Delårsrapport Januari - juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari - juni 2015"

Transkript

1 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till (6 327). Organiskt minskade nettoomsättningen med,4 %. Resultat före skatt minskade med 55,7 % till 243 (549). Vinst per aktie blev,71 kr (1,67). EBITA-resultatet* minskade med 21 % till 7 (95). Fortsatt fokus på kvalitetsprocesser; åtgärdsprogrammet fortskrider enligt plan, koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance har etablerats, EBITA-resultatet har belastats med 75 relaterat till förlikningsavtalet med FDA. FINANSIELLT SAMMANDRAG Förändring % Förändring % Rullande 12M Orderingång ,% ,5% Nettomsättning ,5% ,2% Bruttovinst ,% ,4% Bruttomarginal 46,4% 48,7% -2,3% 46,6% 49,% -2,4% 48,% 49,2% EBITA* ,% ,1% EBITA-marginal* 1,%,3% -4,3% 1,3%,2% -2,9%,2% 16,9% Rörelseresultat ,6% ,9% Resultat före skatt ,7% Nettovinst ,9% Vinst per aktie,71 1,67-57,5% 1,9,29 6,81 6,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten ,6% ,5% * före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Fortsatt utmanande resultatutveckling men hög aktivitetsnivå och optimism inför framtiden När jag nu stänger mitt första hela kvartal som vd och koncernchef för Getinge är jag givetvis inte nöjd med resultatet och att vi ännu inte lyckats bryta den negativa trenden och visa på förbättrad effektivitet. Samtidigt ser jag stora möjligheter för koncernen att fortsatt växa och förbättra lönsamheten. Vi hanterar de kortsiktiga utmaningarna och samtidigt arbetar vi fokuserat med den långsiktiga agendan. En rad åtgärder för ökad kostnadskontroll har initierats och parallellt har vi stort fokus på de omstruktureringsprojekt som pågår inom samtliga affärsområden för att effektivisera verksamheten. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg. Vi ser en blandad bild av efterfrågan på de olika marknaderna där Nordamerika fortsätter att utvecklas försiktigt positivt medan Västeuropa försvagas i kvartalet. I resten av världen är efterfrågan i stort sett oförändrad på koncernnivå. Orderingången minskade organiskt med,7 % och är under våra förväntningar. Resultatutvecklingen är fortsatt negativ vilket främst beror på ökade effekter relaterade till FDA samt den låga beläggningen i våra kapitalvarufabriker. Under kvartalet har vi bland annat kommunicerat avsikten att flytta vår tillverkning av autoklaver från produktionsenheten i Rochester, USA, till Poznan, Polen och därmed stänga fabriken i Rochester. Vi har genomfört ett omfattande omstruktureringsprogram av Extended Cares verksamhet i USA som börjar visa positiva effekter. Samtidigt investerar vi i tillväxtländerna genom en utökad säljstyrka, genom initiativet One Getinge, som innebär att de tre affärsområdena går samman för att skapa skalfördelar och nya tillväxtmöjligheter. Vi fortsätter även att utveckla vårt erbjudande för tillväxtmarknaderna till att omfatta produkter med enklare funktionalitet till ett lägre pris. Ett exempel på detta är Medical Systems turbinventilator, SERVO-air, som lanserats under kvartalet. Vi förstärker vårt fokus på kvalitetsprocesser och efterlevnad av regelverk genom att etablera en ny koncerngemensam funktion, Quality & Regulatory Compliance, som rapporterar direkt till mig. Som en del i detta arbete lanserar vi även nya koncerngemensamma värderingar och etiska riktlinjer. Vi har fortsatt stort fokus på åtgärdsprogrammet för kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems och arbetet fortlöper enligt plan. En tredjeparts-inspektion har genomförts av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire och vi inväntar FDAs återkoppling. Under kvartalet har även Medical Systems tillverkningsenhet i La Ciotat, Frankrike, inspekterats av FDA utan anmärkning. Detta är mycket glädjande för organisationen och är ett fint bevis på att vårt fokus på kvalitetsprocesserna visar resultat. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft kommer vi behöva genomföra omfattande förändringar. Det kommer innebära strukturella förändringar av koncernen, och planen för detta kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen den 2 september. Jag är optimistisk inför framtiden och är övertygad om att de åtgärder vi genomför kommer att bidra till ett stärkt och konkurrenskraftigt Getinge. Alex Myers, vd & koncernchef Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 2 av 22

3 Utsikter Koncernen räknar med att utvecklingen på den västeuropeiska marknaden kommer att vara fortsatt svag. Den nordamerikanska marknaden förväntas fortsätta att förbättras, om än i långsam takt. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika finns utmaningar relaterade till BRIC-länderna som kommer att påverka volymerna negativt, men på övriga marknader bedöms tillväxtutsikterna som positiva och koncernen spår en förbättring från nuvarande nivåer under. Koncernen räknar med att de produktlanseringar och produktförvärv som genomförts under senare tid fortsatt kommer att bidra till tillväxten. Sammantaget bedöms volymtillväxten att förbättras under andra halvan av innevarande år. Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet med amerikanska FDA, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Ytterligare en betalning om 5 till den amerikanska staten kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda 5. Nettoeffekten av valutakursförändringar under förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat före skatt med cirka 1, varav valutatransaktionseffekter uppgår till cirka minus 24 medan valutaomräkningseffekter uppgår till cirka 23, baserat på rådande valutaläge. Omstruktureringskostnaderna för helåret beräknas uppgå till 54. Potentialen att på medellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god. Den omfattande strategiuppdatering som genomförts innefattar initiativ dels för att effektivisera och förädla verksamheten samt initiativ för att säkra en långsiktig organisk tillväxt. I tillägg till strategin kommer Getinge i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september i Stockholm att presentera resultatet av den plan som koncernchef Alex Myers utarbetat. Även nya finansiella mål kommer att presenteras i samband med kapitalmarknadsdagen. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 3 av 22

4 ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal Getingekoncernen - 2:a kvartalet ORDERINGÅNG Koncernens orderingång minskade organiskt med,7 % (-,5 %) i kvartalet. Medical Systems redovisar ett svagt kvartal med en organisk ökning om,1 % (-2,9 %). Även Extended Care redovisar en svag organisk orderingång med en minskning om -4,1 % (4,5 %). Infection Control ökar däremot organiskt med 1,6 % (,9 %). RESULTAT Koncernens nettoomsättning minskade organiskt med,4 % (1, %). Affärsområde Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %) och även Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %). För Infection Control var nettoomsättningen i nivå med motsvarande kvartal föregående år och affärsområdet redovisar en minskning om,1 % (7,6 %). Bruttomarginalen har påverkats negativt av bland annat negativa valutatransaktionseffekter, effekter relaterade till FDA samt lägre beläggning i koncernens kapitalvarufabriker. Koncernens kostnader har ökat i kvartalet, något som främst härrör till effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA samt investeringar för uppbyggnad av koncerngemensamma funktioner som exempelvis Shared Services som ska bidra till förbättrade processer och en ökad effektivitet. I tillägg har Extended Care gjort betydande investeringar inom säljorganisationen på tillväxtmarknaderna. En nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 har även gjorts i Extended Cares amerikanska bolag. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 63, varav transaktionseffekten uppgick till -61 och omräkningseffekten till 124. EBITA-resultatet före omstrukturerings-, förvärvs- och integrationskostnader uppgick till 7 (95). Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 86 (27) som främst avser det pågående effektiviseringsarbetet inom Infection Control. Koncernens operativa kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick i kvartalet till 598 (91), vilket motsvarar en cash-conversion om 57,7 % (73,1 %). VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance Koncernen har under kvartalet etablerat en ny koncernövergripande funktion för Quality & Regulatory Compliance. Lena Hagman, tidigare ansvarig för Quality & Regulatory inom affärsområdena Extended Care och Infection Control, har utsetts till Senior Vice President, Group Quality & Regulatory Compliance och kommer att leda arbetet med att utveckla effektiva gemensamma processer för koncernen som helhet. Den nya funktionen trädde i kraft den 1 juni och rapporterar direkt till koncernchefen. Etik och värderingar För att förverkliga strategin och nå de uppsatta målen har koncernen under kvartalet påbörjat implementeringen av nya koncerngemensamma värderingar och önskade beteenden. Under kvartalet har även arbetet med implementering av en uppdaterad global policy för anti-korruption och whistleblowing påbörjats i Brasilien, Kina och Förenade Arabemiraten genom omfattande utbildningsprogram. Under återstoden av och under 216 kommer arbetet att genomföras även på övriga marknader i koncernen för att säkerställa förståelse av dess innebörd samt efterlevnad av regelverken. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 4 av 22

5 Fortsatt etablering av Shared Services Som ett led i att stärka koncernens konkurrenskraft och frigöra resurser att investera i Getingekoncernens framtid påbörjade Getinge under etableringen av Shared Services genom ett pilotprojekt som genomfördes på de enheter som är placerade i Getinge, Sverige. Fokus ligger primärt på finansiella och administrativa supportfunktioner och de erfarenheter och lärdomar som erhölls i pilotprojektet har nu bidragit till koncernens fortsatta implementering av Shared Services-funktioner. Under kvartalet har etableringen fortsatt i EMEA-regionen, och omfattar nu totalt av koncernens enheter i Sverige, Danmark, England, Polen, Nederländerna och Belgien. Etableringen innebär initialt investeringar men kommer att leda till besparingar genom synergier som inte kunnat uppnås med tidigare fragmenterad struktur. En uppdatering gällande de finansiella effekterna kommer att ges i samband med kapitalmarknadsdagen den 2 september. Ny koncernövergripande organisation på tillväxtmarknaderna Som en del i arbetet med koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna har en omstrukturering påbörjats på utvalda marknader, där de tre affärsområdena går samman och bildar en koncernövergripande enhet per land One Getinge. Genom kommersiella samarbeten beräknas den nya strukturen bidra till att öka försäljningstillväxten för koncernen samtidigt som skalfördelar utnyttjas och skapar förutsättningar för en mer effektiv organisation. Den nya organisationen innebär att fem regionchefer ansvarar för koncernens totala erbjudande i sina respektive regioner. De fem tillväxtregionerna är Latinamerika, Central- och Östeuropa, Östra Asien, Asien/Stillahavsområdet och Mellanöstern/Afrika. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli,. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till (1 339). Betald skatt uppgick under årets två första kvartal till -526 (-458). Koncernens likvida medel uppgick till jämfört med i december. Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång jämfört med i december. Kassaflödet har påverkats av utdelning till aktieägarna, inklusive minoritet, uppgående till -682 (-989) och av nettoinvesteringar uppgående till -51 (-598). Soliditeten uppgick till 35,2 % jämfört med 35,4 % procent per december. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 5 av 22

6 Affärsområde Medical Systems Medical Systems produktsortiment omfattar bland annat utrustning för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, och så kallade cath labs, instrument för hjärt- och kärlkirurgi, anestesiutrustning och ventilatorer samt avancerade produkter för minimalinvasiv behandling av hjärt- och kärlsjukdomar ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med,1 % (-2,9 %). På den viktiga nordamerikanska marknaden fortsatte orderingången att förbättras och USA visade en stark utveckling med en ökning om 4,4 % trots negativa effekter av förlikningsavtalet med FDA. Utvecklingen i USA härrör främst till en stark orderingång inom Cardiovascular-divisionen. På den västeuropeiska marknaden minskade orderingången på de flesta marknader, med undantag för de nordiska länderna samt Italien. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika var orderingången oförändrad. Japan har utvecklats positivt i kvartalet och i BRIC-länderna var utvecklingen god i Brasilien och Indien men svag i Kina och Ryssland. Utvecklingen i Mellanöstern var särskilt svag, där den vikande efterfrågan i kvartalet främst förklaras av det politiska läget. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,3% ,3% USA och Kanada ,1% ,% Övriga världen ,2% ,1% Affärsområdet totalt ,1% ,5% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Medical Systems nettoomsättning minskade organiskt med,2 % (1,3 %), främst som en följd av utmaningar relaterade till kapitalvaruförsäljningen inom Surgical Workplaces-divisionen, samt effekter relaterade till förlikningsavtalet med FDA. Den lägre bruttomarginalen om 51,4 % (55,3 %) beror främst på ökade effekter relaterade till FDA. I tillägg har en ogynnsam produktmix, negativa valutatransaktionseffekter samt svagare kapacitetsutnyttjande i affärsområdets kapitalvarufabriker bidragit till en lägre bruttomarginal. Kostnadsutvecklingen har varit stabil i kvartalet, med undantag för ökade försäljningskostnader i USA samt ökade administrationskostnader som en effekt av investeringar inom kvalitetsorganisationen. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 71, varav transaktionseffekten uppgick till -33 och omräkningseffekten till 14. EBITA-marginalen uppgick till,2 % (18,2 %). EBITA-resultatet har påverkats negativt av 75 avseende intäktsbortfall och ökade kostnader hänförliga till förlikningsavtalet med FDA. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 29 (), främst hänförligt till organisationsförändringar inom Cardiovascular-divisionen, investeringar för att stärka koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna samt integrationen av Pulsion. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 6 av 22

7 Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,6% ,9% d:o just. för valuta o. förvärv -,2%,9% Bruttovinst ,5% ,3% Bruttomarginal, % 51,4% 55,3% -3,9% 51,6% 55,2% -3,6% 53,3% 55,% Rörelsekostnader, ,2% ,8% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,8% ,3% EBITA marginal %,2% 18,2% -5,% 12,9%,7% -2,8% 18,7% 2,3% Förvärvskostnader % % Omstrukturerings- och integrationskostnader, ,1% ,% EBIT ,1% EBIT marginal % 8,2%,8% -5,6% 7,1% -1,7% 8,8% 12,6% 9,2% AKTIVITETER Uppdatering avseende förlikningsavtalet mellan Medical Systems och FDA Som tidigare kommunicerats godkände en amerikansk domstol den 3 februari ett förlikningsavtal mellan Medical Systems och FDA. Enligt villkoren i förlikningsavtalet har produktionen av vissa produkter som tillverkas av Medical Systems bolag Atrium Medical Corporation som är baserat i Hudson, New Hampshire, tillfälligt suspenderats medan förbättringsåtgärder genomförs. Dessa produkter kommer tillfälligt inte att vara tillgängliga, efter det att befintligt varulager i Medical Systems distributionsanläggningar tagit slut. Vissa produkter som tillverkas av Atrium har dock i förlikningsavtalet klassats som medicinskt nödvändiga av FDA, och kommer fortsatt att finnas tillgängliga för kunder i och utanför USA. Under kvartalet har tredje-parts-inspektioner av Atriums produktionsenheter i Hudson och Merrimack, New Hampshire, genomförts i linje med förlikningsavtalet med FDA. En inspektion har även påbörjats vid Medical Systems produktionsenhet i Wayne, New Jersey, och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet. Ytterligare två inspektioner, av produktionsenheterna Rastatt och Hechingen i Tyskland, är planerade att inledas under tredje kvartalet. Som tidigare kommunicerats reserverade Getinge 995 under avseende förbättringsåtgärder för att stärka kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems. Under kvartalet har 11 tagits i anspråk, i tillägg till de 575 som togs i anspråk under samt under det första kvartalet. Åtgärdsprogrammet fortlöper enligt plan och har redan lett till väsentliga förbättringar. Det totala åtgärdsprogrammet förväntas vara avslutat under mitten av 216. FDA Avsättning, kvartal Ytterligare avsättning, kvartal Valutaeffekt 21 Total avsättning 995 Genomförda förbättringsåtgärder under, reserv tagen i anspråk -47 Utgående reserv 31 december, 525 FDA Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 1, reserv tagen i anspråk -15 Utgående reserv 31 mars, 42 Genomförda förbättringsåtgärder under kvartal 2, reserv tagen i anspråk -11 Utgående reserv 3 juni, 319 Som tidigare kommunicerats beräknas de totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet, exkluderat kostnaderna för åtgärdsprogrammet, uppgå till cirka 5 och kommer påverka koncernens rörelseresultat. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 7 av 22

8 Av ovan nämnda 5 belastades det första kvartalet med 1 varav 5 är hänförligt till intäktsbortfall och ökade kostnader samt 5 avseende utbetalningen till den amerikanska staten. Det andra kvartalet har belastats med 75 för intäktsbortfall och ökade kostnader. Av de ovan nämnda 5 har totalt 175 belastat årets två första kvartal. FDA Kvartal 1, EBITA-resultat -5 Omstruktureringskostnader -5 Rörelseresultat -1 FDA Kvartal 2, EBITA-resultat -75 Omstruktureringskostnader Rörelseresultat -75 TOTAL Rörelseresultat per utgången av juni -175 Ytterligare en betalning om 5 kan bli aktuell baserat på huruvida Medical Systems klarar att uppfylla FDAs krav för Atriums verksamhet i Hudson, New Hampshire inom den utsatta tidsramen om 6 månader. Dessa 5 beräknas rymmas inom de ovan nämnda totala finansiella konsekvenserna av förlikningsavtalet som uppgår till cirka 5. Pågående rättstvist i USA Medical Systems dotterbolag Atrium Medical Corporation är involverat i en rättstvist avseende försäljning och marknadsföring av vissa produkter. En tidigare anställd på Atrium har lämnat in en stämningsansökan till en amerikansk domstol under sekretess. I stämningsansökan åberopas att överträdelser har begåtts gentemot den statliga lagen False Claims Act och liknande amerikanska lagar. Det amerikanska justitiedepartementet och de övriga staterna avböjde att ingripa i rättstvisten och ärendet är inte längre sekretessbelagt. Den före detta anställde hanterar processförfarandet på egen hand. För närvarande pågår en så kallad Discovery Phase. Med hänsyn till stämningsansökans beskaffenhet kan en negativ utkomst av processen komma att påverka koncernens resultat och kassaflöde. Det är emellertid för tidigt att bedöma om, när och i vilken omfattning en eventuell påverkan kan ske och därmed redovisas. Rättegången är för närvarande planerad att äga rum den 7 november 216. Flytt av tillverkning av kärlimplantat till La Ciotat i slutfas Som tidigare rapporterats genomför Medical Systems för närvarande ett omstruktureringsprogram i syfte att effektivisera tillverkningen av kärlimplantat. Tillverkningen av kärlimplantat äger för närvarande rum vid två fabriker inom affärsområdet. Samtlig produktion av textilbaserade kärlimplantat kommer när omstruktureringsprogrammet är genomfört att vara koncentrerad till produktionsenheten i franska La Ciotat. Flytten till La Ciotat är nu i sin slutfas och beräknas vara slutförd under början av tredje kvartalet. Lansering av Medical Systems första turbinventilator, SERVO-air* Under kvartalet har affärsområdet lanserat sin första turbinventilator, SERVO-air. Ventilatorn lanserades under den medicinska kongressen Africa Health i Johannesburg, Sydafrika, och kan användas på sjukhus i de delar av världen där det inte alltid finns tillgång till luft från vägguttag. Den nya ventilatorn håller samma höga kvalitet som de övriga SERVO-produkterna. Produkten är CE-märkt och utvecklad i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor i Indien, Sydafrika, Japan och USA. *Ej tillgänglig i USA Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 8 av 22

9 Affärsområde Extended Care Extended Care erbjuder produkter och tjänster riktade mot sjukhus och äldrevård. Produktsortimentet omfattar bland annat lösningar för att förebygga risken för trycksår och djup ventrombos. Affärsområdet har också ett brett program av produkter som löser dagliga omvårdnadsuppgifter såsom lyft, förflyttning och patienthygien ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Extended Cares organiska orderingång uppgick till -4,1 % (4,5 %) i kvartalet. Utvecklingen på den nordamerikanska marknaden var fortsatt svag, vilket främst är hänförligt till uthyrningsverksamheten av tryckavlastande madrasser som för branschen som helhet varit vikande sedan en tid tillbaka. Västeuropa utvecklades något svagare än föregående år, där en svag utveckling i Storbritannien delvis kompenserades av en god orderingång i Tyskland och Nederländerna. På marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika har Afrika, Latinamerika och Australien generellt haft en god orderingång i kvartalet. I BRIC-länderna har Kina och Indien utvecklats positivt medan Brasilien och Ryssland utvecklats svagt. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,2% ,6% USA och Kanada ,% ,5% Övriga världen ,6% ,7% Affärsområdet totalt ,1% ,1% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Extended Cares nettoomsättning minskade organiskt med 1, % (,5 %), en utveckling som till stor del är hänförlig till den svaga utvecklingen på uthyrningsmarknaden i USA. Bruttomarginalen ökade något till 45,7 % (45,6 %). Kostnadskontrollen har varit god i kvartalet och justerat för valutaeffekter har både försäljnings- och administrationskostnaderna minskat. Valutaeffekter har haft en negativ påverkan på EBITA-resultatet om -17, varav transaktions- effekten motsvarar -25 och omräkningseffekten 8. EBITA-resultatet har även påverkats negativt av en nedskrivning av tillgångar motsvarande 1 i affärsområdets amerikanska bolag. EBITA-marginalen uppgick till 5,9 % (9,9 %). Justeras EBITAresultatet för ovan nämnda nedskrivning ökade EBITA-resultatet med 25 % i kvartalet. Omstruktureringskostnader uppgående till (5) har belastat kvartalets resultat. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,3% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -1,% -,5% Bruttovinst ,7% ,3% Bruttomarginal, % 45,7% 45,6%,1% 45,9% 47,2% -1,3% 46,8% 47,4% Rörelsekostnader, ,5% ,5% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,5% ,% EBITA marginal % 5,9% 9,9% -4,% 8,8% 12,1% -3,3% 12,7%,5% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,7% ,6% EBIT marginal % 3,4% 7,8% -4,4% 4,4% 1,1% -5,7% 8,4% 11,4% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 9 av 22

10 AKTIVITETER Omstruktureringsaktiviteter Som tidigare kommunicerats har affärsområdet genomfört en större omstrukturering av uthyrningsverksamheten i USA. Under årets första kvartal minskades antalet uthyrningsdepåer från 86 till 58 och antalet anställda inom säljorganisationen har minskats med cirka 85 personer. Omstruktureringen av säljorganisationen har lett till effektivare processer som i högre grad anpassats efter den konkurrensutsatta marknaden. Under årets första kvartal uppgick omstruktureringskostnaderna relaterade till åtgärdsprogrammet till cirka 77. Aktiviteten fortlöper enligt plan och inga omstruktureringskostnader avseende aktiviteten har belastat det andra kvartalet. Omstruktureringen av uthyrningsverksamheten beräknas leda till besparingar om cirka 16 avseende helåret och cirka 123 avseende helåret 216. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick besparingen för till 41. Som en följd av det omfattande omstruktureringsarbete som genomförts inom affärsområdets amerikanska verksamhet har det under kvartalet framkommit behov av en nedskrivning av vissa av det amerikanska bolagets tillgångar motsvarande 1. Ytterligare en uthyrningsdepå i den globala uthyrningsverksamheten har stängts ned under kvartalet, i Haydock, Storbritannien. Verksamheten som tidigare bedrevs vid depån i Haydock kommer att flyttas till en annan av affärsområdets depåer. Omstruktureringskostnaden för aktiviteten uppgår till 7 i kvartalet. Under det första kvartalet genomfördes omstruktureringsåtgärder för att optimera forsknings- och utvecklingsfunktionens geografiska placering samt för att säkerställa en fokuserad projektprioritering. Aktiviteten har nu slutförts och kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till cirka 4, i tillägg till de 11 som belastade årets första kvartal. Omstruktureringen beräknas leda till årliga besparingar om cirka. Lansering av patientvårdssystemet Citadel Under kvartalet har Extended Care lanserat patientvårdssystemet Citadel. Citadel, som ingår i affärsområdets sortiment av sjukhussängar, är ett system som innebär att sjukhus kan ge flexibel vård till patienter inom ett flertal vårdmiljöer, från intensivvård till medicin och kirurgi med hjälp av säkra, trygga och effektiva sängramar och terapeutiska madrasser. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 1 av 22

11 Affärsområde Infection Control Infection Control har ett brett utbud av desinfektions- och sterilisationsutrustning utformad för att passa behoven på sjukhus, i öppenvårdverksamheter och inom Life Science-industrin. Affärsområdet erbjuder även en komplett serie tillbehör för att säkerställa ett jämnt, tryggt, ergonomiskt och ekonomiskt flöde samt lagring av sterilgods ORDERINGÅNG Orderingång, org Orderingång, org., rullande 12M NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA- MARGINAL % Nettoomsättning EBITA-marginal ORDERINGÅNG Orderingången ökade organiskt med 1,6 % (-,9 %) i kvartalet. Orderingången var god på den nordamerikanska marknaden inom både sjukhus- och Life Science-segmentet. I Västeuropa har särskilt de nordiska länderna, Storbritannien och Benelux-regionen bidragit till tillväxt i kvartalet. Även marknaderna i södra Europa har utvecklats väl. I BRIC-länderna var orderingången fortsatt svag, särskilt i Ryssland och Brasilien som minskar kraftigt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. På övriga marknader var utveckligen generellt svag. Life Science-segmentet har utvecklats positivt i kvartalet. Även affärsområdets satsning på återkommande intäkter har utvecklats väl och bidragit positivt till orderingången i kvartalet. ORDERINGÅNG PER MARKNAD Orderingång, Förändring %* Förändring %* Rullande 12M Västeuropa ,8% ,5% USA och Kanada ,7% ,5% Övriga världen ,7% ,2% Affärsområdet totalt ,6% ,3% *justerat för valuta, förvärv och avyttringar RESULTAT Nettoomsättningen minskade organiskt med,1 % (7,6 %). Västeuropa har utvecklats starkt i kvartalet, särskilt inom Life Science-segmentet, medan Nordamerika och marknaderna utanför Väst- europa och Nordamerika utvecklats svagare. Den lägre bruttomarginalen om 34,5 % (36,4 %) är främst hänförlig till lägre beläggning i affärsområdets kapitalvarufabriker. Kostnadsökningen i kvartalet härrör främst till de tidigare genomförda förvärven av Altrax och Austmel. Valutaeffekter har haft en positiv påverkan på EBITA-resultatet om 1, varav transaktionseffekten motsvarar -3 och omräkningseffekten. EBITA-marginalen minskade till 6,9 % (1,2 %) som en följd av lägre bruttomarginal och ökade rörelsekostnader. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om cirka 44 (9) avseende affärsområdets effektiviseringsprogram. Föränd- Föränd- Rullande ring % ring % 12M Nettoomsättning, ,1% ,4% d:o just. för valuta o. förvärv -,1%,7% Bruttovinst ,2% ,3% Bruttomarginal, % 34,5% 36,4% -1,9% 34,4% 36,% -1,6% 35,4% 36,2% Rörelsekostnader, ,6% ,% EBITA före omstrukturerings- och integrationskostnader ,7% ,9% EBITA marginal % 6,9% 1,2% -3,3% 5,8% 8,4% -2,6% 9,5% 11,% Förvärvskostnader Omstrukturerings- och integrationskostnader, EBIT ,6% ,4% EBIT marginal % 3,6% 9,2% -5,6% 2,9% 7,4% -4,5% 7,6% 9,9% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 11 av 22

12 AKTIVITETER Omstruktureringsaktiviteter Inom ramen för det pågående effektiviseringsarbetet har följande aktiviteter ägt rum under andra kvartalet. Affärsområdet har i kvartalet kommunicerat avsikten att flytta den produktion som bedrivs vid produktionsenheten i Rochester, New York, USA till produktionsenheten i Poznan, Polen. Cirka 8 medarbetare kommer att påverkas av flytten som beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till 33 relaterat till denna aktivitet, som beräknas leda till årliga besparingar om cirka 45 med start under det andra kvartalet 216. För att stärka koncernens fortsatta expansion på tillväxtmarknaderna har aktiviteter även genomförts för att stödja den omstrukturering som påbörjats på utvalda marknader, där de tre affärsområdena går samman och bildar en koncernövergripande enhet. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader om cirka 4 avseende aktiviteterna. Under det första kvartalet slutförde affärsområdet förhandlingar med fackliga företrädare om att flytta Getinges produktion av spoldesinfektorer från Växjö, Sverige, till Poznan, Polen. Kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader uppgående till cirka 2 relaterat till denna aktivitet, i tillägg till de 5 som belastade årets första kvartal. Aktiviteten beräknas leda till årliga besparingar uppgående till med start under det fjärde kvartalet. I linje med samordningen av affärsområdets produktionsenheter pågår ytterligare aktiviteter inom supply chain vars omstruktureringskostnader uppgår till cirka 6 i kvartalet. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 12 av 22

13 Övrig information VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT Det finns inga viktiga händelser att rapportera efter rapportperiodens slut. RISKHANTERING Vårdens ersättningssystem Den enskilt största marknadsrisken för Getinge är politisk. Förändringar i vårdens ersättningssystem kan få stora effekter på enskilda marknader genom att anslagen minskas eller skjuts på framtiden. Genom att Getinge är verksamt på ett stort antal geografiska marknader begränsas denna risk för koncernen som helhet. Kunder Verksamheten som bedrivs av Getinges kunder finansieras som regel direkt eller indirekt med offentliga medel och betalningsförmågan är i de allra flesta fall mycket god, även om betalningsbeteendet varierar mellan olika länder. Vid affärer utanför OECD-området betalningssäkras samtliga transaktioner om inte kundens betalningsförmåga är väl dokumenterad. Myndigheter och kontrollorgan Delar av Getinges produktsortiment omfattas av lagstiftning som stipulerar betydande utvärdering, kvalitetskontroll och dokumentation. Det kan inte uteslutas att Getinges verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden kan komma att påverkas negativt av svårigheter att leva upp till myndigheters och kontrollorgans befintliga föreskrifter och krav eller förändringar av dessa. För att i största mån begränsa dessa risker bedriver Getinge ett omfattande arbete kring kvalitet och regulatoriska frågor. Respektive affärsområde har en övergripande ansvarig för kvalitet och regulatoriska frågor. I tillägg har koncernen en övergripande funktion för kvalitet och regulatoriska frågor som samordnar och leder arbetet med att utveckla effektiva gemensamma processer för koncernen som helhet. Majoriteten av koncernens produktionsanläggningar är certifierade enligt den medicintekniska kvalitetsstandarden ISO 485 och/eller den allmänna kvalitetsstandarden ISO 91. Forskning och utveckling Getinges framtida tillväxt är även beroende av att företaget lyckas utveckla nya och framgångsrika produkter. Arbete med forskning och utveckling är kostsamt och det är omöjligt att garantera att utvecklade produkter är kommersiellt lyckosamma. För att maximera avkastningen av forsknings- och utvecklingsansträngningarna har koncernen en mycket strukturerad urvals- och planeringsprocess för att säkerställa att koncernen prioriterar rätt i valet av potentiella projekt. Denna process omfattar noggranna analyser av marknad, teknikutveckling, val av produktionsmetod och val av underleverantörer. Utvecklingsarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt och varje enskilt projekt genomgår ett antal fasta kontrollpunkter. Produktansvar och skadeståndskrav Sjukvårdsleverantörer riskerar, likt andra aktörer inom sjuk- och hälsovård, att bli föremål för anspråk avseende produktansvar och andra juridiska frågor. Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska kostnader. Getinge kan inte lämna några garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas för ersättningskrav. För de egendoms- och ansvarsrisker (t ex produktansvar) som koncernen är utsatt för finns omfattande försäkringsprogram. Skydd av immateriella rättigheter Getinge är ledande inom sina verksamhetsområden och satsar betydande belopp på produktutveckling. För att säkerställa avkastningen på dessa investeringar hävdar Getinge aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet noga. Om så krävs skyddar Bolaget sina immateriella rättigheter genom juridiska processer. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

14 Finansiell riskhantering Getinge är i sin verksamhet utsatt för en rad finansiella risker. Med finansiella risker avses i första hand risker relaterade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. Riskhanteringen regleras av en av styrelsen fastställd finanspolicy. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger inom koncernledningen och finansfunktionen. De mest väsentliga finansiella risker som koncernen är utsatt för är valutarisker, ränterisker, kredit- och motpartsrisker. SÄSONGSVARIATIONER Getinges resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Det första kvartalet är normalt svagt i relation till återstoden av verksamhetsåret. Tredje och fjärde kvartalet är vanligtvis koncernens starkaste kvartal. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Getinge har inga väsentliga transaktioner med närstående utöver transaktioner med dotterbolag. REDOVISNING Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen och ska läsas tillsammans med dessa. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Getinges koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. FÖRSÄKRAN Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Göteborg juli Carl Bennet Johan Bygge Cecilia Daun Wennborg Ordförande Peter Jörmalm Rickard Karlsson Carola Lemne Alex Myers Malin Persson Johan Stern Verkställande direktör Maths Wahlström Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Informationen är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

15 Koncernens resultaträkning Förändring % Förändring % Rullande 12M Nettoomsättning ,5% ,2% Kostnad för sålda varor ,7% ,7% Bruttovinst ,% ,4% Försäljningskostnader ,3% ,7% Administrationskostnader ,4% ,9% Forsknings- och utvecklingskostnader ,% ,1% Förvärvskostnader ,% ,2% Omstrukturerings- och integrationskostnader ,% Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader ,1% Rörelseresultat ,% ,9% Finansnetto ,8% ,1% Resultat före skatt ,7% Skatt ,4% Nettovinst ,9% Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Nettovinst Vinst per aktie 3,71 1,67-57,5% 1,9,29 275,9% 6,81 6,1 Justerad vinst per aktie 1,62 2,27-28,6% 3,24 3,85 -,8% 11, 11,75 Operativa nyckeltal % Rullande 12M Bruttomarginal 46,4 48,7 46,6 49, 47,9 49,2 Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 23,5 22,8 24,2 23,7 22, 21,6 Administrationskostnader i % av nettoomsättning 12,2 11,2 12,5 11,6 11,1 1,6 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 4,7 4,9 4,7 5,3 2, 4,8 Rörelsemarginal 6, 11,3 5,5 3,5 1,4 9,9 Förändring % Förändring % Rullande 12M 1 Forsknings- och utvecklingskostnader ,3% ,1% varav har aktiverats ,5% ,6% ,% ,1% Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar ,8% ,9% på immateriella tillgångar ,% ,7% på materiella anläggningstillgångar ,% ,2% ,6% ,% Det förekommer ingen utspädning Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida av 22

16 Rapport över totalresultatet Rullande 12M Periodens resultat Poster som inte kan återföras i resultaträkningen Aktuariella vinster/förluster avseende förmånsbestämda pensioner Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Inkomstskatt relaterad till övrigt totalresultat Periodens övriga totalresultat netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Totalresultatet hänförligt till Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per kvartal 2 2 Nettomsättning Kostnad för sålda varor Bruttovinst Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Nettovinst Segmentsöversikt Nettoomsättning, Förändring % Förändring % Rullande 12M Medical Systems ,6% ,9% Extended Care ,4% ,4% Infection Control ,2% ,4% Nettoomsättning för koncernen ,5% ,2% Rörelseresultat, Förändring % Förändring % Rullande 12M Medical Systems ,1% Extended Care ,7% ,7% Infection Control ,5% ,3% Rörelseresultat ,8% ,3% Finansnetto ,8% ,1% Resultat före skatt för koncernen ,7% Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 16 av 22

17 Koncernens balansräkning Tillgångar, 3-juni 3-juni 31-dec Immateriella tillgångar Aktivererade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder, 3-juni 3-juni 31-Dec Eget kapital Pensionsavsättningar, räntebärande Andra räntebärande skulder Övriga avsättningar Leverantörsskulder Andra icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Koncernens räntebärande nettoskuld 3-juni 3-juni 31-dec Skulder till kreditinstitut Avsättningar för pensioner, räntebärande Räntebärande skulder Avgår likvida medel Räntebärande nettoskuld Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 17 av 22

18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i Nivå 2 Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används för säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswappar baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara yieldkurvor. Diskonteringen ger inte någon väsentlig påverkan på värderingen av derivat i nivå 2. Verkligt värde hierarkin Koncernen innehar derivat för säkringsändamål nivå 2 per den 3 juni där tillgångarna uppgår till 235 och skulder till Motsvarande siffror per den 31 december uppgick till 34 respektive Då koncernen innehar enbart finansiella derivatinstrument som värderas enligt nivå 2 varvid det inte har skett några överföringar mellan värderingskategorierna mellan kvartalen. 3-juni 3-juni 31-dec Långfristiga lån Kortfristiga lån Summa Övriga finansiella tillgångar och skulder Verkligt värde på nedanstående finansiella tillgångar och skulder uppskattas i allt väsentligt vara lika med dess bokförda värde: - Kundfordringar och andra fordringar - Övriga kortfristiga fordringar - Kassa och övriga likvida medel - Leverantörsskulder och övriga skulder - Övriga tillgångar och skulder Upplysningar kring nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder Upplåning samt finansiella instrument i koncernen redovisat brutto Tillgångar Skulder Netto Lån Räntederivat Fx-derivat Summa Koncernen har ISDA avtal med samtliga av sina väsentliga motparter för upplåning och handel med finansiella instrument. För de finansiella tillgångar och skulder som är föremål för rättsligt bindande kvittningsavtal eller liknande avtal tillåter varje avtal mellan företag och motparterna avräkning av relevanta finansiella tillgångar och skulder. Koncernen har nettoredovisat värdet av koncernens basis swapar mot lån i balansräkningen. Värdet på nettoredovisade basis swapar per den 3 juni är -47 (-432 per den 31 december ). Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina övriga väsentliga tillgångar och skulder. Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 18 av 22

19 Koncernens kassaflödesanalys Rullande 12M Den löpande verksamheten EBITDA Kostnadsförda omstruktureringskostnader Utbetalda omstruktureringskostnader Övriga icke kassaflödespåverkande poster Finansiella poster Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv och avyttring av verksamhet Aktiverade utvecklingskostnader Utrustning för uthyrning Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skuld Förändring av långfristiga fordringar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferenser Likvida medel vid periodens slut Förändring eget kapital Övrigt tillskjutande kapital Innehav utan bestämmande inflytande Balanserad Summa Aktiekapital Reserver vinst Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Uppkommet vid förvärv Utdelning Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Utdelning Utgående balans per 3 juni Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 19 av 22

20 Koncernens nyckeltal Förändring % Förändring % Rullande 12M Orderingång, ,% ,5% d:o just. för valuta o. förvärv -,7%,7% Nettoomsättning, ,5% ,2% d:o just. för valuta o. förvärv -,4 %,4% Bruttomarginal 46,4% 48,8% -2,4% 46,6% 49,1% -2,5% 47,9% 49,2% EBITA före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader ,% ,1% EBITA-marginal före omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader 1,%,3% -4,3% 1,3%,2% -2,9%,2% 16,9% Omstrukturerings- och integrationskostnader ,% Förvärvskostnader ,% ,2% EBITA ,2% ,5% EBITA-marginal 8,6%,8% -5,2% 8,2% 6,1% 2,1%,% 12,4% Vinst per aktie efter full skatt, kronor,71 1,67-57,5% 1,9,29 6,81 6,1 Justerad vinst per aktie 1,62 2,27-28,6% 3,24 3,85 -,8% 11, 11,75 Antal aktier, tusen Räntetäckningsgrad, ggr 5, 6,3-1,3 5,7 Arbetande kapital, ,7% Avkastning på arbetande kapital, procent 9,2% 12,7% -3,5% 8,2 % Avkastning på eget kapital, procent 6,6% 1,5% -3,9% 1,4% Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,24 1,25 -,1 1,21 Cash Conversion 57,7% 73,1% -,4% 63,4% 93,8% -3,4% 63,8% 72,9% Soliditet, procent 35,2% 34,7%,5% 35,4% Eget kapital per aktie, kronor 79, 67,8 16,5% 78,4 Antal anställda ,8% 747 Femårsöversikt juni 3 juni 3 juni 3 2 juni juni Nettoomsättning Nettovinst Vinst per aktie 1,9,29 2,67 3,98 3,78 Getingekoncernen Delårsrapport januari-juni Sida 2 av 22

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013

Rapportperioden januari juni. Rapportperioden april juni. 2:a kvartalet 2013. Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Getingekoncernen Delårsrapport januari juni 2013 Rapportperioden januari juni Orderingången ökade med 3,8 % till 12 483 Mkr (12 025), organiskt ökade orderingången med 3,7 % Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

% till 420. Mkr (400)

% till 420. Mkr (400) Getingekoncernen Delårsrapport januari mars 2011 Rapportperioden januari mars Orderingången minskade med 6,0 % till 5 241 Mkr (5 576) ), organiskt ökade orderingången med 1,1 % Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989)

medicintekniska produkter ökade EBITA resultatet med 14,0 % Utdelning per aktie föreslås till 4,15 kr (4,15) motsvarande 989 Mkr (989) Getingekoncernen Bokslutskommuniké 2013 Rapportperioden januari december Orderingången ökade med 4,0 % till 25 395 Mkr (24 416), organiskt ökade orderingången med 4,0 % Nettoomsättningen ökade med 4,3

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer