Delårsrapport Januari - juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari - juni 2015"

Transkript

1 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till (6 327). Organiskt minskade nettoomsättningen med,4 %. Resultat före skatt minskade med 55,7 % till 243 (549). Vinst per aktie blev,71 kr (1,67). EBITA-resultatet* minskade med 21 % till 7 (95). Fortsatt fokus på kvalitetsprocesser; åtgärdsprogrammet fortskrider enligt plan, koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance har etablerats, EBITA-resultatet har belastats med 75 relaterat till förlikningsavtalet med FDA. FINANSIELLT SAMMANDRAG Förändring % Förändring % Rullande 12M Orderingång ,% ,5% Nettomsättning ,5% ,2% Bruttovinst ,% ,4% Bruttomarginal 46,4% 48,7% -2,3% 46,6% 49,% -2,4% 48,% 49,2% EBITA* ,% ,1% EBITA-marginal* 1,%,3% -4,3% 1,3%,2% -2,9%,2% 16,9% Rörelseresultat ,6% ,9% Resultat före skatt ,7% Nettovinst ,9% Vinst per aktie,71 1,67-57,5% 1,9,29 6,81 6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,6% ,5% * före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Fortsatt utmanande resultatutveckling men hög aktivitetsnivå och optimism inför framtiden När jag nu stänger mitt första hela kvartal som vd och koncernchef för Getinge är jag givetvis inte nöjd med resultatet och att vi ännu inte lyckats bryta den negativa trenden och visa på förbättrad effektivitet. Samtidigt ser jag stora möjligheter för koncernen att fortsatt växa och förbättra lönsamheten. Vi hanterar de kortsiktiga utmaningarna och samtidigt arbetar vi fokuserat med den långsiktiga agendan. En rad åtgärder för ökad kostnadskontroll har initierats och parallellt har vi stort fokus på de omstruktureringsprojekt som pågår inom samtliga affärsområden för att effektivisera verksamheten. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Vi ser en blandad bild av efterfrågan på de olika marknaderna där Nordamerika fortsätter att utvecklas försiktigt positivt medan Västeuropa försvagas i kvartalet. I resten av världen är efterfrågan i stort sett oförändrad på koncernnivå. Orderingången minskade organiskt med,7 % och är under våra förväntningar. Resultatutvecklingen är fortsatt negativ vilket främst beror på ökade effekter relaterade till FDA samt den låga beläggningen i våra kapitalvarufabriker. Under kvartalet har vi bland annat kommunicerat avsikten att flytta vår tillverkning av autoklaver från produktionsenheten i Rochester, USA, till Poznan, Polen och därmed stänga fabriken i Rochester. Vi har genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram av Extended Cares verksamhet i USA som börjar visa positiva effekter. Samtidigt investerar vi i tillväxtländerna genom en utökad säljstyrka, genom initiativet One Getinge, som innebär att de tre affärsområdena går samman för att skapa skalfördelar och nya tillväxtmöjligheter. Vi fortsätter även att utveckla vårt erbjudande för tillväxtmarknaderna till att omfatta produkter med enklare funktionalitet till ett lägre pris. Ett exempel på detta är Medical Systems turbinventilator, SERVO-air, som lanserats under kvartalet. Vi förstärker vårt fokus på kvalitetsprocesser och efterlevnad av regelverk genom att etablera en ny koncerngemensam funktion, Quality & Regulatory Compliance, som rapporterar direkt till mig. Som en del i detta arbete lanserar vi även nya koncerngemensamma värderingar och etiska riktlinjer. Vi har fortsatt stort fokus på åtgärdsprogrammet för kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems och arbetet fortlöper enligt plan. En tredjeparts-inspektion har genomförts av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire och vi inväntar FDAs återkoppling. Under kvartalet har även Medical Systems tillverkningsenhet i La Ciotat, Frankrike, inspekterats av FDA utan anmärkning. Detta är mycket glädjande för organisationen och är ett fint bevis på att vårt fokus på kvalitetsprocesserna visar resultat. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft kommer vi behöva genomföra omfattande förändringar. Det kommer innebära strukturella förändringar av koncernen, och planen för detta kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen den 2 september. Jag är optimistisk inför framtiden och är övertygad om att de åtgärder vi genomför kommer att bidra till ett stärkt och konkurrenskraftigt Getinge. Alex Myers, vd & koncernchef Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 2 av 22

3 Utsikter Koncernen räknar med att utvecklingen på den västeuropeiska marknaden kommer att vara fortsatt svag. Den nordamerikanska marknaden förväntas fortsätta att förbättras, om än i långsam takt. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika finns utmaningar relaterade till BRIC-länderna som kommer att påverka volymerna negativt, men på övriga marknader bedöms tillväxtutsikterna som positiva och koncernen spår en förbättring från nuvarande nivåer under. Koncernen räknar med att de produktlanseringar och produktförvärv som genomförts under senare tid fortsatt kommer att bidra till tillväxten. Sammantaget bedöms volymtillväxten att förbättras under andra halvan av innevarande år. Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet med amerikanska FDA, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Ytterligare en betalning om 5 till den amerikanska staten kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda 5. Nettoeffekten av valutakursförändringar under förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat före skatt med cirka 1, varav valutatransaktionseffekter uppgår till cirka minus 24 medan valutaomräkningseffekter uppgår till cirka 23, baserat på rådande valutaläge. Omstruktureringskostnaderna för helåret beräknas uppgå till 54. Potentialen att på medellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god. Den omfattande strategiuppdatering som genomförts innefattar initiativ dels för att effektivisera och förädla verksamheten samt initiativ för att säkra en långsiktig organisk tillväxt. I tillägg till strategin kommer Getinge i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september i Stockholm att presentera resultatet av den plan som koncernchef Alex Myers utarbetat. Även nya finansiella mål kommer att presenteras i samband med kapitalmarknadsdagen. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 3 av 22

4 ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal Getingekoncernen - 2:a kvartalet ORDERINGÅNG Koncernens orderingång minskade organiskt med,7 % (-,5 %) i kvartalet. Medical Systems redovisar ett svagt kvartal med en organisk ökning om,1 % (-2,9 %). Även Extended Care redovisar en svag organisk orderingång med en minskning om -4,1 % (4,5 %). Infection Control ökar däremot organiskt med 1,6 % (,9 %). RESULTAT Koncernens nettoomsättning minskade organiskt med,4 % (1, %). Affärsområde Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %) och även Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %). För Infection Control var nettoomsättningen i nivå med motsvarande kvartal föregående år och affärsområdet redovisar en minskning om,1 % (7,6 %). Bruttomarginalen har påverkats negativt av bland annat negativa valutatransaktionseffekter, effekter relaterade till FDA samt lägre beläggning i koncernens kapitalvarufabriker. Koncernens kostnader har ökat i kvartalet, något som främst härrör till effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA samt investeringar för uppbyggnad av koncerngemensamma funktioner som exempelvis Shared Services som ska bidra till förbättrade processer och en ökad effektivitet. I tillägg har Extended Care gjort betydande investeringar inom säljorganisationen på tillväxtmarknaderna. En nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 har även gjorts i Extended Cares amerikanska bolag. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 63, varav transaktionseffekten uppgick till -61 och omräkningseffekten till 124. EBITA-resultatet före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader uppgick till 7 (95). Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 86 (27) som främst avser det pågående effektiviseringsarbetet inom Infection Control. Koncernens operativa kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till 598 (91), vilket motsvarar en cash-conversion om 57,7 % (73,1 %). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance Koncernen har under kvartalet etablerat en ny koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance. Lena Hagman, tidigare ansvarig för Quality & Regulatory inom affärsområdena Extended Care och Infection Control, har utsetts till Senior Vice President, Group Quality & Regulatory Compliance och kommer att leda arbetet med att utveckla effektiva gemensamma processer för koncernen som helhet. Den nya funktionen trädde i kraft den 1 juni och rapporterar direkt till koncernchefen. Etik och värderingar För att förverkliga strategin och nå de uppsatta målen har koncernen under kvartalet påbörjat implementeringen av nya koncerngemensamma värderingar och önskade beteenden. Under kvartalet har även arbetet med implementering av en uppdaterad global policy för anti-korruption och whistleblowing påbörjats i Brasilien, Kina och Förenade Arabemiraten genom omfattande utbildningsprogram. Under återstoden av och under 216 kommer arbetet att genomföras även på övriga marknader i koncernen för att säkerställa förståelse av dess innebörd samt efterlevnad av regelverken. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 4 av 22

5 Fortsatt etablering av Shared Services Som ett led i att stärka koncernens konkurrenskraft och frigöra resurser att investera i Getingekoncernens framtid påbörjade Getinge under etableringen av Shared Services genom ett pilotprojekt som genomfördes på de enheter som är placerade i Getinge, Sverige. Fokus ligger primärt på finansiella och administrativa supportfunktioner och de erfarenheter och lärdomar som erhölls i pilotprojektet har nu bidragit till koncernens fortsatta implementering av Shared Services-funktioner. Under kvartalet har etableringen fortsatt i EMEA-regionen, och omfattar nu totalt av koncernens enheter i Sverige, Danmark, England, Polen, Nederländerna och Belgien. Etableringen innebär initialt investeringar men kommer att leda till besparingar genom synergier som inte kunnat uppnås med tidigare fragmenterad struktur. En uppdatering gällande de finansiella effekterna kommer att ges i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september. Ny koncernövergripande organisation på tillväxtmarknaderna Som en del i arbetet med koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna har en omstrukturering påbörjats på utvalda marknader, där de tre affärsområdena går samman och bildar en koncernövergripande enhet per land One Getinge. Genom kommersiella samarbeten beräknas den nya strukturen bidra till att öka försäljningstillväxten för koncernen samtidigt som skalfördelar utnyttjas och skapar förutsättningar för en mer effektiv organisation. Den nya organisationen innebär att fem regionchefer ansvarar för koncernens totala erbjudande i sina respektive regioner. De fem tillväxtregionerna är Latinamerika, Central- och Östeuropa, Östra Asien, Asien/Stillahavsområdet och Mellanöstern/Afrika. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli,. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till (1 339). Betald skatt uppgick under årets två första kvartal till -526 (-458). Koncernens likvida medel uppgick till jämfört med i december. Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång jämfört med i december. Kassaflödet har påverkats av utdelning till aktieägarna, inklusive minoritet, uppgående till -682 (-989) och av nettoinvesteringar uppgående till -51 (-598). Soliditeten uppgick till 35,2 % jämfört med 35,4 % procent per december. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 5 av 22

6 Affärsområde Medical Systems Medical Systems produktsortiment omfattar bland annat utrustning för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, och så kallade cath labs, instrument för hjärt- och kärlkirurgi, anestesiutrustning och ventilatorer samt avancerade produkter för minimalinvasiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med,1 % (-2,9 %). På den viktiga nordamerikanska marknaden fortsatte orderingången att förbättras och USA visade en stark utveckling med en ökning om 4,4 % trots negativa effekter av förlikningsavtalet med FDA. Utvecklingen i USA härrör främst till en stark orderingång inom Cardiovascular-divisionen. På den västeuropeiska marknaden minskade orderingången på de flesta marknader, med undantag för de nordiska länderna samt Italien. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika var orderingången oförändrad. Japan har utvecklats positivt i kvartalet och i BRIC-länderna var utvecklingen god i Brasilien och Indien men svag i Kina och Ryssland. Utvecklingen i Mellanöstern var särskilt svag, där den vikande efterfrågan i kvartalet främst förklaras av det politiska läget. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,3% ,3% USA och Kanada ,1% ,% Övriga världen ,2% ,1% Affärsområdet totalt ,1% ,5% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %), främst som en följd av utmaningar relaterade till kapitalvaruförsäljningen inom Surgical Workplaces-divisionen, samt effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA. Den lägre bruttomarginalen om 51,4 % (55,3 %) beror främst på ökade effekter relaterade till FDA. I tillägg har en ogynnsam produktmix, negativa valutatransaktionseffekter samt svagare kapacitetsutnyttjande i affärsområdets kapitalvarufabriker bidragit till en lägre bruttomarginal. Kostnadsutvecklingen har varit stabil i kvartalet, med undantag för ökade försäljningskostnader i USA samt ökade administrationskostnader som en effekt av investeringar inom kvalitetsorganisationen. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 71, varav transaktionseffekten uppgick till -33 och omräkningseffekten till 14. EBITA-marginalen uppgick till,2 % (18,2 %). EBITA-resultatet har påverkats negativt av 75 avseende intäktsbortfall och ökade kostnader hänförliga till förlikningsavtalet med FDA. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 29 (), främst hänförligt till organisationsförändringar inom Cardiovascular-divisionen, investeringar för att stärka koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna samt integrationen av Pulsion. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 6 av 22

7 Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,6% ,9% d:o just. för valuta o. förvärv -,2%,9% Bruttovinst ,5% ,3% Bruttomarginal, % 51,4% 55,3% -3,9% 51,6% 55,2% -3,6% 53,3% 55,% Rörelsekostnader, ,2% ,8% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,8% ,3% EBITA marginal %,2% 18,2% -5,% 12,9%,7% -2,8% 18,7% 2,3% Förvärvskostnader % % Omstrukturerings- och integrationskostnader, ,1% ,% EBIT ,1% EBIT marginal % 8,2%,8% -5,6% 7,1% -1,7% 8,8% 12,6% 9,2% AKTIVITETER Uppdatering avseende förlikningsavtalet mellan Medical Systems och FDA Som tidigare kommunicerats godkände en amerikansk domstol den 3 februari ett förlikningsavtal mellan Medical Systems och FDA. Enligt villkoren i förlikningsavtalet har produktionen av vissa produkter som tillverkas av Medical Systems bolag Atrium Medical Corporation som är baserat i Hudson, New Hampshire, tillfälligt suspenderats medan förbättringsåtgärder genomförs. Dessa produkter kommer tillfälligt inte att vara tillgängliga, efter det att befintligt varulager i Medical Systems distributionsanläggningar tagit slut. Vissa produkter som tillverkas av Atrium har dock i förlikningsavtalet klassats som medicinskt nödvändiga av FDA, och kommer fortsatt att finnas tillgängliga för kunder i och utanför USA. Under kvartalet har tredje-parts-inspektioner av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire, genomförts i linje med förlikningsavtalet med FDA. En inspektion har även påbörjats vid Medical Systems produktionsenhet i Wayne, New Jersey, och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet. Ytterligare två inspektioner, av produktionsenheterna Rastatt och Hechingen i Tyskland, är planerade att inledas under tredje kvartalet. Som tidigare kommunicerats reserverade Getinge 995 under avseende förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems. Under kvartalet har 11 tagits i anspråk, i tillägg till de 575 som togs i anspråk under samt under det första kvartalet. Åtgärdsprogrammet fortlöper enligt plan och har redan lett till väsentliga förbättringar. Det totala åtgärdsprogrammet förväntas vara avslutat under mitten av 216. FDA Avsättning, kvartal Ytterligare avsättning, kvartal Valutaeffekt 21 Total avsättning 995 Genomförda förbättringsåtgärder under, reserv tagen i anspråk -47 Utgående reserv 31 december, 525 FDA Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 1, reserv tagen i anspråk -15 Utgående reserv 31 mars, 42 Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 2, reserv tagen i anspråk -11 Utgående reserv 3 juni, 319 Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 7 av 22

8 Av ovan nämnda 5 belastades det första kvartalet med 1 varav 5 är hänförligt till intäktsbortfall och ökade kostnader samt 5 avseende utbetalningen till den amerikanska staten. Det andra kvartalet har belastats med 75 för intäktsbortfall och ökade kostnader. Av de ovan nämnda 5 har totalt 175 belastat årets två första kvartal. FDA Kvartal 1, EBITA-resultat -5 Omstruktureringskostnader -5 Rörelseresultat -1 FDA Kvartal 2, EBITA-resultat -75 Omstruktureringskostnader Rörelseresultat -75 TOTAL Rörelseresultat per utgången av juni -175 Ytterligare en betalning om 5 kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet som uppgår till cirka 5. Pågående rättstvist i USA Medical Systems dotterbolag Atrium Medical Corporation är involverat i en rättstvist avseende försäljning och marknadsföring av vissa produkter. En tidigare anställd på Atrium har lämnat in en stämningsansökan till en amerikansk domstol under sekretess. I stämningsansökan åberopas att överträdelser har begåtts gentemot den statliga lagen False Claims Act och liknande amerikanska lagar. Det amerikanska justitiedepartementet och de övriga staterna avböjde att ingripa i rättstvisten och ärendet är inte längre sekretessbelagt. Den före detta anställde hanterar processförfarandet på egen hand. För närvarande pågår en så kallad Discovery Phase. Med hänsyn till stämningsansökans beskaffenhet kan en negativ utkomst av processen komma att påverka koncernens resultat och kassaflöde. Det är emellertid för tidigt att bedöma om, när och i vilken omfattning en eventuell påverkan kan ske och därmed redovisas. Rättegången är för närvarande planerad att äga rum den 7 november 216. Flytt av tillverkning av kärlimplantat till La Ciotat i slutfas Som tidigare rapporterats genomför Medical Systems för närvarande ett omstruktureringsprogram i syfte att effektivisera tillverkningen av kärlimplantat. Tillverkningen av kärlimplantat äger för närvarande rum vid två fabriker inom affärsområdet. Samtlig produktion av textilbaserade kärlimplantat kommer när omstruktureringsprogrammet är genomfört att vara koncentrerad till produktionsenheten i franska La Ciotat. Flytten till La Ciotat är nu i sin slutfas och beräknas vara slutförd under början av tredje kvartalet. Lansering av Medical Systems första turbinventilator, SERVO-air* Under kvartalet har affärsområdet lanserat sin första turbinventilator, SERVO-air. Ventilatorn lanserades under den medicinska kongressen Africa Health i Johannesburg, Sydafrika, och kan användas på sjukhus i de delar av världen där det inte alltid finns tillgång till luft från vägguttag. Den nya ventilatorn håller samma höga kvalitet som de övriga SERVO-produkterna. Produkten är CE-märkt och utvecklad i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor i Indien, Sydafrika, Japan och USA. *Ej tillgänglig i USA Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 8 av 22

9 Affärsområde Extended Care Extended Care erbjuder produkter och tjänster riktade mot sjukhus och äldrevård. Produktsortimentet omfattar bland annat lösningar för att förebygga risken för trycksår och djup ventrombos. Affärsområdet har också ett brett program av produkter som löser dagliga omvårdnadsuppgifter såsom lyft, förflyttning och patienthygien ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Extended Cares organiska orderingång uppgick till -4,1 % (4,5 %) i kvartalet. Utvecklingen på den nordamerikanska marknaden var fortsatt svag, vilket främst är hänförligt till uthyrningsverksamheten av tryckavlastande madrasser som för branschen som helhet varit vikande sedan en tid tillbaka. Västeuropa utvecklades något svagare än föregående år, där en svag utveckling i Storbritannien delvis kompenserades av en god orderingång i Tyskland och Nederländerna. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika har Afrika, Latinamerika och Australien generellt haft en god orderingång i kvartalet. I BRIC-länderna har Kina och Indien utvecklats positivt medan Brasilien och Ryssland utvecklats svagt. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,2% ,6% USA och Kanada ,% ,5% Övriga världen ,6% ,7% Affärsområdet totalt ,1% ,1% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %), en utveckling som till stor del är hänförlig till den svaga utvecklingen på uthyrningsmarknaden i USA. Bruttomarginalen ökade något till 45,7 % (45,6 %). Kostnadskontrollen har varit god i kvartalet och justerat för valutaeffekter har både försäljnings- och administrationskostnaderna minskat. Valutaeffekter har haft en negativ påverkan på EBITA-resultatet om -17, varav transaktions- effekten motsvarar -25 och omräkningseffekten 8. EBITA-resultatet har även påverkats negativt av en nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 i affärsområdets amerikanska bolag. EBITA-marginalen uppgick till 5,9 % (9,9 %). Justeras EBITAresultatet för ovan nämnda nedskrivning ökade EBITA-resultatet med 25 % i kvartalet. Omstruktureringskostnader uppgående till (5) har belastat kvartalets resultat. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,3% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -1,% -,5% Bruttovinst ,7% ,3% Bruttomarginal, % 45,7% 45,6%,1% 45,9% 47,2% -1,3% 46,8% 47,4% Rörelsekostnader, ,5% ,5% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,5% ,% EBITA marginal % 5,9% 9,9% -4,% 8,8% 12,1% -3,3% 12,7%,5% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,7% ,6% EBIT marginal % 3,4% 7,8% -4,4% 4,4% 1,1% -5,7% 8,4% 11,4% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 9 av 22

10 AKTIVITETER Omstruktureringsaktiviteter Som tidigare kommunicerats har affärsområdet genomfört en större omstrukturering av uthyrningsverksamheten i USA. Under årets första kvartal minskades antalet uthyrningsdepåer från 86 till 58 och antalet anställda inom säljorganisationen har minskats med cirka 85 personer. Omstruktureringen av säljorganisationen har lett till effektivare processer som i högre grad anpassats efter den konkurrensutsatta marknaden. Under årets första kvartal uppgick omstruktureringskostnaderna relaterade till åtgärdsprogrammet till cirka 77. Aktiviteten fortlöper enligt plan och inga omstruktureringskostnader avseende aktiviteten har belastat det andra kvartalet. Omstruktureringen av uthyrningsverksamheten beräknas leda till besparingar om cirka 16 avseende helåret och cirka 123 avseende helåret 216. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick besparingen för till 41. Som en följd av det omfattande omstruktureringsarbete som genomförts inom affärsområdets amerikanska verksamhet har det under kvartalet framkommit behov av en nedskrivning av vissa av det amerikanska bolagets tillgångar motsvarande 1. Ytterligare en uthyrningsdepå i den globala uthyrningsverksamheten har stängts ned under kvartalet, i Haydock, Storbritannien. Verksamheten som tidigare bedrevs vid depån i Haydock kommer att flyttas till en annan av affärsområdets depåer. Omstruktureringskostnaden för aktiviteten uppgår till 7 i kvartalet. Under det första kvartalet genomfördes omstruktureringsåtgärder för att optimera forsknings- och utvecklingsfunktionens geografiska placering samt för att säkerställa en fokuserad projektprioritering. Aktiviteten har nu slutförts och kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till cirka 4, i tillägg till de 11 som belastade årets första kvartal. Omstruktureringen beräknas leda till årliga besparingar om cirka. Lansering av patientvårdssystemet Citadel Under kvartalet har Extended Care lanserat patientvårdssystemet Citadel. Citadel, som ingår i affärsområdets sortiment av sjukhussängar, är ett system som innebär att sjukhus kan ge flexibel vård till patienter inom ett flertal vårdmiljöer, från intensivvård till medicin och kirurgi med hjälp av säkra, trygga och effektiva sängramar och terapeutiska madrasser. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 1 av 22

11 Affärsområde Infection Control Infection Control har ett brett utbud av desinfektions- och sterilisationsutrustning utformad för att passa behoven på sjukhus, i öppenvårdverksamheter och inom Life Science-industrin. Affärsområdet erbjuder även en komplett serie tillbehör för att säkerställa ett jämnt, tryggt, ergonomiskt och ekonomiskt flöde samt lagring av sterilgods ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med 1,6 % (-,9 %) i kvartalet. Orderingången var god på den nordamerikanska marknaden inom både sjukhus- och Life Science-segmentet. I Västeuropa har särskilt de nordiska länderna, Storbritannien och Benelux-regionen bidragit till tillväxt i kvartalet. Även marknaderna i södra Europa har utvecklats väl. I BRIC-länderna var orderingången fortsatt svag, särskilt i Ryssland och Brasilien som minskar kraftigt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På övriga marknader var utveckligen generellt svag. Life Science-segmentet har utvecklats positivt i kvartalet. Även affärsområdets satsning på återkommande intäkter har utvecklats väl och bidragit positivt till orderingången i kvartalet. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,8% ,5% USA och Kanada ,7% ,5% Övriga världen ,7% ,2% Affärsområdet totalt ,6% ,3% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Nettoomsättningen minskade organiskt med,1 % (7,6 %). Västeuropa har utvecklats starkt i kvartalet, särskilt inom Life Science-segmentet, medan Nordamerika och marknaderna utanför Väst- europa och Nordamerika utvecklats svagare. Den lägre bruttomarginalen om 34,5 % (36,4 %) är främst hänförlig till lägre beläggning i affärsområdets kapitalvarufabriker. Kostnadsökningen i kvartalet härrör främst till de tidigare genomförda förvärven av Altrax och Austmel. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 1, varav transaktionseffekten motsvarar -3 och omräkningseffekten. EBITA-marginalen minskade till 6,9 % (1,2 %) som en följd av lägre bruttomarginal och ökade rörelsekostnader. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om cirka 44 (9) avseende affärsområdets effektiviseringsprogram. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,1% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -,1%,7% Bruttovinst ,2% ,3% Bruttomarginal, % 34,5% 36,4% -1,9% 34,4% 36,% -1,6% 35,4% 36,2% Rörelsekostnader, ,6% ,% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,7% ,9% EBITA marginal % 6,9% 1,2% -3,3% 5,8% 8,4% -2,6% 9,5% 11,% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,6% ,4% EBIT marginal % 3,6% 9,2% -5,6% 2,9% 7,4% -4,5% 7,6% 9,9% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 11 av 22

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

% till 420. Mkr (400)

% till 420. Mkr (400) Getingekoncernen Delårsrapport januari mars 2011 Rapportperioden januari mars Orderingången minskade med 6,0 % till 5 241 Mkr (5 576) ), organiskt ökade orderingången med 1,1 % Nettoomsättningen minskade

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Helga och hennes hund Kobbi, en yorkshireterrier. Isländsk flicka räddad av Cardiohelp Helga Sigríður Sigurðardóttir var bara tolv år och en lovande gymnast när hon kollapsade

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer