrument /optioner syftar till att skydda Fondens tillgångar, öka avkastningen och effektivisera fondförvaltningen genom att ingå i nya placeringar med önskad risknivå. Förvaltarna kan etablera sådana positioner att balansräkningen i betydande utsträckning kan överstiga fondkapitalet. Detta sker genom att utnyttja hävstång på ett kontrollerat sätt i syfte att öka avkastningen för fondandelsägarna. Detta kan tillämpas på samtliga delar i Fondens värde och alla Fondens olika typer av investeringar. 4

5 3. Investeringsprocess Den diskretionära förvaltningen innebär att varje position bedöms enskilt, och den utvärderas löpande enligt följande process: 1. Fundamental analys Den fundamentala analysen är av både makroekonomisk och politisk inriktning och erhålls av Fondens motparter, oberoende analysinstitut och andra marknadskontakter. Förvaltarna bildar sig en uppfattning om den enskilda positionens potential. Makroekonomisk och politisk analys utförs genom intern studie av rapporter. Vid behov kontaktas även externa ekonomer och experter. 2. Flödesanalys Flödesanalysen används för att identifiera finansiella kapitalströmmar som kan underlätta nya positionstagningar eller påverka den befintliga investeringsportföljen. Förvaltarna studerar kapitalflöden i syfte att förutsäga hur framtida flöden kan komma att fluktuera mellan olika länder och olika tillgångsslag. 3. Positiv räntestruktur Fonden strävar efter att investera i positioner där Fonden erhåller en positiv ränteskillnad, i likhet med investeringsstrategin. Positiv räntestruktur används även i investeringsprocessen som oberoende kriterier i analysen vid positionstagning. 4. Teknisk diskretionär analys Analysen används framförallt för att kunna bedöma timing, när det finns anledning att initiera eller avsluta en position. 5. Val av instrument. Med utgångspunkt av slutsatserna från ovanstående punkter fattar förvaltarna beslut om vilken typ av valutainstrument som erbjuder den maximalt riskjusterade avkastningen. 6. Risk management. Fonden använder olika scenarioanalyser i form av risk/reward som fastställs innan positioner initieras. Stresstester, samt väl avvägda investerings rutiner, skapar förutsättningar för en ansvarsfullrisknivå utan att begränsa möjligheterna till högsta möjliga avkastning. För varje enskild position i investerings portföljen definieras en kostnadsnivå, vilken i normala fall inte bör överskridas. Denna nivå bestäms vid positionens initierande och kontrolleras därefter regelbundet. 7. Portföljanalys. Samtliga positioner, enskilt och tillsammans i portföljen utvärderas dagligen av förvaltarna. 4. Restriktioner Fondens medel får placeras med beaktande av nedanstående begränsningar. I det fall Fonden vid något tillfälle överskrider begränsningarna nedan ska andra finansiella instrument avyttras tills så inte längre är fallet, så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till andelsägarnas intressen. 1. Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, samt på någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel får huvudsakligen ske på sådana marknader inom EU och EFTA samt Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Fonden kan komma att placera högst till 40 procent av Fondens värde i andra geografiska områden än de som anges i föregående stycke. En förutsättning för handel vid ovanstående auktoriserade marknadsplatser och andra reglerade marknader är att dessa står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 2. Innehavet av överlåtbara värdepapper med vidhängande derivat/optioner hänförliga till samma emittent får uppgå till högst 30 procent av Fondens värde. 3. För räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig myndighet i ett land som angivits under punkt 1 ovan eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera av dessa länder är medlemmar, får innehavet uppgå till högst 100 procent av Fondens värde förutsatt att sådant innehav härrör från minst två olika emissioner. 4. Innehav av andelar i andra fonder, fondföretag eller utländskt fondbolag som ej 5

6 förvaltas av Fondbolaget får uppgå till högst 10 procent av Fondens värde och motsvara högst 30 procent av andelarna i respektive fond/fondföretag. 5. Högst 50 procent av Fondens värde får användas för att erlägga premium för köpta optioner. 6. Det säkerhetskrav Fonden vid var tidpunkt får vara utsatt för med anledning av utfärdade optioner är högst 30 procent av Fondens värde. Det totala säkerhetskrav som Fonden får vara utsatt för med anledning av handeln med optioner, terminskontrakt, eller swap avtal är maximalt 80 procent av Fondens värde. I ovanstående beräkningar ska ej inkluderas sålda optioner där förlustrisken är helt eliminerad på grund av att underliggande finansiella instrument innehas i portföljen. 7. Fonden har rätt att uppta penninglån till belopp ej överstigande 50 procent av Fondens värde och med maximal löptid på tre månader. Härvidlag kan pantsättning av Fondens tillgångar ske. Eventuell pantsättning för krediter räknas ej som säkerhetskrav enligt ovan. 8. Pantsättning för krediter enligt punkt 7 ovan och säkerhetskrav enligt punkt 6 ovan får tillsammans ej överskrida 100 procent av Fondens värde. 9. Fondens köp och försäljning av optioner, terminskontrakt och samtliga andra instrument enligt ovan syftar till att befrämja en stabil utveckling av Fonden. Härmed avses att en mindre del av Fondens tillgångar rimligen ska förväntas förslå till att infria varje faktisk eller potentiell förpliktelse som föreligger eller kan komma att uppstå till följd av köp och försäljning av angivna finansiella instrument. 10. Medel placerade på konto hos kreditinstitut som är bank får uppgå till 40 procent av Fondens värde. Undantag enligt 5 kap 11 LIF. 5. Riskkontroll Riskkontrollen är en viktig del av Fondens verksamhet. Fondbolaget identifierar olika typer av risker (ex. marknadsrisker, kreditrisker, marknadslikviditetsrisker, administrativa och legala risker) och fastställer ramarna för förvaltningsverksamheten med fond bestämmelserna som utgångspunkt. Marknadsriskerna analyseras kontinuerligt av förvaltarna. Risken i portföljen mäts enligt Value at Risk (VaR). Med denna utvärderingsmetod med vedertagna statistiska modeller beräknas en matematisk sannolikhet för framtida utfall. Ett oberoende institut kontrollerar Fondens totala riskutnyttjande mot underliggande förvaltade kapital. Detta för att ytterligare skärpa kontrollen av Fondens totala riskhantering. Det oberoende institutet tillhandahåller också daglig riskrapportering vilket möjliggör transparens. Därmed kan fondandelsägarna följa resultat, riskberäkningar och andra finansiella nyckeltal över internet. Fondens placeringar, samt försäljning, inlösen och värdering av fondandelar, sker i enlighet med fondbestämmelserna och Lagen om investeringsfonder (2004:46). Fonden handlar i huvudsak med instrument och motparter där kreditrisken är låg. Investeringsaktiviteten kommer att bli fokuserad på större globala motparter med hög investeringsgrad till exempel enligt Standard & Poor s. De externa revisorerna har, förutom sina lagstadgade uppgifter, även i uppdrag att särskilt granska rutinerna för riskmätning och riskkontroll. Om fondandelsvärdet, justerat för utdelning, skulle minska med tjugo procent räknat från räkenskapsårets början upphör Fondens aktiva risktagande, och existerande positioner avvecklas. Efter det att fondandelsägarna givits möjlighet till inlösen återupptas förvaltningen av det återstående kapitalet. Fondens risknivå bör, i ett långsiktigt perspektiv, ligga lägre än aktiekursens risknivå. Risken i portföljen mäts enligt Value at Risk (VaR) med ett konfidensintervall på 95 procent och beräknas på en tidshorisont av en dag. Utifrån denna utvärdering beräknas en matematisk sannolikhet för framtida utfall med vedertagna statistiska modeller. Fondens maximala riskutnyttjande kan uppgå till ett VaR på 4,0 procent. 6

7 6. Förvaltare Peder Målerin (f 1959) är vd, förvaltare och huvudägare i GMM Global Asset Management AB. Målerin har lång erfarenhet från finansbranschen, med eget portföljansvar i tillgångsklasserna valuta och räntor sedan Målerin grundade GMM Global Asset Management AB Dessförinnan arbetade Målerin som portföljförvaltare inom Investor AB:s tradingverksamhet under åtta år. Åren tjänstgjorde han för Euroc Capital Corporation i Schweiz, där han arbetade med moderbolagets ränteexponering och räntehandel. Från 1989 och fram till 1993 förvaltade Målerin som chefshandlare, på SCA Capital Corporation i Schweiz, stora delar av moderbolaget SCA:s utländska tillgångar, både inom ränte- och valutamarknad. Perioden 1986 till 1989 hade Målerin en anställning som kundhandlare inom Treasuryavdelningen på Förenings- Bankernas Bank. J-O Modig (f.1963), förvaltare och partner. Modig är civilekonom med över 20 års erfarenhet från finansbranschen med eget portföljansvar sedan 1991 i tillgångsklassen valuta. Modigs tidigare arbetsgivare har varit ABB Treasury Center Sweden AB, Stora Financial Services AB och SEB. Modig har varit verksam på olika marknadsplatser såsom Emerging markets och interbank, med portföljansvar i tillgångsklasserna valutor, räntor och råvaror. Sedan september 2009 är Modig partner i GMM Global Asset Management AB. Portföljförvaltarna har investerat en betydande del av sina personliga tillgångar i Fonden som ett uttryck för sin tilltro till förvaltningskonceptet och för att förvaltarnas och andelsägarnas intressen ska sammanfalla. 7. Fondbolaget och dess styrelse Fonden GMM Alfa (ISIN: SE ) förvaltas av GMM Global Asset Management AB ( Fondbolaget ), organisationsnummer GMM Global Asset Management AB bildades 2003 och har ett aktiekapital om SEK Fondbolaget ägs av GMM Global Invest AB och Uwear Trading AB. Bolaget har sitt säte i Stockholm med adress: Herserudsvägen 18 Box Lidingö Styrelseledamöter Ulf Egestrand, ordförande, konsult, Seoul Syd Korea Peder Målerin, vd, förvaltare och huvudägare i GMM Global Asset Management AB Svante Kandell, civilekonom, vd och huvudägare i Treasury Management SA, Neuchatel, Schweiz Jan-Olof Modig, förvaltare, partner Ledande befattningsinnehavare i fondbolaget Peder Målerin, vd, grundare och ansvarig förvaltare J-O Modig, förvaltare och partner Ulf Egestrand, vice vd 8. Fondens och fondandelarnas rättsliga karaktär Fonden är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om värdepappersfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Fondförmögenheten ägs gemensamt av fondandelsägarna och varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Förvaltningen av 7

8 Fonden utförs av Fondbolaget som även står under Finansinspektionens tillsyn. Fondbolaget företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör Fonden, eftersom Fonden inte kan förvärva eller ikläda sig skyldigheter. Fonden är dock ett självständigt skattesubjekt. Fondens tillgångar förvaras hos förvaringsinstitutet. 9. Köp och försäljning av fondandelar Fondandelar tecknas hos Fondbolaget vid månadsskifte. Information om teckning erhålls hos Fondbolaget. Lägsta första teckning i Fonden uppgår till kronor, därefter multiplar av kronor per teckningstillfälle. Det är inte möjligt att begränsa tecknings- och inlösenorder. Anmälan om nyteckning ska vara fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar före sista bankdagen vid månadsskiftet. Likvid för tecknat belopp ska vara Fonden tillhanda på anvisat konto sista bankdagen före månadsskifte. Ingen extra inträdesavgift tas ut utöver ordinarie förvaltningsavgifter. Fondbolaget kan vid respektive teckningstillfälle bestämma ett högsta totalt belopp för teckning för att begränsa det ytterligare kapital som ska förvaltas. Detta sker i syfte att förvaltningen vid varje tillfälle ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Om ett högsta belopp för teckning beslutas kommer Fondbolaget att informera om detta. Försäljningspriset är fondandelarnas värde vid utgången av föregående kvartals sista bankdag. Inlösen av fondandelar kan begäras vid varje månadsskifte. Begäran om inlösen av fondandel ska vara Fondbolaget tillhanda senast tio bankdagar före månadsskiftets utgång. Inlösen sker avgiftsfritt och inlösenpriset är fondandelarnas värde vid utgången av månadens sista bankdag. Likvid utbetalas senast 15 bankdagar efter inlösendagen. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare. 10. Förvaltningsarvoden Fonden erlägger till Fondbolaget en ersättning för dess förvaltning, administration och bokföring, samt ersättning för tillsynskostnad till Finansinspektionen och Förvaringsinstitutet. Ersättning till Fondbolaget utgår dels som en fast avgift, dels som en resultatbaserad ersättning. Inga avgifter tas ut för teckning eller inlösen. Den fasta avgiften erläggs i form av en årlig förvaltningsavgift. Gällande förvaltningsavgift är 1,5 procent. Ersättningen erläggs månadsvis med 0,125 procent, beräknat på fondandelsvärdet sista bankdag föregående månad, minus eventuell försäljning, samt på köpeskilling vid nyteckning av fondandelar. Detta är det högsta fasta avgiften som får tas ur Fonden. Den resultatbaserade ersättningen utgörs av 20 procent av värdestegringen efter avdrag för förvaltningsavgiften och efter avdrag för en tröskel motsvarande räntan på STIBORfixing på 1-månadsränta, genomsnittsvärde av varje månads tre sista bankdagar. Den resultatbaserade ersättningen erläggs efter varje finansiellt år. I det fall Fonden uppvisar förlust måste denna negativa avkastning först återvinnas innan prestationsbaserad ersättning erläggs ( High water mark ). 11. Utdelning Fonden lämnar inte utdelning. 12. Skatteregler för fonden och fondandelsägarna Den 1 januari 2012 trädde nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft som förändrade fondens skattesituation. schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). En svensk fond är inte skatteskyldig. Istället beskattas fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige för sitt innehav genom en Schablonintäkten beskattas för fysiska personer med 30 procent. Detta ger en faktisk skatt på 0,1 8

9 procent av fondvärdet. Undantag görs för fondandelsägare med en schablonintäkt på mindre än 200 kronor. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt. För juridiska personer och fondandelsägare bosatta i utlandet gäller särskilda regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. 13. Skadestånd Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I övrigt regleras fondbolagets och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 2 kap. 21 lagen om värdepappersfonder. 14. Upphörande och överlåtelse av fonden Om Fondbolaget upphör med förvaltning av Fonden, träder i likvidation, försätts i konkurs eller om Finansinspektionens tillstånd återkallas ska förvaltningen av Fonden övertas av Förvaringsinstitutet. Om fondförvaltningen därefter inte övertas av ett av Finansinspektionen godkänt fondbolag ska Fonden upplösas genom att tillgångarna avyttras och nettobehållningen utskiftas till fondandelsägarna. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos Fondbolaget samt förvaringsinstitutet. 15. Fondens historiska avkastning Uppgift om fondens historiska avkastning finns efter fondbestämmelserna i denna informationsbroschyr. 16. Övrig information Finansinspektionens tillstånd erhölls 25 juni Årsberättelse och halvårsredogörelse kan erhållas från Fondbolaget eller från förvaringsinstitutet. I årsberättelsen kan uppgifter om Fondens resultat och utveckling de tre senaste åren finnas då det är tillämpligt. I årsberättelsen kan också uppgifter om av Fonden erlagda ersättningar till fondbolag eller förvaringsinstitut föregående år finnas. 9

10 a) Regelefterlevnad (Compliance) Fondbolaget har en särskild compliancefunktion som arbetar oberoende från den övriga verksamheten och ansvarar för kontroll och regelefterlevnad samt information till och utbildning av de anställda. Den compliance som utförs enligt uppdragsavtal av PG Magnusson Advokatbyrå AB arbetar efter instruktioner fastställda av Fondbolagets styrelse och rapporterar direkt till styrelsen. b) Internrevision Fondbolaget har upprättat en funktion för internrevision som är åtskild från och oberoende av verksamheten i övrigt. Lüsch & Co Revision AB har fått i uppdrag att tillhandahålla denna funktion som har till uppdrag att undersöka och bedöma om fondbolagets system interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisionen ska också verka för förbättringar. Funktionen övervakar olika funktioner i verksamheten och rapporterar till styrelsen. c) Uppdragsavtal Fondbolaget har outsourcat ansvaret för bolagets olika funktioner som regelefterlevnad/compliance-officer till PG Magnusson Advokatbyrå AB samt funktionen för internrevision till Lüsch & Co Revision AB. En del andra administrativa funktioner finns också outsourcade. d) Värdering Fondens värde beräknas som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Som tillgångar räknas likvida medel, finansiella instrument och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning. Adresser Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ) SE Stockholm Fondens innehav av finansiella instrument och valutainvesteringar ska värderas till gällande marknadskurs vid månadens sista kalenderdag. Marknadsvärdet på OTCderivat baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom FX terminsvärdering. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. Saknas marknadsvärdet på rapportdagen ska en uppskattning av värdet göras. Värderingen ska präglas av viss försiktighet och överensstämma med god redovisningssed. Som skulder räknas upplupen ersättning enl. 10 (Fondbolagets ersättning från Fonden), skatter och övriga skulder. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Indikativt NAV och fondandelsvärde beräknas och finns normalt tillgängligt varje bankdag till fondandelsägarna via internet. Verkligt NAV och fondandelsvärde publiceras månatligen, normalt inom en vecka efter månadsskifte, och meddelas samtidigt fondandelsägarna och Fondbolagets styrelse, vilket innebär en avvikelse från 4 kap 10 LIF. Det antal fondandelar som en enskild fondandelägare innehar justeras vid räkenskapsårets utgång, eller vid emission på grund av inlösen, efter att ersättning har utgått till Fondbolaget enligt 10. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare. Finansiella instrument och valutainvesteringar ska värderas till gällande marknadskurs vid månadens sista kalenderdag. Marknadsvärdet på OTC-derivat baseras på vanligen använda värderingsmodeller. Revisorer: PWC Peter Nilsson, auktoriserad revisor Torsgatan 21 SE Stockholm 10

11 Bilaga 1 Beräkning av arvode och fondandelsvärden Exemplet visar arvodesberäkning för fyra investerare som tecknar andelar i Fonden med olika investeringsprofil. Investerare 1 och investerare 2 köper vardera 1 post om kronor den 1:a januari, vilket ger exakt 1,0000 andelar vardera. Investerare 2 investerar ytterligare kronor den 1:a april, men då substansvärdet nu är högre ( kronor per andel) ger denna investering endast ytterligare 0,9091 andelar ytterligare. Under resten av året investerar varken investerare 1 eller investerare 2 något mer så deras antal andelar förblir på 1,0000 respektive 1,9091. På motsvarande sätt kan man i tabellen följa hur investerare 3 och 4 investerar. Även under andra året görs en del nyinvesteringar vilket framgår av tabell. I exemplet följs de fyra investerarna under två år, då fondandelsvärdet ökar och minskar. I den lilla tabellen överst till vänster respektive år visas substansvärdet per andel i början av de månader då investeringar sker, samt vid årets slut. De olika investerarna investerar alltid jämna multiplar av kronor, men beroende på substansvärdet vid investeringstillfället ger detta belopp alltså olika antal andelar. Utgående fondvärde vid årets slut ges av antal andelar multiplicerat med substansvärde. Förvaltningsavgiften visas ej separat men är redan avdragen i substansvärdet. Inga insättningsoch uttagsavgifter tillämpas. Referensportfölj, är en tröskel som ska uppnås innan performancearvodet tas ut. Tröskeln ges av räntan på statsskuldväxlar definierad genom STIBOR-fixing på 1-månadersränta, genomsnittsvärde av varje månads tre sista bankdagar, avrundat till 2 decimaler. STIBOR-räntan uttrycks som en årsränta och är ansatt till 3,5 procent i exemplet. Räntekonvention Actual/360. Räntan kapitaliseras varje månad, vilket ger ränta på ränta-effekt efterföljande månad. Performance räknas som utgående substansvärde minus referensportföljen. Performancearvo- de tas ut med 20 procent av performance. Detta dras av från värdet från det utgående fondandelsvärdet, vilket ger värdet efter betalt arvode. GMM α tar endast ut performanceavgift på helårsbasis i efterskott eller vid händelse av inlösen. I exemplet visas vilken performanceavgift de olika investerarna får betala. För investerare 3 har ingen värdeökning skett under det andra halvåret av År 1, varför performance understiger referensportföljen, och inget performancearvode utgår. Det nya fondandelsvärdet ( kurs ) utgår från den fondandelsägare som ska betala det högsta prestationsbaserade arvodet per andel (investerare 1 i exemplet). Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i Fonden. High Water Mark (HWM) tillämpas, och fungerar så att om en investerares andelar sjunker i marknadsvärde och sedan stiger igen så betalas inget performancearvode för stigningen förrän man nått över HWM, i detta fall det tidigare marknadsvärdet. HWM är det högsta av referensportföljen och marknadsvärdet efter betalt arvode vid årsskiftet. Detta värde räknas sedan upp varje månad med månadens ränta, STIBOR-månad. För investerare 3 i exemplet utgår således beräkningen av referensportföljen för år 2 från kronor, inte från kronor, vilket gör att performancearvodet för år 2 blir lägre. För att investerare 3 ska behöva betala performancearvode för denna investering måste således först värdet av dessa andelar överstiga den ackumulerade tröskeln för den tid han/hon haft pengarna innestående, eftersom detta värde överstiger tidigare marknadsvärdet. Då detta sker blir det endast performancearvode för överskjutande belopp. För den nyinvestering som investerare 3 gör 1:a april år 3 utfaller performancearvode däremot direkt med värdestegringen av dessa andelar. I det fall en investerare löser in hela eller delar av sitt innehav vid ett annat månadsskifte än årsskiftet så får han/hon erlägga det upplupna performancearvodet för de aktuella andelarna, om sådant finns, vid inlösen. Efter detta sker en emission för de kvarvarande andelarna. 11

12 År 1. Substansvärde per andel 1:a januari Substansvärde per andel 1:a april Substansvärde per andel 1:a juli Substansvärde per andel :a oktober Utgående substansvärde :a december Investerare 1 Investerare 2 Investerare 3 Investerare 4 Total 1-4 Investering 1:a januari Andelar 1,0000 1,0000 2,0000 Investering 1:a april Andelar 1,0000 1,9091 2,9091 Investering 1:a juli Andelar 1,0000 1,9091 1,6667 4,5758 Investering 1:a oktober Andelar 1,0000 1,9091 1,6667 0,9091 5,4849 Utgående fondandelsvärde :a december Referensportfölj (med tröskel STIBOR 1-mån = 3.5% )*) HWM Performance Performancearvode = 20% av performance Performancearvode per andel medelvärde Värde efter betalt performancearvode **) HWM HWM HWM NAV efter arvode Nytt Fondandelsvärde Kurs Fondandelar antal Efter emission ,0000 1,9237 1,7135 0,9206 5,

13 År 2. Substansvärde per andel 1:a januari Substansvärde per andel 1:a mars Substansvärde per andel 1:a april Substansvärde per andel 1:a maj Utgående substansvärde 31:a december Investerare 1 Investerare 2 Investerare 3 Investerare 4 Total 1-4 Investering 1:a mars Andelar 1,000 2,7570 1,7135 0,9206 6, 3911 Investering 1:a april Andelar 1,000 2,7570 2,4827 0,9206 7,1603 Investering 1:a maj Andelar 1,000 2,7570 2,4827 1,6898 7,9295 Utgående fondandelsvärde :a december Referensportfölj (med tröskel STIBOR 1-mån = 3.5% )*) Performance Performancearvode = 20% av performance Performancearvode per andel Värde efter betalt performancearvode **) HWM HWM HWM HWM NAV efter arvode Nytt Fondandelsvärde Kurs Fondandelar antal Efter emission 1,0000 2,7603 2,5024 1,7036 7,9663 *) Referensportföljen utgår från investerat belopp, som räknas upp med ränta STIBOR 1-mån, i exemplet är räntan konstant 3,5% genom de två åren. Räntan kapitaliseras varje månad, nästa månads ränta räknas på det nya beloppet; räntekonvention Actual/360. **) Värde efter betalt performancearvode är t ex för investerare 1: = kronor. För investerare 1 är detta samtidigt lika med HWM vid årsskiftet eftersom det överstiger referensportföljen. 13

14 Bilaga 2 Fondens historiska avkastning efter avgifter Månads avkastning % Helårs- År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec avkastning ,74 1,11 0,70 0,63 6, ,84 1,55 0,49-0,66 0,40-0,99-0,13 0,02 0,65 0,94 1,66 1,55 6, ,34 2,31 0,25 0,18 1,41 2,45 0,26-2,55 2,85 0,62 0,80 1,00 8, ,37-0,87 0,25 0,38-2,42 1,63 0,34 1,38-1,61 2,26 1,19 1,85 4, ,99-0,27 1,79 0,59 0,17 1,92 0,97 1,94 3,10 0,14-1,61 1,42 13, ,05 2,78-2,31 3,63 2,33 1,49 2,47 0,00 2,31 4,33 0,74 1,37 19, ,65 0,14-2,33 0,12-1,03-0,09-0,10-0,78 1,43 0,99 1,09-0,08-0, ,86 0,51 1,70 0,44 2,45 0,48 0,14 0,59 2,01 0,26 0,12 0,46 10, ,62 1,29 0,07 0,96-1,65 2,04 0,88 0,20 0,85-1,92-0,68 1,12 3, ,54 1,58 1,10-1,04 0,88-0,43 2,43 0,41 0,43 0,60 0,13 0,23 7, ,37-1,80 0,04 1,09-0,25 1,15-1,92-1,32-0,68 0,60 2,00 1,04 0, ,34 0,33 1,03-0,44-1,33-0,24-0,32 Värdeutveckling för fonden som helhet kan avvika från en individuell investerares värdeutveckling eftersom prestationsbaserat arvode beräknas individuellt. 14

15 Bilaga 3 Fondbestämmelser Fondbestämmelserna fastställdes av GMM Global Asset Management AB:s styrelse den 21 juli 2006 och godkändes av Finansinspektionen den 13 februari Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GMM, nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enl. Lagen om värdepappersfonder (2004:46). Fondförmögenheten ägs av andelsägarna gemensamt och varje andel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fondandelsägare svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. Fonden är ej en juridisk person och kan således ej förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter (jämför 2). Fonden riktar sig till allmänheten. Det åligger var och en som vill investera i Fonden att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av en investerare utanför Sverige. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av GMM Global Asset Management AB, med organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. Fondbolaget företräder andelsägarna och beslutar över den egendom som ingår i Fonden. Fondbolaget ägs av GMM Global Invest AB och Uwear Trading AB. 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutets uppgifter är bland annat att ta emot och förvara Fondens egendom samt att se till att värdering, inlösen och försäljning av fondandelar sker i enlighet med lag, föreskrifter och dessa fondbestämmelser. 4 Fondens mål Fondens mål är att långsiktigt, under en femårsperiod, maximera värdetillväxten för andelsägarna oberoende av den generella marknadsutvecklingen, till exempel på aktiemarknaden. Avsikten är att detta ska uppnås genom aktivt, men väl avvägt, risktagande på nationella och internationella ränte- och valutamarknader. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en global fond, som är verksam på varierande finansiella marknader, med inriktning på ränte- och valutamarknader. Fondens medel kan investeras i följande tillgångsslag: 1. Överlåtbara värdepapper. I förvaltningen kan även ingås avtal om repor och återköpstransaktioner av överlåtbara värdepapper enligt branschpraxis. 2. Penningmarknadsinstrument 3. Derivatinstrument avseende räntor och valutor. 4. Fondandelar 5. Konto i kreditinstitut Fonden kommer huvudsakligen att investera enligt följande strategier: Positiv räntestruktur Relativt värde-positioner Riktningsbaserade positioner Portföljens durationsintervall är satt från en dag till 5 år. Fondens risknivå bör ligga lägre än aktiekursens risknivå i ett långsiktigt perspektiv. Risken i portföljen mäts enligt Value at Risk (VaR) med ett konfidensintervall på 95 procent och beräknas på en tidshorisont av 1 dag. Utifrån denna utvärdering beräknas en matematisk sannolikhet för framtida utfall med vedertagna statistiska modeller. Fondens maximala riskutnyttjande kan uppgå till ett VaR på 4 procent. I det fall fondandelsvärdet justerat för utdelning har minskat med 20 procent räknat från räkenskapsårets början ska Fondens aktiva risktagande upphöra och existerande positioner stängas på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intresse inte ytterligare skadas. Fondbolaget ska skicka ett skriftligt meddelande till fondandelsägarna senast tredje bankdagen efter att denna värdeminskning har konstaterats. Det är möjligt att fondandelsägarnas då konstaterade förlust överstiger nämnda 20 procent, exempelvis på grund av att marknadspriserna kan ha rört sig mycket eller att transaktionskostnaderna har varit höga. Fondandelsägarna har rätt att begära inlösen av sina fondandelar under en period på femton bankdagar efter att Fondbolaget har avsänt meddelandet om värdeminskningen. Denna inlösen behöver ej sammanfalla med ett månadsskifte. Inlösendagen är den femtonde bankdagen efter att Fondbolaget har avsänt meddelandet och inlösenpriset är fondandelens värde denna dag. Förvaltningen av resterande fondkapital återupptas därefter i efterföljande månads första bankdag. Fonden kan komma att stänga ner sina positioner under korta perioder om marknadsförutsättningarna är sådana att förvaltningen försvåras av den marknadsvolatilitet som råder vid ett visst tillfälle. Fonden har beviljats ett antal undantag från Lagen om värdepappersfonder (2004:46) och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11), avseende Fondens placeringsinriktning. Aktuella paragrafer anges efter respektive punkt. 1. Innehavet av överlåtbara värdepapper med vidhängande derivat/ optioner hänförliga till samma emittent får uppgå till högst 30 procent av Fondens värde. Undantag från 5 kap 6 första stycket, andra stycket punkten 3 och tredje stycket samt 5 kap 13 första stycket LIF. 2. För räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig myndighet som beskrivs i 6 nedan eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera av dessa länder, får innehavet uppgå till högst 100 procent av Fondens värde förutsatt att sådant innehav härrör från minst två olika 15

16 emissioner. Undantag enligt 5 kap 6 andra stycket punkten 1 LIF. 3. Innehav av andelar i andra fonder eller fondföretag får uppgå till högst 10 procent av Fondens värde och motsvara högst 30 procent av andelarna i respektive fond/fondföretag. Undantag enligt 5 kap 19 punkten 4 LIF. 4. Fonden avser att utnyttja hävstång på ett kontrollerat sätt i syfte att öka avkastningen för fondandelsägarna. Detta kan tillämpas på samtliga delar av Fondens värde och alla Fondens investeringar. Däremot begränsas omfattningen av att VaR ej får överstiga 4,0 procent enligt 5 sjätte stycket i dessa fondbestämmelser. Undantag enligt 5 kap 13 andra stycket LIF och 16 kap 6 FFFS 2008: Fonden har rätt att uppta penninglån till belopp ej överstigande 50 procent av Fondens värde och med maximal löptid på tre månader. Undantag enligt 5 kap 23 punkten Fonden får sälja överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument som den ej förfogar över vid affärstidpunkten. Undantag enligt 5 kap. 23 första stycket punkten 3 LIF. 7. Fondens handel med derivatinstrument får med undantag från 16 kap. 8 FFFS 2008:11 ske utan beaktande av reglerna om täckning i 16 kap. 8 FFFS 2008:11 och kan leda till negativ exponering i enskild valuta och enskild räntemarknad. 8. Högst 50 procent av Fondens värde får användas för att erlägga premium för köpta optioner. 9. Det säkerhetskrav Fonden vid var tidpunkt får vara utsatt för med anledning av utfärdade optioner är högst 30 procent av Fondens värde. Det totala säkerhetskrav som Fonden får vara utsatt för med anledning av handeln med optioner, terminskontrakt, eller swapavtal är maximalt 80 procent av Fondens värde. I ovanstående beräkningar ska ej inkluderas sålda optioner där förlustrisken är helt eliminerad på grund av att underliggande finansiella instrument innehas i portföljen. 10. Pantsättning för penninglån enligt 5 punkt 5 och säkerhetskrav enligt 5 punkt 1 får tillsammans ej överskrida 100 procent av Fondens värde. 11 Medel placerade på konto hos kreditinstitut som är bank får uppgå till 40 procent av Fondens värde. Undantag enligt 5 kap 11 LIF. 6 Marknadsplatser Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES samt på någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Handel får huvudsakligen ske på sådana marknader inom EU och EFTA samt Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Fonden kan komma att placera högst till 40 procent av Fondens värde i andra geografiska områden än de som anges i föregående stycke. En förutsättning för handel vid ovannämnda reglerade marknader eller motsvarande marknader eller andra marknader som är reglerade och öppna för allmänheten är att dessa står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 7 Särskild placeringsinriktning 1. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penning marknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LIF. 2. Fonden använder derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. 3. Fonden får använda derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 andra stycket LIF (s.k. OTC-derivat). 4. Fondens handel med derivatinstrument får med undantag från 16 kap. 8 FFFS 2008:11 ske utan beaktande av reglerna om täckning i 16 kap. 8 FFFS 2008:11 och kan leda till negativ exponering i enskild valuta och enskild räntemarknad. 5. Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 16 kap. 10 FFFS 2008:11 för att skapa hävstång i fonden. 8 Värdering Fondens värde beräknas som skillnaden mellan tillgångar och skulder. Som tillgångar räknas likvida medel, finansiella instrument och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning. Fondens innehav av finansiella instrument och valutainvesteringar ska värderas till gällande marknadskurs vid månadens sista kalenderdag. Marknadsvärdet på OTC-derivat baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom FX terminsvärdering. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart. Saknas marknadsvärdet på rapportdagen ska en uppskattning av värdet göras. Värderingen ska präglas av viss försiktighet och överensstämma med god redovisningssed. Som skulder räknas upplupen ersättning enl. 10 (Fondbolagets ersättning från Fonden), skatter och övriga skulder. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Indikativt NAV och fondandelsvärde beräknas och finns normalt tillgängligt varje bankdag till fondandelsägarna via web. Verkligt NAV och fondandelsvärde publiceras månatligen, normalt inom en vecka efter månadsskifte, och meddelas samtidigt fondandelsägarna och Fondbolagets styrelse, vilket innebär en avvikelse från 4 kap 10 LIF. Det antal fondandelar som en enskild fondandelägare innehar justeras vid räkenskapsårets utgång, eller vid emission på grund av inlösen, efter att ersättning har utgått till Fondbolaget enligt 10. Fondbolaget för register över samtliga andelsägare. 9 Teckning och inlösen av fondandelar Fondbolaget utger fondandelar. Minsta belopp vid första teckning är kronor och därefter multiplar av per teckningstillfälle. Anmälan om teckning ska vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före månadsskiftet. Anmälan ska ske skriftligt på särskild blankett, vilken tillhandahålls av Fondbolaget. Betalningslikviden ska transfereras till på blanketten angivet konto senast sista bankdagen före aktuell månad. 16

17 Teckningsdag är första bankdagen i aktuell månad. Teckningspriset är ej känt då begäran om teckning lämnas till Fondbolaget. Antalet andelar som det tecknade beloppet resulterat i meddelas fondandelsägaren senast tionde bankdagen efter aktuell månad. Vid teckning av fondandelar kan Fondbolaget ta ut en inträdesavgift om högst 1 procent av teckningsbeloppet. Anmälan om inlösen ska ske skriftligt på särskild blankett, och vara Fondbolaget tillhanda senast 10 bankdagar före aktuell månad. Fondandelar inlöses avgiftsfritt vid månadsskiften, vilket innebär en avvikelse från 4 kap 13 LIF. Inlösenpriset för en fondandel uppgår till värdet av fondandelen på inlösendagen. Inlösenspriset beräknas på den första bankdagen av aktuell månad och är således inte känt då begäran om inlösen inlämnas. Likvid vid inlösen ska utbetalas senast 10 bankdagar efter inlösendagen. Begärd inlösen kan ej återkallas om ej Fondbolaget medger detta. Det är ej möjligt att limitera order om inlösen av fondandel. Likviden för inlöst fondandel med avdrag för preliminär skatt enligt lag utbetalas senast femtonde bankdagen efter inlösendagen. Ingen avgift för inlösen tas ut. 10 Extraordinära förhållanden Fonden kan komma att stängas för inlösen och försäljning och därmed skjuta upp dagen för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet ( 8) samt skjuta upp handelsdagen ( 9) för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 11 Avgifter och ersättning Fonden erlägger en ersättning till Fondbolaget för dess förvaltning, administration och bokföring, samt ersättning för tillsynskostnad till Finansinspektionen och Förvaringsinstitutet. Ersättning till Fondbolaget utgår dels som en fast avgift, dels som en resultatbaserad ersättning. Den fasta avgiften erläggs i form av en årlig förvaltningsavgift om högst 1,5 procent av Fondens värde. Ersättningen erläggs månadsvis med en tolftedel av avgiften och beräknas på Fondens värde per sista bankdagen i föregående månad. Den resultatbaserade ersättningen utgörs av 20 procent av värdestegringen efter avdrag för förvaltningsavgiften och efter avdrag för en tröskel motsvarande räntan på statsskuldsväxlar definierad genom STIBOR-1-månadersränta, genomsnittsvärde av föregående kvartals tre sista bankdagar, avrundat till 2 decimaler. Räntekonvention Actual/360. Räntan kapitaliseras varje månad. Tröskeln ackumuleras även om Fonden ger underavkastning. Om under något räkenskapsår en fondandelsägare erhåller negativ avkastning och det under ett senare räkenskapsår (eller månad vid inlösen) uppstår en positiv avkastning ska ingen resultatbaserad ersättning erläggas av denna fondandelsägare förrän tidigare års negativa avkastning har kompenserats (High water mark). High water mark räknas upp med tröskeln vid årsskifte samt vid månadsskifte i händelse av inlösen. Den resultatbaserade ersättningen erläggs av Fonden men belastar respektive fondandelsägare i relation till just denne fondandelsägares avkastning, på så sätt att fondandelsägarens fondandelsantal förändras. Genom att utgå från den fondandelsägare som ska erlägga den högsta resultatbaserade ersättningen per andel härleds antalet andelar för varje individuell fondandelsägare. Denne fondandelsägares nettovärde per andel utgör basen vid beräkning av det nya antalet andelar i Fonden. Antalet andelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken på ersättningen sker nedåt till närmast krontal. Även NAV-värde avrundas nedåt till närmaste krontal. I det fall en andelsägare går ur Fonden vid en ackumulerad underavkastning återbetalas ingen ersättning. Transaktionskostnader betalas löpande av Fonden. 12 Utdelning Fonden lämnar inte utdelning. 13 Pantsättning och överlåtelse Pantsättning av fondandelar får ej ske. Överlåtelse av andel erfordrar att Fondbolaget medger överlåtelsen, och att förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel. Sådant medgivande kan lämnas av Fondbolaget endast om överlåtelsen sker för att genomföra bodelning av giftorättsgods, genomföra ett arvsskifte eller genomföra överlåtelse mellan juridiska personer inom samma koncern. Önskemål om överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till Fondbolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska ange överlåtare och till vem andelarna överlåtes på samt syftet med överlåtelsen. 14 Räkenskapsår Räkenskapsåret ska vara kalenderåret. 15 Årsberättelse och halvårsredogörelse, ändring av fondbestämmelserna Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med vad som specificerats av Finansinspektionen. Dessa ska finnas tillgänglig hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet senast tre månader efter årsskifte respektive halvårsskifte. Årsberättelsen och halvårsberättelsen ska tillställas de andelsägare som ej avsagt sig dessa. Beslutar Fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser ska beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet ska hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. Den resultatbaserade ersättningen erläggs i efterskott vid räkenskapsårets slut samt då andelsägare vid något månadsskifte begär inlösen av fondandelar. 17

18 16 Ansvarsfriskrivning Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet om Fondbolaget /Förvaringsinstitutet varit normalt aktsam. Av kap 21 Lagen (2004:46) om investeringsfonder följer att andelsägare i vissa fall ändå kan vara berättigade till skadestånd. Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet ansvarar ej i något fall för indirekt skada eller annan följdskada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av sådan omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet respektive andelsägaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 18

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten.

Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden riktar sig till allmänheten. FONDBESTÄMMELSER FÖR ARCTURUS HEDGEFOND 1 Fonden Fondens namn är Arcturus Hedgefond. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. Fonden

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond

Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond Fondbestämmelser Strand Småbolagsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Småbolagsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR Fondens namn är Excalibur, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER LYNX. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Lynx Asset Management AB, organisationsnummer , nedan kallat förvaltaren.

FONDBESTÄMMELSER LYNX. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Lynx Asset Management AB, organisationsnummer , nedan kallat förvaltaren. FONDBESTÄMMELSER LYNX 1 FONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Lynx, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST MICROCAP FUND

FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST MICROCAP FUND FONDBESTÄMMELSER FÖR HEALTHINVEST MICROCAP FUND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är HealthInvest MicroCap Fund. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Verksamheten

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser. Sharp Europe

Fondbestämmelser. Sharp Europe Fondbestämmelser Sharp Europe FONDBESTÄMMELSER SHARP EUROPE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Sharp Europe, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Offensiv

Fondbestämmelser Coeli Offensiv Fondbestämmelser Coeli Offensiv 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Offensiv, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden.

Consortum Global. Denna broschyr utgör tillsammans med fondbestämmelserna den s.k. Informationsbroschyren för Fonden. Consortum Global Informationsbroschyr för Consortum Global som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Publicerad 2012-06-30 Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser. Protect

Fondbestämmelser. Protect Fondbestämmelser Protect FONDBESTÄMMELSER PROTECT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Protect, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer