HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*"

Transkript

1 Europa 2 15 HISTO INDEXUTVECKLING 1 ÅR* Årlig ränteutbetalning om indikativt 5 6,5 procent samt riskreducering vid utveckling ned till -7 procent på slutdagen 1 Period: 19 december december RÄNTEBEVIS EUROPA Emittent Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) Tecknas till Kapitalskydd Nej (Se Viktig Information på sidan 6) Riskreducering 7 % 1) Valuta Marknadssyn Neutral NOMINELLT BELOPP RÄNTA 6,5 % (indikativt) lägst 4,5% Teckningskurs Courtage 2 kr/certifikat Tillgångsslag LÄGSTA INVESTERING ISIN SE

2 La Sagrada Familia i Barcelona började byggas 1882 men är långt ifrån klar. Idag finns planer på att färdigställa kyrkan till år av Spaniens främsta sevärdheter. Privata donationer och inträdesavgifter är idag de enda medel som bekostar det fortsatta bygget 226, till 1-årsminnet av arkitekten Antoni Gaudís död, men tidsplanen är omdiskuterad. Gaudí själv var av åsikten att byggandet skulle pågå under flera hundra år. Katedralen besöks av Byggnadsår 1882-fortlöper Arkitekt Antoni Gaudí Besöksadress Carrer de Provenca, Barcelona av La Sagrada Familia, som ägs av en privat stiftelse. Katedralen ingår sedan 1984 i UNESCO:s lista över världsarv. I november 21 heligförklarade Påve Benidictus XVI katedralen vilket gör att flera miljoner turister varje år, vilket gör den till en mässor kan hållas i den största salen.

3 Möjligheter Årlig ränteutbetalning om indikativt 6,5 procent oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden Nominellt belopp skyddat på slutdagen under förutsättning att underliggande index ej fallit med mer än 7 procent Risker Hela det investerade beloppet riskeras vid extrema nedgångar på den europeiska aktiemarknaden Fortsatt oro i euro-området 1. GEOGRAFISK MARKNADSEXPONERING MS kreditbetyg hos S&P: A- 2. RÄNTEBEVIS EUROPA Årlig ränteutbetalning. Förutsägbara kassaflöden underlättar budgetering. Riskreducering skydd mot förluster vid nedgångar ned till 7 procent. Ej kapitalskyddad hela det investerade beloppet riskeras. 19 DECEMBER 2 Bakgrund 2) Den europeiska skuldkrisen har under de senaste månaderna eskalerat och ökat osäkerheten på marknaden. Såväl banker som stater har fått sina kreditbetyg nedgraderade och den europeiska centralbanken (ECB) har sett sig tvungen att sänka styrräntan vid två tillfällen. Euroländernas ledare tvingas nu samlas kring en gemensam överenskommelse för att upprätthålla stabiliteten i eurosamarbetet. Konjunkturinstitutet skriver att det mest sannolika är att skuldkrisen löses under ordnade former och att problemen kommer Det mest sannolika är att skuldkrisen löses under ordnade former att avta under det kommande året. Tillväxten förväntas dock bli svag under en längre tid framöver. Som följd av krisen har aktiemarknaden under hösten fallit och befinner sig återigen på historiskt låga nivåer. Bräckliga tillväxtutsikter samt en svag aktiemarknad har lett till ett klimat med mycket låga räntor. Låga räntor gör att traditionella ränteplaceringar genererar en låg avkastning. RÄNTEBEVIS EUROPA Räntebevis Europa är en placering som betalar ut en årlig ränta om indikativt 6,5 procent oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. På slutdagen återbetalas hela det nominella beloppet under förutsättning att underliggande index, Euro Stoxx 5 Index, inte har fallit med mer än 7 procent sedan startdagen. För investerare som anser att så stora nedgångar på aktiemarknaden är osannolika och är villiga att ta en viss marknadsrisk kan placeringen därmed ge möjlighet till en högre avkastning än vad traditionella räntealternativ idag kan erbjuda. Underliggande index Euro Stoxx 5 Index är ett börsviktat index som består av 5 blue chip bolag listade på börserna i EMU-området. Indexet startade den 31 december 1991 med ett basvärde på 1. Graferna till höger visar indexets geografiska fördelning samt fördelningen mellan olika sektorer. För mer information om underliggande index se

4 Årlig ränteutbetalning skapar förutsägbara kassaflöden till en på förhand känd risk 4. SÅ FUNGERAR RÄNTEBEVIS EUROPA Placeringen betalar ut en årlig ränta. På slutdagen återbetalas det nominella beloppet under förutsättning att underliggande index inte fallit med mer än 7 procent. Har underliggande index fallit med mer än 7 procent återbetalas istället nominellt belopp minskat med indexnedgången. Bilden till höger illustrerar placeringens avkastningsstruktur. RÄNTA Räntebevis Europa Nominellt belopp Indexexponering Nominellt belopp Startdag År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 alt 1 År 5 alt 2 GEOGRAFISK FÖRDELNING 3) Frankrike 35,1% Tyskland 31,1% Spanien 13,9% Italien 8,6% Nederländerna 5,9% Belgien 2,6% Finland 1,% Luxembourg 1,% Irland,8% TORFÖRDELNING 3) Banker 13,7% Olja & Gas,1% Kemikalier 7,7% Kraftförsörjning 8,4% Telekom 8,3% Försäkring 7,9% Livsmedel 7,9% Industri 6,4% Hälsovård 5,1% Hushållsvaror 4,8% Teknik 3,9% Fordon 3,6% Byggvaror 3,1% Övrigt 8,1% HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Räntebevis Europa är en ränteplacering som betalar en årlig kupong om indikativt 6,5 procent. Slutgiltig kupong fastställs på startdagen och kan bli såväl högre som lägre än indikerat, dock lägst 4,5 procent. Kupongen betalas ut oberoende av utvecklingen i underliggande index. Risken i placeringen är knuten till utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden genom ett brett europeiskt aktieindex. På den ordinarie återbetalningsdagen återbetalas hela det nominella beloppet under förutsättning att underliggande index inte fallit mer än 7 procent. Har underliggande index på slutdagen fallit med mer än 7 procent beräknas avkastningen som nominellt belopp minskat med indexnedgången. Det investerade beloppet är inte kapitalskyddat och hela beloppet kan således gå förlorat. Återbetalningen på den ordinarie återbetalningsdagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning som investeraren enligt villkoren har rätt till.

5 EMIN URAKAD STRUKT - om struktu Lär dig mer er, besök u d kt rerade pro.se urakademin kt u tr.s www Indexcertifikat High Yield 2 Allokering 1 % AUTOCALL BRIC PLUS/MINUS 27 DEFENSIV 1- Allokering 1 % Marknadsföringsmaterial. High Yield Teckna s till 4. RÄTT TID ATT SE ÖVER DINA PLACERINGAR De ekonomiska förutsättningarna förändras ständigt. Det som tidigare varit rätt, kanske inte passar längre. Du kanske sitter med placeringar som kan löna sig att placera om i mer attraktiva alternativ som är konstruerade för dagens marknadsförutsättningar. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig förvaltning av strukturerade placeringar är att utvärdera de erbjudanden som ges vid varje emissionstillfälle i syfte att uppnå en bra mix mellan avkastning och risk. 5. EN OPTIMAL PORTFÖLJ BRIC 2 Global HISTO UTVECKLING 5 ÅR* Brasilien Ryssland Indien Kina Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt procent även vid marknadsutveckling ned till minus 5 procent Placering emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) med en årlig ränteutbetalning om indikativt 1 procent 8 4 Årlig ackumulerande kupong om indikativt 2 procent vid en oförändrad/stigande marknad, utbetalande kupong om 5 procent vid negativ utveckling Period 19 december december Indien finns med i grafen fr.o.m. 22 februari 28 då det inte finns mer tillgänglig data. Samtliga index är indexerade till 1 från detta datum. 1 feb INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 2 tecknas till kapitalskydd ÅRlig kupong marknadssyn teckningskurs courtage tillgångsslag Svenska Handelsbanken AB (publ) Nej (se viktig information på sidan 6) 1 % (indikativt) lägst 7,5 % Positiv 1 kr/certifikat 2 kr/certifikat Företagsobligationer 1 certifikat Svenska Bolag 25 Dagliga observationer och halvårsvis förfall. Period 19 december december kr/certifikat AUTOCAll- OCH kupongbarriär VAlUTA marknadssyn NOmiNEllT TECkNiNgSkURS COURTAgE TillgåNgSSlAg lägsta investering isin tillgångsslag xxxxxxxxx Sverige HISTO INDEXUTVECKLING 1 ÅR* Indikativt 16 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 5 procent vid negativ utveckling 5 Period: 19 december december tecknas till kapitalskydd RiSkREDUcERing marknadssyn nominellt RÄntA Positiv/Neutral teckningskurs courtage 2 kr/certifikat tillgångsslag Sandvik SEB A Period 19 december december IndexUTVECKLING på slutdagen Total avkastning på investerat belopp (hänsyn tagen till courtage) Årlig avkastning6) -75% 575 4) -43,6% -8,7% -5% ) 6,% -25% ) 6,% % ) 6,% 25% ) 6,% 5% ) 6,% 75% ) 6,% 3) Källa: Bloomberg, 27 december 2. 4) Beräknas som nominellt belopp minskat med indexnedgången + kupong x antal löpår. 5) Beräknas enligt formeln: nominellt belopp + nominellt belopp x kupong x antal löpår. 6) Beräknas som årlig avkastning i relation till investerat belopp, ej beräknad som effektiv ränta. tecknas till kapitalskydd RiSkREDUCERing marknadssyn nominellt ÅtERBEtAlningSniVÅ 1 % 5 % Positiv/Neutral teckningskurs COURtAgE 2 kr/certifikat tillgångsslag Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) 3 mån- 5 %1) Positiv 1% av nominellt belopp (indikativt) lägst 93% 7 5 kr/certifikat 2 kr/certifikat SE XXXXX Indexobligation BAS 9 Allokering 3 % ABN AMRO Bank B.V. 25 HISTO INDEXUTVECKLING 1 ÅR* % 1 5 KAPITALSKY DD Period: 19 december december INDEXOBLIG ATION BAS 9 Morgan Stanley B.V. med garanten Morgan Stanley (MS) 7 %1) Neutral 6,5 % (indikativt) lägst 4,5% 2 kr/certifikat xxxxxxx INDEXBEVIS SVERIGE 13 EmIttEnt tecknas till kapitalskydd löptid RISkREDUcERInG DEltAGAnDEGRAD marknadssyn nominellt teckningskurs courtage tillgångsslag lägsta InVEStERInG ISIn ABN AMRO Bank B.V. Nej (se viktig information på sidan 6) 5 %1) 16 % (indikativt) lägst 14 % Positiv 1 kr/indexbevis 1 kr/indexbevis 2 kr/indexbevis Portfölj BAS Indexobligation BAS 9 FULLT KAPITALSKYDD INDExOBLIGATION BAS 9 ArrAngör/Erbjuds Av KApitALsKydd INGEN ÖVERKURS BRED PORTFÖLJALLOKERING xxxx MÖJLIGHET TILL STABIL AVKASTNING TILL EN KONTROLLERAD Total utbetalning (1 2 investerat belopp inkl courtage) 1 BOLAG 33 RECOVERY XXXXXXXX RÄKNEEXEMPEL*** Exemplet illustrerar utbeltalning av en investering om nominellt 1 kr. Exemplet är baserat på en indikativ ränta om 6,5 procent som betalas ut under löptiden. Volvo B 5 RÄNTEBEVIS EUROPA 1-5 %1) 14 % (indikativt) lägst 1 % 8 % AstraZeneca Electrolux B %1) 2 % (indikativt) lägst 17 % 5% INDEXBEVIS SVERIGE 13 Allokering 1 % EmiTTENT tecknas till kapitalskydd RiSkREDUCERing ACkUMUlERAnDE kupong UtBEtAlAnDE kupong AUtOCAllBARRiÄR kupongbarriär MARknADSSyn nominellt teckningskurs COURtAgE 5 % Neutral 2) 15 HISTO UTVECKLING 5 ÅR* 15 EMittEnt 1 Ränteutbetalning om indikativt 6,5 procent oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden 2 Nordea Bank Finland Abp 1-5 %1) % (indikativt) lägst 8 % 8 % Räntebevis europa Allokering 15 % BOLAG 34 ONE TOUCH löptid RiSkREDUCERiNg kupong 1)Nominellt belopp är skyddat av emittenten på återbetalningsdagen under förutsättning att underliggande index inte har fallit med mer än 7 procent sedan startdagen. Riskreducering ger endast ett begränsat skydd, hela det investerade beloppet kan gå förlorat. 2) Källa: Konjunkturinstitutet. 7 Möjlighet till avkastning redan efter tre månader Olika kupong vid olika marknadsutveckling. Period 19 december december 2. 6 AUTOCALL GLOBAL COMBO 6 tecknas till kapitalskydd TECkNAS Till kapitalskydd FOTNOT Boliden Electrolux B SSAB A Volvo B LöPtID RISkREDUcERINg AckUMULERANDE kupong AUtocALLBARRIÄR kupongbarriär VALUtA MARkNADSSyN NoMINELLt BELoPP teckningskurs courtage Europa HISTO UTVECKLING 5 ÅR* 2 15 Dagliga observationer med möjlighet till förtida förfall och kupongutbetalning om indikativt 14 procent varje halvår Brasilien Ryssland Sverige Australien 15 1 EMIttENt tillgångsslag LÄgStA INVEStERINg ISIN BOLAG 34 ONE TOUCH 1- Allokering 1 % Svenska Bolag HISTO UTVECKLING 5 ÅR* 25 2 AUTOCALL BRIC PLUS/MINUS 27 DEFENSIV SE43968 BOLAG 33 RECOVERY 3 mån- Allokering 5 % 3 Hör med din rådgivare vilka publika emissioner som erbjuds just nu. Vid varje emission är målsättningen att ta fram optimala investeringsalternativ givet rådande marknadsförutsättningar. Målet är dessutom att placeringarna ska komplettera varandra. Detta dels för att uppfylla olika investeringsbehov och dels för att de tillsammans ska bilda en välbalanserad portfölj. AUTOCALL GLOBAL COMBO 6 1- Allokering 1 % deltagandegrad nominellt belopp teckningskurs courtage valuta LägstA investering risk isin UBS AG, Jersey Branch Ja (1% av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag) 1 % (indikativt) lägst 8 % 1 kr/obligation 1 % 2 % av nominellt belopp 1 obligationer Låg SE Viktiga datum Teckningsperiod 9 januari Likviddag 17 februari 212 Emissionsdag 9 mars 212 Mätperiod 24 februari 212 (startdag) 24 februari 217 (slutdag) Återbetalningsdag 1 mars 217 RÄNTEUTBETALNINGSdagar Årligen, totalt 5 utbetalningar Startkurs och RÄNTENIVÅ Offentliggörs kring den 24 februari 212 på

6 VIKTIG INFORMATION Om riskerna i investeringen En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare. Kreditrisk Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. MS rating är A- enligt S&P och A2 enligt Moody s. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Det finns dock, under normala marknadsförhållanden, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av emittenten. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknar emittenten ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden medför en kostnad på 2 procent i courtage av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 1 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringen ger avkastning i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra valutor inte kan komma att påverka placeringens avkastning positivt eller negativt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt. Konstruktionsrisk Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver den fastställda räntan. Om underliggande index utvecklas ännu mer i förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den överskjutande uppgången. Om barriären om 3 procent har nåtts på slutdagen exponeras investeraren uteslutande mot indexutvecklingen och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp. Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Produkten erbjuds av, Box 53286, 4 16 Göteborg, Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och erbjudandet i dess helhet. Produkterna erbjuds av ( ). Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor Angiven räntenivå är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Räntenivån är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränteoch valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att räntenivån inte understiger 4,5 procent av nominellt belopp. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Ersättningar Allmänt: För att utgivaren av produkten (emittenten) skall kunna ge dig som kund bästa service har emittenten avtal med olika leverantörer av vissa produkter eller tjänster. För denna service betalar emittenten en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att komma i konflikt med investerarens intressen. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från emittenten. Ersättningar till förmedlare eller marknadsförare: Förmedlingen eller marknadsföringen av produkten görs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster erlägger en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas eller marknadsförs och motsvarar cirka,5 procent per år med antagandet att placeringen hålls till ordinarie förfall. Ersättningar till : får ersättning från emittenten för sitt arbete med att ta fram och konstruera produkten på bästa möjliga sätt. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka,5-1, procent per år av placeringens nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från. Den totala kostnaden för ersättningar utgörs av ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren, ersättning till samt courtage. Intressekonflikter är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av Sveriges ledande förmedlare av strukturerade produkter. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. Beskattning Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Notering En ansökan om att notera placeringen vid en svensk eller utländsk börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer