24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm"

Transkript

1 24 februari 2007 vid Midsommargården, Stockholm

2 (1) Dagordning vid årsmöte Mötet öppnas 2. Justering av röstlängden 3. Val av ordförande för årsmötet 4. Val av sekreterare för årsmötet 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 7. Verksamhetsberättelsen för Revisionsberättelsen för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av årsavgift för Val av styrelseordförande 12. Val av övriga styrelsemedlemmar 13. Val av revisor och revisorssuppleant 14. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande 15. Motioner Uppfödarlistan Stadgeändring 16. Övriga ärenden Tillägg regler för kvalifikationsklass 1 på SF-utställningar Årets Skotte Hedersmedlemmar 17. Mötet avslutas

3 Verksamhetsberättelse för Skottefederationen 2006 Årsmötet hölls den 18 februari 2006 i STOKKs lokaler på Rindögatan i Stockholm. 22 medlemmar deltog. 1. Funktionärer Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Revisor Revisorssuppleant Valpförmedlare Internetansvarig Redaktör Skotte-Nytt Valberedning Skånekommittén Göteborgskommittén Kontaktperson Norrland Dan Ericsson Elisabeth Spång Siv Österlund-Ax Anita Östby Vivi-Ann Lövstedt Ursula Hårleman Birgitte Jansen Geir Nevestveit Thomas Hedberg Benedicte Warrén (t o m oktober) Anita Östby Vivi-Ann Lövstedt Lillemor Blanc, sammankallande Monika-Knutsson-Hall Walter Scheiner Irene Lindahl, sekreterare Irene Fält, kassör Marie Gavik, sekreterare Gunnel Bergstrand, kassör Inger Andersson och Britt-Inger Söderlund 2. Medlemmar 2006 Klubben hade den sista december 328 medlemmar. Av dessa är 29 familjemedlemmar, en är ständig medlem, 7 är hedersmedlemmar, 42 är utländska medlemmar. 29 medlemmar är sk bjudna medlemmar dvs uppfödaren har skänkt ett medlemskap till en nybliven valpköpare. 262 medlemmar är alltså helbetalande. Under året har en hedersmedlem avlidit, Benedicte Warren. Två nya hedersmedlemmar har utsetts, Thomas Rosendahl och Bo Olofsson. 3. Styrelsen Styrelsen har under året haft 10 möten de flesta via telefonkonferens. Siv Österlund-Ax representerade klubben vid Terrierfullmäktige i april. Skotte-Nytt har utkommit med 4 nummer under året. Vivi-Ann Lövstedt har varit redaktör. 1(1)

4 Klubben har haft radannons i tidningen Hund-Sport varje månad. Klubbens hemsida har haft ca 2600 besökare per månad i början av året och i slutet av året 3200 besökare per månad. Hemsidan har uppdaterats/förändrats vid ca 140 gånger under året. Internet-och/webbansvarig har varit Anita Östby. Den 1 juni deltog klubben i Östsvenska Terrierklubbens match-show på Solna-Sundbybergs BK med ett lag bestående av 8 hundar. Laget slutade på 6e plats. Klubbens årliga utställning i Stockholmsområdet hölls på Enköpings Motorgård den 10 juni. 35 hundar var anmälda och Stuart Plane, kennel Stuane, England dömde. BIS blev Rhum Tea For Two, uppfödd av Pia Wind i Finland och ägd av Dan Ericsson. Christina Hüttners Dundee Sparkling Ruby blev BIM. Uppfödarklassen och Kennel Ferox Minnesfond vanns av Vivi- Ann Lövstedt, kennel Löwi-Scot. Tio personer hade anmält sig till trimkursen helgen oktober i Dog Planets lokaler i Stockholm. Ledare var Dan Ericsson och Elisabeth Spång. Ett planerat Skottesymposium i oktober i Jönköpingstrakten fick ställas in på grund av för få anmälda. Klubben har en representant (Mari-Louise Lindgren) vid SKKs och TeKs planeringsmöten inför World Dog Show och World Terrier Speciality Skånekommittén Årsmöte hölls den 11 februari 2006 med 12 närvarande medlemmar. Vid mötet valdes Irene Lindahl till sekreterare, Irene Fält till kassör, Christel Cahlås till ledamot samt Monika Knutsson-Hall och Eva Bermsjö till suppleanter. Den 8e april anordnades en viltspårkurs under ledning av Eva Bermsjö och Kim Norlin. Ett 10-tal personer deltog med sina hundar. Hundens Dag arrangerades i Ängelholm den 27 april och 8 skottar deltog under ledning av Kim Norlin och Eva Bermsjö. Den 18e juni hade man trivseldag vid Fulltofta friluftsområde i Skåne med ringträning, trimningsråd, skotteprat och trevlig samvaro med många deltagare. I Alnarpsparken anordnades den 22 juli kommitténs årliga utställning. Alison Kenny från kennel Millingford England dömde. Drygt 60 hundar kom till bedömning. BIS blev Ch Rhum Tea For Two med ägare Dan Ericsson och BIM blev Ch Dundee Optimistic Watcher uppfödare och ägare Christina Hüttner. Uppfödarklassen och Kennel Ferox Minnesfond vanns av kennel Floreo och Monika Knutsson-Hall. Den planerade lydnadskursen i september blev inställd på grund av för få anmälningar. Viltspårkursen i oktober runt Vedbyskogen i Skåne hade samlat ett tiotal deltagare under ledning av Kim Norlin och Eva Bermsjö. På Sydskånska Kennelklubbens valputställning i Malmö i november hade man en rasmonter. Kommittén avslutade verksamhetsåret med en Mårtensfest i Vallösa skola med 13 deltagare. 5. Göteborgskommittén Årsmöte hölls 25 januari på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg med 10 medlemmar närvarande. Vid mötet valdes Marie Gavik till sekreterare, Gunnel Bergstrand till kassör och Anita Gustafsson och Joan Frodi till ledamöter. Joan Frodi avgick under verksamhetsåret. 2(1)

5 Åtta hussar/mattar och hundar deltog den 6e maj i prova-på agility tillsammans med Westie-i Väst. 23 september anordnade kommittén klubbens årliga officiella utställning. Birgitta Hasselgren, kennel Tweed, var inbjuden att döma de 30 hundar som var anmälda. BIS blev Dan Ericssons tik Ch Rhum Tea For Two och BIM Christina Hüttner Ch Dundee Sparkling Ruby. Uppfödarklassen och kennel Ferox Minnesfond vanns av Monika Knutsson-Hall, kennel Floreo. 6. Årets Skotte Årets Skotte 2006 blev den danska tiken Ch Ayrzol Hermione uppfödd och ägd av Lotte Frökjaer och John Steffensen från Danmark. 7. Avslutning Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och önska den nya styrelsen lycka till. Dan Ericsson Elisabeth Spång Anita Östby Ordförande vice ordförande sekreterare Siv Österlund-Ax Vivi-Ann Lövstedt Ursula Hårleman Kassör ledamot suppleant Birgitte Jansen suppleant 3(1)

6 BOKSLUT SKOTTEFEDERATIONEN BALANSRÄKNING Tillgångar Total 2006 Totalt 2005 Kassa 4.683: :- Postgiro : :- Bank : :- Fordringar 2.900: :- Försäljn.lager :- Inventarier : : : :- Skulder Div skulder 200: :- Medl.avg : :- VP-fond 6.811: :- Ferox Minnesfond : :- Eget kapital : :- Årets vinst 6.340: : : :- RESULTAT Intäkter Medlemsavgifter : :- Försäljning 465:- 618:- Ränta 506:- 36:- Utställningar 9.828: :- Övr aktiviteter 2.552: :- Internet uppfödare 1.800: : : :- Kostnader Porto 2.151: :- Telefon 4.219: :- Kontor 1.512:- 579:- Resor 612: :- Övr kostnader : :- Internet 2.775: :- Skotte-Nytt : :- Aktiviteter 0: :- Avskrivningar 9.653: :- Årets vinst 6.340: : : :- Aktier värda :- ( : ) Hägersten den 18 januari 2007 Siv Österlund Ax Kassör

7 BOKSLUT SKOTTEFEDERATIONEN Stockholm Göteborg Skåne Totalt Tillgånger Kassa 3.114:45 834:- 734: :12 Postgiro :38 0:- 0: :28 Bankkonto : : : :97 Kundfordringar 2.900:- 0:- 0: :- Försäljningslager :- 857: 0: :- Inventarier :- 0:- 0: :- Årets förlust 0: :- 0: : : : : :47 Skulder Div skulder 200:- 0:- 0:- 200:- Medl avg :20 0:- 0: :20 VP-fond 6.811:69 0:- 0: :69 Ferox Minnesfond :- 0:- 0: :- Eget kapital : : : :18 Årets vinst 3.037:90 0: : : : : : :47 Intäkter Medlemsavg :- 0:- 0: :- Försäljning 145:- 0:- 320:- 465:- Utställning 1.741: : : :- Övr aktiviteter 1.038:- 0: : :50 Annonser 6.100:- 0:- 0: :- Ränta 506:- 0:- 0:- 506:- Uppföd Internet 1.800:- 0:- 0: :- Årets förlust 0: :- 0: : : : : :50 Kostnader Porto 2.044:25 107:- 0: :25 Telefon 4.219:50 0:- 0: :50 Kontor 1.511:90 0:- 0: :90 Resor 612:- 0:- 0:- 612:- Internet 2.775:- 0:- 0: :- Årsmöte 0:- 671:- 0:- 671:- Övr kostnader 7.842: : : :- Skotte-Nytt + porto :90 0:- 0: :90 Avskrivningar 8.523: :- 0: :55 Årets vinst 3.037:90 0: : : : : : :50 Årets totala vinst 6.339:40

8 Revisionsberättelse för Skottefederationen 2006 Undertecknad har av Skottefederationen vid ordinarie årsmöte 2006 utsetts att granska dess räkenskaper och förvaltning för år 2006 och får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse: Efter att ha tagit del av klubbens räkenskaper och kassörens årsredovisning samt protokoll förda under årets styrelsemöten kan jag konstatera att Skottefederationens räkenskaper är förda med god ordning samt styrkta med vederbörliga verifikationer. Det per den 31 december 2006 upprättade bokslutet samt vinst, förlust och balansräkningarna har granskats utan anmärkning och är i överensstämmelse med räkenskaperna. Min slutsats är att förvaltningen skötts med omsorg och att det inte finns några anmärkningar att rikta mot styrelsens sätt att förvalta klubbens tillgångar under år Jag vill därför föreslå att balansräkningen per 31 december 2006 fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Hällestad den 4 februari 2007 Geir Nevestveit

9 (1) Styrelsens förslag till medlemsavgifter från och med 2008 Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet en förändring av medlemsavgifterna från 2008 enligt följande: Ordinarie medlem 250 kr/år (200 kr idag) Familjemedlem 50 kr/år (oförändrad) Utlandsmedlem 300 kr/år (250 kr idag) Bjuden medlem 100 kr/år (oförändrad)

10 Valberedningens förslag till ledamöter verksamhetsåret 2007 Ordförande 1 år Dan Ericsson (omval) Ordinarie ledamot 2 år Elisabeth Spång (omval) Ordinarie ledamot 2 år Margareta Kjaell (nyval) Suppleant 2 år Henrik Hedberg (nyval) Revisor ord. 1 år Revisor suppl. 1 år Geir Nevestveit (omval) Thomas Hedberg (omval) Kvar i styrelsen 1 år Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Siv Österlund-Ax Anita Östby Ursula Hårleman Valberedningen Lillemor Blanc (sammankallande) Monika Knutsson-Hall Walter Scheiner

11 MOTION Den skotska terriern är en numerärt liten ras. Det är förhållandevis få som sysslar med uppfödning av rasen. Den skotska terriern behöver få större spridning, både bland nya hundägare och bland nya uppfödare. Få personer tar sig an uppfödningen, mycket beroende på kraven som ställs för att bli accepterad. Jag föreslår därför ändring och förenkling beträffande reglerna för att bli upptagen på listan över uppfödare. Det är av största vikt att klubben stimulerar ett intresse och en spridning av rasen. Medlem i Skottefederationen och Svenska Kennelklubben som parat en tik och fått en kull valpar skall kunna få stå med på uppfödarlistan. Alltså inte krav på utställningsmeriteringar och antal kullar samt tidsbegränsning. Jag motionerar således för att samtliga som vill syssla med uppfödning av skotsk terrier skall vara välkomna att stå med på uppfödarlistan vilket även skall innebära automatisk annonsering på hemsidan då man har valpar till salu. Tilläggas bör att flera rasklubbar vilka jag kontrollerat har ovanstående system Kungsbacka Joan Frodi Styrelsens yttrande: Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen att tidigare kriterier för att stå med på listan bör stå fast.

12 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx Inledning Stadgar för Skottefederationen Rasklubben Skottefederationen ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Klubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen, skotsk terrier. Utöver dessa stadgar gäller också SvTeK s stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTeK resp. SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Klubbens stadgar skall fastställas av SvTeK. I den mån stadgar för klubben strider mot SvTeK s och/eller SKK s stadgar skall klubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. 1 Mål Skottefederationen, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SvTeK s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att: väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar bevara och utveckla rasens specifika egenskaper informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet 2 Verksamhet För att nå uppsatta mål skall klubben: 1. informera och sprida kunskap om klubbens mål, organisation och arbetsformer 2. informera om klubbens ras och dess användningsområden 3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK och SvTeK upprättade riktlinjer 4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet 1(1)

13 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx 5. anordna och främja anordnandet av utställningar och andra aktiviteter för föreningens medlemmar 6. anordna verksamheter i enlighet med SvTeK s direktiv 7. stödja och medverka i SKK s och SvTeK s forskningsarbete 8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen 3 Medlemskap Enskild person kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK. Klubbens årsmöte kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK s Disciplinnämnd. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. 4 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem. 5 Verksamhetsår och mandatperiod Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser. 2(1)

14 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx 6 Organisation Klubbens angelägenheter handhas av klubbens årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan lokalkommittéer bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om lokalkommitténs organisation och arbetsformer. 7 Klubbmöte Mom 1 Inledning Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner så erforderligt eller när det för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en fjärdedel av klubbens medlemmar. Extra årsmöte skall hållas inom 60 dagar efter att begäran kommit styrelsen tillhanda. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Mom 2 Dagordning Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma. 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 3(1)

15 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte lämnat till styrelsen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt Styrelse samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt Räkenskaper och revision i dessa stadgar. 15. Val av valberedning enligt Valberedning i dessa stadgar. 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 20 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Mom 3 Röstning Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat. Mom 4 Närvarorätt med mera Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. Ledamot och suppleant av SKK s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. 4(1)

16 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx SKK s verkställande direktör. Ledamot och suppleant i SvTek s styrelse eller annan av SvTek utsedd person. Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem. Mom 5 Motioner och ärenden. Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 8 Styrelse Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. Mom 1 Styrelsens organisation Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 3 övriga ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. 5(1)

17 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Mom 2 Styrelsens åligganden Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SvTek s stadgar och i SKK s stadgar, bland annat: ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SvTek s och SKK upprättade riktlinjer bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet verkställa av årsmötet fattade beslut ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod avge yttrande över av SvTek till klubben hänskjutna ärenden följa de anvisningar som lämnas av SvTek senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SvTek uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen utse delegater till SvTek s fullmäktigemöte i den ordning som SvTek s stadgar föreskriver. 9 Räkenskaper och revision Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden. 6(1)

18 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx 10 Valberedning Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 11 Protokoll Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt 12 Disciplinärenden För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKK s stadgar. 13 Force majeure Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 7(1)

19 FÖRSLAG Rev Antagna 200x-xx-xx 14 Stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 30 november inges till styrelsen som däröver till klubbmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av specialklubben. 15 Klubbens upphörande Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare mötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista mötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2. 8(1)

20 (1) Förslag till ändring av regler vid SFs inofficiella utställningar Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet ett tillägg i kvalifikationsklass 1: För hundar över 9 månader som inte är champion och ej blivit BIR eller BIM på officiell utställning.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb)

Inledning (Avser rasklubb inom specialklubb) STADGAR PON-UNIONEN antagna vid PON-Unionens extra årsmöte 2013-06-29, Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från och med 2012-01-01. Inledning (Avser rasklubb inom

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar för Cesky Terrierklubben

Stadgar för Cesky Terrierklubben Stadgar för Cesky Terrierklubben Inledning Rasklubben Cesky Terrierklubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben. Cesky Terrierklubben skall som sådan arbeta för SKK,s och

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DRENTSCHE PATRIJSHOND- KLUBBEN Rasklubben Svenska Drentsche Patrijshondklubben ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben ska som sådan

Läs mer

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik.

STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. STADGAR för SVENSKA GRÅHUNDKLUBBEN Fastställda på medlemsklubbmöte per 2011-08-13 i Rättvik. Målsättning att ansluta sig till Svenska Kennelklubben samt Svenska Älghundklubben. Inledning Rasklubben SVENSKA

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-10-10. Fastställda av SvVK vid styrelsemöte 2008-12-03 och gäller from 2009-10-10. Vid klubbens årsmöte den 27/3 2011 BESLUTADES det att ändra 8 mom1

Läs mer

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska. Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08 11. Gällande från 2013-08-11 reviderade 2014-03-30. Inledning Rasklubben ingår som medlemsorganisation

Läs mer

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap

1 Mål 2 Verksamhet 3 Medlemskap 1 Mål Svenska Saarlooswolfhond och Ceskoslovensky Vlcak klubben, som är en ideell förening, har till mål inom ramen för SKK:s stadgar tillvarata specifika intressen för raserna genom: väcka intresse för

Läs mer

Stadgar för Borzoi-Ringen

Stadgar för Borzoi-Ringen Stadgar för Borzoi-Ringen Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte 2009-03-14. Fastställda av Svenska Vinthundklubben vid styrelsemöte 2009-01-21. Inledning Borzoi-Ringen ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte

Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben antagna vid SSR's årsmöte 1 Svenska Schipperke Ringen - Stadgar 1 Stadgar Svenska Schipperke Ringen fastställda av Svenska Gårds- och Vallhundsklubben 2004-01-11 antagna vid SSR's årsmöte 2004-03-13 Inledning Svenska Schipperke

Läs mer

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben

Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben 041231 Stadgar för Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben Inledning Rasklubben Svenska Basset Griffon Vendeen Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bassetklubben (SBaK). Rasklubben

Läs mer

Stadgar för Pyrenéersällskapet

Stadgar för Pyrenéersällskapet Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs och Herdehundsklubben) Rasklubben Pyrenéersällskapet ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK). Rasklubben skall

Läs mer

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER STADGAR FÖR WESTIEALLIANSEN OFFICIELL RASKLUBB I SVERIGE FÖR WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Stadgar i WestieAlliansen Antagna på extra Årsmötet 2005-11-26 Gäller från 2006-01-01 Inledning. Rasklubben WestieAlliansen

Läs mer

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG)

STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) 1 STADGAR för rasklubben dansk-svensk gårdshund (RDSG) Antagna av årsmöte 2013-03-17, ersätter stadgar antagna vid RSDGs extra årsmöte 2 maj 2004. Inledning Rasklubben för dansk-svensk gårdshund (RDSG)

Läs mer

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben

Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben SPRTK 2012-05-23 Sida 1(9) Stadgar för Svenska Parson Russell Terrier Klubben Inledning Svenska Parson Russell Terrier K lubben, benämnd SPRTK eller klubben, ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben,

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen (Vinthundsklubben) 1 Mål Rasklubben, Svenska Podengo Portuguese Klubben även förkortad SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens

Läs mer

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar.

* Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar. STADGAR 1 MÅL Klubben för American Hairless Terrier i Sverige (KAHTS), som är en ideell förening, har som mål att tillvarata specifika intressen för klubbens raser, American Hairless Terrier samt Rat terrier,

Läs mer

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna. Inledning Rasklubben Svenska ADB Klubben ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Schweisshundklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål

Läs mer

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016?????

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016????? Typstadgar för rasklubb inom SKK- organisation Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK 20160207 Gälla från 2016????? Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN

STRÄVHÅRIGA FOXTERRIERKLUBBEN Stadgar för Strävhåriga Foxterrierklubben Antagna vid årsmöte 2006-08-25 att gälla fr.o.m. 2006-08-25 Inledning Rasklubben Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska

Läs mer

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte

Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK Antagna av RACC årsmöte Stadgar för rasklubb inom SKK-organisationen Fastställda av SBHK 2013-02-15 Antagna av RACC årsmöte 2013-02-24 Inledning (avser rasklubb inom Svenska Bergs-och Herdehundsklubben) Rasklubben Ras och Avelsföreningen

Läs mer

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

STADGAR. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SGVKs och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder. STADGAR För rasklubben RfG Rasklubben för Gos d Atura Catalá Antagna av stiftarna vid avelsföreningens årsmöte 2007-01-27 fastställda av Svenska Gårds- och Vallhund Klubben 2007-02-08 Inledning Rasklubben

Läs mer

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben

Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben Stadgar för Svenska Ovcharka Klubben (Juzjnorusskaya ovcharka, Kavkazskaya ovcharka, Sredneasiatskaya ovcharka) Juzjnorusskaya ovcharka Kavkazskaya ovcharka Sredneasiatskaya ovcharka Antagna av mötet 2008-08-01

Läs mer

Stadgar för Norsk Buhund Ringen

Stadgar för Norsk Buhund Ringen Stadgar för Norsk Buhund Ringen Dessa stadgar har antagits som koncept vid ordinarie årsmöte 2011-04-09 och har efter korrigering och godkännande av SSUK slutgiltigt antagits på årsmöte 2012-04-14, att

Läs mer

Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet

Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet Stadgar för Svenska Lundehundsällskapet Inledning Rasklubben Svenska Lundehundsällskapet (SLS) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK). Rasklubben ska som

Läs mer

Stadgar för Club Berger des Pyrénées

Stadgar för Club Berger des Pyrénées Stadgar för Club Berger des Pyrénées Antagna vid Club Bergers des Pyrénées årsmöte den 10 mars 2013. Stadgarna följer typstadgar antagna av SKKs Centralstyrelse 2011, att gälla från 2012-01-01. Typstadgar

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN Inledning. Rasklubben Svenska Amstaff klubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Svenska Amstaff klubben skall som sådan arbeta för Svenska

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2002-08-24. Gällande från och med 2002-10-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Stadgar 1 Mål 2 Verksamhet

Stadgar 1 Mål 2 Verksamhet 1 Stadgar Stadgar för Svenska Working Kelpie Klubben (SWKK), rasklubb för Australian Stock Dog Working Kelpie bildad 1984, organisationsnummer 817605-9635, antagna av årsmöte den 10 mars 2001 och den 16

Läs mer

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben

Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Stadgar för Welsh Springer Spanielklubben Antagna vid Welsh Springer Spanielklubbens ordinarie klubbmöte 2005-03-12 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse, gälla fr o m

Läs mer

Stadgar. Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna Fastställda av SDHK Gällande från

Stadgar. Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna Fastställda av SDHK Gällande från Stadgar Stadgar för Malteser Ringen (MR) Antagna 2013-05-04 Fastställda av SDHK 2013-02- 12 Gällande från 2013-05-04. Inledning Rasklubben Malteser Ringen ingår som medlemsorganisation i specialklubben

Läs mer

STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN

STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN STADGAR SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN Antagna på SvIVKs årsmöte 2009-06-21 och extra årsmöte 2009-08-01 Ändrade på SvIVKs årsmöte 2014-02-15 Fastställande av SVVK 2014-04-09. Stadgar för Svenska Irländsk

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN

STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN 1 STADGAR FÖR SPRINGERKLUBBEN Antagna vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2008 03 15 Fastställda av SSRK Huvudstyrelse 2008 04 12 och 2008 06 28-29 gälla fr o m 2008 07 01 Inledning Rasklubben

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS/Södra årsmöte den 15 februari 2015 INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 4 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 3. RESULTATRÄKNING... 7 4. BALANSRÄKNING...

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

En region äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift. 4 VERKSAMHETSÅR Den lokala regionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår. Stadgar för LRKs regioner Stadgar för lokal region inom Labrador Retrieverklubben Antagna av Labrador retrieverklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2005-03-20. Reviderade av Labrador retrieverklubbens ordinarie

Läs mer

Stadgar för Gotlands Stövarklubb.

Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Stadgar för Gotlands Stövarklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och SvStk

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK)

Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Stadgar för Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) Antagna 2012-03-25 Fastställda 2012-03-06 Gällande från 2012-03-25 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet

Läs mer

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar för Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg Stadgar godkända 001129 av SKK/FK, samt fastställda 010225 vid SKEB ordinarie årsmöte. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE

STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE STADGAR FÖR KLUBBEN JAKTSPANIELS I SVERIGE Inledning Klubben Jaktspaniels i Sverige (nedan kallad klubben) är associerad till specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben (nedan kallad SSRK).Klubben

Läs mer

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer. Stadgar för SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN (SSPK) antagna av fullmäktige 2014-03-29 och fastställda av SKK 2013-12-07 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar för Labrador Retrieverklubben

Stadgar för Labrador Retrieverklubben Stadgar för Labrador Retrieverklubben Antagna vid Labrador Retrieverklubbens ordinarie klubbmöte 2004-03-28 och fastställda av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens huvudstyrelse att gälla fr.o.m. 2005-01-01.

Läs mer

Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing

Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing Stadgar för Verksamhetsklubb Lure Coursing Versionshistoria Version Ändringar/Kommentarer Referens Datum 1.0 2.1 Fastställda av Svenska Vinthundklubbens fullmäktige. 1 & 2 en redaktionell ändring. 3 Begreppet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Inledning Rasklubben XXX (nedan kallad rasklubben) ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spaniel och Retrieverklubben TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM slutversion 2011-10-05 SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN (SSRK) Antagna vid Svenska Spaniel och Retrieverklubbens fullmäktigemöte XXXX-XX-XX, att gälla fr o m 2013-01-01.

Läs mer

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF)

STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) STADGAR För Svenska RC-Flygförbundet (RCFF) Antagna vid konstituerande årsmöte den 2006-10-29 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Svenska RC-Flygförbundet, nedan kallat RCFF, är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för Svenska Älghundklubben

STADGAR för Svenska Älghundklubben STADGAR för Svenska Älghundklubben Fastställda av SKK den 1 juni 1960 Revideringar antagna år 1976, 1982, 1985, 1988, 1991, 1995, 1997, 2003och 2010 1 (9) Rev. 2010-04-24 INLEDNING Svenska Kennelklubben

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Typstadgar. klubbar inom SKK-organisationen

Typstadgar. klubbar inom SKK-organisationen Typstadgar för klubbar inom SKK-organisationen 2002-01-01 Reviderad av FK 06-02-16 Redaktionella ändringar 06-09-01 Innehåll Allmänt...5 Principer...5 Typstadgar för specialklubb inom SKK-organisationen...6

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

s1mål För Svenska Agilityklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer

s1mål För Svenska Agilityklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer Stadgar för Svenska Agilityklubben (SAgiK). Antagna 2016-03-13 Fastställda 2016-02-1.5 Gällande från 2016-03-13 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) - hundägarnas riksorganisation - är det centrala organet

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK).

Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK). Stadgar för Svenska Gårds och Vallhundsklubben (SGVK). Antagna 2012-04-21 Fastställda 2012-03-15 Gällande från 2012-04-21 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN

STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN STADGAR FÖR SVENSKA DREVERKLUBBEN Gällande från 2013 Stadgar för Svenska Dreverklubben Specialklubb inom Svenska Kennelklubben Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation är det

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 4 4. MEDLEMSAVGIFT... 4 5. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer