QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21"

Transkript

1 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

2 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER BETJENINGSPANEL DAGLIG BRUK NYTTIGE TIPS OG RÅD STELL OG RENGJØRING HVA MÅ GJØRES, HVIS MONTERING STØY TEKNISKE DATA KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Gå inn på nettstedet vårt for å: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrere produktet ditt for å få bedre service: Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon. Generelle informasjoner og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

3 1. SIKKERHETSANVISNINGER NORSK 3 For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes. Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt. 1.1 Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare. Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet. Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn. 1.2 Generelt om sikkerhet ADVARSEL Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som: personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; "bed and breakfast"-miljøer; catering og lignende ikke-detaljhandel. Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen. Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten. Ikke skad kjølekretsen. Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar. Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet. Dersom kjølekretsen skulle bli skadet: unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist luft godt ut i rommet der skapet står. Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt. ADVARSEL Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

4 4 1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning. 2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann. 3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig. 4. Ikke trekk i strømkabelen. 5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann. 6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert. Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det. Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader. Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid. Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning. 1.3 Daglig bruk Ikke sett varme gryter på plastdelene i kjøleskapet. Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i skapet. De kan eksplodere. Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye. Les de relevante instruksjonene. 1.4 Rengjøring og stell Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid. Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av kjøleskapet. Undersøk dreneringen i kjøleskapet for tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dreneringen er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av skapet. 1.5 Installasjon Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet. Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen. Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren. Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon. Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader. Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr. Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert. Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis produktet har vanntilkopling). 1.6 Service Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person. Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler. 1.7 Miljøvern Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet innehol-

5 NORSK 5 der brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet, kan gjenvinnes. 2. BETJENINGSPANEL Display/indikatorer A B ON/OFF -knapp 2 Knapp for tilbakestilling av alarm 3 OK -knapp 4 Temperatur, plussknapp 5 Visning 5 6 Temperatur, minusknapp 7 Mode-knapp Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode -knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles. 4 H G F E D A) Ferie-funksjon B) Ekstra fuktighetsfunksjon C) Tidsur-funksjon D) Temperaturindikator E) Alarmindikator F) Minute Minder funksjon G) COOLMATIC funksjon H) Barnesikringsfunksjon C 2.2 Slå på Gå frem som følger for å slå på produktet: 1. Sett støpselet inn i stikkontakten. 2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av. 3. Hvis "demo" vises på displayet, er produktet i demofunksjon. Se Hva må gjøres, hvis. 4. Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur. For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".

6 Slå av Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, slukkes lyset automatisk. Lyset tennes igjen av seg selv, ved å lukke og åpne døren. Slik slår du av produktet: 1. Hold ON/OFF-knappen inne i noen sekunder. 2. Displayet slokker. 3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for å koble produktet fra strømmen. 2.4 Regulere temperaturen Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatknappen. Still inn standardtemperatur: +5 C i kjøledelen. Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur. Den valgte temperaturen nås innen et døgn. Etter strømbrudd gjenopprettes den innstilte temperaturen. 2.5 Minute Minder-funksjon Minute Minder -funksjonen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler noe en viss tid. Slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Minute Minder-indikatoren blinker. Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter) i noen sekunder. 2. Trykk på temperatur pluss- eller temperatur minus-knappen for å endre den innstilte verdien for tidsuret fra 1 til 90 minutter. 3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Minute Minder-indikatoren vises. Tidsuret begynner å blinke (min). Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en alarm: 1. Trykk på OK-knappen for å slå av alarmen og avslutte funksjonen. Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen: 1. Trykk på Mode-knappen til Minute Minder -indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Minute Minder -indikatoren slokker. Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen, ved å trykke på minus- eller plussknappen for temperatur. 2.6 Barnesikring Aktiver barnesikringen hvis du vil låse knappene og hindre utilsiktet betjening. For å slå på funksjonen: 1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet. 2. Barnesikringsindikatoren blinker. 3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Barnesikringsindikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Barnesikringsindikatoren slokker. 2.7 COOLMATIC-funksjonen Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer COOLMATIC-funksjonen først, slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at de matvarene som allerede befinner seg i Kjøleskap, blir oppvarmet. Slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. COOLMATIC-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. COOLMATIC-indikatoren vises. COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer. For å slå av funksjonen før den slutter automatisk: 1. Trykk på Mode-knappen til COOL- MATIC-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. COOLMATIC-indikatoren slokker. Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

7 NORSK Ekstra fuktighetsfunksjon Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen: Slik slår du på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Ekstra fuktighet-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Ekstra fuktighet-indikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker. 2.9 Feriefunksjon Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet lukket og tomt under en lang ferieperiode uten at det dannes ubehagelig lukt. Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert. For å slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Ferieindikatoren blinker. Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Ferieindikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Ferieindikatoren slokker. Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet Alarm ved åpen dør Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved: Alarmindikator blinker lydsignal Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen. I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp. 3. DAGLIG BRUK 3.1 Grønnsaksskuff Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker. Noen modeller har en skillevegg inne i skuffen, som kan flyttes slik at du kan inndele skuffen etter eget behov. Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring. 3.2 Clean Air Control -filter Filteret rengjør luften for uønskede lukter i kjøleskapet og bevarer kvaliteten på maten. Ved levering er filteret i en plastpose. Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner. Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig. Apparatet er utstyrt med et kullfilter bak luftregulator-klaffen.

8 Flyttbare hyller Veggene i kjøleskapert er utstyrt med flere hyllestøtter slik at hyllene kan plasseres som ønsket. Noen hyller må løftes opp i bakkant for å tas ut. Ikke flytt glasshyllen over grønnsakskuffen, da dette kan hindre riktig luftsirkulering. 3.4 Flaskehylle Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen. Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du bare plassere lukkede flasker i den. Denne flaskehyllen kan vippes opp for å oppbevare åpnede flasker. For å gjøre dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.

9 NORSK Plassere dørhyllene Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse. Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene: Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til den kommer løs. Sett den deretter i ønsket posisjon. Ikke flytt den store nedre hyllen i døren, da dette kan hindre korrekt luftsirkulering. 3.6 Innvendig rengjøring Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye. Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen. Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinettet er plassert i dryppskålen 4. NYTTIGE TIPS OG RÅD 4.1 Tips til energisparing Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig. Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres. 4.2 Tips til kjøling av ferske matvarer For best mulig effekt: Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet. Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt. Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den. 4.3 Tips til kjøling Nyttige tips:

10 10 Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen. Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager. Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle. Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e). Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig. Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren. Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket. 4.4 Tips om kjøleskapstemperatur En passende kjøleskapstemperatur er ca. +5 C. Når termostaten stilles til +5 C, representerer dette middeltemperaturen i kjøleskapet. Det er normalt at temperaturen øverst i kjøleskapet er høyere. Hvis termostaten stilles til en lav temperatur, omgivelsestemperaturen er høy eller kjøleskapet er fullt av mat, vil kompressoren gå lenger. Hvis temperaturen er stilt for lavt, må du endre innstillingen til en høyere temperatur. Ikke plasser mat mot eller i nærheten av termostaten (A) eller noen av hyllene mot avløpshullet. Det kan medføre for lave temperaturer. Hvis du vil kontrollere temperaturen på maten i kjøleskapet, setter du et glass vann midt i kjøleskapet og legger et termometer med en nøyaktighet på +/ 1 C oppi det. Etter 6 timer kan du lese av temperaturen. Denne kontrollen må utføres under stabile forhold (uten å endre belastningen). A 5. STELL OG RENGJØRING OBS Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker. 5.1 Regelmessig rengjøring Utstyret skal rengjøres regelmessig: rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe. kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester. skyll og tørk grundig. Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet. Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i produktet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt. Rengjør fordamperen (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre og du sparer energi. Unngå skader på kjølesystemet. Når du skal flytte fryseren, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

11 NORSK 11 Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt litt nøytralt vaskemiddel for rengjøring av de utvendige flatene. Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler eller skuremiddel, for dette ødelegger lakken eller anti fingeravtrykk-belegget på overflater av rustfritt stål. Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen. 5.2 Skifte Clean Air Control - filter For å oppnå best mulig effekt, bør Clean Air Control -filteret skiftes hvert år. Nye aktive filtre får du kjøpt hos forhandleren. Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner. 5.3 Perioder uten bruk Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler: 1. trekk støpselet ut av stikkontakten 2. fjern alle matvarer 3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret 4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt. Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd. 5.4 Rengjøre ventilasjonsgitteret 5.5 Avriming av kjøleskapet Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring. Påse at døren er åpen, deretter: Løsner du den øvre kanten på gitteret ved å trekke det utover/nedover. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av. Støvsug under kabinettet. Under normal bruk, blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper. Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.

12 HVA MÅ GJØRES, HVIS... Under bruk av produktet kan det oppstå noen mindre, men irriterende feil, som ikke krever at du tilkaller service. I tabellen nedenfor finner du opplysninger om hvordan du kan unngå unødvendige service-utgifter. Bruk av produktet medfører visse lyder (kompressor- og sirkulasjonslyder). Dette er helt vanlig under normal drift, og betyr ikke at det er feil på produktet. Kompressoren går ikke hele tiden, så selv om den stopper betyr det ikke at strømmen i produktet er brutt. Det er derfor du ikke må berøre de elektriske delene på produktet før du har koplet fra strømmen. Feil Mulig årsak Løsning Produktet støyer. Produktet står ikke stødig. Kontroller at produktet står stabilt (alle føttene og hjulene skal være nær gulvet). Se i avsnittet "Plan oppstilling". Lydsignalet vil høres. Alarmsymbolet blinker. det vises en firkant øverst eller nederst i temperaturdisplayet. demo til syne i displayet. Kompressoren går hele tiden. Det renner vann inne i kjøleskapet. Døren er ikke skikkelig lukket. Det har oppstått en feil i temperaturmålingen Produktet er i demonstrasjonsmodus. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Døren er ikke skikkelig lukket. Døren har vært åpnet for ofte. Maten er for varm. Romtemperaturen er for høy. Vannavløpet er tilstoppet. Se etter i "Døren er åpenalarm". Kontakt et autorisert serviceverksted (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen) Hold den nede i ca. 10 sek. til OK-knappen til det høres en lyd og displayet slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere som det skal. Still inn en høyere temperatur. Se "Lukke døren". Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig. La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i skapet. Senk romtemperaturen. Rengjør vannavløpet.

13 Feil Mulig årsak Løsning Det renner vann ut på gulvet. Temperaturen i produktet er for kald. Temperaturen i produktet er for varm. Temperaturen i kjøleskapet er for varm. Produktet virker ikke. Matvarer hindrer at vannet kan renne ned i dreneringsrennen. Tinevannet renner ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Døren er ikke skikkelig lukket. Maten er for varm. Det sirkulerer ikke kald luft i produktet. For mye mat ble lagt inn i kjøleskapet på en gang. Produktet er slått av. Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten. Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende. Pass på at ingen matvarer berører bakveggen. Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet. Still inn en høyere temperatur. Still inn en lavere temperatur. Se "Lukke døren". La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet. Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet. Legg mindre inn i kjøleskapet samtidig. Slå på produktet. Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten. Kople et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontroller sikringene. Kontakt en kvalifisert elektriker. Lampen lyser ikke. Pæren er defekt. Se "Skifte lyspære". Døren har stått åpen for Lukk døren. lenge. Døren berører ventilasjonsgitteret. Produktet står ikke plant. Se i avsnittet "Plan oppstilling". Døren er ikke justert skikkelig. Produktet står ikke plant. Se i avsnittet "Plan oppstilling". Dersom rådene ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted. 6.1 Skifte lyspære Skapet er utstyrt med et longlife LEDtaklys. Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret. 6.2 Lukke døren 1. Rengjør dørpakningene. NORSK Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering". 3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.

14 MONTERING ADVARSEL Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres. 7.1 Plassering Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt: Klimaklasse Romtemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C 7.2 Lokalitet 50 mm For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av produktet og skapet være minst 40 mm. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. Ventilasjonsavstanden kan være: direkte over produktet bak og over overskapet. I så fall må avstanden bak overskapet være minst 50 mm dyp. 7.3 Elektrisk tilkopling Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt. Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

15 NORSK Fjerne transportsikringene 3 2 Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten. Gå frem som følger for å fjerne dem: Åpne døren. Fjern transportsikringen fra dørsidene. Fjern transportsikringen fra det nedre hengselet (på enkelte modeller). Noen modeller er utstyrt med en vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern denne puten. 7.5 Avstandsstykker bak Fest avstandsstykkene som medfølger i posen med tileggsutstyr som vist på bildet. Fest avstandsstykkene på fordamperens braketter (sort rist), på baksiden av produktet. 7.6 Plan oppstilling Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel. Tilpasning av døren avhenger av om produktet står i vater.

16 Montering av CleanAir Control-filteret Clean Air Control-filteret er et aktivt kullfilter som absorberer ubehagelig lukt og som gjør at all maten bevarer smak og aroma uten at luktene smitter over på andre matvarer. Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose slik at egenskapene bevares. Åpne luftregulator-klaffen. Ta filteret ut av plastposen. Sett filteret inn i spalten på baksiden av luftregulator-klaffen. Lukk luftregulator-klaffen. Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke noen fragmenter løsner fra overflaten. Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig. 7.8 Omhengsling av døren 1 2 Slik hengsler du om døren: (Eksempelet viser høyrehengsling) Trekk støpselet ut av stikkontakten. Fjern ventilasjonsgitteret. Fjern det øvre avstandsstykket og monter det på motsatt side av gitteret. Fjern dekselet over pedalhullet og monter dekselet som følger med i tilbehørsposen på motsatt side av gitteret. Legg produktet ned på ryggen på en trestøtte. Skru løs håndtaket fra den øvre (1) og nedre (2) delen av døren.

17 1 2 NORSK 17 Skru løs hengselet (1) og fjern dekselet (2) og støtten (3). Fjern dekselet (4) på motsatt side, og monter støtten (3), dekselet (2) og hengselet (1). Sett dekselet (4) på igjen på motsatt side Ta ut ledningen (1) som kommer fra døren. Skru ut ledningsholderen (2). Bytt posisjonen til ledningen i ledningsholderen Skru ut (1) og fjern det nedre hengselet (2) fra ledningen. Skru ut platen til hengselsbolten (3) og flytt den fra høyre side til venstre side (4) før du monterer hengselet på nytt. 4 3

18 18 Skru ut og flytt pedalen til motsatt side. 1 2 Bruk en liten skrutrekker til å fjerne adapteren fra døren på motsatt side og dra ledningen (1) ut. Fjern adapteren (2) fra ledningen og flytt den til ledningen på motsatt side. Dytt ledningen inn i døren. 2 1 Dra ledningen gjennom hengselet (1). Skru på det nedre hengselet med 3 skruer (2). Sett inn ledningsholderen og skru den på denne (3). Koble til ledningen (4) som kommer fra døren. 3 4 ADVARSEL Sett produktet på plass igjen, sett det i vater, og vent i minst fire timer før du setter støpselet inn i stikkontakten. Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at: Bruk en liten skrutrekker for å fjerne foringen på toppen av døren og flytt den til motsatt side på døren. Monter håndtaket på motsatt side. Rett opp produktet igjen, og sett ventilasjonsgitteret på plass. Sett kabinettet på plass. Alle skruene er strammet. Den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet. Døren åpnes og lukkes korrekt. Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot

19 NORSK 19 kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv. 8. STØY Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! SSSRRR! SSSRRR! CLICK! CLICK! HISSS! HISSS! BRRR! BRRR!

20 20 BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! 9. TEKNISKE DATA Mål Høyde Bredde Dybde 1800 mm 595 mm 623 mm Elektrisk spenning 230 V Frekvens 50 Hz Den tekniske dataen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten. 10. MILJØVERN Resirkuler materialer som er merket med symbolet. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1

Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1 Bruks-- anvisning KYLSKÅP KJØLESKAP QR2619 818 41 37-00/1 Säkerhetsinformation På ditt nya kylskåp kan nya funktioner förekomma, läs därför noga igenom anvisningarna för att lära dig hur skåpet fungerar

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin

QB 5250 Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin QB 5250 Bruksanvisning Bruksanvisning Oppvaskmaskin Diskmaskin 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10

EHA6040FOK... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 EHA6040FOK...... NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 10 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18

EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 EHDP9730KK NO PLATETOPP BRUKSANVISNING 2 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 18 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar

Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar Bruksanvisning / Bruksanvisning Gasolkamin Dakar Gassovn Dakar SE NO Item. No. 6247-0002 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert

Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert 31-4465 Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Veggur/bordklokke, radiokontrollert SVENSKA NORSK Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Vägg-/bordsklocka, radiokontrollerad Art.nr 31-4465 Läs igenom hela

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges.

Rensa maxbelastning Håll UPP-knappen och Överlast-knappen inne i tre sekunder för att rensa värdet för maxbelastning. En ljudsignal avges. Bruksanvisning för elmätare, modell PM-300 Artikelnummer 406-100 2009-03-04 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning INLEDNING (sida 2) Hänvisningar refererar till den engelska originalmanualen.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

EKI6751AO... NO KOMFYR BRUKSANVISNING 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 36

EKI6751AO... NO KOMFYR BRUKSANVISNING 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 36 EKI6751AO...... NO KOMFYR BRUKSANVISNING 2 SV SPIS BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano

Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano Bruksanvisning / Bruksanvisning Cafébord 120x70 cm Kafébord 120x70 cm Milano SE NO Item. No. 6010-1158 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD

NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD NO Bruksanvisning 2 Kombinert vask-tørk SV Bruksanvisning 32 Tvätt-torkmaskin L76680WD 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor

Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Bruksanvisning Bruksanvisning Hjelpestarter/Starthjälp Powerstart 900 m/kompressor Art.no.560210 VIKTIG! Les bruksanvisning nøye før bruk og følges nøye. TEKNISK DATA MODEL 900 ART.NR: 560210 SPENNING

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

FW20L6120. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24

FW20L6120. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 FW20L6120 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANELBESKRIVELSE...6

Läs mer

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable

MSpa Owner s Manual. BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE. www.the-mspa.com. Where Luxury Is Affordable Where Luxury Is Affordable www.the-mspa.com MSpa Owner s Manual BRUKSANVISNING M-009LS Alpine LITE Due to MSpa continuous product improvement, MSpa reserves the right to change specifications and product

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

EOC6801... NO DAMPOVN BRUKSANVISNING 2 SV ÅNGUGN BRUKSANVISNING 43

EOC6801... NO DAMPOVN BRUKSANVISNING 2 SV ÅNGUGN BRUKSANVISNING 43 EOC6801...... NO DAMPOVN BRUKSANVISNING 2 SV ÅNGUGN BRUKSANVISNING 43 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

FW 32L7162. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25

FW 32L7162. NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 FW 32L7162 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 25 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMTABELL...7

Läs mer

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning WATER PUMP-PRESSURE HYDROFORPUMP M/TANK ROSTFRI VANNPUMPE M/TANK RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PT1000A INOX 1 Vnr. 510143 Vannpumpe m/tank rustfri PT1000A INOX Les nøye gjennom

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar FRYSSKÅP Metos Econo BD-600W 4249051 Installations- och bruksanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 1.1 Användningsområde...2 1.2 Granskning i samband med mottagning...2 1.3 Transport och förvaring...2

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07)

Vaskemaskin. Bruksanvisning Tvättmaskin. Bruksanvisning WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Vaskemaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525044_NO / 15-08-15.(14:07) Dette produktet er produsert med den nyeste teknologien under miljøvennlige forhold.

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER

BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 1 BLOWER & VAC. LÖVSUG/BLÅS LØVBLÅSER L2400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING L2400X L2400X 540702 BlackLineManual 19-09-06 08:29 Side 2 Lövsug/blås

Läs mer

Insektsdödare IT-150

Insektsdödare IT-150 Bruksanvisning / Bruksanvisning Insektsdödare IT-150 Insektsfelle IT-150 SE NO Item. No. 9075-1075 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE

B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE B R U KERMAN UAL/ A N VÄ N DARMANUAL NO/SE HURTIGVEILEDNING FOR Å KOMME I GANG MED DIN E-GREEN. Batteriet er grunnladet når sykkelen leveres, så det er ikke nødvendig å lade batteriet før bruk. LADING

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer