QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QR2660W QR2660K QR2660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21"

Transkript

1 QR2660W QR2660K QR2660X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

2 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER BETJENINGSPANEL DAGLIG BRUK NYTTIGE TIPS OG RÅD STELL OG RENGJØRING HVA MÅ GJØRES, HVIS MONTERING STØY TEKNISKE DATA KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Gå inn på nettstedet vårt for å: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrere produktet ditt for å få bedre service: Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon. Generelle informasjoner og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

3 1. SIKKERHETSANVISNINGER NORSK 3 For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen og dens henvisninger og advarsler før du installerer og bruker apparatet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med apparatet hvis du selger eller flytter det, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge apparatet benyttes. Av grunner som angår personsikkerhet eller materiell skade er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten overtar intet ansvar for skader som er forårsaket av at instruksjonene ikke er blitt fulgt. 1.1 Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet. Hold all emballasje borte fra barn. Det foreligger kvelningsfare. Når apparatet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil apparatet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i apparatet. Dersom dette apparatet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt apparat med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger smekklåsen før du kasserer det gamle apparatet. Dette forhindrer at det gamle apparatet utgjør en dødsfelle for et barn. 1.2 Generelt om sikkerhet ADVARSEL Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. Produktet er beregnet på oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning og lignende steder som: personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; gårder og av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; "bed and breakfast"-miljøer; catering og lignende ikke-detaljhandel. Ikke bruk mekanisk verktøy eller ekstra hjelpemidler for å fremskynde avrimingen. Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inne i et kjøleskap, med mindre de er godkjent for dette av produsenten. Ikke skad kjølekretsen. Kjølekretsen i skapet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a), som er en naturlig og meget miljøvennlig gass, men som likevel er brennbar. Pass på at ingen deler av kjølekretsen blir skadet under transport og installasjon av skapet. Dersom kjølekretsen skulle bli skadet: unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist luft godt ut i rommet der skapet står. Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt. ADVARSEL Alle elektriske komponenter (strømledning, støpsel, kompressor) må skiftes av et autorisert serviceverksted eller en elektriker for å unngå fare.

4 4 1. Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning. 2. Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av produktet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann. 3. Pass på at produktets hovedstøpsel er tilgjengelig. 4. Ikke trekk i strømkabelen. 5. Dersom stikkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann. 6. Du må ikke bruke produktet uten at lampedekselet (avhengig av modell) til den innvendige belysningen er montert. Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det. Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskader. Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid. Lyspærene (avhengig av modell) som brukes i dette produktet, er spesialpærer kun beregnet på husholdningsapparater. De egner seg ikke til rombelysning. 1.3 Daglig bruk Ikke sett varme gryter på plastdelene i kjøleskapet. Ikke oppbevar brannfarlig gass eller væske i skapet. De kan eksplodere. Anbefalingene fra produsenten av kjøleskapet vedrørende oppbevaring må følges nøye. Les de relevante instruksjonene. 1.4 Rengjøring og stell Slå av kjøleskapet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid. Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av kjøleskapet. Undersøk dreneringen i kjøleskapet for tinevann med jevne mellomrom. Rengjør dreneringen ved behov. Hvis dreneringen er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av skapet. 1.5 Installasjon Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til strømnettet. Pakk ut apparatet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke kople til et skadet apparat. Meld øyeblikkelig fra i butikken der du kjøpte apparatet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen. Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du tilkopler apparatet, slik at oljen kan samle seg i kompressoren. Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele apparatet, ellers kan apparatet overopphetes. Følg instruksjonene som gjelder installasjonen for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon. Så sant mulig bør produktets bakside stå inn mot en vegg, slik at det unngås at man kan berøre eller komme i kontakt med varme deler (kompressor, kondensator) og dermed pådra seg brannskader. Apparatet må ikke oppstilles i nærheten av en radiator eller komfyr. Forsikre deg om at stikkontakten er tilgjengelig etter at apparatet er installert. Må kun kobles til drikkevannsforsyning (hvis produktet har vanntilkopling). 1.6 Service Alt elektrisk arbeid som er nødvendig i forbindelse med vedlikehold av dette apparatet må utføres av en faglært elektriker eller annen kompetent person. Dette produktet må kun repareres av autorisert servicesenter, og det må kun brukes originale reservedeler. 1.7 Miljøvern Dette apparatet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialet. Dette apparatet skal ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Isolasjonsskummet innehol-

5 NORSK 5 der brennbare gasser: apparatet skal avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om avfallsbehandling. Disse får du hos kommunen der du bor. Unngå at kjøleenheten blir skadet, særlig på baksiden i nærheten av varmeveksleren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet, kan gjenvinnes. 2. BETJENINGSPANEL Display/indikatorer A B ON/OFF -knapp 2 Knapp for tilbakestilling av alarm 3 OK -knapp 4 Temperatur, plussknapp 5 Visning 5 6 Temperatur, minusknapp 7 Mode-knapp Det er mulig å skru opp lyden på de forhåndsdefinerte knappelydene ved å holde Mode -knappen og knappen for senking av temperatur inne samtidig i noen sekunder. Endringen kan tilbakestilles. 4 H G F E D A) Ferie-funksjon B) Ekstra fuktighetsfunksjon C) Tidsur-funksjon D) Temperaturindikator E) Alarmindikator F) Minute Minder funksjon G) COOLMATIC funksjon H) Barnesikringsfunksjon C 2.2 Slå på Gå frem som følger for å slå på produktet: 1. Sett støpselet inn i stikkontakten. 2. Trykk på ON/OFF-knappen hvis displayet er av. 3. Hvis "demo" vises på displayet, er produktet i demofunksjon. Se Hva må gjøres, hvis. 4. Temperaturindikatorene viser innstilt standardtemperatur. For å stille inn en annen temperatur, se "Regulere temperaturen".

6 Slå av Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, slukkes lyset automatisk. Lyset tennes igjen av seg selv, ved å lukke og åpne døren. Slik slår du av produktet: 1. Hold ON/OFF-knappen inne i noen sekunder. 2. Displayet slokker. 3. Trekk støpselet ut av stikkontakten for å koble produktet fra strømmen. 2.4 Regulere temperaturen Den innstilte temperaturen på kjøleskapet kan justeres ved å trykke på termostatknappen. Still inn standardtemperatur: +5 C i kjøledelen. Temperaturdisplayet viser innstilt temperatur. Den valgte temperaturen nås innen et døgn. Etter strømbrudd gjenopprettes den innstilte temperaturen. 2.5 Minute Minder-funksjon Minute Minder -funksjonen skal brukes til å stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt. Denne funksjonen er nyttig for eksempel når en oppskrift krever at du avkjøler noe en viss tid. Slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Minute Minder-indikatoren blinker. Tidsuret viser den innstilte verdien (30 minutter) i noen sekunder. 2. Trykk på temperatur pluss- eller temperatur minus-knappen for å endre den innstilte verdien for tidsuret fra 1 til 90 minutter. 3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Minute Minder-indikatoren vises. Tidsuret begynner å blinke (min). Når nedtellingen er ferdig, blinker Minute Minder -indikatoren og det høres en alarm: 1. Trykk på OK-knappen for å slå av alarmen og avslutte funksjonen. Det er mulig å deaktivere funksjonen når som helst under nedtellingen: 1. Trykk på Mode-knappen til Minute Minder -indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Minute Minder -indikatoren slokker. Du kan når som helst endre tidspunktet under nedtellingen, ved å trykke på minus- eller plussknappen for temperatur. 2.6 Barnesikring Aktiver barnesikringen hvis du vil låse knappene og hindre utilsiktet betjening. For å slå på funksjonen: 1. Hold Mode-knappen inne til displayet viser det tilhørende symbolet. 2. Barnesikringsindikatoren blinker. 3. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Barnesikringsindikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Hold Mode-knappen inne til barnesikringsindikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Barnesikringsindikatoren slokker. 2.7 COOLMATIC-funksjonen Hvis du skal legge inn en større mengde romtemperert mat, for eksempel etter at du har handlet, foreslår vi at du aktiverer COOLMATIC-funksjonen først, slik at matvarene avkjøles raskere. Samtidig unngår du at de matvarene som allerede befinner seg i Kjøleskap, blir oppvarmet. Slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. COOLMATIC-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. COOLMATIC-indikatoren vises. COOLMATIC-funksjonen slår seg automatisk av etter ca. 6 timer. For å slå av funksjonen før den slutter automatisk: 1. Trykk på Mode-knappen til COOL- MATIC-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. COOLMATIC-indikatoren slokker. Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet.

7 NORSK Ekstra fuktighetsfunksjon Hvis du må øke fuktigheten i kjøleskapet, foreslår vi at du aktiverer ekstra fuktighets-funksjonen: Slik slår du på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Ekstra fuktighet-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Ekstra fuktighet-indikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til ekstra fuktighet-indikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Ekstra fuktighet-indikatoren slukker. 2.9 Feriefunksjon Med denne funksjonen kan du holde kjøleskapet lukket og tomt under en lang ferieperiode uten at det dannes ubehagelig lukt. Kjøleskapet må være tomt når feriefunksjonen er aktivert. For å slå på funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til det tilhørende symbolet vises. Ferieindikatoren blinker. Temperaturindikatoren viser innstilt temperatur. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. Ferieindikatoren vises. For å slå av funksjonen: 1. Trykk på Mode-knappen til Ferieindikatoren blinker. 2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte. 3. Ferieindikatoren slokker. Funksjonen slås av ved å velge en annen innstilt temperatur i kjøleskapet Alarm ved åpen dør Hvis døren blir stående åpen i noen minutter, aktiveres en alarm. Alarmen ved åpen dør vises ved: Alarmindikator blinker lydsignal Når normale forhold er gjenopprettet (døren er lukket), stopper alarmen. I løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås av ved å trykke på en hvilken som helst knapp. 3. DAGLIG BRUK 3.1 Grønnsaksskuff Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt og grønnsaker. Noen modeller har en skillevegg inne i skuffen, som kan flyttes slik at du kan inndele skuffen etter eget behov. Alle delene i skuffen kan tas ut for rengjøring. 3.2 Clean Air Control -filter Filteret rengjør luften for uønskede lukter i kjøleskapet og bevarer kvaliteten på maten. Ved levering er filteret i en plastpose. Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner. Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig. Apparatet er utstyrt med et kullfilter bak luftregulator-klaffen.

8 Flyttbare hyller Veggene i kjøleskapert er utstyrt med flere hyllestøtter slik at hyllene kan plasseres som ønsket. Noen hyller må løftes opp i bakkant for å tas ut. Ikke flytt glasshyllen over grønnsakskuffen, da dette kan hindre riktig luftsirkulering. 3.4 Flaskehylle Plasser flaskene (med åpningen pekende fremover) i den forhåndsplasserte hyllen. Hvis hyllen er plassert horisontalt, skal du bare plassere lukkede flasker i den. Denne flaskehyllen kan vippes opp for å oppbevare åpnede flasker. For å gjøre dette, løfter du hyllen, slik at den kan plasseres på nivået ovenfor.

9 NORSK Plassere dørhyllene Dørhyllene kan plasseres i ulike høyder for oppbevaring av beholdere av forskjellig størrelse. Gå frem som følger for å justere høyden på hyllene: Trekk hyllen forsiktig i pilenes retning til den kommer løs. Sett den deretter i ønsket posisjon. Ikke flytt den store nedre hyllen i døren, da dette kan hindre korrekt luftsirkulering. 3.6 Innvendig rengjøring Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke nøye. Ikke bruk kraftige vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade finishen. Påse at avløpsslangen på baksiden av kabinettet er plassert i dryppskålen 4. NYTTIGE TIPS OG RÅD 4.1 Tips til energisparing Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig. Dersom romtemperaturen er høy, termostatbryteren står på høyeste innstilling og apparatet er fullt av mat, vil kompressoren gå uavbrutt, noe som fører til at det dannes rim eller is på fordamperen. Hvis dette skjer, dreies termostatbryteren til en lavere innstilling, slik at apparatet avrimes automatisk og strømforbruket reduseres. 4.2 Tips til kjøling av ferske matvarer For best mulig effekt: Oppbevar ikke varme matvarer eller dampende væsker i kjøleskapet. Dekk til maten eller pakk den inn, særlig hvis den har sterk lukt. Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt den. 4.3 Tips til kjøling Nyttige tips:

10 10 Kjøtt (alle typer): pakkes i plastposer og plasseres på glasshyllen over grønnsskskuffen. Kjøtt bør kun oppbevares slik i én, eller maks. to dager. Ferdig tilberedte retter, kalde retter osv.: tildekkes godt og plasseres på hvilken som helst hylle. Frukt og grønnsaker: renses nøye og plasseres i spesialskuffen(e). Smør og ost: plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig. Melk: Melkebeholderne bør være lukket og bør oppbevares i flaskehyllen i døren. Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket. 4.4 Tips om kjøleskapstemperatur En passende kjøleskapstemperatur er ca. +5 C. Når termostaten stilles til +5 C, representerer dette middeltemperaturen i kjøleskapet. Det er normalt at temperaturen øverst i kjøleskapet er høyere. Hvis termostaten stilles til en lav temperatur, omgivelsestemperaturen er høy eller kjøleskapet er fullt av mat, vil kompressoren gå lenger. Hvis temperaturen er stilt for lavt, må du endre innstillingen til en høyere temperatur. Ikke plasser mat mot eller i nærheten av termostaten (A) eller noen av hyllene mot avløpshullet. Det kan medføre for lave temperaturer. Hvis du vil kontrollere temperaturen på maten i kjøleskapet, setter du et glass vann midt i kjøleskapet og legger et termometer med en nøyaktighet på +/ 1 C oppi det. Etter 6 timer kan du lese av temperaturen. Denne kontrollen må utføres under stabile forhold (uten å endre belastningen). A 5. STELL OG RENGJØRING OBS Trekk støpselet ut av stikkontakten før du starter enhver rengjøring av apparatet. Dette apparatet inneholder hydrokarboner i kjøleenheten: Vedlikehold og påfylling skal derfor kun utføres av autorisert tekniker. 5.1 Regelmessig rengjøring Utstyret skal rengjøres regelmessig: rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe. kontroller dørpakningene regelmessig og vask dem for å sikre at de er rene og fri for matrester. skyll og tørk grundig. Ikke trekk i, flytt eller påfør skade på noen rør og/eller kabler inne i kabinettet. Bruk aldri sterke vaskemidler, skurepulver, sterkt parfymerte rengjøringsprodukter eller vokspoleringsmidler for å rengjøre inne i produktet. Dette skader overflaten og etterlater sterk lukt. Rengjør fordamperen (sort rist) og kompressoren på baksiden av produktet med en børste. Dette gjør at produktets ytelse blir bedre og du sparer energi. Unngå skader på kjølesystemet. Når du skal flytte fryseren, løft den i fremkant for ikke å skrape opp gulvet.

11 NORSK 11 Mange kjøkkenrengjøringsprodukter inneholder kjemikalier som angriper/skader plastdelene som er brukt i dette apparatet. Derfor bør du bruke en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt litt nøytralt vaskemiddel for rengjøring av de utvendige flatene. Ikke bruk vanlige rengjøringsmidler eller skuremiddel, for dette ødelegger lakken eller anti fingeravtrykk-belegget på overflater av rustfritt stål. Etter rengjøring settes støpselet inn i stikkontakten igjen. 5.2 Skifte Clean Air Control - filter For å oppnå best mulig effekt, bør Clean Air Control -filteret skiftes hvert år. Nye aktive filtre får du kjøpt hos forhandleren. Les "Installere Clean Air Control -filter" for instruksjoner. 5.3 Perioder uten bruk Hvis fryseren ikke skal brukes over lengere tid tas følgende forholdsregler: 1. trekk støpselet ut av stikkontakten 2. fjern alle matvarer 3. avrim og rengjør apparatet og alt tilbehøret 4. la døren/dørene stå åpen for å hindre at det danner seg ubehagelig lukt. Dersom du lar apparatet være i drift, bør du be noen om å kontrollere det fra tid til annen for å unngå at matevarene blir ødelagt ved et eventuelt strømbrudd. 5.4 Rengjøre ventilasjonsgitteret 5.5 Avriming av kjøleskapet Ventilasjonsgitteret kan fjernes for rengjøring. Påse at døren er åpen, deretter: Løsner du den øvre kanten på gitteret ved å trekke det utover/nedover. Trekk gitteret rett ut for å ta det helt av. Støvsug under kabinettet. Under normal bruk, blir rim automatisk fjernet fra kjøleseksjonens fordamper hver gang kompressoren stopper. Smeltevannet renner ut gjennom et dreneringshull og inn i en spesialbeholder på baksiden av produktet, over kompressoren, der det fordamper. Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for smeltevann med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer over og drypper ned på maten inne i kjøleskapet.

12 HVA MÅ GJØRES, HVIS... Under bruk av produktet kan det oppstå noen mindre, men irriterende feil, som ikke krever at du tilkaller service. I tabellen nedenfor finner du opplysninger om hvordan du kan unngå unødvendige service-utgifter. Bruk av produktet medfører visse lyder (kompressor- og sirkulasjonslyder). Dette er helt vanlig under normal drift, og betyr ikke at det er feil på produktet. Kompressoren går ikke hele tiden, så selv om den stopper betyr det ikke at strømmen i produktet er brutt. Det er derfor du ikke må berøre de elektriske delene på produktet før du har koplet fra strømmen. Feil Mulig årsak Løsning Produktet støyer. Produktet står ikke stødig. Kontroller at produktet står stabilt (alle føttene og hjulene skal være nær gulvet). Se i avsnittet "Plan oppstilling". Lydsignalet vil høres. Alarmsymbolet blinker. det vises en firkant øverst eller nederst i temperaturdisplayet. demo til syne i displayet. Kompressoren går hele tiden. Det renner vann inne i kjøleskapet. Døren er ikke skikkelig lukket. Det har oppstått en feil i temperaturmålingen Produktet er i demonstrasjonsmodus. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Døren er ikke skikkelig lukket. Døren har vært åpnet for ofte. Maten er for varm. Romtemperaturen er for høy. Vannavløpet er tilstoppet. Se etter i "Døren er åpenalarm". Kontakt et autorisert serviceverksted (kjølesystemet fortsetter å holde matvarene kalde, men det vil ikke være mulig å justere temperaturen) Hold den nede i ca. 10 sek. til OK-knappen til det høres en lyd og displayet slukkes en kort stund: produktet begynner å fungere som det skal. Still inn en høyere temperatur. Se "Lukke døren". Ikke la døren stå åpen lenger enn nødvendig. La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i skapet. Senk romtemperaturen. Rengjør vannavløpet.

13 Feil Mulig årsak Løsning Det renner vann ut på gulvet. Temperaturen i produktet er for kald. Temperaturen i produktet er for varm. Temperaturen i kjøleskapet er for varm. Produktet virker ikke. Matvarer hindrer at vannet kan renne ned i dreneringsrennen. Tinevannet renner ikke ned på fordamperbrettet over kompressoren. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Termostatbryteren kan være feil innstilt. Døren er ikke skikkelig lukket. Maten er for varm. Det sirkulerer ikke kald luft i produktet. For mye mat ble lagt inn i kjøleskapet på en gang. Produktet er slått av. Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten. Produktet får ikke strøm. Stikkontakten er ikke spenningsførende. Pass på at ingen matvarer berører bakveggen. Fest tinevannsrøret til fordamperbrettet. Still inn en høyere temperatur. Still inn en lavere temperatur. Se "Lukke døren". La maten avkjøle seg til romtemperatur før du legger den inn i apparatet. Pass på at den kalde luften kan sirkulere i produktet. Legg mindre inn i kjøleskapet samtidig. Slå på produktet. Sett støpselet skikkelig inn i stikkontakten. Kople et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontroller sikringene. Kontakt en kvalifisert elektriker. Lampen lyser ikke. Pæren er defekt. Se "Skifte lyspære". Døren har stått åpen for Lukk døren. lenge. Døren berører ventilasjonsgitteret. Produktet står ikke plant. Se i avsnittet "Plan oppstilling". Døren er ikke justert skikkelig. Produktet står ikke plant. Se i avsnittet "Plan oppstilling". Dersom rådene ikke gir resultater, ta kontakt med nærmeste serviceverksted. 6.1 Skifte lyspære Skapet er utstyrt med et longlife LEDtaklys. Kun service er tillatt for å skifte ut belysningsenheten. Kontakt servicesenteret. 6.2 Lukke døren 1. Rengjør dørpakningene. NORSK Om nødvendig, juster døren. Se etter i "Installering". 3. Skift ut defekte pakninger ved behov. Kontakt servicesenteret.

14 MONTERING ADVARSEL Les "Sikkerhetsinformasjon" nøyaktig for din egen sikkerhets skyld og for informasjon om korrekt operasjon av apparatet, før apparatet installeres. 7.1 Plassering Installet dette apparatet på et sted der romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen som er oppført på apparatets typeskilt: Klimaklasse Romtemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C 7.2 Lokalitet 50 mm For å oppnå best ytelse når produktet er plassert under et overskap, må minste avstanden mellom toppen av produktet og skapet være minst 40 mm. Ideelt sett bør produktet ikke plasseres under overskap. Ventilasjonsavstanden kan være: direkte over produktet bak og over overskapet. I så fall må avstanden bak overskapet være minst 50 mm dyp. 7.3 Elektrisk tilkopling Før du setter støpselet inn i stikkontakten, forsikre deg om at spenningen og frekvensen som er oppført på typeskiltet samsvarer med strømnettet i hjemmet ditt. Apparatet skal jordes. Støpslet på nettledningen er utstyrt med jordingskontakt. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal apparatet koples til en separat jording i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Kontakt en faglært elektriker. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver.

15 NORSK Fjerne transportsikringene 3 2 Dette produktet er utstyrt med transportsikringer for å sikre døren under transporten. Gå frem som følger for å fjerne dem: Åpne døren. Fjern transportsikringen fra dørsidene. Fjern transportsikringen fra det nedre hengselet (på enkelte modeller). Noen modeller er utstyrt med en vibrasjonspute under kabinettet. Ikke fjern denne puten. 7.5 Avstandsstykker bak Fest avstandsstykkene som medfølger i posen med tileggsutstyr som vist på bildet. Fest avstandsstykkene på fordamperens braketter (sort rist), på baksiden av produktet. 7.6 Plan oppstilling Pass på at produktet står i vater. Ved behov justeres føttene med vedlagte justeringsnøkkel. Tilpasning av døren avhenger av om produktet står i vater.

16 Montering av CleanAir Control-filteret Clean Air Control-filteret er et aktivt kullfilter som absorberer ubehagelig lukt og som gjør at all maten bevarer smak og aroma uten at luktene smitter over på andre matvarer. Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose slik at egenskapene bevares. Åpne luftregulator-klaffen. Ta filteret ut av plastposen. Sett filteret inn i spalten på baksiden av luftregulator-klaffen. Lukk luftregulator-klaffen. Filteret bør håndteres forsiktig, slik at ikke noen fragmenter løsner fra overflaten. Påse at luftregulator-klaffen er lukket for at ventilasjonen skal fungere riktig. 7.8 Omhengsling av døren 1 2 Slik hengsler du om døren: (Eksempelet viser høyrehengsling) Trekk støpselet ut av stikkontakten. Fjern ventilasjonsgitteret. Fjern det øvre avstandsstykket og monter det på motsatt side av gitteret. Fjern dekselet over pedalhullet og monter dekselet som følger med i tilbehørsposen på motsatt side av gitteret. Legg produktet ned på ryggen på en trestøtte. Skru løs håndtaket fra den øvre (1) og nedre (2) delen av døren.

17 1 2 NORSK 17 Skru løs hengselet (1) og fjern dekselet (2) og støtten (3). Fjern dekselet (4) på motsatt side, og monter støtten (3), dekselet (2) og hengselet (1). Sett dekselet (4) på igjen på motsatt side Ta ut ledningen (1) som kommer fra døren. Skru ut ledningsholderen (2). Bytt posisjonen til ledningen i ledningsholderen Skru ut (1) og fjern det nedre hengselet (2) fra ledningen. Skru ut platen til hengselsbolten (3) og flytt den fra høyre side til venstre side (4) før du monterer hengselet på nytt. 4 3

18 18 Skru ut og flytt pedalen til motsatt side. 1 2 Bruk en liten skrutrekker til å fjerne adapteren fra døren på motsatt side og dra ledningen (1) ut. Fjern adapteren (2) fra ledningen og flytt den til ledningen på motsatt side. Dytt ledningen inn i døren. 2 1 Dra ledningen gjennom hengselet (1). Skru på det nedre hengselet med 3 skruer (2). Sett inn ledningsholderen og skru den på denne (3). Koble til ledningen (4) som kommer fra døren. 3 4 ADVARSEL Sett produktet på plass igjen, sett det i vater, og vent i minst fire timer før du setter støpselet inn i stikkontakten. Foreta en endelig kontroll for å være sikker på at: Bruk en liten skrutrekker for å fjerne foringen på toppen av døren og flytt den til motsatt side på døren. Monter håndtaket på motsatt side. Rett opp produktet igjen, og sett ventilasjonsgitteret på plass. Sett kabinettet på plass. Alle skruene er strammet. Den magnetiske pakningen sitter godt inntil kabinettet. Døren åpnes og lukkes korrekt. Hvis omgivelsestemperaturen er lav (for eksempel om vinteren), kan det hende at pakningen ikke passer som den skal mot

19 NORSK 19 kabinettet. I så fall venter du til pakningen justerer seg selv. 8. STØY Fryseren lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske). OK SSSRRR! HISSS! BLUBB! CLICK! BRRR! CRACK! SSSRRR! SSSRRR! CLICK! CLICK! HISSS! HISSS! BRRR! BRRR!

20 20 BLUBB! BLUBB! CRACK! CRACK! 9. TEKNISKE DATA Mål Høyde Bredde Dybde 1800 mm 595 mm 623 mm Elektrisk spenning 230 V Frekvens 50 Hz Den tekniske dataen finner du på typeskiltet til venstre på innsiden av produktet og på energietiketten. 10. MILJØVERN Resirkuler materialer som er merket med symbolet. Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

ERC33260W ERC37260W...

ERC33260W ERC37260W... ERC33260W ERC37260W...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION..................................................... 3 KONTROLLPANEL.............................................................

Läs mer

ERF3200AOW ERF3700AOW... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 19

ERF3200AOW ERF3700AOW... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 19 ERF3200AOW ERF3700AOW...... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON.................................................... 3 BETJENINGSPANEL...........................................................

Läs mer

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp

QR 331 I Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Kylskåp QR 331 I Bruksanvisning Bruksanvisning Kjøleskap Kylskåp 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

ERF8000W ERF8000X...

ERF8000W ERF8000X... ERF8000W ERF8000X...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. KONTROLLPANEL.......................................................

Läs mer

QT3610W QT3610K QT3610X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18

QT3610W QT3610K QT3610X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 QT3610W QT3610K QT3610X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frysskåp Pakastin Fryser Fryser EUF29490W EUF29490X EUF29500W EUF29500X 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar

Läs mer

ERF3200MOW ERF3700MOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17

ERF3200MOW ERF3700MOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 ERF3200MOW ERF3700MOW NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 6

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3612W QT3612X

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3612W QT3612X NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 18 Frysskåp QT3612W QT3612X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...5 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...8 6. STELL

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 19 Kylskåp QR2460W QR2460X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 9

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning

Läs mer

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING

...... ERU1102FOW SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING ERU1102FOW...... SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1402AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1402AOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

EN4015MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 25

EN4015MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 25 EN4015MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34211 KF34211X Bruksanvisning Kyl-frys KF34211 KF34211X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

QR2210W QR2210K QR2210X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18

QR2210W QR2210K QR2210X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 QR2210W QR2210K QR2210X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

ERC3215AOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17

ERC3215AOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 ERC3215AOW NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 17 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK...5 4. FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG BRUK... 7 6. RÅD

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 22 Kylskåp QR2582K QR2582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 9 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

QR2400W QR2400FX QR2400K

QR2400W QR2400FX QR2400K QR2400W QR2400FX QR2400K Bruksanvisning Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

QT3515W QT3515X QT3520W QT3520X QT3540W QT3540X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18

QT3515W QT3515X QT3520W QT3520X QT3540W QT3540X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 QT3515W QT3515X QT3520W QT3520X QT3540W QT3540X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 18 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121

Bruksanvisning. Frysskåp FG1121 Bruksanvisning Frysskåp FG1121 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka.

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Морозильни к. Frysskåp. Zamrażarka. Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Fryser Zamrażarka Морозильни к Frysskåp S7220FNDP 55 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 55 Säkerhetsföreskrifter 56 Användning 58

Läs mer

QT3660W QT3660K QT3660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 20

QT3660W QT3660K QT3660X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 20 QT3660W QT3660K QT3660X NOBruksanvisning SV Bruksanvisning 0 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X

bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X bruksanvisning Kylskåp ERE38202W ERE38202X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

ERF3200AOW ERF3700AOW... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17

ERF3200AOW ERF3700AOW... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 ERF3200AOW ERF3700AOW...... NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 17 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................ 3 2. BETJENINGSPANEL......................................................

Läs mer

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19

EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 EN3853MOW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Våffeljärn Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Bruksanvisning/Bruksanvisning Våffeljärn Vaffeljern SE NO Item. No. 9095-1469 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Våffeljärn

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715

Bruksanvisning. Kylskåp KS3315 KS3715 Bruksanvisning Kylskåp KS3315 KS3715 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Kontrollpanel _ 4 Daglig användning 4 Råd och tips _ 5 Underhåll och rengöring _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din egen säkerhet och

Läs mer

QT3580K QT3580X Bruksanvisning Fryser Bruksanvisning Frysskåp

QT3580K QT3580X Bruksanvisning Fryser Bruksanvisning Frysskåp QT3580K QT3580X Bruksanvisning Bruksanvisning Fryser Frysskåp 2 Innhold Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter. For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

QRT300I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 24

QRT300I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 24 QRT300I NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 24 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

QR2461W QR2461X. NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 13 Kylskåp USER MANUAL

QR2461W QR2461X. NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 13 Kylskåp USER MANUAL QR2461W QR2461X NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 13 Kylskåp USER MANUAL 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK... 6 4. DAGLIG BRUK...8 5. STELL OG

Läs mer

EUG1005AOW. NO Fryser Bruksanvisning 2 SV Frysskåp Bruksanvisning 16

EUG1005AOW. NO Fryser Bruksanvisning 2 SV Frysskåp Bruksanvisning 16 EUG1005AOW NO Fryser Bruksanvisning 2 SV Frysskåp Bruksanvisning 16 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK...5 4. FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

QT3581K QT3581X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21

QT3581K QT3581X. NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 QT3581K QT3581X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 21 2 www.husqvarna-electrolux.no INNHOLD 1. SIKKERHETSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 15 Kylskåp S44020KDW0

NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 15 Kylskåp S44020KDW0 NO Bruksanvisning 2 Kjøleskap SV Bruksanvisning 15 Kylskåp S44020KDW0 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK...6 5. DAGLIG BRUK... 7 6. RÅD

Läs mer

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERY1204FOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERY1204FOW...... SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4231W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...10 6. RÅD OCH TIPS... 13 7. SKÖTSEL

Läs mer

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X

Bruksanvisning. Frysskåp FG2995 FG2995X Bruksanvisning Frysskåp FG2995 FG2995X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3582K QT3582X

NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3582K QT3582X NO Bruksanvisning 2 Fryser SV Bruksanvisning 20 Frysskåp QT3582K QT3582X 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. BRUK...6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...10 6. STELL

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

QRT4671W QRT4671X. NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 14 Kyl-frys USER MANUAL

QRT4671W QRT4671X. NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 14 Kyl-frys USER MANUAL QRT4671W QRT4671X NO Bruksanvisning 2 Kombiskap SV Bruksanvisning 14 Kyl-frys USER MANUAL 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK... 6 4. DAGLIG BRUK...8 5. STELL

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

ERY1402AOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 14

ERY1402AOW. NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 14 ERY1402AOW NO Kjøleskap Bruksanvisning 2 SV Kylskåp Bruksanvisning 14 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. BRUK...5 4. FØRSTE GANGS BRUK... 6 5. DAGLIG

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

QR2349W, QR2349FX QR2349K, QR2349A QR2355W, QR2355FX QR2359W

QR2349W, QR2349FX QR2349K, QR2349A QR2355W, QR2355FX QR2359W QR2349W, QR2349FX QR2349K, QR2349A QR2355W, QR2355FX QR2359W Bruksanvisning Bruksanvisning Kylskåp Kjøleskap 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3449JFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 7 5. DAGLIG

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2

Инструкция по эксплуатаци и. Manual de instrucciones. Bruksanvisning. Холодильни к. Frigorífico. Kylskåp IKE2460-2 Инструкция по эксплуатаци и Manual de instrucciones Bruksanvisning Холодильни к Frigorífico Kylskåp IKE2460-2 26 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 26 Säkerhetsföreskrifter 27 Användning 28 Daglig användning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3

Bruksanvisning. Brugsanvisning. Kylskåp. Køleskab IKE1660-3 Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Kylskåp IKE1660-3 12 INNEHÅLL Säkerhetsinformation 12 Säkerhetsföreskrifter 13 Användning 14 När produkten används första gången 15 Daglig användning 15 Råd och tips

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

EN3209MFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18

EN3209MFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 EN3209MFW NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 2 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 18 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BRUK... 6 5. DAGLIG

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34300 KF34300X Bruksanvisning Kyl-frys KF34300 KF34300X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

QT3619FX QT3619K QT3549W QT3549FX QT3549K

QT3619FX QT3619K QT3549W QT3549FX QT3549K QT3619FX QT3619K QT3549W QT3549FX QT3549K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD

BYTE AV GLÖDLAMPA ELLER LYSDIOD FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut produkten till elnätet. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet aktiverats: Håll knappen för larmavstängning nedtryckt. På vissa modeller

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

Elgrill Energy 1500 W

Elgrill Energy 1500 W Bruksanvisning/Bruksanvisning Elgrill Energy 1500 W Elgrill Energy 1500 W SE NO 1 Item. No. 6235-1219 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Läs mer

ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING

ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING ERS1602AOW SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...6

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801

Bruksanvisning. Kyl-frys KF1801 Bruksanvisning Kyl-frys KF1801 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Säkerhetsföreskrifter Läs noga de bifogade instruktionerna

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X

Bruksanvisning. Frys FG3320 FG3340 FG3340X Bruksanvisning Frys FG3320 FG3340 FG3340X Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används första gången _ 5 Daglig användning _ 5 Råd och tips 6 Säkerhetsinformation För din egen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning

EN3454MFW. SV Kyl-frys Bruksanvisning EN3454MFW SV Kyl-frys Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. DAGLIG ANVÄNDNING... 6 5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING... 7 6.

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4030 KS4030X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4030 KS4030X SV Bruksanvisning Kylskåp KS4030 KS4030X Innehåll Säkerhetsinformation Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Användning 5 Daglig användning 5 Säkerhetsinformation Råd och tips 6 Skötsel och rengöring

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Bruksanvisning Element

Bruksanvisning Element Bruksanvisning Element EPH XXX LCD Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Innehållsförteckning Förord... 3 Egenskaper... 3 EG försäkran om överensstämmelse... 3 Installation... 4

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer