Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51)"

Transkript

1 Utlåtande 2007:135 RI (Dnr /2005) Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:51) av Åsa Romson (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört. Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande. Ärendet Åsa Romson (mp) har lämnat in en motion (2005:51) till kommunfullmäktige om uppförandekod i offentlig upphandling. Motionären anser att Stockholms stad bör införa krav på sociala hänsyn i sina upphandlingar, såsom att grundläggande internationell arbetsrätt (ILO:s kärnkonventioner) följs i hela produktionskedjan samt genom krav på att företag lämnar ut information om sina underleverantörer. Mot bakgrund av detta yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod för stadens upphandlingar i enlighet med motionens intentioner. Beredning Motionen har remitterats till stadsledningskontoret, konsumentnämnden, marknämnden och renhållningsnämnden samt till Stockholms Stadshus AB. Stadsledningskontoret konstaterar att motionärens förslag ligger i linje med andra beslut och pågående utredningar i staden. Emellertid konstaterar stadsledningskontoret att det är oklart om och i vilken utsträckning motionärens krav är förenliga med EG-rätten. Konsumentnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag, och konstaterar att de bör beaktas i framtagandet av en ny upphandlingspolicy för staden.

2 Marknämnden framför att de juridiska aspekterna, liksom möjligheterna till kontroll och sanktioner vid avtalsbrott, bör utredas. Därtill krävs enligt nämnden en operativ rutin för kontroll och uppföljning av det enskilda uppdraget för att de föreslagna uppförandekoderna skall få avsedd effekt. Renhållningsnämnden ser inte att det skulle orsaka svårigheter att begära att anbudsgivare uppfyller de krav som ställs i TCO:s förslag till uppförandekod i offentlig upphandling. Stockholms Stadshus AB delar motionens intentioner att Stockholms stad och dess bolag bör ställa höga krav på sina leverantörer. Koncernledningen framför dock att kraven i en uppförandekod måste vara rimliga för att undvika ökad byråkrati och att mindre företag slås ut för att de inte har samma omfattande administrativa rutiner för att följa upp underleverantörer som större företag. Mina synpunkter Frågan om de sociala aspekterna av stadens upphandlingar är för närvarande mycket aktuell, vilket är naturligt bland annat mot bakgrund av att en ny upphandlingspolicy för Stockholms stad arbetats fram. Jag kan därför konstatera att Romsons motion berör ett angeläget ämne som engagerar många. Som jag framfört i andra sammanhang delar jag till fullo ståndpunkten att det är angeläget att stadens upphandling sker på ett sätt som väger in såväl affärsmässiga som etiska aspekter. Stockholms stad är, som motionären påpekar, en viktig aktör på marknaden, varför dess agerande är av stor betydelse. Det är därför naturligt att staden är föredömlig i sitt agerande. Det är centralt att de parter som staden tecknar avtal med följer de lagar och regler som gäller i Sverige. De förslag som motionären för fram kan i förstone tyckas lovvärda men är för den delen inte oproblematiska. Det måste bland annat beaktas att det är av väsentlig betydelse att de krav som ställs i upphandlingar kan följas upp samt att det finns klara sanktionsmöjligheter vid eventuella avtalsbrott. Om inte dessa grundläggande förutsättningar uppfylls blir kraven i praktiken verkningslösa. Just möjligheterna till uppföljning av produktionsprocesser i andra länder, som det i detta fall är fråga om, är av lätt insedda skäl begränsade, vilket gör motionärens förslag problematiskt. Vidare berör Romsons motion villkoren för internationell handel och produktion. Idén bakom rättvis handel bygger delvis på att västerländska marknader skall slopa sina handelstullar vilket jag skulle välkomna medan utvecklingsländerna skall få behålla sina protektionistiska system. Men handelstullar i länder som Brasilien eller Kenya missgynnar konsumenterna i de länderna eftersom de inte får tillgång till billigare produkter av högre kvalitet från andra länder. Samtidigt innebär protektionismen i tredje världen dessutom att dessa länders ekonomiska utveckling bromsas och en potentiell välståndsutveckling riskerar att försenas.

3 Jag kan därtill ur ett juridiskt perspektiv konstatera att stadsledningskontoret i detta och andra relaterade ärenden framför att det rådande rättsläget, såväl vad avser svensk lagstiftning som EG-rätten, är oklart. Avslutningsvis vill jag emellertid betona att majoriteten inte på något sätt avvisar sociala krav i upphandlingsförfaranden. Rättspraxis medger att sociala aspekter kan utgöra delkrav i en upphandlingsprocess, varför det även framgent i enlighet med den nya upphandlingspolicyn för Stockholms stad kommer att vara möjligt för våra upphandlande enheter att formulera både sociala och miljömässiga krav. Att Stockholm inte, som motionären önskar, utarbetar en formaliserad uppförandekod innebär endast att inte på förhand formulerade uttryckliga sociala krav ställs vid stadens upphandlingar. Men jag ser positivt på att såväl sociala eller ekologiska som affärsmässiga aspekter beaktas i stadens upphandlingar. Men då måste det ske på ett sätt som inte snedvrider konkurrensen och det måste vara uppföljningsbart. Bilagor 1. Reservationer m.m. 2. Motion (2005:51) av Åsa Romson (mp) om uppförandekod i offentlig upphandling Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Reservation anfördes av borgarråden Carin Jämtin och Roger Mogert (båda s) enligt följande. Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande. 1. Bifalla motionen. 2. Därutöver anföra följande. Motionären framför att staden bör använda upphandlingsinstrumentet för att grundläggande krav som kan ställas på ett humant och civiliserat samhälle ska kunna främjas. Skattepengar ska inte användas för att gynna exploatering och omänskliga villkor. Det borde vara en självklarhet att kommunen arbetar på det sättet. Inte minst mot bakgrund av att alltmer av den offentliga produktionen sker inom privata företag och genom upphandling. Staden tog under föregående majoritet stora och viktiga steg mot att använda upphandlingsinstrumentet på ett sätt som främjade god sed och goda villkor inom produktionen. Tyvärr tycks den moderatledda majoriteten ha ett omvänt intresse, och man tycks bekymra sig mer över leverantörernas intressen än beställarens. När frågor om konkurrensutsättning och upphandling diskuteras principiellt brukar anhängare av konkurrensutsättning framhålla att egen regi- verksamhet inte behövs eftersom upphandlingsinstrumentet erbjuder de styrmöjligheter som krävs. Beställaren styr då verksamheten genom upphandlingen. Ett sådant resonemang blir dock ihåligt när beställaren vid det faktiska upphandlingstillfället vägrar att använda upphandlings-

4 instrumentet för att styra verksamheten. Det är märkligt att den moderatledda majoriteten inte bättre försvarar det arbetssätt man själv vill införa i all offentlig verksamhet. Reservation anfördes av borgarråden Yvonne Ruwaida (mp) och Ann- Margarethe Livh (v) enligt följande. Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. utarbeta en upphandlingspolicy som inkluderar en uppförandekod i enlighet med motionärens intentioner 2. i upphandlingspolicyn återinföra antidiskrimineringsklausulen 3. därutöver anföra följande: Den nya policyn för upphandling och konkurrensutsättning underminerar Stockholms stads möjlighet att beakta att staden genom sin upphandling bidrar till utvecklingen mot ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Majoriteten skriver att det är viktigt att staden är föredömlig i sitt agerande, men effekten av den nya policyn är motsatt. Majoriteten erkänner nu, till skillnad från tidigare, att det enligt rättspraxis går att ställa sociala krav i upphandlingsförfarandet. Det finns alltså inga hinder för att man kan ställa krav på att det i sortimentet finns varor som är rättvisemärkta eller bevisligen framtagna under motsvarande förhållanden. Här gäller också att avtal kan hävas eller annan sanktion utkrävas av leverantör eller underleverantör som bryter mot ILO:s grundläggande konventioner föreningsfrihet, tvångsarbete, diskriminering och barnarbete. Antidiskrimineringsklausul infördes under förra mandatperioden men blev avskaffad utan utvärdering. Trots att det alltså är möjligt med sociala krav i upphandling vill majoriteten inte att Stockholm ska föregå med gott exempel och på central nivå formulera uppförandekod och antidiskrimineringsklausuler. Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:51) av Åsa Romson (mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört. Stockholm den 17 oktober 2007 På kommunstyrelsens vägnar: KRISTINA AXÉN OLIN Anette Otteborn Reservation anfördes av Tomas Rudin, Roger Mogert, Teres Lindberg och Malte Sigemalm (alla s) med hänvisning till reservationen av (s) i borgarrådsberedningen.

5 Reservation anfördes av Stefan Nilsson (mp) och Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till reservationen av (mp) och (v) i borgarrådsberedningen.

6 ÄRENDET Åsa Romson (mp) har i en motion av den 16 juni 2005 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod med särskilt avseende på sociala krav för stadens upphandlingar i enlighet med motionens intentioner. Motionären anför att Stockholms stad varje dag köper varor och tjänster i stor omfattning och vidare att det inte är ovanligt att personer i utlandet som arbetar med att framställa varor, arbetar under dåliga arbetsförhållanden såsom oskäliga löner, oskälig arbetstid och arbete i fysiskt och psykiskt farlig miljö. Motionären anser att Stockholms stad bör arbeta för att motverka ovanstående genom att i stadens upphandlingar införa krav på sociala hänsyn såsom att grundläggande internationell arbetsrätt (ILO:s kärnkonventioner) följs i hela produktionskedjan samt genom krav på att företag lämnar ut information om sina underleverantörer. TCO:s uppförandekod framhålls som exempel (bilagd motionen). Mot bakgrund av detta yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod för stadens upphandlingar i enlighet med motionens intentioner. BEREDNING Motionen har remitterats till stadsledningskontoret, konsumentnämnden, marknämnden och renhållningsnämnden, samt till Stockholms Stadshus AB. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2005 har i huvudsak följande lydelse. Stadsledningskontoret konstaterar att Romsons förslag ligger väl i linje med andra beslut och pågående utredningar i staden. När det gäller krav på anställdas arbetsvillkor i samband med tjänsteupphandling genomför stadsledningskontoret för närvarande försök med sociala krav liknande de som Åsa Romson föreslår, inom ramen för upphandlig av byggentreprenader, verksamhetsdrift och tjänster. Försöket består i att ställa krav på anställningsvillkor och arbetsmiljö motsvarande krav i kollektivavtal i sådana upphandlingar. Resultatet av arbetet skall utvärderas och återredovisas till kommunstyrelsens under våren Vid upphandling av varor gäller delvis andra förutsättningar, och stadsledningskontoret kan konstatera att det är oklart om och i vilken utsträckning sådana krav är förenliga med EG-rätten. Det pågår dock utredning avseende frågan på regeringsnivå (dir 2005:39) och särskilt utreds om ILO:s konvention nr 94 (som Romson bl.a. hänvisar till) är förenlig med de nya EG-direktiven om offentlig upphandling. Utredningen skall återredovisa sina slutsatser till regeringen den 13 januari 2006, vilket förhoppningsvis

7 kommer att utmynna i tydligare riktlinjer avseende vilka sociala krav som får ställas vid upphandling av varor och tjänster. Stadsledningskontoret bevakar frågan löpande. Kommunfullmäktige har i budget för 2006 givit kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till samlad upphandlingspolicy för staden. I uppdraget finns en tydlig instruktion om att den nya upphandlingspolicyn skall behandla frågor som berör hur sociala krav av den typ som Romson föreslår bör ställas i stadens upphandlingar. Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av detta en uppförandekod av den typ som Romson föreslår, övervägs i samband med att upphandlingspolicyn bereds och beslutats i staden. Konsumentnämnden Konsumentnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2005 att som svar på remissen överlämna och åberopa konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande med nedanstående tillägg. Konsumentnämnden arbetar aktivt för att enskilda konsumenter ska kunna göra val som främjar en uthållig konsumtion utifrån etiska, miljömässiga, arbetsrättsliga och sociala krav. Motionen behandlar i första hand konsumtion i form av offentlig upphandling. Det som framförs i motionen ska beaktas då staden tar fram en ny upphandlingspolicy, ett arbete som nu pågår. I samband med det arbetet får man återkomma till detaljerna kring konkretiseringen av motionärens förslag. Reservation anfördes av som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m) och ledamoten Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp), bilaga 1. Reservation anfördes av tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd), bilaga 1. Konsumentförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2005 har i huvudsak följande lydelse. I Stockholms stad används varje dag stora summor skattemedel för att köpa varor och tjänster. Vid upphandlingar och avrop ställer staden idag inga sociala och etiska krav på leverantörer. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod för stadens upphandlingar, i enlighet med motionens intentioner. Konsumentförvaltningen är positiv till förslaget. Förslaget uppfyller de mål Sverige åtagit sig att nå vid internationella överenskommelser, exempelvis Riodeklarationen. Marknämnden Marknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober 2005 att som svar på remissen överlämna och åberopa markkontorets tjänsteutlåtande.

8 Markkontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2005 har i huvudsak följande lydelse. Markkontorets anser att det är av väsentlig betydelse att Stockholms stad aktivt arbetar för de värderingar som redovisas i förslag till uppförandekod. Markkontoret bedömer det som möjligt att inarbeta klausulerna i kontorets upphandlingskrav. Idag finns redan i kontorets förfrågningsunderlag omfattande anvisningar som till exempel antidiskrimineringsklausul. De juridiska aspekterna såsom kopplingar till Lagen om offentlig upphandling (LOU), möjlighet att kontrollera efterlevnad av klausulerna och att häva avtal vid överträdelse m.m. bör dock först utredas. För att få avsedd effekt med de föreslagna uppförandekoderna krävs en operativ rutin för kontroll och uppföljning av det enskilda uppdraget. Denna bör tas fram genom stadsledningskontorets försorg. Rutinen bör inarbetas i den särskilda informationsfolder där klausulens syfte och funktion m.m. kommer att utvecklas, och som nämnderna kan bifoga till förfrågnings- underlaget vid upphandling. Markkontoret föreslår vidare att en uppföljning av tillämpningen av klausulerna görs efter förslagsvis två år. Stadsledningskontoret samordnar denna uppföljning för staden. Renhållningsnämnden Renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 september 2005 att som svar på remissen överlämna och åberopa renhållningsförvaltningens tjänsteutlåtande samt uttala att nämnden stödjer förslagen i motionen och anser att den bör bifallas. Reservation anfördes av ledamoten Anders Hellström m fl (m), samt ledamoten Karl Bern (fp), bilaga 1. Renhållningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2005 har i huvudsak följande lydelse. Renhållningsförvaltningen ser inte att det skulle orsaka svårigheter och problem med att begära att anbudsgivare och därmed uppdragstagare uppfyller de krav som ställs i TCO:s förslag till uppförandekod i offentlig upphandling. Stockholms Stadshus AB Koncernledningen för Stockholms Stadshus AB beslutade den 20 oktober 2005 att som svar på remissen överlämna yttrande av samma datum med i huvudsak följande lydelse. Koncernledningen delar motionens intentioner att Stockholms stad och dess bolag bör ställa höga krav på sina leverantörer. Däremot måste kraven i en uppförandekod vara

9 rimliga för att undvika en kraftigt ökad byråkrati och att mindre företag slås ut för att de inte har samma omfattande administrativa rutiner för att följa upp underleverantörer som större företag

10 RESERVATIONER M.M. Bilaga 1 Konsumentnämnden Reservation anfördes av som ledamot tjänstgörande ersättaren Ole-Jörgen Persson (m), ledamoten Caroline Silverudd Lundbom m fl (fp) till förmån för eget yrkande enligt följande: att i första hand återremittera ärendet att i andra hand avslå förvaltningens förslag till beslut och som svar på remissen anföra följande: Att införa en uppförandekod vid Stockholms stads offentliga upphandlingar kan vid en första anblick verka tilltalande men förslaget medför fler problem än det löser. Dels för att kravet är diskriminerande mot vissa företag på ett sätt som riskerar att strida mot EU-lagstiftningen men framförallt för att begreppet rättvis handel (eller Fair trade ) inte kommer lösa utvecklingsländernas problem utan tvärtom riskerar att förvärra dem. Idén bakom rättvis handel bygger på idén att västerländska marknader ska slopa sina handelstullar (vilket vore väldigt välkommet) medan utvecklingsländerna ska få behålla sina protektionistiska system. (vilket vore katastrofalt) Handelstullar i länder som Brasilien eller Kenya missgynnar konsumenter där eftersom de inte får tillgång till billigare produkter från andra länder av högre kvalitet. Samtidigt innebär protektionismen i tredje världen dessutom att dessa länders ekonomiska utveckling hindras och en möjlig välståndsutveckling försenas eller försvinner helt. Fair trade -förespråkarna menar också att de löner som betalas i tredje världen är oacceptabelt låga. Men det är helt omöjligt att applicera våra löneförväntningar på fattiga länder- Tvärtom ger de låga lönerna utvecklingsländerna en nödvändig konkurrensfördel gentemot mer utvecklade länder. Just vår egen möjlighet till lönekonkurrens var en viktig faktor i Sveriges resa från ett fattigt bondesamhälle till ett ledande industriland. Rättvisemärkts krav på högre löner inom produktionen skulle effektivt slå undan den fördelen och därmed försvinner en viktig möjlighet för fattiga människor att undkomma nöden. Lösningen på den stora fattigdomen är inte mindre handel och mer handelshinder utan en fri konkurrens och en fri världshandel. Att införa uppförandekoder vid offentlig upphandling riskerar därmed att göra mer skada än nytta. Reservation anfördes av som ledamot tjänstgörande ersättaren Ella Bohlin (kd) till förmån för eget yrkande enligt följande: att återremittera ärendet att därutöver anföra följande 10

11 Det är viktigt att de bedrivs en handel och en politik som ökar allas levnadsnivå och välfärd. Innan staden eventuellt inför en uppförandekod måste förvaltningen och staden blir mer konkret i vad det skulle innebära och vilka konsekvenser det skulle få. Renhållningsnämnden Reservation anfördes av ledamoten Anders Hellström m fl (m) och ledamoten Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut. 11

12 Bilaga 2 KOMMUNFULLMÄKTIGE Motioner 2005: :51 Motion av Åsa Romson (mp) om uppförandekod i offentlig upphandling Dnr /2005 Varje dag använder Stockholms stad stora summor av skattemedel för att köpa varor och tjänster. Vi köper kaffe från Colombia, bananer från Costa Rica och te från Sri Lanka, för att nämna några produkter. Det öppna samhälle, de mänskliga rättigheter och den föreningsfrihet som vi tar förgivet i Sverige är många gånger en utopi för dem som arbetar med att framställa dessa, och andra produkter. Många arbetar för oskäliga löner, med en oskälig arbetstid och i en fysiskt och psykiskt farlig miljö. En organisation som arbetat mycket med etiska och sociala krav är Rättvisemärkt, som har mycket information kring sitt arbete på hemsidan Det är hög tid att Stockholms stad börjar ställa etiska och sociala krav vid offentlig upphandling. Det finns många goda skäl för att ställa sådana krav, de främsta är att leva upp till åtaganden om hållbar utveckling samt att upprätthålla trovärdighet som ett gott föredöme, internationellt såväl som nationellt, samt gentemot stadens medborgare. Ett bra första steg i arbetet med att ställa etiska och sociala krav är att i förfrågningsunderlag och avtal skriva in krav på sociala aspekter av affären. Exempelvis kan det vara krav på att grundläggande internationell arbetsrätt (ILO:s kärnkonventioner) följs i hela produktionskedjan och att företag lämnar ut information om sina underleverantörer. Ett förslag på hur detta kan göras vid offentlig upphandling finns i TCO:s uppförandekod; 12

13 13

14 14

15 Det måste vara en självklar inställning för staden att ingen, vars arbete bidrar till vår framgång, förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider fysisk eller psykisk skada. 15

16 Med hänvisning till detta föreslår jag att fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en uppförandekod för stadens upphandlingar, i enlighet med motionens intentioner. Stockholm 17 juni 2005 Åsa Romson 16

Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51)

Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51) Utlåtande 2006: RI (Dnr 125-2553/2005) Uppförandekod i offentlig upphandling Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:51) av Åsa Romson

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Slutrapport för projektet Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Slutrapport för projektet Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd Utlåtande 2008: RI (Dnr 315-12/2008) Slutrapport för projektet Möjligheter att anordna avlopp inom delar av Listuddens koloniområde Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s)

Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) PM 2008:74 RIV (Dnr 322-2629/2006) Utveckling av läxhjälp och föräldrastöd Skrivelse av Erik Nilsson och Kersti Py Börjeson (båda s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen

Läs mer

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52)

Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Utlåtande 2005: RV (Dnr 339-3440/2005) Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats)

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Utlåtande 2008: RI (Dnr 016-128/2008) Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun

Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun Utlåtande 2008:212 RIII (Dnr 302-2494/2008) Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster Utlåtande 2007: RI (Dnr 125-2675/2007) Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Stadens nämnder ges i uppdrag att tillämpa

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s)

Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) PM 2009: RI (Dnr 209-939/2009) Avknoppningar Skrivelse av Carin Jämtin (s) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelsen av Carin Jämtin (s) anses besvarad med vad som

Läs mer

Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet

Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2009: RIV (Dnr 001-799/2009) Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36)

Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Utlåtande 2007: RI (Dnr 016-3853/2006, 035-204/2004) Rådslag mellan politiker och medborgare Motion av Lennart Johansson och Rebwar Hassan (båda mp) (2006:36) Handlingar tillgängliga på nätet Skrivelse

Läs mer

Avgifter vid exponering i det offentliga rummet Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13)

Avgifter vid exponering i det offentliga rummet Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13) Utlåtande 2007: RII (Dnr 329-1171/2007) Avgifter vid exponering i det offentliga rummet Motion av Teres Lindberg (s) (2007:13) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2007:13)

Läs mer

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29)

Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Utlåtande 2008: RI (Dnr 009-807/2008) Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:29)

Läs mer

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42)

Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Utlåtande 2004:187 RI (Dnr 023-4280/2003) Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27)

Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27) Utlåtande 2008: RIV (Dnr 231-2446/2007) Inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:27) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Utbildningsnämnden

Läs mer

Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25)

Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25) Utlåtande 2008:182 RI (Dnr 209-673/2008) Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10)

Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Utlåtande 2005:130 RI (Dnr 307-740/2005) Stockholms krisledning Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2005:10) av Magnus Haglund (m)

Läs mer

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp)

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) PM 2010: RVII (Dnr 331-2768/2008) Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003)

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus PM 2009:106 RVII (Dnr 333-788/2009) Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus Förfrågan från Integrations- och jämställdhetsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73)

Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Utlåtande 2009:158 RI (Dnr 124-2443/2008) Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Sida 40 (63) 14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade

Läs mer

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RV (Dnr 001-1076/2009) Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på remissen Moderna hyreslagar

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33)

Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33) Utlåtande 2007: RVIII (Dnr 328-3844/2006) Konstutställning med stadens konst och utställning med stadens presenter Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2006:33) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utlåtande 2007: RVI (Dnr 327-2353/2007)

Utlåtande 2007: RVI (Dnr 327-2353/2007) Utlåtande 2007: RVI (Dnr 327-2353/2007) Överenskommelser mellan Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) avseende rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Utlåtande 2009: RII (Dnr 319-663/2008)

Utlåtande 2009: RII (Dnr 319-663/2008) Utlåtande 2009: RII (Dnr 319-663/2008) Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23)

Läs mer

Etisk prövning av djurförsök (SOU 2002:86) Remiss från Jordbruksdepartementet Remisstid 1 maj 2003, förlängd tid till 5 maj 2003

Etisk prövning av djurförsök (SOU 2002:86) Remiss från Jordbruksdepartementet Remisstid 1 maj 2003, förlängd tid till 5 maj 2003 Bilaga 7:31 till kommunstyrelsens protokoll den 9 april 2003, 32 PM 2003 RVIII (Dnr 301-144/2003) Etisk prövning av djurförsök (SOU 2002:86) Remiss från Jordbruksdepartementet Remisstid 1 maj 2003, förlängd

Läs mer

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) PM 2011:87 RIV (Dnr 322-703/2010) Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Surfa med kanot i Stockholms ström Skrivelse från Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp)

Surfa med kanot i Stockholms ström Skrivelse från Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) PM 2008:198 RVIII (Dnr 328-790/2005) Surfa med kanot i Stockholms ström Skrivelse från Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann (båda mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67)

Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67) Utlåtande 2005: RVII (Dnr 327-4546/2004) Våld mot äldre kvinnor Motion av Ewa Samuelsson och Desirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2013:85 RV (Dnr 316-324/2013) Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Förmedlingsavgiften tas bort

Läs mer

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret

Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret PM 2009:119 RII (Dnr 304-736/2009) Förslag till Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting Remiss från Stockholms läns landsting, regionplane- och trafikkontoret Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v)

Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v) PM 2004 RI (Dnr 222-2136/2003) Bokning av porrfria hotell Skrivelse av Margareta Olofsson (v) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:2) Remiss från Justitiedepartementet

Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:2) Remiss från Justitiedepartementet PM 2007: RVII (dnr 001-825/2007) Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:2) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Som svar på remissen

Läs mer

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S)

Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) PM 2010:119 RII (Dnr 325-1608/2009) Utred stödet till cp-skadade barn i Stockholm Skrivelse av Carin Jämtin (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Skrivelse av Carin Jämtin

Läs mer

Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5)

Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5) Utlåtande 2005:226 RVIII (Dnr 303-484/2005) Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Utlåtande 2013:118 RI (Dnr 329-384/2013) Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:91 RVI (Dnr 106-896/2015) Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:37) av Maria Danielsson

Läs mer

PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008)

PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008) PM 2009: RVII (Dnr 322-2936/2008) Kommunsamarbete inom Stockholms län angående specialiserade yrkesutbildningar inom sfi, så kallad sfx Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län Borgarrådsberedningen

Läs mer

Bostäder för elallergiker Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11)

Bostäder för elallergiker Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11) Utlåtande 2009: RV (Dnr 322-155/2001) Bostäder för elallergiker Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3)

Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3) Utlåtande 2003:134 RV (Dnr 217-591/2003) Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan att bli Fair Trade City Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32)

Ansökan att bli Fair Trade City Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32) Utlåtande 2008:184 RI (Dnr 329-978/2008) Ansökan att bli Fair Trade City Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2008:32)

Läs mer

SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22)

SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22) Utlåtande 2007: RI (Dnr 219-2226/2007, 019-3825/2002) SL-kort som löneförmån till stadens anställda Motion av Mehdi Oguzsoy (v) (2007:22) SL-kort till borgarråd, fullmäktigeledamöter och ersättare istället

Läs mer

Införande av en uppförandekod för leverantörer Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V)

Införande av en uppförandekod för leverantörer Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V) Utlåtande 2011: RI (Dnr 125-1294/2010) Införande av en uppförandekod för leverantörer Motion (2010:13) av Ann-Margarethe Livh (V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Lärare i barnrehabiliteringen Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2)

Lärare i barnrehabiliteringen Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2) Utlåtande 2009:198 RIV (Dnr 419-63/2000) Lärare i barnrehabiliteringen Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:2) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion (2000:2)

Läs mer

Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M)

Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M) Utlåtande 2015:133 RII (Dnr 106-779/2015) Användande av plankonsult vid upprättande av tilläggsplan Motion (2015:24) av Henrik Sjölander m.fl. (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2007:62 RIV (Dnr 322-786/2007) Förslag till ändrade regler för tillträde till högre utbildning och ändring i högskolelagen Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation Motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:9)

Skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation Motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:9) Utlåtande 2007: RI (Dnr 007-953/2007) Skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation Motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:9) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp)

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) PM 2009:62 RVII (Dnr 325-459/2002) Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S)

Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S) Utlåtande 2012:71 RIV (Dnr 323-2039/2011) Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5)

Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5) Utlåtande 2005: RIII (Dnr 314-1019/2004) Införande av alkolås i stadens vagnpark Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2004:5) av Ewa

Läs mer

Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V)

Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V) Utlåtande 2014:7 RI (Dnr 339-570/2013) Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Gratis konstutställning i staden Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46)

Gratis konstutställning i staden Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46) Utlåtande 2007: RVIII (Dnr 441-994/2000) Gratis konstutställning i staden Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (2000:46) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kulturnämnden

Läs mer

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V)

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2014:17 RV (Dnr 329-1257/2012) Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende

Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Bilaga 10:12 till kommunstyrelsens protokoll den 12 maj 2004, 18 PM 2004 RVI+VII (Dnr 316-1719/2004) Riktlinjer för förmedling av bostäder vid stadens seniorboende Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Låt stadens äldre arbeta till 70 Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP)

Låt stadens äldre arbeta till 70 Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP) Utlåtande 2015:89 RVIII (Dnr 106-177/2015) Låt stadens äldre arbeta till 70 Motion (2015:1) av Ann-Katrin Åslund (FP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:1) av

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s)

Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s) PM 2004 RVII (Dnr 423-1866/2001) Bidrag till SL-kort för äldre med försörjningsstöd Skrivelse av Leif Rönngren (s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Leif Rönngren

Läs mer

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013)

Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Utlåtande 2013:107 RI (Dnr 319-303/2013) Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan Motion (2013:19) av

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP)

Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) PM 2011: RIV (Dnr 322-703/2010) Ta fram en strategi så fler skolor kan laga mat i det egna köket Skrivelse från Yvonne Ruwaida (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken Utlåtande 2003:39 RI (Dnr 667-2627/2002) Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende Björns Trädgård Medborgarplatsen Fatbursparken Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015 PM 2015:186 RI (Dnr 110-1395/2015) Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 2 november 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Utlåtande 2008:115 RI (Dnr 303-376/2008)

Utlåtande 2008:115 RI (Dnr 303-376/2008) Utlåtande 2008:115 RI (Dnr 303-376/2008) Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad Motion

Läs mer

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserande ljus Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserande ljus Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten PM 2011:8 RVI (Dnr 001-2503/2010) Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om laser och intensivt pulserande ljus Remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39)

Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39) Utlåtande 2005: RI (Dnr 210-2013/2002) Principer för borgarrådens löner Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Motion

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm Motion av Roger Mogert (s) (2008:45)

Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm Motion av Roger Mogert (s) (2008:45) Utlåtande 2010:81 RIV (Dnr 322-1291/2008) Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm Motion av Roger Mogert (s) (2008:45) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP)

En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP) Utlåtande 2011:20 RVII (Dnr 325-1540/2009) En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) PM 2007:193 RVIII (Dnr 445-624/2001, 328-763/2002) Inför badvakter på stadens bad Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson

Läs mer

Riddersviks trädskola Skrivelse av Mirja Räihä Järvinen och Carin Jämtin (båda s)

Riddersviks trädskola Skrivelse av Mirja Räihä Järvinen och Carin Jämtin (båda s) PM 2008:193 RI (Dnr 304-366/2008) Riddersviks trädskola Skrivelse av Mirja Räihä Järvinen och Carin Jämtin (båda s) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mirja Räihä

Läs mer

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut

Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss. Ärendet behandlas. Peter Linnstrand (v) yttrar sig. Landstingsfullmäktiges beslut 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-11-28 11-29 LS-LED05-216 72 Regler vid upphandling. Motionssvar. Återremiss Ärendet behandlas. Yrkande Alf Svensson (s) och Östen Eriksson (kd) yrkar att landstingsstyrelsens

Läs mer

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER

ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER KOMMUNSTYRELSEN FINANSROTELN DNR: 034-2147/2008 DATUM: 2008-09-12 Till berörd remissinstans ANGÅENDE REMISSEN OM INFÖRANDE AV GEMENSAM LÖSNING FÖR INLOGGNING TILL STADENS E-TJÄNSTER Detta gäller remissvar

Läs mer

Ett rökfritt Slussen Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4)

Ett rökfritt Slussen Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4) Utlåtande 2010: RII (Dnr 303-161/2009) Ett rökfritt Slussen Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion (2009:4) av Åsa Hagelstedt (v)

Läs mer

Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB

Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB Utlåtande 2008:94 RI+V (Dnr 023-1085/2008) Försäljning av aktierna i AB Studentskrapan, helägt dotterbolag till AB Svenska Bostäder, till AP Fastigheter AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet

Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet PM 2012:141 RIV (Dnr 001-1124/2012) Utökad undervisningstid i matematik Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen Utökad

Läs mer

Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17)

Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17) Utlåtande 2003:9 RVIII (Dnr 242/01) Användning av miljövänliga däck Motion av Malte Sigemalm (s) (2001:17) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunfullmäktige uttalar att stadens

Läs mer

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4)

Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Utlåtande 2005:141 RI (Dnr 115-483/2005) Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa kontantnäringar Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68)

Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68) Utlåtande 2002:90 RIV (Dnr 1295/00) Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta Motion av Roger Mogert (s) (2000:68) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motion

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Sida 40 (53) 11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer