Delårsrapport Januari - juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari - juni 2015"

Transkript

1 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till (6 327). Organiskt minskade nettoomsättningen med,4 %. Resultat före skatt minskade med 55,7 % till 243 (549). Vinst per aktie blev,71 kr (1,67). EBITA-resultatet* minskade med 21 % till 7 (95). Fortsatt fokus på kvalitetsprocesser; åtgärdsprogrammet fortskrider enligt plan, koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance har etablerats, EBITA-resultatet har belastats med 75 relaterat till förlikningsavtalet med FDA. FINANSIELLT SAMMANDRAG Förändring % Förändring % Rullande 12M Orderingång ,% ,5% Nettomsättning ,5% ,2% Bruttovinst ,% ,4% Bruttomarginal 46,4% 48,7% -2,3% 46,6% 49,% -2,4% 48,% 49,2% EBITA* ,% ,1% EBITA-marginal* 1,%,3% -4,3% 1,3%,2% -2,9%,2% 16,9% Rörelseresultat ,6% ,9% Resultat före skatt ,7% Nettovinst ,9% Vinst per aktie,71 1,67-57,5% 1,9,29 6,81 6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,6% ,5% * före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Fortsatt utmanande resultatutveckling men hög aktivitetsnivå och optimism inför framtiden När jag nu stänger mitt första hela kvartal som vd och koncernchef för Getinge är jag givetvis inte nöjd med resultatet och att vi ännu inte lyckats bryta den negativa trenden och visa på förbättrad effektivitet. Samtidigt ser jag stora möjligheter för koncernen att fortsatt växa och förbättra lönsamheten. Vi hanterar de kortsiktiga utmaningarna och samtidigt arbetar vi fokuserat med den långsiktiga agendan. En rad åtgärder för ökad kostnadskontroll har initierats och parallellt har vi stort fokus på de omstruktureringsprojekt som pågår inom samtliga affärsområden för att effektivisera verksamheten. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Vi ser en blandad bild av efterfrågan på de olika marknaderna där Nordamerika fortsätter att utvecklas försiktigt positivt medan Västeuropa försvagas i kvartalet. I resten av världen är efterfrågan i stort sett oförändrad på koncernnivå. Orderingången minskade organiskt med,7 % och är under våra förväntningar. Resultatutvecklingen är fortsatt negativ vilket främst beror på ökade effekter relaterade till FDA samt den låga beläggningen i våra kapitalvarufabriker. Under kvartalet har vi bland annat kommunicerat avsikten att flytta vår tillverkning av autoklaver från produktionsenheten i Rochester, USA, till Poznan, Polen och därmed stänga fabriken i Rochester. Vi har genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram av Extended Cares verksamhet i USA som börjar visa positiva effekter. Samtidigt investerar vi i tillväxtländerna genom en utökad säljstyrka, genom initiativet One Getinge, som innebär att de tre affärsområdena går samman för att skapa skalfördelar och nya tillväxtmöjligheter. Vi fortsätter även att utveckla vårt erbjudande för tillväxtmarknaderna till att omfatta produkter med enklare funktionalitet till ett lägre pris. Ett exempel på detta är Medical Systems turbinventilator, SERVO-air, som lanserats under kvartalet. Vi förstärker vårt fokus på kvalitetsprocesser och efterlevnad av regelverk genom att etablera en ny koncerngemensam funktion, Quality & Regulatory Compliance, som rapporterar direkt till mig. Som en del i detta arbete lanserar vi även nya koncerngemensamma värderingar och etiska riktlinjer. Vi har fortsatt stort fokus på åtgärdsprogrammet för kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems och arbetet fortlöper enligt plan. En tredjeparts-inspektion har genomförts av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire och vi inväntar FDAs återkoppling. Under kvartalet har även Medical Systems tillverkningsenhet i La Ciotat, Frankrike, inspekterats av FDA utan anmärkning. Detta är mycket glädjande för organisationen och är ett fint bevis på att vårt fokus på kvalitetsprocesserna visar resultat. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft kommer vi behöva genomföra omfattande förändringar. Det kommer innebära strukturella förändringar av koncernen, och planen för detta kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen den 2 september. Jag är optimistisk inför framtiden och är övertygad om att de åtgärder vi genomför kommer att bidra till ett stärkt och konkurrenskraftigt Getinge. Alex Myers, vd & koncernchef Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 2 av 22

3 Utsikter Koncernen räknar med att utvecklingen på den västeuropeiska marknaden kommer att vara fortsatt svag. Den nordamerikanska marknaden förväntas fortsätta att förbättras, om än i långsam takt. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika finns utmaningar relaterade till BRIC-länderna som kommer att påverka volymerna negativt, men på övriga marknader bedöms tillväxtutsikterna som positiva och koncernen spår en förbättring från nuvarande nivåer under. Koncernen räknar med att de produktlanseringar och produktförvärv som genomförts under senare tid fortsatt kommer att bidra till tillväxten. Sammantaget bedöms volymtillväxten att förbättras under andra halvan av innevarande år. Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet med amerikanska FDA, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Ytterligare en betalning om 5 till den amerikanska staten kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda 5. Nettoeffekten av valutakursförändringar under förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat före skatt med cirka 1, varav valutatransaktionseffekter uppgår till cirka minus 24 medan valutaomräkningseffekter uppgår till cirka 23, baserat på rådande valutaläge. Omstruktureringskostnaderna för helåret beräknas uppgå till 54. Potentialen att på medellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god. Den omfattande strategiuppdatering som genomförts innefattar initiativ dels för att effektivisera och förädla verksamheten samt initiativ för att säkra en långsiktig organisk tillväxt. I tillägg till strategin kommer Getinge i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september i Stockholm att presentera resultatet av den plan som koncernchef Alex Myers utarbetat. Även nya finansiella mål kommer att presenteras i samband med kapitalmarknadsdagen. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 3 av 22

4 ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal Getingekoncernen - 2:a kvartalet ORDERINGÅNG Koncernens orderingång minskade organiskt med,7 % (-,5 %) i kvartalet. Medical Systems redovisar ett svagt kvartal med en organisk ökning om,1 % (-2,9 %). Även Extended Care redovisar en svag organisk orderingång med en minskning om -4,1 % (4,5 %). Infection Control ökar däremot organiskt med 1,6 % (,9 %). RESULTAT Koncernens nettoomsättning minskade organiskt med,4 % (1, %). Affärsområde Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %) och även Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %). För Infection Control var nettoomsättningen i nivå med motsvarande kvartal föregående år och affärsområdet redovisar en minskning om,1 % (7,6 %). Bruttomarginalen har påverkats negativt av bland annat negativa valutatransaktionseffekter, effekter relaterade till FDA samt lägre beläggning i koncernens kapitalvarufabriker. Koncernens kostnader har ökat i kvartalet, något som främst härrör till effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA samt investeringar för uppbyggnad av koncerngemensamma funktioner som exempelvis Shared Services som ska bidra till förbättrade processer och en ökad effektivitet. I tillägg har Extended Care gjort betydande investeringar inom säljorganisationen på tillväxtmarknaderna. En nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 har även gjorts i Extended Cares amerikanska bolag. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 63, varav transaktionseffekten uppgick till -61 och omräkningseffekten till 124. EBITA-resultatet före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader uppgick till 7 (95). Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 86 (27) som främst avser det pågående effektiviseringsarbetet inom Infection Control. Koncernens operativa kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till 598 (91), vilket motsvarar en cash-conversion om 57,7 % (73,1 %). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance Koncernen har under kvartalet etablerat en ny koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance. Lena Hagman, tidigare ansvarig för Quality & Regulatory inom affärsområdena Extended Care och Infection Control, har utsetts till Senior Vice President, Group Quality & Regulatory Compliance och kommer att leda arbetet med att utveckla effektiva gemensamma processer för koncernen som helhet. Den nya funktionen trädde i kraft den 1 juni och rapporterar direkt till koncernchefen. Etik och värderingar För att förverkliga strategin och nå de uppsatta målen har koncernen under kvartalet påbörjat implementeringen av nya koncerngemensamma värderingar och önskade beteenden. Under kvartalet har även arbetet med implementering av en uppdaterad global policy för anti-korruption och whistleblowing påbörjats i Brasilien, Kina och Förenade Arabemiraten genom omfattande utbildningsprogram. Under återstoden av och under 216 kommer arbetet att genomföras även på övriga marknader i koncernen för att säkerställa förståelse av dess innebörd samt efterlevnad av regelverken. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 4 av 22

5 Fortsatt etablering av Shared Services Som ett led i att stärka koncernens konkurrenskraft och frigöra resurser att investera i Getingekoncernens framtid påbörjade Getinge under etableringen av Shared Services genom ett pilotprojekt som genomfördes på de enheter som är placerade i Getinge, Sverige. Fokus ligger primärt på finansiella och administrativa supportfunktioner och de erfarenheter och lärdomar som erhölls i pilotprojektet har nu bidragit till koncernens fortsatta implementering av Shared Services-funktioner. Under kvartalet har etableringen fortsatt i EMEA-regionen, och omfattar nu totalt av koncernens enheter i Sverige, Danmark, England, Polen, Nederländerna och Belgien. Etableringen innebär initialt investeringar men kommer att leda till besparingar genom synergier som inte kunnat uppnås med tidigare fragmenterad struktur. En uppdatering gällande de finansiella effekterna kommer att ges i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september. Ny koncernövergripande organisation på tillväxtmarknaderna Som en del i arbetet med koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna har en omstrukturering påbörjats på utvalda marknader, där de tre affärsområdena går samman och bildar en koncernövergripande enhet per land One Getinge. Genom kommersiella samarbeten beräknas den nya strukturen bidra till att öka försäljningstillväxten för koncernen samtidigt som skalfördelar utnyttjas och skapar förutsättningar för en mer effektiv organisation. Den nya organisationen innebär att fem regionchefer ansvarar för koncernens totala erbjudande i sina respektive regioner. De fem tillväxtregionerna är Latinamerika, Central- och Östeuropa, Östra Asien, Asien/Stillahavsområdet och Mellanöstern/Afrika. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli,. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till (1 339). Betald skatt uppgick under årets två första kvartal till -526 (-458). Koncernens likvida medel uppgick till jämfört med i december. Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång jämfört med i december. Kassaflödet har påverkats av utdelning till aktieägarna, inklusive minoritet, uppgående till -682 (-989) och av nettoinvesteringar uppgående till -51 (-598). Soliditeten uppgick till 35,2 % jämfört med 35,4 % procent per december. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 5 av 22

6 Affärsområde Medical Systems Medical Systems produktsortiment omfattar bland annat utrustning för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, och så kallade cath labs, instrument för hjärt- och kärlkirurgi, anestesiutrustning och ventilatorer samt avancerade produkter för minimalinvasiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med,1 % (-2,9 %). På den viktiga nordamerikanska marknaden fortsatte orderingången att förbättras och USA visade en stark utveckling med en ökning om 4,4 % trots negativa effekter av förlikningsavtalet med FDA. Utvecklingen i USA härrör främst till en stark orderingång inom Cardiovascular-divisionen. På den västeuropeiska marknaden minskade orderingången på de flesta marknader, med undantag för de nordiska länderna samt Italien. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika var orderingången oförändrad. Japan har utvecklats positivt i kvartalet och i BRIC-länderna var utvecklingen god i Brasilien och Indien men svag i Kina och Ryssland. Utvecklingen i Mellanöstern var särskilt svag, där den vikande efterfrågan i kvartalet främst förklaras av det politiska läget. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,3% ,3% USA och Kanada ,1% ,% Övriga världen ,2% ,1% Affärsområdet totalt ,1% ,5% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %), främst som en följd av utmaningar relaterade till kapitalvaruförsäljningen inom Surgical Workplaces-divisionen, samt effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA. Den lägre bruttomarginalen om 51,4 % (55,3 %) beror främst på ökade effekter relaterade till FDA. I tillägg har en ogynnsam produktmix, negativa valutatransaktionseffekter samt svagare kapacitetsutnyttjande i affärsområdets kapitalvarufabriker bidragit till en lägre bruttomarginal. Kostnadsutvecklingen har varit stabil i kvartalet, med undantag för ökade försäljningskostnader i USA samt ökade administrationskostnader som en effekt av investeringar inom kvalitetsorganisationen. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 71, varav transaktionseffekten uppgick till -33 och omräkningseffekten till 14. EBITA-marginalen uppgick till,2 % (18,2 %). EBITA-resultatet har påverkats negativt av 75 avseende intäktsbortfall och ökade kostnader hänförliga till förlikningsavtalet med FDA. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 29 (), främst hänförligt till organisationsförändringar inom Cardiovascular-divisionen, investeringar för att stärka koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna samt integrationen av Pulsion. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 6 av 22

7 Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,6% ,9% d:o just. för valuta o. förvärv -,2%,9% Bruttovinst ,5% ,3% Bruttomarginal, % 51,4% 55,3% -3,9% 51,6% 55,2% -3,6% 53,3% 55,% Rörelsekostnader, ,2% ,8% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,8% ,3% EBITA marginal %,2% 18,2% -5,% 12,9%,7% -2,8% 18,7% 2,3% Förvärvskostnader % % Omstrukturerings- och integrationskostnader, ,1% ,% EBIT ,1% EBIT marginal % 8,2%,8% -5,6% 7,1% -1,7% 8,8% 12,6% 9,2% AKTIVITETER Uppdatering avseende förlikningsavtalet mellan Medical Systems och FDA Som tidigare kommunicerats godkände en amerikansk domstol den 3 februari ett förlikningsavtal mellan Medical Systems och FDA. Enligt villkoren i förlikningsavtalet har produktionen av vissa produkter som tillverkas av Medical Systems bolag Atrium Medical Corporation som är baserat i Hudson, New Hampshire, tillfälligt suspenderats medan förbättringsåtgärder genomförs. Dessa produkter kommer tillfälligt inte att vara tillgängliga, efter det att befintligt varulager i Medical Systems distributionsanläggningar tagit slut. Vissa produkter som tillverkas av Atrium har dock i förlikningsavtalet klassats som medicinskt nödvändiga av FDA, och kommer fortsatt att finnas tillgängliga för kunder i och utanför USA. Under kvartalet har tredje-parts-inspektioner av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire, genomförts i linje med förlikningsavtalet med FDA. En inspektion har även påbörjats vid Medical Systems produktionsenhet i Wayne, New Jersey, och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet. Ytterligare två inspektioner, av produktionsenheterna Rastatt och Hechingen i Tyskland, är planerade att inledas under tredje kvartalet. Som tidigare kommunicerats reserverade Getinge 995 under avseende förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems. Under kvartalet har 11 tagits i anspråk, i tillägg till de 575 som togs i anspråk under samt under det första kvartalet. Åtgärdsprogrammet fortlöper enligt plan och har redan lett till väsentliga förbättringar. Det totala åtgärdsprogrammet förväntas vara avslutat under mitten av 216. FDA Avsättning, kvartal Ytterligare avsättning, kvartal Valutaeffekt 21 Total avsättning 995 Genomförda förbättringsåtgärder under, reserv tagen i anspråk -47 Utgående reserv 31 december, 525 FDA Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 1, reserv tagen i anspråk -15 Utgående reserv 31 mars, 42 Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 2, reserv tagen i anspråk -11 Utgående reserv 3 juni, 319 Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 7 av 22

8 Av ovan nämnda 5 belastades det första kvartalet med 1 varav 5 är hänförligt till intäktsbortfall och ökade kostnader samt 5 avseende utbetalningen till den amerikanska staten. Det andra kvartalet har belastats med 75 för intäktsbortfall och ökade kostnader. Av de ovan nämnda 5 har totalt 175 belastat årets två första kvartal. FDA Kvartal 1, EBITA-resultat -5 Omstruktureringskostnader -5 Rörelseresultat -1 FDA Kvartal 2, EBITA-resultat -75 Omstruktureringskostnader Rörelseresultat -75 TOTAL Rörelseresultat per utgången av juni -175 Ytterligare en betalning om 5 kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet som uppgår till cirka 5. Pågående rättstvist i USA Medical Systems dotterbolag Atrium Medical Corporation är involverat i en rättstvist avseende försäljning och marknadsföring av vissa produkter. En tidigare anställd på Atrium har lämnat in en stämningsansökan till en amerikansk domstol under sekretess. I stämningsansökan åberopas att överträdelser har begåtts gentemot den statliga lagen False Claims Act och liknande amerikanska lagar. Det amerikanska justitiedepartementet och de övriga staterna avböjde att ingripa i rättstvisten och ärendet är inte längre sekretessbelagt. Den före detta anställde hanterar processförfarandet på egen hand. För närvarande pågår en så kallad Discovery Phase. Med hänsyn till stämningsansökans beskaffenhet kan en negativ utkomst av processen komma att påverka koncernens resultat och kassaflöde. Det är emellertid för tidigt att bedöma om, när och i vilken omfattning en eventuell påverkan kan ske och därmed redovisas. Rättegången är för närvarande planerad att äga rum den 7 november 216. Flytt av tillverkning av kärlimplantat till La Ciotat i slutfas Som tidigare rapporterats genomför Medical Systems för närvarande ett omstruktureringsprogram i syfte att effektivisera tillverkningen av kärlimplantat. Tillverkningen av kärlimplantat äger för närvarande rum vid två fabriker inom affärsområdet. Samtlig produktion av textilbaserade kärlimplantat kommer när omstruktureringsprogrammet är genomfört att vara koncentrerad till produktionsenheten i franska La Ciotat. Flytten till La Ciotat är nu i sin slutfas och beräknas vara slutförd under början av tredje kvartalet. Lansering av Medical Systems första turbinventilator, SERVO-air* Under kvartalet har affärsområdet lanserat sin första turbinventilator, SERVO-air. Ventilatorn lanserades under den medicinska kongressen Africa Health i Johannesburg, Sydafrika, och kan användas på sjukhus i de delar av världen där det inte alltid finns tillgång till luft från vägguttag. Den nya ventilatorn håller samma höga kvalitet som de övriga SERVO-produkterna. Produkten är CE-märkt och utvecklad i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor i Indien, Sydafrika, Japan och USA. *Ej tillgänglig i USA Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 8 av 22

9 Affärsområde Extended Care Extended Care erbjuder produkter och tjänster riktade mot sjukhus och äldrevård. Produktsortimentet omfattar bland annat lösningar för att förebygga risken för trycksår och djup ventrombos. Affärsområdet har också ett brett program av produkter som löser dagliga omvårdnadsuppgifter såsom lyft, förflyttning och patienthygien ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Extended Cares organiska orderingång uppgick till -4,1 % (4,5 %) i kvartalet. Utvecklingen på den nordamerikanska marknaden var fortsatt svag, vilket främst är hänförligt till uthyrningsverksamheten av tryckavlastande madrasser som för branschen som helhet varit vikande sedan en tid tillbaka. Västeuropa utvecklades något svagare än föregående år, där en svag utveckling i Storbritannien delvis kompenserades av en god orderingång i Tyskland och Nederländerna. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika har Afrika, Latinamerika och Australien generellt haft en god orderingång i kvartalet. I BRIC-länderna har Kina och Indien utvecklats positivt medan Brasilien och Ryssland utvecklats svagt. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,2% ,6% USA och Kanada ,% ,5% Övriga världen ,6% ,7% Affärsområdet totalt ,1% ,1% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %), en utveckling som till stor del är hänförlig till den svaga utvecklingen på uthyrningsmarknaden i USA. Bruttomarginalen ökade något till 45,7 % (45,6 %). Kostnadskontrollen har varit god i kvartalet och justerat för valutaeffekter har både försäljnings- och administrationskostnaderna minskat. Valutaeffekter har haft en negativ påverkan på EBITA-resultatet om -17, varav transaktions- effekten motsvarar -25 och omräkningseffekten 8. EBITA-resultatet har även påverkats negativt av en nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 i affärsområdets amerikanska bolag. EBITA-marginalen uppgick till 5,9 % (9,9 %). Justeras EBITAresultatet för ovan nämnda nedskrivning ökade EBITA-resultatet med 25 % i kvartalet. Omstruktureringskostnader uppgående till (5) har belastat kvartalets resultat. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,3% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -1,% -,5% Bruttovinst ,7% ,3% Bruttomarginal, % 45,7% 45,6%,1% 45,9% 47,2% -1,3% 46,8% 47,4% Rörelsekostnader, ,5% ,5% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,5% ,% EBITA marginal % 5,9% 9,9% -4,% 8,8% 12,1% -3,3% 12,7%,5% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,7% ,6% EBIT marginal % 3,4% 7,8% -4,4% 4,4% 1,1% -5,7% 8,4% 11,4% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 9 av 22

10 AKTIVITETER Omstruktureringsaktiviteter Som tidigare kommunicerats har affärsområdet genomfört en större omstrukturering av uthyrningsverksamheten i USA. Under årets första kvartal minskades antalet uthyrningsdepåer från 86 till 58 och antalet anställda inom säljorganisationen har minskats med cirka 85 personer. Omstruktureringen av säljorganisationen har lett till effektivare processer som i högre grad anpassats efter den konkurrensutsatta marknaden. Under årets första kvartal uppgick omstruktureringskostnaderna relaterade till åtgärdsprogrammet till cirka 77. Aktiviteten fortlöper enligt plan och inga omstruktureringskostnader avseende aktiviteten har belastat det andra kvartalet. Omstruktureringen av uthyrningsverksamheten beräknas leda till besparingar om cirka 16 avseende helåret och cirka 123 avseende helåret 216. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick besparingen för till 41. Som en följd av det omfattande omstruktureringsarbete som genomförts inom affärsområdets amerikanska verksamhet har det under kvartalet framkommit behov av en nedskrivning av vissa av det amerikanska bolagets tillgångar motsvarande 1. Ytterligare en uthyrningsdepå i den globala uthyrningsverksamheten har stängts ned under kvartalet, i Haydock, Storbritannien. Verksamheten som tidigare bedrevs vid depån i Haydock kommer att flyttas till en annan av affärsområdets depåer. Omstruktureringskostnaden för aktiviteten uppgår till 7 i kvartalet. Under det första kvartalet genomfördes omstruktureringsåtgärder för att optimera forsknings- och utvecklingsfunktionens geografiska placering samt för att säkerställa en fokuserad projektprioritering. Aktiviteten har nu slutförts och kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till cirka 4, i tillägg till de 11 som belastade årets första kvartal. Omstruktureringen beräknas leda till årliga besparingar om cirka. Lansering av patientvårdssystemet Citadel Under kvartalet har Extended Care lanserat patientvårdssystemet Citadel. Citadel, som ingår i affärsområdets sortiment av sjukhussängar, är ett system som innebär att sjukhus kan ge flexibel vård till patienter inom ett flertal vårdmiljöer, från intensivvård till medicin och kirurgi med hjälp av säkra, trygga och effektiva sängramar och terapeutiska madrasser. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 1 av 22

11 Affärsområde Infection Control Infection Control har ett brett utbud av desinfektions- och sterilisationsutrustning utformad för att passa behoven på sjukhus, i öppenvårdverksamheter och inom Life Science-industrin. Affärsområdet erbjuder även en komplett serie tillbehör för att säkerställa ett jämnt, tryggt, ergonomiskt och ekonomiskt flöde samt lagring av sterilgods ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med 1,6 % (-,9 %) i kvartalet. Orderingången var god på den nordamerikanska marknaden inom både sjukhus- och Life Science-segmentet. I Västeuropa har särskilt de nordiska länderna, Storbritannien och Benelux-regionen bidragit till tillväxt i kvartalet. Även marknaderna i södra Europa har utvecklats väl. I BRIC-länderna var orderingången fortsatt svag, särskilt i Ryssland och Brasilien som minskar kraftigt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På övriga marknader var utveckligen generellt svag. Life Science-segmentet har utvecklats positivt i kvartalet. Även affärsområdets satsning på återkommande intäkter har utvecklats väl och bidragit positivt till orderingången i kvartalet. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,8% ,5% USA och Kanada ,7% ,5% Övriga världen ,7% ,2% Affärsområdet totalt ,6% ,3% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Nettoomsättningen minskade organiskt med,1 % (7,6 %). Västeuropa har utvecklats starkt i kvartalet, särskilt inom Life Science-segmentet, medan Nordamerika och marknaderna utanför Väst- europa och Nordamerika utvecklats svagare. Den lägre bruttomarginalen om 34,5 % (36,4 %) är främst hänförlig till lägre beläggning i affärsområdets kapitalvarufabriker. Kostnadsökningen i kvartalet härrör främst till de tidigare genomförda förvärven av Altrax och Austmel. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 1, varav transaktionseffekten motsvarar -3 och omräkningseffekten. EBITA-marginalen minskade till 6,9 % (1,2 %) som en följd av lägre bruttomarginal och ökade rörelsekostnader. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om cirka 44 (9) avseende affärsområdets effektiviseringsprogram. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,1% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -,1%,7% Bruttovinst ,2% ,3% Bruttomarginal, % 34,5% 36,4% -1,9% 34,4% 36,% -1,6% 35,4% 36,2% Rörelsekostnader, ,6% ,% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,7% ,9% EBITA marginal % 6,9% 1,2% -3,3% 5,8% 8,4% -2,6% 9,5% 11,% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,6% ,4% EBIT marginal % 3,6% 9,2% -5,6% 2,9% 7,4% -4,5% 7,6% 9,9% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 11 av 22

12 AKTIVITETER Omstruktureringsaktiviteter Inom ramen för det pågående effektiviseringsarbetet har följande aktiviteter ägt rum under andra kvartalet. Affärsområdet har i kvartalet kommunicerat avsikten att flytta den produktion som bedrivs vid produktionsenheten i Rochester, New York, USA till produktionsenheten i Poznan, Polen. Cirka 8 medarbetare kommer att påverkas av flytten som beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 33 relaterat till denna aktivitet, som beräknas leda till årliga besparingar om cirka 45 med start under det andra kvartalet 216. För att stärka koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna har aktiviteter även genomförts för att stödja den omstrukturering som påbörjats på utvalda marknader, där de tre affärsområdena går samman och bildar en koncernövergripande enhet. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om cirka 4 avseende aktiviteterna. Under det första kvartalet slutförde affärsområdet förhandlingar med fackliga företrädare om att flytta Getinges produktion av spoldesinfektorer från Växjö, Sverige, till Poznan, Polen. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till cirka 2 relaterat till denna aktivitet, i tillägg till de 5 som belastade årets första kvartal. Aktiviteten beräknas leda till årliga besparingar uppgående till med start under det fjärde kvartalet. I linje med samordningen av affärsområdets produktionsenheter pågår ytterligare aktiviteter inom supply chain vars omstruktureringskostnader uppgår till cirka 6 i kvartalet. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 12 av 22

13 Övrig information VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT Det finns inga viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens slut. RISKHANTERING Vårdens ersättningssystem Den enskilt största marknadsrisken för Getinge är politisk. Förändringar i vårdens ersättningssystem kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på framtiden. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader begränsas denna risk för koncernen som helhet. Kunder Verksamheten som bedrivs av Getinges kunder finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet varierar mellan olika länder. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väl dokumenterad. Myndigheter och kontrollorgan Delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som stipulerar betydande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att leva upp till myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. För att i största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och regulatoriska frågor. Respektive affärsområde har en övergripande ansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor. I tillägg har koncernen en övergripande funktion för kvalitet och regulatoriska frågor som samordnar och leder arbetet med att utveckla effektiva gemensamma processer för koncernen som helhet. Majoriteten av koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 485 och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 91. Forskning och utveckling Getinges framtida tillväxt är även beroende av att företaget lyckas utveckla nya och framgångsrika produkter. Arbete med forskning och utveckling är kostsamt och det är omöjligt att garantera att utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkastningen av forsknings- och utvecklingsansträngningarna har koncernen en mycket strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att koncernen prioriterar rätt i valet av potentiella projekt. Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och val av underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontrollpunkter. Produktansvar och skadeståndskrav Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader. Getinge kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram. Skydd av immateriella rättigheter Getinge är ledande inom sina verksamhetsområden och satsar betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Getinge aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Bolaget sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

14 Finansiell riskhantering Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Med finansiella risker avses i första hand risker relaterade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Riskhanteringen regleras av en av styrelsen fastställd finanspolicy. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. De mest väsentliga finansiella risker som koncernen är utsatt för är valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. SÄSONGSVARIATIONER Getinges resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Det första kvartalet är normalt svagt i relation till återstoden av verksamhetsåret. Tredje och fjärde kvartalet är vanligtvis koncernens starkaste kvartal. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Getinge har inga väsentliga transaktioner med närstående utöver transaktioner med dotterbolag. REDOVISNING Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen och ska läsas tillsammans med dessa. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Getinges koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. FÖRSÄKRAN Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Göteborg juli Carl Bennet Johan Bygge Cecilia Daun Wennborg Ordförande Peter Jörmalm Rickard Karlsson Carola Lemne Alex Myers Malin Persson Johan Stern Verkställande direktör Maths Wahlström Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

15 Koncernens resultaträkning Förändring % Förändring % Rullande 12M Nettoomsättning ,5% ,2% Kostnad för sålda varor ,7% ,7% Bruttovinst ,% ,4% Försäljningskostnader ,3% ,7% Administrationskostnader ,4% ,9% Forsknings- och utvecklingskostnader ,% ,1% Förvärvskostnader ,% ,2% Omstrukturerings- och integrationskostnader ,% Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader ,1% Rörelseresultat ,% ,9% Finansnetto ,8% ,1% Resultat före skatt ,7% Skatt ,4% Nettovinst ,9% Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Nettovinst Vinst per aktie 3,71 1,67-57,5% 1,9,29 275,9% 6,81 6,1 Justerad vinst per aktie 1,62 2,27-28,6% 3,24 3,85 -,8% 11, 11,75 Operativa nyckeltal % Rullande 12M Bruttomarginal 46,4 48,7 46,6 49, 47,9 49,2 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 23,5 22,8 24,2 23,7 22, 21,6 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 12,2 11,2 12,5 11,6 11,1 1,6 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 4,7 4,9 4,7 5,3 2, 4,8 Rörelsemarginal 6, 11,3 5,5 3,5 1,4 9,9 Förändring % Förändring % Rullande 12M 1 Forsknings- och utvecklingskostnader ,3% ,1% varav har aktiverats ,5% ,6% ,% ,1% Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar ,8% ,9% på immateriella tillgångar ,% ,7% på materiella anläggningstillgångar ,% ,2% ,6% ,% Det förekommer ingen utspädning Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

16 Rapport över totalresultatet Rullande 12M Periodens resultat Poster som inte kan återföras i resultaträkningen Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensioner Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat Periodens övriga totalresultat netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Totalresultatet hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per kvartal 2 2 Nettomsättning Kostnad för sålda varor Bruttovinst Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Nettovinst Segmentsöversikt Nettoomsättning, Förändring % Förändring % Rullande 12M Medical Systems ,6% ,9% Extended Care ,4% ,4% Infection Control ,2% ,4% Nettoomsättning för koncernen ,5% ,2% Rörelseresultat, Förändring % Förändring % Rullande 12M Medical Systems ,1% Extended Care ,7% ,7% Infection Control ,5% ,3% Rörelseresultat ,8% ,3% Finansnetto ,8% ,1% Resultat före skatt för koncernen ,7% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 16 av 22

17 Koncernens balansräkning Tillgångar, 3-juni 3-juni 31-dec Immateriella tillgångar Aktivererade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder, 3-juni 3-juni 31-Dec Eget kapital Pensionsavsättningar, räntebärande Andra räntebärande skulder Övriga avsättningar Leverantörsskulder Andra icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens räntebärande nettoskuld 3-juni 3-juni 31-dec Skulder till kreditinstitut Avsättningar för pensioner, räntebärande Räntebärande skulder Avgår likvida medel Räntebärande nettoskuld Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 17 av 22

18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i Nivå 2 Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Verkligt värde hierarkin Koncernen innehar derivat för säkringsändamål nivå 2 per den 3 juni där tillgångarna uppgår till 235 och skulder till Motsvarande siffror per den 31 december uppgick till 34 respektive Då koncernen innehar enbart finansiella derivatinstrument som värderas enligt nivå 2 varvid det inte har skett några överföringar mellan värderingskategorierna mellan kvartalen. 3-juni 3-juni 31-dec Långfristiga lån Kortfristiga lån Summa Övriga finansiella tillgångar och skulder Verkligt värde på nedanstående finansiella tillgångar och skulder uppskattas i allt väsentligt vara lika med dess bokförda värde: - Kundfordringar och andra fordringar - Övriga kortfristiga fordringar - Kassa och övriga likvida medel - Leverantörsskulder och övriga skulder - Övriga tillgångar och skulder Upplysningar kring nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder Upplåning samt finansiella instrument i koncernen redovisat brutto Tillgångar Skulder Netto Lån Räntederivat Fx-derivat Summa Koncernen har ISDA avtal med samtliga av sina väsentliga motparter för upplåning och handel med finansiella instrument. För de finansiella tillgångar och skulder som är föremål för rättsligt bindande kvittningsavtal eller liknande avtal tillåter varje avtal mellan företag och motparterna avräkning av relevanta finansiella tillgångar och skulder. Koncernen har nettoredovisat värdet av koncernens basis swapar mot lån i balansräkningen. Värdet på nettoredovisade basis swapar per den 3 juni är -47 (-432 per den 31 december ). Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina övriga väsentliga tillgångar och skulder. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 18 av 22

19 Koncernens kassaflödesanalys Rullande 12M Den löpande verksamheten EBITDA Kostnadsförda omstruktureringskostnader Utbetalda omstruktureringskostnader Övriga icke kassaflödespåverkande poster Finansiella poster Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och avyttring av verksamhet Aktiverade utvecklingskostnader Utrustning för uthyrning Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skuld Förändring av långfristiga fordringar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferenser Likvida medel vid periodens slut Förändring eget kapital Övrigt tillskjutande kapital Innehav utan bestämmande inflytande Balanserad Summa Aktiekapital Reserver vinst Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Uppkommet vid förvärv Utdelning Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Utdelning Utgående balans per 3 juni Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 19 av 22

20 Koncernens nyckeltal Förändring % Förändring % Rullande 12M Orderingång, ,% ,5% d:o just. för valuta o. förvärv -,7%,7% Nettoomsättning, ,5% ,2% d:o just. för valuta o. förvärv -,4 %,4% Bruttomarginal 46,4% 48,8% -2,4% 46,6% 49,1% -2,5% 47,9% 49,2% EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ,% ,1% EBITA-marginal före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 1,%,3% -4,3% 1,3%,2% -2,9%,2% 16,9% Omstrukturerings- och integrationskostnader ,% Förvärvskostnader ,% ,2% EBITA ,2% ,5% EBITA-marginal 8,6%,8% -5,2% 8,2% 6,1% 2,1%,% 12,4% Vinst per aktie efter full skatt, kronor,71 1,67-57,5% 1,9,29 6,81 6,1 Justerad vinst per aktie 1,62 2,27-28,6% 3,24 3,85 -,8% 11, 11,75 Antal aktier, tusen Räntetäckningsgrad, ggr 5, 6,3-1,3 5,7 Arbetande kapital, ,7% Avkastning på arbetande kapital, procent 9,2% 12,7% -3,5% 8,2 % Avkastning på eget kapital, procent 6,6% 1,5% -3,9% 1,4% Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,24 1,25 -,1 1,21 Cash Conversion 57,7% 73,1% -,4% 63,4% 93,8% -3,4% 63,8% 72,9% Soliditet, procent 35,2% 34,7%,5% 35,4% Eget kapital per aktie, kronor 79, 67,8 16,5% 78,4 Antal anställda ,8% 747 Femårsöversikt juni 3 juni 3 juni 3 2 juni juni Nettoomsättning Nettovinst Vinst per aktie 1,9,29 2,67 3,98 3,78 Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 2 av 22

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2)

Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Resultat före skatt ökade med 21 % och uppgick till 425,8 Mkr (352,2) GETINGE INDUSTRIER AB PRESSMEDDELANDE KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER 2001 Orderingången ökade med 60 % till 6.058,2 Mkr (3.782,6) Nettoomsättningen ökade med 57 % till 5.691,7 Mkr (3.620,2) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Rapportperioden januari juni Orderingången ökade med 3,8 % till 12 483 Mkr (12 025), organiskt ökade orderingången med 3,7 % Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2015

Delårsrapport Januari - september 2015 Delårsrapport Januari - september TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med,3% till 7 398 (6 4). Organiskt ökade orderingången med 5,2 %. Nettoomsättningen ökade med 11,2 % till 6 925 (6 225).

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Rapportperioden januari mars

Rapportperioden januari mars Getingekoncernen Delårsrapport januari mars 2014 Rapportperioden januari mars Orderingången ökade med 0,2 % till 5 977 Mkr (5 968), organiskt ökade orderingången med 0,3 % Nettoomsättningen minskade med

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Rapportperioden oktober december

Rapportperioden oktober december Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 18,5 % till 23 036 Mkr (19 447) Nettoomsättningen ökade med 18,4 % till 22 816 Mkr (19 272) Resultat före

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner.

För Infection Control ökade den organiska orderingången med 19% med goda ökningar på flertalet geografiska regioner. Getingekoncernen Delårsrapport januari - juni 2004 Orderingången ökade med 25 % till 5.260,6 Mkr (4.202,2) Omsättningen ökade med 23 % till 5.079,7 Mkr (4.140,6) Resultat före skatt ökade med 21 % till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information för Getinge (exklusive Arjo)

Uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information för Getinge (exklusive Arjo) Uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information för (exklusive Arjo) 10 november, Göteborg, Efter s strategiska översyn och den föreslagna utdelningen och noteringen,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Rapportperioden januari december. Rapportperioden oktober december. 4:e kvartalet 2011. Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2011

Rapportperioden januari december. Rapportperioden oktober december. 4:e kvartalet 2011. Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2011 Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2011 Rapportperioden januari december Orderingången minskade med 1,8 % till 22 012 Mkr (22 406), organiskt ökade orderingången med 3,8 % Nettoomsättningen minskade med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 Rapportperioden januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 12

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer