Takku I levägens $amfällig hetsfören i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Takku I levägens $amfällig hetsfören i n g"

Transkript

1 Årsredcvisning för Takku I levägens $amfällig hetsfören i n g Råkenskapsåret t?-31 Innehål Isförteckn i ng : Förvaltn i ngsberåttelse Resultaträkning Salansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Underskrifier Sida

2 Takkullevägens $amälligheteförening *4488 1{6} Förvaltn i n g$ bsrät1e lse ltyrelsen zli4. for Takkullevägens Samfällighetsförening, SS får härmed avge årsredovisning för Styrelsen och övriga funktionärer hsr under året bestått av: Eefattning 0rdförande $ekreter*re Kassör Vågtiilsyningsman $tyrelsemedlem Suppleant $uppleant Revisor Revisor Revisarssuppleant Revisorssuppleant Valberedning Namn Maxd Cu{{berg Fredrik Sjolici Fredrik Sjolid Sven-Olcf Benjegård Ruby Berner Linus Andersson $iv K.iellgren Agncta Ma[m Kent Gading Jack Olsson Lennart Såtterskog Christer Larsen, Helen Olsson, Maud Cullberg Allmänt om verksamheten Vågunderhåll Normalt vinter-och sommarvågsunderhåll har ufförts. Dikning av vägcn inom Härryda kommun har utförts med undantag av vi*stra sidan av vågen mellan Ägstigen och ko.nmungrånsen. Dikning kornmer att utföras i samband med att hfuspännings- och fiberkabel låggs {planerat ske under våren 2015). I samband med dikningen har del av stödkanterna försvunnit. Dessa kommer att förbåttras då planerad asfaltering är klar. Osetbrcn har spolats och fdrseglats. Administration Styrelsen har hafr 5 sammantråden {valav ett konstituerande}. Ett lftalfastigheter har by* ågare eller brukningstyp och debiteringslångden har uppdaterats. Ekonomi Arets resultat uppgår till knrn*r 83.S20 och tillgångama till kronor 586"309 Dispositioner beträffande vinst el ler förl ust balanserat resultat årets resultal Tctalt disponeras för Avsåttni n g til I förnyelsefcnd balanseras i ny räkning Summa S Vad bettåffar företagets resultat och stållning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bskslutskommentarer.

3 fakkul levägens $amf?illighetsförening 7l? {6) Rssultaträkning &elapp ikr Nof 2414-At-41-2U Rörelsens intiikter Erhåltna Vågavgift*r Erhållna bidrag CI3? U SS 462 Rörelsens kasfnadnr &rift och underhåll Övriga e*erns kostnader Rörelseresultat Fes{rlfaf frå n frnansielh pcsfer Råntei ntäkter och Ii knande resultatposter Re*ultat efter finansiella poster Resultat förs skått S 741 'a c se Arels resultat 't06 689

4 Takkullevägens $amfiillighetsförening S 3{6} Balansräkning Eotopp ikr Itlof s1 2013^12-31 TILI-GÅNGAR Omsåttn i ngsti ll gångar Kortfri sti g a fordr i n ga r Kundfordringar Förutbetalda kostnader och :rpplupna inäkter Xassa oeh bank Summa omsättningstillgångar SUIJITIiA TILLGÅNGAR 728 1fd, 't 't MA EGET KAPITÅL OCH $KULT}ER Eget kapital Sundef eget kapikl Förnyelsefond Fritt eget kapita{ Balanserat resullat Årsls resultgt CI Summa Eget Kapital S Kor#nsfiga skulder Övriga skulder Upplupna kcslnader och förutbetalda intiiker E $UMMA IGET KAPITAL OCH SKULOER Redovi sn i n gs princi per och boksl utskomme ntärer Belopp i kr om inget annat snges. Allmänna redcvisningsprinsiper Årsredovisningen har uppråttats ienlighet med Ärsredovisningslagen cch Bckföringsnåmndens altmånna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsåttningar och skulder har vårderats till anskaffningsvården om ingei annat anges nedan.

5 Takkullevägens Samfällighetsförening 7179C3448å 4(6) Noter Not 1 lntäkternas fördelning B Xlåddegå:de Gronhultsvägen Takkullevägen Grundavgift Öresutjåmning $umma S 1S 224 pa Hot 2 Övriga rörelseintäkter frhållna statliga bidrag Erhållna kcmmunala bidrag *umma 2Ar I 068 lss? Not 3 Utgifternas fördelning Snöplogning Övrig vintervåghållning Kantslåttsr av gräs och buskar Reparation av vägbeläggning Vågnrårken Dikning och kantskårning Övriga underhållsarbeten Asfaltering Summa: 20t4-'t2-31 '1S ; å9 2E S g ilr r Enn 136 3S5 58$?4{ Not 4 övriga externa kostnader $iyrelsearuode Utbiidning styrelsen Redovisningstjänsler Bakföringsprogram Webbsida Övriga omkostnader $umrna: Nct 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Rånteintåkter, dvriga Summa Not 6 Eget kapital [gel kapital vid årets ingång Ärcis resultal eget kapital vid årets utgång s s I 44fr 11 S s B{ CI 933 2A ^ {t

6 Takkullevägens Samfällighetsförening 717EO Not? Övriga avsättningar 2CIt s{6i Årels avsättning till förnyelsefond 't0 $öa! Not I Upplupna kostnader och fön:rtbetalda intäkter $andning Redovisningskostnader Slyrelsearvoden ö S94 1$ *09 Underskrifter Hindås den 3l / s 2015 t- /,? z.{.1c,' y- -. z,.' Maud Cullberg Slyretseordforande Fredrik Sjolid Sekreterare I Kassör!*"aU*"*V* Sven-Olof Bejegård Vågtillsyningsman p"-* Qr-r'"-' Ruby Bemer Styrelsemedlem Vår revisionsberättelse har lämnats Aen /Q t 3 20'15 4qrrt/*%/r" Agneta Malm Revisor

7 Takkul levägens Ssml?ill ighetsförening 71?S* Revisionsberättelse - Takkul levägens samfäll ig hetsförsn i n g {TV$ F} Cållande är 2A& LJndertecknande revisorer avger hårmed friljande omdöme om TVSF s ekonomiska redovisni n g samt förvaltni ng och styrelsearbete. Vi har kontrollerat och gransket råkenskaperna cch den ekonomiska redavisningen och funnit dem väl förda. Övriga ärenden har genomförts och skötts på elt korrekt såtl, Vi förestår att årsståmman beviljar syrelsen full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattrar. Hindås den lf tg 2B1s Agneta Malrn

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

,;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31. dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett

,;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31. dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett Vanforeningen Base 23 Dance Academy Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31 Vanforeningens syfte ar au vara (O'tt st6d till dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett bra satt ar en

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer