Borås Stad Textile Fashion Center AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad Textile Fashion Center AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Borås Stad Textile Fashion Center AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Upplysningar till resultaträkning 8 Upplysningar till balansräkning 8-9 Underskrifter 10

2 Borås Stad Textile Fashion Center AB 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borås Stad Textile Fashion Center AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Verksamheten VD har ordet Det har varit ett händelserikt 2014 för Textile Fashion Center. Alla verksamheter finns på plats, Textilmuseet har öppnat och det har varit en ordentlig avspark för framtiden med invigningen som genererade besök under tre dagar. I Textile Fashion Center samlas ett unikt utbud av verksamheter som utgör en enorm kunskapsbank med allt från utbildningar till expertkompetens och forskning i framkant. Och inspirationen den finns här, i den unika miljön, i verksamheterna och inte minst i de människor som verkar i klustret. Tillsammans har vi skapat en gemensam målbild, vision för Textile Fashion Center. Skandinaviens ledande textila mötesplats med innovations och entreprenörskraft. I Textile Fashion Center finns ett sammanhållet system av oberoende aktörer. Samlokaliseringen ska bidra till att verksamheterna fungerar på ett komplementärt sätt och samverkan mellan aktörerna blir naturlig. De samlade verksamheterna utgör och skapar en bred bas av kompetens och resurser som bidrar till samhällets utveckling. Fredagen den 23 maj invigdes Textile Fashion Center på Simonsland. En pampig invigningsceremoni följdes ett av en fullspäckad eftermiddag med öppnandet av Textilmuseet, Skulpturbiennalen och Fashion Gallery, modevisningar, utställningar, workshops, guidade rundvandringar, musik, liveradio, öppet hus hos verksamheterna och mycket mer. Försommarkvällen avrundades med en stor utomhuskonsert på Textile Fashion Centers innergård med Timo Räisinen, Say LouLou och Naomi Pilgrim. Under invigningsdagen hade vi över besökare. Exakta antalet besökare till Textile Fashion Center under året kan vi inte beräkna, men vi vet att Textilmuseet har haft besökare sedan öppningen i maj. Under 2015 kommer vi montera nya sensorer vid samtliga huvudentréer för att mäta alla besök. När vi räknar ihop allt som hänt i Textile Fashion Center under 2014 så blir listan lång, närmare 130 genomförda arrangmenag. Här är ett axplock på större händelser som ägt rum i Textile Fashion Center:: Invigning av Textile Fashion Center Textilmuseets öppnande Fairtrade-forum Skulpturbiennalen Invigningen av House of Knowledge Young Designer Competition Entreprenörsvalet Next Textile Days of Knowledge Design of prosperity Show Up Fashion Award Fashion Gallery öppnar Textila kurser för näringslivet EXIT Textile Fashion X-mas Västra Götalandsregionens inspirationsdag Invigning av No Limit E-handelsstadens frukostmöten Nordic Fabric Fair Re:textile

3 Borås Stad Textile Fashion Center AB 2(10) Trendföreläsningar med Svenska Moderådet Förutom alla dessa arrangemang har vi också fått möjligheten att välkomna ytterligare ett hundratal konferenser från aktörer utanför Textile Fashion Center, som valt att förlägga sina möten till våra lokaler. Textile Fashion Center skapar uppmärksamhet i Sverige och Europa. De allra största nyhetstidningarna i landet har uppmärksammat det som sker i Borås. I en modebilaga som Dagens Industri publicerade en artikel på flera sidor. Övriga medier som skrivit är DN, Svenska Dagbladet, Två Dagar och GP. Euronews har gjort ett uppmärksammat filmreportage som har visats på y0utube over 1300 gånger. Uppmärksamheten vi får märker vi också genom våra digitala kanaler. Hemsidan var under året välbesökt, med över sessioner. Besökarna hittar till oss främst genom sökverktyg, men även genom att följa länkar från sociala medier. 90% av besökarna är från Sverige, de länder som visar störst intresse för oss är USA och Brasilien. På facebook har vi haft över 2500 besök, de flesta från Borås, Göteborg och Stockholm varav 77% är kvinnor och 22% är män. Vi fick under året inte mindre än gillamarkeringar. Detta är den kanal vi märker mest spridning, men vi jobbar med att öka våra 278 följare på instagram och 255 följare på twitter. Trots att vi överträffat förväntningarna med råge, är det nu dags att ta ett starkare grepp kring utvecklingen av Textile Fashion Center. Vi behöver ta fram ett nytt strategiskt ramverk för hur vi ska utveckla Textile Fashion Center som ett besöksmål och destination. För att vi ska kunna behålla och öka antalet besökare är det viktigt att vi aktivt arbetar med att utveckla utbudet för besökare. Vi måste aktivt marknadsföra de besöksanledningar som finns idag samt driva utvecklingen av besöksmålet framåt. Annica Berg VD Borås Stad Textile Fashion Center AB Affärsidé Borås Stad Textile Fashion Center AB ska till gagn för innovation, tillväxt och företagsamhet i Boråsregionen utveckla, marknadsföra och främja samverkan mellan Högskolan i Borås, Borås Stad och näringslivet inom textil och mode samt tillhandahålla en kreativ internationell mötesplats med god service och gott värdskap för alla besökare och verksamheter i Textile Fashion Center. Verksamhet Bolaget omsluter cirka 10 miljoner per år varav Borås Stad står för merparten av finansieringen. I dagsläget delfinansieras också verksamheten av Västra Götalandsregionen. Bolaget är inte vinstdrivande, men uthyrning av möteslokaler i huset bidrar med intäkter, även om målet med uthyrningen i första hand är att attrahera besökare till Textile Fashion Center. Service I kreativa miljöer producerar vi bättre. Därför erbjuder vi kreativa möteslokaler för att skapa och öka inspirationen hos våra besökare. Våra möteslokaler ska ge bästa förutsättningarna för möten och i pauserna möts man av vår pulserande omgivning. Vi ska erbjuda möjlighet för starkt fokus på mötet och givande pauser i en inspirerande miljö. Kundperspektivet är utgångspunkten i den service vi levererar. Alla möteslokaler och hörsalar är utrustade med toppmodern teknik. Besökare kan koppla upp sig på ett trådlöst nätverk som är öppet för alla. Det finns också en unik infrastruktur kring IT som tillhandahåller låssystem, fastighetsövervakning och ett tekniskt gränssnitt mot alla hyresgäster för att möta deras krav på prestanda. Vi utgör ett centrum för information, resurser och en servicefunktion för all verksamhet i Textile Fashion Center, och ansvara för administration, service och infrastruktur i gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation. I receptionen ska besökare kunna få

4 Borås Stad Textile Fashion Center AB 3(10) information, hjälp och vägledning i alla tänkbara frågor och önskemål. Marknadsföring En grund för att marknadsföring av Textile Fashion Center är utformad, en varumärkesplattform är under utveckling som ska ligga till grund för all kommunikation. En grafisk identitet är framtagen i samråd med övriga verksamheter. Varumärket Textile Fashion Center är ett övergripande varumärke som ska stödja verksamheternas egna kommunikation. En gemensam hemsida är utvecklad, och denna sköts och uppdateras av BSTF för att visa det som händer i huset. Vi är flitiga i kommunikationen på sociala medier, men denna kan utvecklas. Man kan kommunicera med oss på facebook, twitter, instagram, youtube samt pinterest. Vi skickar varje vecka ut nyhetsbrev som innehåller information om vad som händer i Textile Fashion Center under veckan, främst riktat mot verksamheterna i huset. Vi skickar också ut ett nyhetsbrev varje månad, med lite bredare målgrupp, för att berätta vad som sker inom huset och detta kan innehålla såväl nyheter som aktiviteter. Samverkan och utveckling En stor uppgift för BSTF är att vara aktiv i samverkan i huset samt utvecklingsfrågor för att få de synergier som eftersträvas genom den samlokalisering av verksamheter som nu skett. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB org med säte i Borås som i sin tur är dotterbolag till Borås Stad. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

5 Borås Stad Textile Fashion Center AB 4(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Årets resultat

6 Borås Stad Textile Fashion Center AB 5(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Borås Stad Textile Fashion Center AB 6(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier med kvotvärde 100 kr per aktie) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 1 - Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Borås Stad Textile Fashion Center AB 7(10) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Fordringar skulder och avsättningar Fordringar är redovisade till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges. Koncernförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, med säte i Borås. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 8 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

9 Borås Stad Textile Fashion Center AB 8(10) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter under 2013 avser erhållet kommunalt driftsbidrag samt övrig ersättning från extern part i samband med uppbyggnad av bolagets verksamhet. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män - - Kvinnor 3 2 Totalt 3 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 3 Koncernuppgifter Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 23 (60)% av inköpen och 18 (9)% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Upplysningar till balansräkning Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 5 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut

10 Borås Stad Textile Fashion Center AB 9(10)

11 Borås Stad Textile Fashion Center AB 10(10) Underskrifter Borås Lars-Åke Johansson Styrelseordförande Björn Bergqvist Linda Ikatti Hanna Lassing Helena L Nilsson Mattias Olsson Lotta Samuelsson Lisa Tjärner Jonas Wollin Björn Brorström Annica Berg Vd Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2015 Ernst & Young AB Ulrika Berling Auktoriserad Revisor

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde Destinationsutveckling AB 2011 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen och verkställande direktören för Klick Data AB (publ), org. nr. 556345-7315, får härmed avge

Årsredovisning. Styrelsen och verkställande direktören för Klick Data AB (publ), org. nr. 556345-7315, får härmed avge 1(9) Styrelsen och verkställande direktören för Klick Data AB (publ), org. nr. 556345-7315, får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2006 30 april 2007 Förvaltningsberättelse 2006/2007 Det

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2012. Bixia Vind AB (publ) Verksamhetsberättelse 2012 Bixia Vind AB (publ) innehåll Foto: Mats Alm 3 4 4 5 2 Vd har ordet Om Bixia Vind AB (publ) Ägarstruktur Produktion 6 6 7 7 8 10 Bixia Vind AB (publ) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23 ÅRSREDOVISNING 01 02 03 04 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer